TRẮC NGHIỆM SINH HỌC:KỶ THUẬT DI TRUYỀN

Chia sẻ: toshiba2

Tham khảo tài liệu 'trắc nghiệm sinh học:kỷ thuật di truyền', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Nội dung Text: TRẮC NGHIỆM SINH HỌC:KỶ THUẬT DI TRUYỀN

KỶ THUẬT DI TRUYỀN
Kỹ thuật di truyền là kỹ thuật:
Câ u 1
Thao tác trên vật liệu di truyền ở mức độ phân tử
A)
Thao tác cấu trúc tế bào
B)
Thao tác trên nhiễm sắc thể
C)
Kỹ thuật cấy gen
D)
Đáp án A
Kỹ thuật di truyền nào được sử dụng phổ biến hiện nay:
Câ u 2
Kỹ thuật lai tế bào
A)
Kỹ thuật tạo thể song nhị bội
B)
Kỹ thuật cấy gen
C)
Kỹ thuật gây đột biến nhân tạo
D)
Đáp án C
Kỹ thuật di truyền được ứng dụng như thế nào trong thực tiễn sản
Câ u 3
xuất:
Tạo nguồn nguyên liệu đa dạng và phong phú cho công tác chọn
A)
giống
Chuyển gen giữa các nhiễm sắc thể khác nhau
B)
Tạo các giống, chủng vi khuẩn có khả năng sản xuất các sản phẩm
C)
sinh học ở quy mô công nghiệp
B và C đúng
D)
Đáp án C
Trong kĩ thuật cấy gen, đối tượng thường được sử dụng làm “nhà
Câ u 4
máy” sản xuất các sản phẩm sinh học là:
A) Virút
Vi khuẩn E. Coli
B)
C) Plasmid
Thể thực khuẩn Lămda(λ)
D)
Đáp án B
Trong kĩ thuật cấy gen một đoạn…..(NST;ADN) được chuyển từ tế
Câ u 5
bào cho sang….. tế bào nhận bằng cách dùng thể truyền là…..(P: plasmit; T: thể
thực khuẩn; PT: plasmit hoặc thể thực khuẩn).
A) ADN; PT
B) ADN; P
C) NST; PT
D) NST; T
Đáp án A
Mô tả nào dưới đây về pasmit là không đúng:
Câ u 6
Là những cấu trúc di truyền, nằm trong nhân của vi khuẩn
A)
Có cấu trúc là một phân tử ADN dạng vòng, gồm khoảng 8.000 đến
B)
200.000 cặp nuclêôtít
Có khả năng tự nhân đôi độc lậpvới ADNnhiễm sắc thể
C)
Mỗi tế bào vi khuẩn có thể chứa từ vài đến vài chục plasmit
D)
Đáp án A
ADN tái tổ hợp được tạo ra do:
Câ u 7
Chuyển đoạn tương hỗ giưac các cặp NST tương đồng
A)
Lặp đoạn NST ở những vị trí xác định
B)
Kết hợp đoạn ADN của tế bào với ADN của thể truyền ở những điểm
C)
xác định
Chèn 1 đoạn ADN này vào 1 phân tử ADN khác cùng ở trong nhân
D)
tế bào ở 1 vị trí xác định
Đáp án C
Trong kĩ thuật cấy gen, enzym nào được sử dụng để cắt tách đoạn
Câ u 8
phân tử ADN?
A) Polymeraza
B) Tirozinaza
C) Restrictaza
D) Ligaza
Đáp án C
Trong kĩ thuật cấy gen, enzym nào được sử dụng để nối các đoạn
Câ u 9
ADN của tế bào cho vào ADN của plasmit?
A) Polymeraza
B) Tirozinaza
C) Restrictaza
D) Ligaza
Đáp án D
Trong kĩ thuật cấy gen reứơc khi đưa vào tế bào nhận các thao tác
Câu 10
được thực hiện theo trình tự sau:
Tách ADN  cắt phân tử ADN  nối ADN cho và nhận
A)
Cắt phân tử ADN  nối ADN cho và nhận  tách ADN
B)
Cắt phân tử ADN  tách ADN  nối ADN cho và nhận
C)
Nối ADN cho và nhận  cắt phân tử ADN  tách ADN
D)
Đáp án A
Sau khi đưa ADN tái tổ hợp vào vi khuẩn E.Coli, chúng được nhân
Câu 11
lên rất nhanh nhờ xúc tác của enzym:
A) ADN Polymeraza
B) Restrictara
C) ARN Polymeraza
D) Ligaza
Đáp án A
Trong kĩ thuật cấy gen, để có thể tách các gen mã hoá xho những
Câu 12
protein nhất định các enzyme cắt phải có tính năng sau:
Nhận ra và cắt đứt ADN ở những nuclotit xác định
A)
Lắp ghép các nucleotit theo nguyên tắc bổ sung
B)
Nối các đầu nucleotit tự do lại với nhau bằng các liên kết hoá trị
C)
Thúc đẩy quá trình tháo xoắn các phân tử ADN
D)
Đáp án A
Phát biểu nào dưới đây vàê kĩ thuật cấy gen là không đúng?
Câu 13
Thể truyền được sử dụng phổ biến là plasmit hoặc thể thực khuẩn
A)
ADN tái tổ hợp có thể tạo ra do kết hợp ADN của cá loài rất xa nhau
B)
trong hệ thống phân loại
Enzym restrictaza có khả năng cắt phân tử ADN tại các vị trí ngẫu
C)
nhiên
ADN của tế bào cho sẽ gắn với ADN của thể truyền để tạo ra ADN
D)
tái tổ hợp nhờ enzym ligaza
Đáp án C
Câu 14 Plasmit là gì?
1 bào quan có mặt trong tế bào chất của tế bào
A)
1 cấu trúc di truyền trong ti thể và lạp thể
B)
1 phân tử ADN có khả năng tự nhân đôi độc lập
C)
1 cấu trúc di truyền có mặt trong tế bào chất của vi khuẩn
D)
Đáp án D
Các sinh vật khác loài có thể chuyển 1 số gen cho nhau nhờ:
Câu 15
Kĩ thuật lai tế bào
A)
Kĩ thuật cấy gen
B)
C) Lai xa
B và C đúng
D)
Đáp án B
Vi khuẩn E.Coli thường được sử dụng làm tế bào nhận phân tử AND
Câu 16
tái tổ hợp vì:
Có nhiều plasmit
A)
Khả năng nhân lên rất nhanh
B)
Có thể tổng hợp protein
C)
A và B đúng
D)
Đáp án B
Sản phẩm sinh học nào dưới đây là thành tựu nổi bật trong thập niên
Câu 17
80 của kĩ thuật cấy gen:
A) Insulin
Kháng sinh do nhóm xạ khuẩn tổng hợp
B)
Hoomon sinh trưởng ỏ bò
C)
A và C đúng
D)
Đáp án A
Ưu thế nổi bật của kĩ thuật di truyền là:
Câu 18
Sản xuất 1 loại protein nào đó với số lượng lớn trong 1v thời gian
A)
ngắn
Gắn được các đoạn ADN với các Arn tương ứng
B)
Cho phép tái tổ hợp vật chất di truyền giữa các loài rất xa nhau
C)
Gắn được các đoạn ADN với các plasmit của vi khuẩn
D)
Đáp án C
Khâu nào là khâu cuối cùng trong quá trình kĩ thuật cấy gen bằng
Câu 19
plasmit
Chuyển ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận
A)
Tách ADN nhiễm sắc thể của tế bào cho và tách plasmit khỏi tế bào
B)
Nối ADN của tế bào cho vào plasmit
C)
Tạo ADN tái tổ hợp
D)
Đáp án A
Khâu nào là khâu đầu tiên trong quá trinh kĩ thuật cấy gen bằng
Câu 20
plasmit?
Tạo ADN tái tổ hợp
A)
Chuyển ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận
B)
Tách ADN nhiễm sắc thể của tế bào cho và tách plasmit khỏi tế bào
C)
Nối ADN của tế bào cho vào plasmit
D)
Đáp án B
Trong tế bào nhận ADN tái tổ hợp sẽ hoạt động như thế nào?
Câu 21
tự nhân đôi và truyền qua các thế hệ tế bào sau qua cơ chế phân bào
A)
Tổng hợp protein đã mã hoá trong đoạn ADN đã được ghép qua cơ
B)
chế sao và giải mã
Tiếp tục thực hiện quá trình cắt và nối để tạo các ADN tái tổ hợp mới
C)
A, B đúng
D)
Đáp án -D
Plasmit là những cấu trúc di truyền nằm trong….. (N: nhân; T: tế bào
Câu 22
chất) của vi khuẩn, có cấu trúc là 1 phân tử ADN xoắn kép…….(Th: dạng thẳng;
V: dạng vòng) gồm khoản 8.000 đến 200.000 cặp nucleotit, có khả năng tự nhân
đôi…….(Đ: độc lập; C: cùng 1 lần) với ADN của tế bào nhân
T; V; Đ
A)
B) N; Th; C
C) T; Th; C
N; V; Đ
D)
Đáp án A
Ứng dụng thực tiễn của kĩ thuật di truyền:
Câu 23
Cho phép chuyển gen giữa các loài sinh vật khác nhau
A)
Tạo ra các chủng vi khuẩn có khả năng sản xuất trên quy mô công
B)
nghiệp đối với nhiều loại sản phẩm sinh học
Tạo ra những cơ thể lai có nguồn gen rất khác xa nhau
C)
A và B đúng
D)
Đáp án -D
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản