Trắc nghiệm sinh học phần lai hai và nhiều cặp tính trạng + đáp án

Chia sẻ: N T | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

0
62
lượt xem
21
download

Trắc nghiệm sinh học phần lai hai và nhiều cặp tính trạng + đáp án

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'trắc nghiệm sinh học phần lai hai và nhiều cặp tính trạng + đáp án', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Trắc nghiệm sinh học phần lai hai và nhiều cặp tính trạng + đáp án

 1. Lai hai và nhi u c p tính tr ng Câu 1 Lai hai và nhi u c p tính tr ng là phép lai trong đó : A) c p b m thu n ch ng đem lai phân bi t nhau nhi u c p tính tr ng tương ph n B) c p b m thu n ch ng đem lai phân bi t nhau v hai hay nhi u c p tính tr ng tương ph n C) c p b m thu n ch ng đem lai phân bi t nhau hai c p tính tr ng tương ph n D) c p b m đem lai phân bi t nhau v hai hay nhi u c p tính tr ng tương ph n Đáp án B Câu 2 đ nh lu t th 3 c a Menđen đư c phát bi u như sau: A) Khi lai gi a hai cơ th thu n ch ng khác nhau v hai hay nhi u c p tính tr ng tương ph n thì s di truy n c a c p tính tr ng này không ph th c vào s di truy n c a c p tính tr ng kia B) Khi lai gi a hai cơ th khác nhau v hai hay nhi u c p tính tr ng tương ph n thì s di truy n c a c p tính tr ng này không ph th c vào s di truy n c a c p tính tr ng kia C) Khi lai gi a hai cơ th thu n ch ng khác nhau v hai c p tính tr ng tương ph n thì s di truy n c a c p tính tr ng này không ph th c vào s di truy n c a c p tính tr ng kia D) Khi lai gi a hai cơ th thu n ch ng khác nhau v hai hay nhi u c p tính tr ng tương ph n thì m i tính tr ng đ u phân tính F2 theo t l 3 tr i : 1 l n Đáp án A Câu 3 đ nh lu t phân ly đ c l p đư c phát bi u như sau: Khi lai c p b m ………. khác nhau v …….c p tính tr ng tương ph n thì s di truy n c a c p tính tr ng này………vào s di truy n c a c p tính tr ng kia. A) Cùng loài;hai hay nhi u;không ph thu c B) thu n ch ng;hai; ph thu c
 2. C) Cùng loài; hai;ph thu c D) thu n ch ng; hai hay nhi u; không ph thu c Đáp án D Câu 4 Cơ s t bào h c c a hi n tư ng di truy n phân ly đ c l p là………(P:s phân ly c a c p NST tương đ ng; T:ti p h p và trao đ i tréo trong c p NST tương đ ng ; N: s phân ly ng u nhiên c a các c p NST tương đ ng ) trong gi m phân đ t o ra các giao t ………(G:gi ng nhau trong các t h p gen; K: khác nhau trong các t h p gen) sau đó các giao t này k t h p t do trong quá trình……(M: gi m phân;Th: th tinh) A) P;K;G B) T;K;Th C) N;K;Th D) P;G;G Đáp án C Câu 5 Trong quy lu t di truy n phân ly đ c l p v i các gen tr i là tr i hoàn toàn. N u P thu n ch ng khác nhau b i n c p tương ph n thì: T l ki u gen F2: A) (3:1)n B) (1:2:1)2 C) 9:3:3:1 D) (1:2:1)n Đáp án D Câu 6 Trong quy lu t di truy n phân ly đ c l p v i các gen tr i là tr i hoàn toàn. N u P thu n ch ng khác nhau b i n c p tương ph n thì: t l ki u hình F2 là: A) (3:1)n B) 9:3:3:1
 3. C) (1:2:1)n D) (1:1)n Đáp án a Câu 7 Trong quy lu t di truy n phân ly đ c l p v i các gen tr i là tr i hoàn toàn. N u P thu n ch ng khác nhau b i n c p tương ph n thì: S lo i ki u gen khác nhau F2 là: A) 3n B) 2n C) (1:2:1)n D) (1:1)n Đáp án A Câu 8 Trong quy lu t di truy n phân ly đ c l p v i các gen tr i là tr i hoàn toàn. N u P thu n ch ng khác nhau b i n c p tương ph n thì: S lo i k u hình F2 là: A) 9:3:3:1 B) 2n C) 3n D) (3:1)n Đáp án B Câu 9 Trong quy lu t di truy n phân ly đ c l p v i các gen tr i là tr i hoàn toàn. N u P thu n ch ng khác nhau b i n c p tương ph n thì: F2 s ki u gen đ ng h p là: A) 4n B) 4 C) (1:1)n D) 2n Đáp án D Câu 10 Trong quy lu t di truy n phân ly đ c l p v i các gen tr i là tr i hoàn toàn. N u P thu n ch ng khác nhau b i n c p tương ph n thì:
 4. F2 s ki u hình đ ng h p l n là: A) 4 B) 2n C) 3n D) 1 Đáp án d Câu 11 Trong quy lu t di truy n phân ly đ c l p v i các gen tr i là tr i hoàn toàn. N u P thu n ch ng khác nhau b i n c p tương ph n thì: F2 s ki u gen d h p là : A) 4n B) 1 C) 3n D) 2n Đáp án B Câu 12 Trong quy lu t di truy n phân ly đ c l p v i các gen tr i là tr i hoàn toàn. N u P thu n ch ng khác nhau b i n c p tương ph n thì: F1 s d h p v bao nhiêu c p gen? A) N B) 2n C) 2n D) 3n Đáp án A Câu 13 Trong quy lu t di truy n phân ly đ c l p v i các gen tr i là tr i hoàn toàn. N u P thu n ch ng khác nhau b i n c p tương ph n thì: F1 s cho bao nhiêu lo i giao t ? A) n B) 2n C) 2n D) 3n
 5. Đáp án B Câu 14 Xét 2 c p alen A, a và B, b n m trên 2 c p nhi m s c th thư ng đ ng d ng khác nhau. Hãy cho bi t: Có th có bao nhiêu ki u gen khác nhau trong qu n th ? A) 4 B) 9 C) 6 D) 1 Đáp án B Câu 15 Xét 2 c p alen A, a và B, b n m trên 2 c p nhi m s c th thư ng đ ng d ng khác nhau. Hãy cho bi t Có th có bao nhiêu ki u gen d h p t trong s cá ki u gen nói trên? A) 1 B) 5 C) 4 D) 0 Đáp án A Câu 16 Xét 2 c p alen A, a và B, b n m trên 2 c p nhi m s c th thư ng đ ng d ng khác nhau. Hãy cho bi t Có th có bao nhiêu ki u gen đ ng h p t trong s các ki u gen nói trên? A) 1 B) 5 C) 4 D) 0 Đáp án C Câu 17 Đi u ki n nghi m đúng cho đ nh lu t 3 c a Menden: A) B m thu n ch ng và khác nhau b i các c p tính tr ng tương ph n B) Tính tr ng ch so 1 c p gen quy đ nh và tính tr ng tr i ph i tr i hoàn toàn
 6. C) Ph i phân tích trên 1 lư ng l n cá th và các c p gen quy đ nh cá c p tính tr ng tương ph n ph i n m trên các c p nhi m s c th tương đ ng khác nhau D) T t c đ u đúng Đáp án -D Câu 18 Đi u ki n nào dư i đây không ph i là đi u ki n nghi m đúng cho đ nh lu t 3 c a Menden? A) B m thu n ch ng và khác nhau b i 1 c p tính tr ng tương ph n B) Các c p gen ph i tác đ ng riêng r lên s hình thành tính tr ng C) Ph i phân tích trên 1 lư ng l n cá th D) Các c p gen quy đ nh các c p tính tr ng tương ph n ph i n m trên cùng 1 c p nhi m s c th tương đ ng Đáp án D Câu 19 Cơ th có ki u gen AaBbddEe qua gi m phân s cho s la i giao t : A) 6 B) 8 C) 12 D) 16 Đáp án B Câu 20 Đ nh lu t phân ly đ c l p góp ph n gi i thích hi n tư ng: A) Bi n d t h p vô cùng phong phú loài giao ph i B) Liên k t gi a các gen cùng n m trên 1 c p nhi m s c th (NST) tương đ ng C) Thay đ i v trí gi a các gen cùng n m trên 2 NST khác nhau c a c p NST tương đ ng D) Phân ly ng u nhiên c a các c p gen trong gi m phân và t h p t do trong th tinh Đáp án A Câu 21 Phép lai gi a 2 cá th có ki u gen AaBbDd x aaBBDd v i các gen tr i là tr i hoàn toàn s cho th h sau: A) 8 ki u hình : 8 ki u gen
 7. B) 8 ki u hình : 12 ki u gen C) 4 ki u hình : 12 ki u gen D) 4 ki u hình : 8 ki u gen Đáp án C Câu 22 đ u Hà Lan gen A quy đ nh h t vàng, a quy đ nh h t l c, B: h t trơn, b: h t nhăn. Hai c p gen này di truy n phân ly đ c l p v i nhau: Cây m c t h t vàng, nhăn giao ph i v i cây m c t h t l c, trơn cho h t vàng, trơn và l c trơn v i t l 1:1, ki u gen c a 2 cây b m s là: A) Aabb x aabb B) AAbb x aaBB C) Aabb x aaBb D) Aabb x aaBB Đáp án D Câu 23 đ u Hà Lan gen A quy đ nh h t vàng, a quy đ nh h t l c, B: h t trơn, b: h t nhăn. Hai c p gen này di truy n phân ly đ c l p v i nhau: Đ thu đư c h t vàng trơn ph i th c hi n giao ph n gi a các cá th b m có ki u gen: A) AABB x aabb B) aaBB x Aabb C) AaBb x AABB D) t t c đ u đúng Đáp án -D Câu 24 đ u Hà Lan gen A quy đ nh h t vàng, a quy đ nh h t l c, B: h t trơn, b: h t nhăn. Hai c p gen này di truy n phân ly đ c l p v i nhau: Nh ng phép lai nào dư i đây s không làm xu t hi n ki u hình l c nhăn th h sau: A) AaBb x AaBb B) Aabb x aaBb C) aabb x AaBB D) AaBb x Aabb Đáp án C
 8. Câu 25 đ u Hà Lan gen A quy đ nh h t vàng, a quy đ nh h t l c, B: h t trơn, b: h t nhăn. Hai c p gen này di truy n phân ly đ c l p v i nhau: Phép lai nào dư i đây s cho s ki u hình nhi u nh t: A) AaBb x aabb B) AaBb x AaBb C) Aabb x aaBb D) T t c đ u đúng Đáp án -D Câu 26 đ u Hà Lan gen A quy đ nh h t vàng, a quy đ nh h t l c, B: h t trơn, b: h t nhăn. Hai c p gen này di truy n phân ly đ c l p v i nhau: Phép lai nàp dư i đây s cho ki u gen và ki u hình ít nh t: A) AABB x AaBb B) AABb x Aabb C) Aabb x aaBb D) AABB x AABb Đáp án D Câu 27 đ u Hà Lan gen A quy đ nh h t vàng, a quy đ nh h t l c, B: h t trơn, b: h t nhăn. Hai c p gen này di truy n phân ly đ c l p v i nhau: Lai phân tích 1 cây đ u Hà Lan mang ki u hình tr i, th h sau đư c t l 50% vang trơn : 50% l c trơn. Cây đ u Hà Lan đó ph i có ki u gen: A) Aabb B) AaBB C) AABb D) AaBb Đáp án B Câu 28 đ u Hà Lan gen A quy đ nh h t vàng, a quy đ nh h t l c, B: h t trơn, b: h t nhăn. Hai c p gen này di truy n phân ly đ c l p v i nhau: Ti n hành lai gi a 2 cây đ u Hà Lan thu n ch ng h t vàng trơn và l c trơn đư c F1, cho F1 t th , F2 s xu t hi n t l phân tính:
 9. A) 3 vàng trơn : 1 l c nhăn B) 9 vàng trơn : 3 vàng nhăn : 3 l c trơn : 1 l c nhăn C) 3 vàng nhăn : 3 l c trơn : 1 vàng trơn : 1 l c nhăn D) 3 vàng trơn : 1 l c trơn Đáp án D Câu 29 ngư i, A quy đ nh m t đen, a: m t xanh, B: tóc quăn, b: tóc th ng. Liên quan đ n nhóm máu có 4 ki u hình, trong đó nhóm máu A do gen IA quy đ nh, nhóm máu B do gen IB quy đ nh, nhóm O tương ng v i ki u gen IOIO, nhóm máu AB tương ng v i ki u gen IAIB. Bi t r ng IA và IB là tr i hoàn toàn so v i IO, các c p gen quy đ nh các tính tr ng trên n m trên các c p nhi m s c th thư ng đ ng d ng khác nhau. V i các tính tr ng trên s lo i ki u hình khác nhau t i đa có th có ngư i là: A) 8 B) 16 C) 12 D) 24 Đáp án B Câu 30 ngư i, A quy đ nh m t đen, a: m t xanh, B: tóc quăn, b: tóc th ng. Liên quan đ n nhóm máu có 4 ki u hình, trong đó nhóm máu A do gen IA quy đ nh, nhóm máu B do gen IB quy đ nh, nhóm O tương ng v i ki u gen IOIO, nhóm máu AB tương ng v i ki u gen IAIB. Bi t r ng IA và IB là tr i hoàn toàn so v i IO, các c p gen quy đ nh các tính tr ng trên n m trên các c p nhi m s c th thư ng đ ng d ng khác nhau. S lo i ki u gen khác nhau có th có v các tính tr ng nói trên? A) 32 B) 54 C) 16 D) 24 Đáp án B
 10. Câu 31 ngư i, A quy đ nh m t đen, a: m t xanh, B: tóc quăn, b: tóc th ng. Liên quan đ n nhóm máu có 4 ki u hình, trong đó nhóm máu A do gen IA quy đ nh, nhóm máu B do gen IB quy đ nh, nhóm O tương ng v i ki u gen IOIO, nhóm máu AB tương ng v i ki u gen IAIB. Bi t r ng IA và IB là tr i hoàn toàn so v i IO, các c p gen quy đ nh các tính tr ng trên n m trên các c p nhi m s c th thư ng đ ng d ng khác nhau. B m t đen, tóc th ng, nhóm máu B, m m t xanh, tóc quăn, nhóm máu A, con m t đen, tóc th ng, nhóm máu O. Ki u gen có th c a b m là: A) b AabbIBIO, m aaBBIAIO B) b AabbIBIO, m aaBBIAIO C) b AabbIBIO, m aaBBIAIO D) B, C đúng Đáp án B Câu 32 ngư i, A quy đ nh m t đen, a: m t xanh, B: tóc quăn, b: tóc th ng. Liên quan đ n nhóm máu có 4 ki u hình, trong đó nhóm máu A do gen IA quy đ nh, nhóm máu B do gen IB quy đ nh, nhóm O tương ng v i ki u gen IOIO, nhóm máu AB tương ng v i ki u gen IAIB. Bi t r ng IA và IB là tr i hoàn toàn so v i IO, các c p gen quy đ nh các tính tr ng trên n m trên các c p nhi m s c th thư ng đ ng d ng khác nhau. Con c a b m nào có ki u gen dư i đây s không có ki u hình: m t xanh, tóc th ng, nhóm máu O A) b AaBbIAIO, m AabbIAIO B) b AaBbIAIB, m aabbIBIO C) b aaBbIAIO, m AaBbIBIO D) b AaBbIBIO, m AaBbIOIO Đáp án B Câu 33 Phép lai gi a 2 cá th có ki u gen AaBBDd x AaBbdd v i các gen tr i là tr i hoàn toàn. S t h p giao t th h sau là bao nhiêu?
 11. A) 16 B) 8 C) 32 D) 4 Đáp án A Câu 34 Phép lai gi a 2 cá th có ki u gen AaBBDd x AaBbdd v i các gen tr i là tr i hoàn toàn. S ki u hình và ki u gen th h sau là bao nhiêu? A) 8 ki u hình : 8 ki u gen B) 8 ki u hình : 12 ki u gen C) 4 ki u hình : 12 ki u gen D) 4 ki u hình : 8 ki u gen Đáp án C Câu 35 Phép lai gi a 2 cá th có ki u gen AaBBDd x AaBbdd v i các gen tr i là tr i hoàn toàn. Ki u gen AaBbDd F1 chi m t l : A) 1/8 B) 1/4 C) 1/2 D) 1/16 Đáp án A Câu 36 Phép lai gi a 2 cá th có ki u gen AaBBDd x AaBbdd v i các gen tr i là tr i hoàn toàn. Ki u gen AABBDD F1 chi m t l : A) 1/4 B) 0 C) 1/2 D) 1/8 Đáp án B
 12. Câu 37 Phép lai gi a 2 cá th có ki u gen AaBBDd x AaBbdd v i các gen tr i là tr i hoàn toàn. Ki u gen aabbdd F1 chi m t l : A) 1/4 B) 1/16 C) 1/2 D) 1/8 Đáp án Không có đáp án Câu 38 Phép lai gi a 2 cá th có ki u gen AaBBDd x AaBbdd v i các gen tr i là tr i hoàn toàn. Ki u gen aaBBdd F1 chi m t l : A) 1/4 B) 1/16 C) 1/2 D) 1/8 Đáp án B Câu 39 Lai c p b m thu n ch ng, b có ki u hình h t vàng trơn, m có ki u hình h t l c nhăn, F1 đư c toàn ki u hình h t vàng trơn, sau đó cho F1 t th . Gi s m i tính tr ng ch do 1 c p gen quy đ nh, các gen tr i là tr i hoàn toàn. Hãy cho bi t: Ki u gen c a cây F1: A) AaBB B) aaBB C) AaBb D) AABB Đáp án C Câu 40 Lai c p b m thu n ch ng, b có ki u hình h t vàng trơn, m có ki u hình h t l c nhăn, F1 đư c toàn ki u hình h t vàng trơn, sau đó cho F1 t th . Gi s m i tính tr ng ch do 1 c p gen quy đ nh, các gen tr i là tr i hoàn toàn. Hãy cho bi t: F2, ki u gen AaBb chi m t l :
 13. A) 1/4 B) 1/16 C) 1/2 D) 1/8 Đáp án a Câu 41 Lai c p b m thu n ch ng, b có ki u hình h t vàng trơn, m có ki u hình h t l c nhăn, F1 đư c toàn ki u hình h t vàng trơn, sau đó cho F1 t th . Gi s m i tính tr ng ch do 1 c p gen quy đ nh, các gen tr i là tr i hoàn toàn. Hãy cho bi t: F2, ki u gen Aabb chi m t l : A) 1/4 B) 1/16 C) 1/2 D) 1/8 Đáp án D Câu 42 Lai c p b m thu n ch ng, b có ki u hình h t vàng trơn, m có ki u hình h t l c nhăn, F1 đư c toàn ki u hình h t vàng trơn, sau đó cho F1 t th . Gi s m i tính tr ng ch do 1 c p gen quy đ nh, các gen tr i là tr i hoàn toàn. Hãy cho bi t: F2, ki u gen AABB chi m t l : A) 1/4 B) 1/16 C) 1/2 D) 1/8 Đáp án B Câu 43 Lai c p b m thu n ch ng, b có ki u hình h t vàng trơn, m có ki u hình h t l c nhăn, F1 đư c toàn ki u hình h t vàng trơn, sau đó cho F1 t th . Gi s m i tính tr ng ch do 1 c p gen quy đ nh, các gen tr i là tr i hoàn toàn. Hãy cho bi t: F2, ki u hình vàng trơn chi m t l : A) 3/4 B) 9/16
 14. C) 1/2 D) 1/8 Đáp án B Câu 44 chu t Côbay, tính tr ng màu lông và chi u dài lông do 2 c p gen A, a và B, b di truy n phân ly đ c l p và tác đ ng riêng r quy đ nh. Ti n hành lai gi a 2 dòng chu t lông đen, dài và lông tr ng, ng n th h sau thu đư c toàn chu t lông đen, ng n. Có th k t lu n đi u gì v ki u gen c a 2 dòng chu t b m ? A) Chu t lông đen, dài có ki u gen đ ng h p B) Chu t lông tr ng, ng n có ki u gen đ ng h p C) C 2 chu t b m đ u có ki u gen đ ng h p D) C 2 chu t b m đ u có ki u gen d h p Đáp án C Câu 45 chu t Côbay, tính tr ng màu lông và chi u dài lông do 2 c p gen A, a và B, b di truy n phân ly đ c l p và tác đ ng riêng r quy đ nh. Ti n hành lai gi a 2 dòng chu t lông đen, dài và lông tr ng, ng n th h sau thu đư c toàn chu t lông đen, ng n. Chu t lông đen ,ng n th h sau có ki u gen? A) AABB B) AaBb C) AaBB D) AABb Đáp án B Câu 46 chu t Côbay, tính tr ng màu lông và chi u dài lông do 2 c p gen A, a và B, b di truy n phân ly đ c l p và tác đ ng riêng r quy đ nh. Ti n hành lai gi a 2 dòng chu t lông đen, dài và lông tr ng, ng n th h sau thu đư c toàn chu t lông đen, ng n. Làm th nào đ có th xác đ nh ki u gen c a các chu t có ki u hình lông đen, ng n? A) Cho t p giao r i phân tích k t qu lai
 15. B) Cho lai v i chu t lông tr ng, dài r i phân tích k t qu lai C) Cho lai v i chu t lông đen, dài r i phân tích k t qu lai D) Cho lai v i chu t lông tr ng, ng n r i phân tích k t qu lai Đáp án B Câu 47 chu t Côbay, tính tr ng màu lông và chi u dài lông do 2 c p gen A, a và B, b di truy n phân ly đ c l p và tác đ ng riêng r quy đ nh. Ti n hành lai gi a 2 dòng chu t lông đen, dài và lông tr ng, ng n th h sau thu đư c toàn chu t lông đen, ng n. N u cho các chu t lông đen, ng n th h lai giao ph i v i nhau thì kh năng thu đư c t l chu t lông đen, dài th h sau là bao nhiêu? A) 1/4 B) 1/8 C) 3/16 D) 3/4 Đáp án C Câu 48 chu t Côbay, tính tr ng màu lông và chi u dài lông do 2 c p gen A, a và B, b di truy n phân ly đ c l p và tác đ ng riêng r quy đ nh. Ti n hành lai gi a 2 dòng chu t lông đen, dài và lông tr ng, ng n th h sau thu đư c toàn chu t lông đen, ng n. Cho lai chu t đen, ng n th h lai v i chu t có ki u gen như th nào đ có ngay 50% chu t lông đen, ng n; 50% lông tr ng, ng n A) Aabb B) aaBB C) aaBb D) Aabb Đáp án B Câu 49 Đ nh lu t 3 Menden đư c gi i thích theo thuy t nhi m s c th (NST)như sau:
 16. A) Do các c p NST tương đ ng khác nhau phân ly đ c l p và t h p t do khi con lai F1 gi m phân t o giao t , đ ng th i có s k t h p ng u nhiên c a các lo i giao t trong quá trình th tinh B) Do gi a các NST c a c p tương đ ng có hi n tư ng ti p h p và trao đ i chéo khi con lai F1 gi m phân t o giao t , đ ng th i có s k t h p ng u nhiên c a các lo i giao t trong quá trình th tinh C) Do các c p NST tương đ ng khác nhau phân ly đ c l p và t h p t do khi con lai F1 gi m phân t o giao t t o ra nhi u t h p khác nhau D) Do c p NST tương đ ng phân ly khi con lai F1 gi m phân t o giao t , đ ng th i có s k t h p ng u nhiên c a các lo i giao t trong quá trình th tinh Đáp án A
Đồng bộ tài khoản