Trắc nghiệm sinh học phần lai một cặp tính trạng + đáp án

Chia sẻ: N T | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:19

0
101
lượt xem
24
download

Trắc nghiệm sinh học phần lai một cặp tính trạng + đáp án

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'trắc nghiệm sinh học phần lai một cặp tính trạng + đáp án', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Trắc nghiệm sinh học phần lai một cặp tính trạng + đáp án

 1. Lai m t c p tính tr ng Câu 1 Đ c đi m nào dư i đây c a đ u Hà Lan là không đúng: A) T th ph n ch t ch B) Không th ti n hành giao ph n gi a các cá th khác nhau C) Có nhi u c p tính tr ng tương ph n D) Cho s lư ng cá th th h sau l n Đáp án B Câu 2 V i 2 alen B; b trong qu n th c a loài s có nh ng ki u gen bình thư ng sau: A) BB, bb B) B, b C) Bb D) BB, Bb, bb Đáp án -D Câu 3 S thay đ i vai trò c a b m trong quá trình lai đư c g i là phương pháp A) Lai thu n ngh ch B) Lai phân tích C) Phân tích cơ th lai D) T p giao Đáp án A Câu 4 C p lai nào dư i đây đư c xem là lai thu n ngh ch? Aa x Aa & aa x AA Aa x Aa & aa x AA A) B) AA x AA & aa x aa C) Aa x aa & AA x aa D) AA aa Đáp án x D aa & x AA
 2. Câu 5 Th nào là lai 1 c p tính tr ng? A) Phép lai trong đó c p b m đem lai khác bi t nhau v 1 c p tính tr ng tương ph n B) Phép lai trong đó c p b m thu n ch ng đem lai khác bi t nhau v 1 c p tính tr ng C) Phép lai trong đó c p b m thu n ch ng đem lai khác bi t nhau v 1 c p tính tr ng tương ph n D) Phép lai trong đó c p b m đem lai khác bi t nhau v 1 c p tính tr ng Đáp án C Câu 6 Đ nh lu t Menden 1 còn g i là đ nh lu t ……….; tính tr ng đư c bi u hi n F1 là tính tr ng …….; tính tr ng kia không bi u hi n đư c g i là tính tr ng……. A) Đ ng tính; trung gian; l n B) Phân tính; tr i; l n C) Đ ng tính; tr i; l n D) Phân tính; trung gian; tr i ho c l n Đáp án C Câu 7 Theo đ nh lu t Menden 1: A) Khi lai gi a 2 b m khác nhau b i 1 c p tính tr ng tương ph n thì các cơ th lai th h F1 ch bi u hi n tính tr ng c a 1 bên b ho c m B) Khi lai gi a 2 b m thu n ch ng thì các cơ thê lai th h F1 ch bi u hi n tính tr ng c a 1 bên b ho c m C) Khi lai gi a 2 b m thu n ch ng khác nhau b i 1 c p tính tr ng tương ph n thì các cơ th lai th h F1 ch bi u hi n tính tr ng c a 1 bên b ho c m D) Khi lai gi a 2 b m thu n ch ng khác nhau b i 1 c p tính tr ng tương ph n thì các cơ thê lai th h F1 đ u đ ng tính Đáp án C Câu 8 Theo đ nh lu t Menden 2
 3. A) Khi lai gi a 2 b m thu n ch ng khác nhau v 1 c p tính tr ng tương ph n thì F2 sau khi cho F1 t th ho c giao ph n v i nhau, đ u xu t hi n 2 lo i tính tr ng tr i và l n theo t l trung bình 3 tr i : 1 l n B) Khi lai gi a 2 b m khác nhau v 1 c p tính tr ng tương ph n thì F2 sau khi cho F1 t th ho c giao ph n v i nhau, đ u xu t hi n 2 lo i tính tr ng tr i và l n theo t l trung bình 3 tr i : 1 l n C) Khi lai gi a 2 b m thu n ch ng thì F2 sau khi cho F1 t th ho c giao ph n v i nhau, đ u xu t hi n 2 lo i tính tr ng tr i và l n theo t l trung bình 3 tr i : 1 l n D) Khi lai gi a 2 b m thu n ch ng khác nhau v 1 c p tính tr ng tương ph n thì F2 sau khi cho F1 t th ho c giao ph n v i nhau, đ u xu t hi n 2 lo i tính tr ng tr i và l n theo t l trung bình 3 tr i : 1 l n Đáp án A Câu 9 Theo Menden các tính tr ng đư c xác đ nh b i các…….và có hi n tư ng…… khi F1 hình thành giao t : A) Gen; giao t thu n khi t B) Nhân t di truy n; phân ly c a c p alen C) Gen; phân ly ng u nhiên D) Nhân t di truy n; giao t thu n khi t Đáp án D Câu 10 hoa d lan, khi lai gi a 2 th hoa d lan thu n ch ng: th hoa đ (AA) v i hoa tr ng (aa) thì F1 thu đư c các cây đ ng lo t có hoa màu h ng. Tính tr ng màu hoa h ng đư c g i là: A) Tính tr ng trung gian B) Tính tr ng tr i không hoàn toàn C) Tính tr ng tr i D) A, B đúng Đáp án -D Câu 11 Tr i không hoàn toàn là hi n tư ng di truy n:
 4. A) Trong đó ki u hình c a cơ th F2 bi u hi n tính tr ng trung gian gi a b và m B) Trong đó ki u hình c a cơ th lai F1 bi u hi n tính tr ng trung gian gi a b và m C) Trong đó ki u hình c a cơ th lai F1 bi u hi n tính tr ng c a c b và m D) Trong đó ki u hình c a cơ th F2 bi u hi n tính tr ng c a c b và m Đáp án B Câu 12 Điêù ki n nghi m đúng cho đ nh lu t đ ng tính và phân tính c a Menden: A) b m thu n ch ng và khác nhau b i 1 c p tính tr ng tương ph n B) Tính tr ng ch do 1 c p gen quy đ nh và tính tr ng tr i ph i tr i hoàn toàn C) Ph i phân tích trên 1 lư ng cá th l n D) T t c đ u đúng Đáp án -D Câu 13 Đi u ki n nào dư i đây không ph i là nghiêm đúng cho đ nh lu t đ ng tính và phân tính c a Menden: A) B m thu n ch ng và khác nhau b i 1 c p tính tr ng tương ph n B) Tính tr ng ch do 1 c p gen quy đ nh C) Ph i phân tích trên 1 lư ng cá th l n D) Các cá th ph i có kh năng s ng như nhau m c dù ki u gen khác nhau Đáp án B Câu 14 Trong trư ng h p tr i không hoàn toàn, khi lai gi a 2 b m thu n ch ng khác nhau 1 c p tính tr ng tương ph n sau đó cho F1 t th ho c giao ph n thì F2 s xu t hi n t l phân tính: A) 3:1 B) 1:1 C) 1:2:1 D) 1 : 1 :1 :1 Đáp án C
 5. Câu 15 Trong trư ng h p tr i hoàn toàn, khi lai gi a 2 b m thu n ch ng khác nhau 1 c p tính tr ng tương ph n sau đó cho F1 t th ho c giao ph n thì F2 s xu t hi n t l phân tính: A) 3:1 B) 1:1 C) 1:2:1 D) 1 : 1 :1 :1 Đáp án A Câu 16 Trong trư ng h p gen tr i không hoàn toàn, t l phân tính 1 : 1 F1 s xu t hi n trong k t qu c a phép lai: A) Aa x Aa B) Aa x aa x AA x Aa C) AA x Aa x AA x aa D) AA x aa Đáp án B Câu 17 Menden đã gi i thích đ nh lu t phân tính b ng hi n tư ng giao t thu n khi t, theo hi n tư ng này: A) Cơ th lai F1 cho ra nh ng giao t lai gi a b và m B) Cơ th lai F1 không cho ra nh ng giao t lai mà là nh ng giao t mang nhân t di truy n nguyên v n trư c đó nh n t b m C) Cơ th lai F1 cho ra ch thu n 1 lo i giao t D) Cơ th lai F2 nh n các giao t mang nhân t di truy n gi ng nhau t F1 Đáp án B Câu 18 Cơ s t bào h c c a đ nh lu t phân tính là: A) S phân ly ng u nhiên c a c p NST đ ng d ng mang gen trong gi m phân và t h p t do chúng trong th tinh B) S ti p h p và trao đ i chéo c a c p NST đ ng d ngtrong gi m phân và t h p t do c a chúng trong th tinh C) kh năng t nhân đôi c a c p NST đ ng d ng trư c khi bư c vào gi m phân
 6. D) S phân ly ng u nhiên c a c p NST đ ng d ng mang gen trong nguyên phân và t h p t do c a chúng trong th tinh Đáp án A Câu 19 Đ có th xác đ nh đư c cơ th mang ki u hình tr i là đ ng h p hay d h p ngư i ta dùng phương pháp: A) Phân tích cơ th lai B) T p giao C) Lai phân tích D) Lai thu n ngh ch Đáp án C Câu 20 Lai phân tích là phép lai: A) Thay đ i vai trò c a b m trong qua trình lai d phân tích vai trò c a b và m trong quá trình di truy n các tính tr ng B) Gi a 1 cá th mang ki u gen đ ng h p tr i v i m t cá th mang ki u gen đ ng h p l n C) Gi a 1 cá th mang ki u gen d h p v i 1 cá th mang ki u gen đ ng h p l n D) Gi a 1 cá th mang tính tr ng tr i v i 1 cơ th mang tính tr ng l n đ ki m tra ki u gen Đáp án D Câu 21 Trong lai phân tích làm th nào đ bi t cá th mang tínhtr ng tr i đem lai là đ ng h p hay d h p? A) N u th h lai đ ng tính ch ng t cá th mang ki u hình tr i có ki u gen đ ng h p B) N u th h lai phân tính ch ng t cá th mang ki u hình tr i có ki u gen đ ng h p C) N u th h lai phân tính ch ng t cá th mang ki u hình tr i có ki u gen d h p
 7. D) N u th h lai đ ng tính ch ng t cá th mang ki u hình tr i có ki u gen d h p Đáp án C Câu 22 Đ bi t tính tr ng nào là tr i, tính tr ng nào là l n, ngư i ta th c hi n cách sau: A) Cho lai phân tích gi a cơ th mang tính tr ng này v i cơ th mang tính tr ng kia B) Cho lai gi a 2 cơ th thu n ch ng có tínhtr ng khác nhau, tính tr ng nào xu t hi n F1 là tính tr i C) Cho các cây thu n ch ng t th và theo dõi qua nhi u th h D) Cách A, B đ u đúng Đáp án B Câu 23 M t th tínhtr ng do 2 gen alen chi ph i, n u gent r i di truy n theo ki u tr i không hoàn toàn thì hi n tư ng này s đư c xác đ nh khi: A) Tính tr ng đó g m có 3 tính tr ng tương ng B) Lai gi a 2 b m thu n ch ng khác nhau b i 1 c p tính tr ng tương ph n xu t hi n F1 đ ng lo t xu t hi n tính tr ng trung gian C) Khi lai gi a 2 cá th b m thu n ch ng khác nhau 1 c p tính tr ng tương ph n thì F2 s xu t hi n t l phân tính 1 : 2 : 1 D) T t c đ u đúng Đáp án -D Câu 24 Vi c s d ng cá th F1 làm gi ng s d n đ n k t qu : A) Duy trì đư c s n đ nh c a các tính tr ng qua các th h B) T o ra hi n tư ng ưu th lai C) Cá th F2 b b t th D) D n đ n hi n tư ng phân tính làm m t đi s n đ nh c a gi ng Đáp án D Câu 25 T i sao không dùng cơ th lai F1 đ nhân gi ng? A) Do F1 có kh năng s ng th p hơn so v i các cá th th h P
 8. B) Do F1 có tính di truy n không n đ nh, th h sau s phân ly C) Do F1 th hi n ưu th lai có ích cho s n xu t D) Do F1 t p trung đư c các tính tr ng có l i cho b m Đáp án B Câu 26 cà chua tính tr ng màu qu do 1 c p gen quy đ nh, ti n hành lai 2 th cà chua thu n ch ng qu đ và qu vàng đư c F1 toàn qu đ sau đó cho F1 lai v i nhau đư c F2: Gi s tính tr n qu màu đ do 2 alen D, d chi ph i. Khi lai F1 v i 1 cây qu đ F2 s đư c th h sau theo t l ki u gen: A) 1DD : 1Dd B) 1DD : 2Dd : 1dd C) 1Dd : 1dd D) A, B đúng Đáp án -D Câu 27 cà chua tính tr ng màu qu do 1 c p gen quy đ nh, ti n hành lai 2 th cà chua thu n ch ng qu đ và qu vàng đư c F1 toàn qu đ sau đó cho F1 lai v i nhau đư c F2: Khi lai gi a F1 v i 1 cây qu đ F2 th h sau s xu t hi n t l phân tính: A) Toàn qu đ B) 1 qu đ , 1 qu vàng C) 3 qu đ , 1 qu vàng D) C, D đúng Đáp án -D Câu 28 cà chua tính tr ng màu qu do 1 c p gen quy đ nh, ti n hành lai 2 th cà chua thu n ch ng qu đ và qu vàng đư c F1 toàn qu đ sau đó cho F1 lai v i nhau đư c F2: Khi cho lai gi a các cây có qu vàng v i nhau F2 s thu đư c k t qu A) Toàn qu đ B) 1 qu đ , 1 qu vàng
 9. C) 3 qu đ , 1 qu vàng D) Toàn vàng Đáp án D Câu 29 cà chua tính tr ng màu qu do 1 c p gen quy đ nh, ti n hành lai 2 th cà chua thu n ch ng qu đ và qu vàng đư c F1 toàn qu đ sau đó cho F1 lai v i nhau đư c F2: Khi lai phân tích các cây, F1, F2 s xu t hi n các qu : A) Toàn qu đ B) 1 qu đ , 1 qu vàng C) 3 qu vàng, 1 qu đ D) Toàn vàng Đáp án B Câu 30 ngư i m t nâu (N) là tr i đ i v i m t xanh (n): B m t nâu, m m t nâu, sinh con có đ a m t nâu, có đ a m t xanh, ki u gen c a b m s là: A) Đ u có ki u NN B) Đ u có ki u Nn C) B có ki u gen NN, m có ki u gen Nn ho c ngư c l i D) B có ki u gen NN, m có ki u gen nn ho c ngư c l i Đáp án B Câu 31 ngư i m t nâu (N) là tr i đ i v i m t xanh (n): B m t nâu, m m t nâu sinh con trai m t nâu, b m có ki u gen: A) Đ u có gen NN B) Đ u có gen Nn C) B có ki u gen NN, m có ki u gen Nn ho c ngư c l i D) T t c đ u đúng Đáp án -D Câu 32 ngư i m t nâu (N) là tr i đ i v i m t xanh (n): B m t nâu, m m t xanh, sinh con m t nâu, b m có ki u gen:
 10. A) B có ki u gen NN, m có ki u gen nn B) B có ki u gen Nn, m có ki u gen nn C) B m đ u có ki u gen Nn D) A, B đúng Đáp án -D Câu 33 hoa ph n ki u gen đ ng h p DD quy đ nh màu hoa đ , Dd quy đ nh màu hoa h ng và dd quy đ nh màu hoa tr ng. Lai phân tích cây có màu hoa đ th h sau s xu t hi n t l ki u hình A) 1 đ , 1 h ng B) 1 h ng, 1 tr ng C) Toàn đ D) Toàn h ng Đáp án D Câu 34 hoa ph n ki u gen đ ng h p DD quy đ nh màu hoa đ , Dd quy đ nh màu hoa h ng và dd quy đ nh màu hoa tr ng. Ti n hành lai gi a 2 cây hoa màu h ng th h sau s xu t hi n t l phân tính: A) Toàn h ng B) Toàn đ C) 3 đ : 1 tr ng D) 1 đ : 2 h ng : 1 tr ng Đáp án D Câu 35 hoa ph n ki u gen đ ng h p DD quy đ nh màu hoa đ , Dd quy đ nh màu hoa h ng và dd quy đ nh màu hoa tr ng. Phép lai gi a cây hoa h ng v i hoa tr ng s xu t hi n t l ki u hình: A) 1 h ng : 1 tr ng B) 1 đ : 1 tr ng C) 1 đ : 1 h ng D) 1 đ : 2 h ng : 1 tr ng Đáp án A
 11. Câu 36 Ki u gen c a cá chép kính là Aa, cá chép v y là aa, ki u gen đ ng h p t AA làm tr ng không n . Phép lai gi a cá chép kính s làm xu t hi n ki u hình: A) Toàn cá chép kính B) 3 cá chép kính : 1 cá chép v y C) 1 cá chép kính : 1 cá chép v y D) 2 cá chép kính : 1 cá chép v y Đáp án D Câu 37 Ki u gen c a cá chép kính là Aa, cá chép v y là aa, ki u gen đ ng h p t AA làm tr ng không n . Đ có s n lư ng cá cao nh t ph i ch n c p b m như th nào? A) Cá chép kính x cá chép kính B) Cá chép kính x cá chép v y C) Cá chép v y x cá chép v y D) B, C đúng Đáp án -D Câu 38 ngư i nhóm máu ABO do 3 gen alen IA, IB, IO quy đ nh, nhóm máu A đư c quy đ nh b i các ki u gen IAIA, IAIO, nhóm máu B đư c quy đ nh b i các ki u gen IBIB, IBIO, nhóm máu O đư c quy đ nh b i ki u gen IOIO , nhóm máu AB đư c quy đ nh bơi ki u gen IAIB. Hôn nhân gi a nh ng b m có ki u gen như th nào s cho con cái có đ 4 lo i nhóm máu? A) IAIO x IAIB B) IBIO x IAIB C) IAIB x IAIB D) IAIO x IBIO Đáp án D Câu 39 ngư i nhóm máu ABO do 3 gen alen IA, IB, IO quy đ nh, nhóm máu A đư c quy đ nh b i các ki u gen IAIA, IAIO, nhóm máu B đư c quy đ nh b i các ki u gen
 12. IBIB, IBIO, nhóm máu O đư c quy đ nh b i ki u gen IOIO , nhóm máu AB đư c quy đ nh bơi ki u gen IAIB. Ngư i con có nhóm máu A, b m ngư i này s có: A) B nhóm máu A, m nhóm máu B B) B nhóm máu AB, m nhóm máu O C) B nhóm máu O, m nhóm máu AB D) T t c đ u đúng Đáp án -D Câu 40 ngư i nhóm máu ABO do 3 gen alen IA, IB, IO quy đ nh, nhóm máu A đư c quy đ nh b i các ki u gen IAIA, IAIO, nhóm máu B đư c quy đ nh b i các ki u gen IBIB, IBIO, nhóm máu O đư c quy đ nh b i ki u gen IOIO , nhóm máu AB đư c quy đ nh bơi ki u gen IAIB. M có nhóm máu AB, sinh con có nhóm máu AB. Nhóm máu nào dư i đây ch c ch n không ph i c a ngư i b ? A) Nhóm máu AB B) Nhóm máu O C) Nhóm máu B D) Nhóm máu A Đáp án B Câu 41 ngư i nhóm máu ABO do 3 gen alen IA, IB, IO quy đ nh, nhóm máu A đư c quy đ nh b i các ki u gen IAIA, IAIO, nhóm máu B đư c quy đ nh b i các ki u gen IBIB, IBIO, nhóm máu O đư c quy đ nh b i ki u gen IOIO , nhóm máu AB đư c quy đ nh bơi ki u gen IAIB. M có nhóm máu A sinh con có nhóm máu O, b ph i có nhóm máu: A) Nhóm máu A B) Nhóm máu O C) Nhóm máu B D) T t c đ u có th Đáp án -D
 13. Câu 42 ngư i nhóm máu ABO do 3 gen alen IA, IB, IO quy đ nh, nhóm máu A đư c quy đ nh b i các ki u gen IAIA, IAIO, nhóm máu B đư c quy đ nh b i các ki u gen IBIB, IBIO, nhóm máu O đư c quy đ nh b i ki u gen IOIO , nhóm máu AB đư c quy đ nh bơi ki u gen IAIB. M có nhóm máu B, con có nhóm máu O, ngư i có nhóm máu nào dư i đây không th là b đ a bé? A) Nhóm máu A B) Nhóm máu B C) Nhóm máu AB D) Nhóm máu O Đáp án C Câu 43 V i 2 alen A và a n m trên nhi m s c th thư ng, gen tr i là tr i hoàn toàn. Hãy cho bi t: Trong qu n th s có bao nhiêu ki u gen khác nhau v các alen nói trên? A) 2 ki u gen B) 3 ki u gen C) 4 ki u gen D) 1 ki u gen Đáp án B Câu 44 V i 2 alen A và a n m trên nhi m s c th thư ng, gen tr i là tr i hoàn toàn. Hãy cho bi t: N u không phân bi t gi i tính, trong qu n th s có bao nhiêu ki u giao ph i khác nhau? A) 6 ki u B) 4 ki u C) 2 ki u D) 3 ki u Đáp án A
 14. Câu 45 V i 2 alen A và a n m trên nhi m s c th thư ng, gen tr i là tr i hoàn toàn. Hãy cho bi t: Đ cho th h sau có hi n tư ng đ ng tính, thì s có bao nhiêu phép lai gi a các ki u gen nói trên? A) 4 phép lai B) 3 phép lai C) 2 phép lai D) 1 phép lai Đáp án A Câu 46 V i 2 alen A và a n m trên nhi m s c th thư ng, gen tr i là tr i hoàn toàn. Hãy cho bi t: Đ cho th h sau đ ng lo t có kiêu hình tr i, thì s có bao nhiêu phép lai gi a các ki u gen nói trên? A) 4 phép lai B) 3 phép lai C) 2 phép lai D) 1 phép lai Đáp án B Câu 47 V i 2 alen A và a n m trên nhi m s c th thư ng, gen tr i là tr i hoàn toàn. Hãy cho bi t: Đ cho th h sau đ ng lo t có ki u hình l n, thì s có bao nhiêu phép lai gi a các ki u gen nói trên? A) 4 phép lai B) 3 phép lai C) 2 phép lai D) 1 phép lai Đáp án D Câu 48 V i 2 alen A và a n m trên nhi m s c th thư ng, gen tr i là tr i hoàn toàn. Hãy cho bi t:
 15. Đ cho th h sau có hi n tư ng phân tính, thì s có bao nhiêu phép lai gi a các ki u gen nói trên? A) 4 phép lai B) 3 phép lai C) 2 phép lai D) 1 phép lai Đáp án C Câu 49 v i 2 gen B và b, n m trên NST thư ng, B quy đ nh tính tr ng hoa đ , b quy đ nh thính tr ng hoa vàng, gen tr i là tr i hoàn toàn. Ti n hành lai gi a cây hoa đ v i cây hoa đ F1 đư c toàn cây hoa đ , sau đó cho các cây F1 t p giao F2 thu đư c c cây hoa đ l n cây hoa vàng. Hãy cho bi t t l phân tính F2 ? A) 15 cây hoa đ : 1 cây hoa vàng B) 9 cây hoa đ : 7 cây hoa vàng C) 3 cây hoa đ : 1 cây hoa vàng D) 1 cây hoa đ :1 cây hoa vàng Đáp án A Câu 50 V i 2 gen alen A và a n m trên nhi m s c th thư ng, A quy đ nh tính tr ng hoa vàng, a quy đ nh tính tr ng hoa tr ng, gen tr i là tr i hoàn toàn. ti n hành lai gi a cây hoa vàng v i cây hoa tr ng F1 đư c toàn cây hoa vàng v i cây hoa tr ng, sau đó cho các cây F1 t p giao F2 s thu đư c t l phân tính như th nào ? A) 15cây hoa vàng : 1 cây hoa tr ng B) 9 cây hoa tr ng : 7 cây hoa vàng C) 3 cây hoa vàng :1 cây hoa tr ng D) 1 cây hoa tr ng : 1 cây hoa vàng Đáp án B Câu 51 ngư i nhóm máu ABO do 3 gen alen IA,IB ,IO quy đ nh, nhóm máu A đư c quy đ nh b i các gen IAIA,IAIO, nhóm máu B đư c quy đ nh b i các ki u gen IBIB,
 16. IBIO,nhóm máu O đư c quy đ nh b i các ki u gen IOIO,nhóm máu AB đư c quy đ nh b i các ki u gen IAIB. hai ch em sinh đôi cùng tr ng, ngư i ch có ch ng nhóm máu A sinh đư c m t con trai có nhóm máu B và m t con gái có nhóm máu A. ngư i em l y ch ng có nhóm máu B sinh đư c m t con trai có nhóm máu A. xác đ nh ki u gen quy đ nh nhóm máu c a 2 ch em? A) IAIO B) IAIB C) IBIO D) IAIA Đáp án B Câu 52 ngư i nhóm máu ABO do 3 gen alen IA,IB ,IO quy đ nh, nhóm máu A đư c quy đ nh b i các gen IAIA,IAIO, nhóm máuB đư c quy đ nh b i các ki u gen IBIB, IBIO,nhóm máu O đư c quy đ nh b i các ki u gen IOIO,nhóm máu AB đư c quy đ nh b i các ki u gen IAIB. hai ch em sinh đôi cùng tr ng, ngư i ch có ch ng nhóm máu A sinh đư c m t con trai có nhóm máu B và m t con gái có nhóm máu A. ngư i em l y ch ng có nhóm máu B sinh đư c m t con trai có nhóm máu A xác đ nh ki u gen c a ch ng ngư i ch ? A) IAIO B) IBIO C) IAIA D) IAIB Đáp án A Câu 53 ngư i nhóm máu ABO do 3 gen alen IA,IB ,IO quy đ nh, nhóm máu A đư c quy đ nh b i các gen IAIA,IAIO, nhóm máuB đư c quy đ nh b i các ki u gen IBIB, IBIO,nhóm máu O đư c quy đ nh b i các ki u gen IOIO,nhóm máu AB đư c quy đ nh b i các ki u gen IAIB.
 17. hai ch em sinh đôi cùng tr ng, ngư i ch có ch ng nhóm máu A sinh đư c m t con trai có nhóm máu B và m t con gái có nhóm máu A. ngư i em l y ch ng có nhóm máu B sinh đư c m t con trai có nhóm máu A xác ddinhj ki u gen c a ch ng ngư i em? A) IAIO B) IBIO C) IAIA D) IAIB Đáp án B Câu 54 ngư i nhóm máu ABO do 3 gen alen IA,IB ,IO quy đ nh, nhóm máu A đư c quy đ nh b i các gen IAIA,IAIO, nhóm máuB đư c quy đ nh b i các ki u gen IBIB, IBIO,nhóm máu O đư c quy đ nh b i các ki u gen IOIO,nhóm máu AB đư c quy đ nh b i các ki u gen IAIB. hai ch em sinh đôi cùng tr ng, ngư i ch có ch ng nhóm máu A sinh đư c m t con trai có nhóm máu B và m t con gái có nhóm máu A. ngư i em l y ch ng có nhóm máu B sinh đư c m t con trai có nhóm máu A. Ngư i con gái nhóm máu A con c a ngư i ch có ki u gen như th nào? A) IAIO B) IAIB C) IAIA ho c IAIO D) IAIA Đáp án C Câu 55 ngư i nhóm máu ABO do 3 gen alen IA,IB ,IO quy đ nh, nhóm máu A đư c quy đ nh b i các gen IAIA,IAIO, nhóm máuB đư c quy đ nh b i các ki u gen IBIB, IBIO,nhóm máu O đư c quy đ nh b i các ki u gen IOIO,nhóm máu AB đư c quy đ nh b i các ki u gen IAIB. hai ch em sinh đôi cùng tr ng, ngư i ch có ch ng nhóm máu A sinh đư c m t con trai có nhóm máu B và m t con gái có nhóm máu A. ngư i em l y ch ng có nhóm máu B sinh đư c m t con trai có nhóm máu A
 18. Ngư i con trai nhóm máu A con c a ngư i em có ki u gen như th nào? A) IAIO B) IAIB C) IAIA ho c IAIO D) IAIA Đáp án A Câu 56 ngư i nhóm máu ABO do 3 gen alen IA,IB ,IO quy đ nh, nhóm máu A đư c quy đ nh b i các gen IAIA,IAIO, nhóm máuB đư c quy đ nh b i các ki u gen IBIB, IBIO,nhóm máu O đư c quy đ nh b i các ki u gen IOIO,nhóm máu AB đư c quy đ nh b i các ki u gen IAIB. hai ch em sinh đôi cùng tr ng, ngư i ch có ch ng nhóm máu A sinh đư c m t con trai có nhóm máu B và m t con gái có nhóm máu A. ngư i em l y ch ng có nhóm máu B sinh đư c m t con trai có nhóm máu A Ngư i con trai nhóm máu B con c a ngư i ch có ki u gen như th nào ? A) IBIO B) IBIB C) IBIB ho c IBIO D) IAIA Đáp án A Câu 57 ngư i nhóm máu ABO do 3 gen alen IA,IB ,IO quy đ nh, nhóm máu A đư c quy đ nh b i các gen IAIA,IAIO, nhóm máuB đư c quy đ nh b i các ki u gen IBIB, IBIO,nhóm máu O đư c quy đ nh b i các ki u gen IOIO,nhóm máu AB đư c quy đ nh b i các ki u gen IAIB. hai ch em sinh đôi cùng tr ng, ngư i ch có ch ng nhóm máu A sinh đư c m t con trai có nhóm máu B và m t con gái có nhóm máu A. ngư i em l y ch ng có nhóm máu B sinh đư c m t con trai có nhóm máu A B m c a hai ch em sinh đôi này s có nhóm máu như th nào? A) O và A B) A và AB
 19. C) A và O D) t t c đ u có th x y ra Đáp án B
Đồng bộ tài khoản