Trắc nghiệm Sinh ôn thi ĐH (Phân ban)

Chia sẻ: Nhan Tai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
53
lượt xem
11
download

Trắc nghiệm Sinh ôn thi ĐH (Phân ban)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'trắc nghiệm sinh ôn thi đh (phân ban)', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Trắc nghiệm Sinh ôn thi ĐH (Phân ban)

 1. 1 i m:1 i n thu t ng cho phù h p vào câu sau ây: "Loài m i không xu t hi n v i m t (I)... mà th ng là có s tích lu m t (II)..., loài m i không xu t hi n v i (III)... duy nh t mà ph i là (IV)... hay...(V)... t n t i và phát tri n nh là m t khâu trong h sinh thái, ng v ng qua th i gian d i tác d ng c a ch n l c t nhiên". a. t h p nhi u t bi n b. t bi n c. m t qu n th d. m t nhóm qu n th e. m t cá th T h p áp án ch n úng là: Ch n m t câu tr l i A. Ia, IIb, IIIc, IVd, Ve. B. Ib, IIa, IIIe, IVd, Vc. C. Ib, IIa, IIIc, IVd, Ve. D. Ib, IIa, IIIe, IVc, Vd. 2 i m:1 Trong m t qu n th t ph i, t l ki u gen th h xu t phát (P) là 100% Aa th t l ki u gen Aa th h th 3 (F3) là: Ch n m t câu tr l i A. 75% B. 50% C. 25% D. 12,5% E. 6,25% 3 i m:1 Nguyên nhân c a hi n t ng thoái hóa gi ng là do: Ch n m t câu tr l i A. Qua các th h t th ph n t l d h p gi m d n, t l ng h p t ng d n trong ó có các gen l n có h i c bi u hi n. B. Qua các th h giao ph i c n huy t t l d h p gi m d n, t l ng h p t ng d n trong ó có các gen l n có h i c bi u hi n. C. Qua các th h t th ph n và giao ph i c n huy t t l ng h p gi m d n, t l d h p t ng d n. D. A và B. E. A, B và C. 4 i m:1 Trong ph ng th c h nh thành loài b ng con ng a lí, nhân t nào sau ây là nguyên nhân tr c ti p gây ra nh ng bi n i trên c th sinh v t? Ch n m t câu tr l i
 2. A. S thay i i u ki n a lí. B. S cách li a lí. C. Quá tr nh giao ph i. D. Quá tr nh t bi n. E. Quá tr nh ch n l c t nhiên. 5 i m:1 Ch n l c cá th ch áp d ng trong ph m vi: Ch n m t câu tr l i A. Nh ng tính tr ng có h s di truy n th p. B. D ng t th ph n ch n l c cá th m t l n. C. i v i cây giao ph n ch n l c cá th nhi u l n. D. C A, B và C u úng. 6 i m:1 phân bi t s di truy n c a m t tính tr ng nào ó do gen n m trên NST th ng hay trên NST gi i tính quy nh ng i ta s d ng ph ng pháp: Ch n m t câu tr l i A. Lai phân tích. B. Lai thu n ngh ch. C. Gây t bi n. D. Lai t bào. E. T th ph n. 7 i m:1 H i ch ng ao ng i có nh ng bi u hi n c b n là: Ch n m t câu tr l i A. C ng n, gáy r ng và d t. B. Khe m t x ch, l i dày và dài. C. C th phát tri n ch m, si n và th ng vô sinh. D. T t c các bi u hi n trên. 8 i m:1 M t nhi m s c th ban u có tr nh t s p x p các gen nh sau: ABCDEFGH. t bi n làm cho các gen trên NST ó có tr nh t thay i là: ABEDCFGH. t bi n trên là d ng t bi n: Ch n m t câu tr l i A. M t o n. B. Chuy n o n.
 3. C. o o n. D. L p o n. 9 i m:1 Nh ng tính ch t v s l ng và thành ph n loài trong qu n x c c pt i Ch n m t câu tr l i A. a d ng, qu n th u th , qu n th c tr ng B. a d ng, nhi u, th ng g p, loài u th , loài c tr ng. C. Loài u th , loài c tr ng, nhi u D. th ng g p, loài u th , loài c tr ng 10 i m:1 Tính ch t c a t bi n gen là: Ch n m t câu tr l i A. Xu t hi n ng lo t, có nh h ng. B. Xu t hi n cá bi t, ng u nhiên, vô h ng. C. Th ng làm bi n i ki u h nh. D. Có l i, có h i, trung tính. 11 i m:1 C ch h nh thành c i m thích nghi ki u h nh là: Ch n m t câu tr l i A. Bi n d , di truy n, ch n l c t nhiên. B. Quá tr ng t bi n, quá tr nh giao ph i, quá tr nh ch n l c t nhiên. C. nh h ng tr c ti p c a môi tr ng khác nhau. D. S ph n ng c a cùng m t ki u gen tr c môi tr ng khác nhau. E. Tác d ng a hi u c a gen. 12 i m:1 Ch t cônsixin th ng c dùng gây t bi n th ab i th c v t, do nó có kh n ng: Ch n m t câu tr l i A. T ng c ng quá tr nh sinh t ng h p ch t h u c . B. Kích thích c quan sinh d ng phát tri n. C. T ng c ng s trao i ch t t bào. D. C n tr s h nh thành thoi vô s c làm cho nhi m s c th không th phân ly. E. Gây ra t bi n gen. 13 i m:1
 4. Gi s trong m t qu n th ng v t giao ph i (không có ch n l c và t bi n), t n s t ng i c a 2 alen A = 0,8 ; a = 0,2. T l cá th có ki u gen ng h p l n (aa) trong qu n th là: Ch n m t câu tr l i A. 0,7 B. 0,32 C. 0,64 D. 0,8 E. 0,04 14 i m:1 D ng cách li nào làm cho h gen m c a qu n th tr thành h gen kín c a loài m i: Ch n m t câu tr l i A. Cách li a lí B. Cách li sinh thái C. Cách li di truy n D. Cách li sinh s n E. T t c u úng 15 i m:1 Nh ng i m gi ng nhau gi a ng i và v n ng i ch ng t ng i và v n ng i Ch n m t câu tr l i A. Có quan h thân thu c r t g n g i B. Ti n hoá theo cùng m t h ng C. Ti n hoá theo hai h ng khác nhau D. V n ng i là t tiên c a loài ng i 16 i m:1 Trong ch n gi ng v t nuôi ng i ta ti n hành: Ch n m t câu tr l i A. Dùng m t gi ng cao s n c i ti n m t gi ng có n ng su t th p. B. Dùng nh ng con c t t nh t c a gi ng ngo i cho ph i v i nh ng con cái t t nh t c a a ph ng. C. Dùng nh ng con cái t t nh t c a gi ng ngo i cho ph i v i nh ng con c t t nh t c a a ph ng. D. A và B. E. A và C. 17 i m:1 Trong các tính tr ng sau ây ng i, tính tr ng tr i là: Ch n m t câu tr l i
 5. A. Da en, tóc qu n, môi dày, lông mi dài. B. Da tr ng, tóc th ng, môi m ng. C. Mù màu, máu khó ông D. B ch t ng, câm i c b m sinh. E. Lông mi ng n, môi m ng. 18 i m:1 Quá tr nh giao ph i có vai tr g trong ti n hóa nh ? Ch n m t câu tr l i A. Phát tán t bi n trong qu n th . B. T o bi n d t h p có ti m n ng thích nghi v i các i u ki n s ng m i. C. Trung hoà tính có h i c a t bi n. D. Duy tr n nh thành ph n ki u gen c a qu n th . E. T t c u úng. 19 i m:1 Các c th lai xa th ng b t th là v : Ch n m t câu tr l i A. B NST c a 2 loài t ng i gi ng nhau v s l ng, h nh d ng NST. B. B NST c a 2 loài khác nhau v s l ng, h nh d ng, c u trúc NST. C. H t ph n loài này không n y m m trên v i nh y loài khác. D. ng v t khác loài th ng không giao ph i do chu k sinh s n khác nhau. E. C và D. 20 i m:1 V m t di truy n h c ph ng pháp lai c i ti n gi ng s d n n: Ch n m t câu tr l i A. Ban u làm t ng t l ng h p, sau ó t ng d n t l d h p. B. Ban u làm t ng t l d h p, sau ó t ng d n t l ng h p. C. Không làm thay i ki u gen. D. Ban u làm gi m t l ng h p, sau ó gi m d n t l d h p. E. Ban u làm gi m t l d h p, sau ó t ng d n t l ng h p. 21 i m:1 C d i th ng m c l n v i lúa trên cánh ng làm cho n ng su t lúa b gi m i. Quan h gi a c d i và lúa là m i quan h Ch n m t câu tr l i A. C ng sinh
 6. B. K sinh C. C nh tranh khác loài D. H i sinh 22 i m:1 Kh ng ch sinh h c là hi n t ng Ch n m t câu tr l i A. S l ng cá th c a qu n th này b s l ng cá th c a qu n th khác k m h m B. S l ng cá th c a các qu n th thay i do s c b t th ng C. S l ng cá th c a các qu n th thay i theo chu k mùa D. m b o s t n t i c a loài trong qu n x 23 i m:1 i u nào sau ây SAI i v i ch n l c hàng lo t: Ch n m t câu tr l i A. V i cây t th ph n, ch n l c hàng lo t 1 l n. B. V i cây giao ph n, ch n l c hàng lo t nhi u l n. C. Áp d ng i v i cây có h s di truy n th p. D. n gi n, d làm, ít t n kém. 24 i m:1 Nhi m v nào sau ây không ph i là nhi m v c a sinh h c Ch n m t câu tr l i A. T m hi u các ho t ng c a c th s ng B. T m hi u c i m c a gi i vô c C. Gi i thích c ch c a các quá tr nh di n ra trong các t ch c s ng. D. Gi i thích b n ch t c a các hi n t ng s ng 25 i m:1 Th c v t và ng v t có t l giao t mang t bi n khá l n, v : Ch n m t câu tr l i A. S l ng gen trong t bào th p nên t l gen t bi n l n. B. S l ng gen trong t bào r t l n nên s gen t bi n trong m i t bào là không nh . C. S l ng giao t t o ra khá l n nên có nhi u giao t t bi n. D. S l ng giao t mang t bi n bao gi c ng b ng s gen mang t bi n. 26 i m:1 Nh n nh d i ây không ph i là khó kh n c a vi c nghiên c u di truy n ng i là:
 7. Ch n m t câu tr l i A. Ng i sinh s n ch m, ít con. B. S l ng NST nhi u, nh , ít sai khác v h nh d ng, kích th c. C. S l ng ng i trong m t qu n th ít. D. V lí do x h i không th áp d ng ph ng pháp lai hay gây t bi n nghiên c u nh i v i ng v t và th c v t. 27 i m:1 Vai tr c a ch n l c nhân t o là: Ch n m t câu tr l i A. Là nhân t qui nh chi u h ng bi n i c a các gi ng v t nuôi và cây tr ng. B. Là nhân t qui nh t c bi n i c a các gi ng v t nuôi và cây tr ng. C. Gi i thích v sao m i gi ng v t nuôi hay cây tr ng u thích nghi cao v i m t nhu c u xác nh c a con ng i. D. C A, B và C u úng. 28 i m:1 s d ng u th lai ng th i t o ra các gi ng m i ng i ta có th s d ng ph ng pháp lai: Ch n m t câu tr l i A. Khác loài. B. Khác d ng. C. Khác th . D. A và B. E. A, B và C. 29 i m:1 Trong các c tr ng c b n c a qu n th sinh v t th c tr ng nào là quan tr ng nh t Ch n m t câu tr l i A. T l gi i tính B. Thành ph n nhóm tu i C. M t D. T l sinh s n - t l t vong 30 i m:1 Ng i u tiên t n n móng v ng ch c cho h c thuy t ti n hoá là: Ch n m t câu tr l i A. Men en. B. Kimura. C. Lamac.
 8. D. acuyn. 31 i m:1 C s t bào h c c a hi n t ng liên k t gen là: Ch n m t câu tr l i A. S phân li c l p và t h p t do c a các gen. B. S trao i o n NST d n n hoán v gen. C. Các gen n m trên cùng 1 NST phân li cùng nhau h nh thành nhóm gen liên k t. D. Các gen trên cùng m t NST phân li cùng nhau trong gi m phân t o giao t và s k t h p c a các giao t trong th tinh. E. S ti p h p quá ch t c a NST trong gi m phân. 32 i m:1 Các lo i t bi n gen bao g m: Ch n m t câu tr l i A. Thêm m t ho c vài c p baz . B. M t m t ho c vài c p baz . C. Thay th m t ho c vài c p baz . D. o v trí m t ho c vài c p baz . E. C A, B, C, D. 33 i m:1 Trong thuy t ti n hoá t ng h p, ti n hoá l n (ti n hoá v mô) là quá tr nh h nh thành các nhóm phân lo i nh .. 1. Trên loài. 4. Chi, h , b , l p, ngành. 2. D i loài. 5. Gi ng, th . 3. Gi i. Câu tr l i úng c n i n l n l t vào ch tr ng là: Ch n m t câu tr l i A. 1, 4. B. 1, 5. C. 2, 3. D. 2, 4. E. 1, 5. 34 i m:1 C nc phân bi t t bi n thành t bi n t nhiên - t bi n nhân t o là: Ch n m t câu tr l i A. S bi u hi n c a t bi n có l i hay có h i B. Ngu n g c gây ra các nguyên nhân gây t bi n.
 9. C. Tác nhân gây ra t bi n. D. M c t bi n cao hay th p. 35 i m:1 Ngu n nguyên li u s c p cho quá tr nh ch n l c và ti n hoá là: Ch n m t câu tr l i A. Bi n d t h p. B. Bi n d t bi n. C. Bi n d th ng bi n. D. Bi n d di truy n. E. V n gen c a qu n th . 36 i m:1 t bi n s l ng NST có th liên quan n: Ch n m t câu tr l i A. M t ho c m t s c p NST không phân li B. Ch m t c p NST không phân li C. Toàn b các NST không phân li D. A ho c C. E. B ho c C 37 i m:1 M t gen t ng h p protein b nh th ng có 200 axit amin. Gen ó b t bi n t ng h p ra phân t protein có 200 axit amin nh ng axit amin th 150 b thay th b ng m t axit amin m i. D ng t bi n gen ó có th là: Ch n m t câu tr l i A. Thêm m t c p nucleotit b ba m hoá axit amin th 150. B. o v trí ho c thêm m t c p nucleotit b ba m hoá axit amin th 150. C. Thay th ho c o v trí m t c p nucleotit b ba m hoá axit amin th 150. D. M t m t c p nucleotit b ba m hoá axit amin th 150. E. M t ho c thay th m t c p nucleotit b ba m hoá axit amin th 150. 38 i m:1 t bi n th d b i có th : Ch n m t câu tr l i A. Phát sinh trong quá tr nh gi m phân và th tinh B. Phát sinh trong quá tr nh nguyên phân C. X y ra trên NST th ng ho c NST gi i tính
 10. D. A và B. E. C A, B, C. 39 i m:1 t bi n nào d i ây có th d n n làm m t ho c thêm v t ch t di truy n trong t bào ? Ch n m t câu tr l i A. Chuy n o n t ng h và không t ng h B. M t o n và l p o n C. o o n và chuy n o n D. L p o n và chuy n o n E. Chuy n o n t ng h 40 i m:1 óng góp quan tr ng nh t c a h c thuy t Lamac là: Ch n m t câu tr l i A. Nêu lên vai tr c a ngo i c nh trong s bi n i c a sinh v t. B. Quan ni m nh ng bi n i trên c th sinh v t do tác ng c a ngo i c nh ho c do t p quán ho t ng ng v t u c di truy n và tích lu qua các th h . C. xu t khái ni m bi n d . D. Ch ng minh sinh gi i ngày nay là k t qu c a m t quá tr nh phát tri n liên t c t n gi n n ph c t p. E. Bác b vai tr c a th ng trong vi c sáng t o ra các loài sinh v t. 41 i m:1 T o quang h p, c n n m hút n c t o thành a y. ây là ví d v m i quan h Ch n m t câu tr l i A. K sinh B. C ng sinh C. H i sinh D. H p tác 42 i m:1 H t ng tác có kh n ng phát tri n thành các c th sinh v t có kh n ng t nhân ôi, t i m i: Ch n m t câu tr l i A. Prôtêin Lipit. B. Prôtêin Saccarit (hidratcacbon). C. Prôtêin Prôtêin. D. Prôtêin Axit nuclêic.
 11. 43 i m:1 th c v t th ng g p khó kh n khi lai xa, v : Ch n m t câu tr l i A. H t ph n loài này không n y m m trên v i nhu c a loài khác. B. Chi u dài c a ng ph n không phù h p v i chi u dài v i nhu nên không th tinh c. C. Không phù h p gi a nhân và t bào ch t c a h p t . D. C A, B và C. 44 i m:1 Trong m t qu n th c tính tr ng quy nh hoa (tính tr ng tr i) và hoa tr ng (tính tr ng l n). Khi giao ph i ng u nhiên, t l hoa là 91%. T n s t ng i c a các alen A, a là: Ch n m t câu tr l i A. 0,09 : 0,91 B. 0,3 : 0,7 C. 0,91: 0,09 D. 0,7 : 0,3 E. 0,9 : 0,1 45 i m:1 Nguyên nhân, c ch phát sinh bi n d t h p là: 1. Phân li c l p và t h p t do c a các NST trong phát sinh giao t . 2. Hoán v gen trong quá tr nh phát sinh giao t . 3. T h p ng u nhiên c a các lo i giao t tr ng th tinh 4. S t ng tác gi a các gen trong h p t . 5. C u trúc ADN, NST b bi n i. Câu tr l i úng là: Ch n m t câu tr l i A. 1, 3. B. 1, 2, 3 C. 1, 2, 3, 4 D. 1, 2, 3, 5. E. 1, 2, 3, 4, 5. 46 i m:1 Vi khu n E.coli th ng c s d ng làm vi khu n ch ti p nh n ADN tái t h p và s n xu t prôtêin t ng ng v : Ch n m t câu tr l i A. V t ch t di truy n n gi n, d ki m soát. B. Kh n ng sinh s n nhanh. C. Th ng không có c tính i v i a s s n ph m.
 12. D. A và B úng. E. C A, B, C. 47 i m:1 Nguyên nhân gây ra t bi n t nhiên là do: Ch n m t câu tr l i A. Phóng x t nhiên. B. Hóa ch t. C. S c nhi t. D. B n ch t c a gen. E. C A, B, C, D. 48 i m:1 Th c v t di c lên c n hàng lo t k: Ch n m t câu tr l i A. Cambri. B. Xilua. C. êvôn. D. Than á. E. Pecm . 49 i m:1 Hi n t ng ng quy tính tr ng là hi n t ng: Ch n m t câu tr l i A. Các n i sinh v t khác nhau thu c cùng m t loài nh ng có ki u h nh t ng t . B. Các loài khác nhau, nh ng v s ng trong i u ki n gi ng nhau nên tích l y nh ng bi n d di truy n t ng t . C. Các loài gi ng nhau, s ng trong i u ki n khác nhau nên tích l y nh ng bi n d di truy n khác nhau. D. Ti n hoá di n ra theo h ng phân li, t o thành nh ng nhóm khác nhau có chung ngu n g c. E. T o ra nh ng nhóm có ki u h nh khác nhau thu c nh ng ngu n g c khác nhau. 50 i m:1 M c ph n ng là: Ch n m t câu tr l i A. Gi i h n th ng bi n c a m t ki u gen tr c nh ng i u ki n môi tr ng khác nhau B. Gi i h n th ng bi n c a m t ki u h nh tr c nh ng i u ki n môi tr ng khác nhau C. Nh ng bi n i ki u h nh c a cùng m t ki u gen, phát sinh trong quá tr nh phát tri n cá th
 13. D. S phát sinh nh ng ki u h nh m i do bi n d t h p E. T t c u úng.
 14. This document was created with Win2PDF available at http://www.win2pdf.com. The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only. This page will not be added after purchasing Win2PDF.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản