Khóa học Đổi mới toàn diện Bản thân cùng Tư duy ĐỘT PHÁ 2016 - Ts. Lê Thẩm Dương. nhận ngay Coupon Giảm 50%

Trắc nghiệm tin học lớp 11

Chia sẻ: Vo Linh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

2
931
lượt xem
217
download

Trắc nghiệm tin học lớp 11

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo Trắc nghiệm tin học lớp 11

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Trắc nghiệm tin học lớp 11

  1. Trường:……………………………. Ngày tháng năm 20 Lớp: ………………………………. Kiểm tra 1 tiết Họ và tên: ………………………… Môn: Tin học 11 Câu hỏi: C©u 1: Xét biểu thức sau : (9x < 80) and (x <=10). Biểu thức cho kết quả True khi x bằng A. 10 B. 11 C. 9 D. 8 C©u 2: Chương trình dịch là: A. Chương trình dịch ngôn ngữ tự nhiên ra ngôn ngữ máy. B. Chương trình dịch ngôn ngữ máy ra ngôn ngữ tự nhiên. C. Chương trình có chức năng chuyển đổi chương trình được viết bằng ngôn ngữ lập trình bậc cao thành chương trình thực hiện được trên máy tính cụ thể. D. Chương trình có chức năng chuyển đổi chương trình được viết bằng ngôn ngữ máy thành ngôn ngữ bậc cao. C©u 3: Hãy chọn biểu diễn hằng trong những biểu diễn dưới đây: A. 7,25 B. 12.A2 C. 80.5 D. 'False C©u 4: Xét biểu thức logic: (n >0) and (n mod 2 = 0). Khẳng định nào sau đây là đúng? A. Kiểm tra xem n có là một số dương C. Kiểm tra n có chia hết cho 2 không; B. Kiểm tra n là một số nguyên chẵn D. Kiểm tra xem n là một số dương chẵn C©u 5: Cấu trúc một chương trình được chia làm mấy phần ? A. 1 B.  3 C. 0 D. 2 C©u 6: Phát biểu nào dưới đây là đúng ? A. Đại lượng có giá trị không đổi trong quá trình thực hiện chương trình gọi là biến. B. Khi cần thay đổi ý nghĩa của một từ khóa nào đó người lập trình cần khai báo theo ý nghĩa mới. C. Trong chương trình tên gọi cũng là một đối tượng không thay đổi nên cũng có thể xem là hằng. D. Tên do người lập trình tự đặt không được trùng với từ khóa nhưng có thể trùng với tên chuẩn. C©u 7: Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, khi soạn thảo chương trình loại tên nào có màu trắng : A. Tên do người lập trình đặt C. Tên dành riêng B.  Tên chuẩn D. Tên chương trình C©u 8: Trong Turbo Pascal, để lưu chương trình A. Nhấn tổ hợp phím Alt + F2 C. Nhấn tổ hợp phím Shift + F2 B. Nhấn tổ hợp phím Ctrl+F2 D. Nhấn phím F2 C©u 9: Trong Turbo Pascal, chiều dài tối đa của tên đối tượng là : A. 255 B. 127 C. 256 D. 128 C©u 10: Câu lệnh: write(‘1 + 3 + . . . + ‘ , 2*n -1, ‘ = ‘, sqr(n)).Sẽ in ra màn hình nội dung gì nếu cho n = 5 A.  1 + 3 + . . . + 9 = 25 B. 1 + 3 + . . . 9 = 25 C. 1 + 3 . . . + 9 = 25
  2. D. 1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15 C©u 11: Đại lượng dùng để lưu trữ giá trị và giá trị có thể được thay đổi trong quá trình thực hiện chương trình gọi là A .  Hằng B . Biểu thức C . Biến D . Hàm C©u 12: Trong quá trình dịch chương trình ta sử dụng chương trình nào để phát hiện lỗi ngữ nghĩa A.  Trình hợp dịch C.  Trình thông dịch B.  Trình biên dịch D.  Trình diễn dịch C©u 13: Trong Turbo Pascal, xét chương trình sau Const b = 3.75; Begin Write(b:5:3) End. Màn hình kết quả là A. 3.8E+01 B. 3.75E+01 C. 3.75 D.  3.750 C©u 14: Trong Pascal phép toán div, mod thuộc phép toán nào sau đây A. Phép toán Logic C. Phép toán quan hệ B. Phép toán số học với số nguyên D. Phép toán số học với số thực C©u 15: Trong Turbo Pascal, để thực thi chương trình A. Nhấn phím F9 C. Nhấn tổ hợp phím Shift + F9 B. Nhấn tổ hợp phím Alt + F9 D. Nhấn tổ hợp phím Ctrl+F9 C©u 16: Trong ngôn ngữ lập trình, thành phần cơ bản xác định ý nghĩa thao tác cần phải thực hiện, ứng với tổ hợp kí tự dựa vào ngữ cảnh của nó là: A.  Ngữ pháp B.  Ngữ Nghĩa C.  Ngữ cảnh D.  Cú pháp C©u 17: Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, về mặt cú pháp câu lệnh nào sau đây là sai ? A.  x:= (3<5) and (6<8) C.  x:= (3<5) or (6>8) B.  x := 30.5 D.  x := 3,1415 C©u 18: Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, Xét đoạn chương trình sau : Var a: Real; Begin a:= 15; Writeln("KQ la: ",a); End. Hãy chọn một trong những kết quả sau đây: A. Chương trình báo lỗi C. KQ la 1.5000000000E+01 B. KQ la 15 D. KQ la a    19: Biểu diễn nào là từ khóa trong Pascal C©u     A. ‘Begin’ B. then C. Real D. Extended
  3. C©u 20: Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, hằng xâu kí tự “Hoa co mua xuan” được viết như thế nào ? A. ‘Hoa co mua xuan’ C . “Hoa co mua xuan” B.  Hoa co m ua xuan D . ‘Hoa co mua xuan” C©u 21: Hãy viết biểu thức : 99.5 ≥ N >0 sang dạng biểu diễn tương ứng trong Pascal A. (N>=99.5) and (N>0) C.  (N<=99.5) or (N>0) B. (N >= 99.5) or (N>0) D. (N <= 99.5) and (N>0) C©u 22: Trong Turbo Pascal, với x kiểu nguyên hàm số nào sau đây luôn cho kết quả là kiểu thực A. abs(x) C. sqr(x) B. inc(x) D. sqrt(x) C©u 23: Chương trình dịch Pascal sẽ cấp phát bao nhiêu byte bộ nhớ cho các biến trong khai báo sau? Var M, N :Real ; X1,X2 : Extended ; tenA, tenB : Char ; Diem : byte ; A. 25 byte B. 45 byte C. 35 byte D. 15 byte C©u 24: Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, từ khóa PROGRAM dùng để A. Khai báo hằng C. Khai báo biến B. Khai báo tên chương trình D. Khai báo thư viện C©u 25: Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, từ khóa CONST dùng để A. Khai báo tên chương trình C. Khai báo biến B. Khai báo hằng D. Khai báo thư viện C©u 26  Xét khai báo sau :    : Var K, t, M, Q, i : Longint ; {dòng 1} C, C1: Char; {dòng 2} _87, giai_pt: Boolean; {dòng 3} thi_nghiem 1: Integer; {dòng 4} Hãy chỉ ra lỗi trong khai báo trên A. dòng 4 B. dòng 2 C. dòng 3 D. dòng 1 C©u 27: Xét chương trình Pascal sau: Program Tinh_KC ; Const V_Xdap = 20 ; V_Xmay = 50 ; Var t:,d:integer; Begin Write(' Nhap thoi gian t:'); readln(t); d:= (V_Xmay - V_Xdap)*t; Writeln(' Khoang cach:',d:6,'km'); End.
  4. Input: t = 2 Vậy Output = ? A . 40 B . 100 C . 80 D . 60 C©u 28: Trong Turbo Pascal, để thoát khỏi Turbo Pascal A. Nhấn tổ hợp phím Alt + X C. Nhấn tổ hợp phím Alt + F4 B. Nhấn tổ hợp phím Ctrl + X D. Nhấn tổ hợp phím Ctrl + F4 C©u 29: Đối với ngôn ngữ lập trình Pascal, khẳng định nào là sai trong các khẳng định sau A. Phần tên chương trình không nhất thiết phải có B. Phần thân chương trình có thể có hoặc không C. Phần khai báo có thể có hoặc không D. Phần thân chương trình nhất thiết phải có C©u 30: Trong Turbo Pascal, để biên dịch chương trình A. Nhấn phím F9 C. Nhấn tổ hợp phím Shift + F9 B. Nhấn tổ hợp phím Ctrl+F9 D. Nhấn tổ hợp phím Alt + F9 C©u 31: Trong Turbo Pascal, để thoát khỏi Turbo Pascal A. Nhấn tổ hợp phím Alt + X C. Nhấn tổ hợp phím Alt + F4 B. Nhấn tổ hợp phím Ctrl + X D. Nhấn tổ hợp phím Ctrl + F4 C©u 32: Xét biểu thức điều kiện: b*b – 4*a*c>0. Khẳng định nào sau đây là đúng: A. Biểu thức trên kiểm tra phương trình bậc hai ax2 + bx + c =0 có nghiệm thực hay không. B. Biểu thức trên kiểm tra phương trình bậc hai ax2 + bx + c =0 có hai nghiệm thực phân biệt hay không. C. Biểu thức trên kiểm tra phương trình bậc hai ax2 + bx + c =0 có ít nhất một nghiệm thực dương hay không. D. Biểu thức trên kiểm tra phương trình bậc hai ax2 + bx + c =0 có nghiệm kép hay không . C©u 33: Câu lệnh: writeln (‘Dien tich hinh vuong la: ’, s ); sẽ đưa ra màn hình: A. Dien tich hinh vuong la: s C. Dien tich hinh vuong la: B. Dien tich hinh vuong la:<giá trị của s> D. Câu lệnh sai. C©u 34: Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, từ khóa VAR dùng để A.  Khai báo tên chương trình C. Khai báo hằng B. Khai báo biến D. Khai báo thư viện C©u 35: Em hãy viết biểu thức lôgic cho kết quả true khi ba số a, b, c là ba cạnh của một tam giác? A. (a>0)and(b>0)and(c>0)and(a + b>c)and(a +c >b)and( c + b > a) B. (a + b >c) and ( a + c >b)and( c + b > a) C. (a>0)and (b>0)and (c>0)or( a + b >c)or( a +c >b)or(c + b> a) D. Tất cả đều sai. x C©u 36: Cho biểu thức S = 1.00 + x + 1 (với x là số nguyên khác -1). Khi khai báo biến để viết chương trình(giả sử có dùng biến S và biến x). Theo em khai báo nào sau đây là đúng nhất? A. var S, x: Integer
  5. B. var S, x: longint; C. var S: Integer; x: real; D. var S: real; x:Integer C©u 37: Cho đoạn chương trình sau: begin readln(x, y); T:=x; x:=y; y:=T; write(‘ x = ‘, x, ‘ y = ‘, y); readln end. giả sử nhập x= 0; y= -1; sau khi thực hiện đoạn chương trình xong trên màn hình in ra nội dung có dạng nào? A. x = 0 y = -1 B. x = - 1 y = T C. x = T y = T D. x = -1 y = 0 C©u 3   Em hãy chỉ ra các lỗi ở các dòng (lỗi thực hiện, lỗi biên dịch) trong đoạn chương    8: trình sau: const x = 0; y = 1,00;(* Lỗi 1 *) var z :integer; begin x:=0; z:=y /x;(* Lỗi 2 *) writeln(‘ z = ‘ , Z) (* Lỗi 3 *) readln; end. Lỗi 1: Lỗi 2: Lỗi 3: C©u 39: Cho đoạn chương trình sau If(a<>0) then x:=9 div a Else x:=-1; Write(‘ x= ‘, x + 1); Khi cho a=0 thị đoạn chương trình trên sẽ in ra màn hình giá trị x=? A. x=1 B. x là không xác định C. x=0; D. x= -1 C©u 40: Xác định giá trị của biểu thức: S = (135 div 100) + (135 mod 100) div 10 + (135 mod 10) A. S = 4 B. S=9 C. S=6 D. S=10
Đồng bộ tài khoản