Trắc nghiệm-tự luận ôn tập học kỳ 1 toán 10 cơ bản

Chia sẻ: Trần Bá Trung4 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
245
lượt xem
87
download

Trắc nghiệm-tự luận ôn tập học kỳ 1 toán 10 cơ bản

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trắc nghiệm-tự luận ôn tập học kỳ 1 toán 10 cơ bản nhằm giới thiệu một hệ thống bài tập trắc nghiệm khách quan dạng nhiều lựa chọn, các bài tập này bao quát được tất cả những kiến thức cơ bản nhất của chương, gồm cả bài tập lí thuyết và bài tập tính toán, phù hợp với yêu cầu thi và kiểm tra hiện nay.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Trắc nghiệm-tự luận ôn tập học kỳ 1 toán 10 cơ bản

  1. http://quyndc.blogspot.com ÔN TẬP HỌC KÌ I – TOÁN 10 CƠ BẢN I. BÀI TẬP TỰ LUẬN: 3 Bµi 1. Tìm điều kiện của phương trình sau: x 1 x 2 x 1 Bµi 2. Giải phương trình: 2 x 4 3x 2 1 0 Bµi 3. Giải các hệ phương trình sau x y z 5 5x 3 y 7 a) b) 4 x 3 y 5 z 30 2x 4 y 6 2 x 5 y 3 z 76 Bµi 4. Giải các hệ bất phương trình sau: 3 3(2 x 7) 2x 3 5 3 2 x 3 2(3 x ) a) b) 2 1 5(3 x 1) x 3x 4 x 2 2 1 1 4 Bµi 5. CMR: với hai số a, thì : a b a b Bµi 6. CM với ba số không âm a, b, c bất kì ta luôn có: a 2 b 2 c 2 ab bc ca a. Trong hệ toạ độ Oxy cho tam giác ABC với A(1;2), B(2;-1), C(3;5) a) Tìm toạ độ trọng tâm của tam giác ABC. b. Tìm độ dài các cạnh của tam giác ABC . c. Gọi M là trung điểm của AB, tìm toạ độ trực tâm của tam giác AC M. d. Tìm toạ độ điểm N sao cho AOBN là hình bình hành . e. Tìm toạ độ điểm P sao cho O là trọng tâm của tam giác MAB. f. Sử dụng máy tính điện tử bỏ túi fx 500 MS, f x 570 MS, f x 500 ES, f x 570 ES để tính các góc , , của tam giác ABC ( Viết rõ quy trình bấm phím_ Có ghi chú sử dụng loại máy). Bài 7. Cho hình bình hành ABCD có hai đường chéo cắt nhau tại O. a) Biểu diễn vectơ OA theo hai vectơ AB AD . b) Biểu diễn vectơ BD theo hai vectơ AC AB . c) Tìm điểm M sao cho MA MB MC 0 . II. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM: Câu 1. Cho A ( ;7 và B (2; ) hình vẽ nào sau đây biểu diễn tập A B. 2 7 2 7 x x A. B. 2 2 7 x C. D. Câu 2. Cho A B , với A /( x 1)( x 2) x 3) 0} / 4 x}. Chọn khẳng định đúng A. 1, 2,3, 4 B. 1, 2,3 C. 1, 2, 4 D. 1, 2 . Câu 3. Phần tô đậm của hình dưới đây biểu diễn tập nào? A. A B B. A B A B C. A \ B D. B \ A Đề cương ôn tập học kì I - Toán 10 cơ bản 1
  2. http://quyndc.blogspot.com 1 Câu 4. Điều kiện của phương trình: x 2 0 là: x 2 A. x 2 B. x 2 C. x 2 D. x 2 Câu 5. Hàm số y kx k 2 đồng biến trên khi và chỉ khi: A. k 0 B. k 0 C. k 2 D. k 2 Câu 6. Đồ thị của hàm số y 3x 2 là hình: (A) (B) (C) (D) Câu 7. Đường thẳng sau đây đi qua hai điểm A(0;2) A. y 2x 2 B. y 2x 2 C. y 2 x 2 D. y 2x 2 2x ,nƠ u x 0 Câu 8. Điểm nào sau đây thuộc đồ thị hàm số: y -3x+1 ,nƠ u x
  3. http://quyndc.blogspot.com D. Hai vectơ được gọi là bằng nhau nếu chúng cùng h ướng và cùng độ dài. Câu 13. Trong mặt phẳng toạ độ Oxy cho A( 4;2) . Toạ độ trung điểm M của đoạn OA là: A. M ( 4;2) B. M ( 2;1) C. M ( 4;1) D. M ( 2;2) Câu 14. Trong mặt phẳng toạ độ cho A(2;3), B( 4;1), C (3; 2) . Toạ độ trọng tâm của tam giác ABC là: 1 2 1 2 1 2 1 2 A. ; B. ; C. ; D. ; . 3 3 3 3 3 3 3 3 Câu 15. Haø soá 2-5x+5 m y=x 5 5 A). Nghò bieá treâ khoaû g ch n n n ; B). Ñ ng bieá treâ khoaû g oà n n n ; 2 2 5 5 C). Ñ ng bieá treâ khoaû g oà n n n ; D). Ñ ng bieá treâ khoaû g oà n n n ; 2 2 Câu 16. Parabol y=3x 2-2x+1 coùñ laø ænh : 1 2 1 2 1 2 1 2 A). I ; B). I ; C). I ; D). I ; 3 3 3 3 3 3 3 3 1 ,x 1 Câu 17. Cho haø soá y m f ( x) x 3 . Khi x=0 thì y=? 2 x, x 1 1 A). 2 B). 1 C). 2 D). 3 2 Câu 18. Taä xaù ñ nh cuû haø soá y p c ò a m laø : x 1 A). D \ 1 B). D ;1 1; C). D \ 1 D). D ;1 1; Câu 19. Haø soá m y=4+2x laø m soá haø : A). Nghò bieá treâ D 0; ch n n B). Ñ ng bieá treâ oà n n C). Ñ ng bieá treâ D oà n n ;0 D). Nghò bieá treâ ch n n Câu 20. Cho hình bình haøh ABCD. Ñ ng thö ù naø sau ñ y ñ ng? n aú c o aâ uù A). AC BC AB B). AC AD CD C). AC BD 2BC D). AC BD 2CD Câu 21. Cho tö ùgiaù ABCD. Soá c vectô khaù 0 coùñ m ñ u vaø ieå cuoá laø ænh cuû tö ù c caù c ieå aà ñ m i ñ a giaù baèg c n A). 4 B). 8 C). 12 D). 6 Câu 22. Choï khaú g ñ nh ñ ng: n n ò uù A). Hai vectô coùgiaùvuoâg goù thì cuøg phö ông n c n B). Hai vectô cuøg ngö ôï hö ôù g vôù vectô thö ù ba thì cuøg hö ôù g n c n i n n C). Hai vectô cuøg phö ông thì cuøg hö ôù g n n n D). Hai vectô cuøg phö ông thì giaùcuû chuù g song song n a n Câu 23. Cho tam giaù ABC vôù G laø ng taâ , I laø c i troï m trung ñ m cuû ñ n thaú g BC. Ñ ng thö ù ieå a oaï n aú c naø sau ñ y ñ ng? o aâ uù 1 A). IG IA B). GB GC GA C). GA 2GI D). GB GC 2GI 3 Câu 24. Cho hình chö õ t ABCD coùAB=3, BC=4. Ñ daøcuû vectô AC laø nhaä oä i a Đề cương ôn tập học kì I - Toán 10 cơ bản 3
  4. http://quyndc.blogspot.com A). 6 B). 9 C). 7 D). 5 Câu 25. Cho ba ñ m phaâ bieä A, B, C. Ñ ng thö ù naø sau ñ y ñ ng? ieå n t aú c o aâ uù A). AB AC BC B). CA BA BC C). AB CA CB D). AB BC CA Câu 26. Haõ tìm khaú g ñ nh sai; Hai vectô baèg nhau thì chuù g: y n ò n n A). Cuøg phö ông n B). Cuøg ñ m goá C). Cuøg hö ôù g n ieå c n n D). Coùñ daøbaèg oä i n nhau Câu 27. Cho luï giaù ñ u ABCDEF coùtaâ O. Soá c vectô baèg vectô OC coùñ m ñ u vaø c c eà m caù n ieå aà ñ m cuoá laø ænh cuû luï giaù baèg ieå i ñ a c c n A). 2 B). 3 C). 4 D). 6 Câu 28. Cho hai ñ m phaâ bieä A vaø Ñ u kieä ñ ieå I laø ieå n t B. ieà n eåñ m trung ñ m cuû ñ n thaú g AB ieå a oaï n laø A). AI BI B). IA IB C). IA IB D). IA=IB Câu 29. Cho luï giaù ñ u ABCDEF coùtaâ O. Soá c vectô khaù 0 cuøg phö ông vôù OC coù c c eà m caù c n i ñ m ñ u vaø ieå cuoá laø ænh cuû luï giaù baèg ieå aà ñ m i ñ a c c n A). 6 B). 7 C). 4 D). 8 Đề cương ôn tập học kì I - Toán 10 cơ bản 4

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản