Trắc Nghiệm Vật Lý Hạt Nhân

Chia sẻ: Buiduy Hoan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
343
lượt xem
189
download

Trắc Nghiệm Vật Lý Hạt Nhân

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1.Giả sử sau 3 giờ phóng xạ (kể từ thời điểm ban đầu) số hạt nhân của một đồng vị phóng xạ còn lại bằng 25% số hạt nhân ban đầu. Chu kì bán rã của đồng vị phóng xạ đó bằng A.0,5 giờ. B.1 giờ. C.2 giờ. D.1,5 giờ. 2. Năng lượng liên kết riêng là năng lượng liên kết A.của một cặp prôtôn-nơtrôn (nơtron). B.tính cho một nuclôn. C.của một cặp prôtôn-prôtôn. D.tính riêng cho hạt nhân ấy....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Trắc Nghiệm Vật Lý Hạt Nhân

  1. Trắc Nghiệm Vật Lý Hạt Nhân 1.Giả sử sau 3 giờ phóng xạ (kể từ thời điểm ban đầu) số hạt nhân của một đồng vị phóng xạ còn lại bằng 25% số hạt nhân ban đầu. Chu kì bán rã của đồng vị phóng xạ đó bằng A.0,5 giờ. B.1 giờ. C.2 giờ. D.1,5 giờ. 2. Năng lượng liên kết riêng là năng lượng liên kết A.của một cặp prôtôn-nơtrôn (nơtron). B.tính cho một nuclôn. C.của một cặp prôtôn-prôtôn. D.tính riêng cho hạt nhân ấy. 3. Phát biểu nào là sai? A.Các đồng vị của cùng một nguyên tố có số nơtrôn khác nhau nên tính chất hóa học khác nhau. B.Các nguyên tử mà hạt nhân có cùng số prôtôn nhưng có số nơtrôn (nơtron) khác nhau gọi là đồng vị. C.Các đồng vị của cùng một nguyên tố có cùng vị trí trong bảng hệ thống tuần hoàn. D.Các đồng vị phóng xạ đều không bền. 4.Hạt nhân Triti ( ) có A.3 nơtrôn (nơtron) và 1 prôtôn. B.3 nuclôn, trong đó có 1 nơtrôn (nơtron). C.3 nuclôn, trong đó có 1 prôtôn. D.3 prôtôn và 1 nơtrôn (nơtron). 5. Phản ứng nhiệt hạch là sự A.phân chia một hạt nhân rất nặng thành các hạt nhân nhẹ hơn. B.phân chia một hạt nhân nhẹ thành hai hạt nhân nhẹ hơn kèm theo sự tỏa nhiệt. C.kết hợp hai hạt nhân rất nhẹ thành một hạt nhân nặng hơn trong điều kiện nhiệt độ rất cao. D.kết hợp hai hạt nhân có số khối trung bình thành một hạt nhân rất nặng ở nhiệt độ rất cao. 6. Xét một phản ứng hạt nhân: . Biết khối lượng của các hạt nhân = 2,0135u ; = 3,0149u ; = 1,0087u ; 1 u = 931 MeV/c2. Năng lượng phản ứng trên toả ra là A.1,8820 MeV. B.3,1654 MeV. C.7,4990 MeV. D.2,7390 MeV. 7. Biết số Avôgađrô là 6,02.1023/mol, khối lượng mol của urani là 238 g/mol. Số nơtrôn(nơtron) trong 119 gam urani là A.2,2.10 . B.8,8.1025. 25 C.1,2.1025. D.4,4.1025. 8. Cho biết năng lượng liên kết riêng của 20Ne, 4He và 12C lần lượt là 8,03; 7,07 và 7,68MeV, năng lượng cần thiết để tách một hạt nhân 20Ne thành 2 hạt và 1 hạt nhân 12C là A.11,0,6.103MeV B.11,88MeV C.5,53MeV D.Đáp số khác. 9. phóng xạ cho và biến đổi thành . Tìm số hạt và A.6 và 8 B.8 và 6 C.4 và 6 D.6 và 4 10. Lúc đầu có 1m g Radon ( ) sau 15,2 ngày độ phóng xạ của nó giảm 93,75% thì chu kì bán rã của Radon là A.1,9 ngày B.60,8 ngày C.7,6 ngày D.3,8 ngày 11. Hạt có động nặng = 3,1MeV đập vào hạt nhân Al đứng yên gây ra phản ứng: + +n Cho mn = 4,0015u; mAl = 26,97435u; mp = 29,97005u. Phản ứng tỏa hay thu năng lượng, bao nhiêu? A.Thu năng lượng, 2,7MeV B.Tỏa năng lượng, 2,7MeV C.Thu năng lượng, 26MeV D.Tỏa năng lượng, 27MeV 12. Độ phóng xạ H của một chất phóng xạ A.Luôn giảm dần theo thời gian. B.Có thể tăng hay giảm theo thời gian tùy chất phóng xạ. C.Luôn không đổi. D.Luôn tăng dần theo thời gian. 13. Cho phản ứng hạt nhân + T + + 4,8 (MeV). Cho biết mn = 1,0087u; mT = 3,016u; m = 4,0015u; 1u = 931MeV/c ; số Avôgadrô NA = 6,02.1023 hạt/mol. Bỏ qua động năng của các hạt ban đầu. Năng 2
  2. lượng tỏa ra khi phân tích hoàn toàn 1 gam Li là A.15,4.104 J B.5,4.104 J C.7,7.104 J D.giá trị khác 14. Phóng xạ là A.sự GY phóng êlectrôn (êlectron) từ lớp êlectrôn ngoài cùng của nguyên tử. B.phản ứng hạt nhân không thu và không toả năng lượng. C.phản ứng hạt nhân toả năng lượng. D.phản ứng hạt nhân thu năng lượng. 15. Cho biết độ hụt khối khi tạo thành các hạt nhân , và lần lượt là mD = 0,0024u; mT = 0,0087u; mHe = 0,0305u. Cho 1u = 931MeV/c2. Năng lượng liên kết riêng của He là A.7,1MeV B.14,2MeV C.28,4MeV D.8,1MeV 16. là chất phóng xạ , năng lượng tỏa ra chuyển thành động năng của hạt là bao nhiêu phần trăm? A.90% B.92% C.96% D.98% 17. Xét phản ứng sau D + T He + n. Cho biết độ hụt khối khi tạo thành các hạt nhân , và lần lượt là mD = 0,0024u; mT = 0,0087u; mHe = 0,0305u. Cho 1u = 931MeV/c . Phản ứng trên tỏa hay thu 2 năng lượng và bao nhiêu? A.Tỏa, 18,1MeV B.Thu, 18,1MeV C.Thu 17,6MeV D.Đáp số khác 18Cho các phản ứng hạt nhân I. + + + 3,25MeV II. + + + 17,6MeV III. 4 +2 + 26,8MeV IV. + Phản ứng nào cung cấp một phần năng lượng cho Mặt Trời phát sáng A.I + II B.II + III C.chỉ III D.I + II +III 19. Khối lượng của proton là mp = 1,007276u, của nơtron là mn = 1,008665u và của một hạt là = 4,0015u, của một hạt U238 là 238,0508u. Cho 1u = 931MeV/c2. Năng lượng liên kết riêng của U238 là: A.177MeV B.7,4MeV C.18,9MeV D.6,2MeV. 20. Ban đầu một mẫu chất phóng xạ nguyên chất có khối lượng 0 m , chu kì bán rã của chất này là 3,8 ngày. Sau 15,2 ngày khối lượng của chất phóng xạ đó còn lại là 2,24 g. Khối lượng 0 m là A.5,60 g. B.8,96 g. C.35,84 g. D.17,92 g. 21. 1 electron có vận tốc di chuyển trong từ trường đều có , electron có khối lượng m, electron chuyển động ra sao? A.Chuyển động thẳng đều. B.Chuyển động nhanh dần đều. C.Chuyển động theo phương xoắn ốc. D.Chuyển động tròn đều bán kính R = 22. Năng lượng liên kết hạt nhân của nguyên tử urani (biết mp = 1,0073u; mn = 1,0087u; mu = 238,00028u) là: A.18 MeV B.1,934 MeV C.180 MeV D.1800,74 MeV 23. Côban là chất phóng xạ có chu kì bán rã T = 5,33 năm. Lúc đầu có 100g côban, sau hai chu kì bán rã khối lượng côban còn lại là A.50 g B.25 g C.75 g D.12,5 g 24. Trong các ứng dụng sau đây I. Dò tìm khuyết tật ở các chi tiết máy; II. Chữa bệnh ung thư; III. Chụp ảnh ở các bộ phận bên trong cơ thể; V. Định tuổi cổ vật các sinh vật; VI. Chữa bệnh còi xương. Ứng dụng nào là dùng phương pháp đồng vị phóng xạ ? A.II, III, V B.II, III, V, VI C.II, III, V D.II, III, IV, V 25.,Côban là chất phóng xạ có chu kì bán rã T = 5,33 năm. Lúc đầu có 100g côban, độ phóng xạ của côban sau hai chu kì bán rã là A.1,03.1015 Bq B.0,326.1023 Bq C.8,94.1019 Bq D.giá trị khác 26. Cho biết hạt nhân có khối lượng là 4,0015u, khối lượng một prôtôn mp = 1,0073u và khối lượng một
  3. nơtrôn mn = 1,0087u. Năng lượng liên kết riêng của hạt là A.28,36 MeV B.7,1 MeV C.0,03u D.một giá trị khác 27. Hạt có khối lượng là 4,0015u; cho mp = 1,0073u; mn = 1,0087u; NA = 6,02.1023J/mol. Năng lượng tạo ra khi tạo thành 1 mol heli là A.2,735.1012J B.170,9409.1023 MeV C.22,426.1026 MeV D.2,735.1012J hay 170,9409.1023 MeV 28. Cho phản ứng hạt nhân + T + + 4,8 (MeV). Cho biết mn = 1,0087u; mT = 3,016u; m = 4,0015u; 1u = 931MeV/c2; số Avô gadrô NA = 6,02.1023 hạt/mol. Bỏ qua động năng của các hạt ban đầu. Khối lượng của hạt nhân Li là A.6 gam B.6,01395 u C.6,01395 gam D.giá trị khác 29. Một hạt có khối lượng m, mang điện tích q, chuyển động với vận tốc và đi vào từ trường đều thì thấy A.hạt chuyển động thẳng đều với vận tốc v. B.hạt chuyển động tròn đều trên đường tròn có bán kính là R = C.hạt chuyển động tròn đều trên đường tròn có bán kính là R = D.hạt chuyển động tròn đều trên đường tròn có bán kính là R = Bvqm 30. Đồng vị sau một chuỗi phóng xạ và biến đổi thành . Số phóng xạ và trong chuỗi là A.7 phóng xạ , 4 phóng xạ . B.5 phóng xạ , 5 phóng xạ . C.10 phóng xạ , 8 phóng xạ . D.16 phóng xạ , 12 phóng xạ 31. Chất phóng xạ phát ra tia và biến đổi thành . Biết khối lượng các hạt là mPb = 205,9744 u, mPo = 209,9828 u, mα = 4,0026 u. Năng lượng toả ra khi 10g Po phân rã hết là A.2,2.1010 J B.2,5.1010 J C.2,7.1010 J D.2,8.1010 J 32. Một lượng chất phóng xạ ban đầu có khối lượng 1mg. Sau 15,2 ngày độ phóng xạ giảm 93,75%. Độ phóng xạ của lượng Rn còn lại là A.3,40.1011 Bq B.3,88.1011 Bq C.3,58.1011 Bq D.5,03.1011 Bq 33. Đồng vị là chất phóng xạ với chu kì bán rã T = 5,33 năm, ban đầu một lượng Co có khối lượng m0. Sau một năm lượng Co trên bị phân rã bao nhiêu phần trăm? A.12,2% B.27,8% C.30,2% D.42,7% 34. Hạt nhân triti (T) và đơteri (D) tham gia phản ứng nhiệt hạch sinh ra hạt và hạt nơtron. Cho biết độ hụt khối của hạt nhân triti là mT = 0,0087 u, của hạt nhân đơteri là mD = 0,0024 u, của hạt nhân X là m = 0,0305 u; 1u = 931 MeV/c2. Năng lượng toả ra từ phản ứng trên là: A. E = 18,0614 MeV B. E = 38,7296 MeV C. E = 18,0614 J D. E = 38,7296 J 35. Chất phóng xạ phát ra tia và biến đổi thành . Chu kì bán rã của Po là 138 ngày. Ban đầu có 100g Po thì sau bao lâu lượng Po chỉ còn 1g? A.916,85 ngày B.834,45 ngày C.653,28 ngày D.548,69 ngày 36. là chất phóng xạ với chu kì bán rã 15 giờ. Ban đầu có một lượng thì sau một khoảng thời gian bao nhiêu lượng chất phóng xạ trên bị phân rã 75%? A.7 giờ 30 phút B.15 giờ 00 phút C.22 giờ 30 phút D.30 giờ 00 phút 37. Cho phản ứng hạt nhân khối lượng của các hạt nhân là m(Ar) = 36,956889u, m(Cl) = 36,956563u, m(n) = 1,008670u, m(p) = 1,007276u, 1u = 931MeV/c2. Năng lượng mà phản ứng này toả ra hoặc thu vào là bao nhiêu? A.Toả ra 1,60132MeV B.Thu vào 1,60132MeV C.Toả ra 2,562112.10-19J D.Thu vào 2,562112.10-19J
  4. 38. Một hạt nhân phóng xạ bị phân rã đã phát ra hạt . Sau phân rã, động năng của hạt A.Luôn luôn nhỏ hơn động năng của hạt nhân sau phân rãB.Bằng động năng của hạt nhân sau phân rã C.Luôn lớn hơn động năng của hạt nhân sau phân rãD.Chỉ có thể nhỏ hơn hoặc bằng động năng của hạt nhân sau phân rã 39. Hạt nhân đơteri có khối lượng 2,0136 u. Biết khối lượng của prôtôn là 1,0073 u và khối lượng của nơtron là 1,0087 u. Năng lượng liên kết của hạt nhân là A.0,67 MeV B.1,86 MeV C.2,02 MeV D.2,23 MeV 40. Phát biểu nào sau đây là đúng? A.Năng lượng liên kết là toàn bộ năng lượng của nguyên tử gồm động năng và năng lượng nghỉ. B.Năng lượng liên kết là năng lượng toả ra khi các nuclôn liên kết với nhau tạo thành hạt nhân. C.Năng lượng liên kết là năng lượng toàn phần của nguyên tử tính trung bình trên số nuclôn. D.Năng lượng liên kết là năng lượng liên kết các êlectron và hạt nhân nguyên tử

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản