Trắc nghiệm về môn Thị trường chứng khoán

Chia sẻ: thu9001

1. Khi đầu cơ giá xuống, người đầu tư có thể: a. Mua hợp đồng quyền chọn mua b. Bán khống c. Mua hợp đồng tương lai d. Cả a và b e. Cả a và c f. Cả a,b và c Đáp án: b Bán khống chứng khoán là hưởng lợi từ sự sụt giá chứng khoán. Một người dự đoán giá chứng khoán giảm trong tương lai, đi vay một số lượng chứng khoán lớn và bán ngay tại thời điểm đó để hưởng chênh lệch giá.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Trắc nghiệm về môn Thị trường chứng khoán

Trắc nghiệm môn Thị trường chứng khoán

1. Khi đầu cơ giá xuống, người đầu tư có thể:

a. Mua hợp đồng quyền chọn mua

b. Bán khống

c. Mua hợp đồng tương lai

d. Cả a và b

e. Cả a và c

f. Cả a,b và c

Đáp án: b

Bán khống chứng khoán là hưởng lợi từ sự sụt giá chứng khoán. Một người dự đoán
giá chứng khoán giảm trong tương lai, đi vay một số lượng chứng khoán lớn và bán
ngay tại thời điểm đó để hưởng chênh lệch giá.

2. Để bảo hiểm đối với giá trị chứng khoán nắm giữ có thể thực hiện

a. Mua hợp đồng quyền chọn mua

b. Mua hợp đồng quyền chọn bán

c. Bán hợp đồng quyền chọn mua

d. Bán hợp đồng quyền chọn bán

e. Cả a và c

f. Cả b và c

g. Cả a và d

Đáp án: b

- Trong trường hợp giá thị trường giảm (

ð thực hiện quyền chọn bán

ð khoản chênh lệch giữa giá thực hiện và giá thị trường bù cho khoản lỗ do chứng
khoán giảm giá
- Trong trường hợp giá thị trường tăng (>giá thực hiện)

ð Không thực hiện quyền chọn, phải trả phí quyền chọn

ð Tuy nhiên, vẫn có thể lãi do chứng khoán tăng giá

3. Điều khoản thu hồi trái phiếu có nghĩa là:

a. Nhà đầu tư có thể thu hồi khoản đầu tư của mình bất cứ lúc nào nếu muốn

b. Nhà đầu tư chỉ có thể thu hồi khoản đầu tư của mình nếu công ty phát hành không
trả trái tức

c. Nhà phát hành có thể thu hồi trái phíêu trước khi trái phiếu đáo hạn

d. Nhà phát hành có thể thu hồi trái phiếu trong vòng ba năm đầu

Đáp án: c

Đối với trái phiếu có điều khoản thu hồi, người phát hành có thể mua trái phiếu trước
khi trái phiếu đáo hạn. Khi đó, lãi suất yêu cầu của trái phiếu không phải là lãi suất
đáo hạn mà là lãi suất thu hồi (YTC).

4. Giả sử công ty Generol Motors phát hành hai loại trái phiếu A và B có cùng trái suất
và thời hạn. Tuy nhiên trái phiếu A có điều khoản thu hồi còn trái phiếu B không có
điều khoản thu hồi. So với trái phiếu B, giá của trái phiếu A:

a. Cao hơn

b. Thấp hơn

c. Ngang bằng

Đáp án: b

5. Giả sử hai trái phiếu X và Y đều đang bán với giá bằng mệnh giá là 1000 USD. Cả
hai trái phiếu này đều trả mức trái tức là 150 USD/năm. Trái phiếu X sẽ đáo hạn sau 6
năm nữa còn trái phiếu Y sẽ đáo hạn sau 7 năm nữa. Nếu mức lãi suất đáo hạn (YTM)
giảm từ 15% xuống còn 12% thì:

a. Hai trái phiếu đều tăng giá, nhưng giá trái phiếu X sẽ tăng nhiều hơn giá trái phiếu
Y

b. Hai trái phiếu đều giảm giá, nhưng giá trái phiếu X sẽ giảm nhiều hơn giá trái
phiếu Y
c. Hai trái phiếu đều tăng giá, nhưng giá trái phiếu Y sẽ tăng nhiều hơn giá trái phiếu
X

d. Hai trái phiếu đều giảm giá, nhưng giá trái phiếu Y sẽ giảm nhiều hơn giá trái
phiếu X

Đáp án: c

P : giá trái phiếu

C : lãi định kỳ

M : mệnh giá trái phiếu

kd : lãi suất yêu cầu

Mối quan hệ giữa giá trái phiếu và lãi suất: Nếu lãi suất tăng thì giá trị hiện tại của
các khoản thu nhập từ trái phiếu giảm và làm giá trái phiếu giảm và ngược lại.

Hai trái phiếu có C, M như nhau. Lãi suất giảm. Trái phiếu Y có thời gian đáo hạn dài
hơn vì vậy giá trái phiếu Y sẽ tăng nhiều hơn.

6. Công ty ABC vừa phát hành một đợt trái phiếu thời hạn 5 năm, trái suất 10%/năm và
có mức lãi suất đáo hạn hiện tại là 8%/năm. Nếu lãi suất không thay đổi thì một năm
sau giá của trái phiếu này sẽ:

a. Cao hơn

b. Thấp hơn

c. Vẫn giữ nguyên

d. Bằng mệnh giá

Đáp án: b

Nếu lãi suất không đổi thì sau một năm, giá trái phiếu sẽ giảm do mất đi 1 khoản lợi
(lợi tức và lãi suất của 1 năm vì: giá trái phiếu là tổng giá trị hiện tại của dòng thu
nhập trong tương lai).

7. Công ty William Inc. thông báo sẽ trả cổ tức là 1 USD/cổ phiếu vào năm tới. Cổ tức
đó sẽ tăng trưởng với tốc độ 4%/năm trong các năm tiếp theo. Nếu tỷ lệ lãi suất yêu
cầu là 10% thì mức giá cao nhất mà nhà đầu tư sẵn sàng trả cho một cổ phiếu của
công ty Williams là bao nhiêu?
a. 20 USD

b. 18,67 USD

c. 17,33 USD

d. 16,67 USD

Đáp án: d

..........................

8. Theo quy tắc 72, nếu muốn thu được một khoản tiền gấp đôi số tiền đầu tư ban
đầu trong vòng 8 năm thì tỷ lệ lãi suất yêu cầu phải là bao nhiêu?

a. 9%

b. 9,4%

c. 9,7%
d. 9,9%

Đáp án: a

Quy tắc 72: Đối với mỗi lãi suất yêu cầu hợp lý r% (5-20%), nếu muốn thu được một
khoản tiền gấp đôi số tiền đầu tư ban đầu trong tương lai thì phải mất một khoản
thời gian:

9. Sau 2 năm nữa, sinh viên A sẽ nhận được một học bổng trị giá 22.000 USD. Khi
nhận được học bổng này, sinh viên A sẽ đem đầu tư trong 6 năm với mức lãi suất 6%/
năm. Vậy sau 8 năm nữa, sinh viên A sẽ thu được một khoản tiền là bao nhiêu?

a. 31.207,42 USD

b. 32.312,53 USD

c. 33.400,54 USD

d. 35.064,65 USD

Đáp án: a

10. Giao dịch nào là giao dịch rủi ro nhất đối với người giao dịch trong thị trường hợp
đồng quyền chọn cổ phiếu nếu sau khi giao dịch được thực hiện giá cổ phiếu đó tăng
cao:
a. Bán hợp đồng quyền chọn mua

b. Bán hợp đồng quyền chọn bán

c. Mua hợp đồng quyền chọn mua

d. Mua hợp đồng quyền chọn bán

Đáp án: a

Nếu giá cổ phíêu tăng cao hơn giá thực hiện hợp đồng quyền chọn mua, người mua
hợp đồng quyền chọn sẽ thực hiện quyền chọn và khi đó người bán sẽ bị lỗ.

11. Khớp lệnh liên tục:

a. Được dùng để xác định giá trong hệ thống đấu giá theo giá

b. Thường được dùng để xác định giá mở cửa và giá đóng cửa

c. Chỉ tạo ra một mức giá cho một giao dịch điển hình chứ không phải là tổng hợp các
giao dịch

d. Cả a và b

e. Cả a và c

Đáp án: c

12. Sau khi khớp lệnh giá thực hiện là (xem bảng):
Lệnh mua Cộng dồn Giá Cộng dồn Lệnh bán

0 30.000 6.000
1.000 29.000 5.000
3.000 28.000 2.000
8.000 27.000 500
5.000 26.000 0


a. 29.000

b. 28.000

c. 27.000

Đáp án: b
Nguyên tắc xác định giá thực hiện:

a. Là mức giá thực hiện đạt được khối lượng giao dịch lớn nhất

b. Nếu có nhiều mức giá thoả mãn Tiết a nêu trên thì mức giá trùng hoặc gần với giá
thực hiện của lần khớp lệnh gần nhất sẽ đươợcchọn

c. Nếu vẫn có nhiều mức giá thoả mãn Tiết b nêu trên thì mức giá cao hơn sẽ được
chọn

Nguyên tắc khớp lệnh:

- Ưu tiên về giá:

+ Lệnh mua có mức giá cao hơn được ưu tiên thực hiện trước

+ Lệnh bán có mức giá thấp hơn được ưu tiên thực hiện trước

- Ưu tiên về thời gian: trường hợp các lệnh mua, lệnh bán có cùng mức giá thì lệnh
giao dịch nhập trước vào hệ thống giao dịch được ưu tiên thực hiện trước

Lệnh mua Cộng dồn Giá Cộng dồn Lệnh bán
0 0 30.000 13.500 6.000
1.000 1.000 29.000 7.500 5.000
3.000 4.000 28.000 2.500 2.000
8.000 12.000 27.000 500 500
5.000 17.000 26.000 0 0


Tại mức giá 28.000, số lượng giao dịch là lớn nhất : 2.000 cổ phiếu

13. Khoản lỗ lớn nhất mà người mua hợp đồng quyền chọn mua cổ phiếu có thể phải
chịu bằng:

a. Giá thực hiện trừ đi giá cổ phiếu

b. Giá cổ phiếu trừ đi giá hợp đồng quyền chọn

c. Giá cổ phiếu

d. Giá hợp đồng quyền chọn mua

e. Các câu trả lời trên đều sai

Đáp án: d
Đối với hợp đồng quyền chọn mua cổ phiếu:

Trong trường hợp cổ phiếu cao hơn giá thực hiện ð thực hiện quyền chọn mua

Trong trường hợp giá cổ phiếu thấp hơn giá thực hiện ð không thực hiện quyền mua
và mất phí quyền chọn (giá hợp đồng quyền chọn mua)

14. Khoản lỗ lớn nhất mà người bán hợp đồng quyền chọn bán có thể phải chịu bằng:

a. Giá thực hiện trừ đi giá hợp đồng quyền chọn

b. Giá thực hiện

c. Giá cổ phiếu trừ đi giá hợp đồng quyền chọn

d. Giá hợp đồng quyền chọn bán

e. Các câu trả lời trên đều sai

Đáp án: e

Khi giá cổ phiếu thấp hơn giá thực hiện trong hợp đồng quyền chọn bán, người mua
hợp đồng quyền chọn bán sẽ thực hiện quyền chọn, khi đó, người bánsẽ chịu khoản
lỗ bằng giá thực hiện trừ đi giá cổ phiểu (trừ đi phí quyền chọn).

15. Mua một trái phiếu có thể thu hồi cũng tương tự như:

a. Mua một trái phiếu thông thường (không có điều khoản thu hồi) và mua một hợp
đồng quyền chọn mua trái phiếu

b. Mua một trái phiếu thông thường (không có điều khoản thu hồi) và bán một hợp
đồng quyền chọn mua trái phiếu

c. Cả a và b đều sai

Đáp án: b

Khi giá trái phiếu tăng lên (> giá trái phiếu thực hiện), người mua hợp đồng quyền
chọn sẽ thực hiện quyền chọn và mua trái phiếu.

Trong trường hợp trái phiếu có điều khoản thu hồi, người phát hành sẽ muốn thu hồi
trái phiếu khi trái phiếu tăng giá (hay khi lãi suất trên thị trường giảm).

16. Hợp đồng tương lai đối với cổ phiếu

a. Là một thoả thuận cho phép mua hoặc bán một lượng cổ phiếu nhất định tại mức
giá giao ngay vào thời điểm hợp đồng đáo hạn

b. Là hợp đồng sẽ được người mua và người bán ký kết trong tương lai

c. Cho phép người mua được quyền chứ không phải là nghĩa vụ mua cổ phiếu vào một
thời điểm nào đó trong tương lai

d. Là một thoả thuận cho phép mua hoặc bán cổ phiếu tại một mức giá xác định vào
ngày hợp đồng đáo hạn

e. Các câu trên đều sai

Đáp án: e


Hợp đồng kỳ hạn Hợp đồng tương lai
(Forward) (Futures)

Địa điểm giao dịch Trên thị trường OTC Trên sở giao dịch
Sự chuẩn hóa Không chuẩn hóa Chuẩn hoá
Thời gian giao hàng Xác định cụ thể Trong khoảng thời gian
Thanh toán Khi hợp đồng đáo hạn Hàng ngày
Thực hiện hợp đồng Hợp đồng được thực hiện Hợp đồng ít khi được thực hiện (mà
tiến hành giao dịch ngược)
17. Các điều khoản của hợp đồng tương lai như chất lượng, số lượng hàng hoá và
thời hạn giao hàng được quy định bởi:

a. Người mua và người bán

b. Sở giao dịch hợp đồng tương lai

c. Bởi người mua

d. Bởi người môi giới

Đáp án: b

Hợp đồng tương lai được tiêu chuẩn hoá:

- Số lượng và chất lượng: do SGD quy định

- Thời hạn giao hàng: theo tháng (không phải ngày giờ cụ thể)

18. Giả sử bạn gửi 1000 USD vào tài khoản tiết kiệm ngân hàng vào cuối mỗi năm
trong bốn năm tới. Nếu lãi suất trên tài khoản tiết kiệm này là 12%/năm thì cuối năm
thứ bảy số tiền trong tài khoản của bạn là:
a. 4.267,28 USD

b. 6.714,61 USD

c. 7.563,45 USD

Đáp án: b

19. Công ty ABC vừa trả mức cổ tức là 2 USD/cổ phiếu. Tỷ lệ lãi suất yêu cầu đối
với cổ phiếu của công ty là 16%/năm. Nếu cổ phiếu của công ty đang được bán với
giá là 50 USD/cổ phiếu thì tốc độ tăng trưởng cổ tức của công ty là bao nhiêu?
a. 12%

b. 11,54%

c. 10%

d. 9,53%

Đáp án: a

20. Qũy đầu tư thực hiện việc mua lại chứng chỉ qũy đầu tư khi người đầu tư có nhu
cầu thu hồi vốn là:

a. Qũy đóng

b. Qũy mở

Đáp án: b

- Quỹ mở:

+ liên tục phát hành cổ phiếu/chứng chỉ quỹ; số lượng cổ phần/chứng chỉ có thể
không hạn chế

+ quỹ sẵn sàng mua lại cổ phiếu hay chứng chỉ mỗi khi người đâu tư có nhu cầu bán

+ không giao dịch trên thị trường thứ cấp, mà giao dịch thẳng với quỹ/đại lý được ủy
quyền của quỹ

21. Qũy đầu tư có chứng chỉ qũy được niêm yếu trên sở giao dịch là:

a. Qũy đóng

b. Qũy mở
Đáp án: a

- Quỹ đóng:

+ các chứng chỉ hay cổ phần quỹ chỉ được phát hành 1 lần với số lượng xác định

+ sau khi phát hành lần đẩu ra công chúng, quỹ không mua lại chứng chỉ - cổ phần

+ người đầu tư muốn mua bán cổ phần/chứng chỉ quỹ sẽ tiến hành giao dịch trên thị
trường chứng khoán tập trung -thị trường thứ cấp (giống như các chứng khoán niêm
yết khác)

22. Chỉ có các thành viên của sở giao dịch mới được mua bán chứng khoán trên sở giao
dịch

a. Đúng

b. Sai

Đáp án: a

Các thành viên của sở giao dịch giúp nhà đầu tư thông qua hoạt động môi giới hưởng
hoa hồng, kinh doanh chứng khoán cho chính mình tham gia giao dịch trên sàn hoặc
thông qua hệ thống giao dịch đã được điện toán hoá.

23. Thị trường phi tập trung (thị trường OTC) có đặc điểm là:

a. Không có địa điểm giao dịch tập trung giữa người mua và người bán

b. Chứng khoán được giao dịch trên thị trường là các chứng khoán chưa đủ tiêu chuẩn
niêm yết trên sở giao dịch

c. Cơ chế xác lập giá là thương lượng giữa bên mua và bên bán

d. Cả a và c đều đúng

e. Cả a,b và c đều đúng

Đáp án: dDe chugn khoan, k43 cop trom duoc( tiep)

26. Phương thức bảo lãnh trong đó tổ chức bảo lãnh chịu toàn bộ rủi ro trong việc
phân phối chứng khoán là phương thức:

a. Bảo lãnh với cam kết chắc chắn

b. Bảo lãnh với cố gắng cao nhất

c. Bảo lãnh theo phương thức tất cả hoặc không

Đáp án: a

- Bảo lãnh với cam kết chắc chắn: là hình thức mà người bảo lãnh nhận mua toàn bộ
số chứng khoán mới được phát hành theo giá thoả thuận với người phát hành và bán ra
công chúng.

- Bảo lãnh với cố gắng cao nhất: là hình thức bảo lãnh mà người bảo lãnh sẽ cố gắng
hết mức để bán số chứng khoán phát hành. Nếu chứng khoán không bán hết thì chứng
khoán đó sẽ được trả lại cho người phát hành.

27. Rủi ro không thể mất đi khi đa dạng hoá danh mục đầu tư là:

a. Rủi ro có hệ thống

b. Rủi ro không có hệ thống

c. Cả a và b

Đáp án: a

Rủi ro gồm 2 phần:

- Rủi ro hệ thống:

+ Rủi ro lạm phát

+ Rủi ro lãi suất

+ Giá dầu tăng cao so với dự kiến...

- Rủi ro không hệ thống:

+ Khách hàng thay đổi thị hiếu

+ Đình công

+ Giá nguyên liệu đầu vào tăng so với dự kiến...
Biện pháp giảm rủi ro:

- Rủi ro không hệ thống sẽ giảm khi đầu tư vào một danh mục đầu tư (ít nhất 2 loại
chứng khoán)

- Lựa chọn hai chứng khoán có lợi suất biến đổi theo hướng ngược chiều nhau

- Cành nhiều loại chứng khoán trong danh mục đầu tư thì rủi ro không hệ thống càng
giảm

28. Lãi suất của loại chứng khoán nào dưới đây được xem là lãi suất chuẩn để làm căn
cứ ấn định lãi suất của các công cụ nợ khác có cùng kỳ hạn:

a. Trái phiếu công ty

b. Trái phiếu chính phủ

c. Trái phiếu chính quyền địa phương

Đáp án: b

Trái phiếu chính phủ được phát hành nhằm mục đích bù đắp thâm hụt ngân sách, trợ
cho các công trình công ích, hoặc làm công cụ điều tiết tiền tệ.

Trái phiếu chính phủ có độ thanh khoản cao và là căn cứ xác định lãi suất các công cụ
nợ khác.

29. Khi công ty phải thanh lý tài sản, đối tượng cuối cùng được phân chia tài sản là:

a. Cổ đông ưu đãi

b. Cổ đông phổ thông

c. Trái chủ

Đáp án: b

Thứ tự ưu tiên phân chia tài sản khi công ty thanh lý tài sản:

Trái chủ (chủ nợ) - Cổ đông ưu đãi - Cổ đông phổ thông

30. Vì cổ phiếu không có thời hạn nên vốn cổ phần không bao giờ được hoàn lại cho
cổ đông.

a. Đúng
b. Sai

Đáp án: b
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản