Trắc nghiệm về Quy luật phân li Mendel

Chia sẻ: Pham Thanh Danh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:12

0
260
lượt xem
109
download

Trắc nghiệm về Quy luật phân li Mendel

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1. Đặc điểm nào dưới đây của đậu Hà Lan là không đúng: A. Không thể tiến hành giao phấn giữa các cá thể khác nhau B. Có nhiều cặp tính trạng tương phản C. Cho số lượng cá thể ở thế hệ sau lớn D. Tự thụ phấn chặt chẽ 2. Cơ sở tế bào học của định luật phân tính là: A. Sự tiếp hợp và trao đổi chéo của cặp NST đồng dạng B. Cơ chế nhân đôi trong gian kì và sự tổ hợp trong thụ tinh ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Trắc nghiệm về Quy luật phân li Mendel

 1. Trắc nghiệm về Quy luật phân li Mendel 1. Đặc điểm nào dưới đây của đậu Hà Lan là không đúng: A. Không thể tiến hành giao phấn giữa các cá thể khác nhau B. Có nhiều cặp tính trạng tương phản C. Cho số lượng cá thể ở thế hệ sau lớn D. Tự thụ phấn chặt chẽ 2. Cơ sở tế bào học của định luật phân tính là: A. Sự tiếp hợp và trao đổi chéo của cặp NST đồng dạng B. Cơ chế nhân đôi trong gian kì và sự tổ hợp trong thụ tinh C. Sự phân li ngẫu nhiên của các cặp NST đồng dạng trong giảm phân và tổ hợp tự do trong thụ tinh D. Sự tự nhân đôi của NST, sự phân li của cặp NST tương đồng trong giảm phân và tổ hợp trong thụ tinh 3. Sự thay đổi vai trò của bố mẹ trong quá trình lai được gọi là phương pháp : A. Tạp giao B. Lai phân tích C. Phân tích cơ thể lai D. Lai thuận nghịch 4. Khi đem lai 2 giống đậu Hà lan thuần chủng khác nhau về 2 cặp tính trạng tương phản, ở thế hệ F2, Menđen đã thu được tỉ lệ phân tính về kiểu hình là: A. 1 : 1 : 1 : 1 B. 3 : 3 : 1 :1. C. 3 : 3 : 3 : 3 D. 9 : 3 : 3 : 1 5. Một thứ tínhtrạng do 2 gen alen chi phối, nếu gent rội di truyền theo kiểu trội không hoàn toàn thì hiện tượng này sẽ được xác định khi: A. Lai giữa 2 bố mẹ thuần chủng khác nhau bởi 1 cặp tính trạng tương phản xuất hiện F1 đồng loạt xuất hiện tính trạng trung gian B. Khi lai giữa 2 cá thể bố mẹ thuần chủng khác nhau 1 cặp tính trạng tương phản thì ở F2 sẽ xuất hiện tỉ lệ phân tính 1 : 2 : 1 C. Tính trạng đó gồm có 3 tính trạng tương ứng
 2. D. Tất cả đều đúng 6. Thế nào là lai 1 cặp tính trạng? A. Phép lai trong đó cặp bố mẹ đem lai khác biệt nhau về 1 cặp tính trạng B. Phép lai trong đó cặp bố mẹ thuần chủng đem lai khác biệt nhau về 1 cặp tính trạng C. Phép lai trong đó cặp bố mẹ đem lai khác biệt nhau về 1 cặp tính trạng tương phản D. Phép lai trong đó cặp bố mẹ thuần chủng đem lai khác biệt nhau về 1 cặp tính trạng tương phản 7. Theo định luật Menden 2 A. Khi lai giữa 2 bố mẹ thuần chủng khác nhau về 1 cặp tính trạng tương phản thì ở F2 sau khi cho F1 tự thụ hoặc giao phấn với nhau, đều xuất hiện 2 loại tính trạng trội và lặn theo tỉ lệ trung bình 3 trội : 1 lặn B. Khi lai giữa 2 bố mẹ khác nhau về 1 cặp tính trạng tương phản thì ở F2 sau khi cho F1 tự thụ hoặc giao phấn với nhau, đều xuất hiện 2 loại tính trạng trội và lặn theo tỉ lệ trung bình 3 trội : 1 lặn C. Khi lai giữa 2 bố mẹ thuần chủng khác nhau về 1 cặp tính trạng tương phản thì ở F2 sau khi cho F1 tự thụ hoặc giao phấn với nhau, đều xuất hiện 2 loại tính trạng trội và lặn theo tỉ lệ trung bình 3 trội : 1 lặn D. Khi lai giữa 2 bố mẹ thuần chủng thì ở F2 sau khi cho F1 tự thụ hoặc giao phấn với nhau, đều xuất hiện 2 loại tính trạng trội và lặn theo tỉ lệ trung bình 3 trội : 1 lặn 8. Việc sử dụng cá thể F1 làm giống sẽ dẫn đến kết quả: A. Duy trì được sự ổn định của các tính trạng qua các thế hệ B. Cá thể F2 bị bất thụ C. Tạo ra hiện tượng ưu thế lai D. Dẫn đến hiện tượng phân tính làm mất đi sự ổn định của giống 9. Với 2 alen A và a nằm trên nhiễm sắc thể thường, gen trội là trội hoàn toàn. Hãy cho biết: Trong quần thể sẽ có bao nhiêu kiểu gen khác nhau về các alen nói trên? A. 1 kiểu gen B. 2 kiểu gen C. 3 kiểu gen D. 4 kiểu gen
 3. 10. Trội không hoàn toàn là hiện tượng di truyền: A. Trong đó kiểu hình của cơ thể F2 biểu hiện tính trạng trung gian giữa bố và mẹ B. Trong đó kiểu hình của cơ thể lai F1 biểu hiện tính trạng của cả bố và mẹ C. Trong đó kiểu hình của cơ thể lai F1 biểu hiện tính trạng trung gian giữa bố và mẹ D. Trong đó kiểu hình của cơ thể F2 biểu hiện tính trạng của cả bố và mẹ 11. Phương pháp nghiên cứu của Menđen được gọi là: A. Phương pháp tạp giao B. Phương pháp phân tích di truyền giống lai C. Phương pháp lai phân tích D. Phương pháp tự thụ 12. Điều kiện nào dưới đây không phải là nghiêm đúng cho định luật đồng tính và phân tính của Menden: A. Bố mẹ thuần chủng và khác nhau bởi 1 cặp tính trạng tương phản B. Tính trạng chỉ do 1 cặp gen quy định C. Các cá thể phải có khả năng sống như nhau mặc dù kiểu gen khác nhau D. Phải phân tích trên 1 lượng cá thể lớn 13. Điểm giống nhau trong kết quả lai 1 tính trạng trong trường hợp trội hoàn toàn và trội không hoàn toàn : A. Kiểu gen và kiểu hình F1 B. Kiểu hình F1 và F2. C. Kiểu gen và kiểu hình F2. D. Kiểu gen F1 và F2 14. Trường hợp nào sau đây đời con có tỉ lệ kiểu gen bằng tỉ lệ kiểu hình? A. Trội hoàn toàn B. Phân li độc lập C. Phân li D. Trội không hoàn toàn. 15. Điều kiện quan trọng nhất để quy luật phân li độc lập nghiệm đúng là: A. Một gen quy định 1 tính trạng tương ứng B. Trội - lặn hoàn toàn C. Mỗi cặp gen quy định 1cặp tính trạng tương phản nằm trên những cặp NST tương đồng
 4. D. P thuần chủng 16. Để biết tính trạng nào là trội, tính trạng nào là lặn, người ta thực hiện cách sau: A. Cho các cây thuần chủng tự thụ và theo dõi qua nhiều thế hệ B. Cho lai phân tích giữa cơ thể mang tính trạng này với cơ thể mang tính trạng kia C. Cho lai giữa 2 cơ thể thuần chủng có tínhtrạng khác nhau, tính trạng nào xuất hiện ở F1 là tính trội D. Cả A, B đều đúng 17. Khi cho thế hệ lai F1 tự thụ phấn, Menđen đã thu được thế hệ F2 có tỉ lệ kiểu hình thế nào? A. ¼ giống bố đời P: 2.4 giống F1: ¼ giống mẹ đời P B. ¾ giống mẹ đời P: ¼ giống bố đời P C. ¾ giống bố hoặc mẹ đời P và giống kiểu hình F1: ¼ giống bên còn lại đời P. D. ¾ giống bố đời P: ¼ giống mẹ đời P. 18. Tính trạng trung gian là tính trạng xuất hiện ở các thế hệ mang kiểu gen dị hợp đó: A. Gen trội gây chết ở trạng thái đồng hợp B. Gen trội không át chế hoàn toàn gen lặn C. Gen nằm trên nhiễm sắc thể X và không có alen trên Y D. Gen lặn gây chết 19. Lai phân tích là phép lai: A. Thay đổi vai trò của bố mẹ trong qua trình lai dể phân tích vai trò của bố và mẹ trong quá trình di truyền các tính trạng B. Giữa 1 cá thể mang kiểu gen dị hợp với 1 cá thể mang kiểu gen đồng hợp lặn C. Giữa 1 cá thể mang kiểu gen đồng hợp trội với một cá thể mang kiểu gen đồng hợp lặn D. Giữa 1 cá thể mang tính trạng trội với 1 cơ thể mang tính trạng lặn để kiểm tra kiểu gen
 5. 20. Với P thuần chủng khác nhau bởi các cặp gen đối lập, các gen nằm trên nhiễm sắc thể thường thì: A. F1 đồng tính trong quy luật tương tác át chế B. F1 đồng tính C. F1 đồng tính trong quy luật hoán vị gen D. F1 đồng tính trong quy luật đồng tính 21. Tính trạng do một cặp alen có quan hệ trội lặn không hoàn toàn thì hiện tượng phân li ở F2 được biểu hiện như thế nào? A. 1 trội : 2 trung gian : 1 lặn. B. 100% trung gian. C. 2 trội : 1 trung gian : 2 lặn. D. 3 trội : 1 lặn. 22. Khi đem lai các cá thể thuần chủng khác nhau về một cặp tính trạng tương phản. Menđen đã phát hiện được điều gì ở thế hệ con lai? A. Chỉ biểu hiện 1 trong 2 kiểu hình của bố hoặc mẹ. B. Luôn luôn biểu hiện kiểu hình giống mẹ C. Luôn luôn biểu hiện kiểu hình giống bố. D. Biểu hiện tính trạng trung gian giữa bố và mẹ. 23. Theo định luật phân li của Menden : A. Khi lai giữa 2 bố mẹ thuần chủng khác nhau bởi 1 cặp tính trạng tương phản thì các cơ thê lai ở thế hệ F1 đều đồng tính B. Khi lai giữa 2 bố mẹ thuần chủng thì các cơ thê lai ở thế hệ F1 chỉ biểu hiện tính trạng của 1 bên bố hoặc mẹ C. Khi lai giữa 2 bố mẹ thuần chủng khác nhau bởi 1 cặp tính trạng tương phản thì các cơ thể lai ở thế hệ F1 chỉ biểu hiện tính trạng của 1 bên bố hoặc mẹ D. Khi lai giữa 2 bố mẹ khác nhau bởi 1 cặp tính trạng tương phản thì các cơ thể lai ở thế hệ F1 chỉ biểu hiện tính trạng của 1 bên bố hoặc mẹ 24. Với 2 alen A và a nằm trên nhiễm sắc thể thường, gen trội là trội hoàn toàn. Hãy cho biết: Để cho thế hệ sau đồng loạt có kiểu hình lặn, thì sẽ có bao nhiêu phép lai giữa các kiểu gen nói trên? A. 2 phép lai B. 3 phép lai C. 4 phép lai D. 1 phép lai
 6. 25. Với 2 alen A và a nằm trên nhiễm sắc thể thường, gen trội là trội hoàn toàn. Hãy cho biết: Nếu không phân biệt giới tính, trong quần thể sẽ có bao nhiêu kiểu giao phối khác nhau? A. 4 kiểu B. 6 kiểu C. 2 kiểu D. 3 kiểu 26. Ở hoa dạ lan, khi lai giữa 2 thứ hoa dạ lan thuần chủng: thứ hoa đỏ(AA) với hoa trắng (aa) thì ở F1 thu được các cây đồng loạt có hoa màu hồng. Tính trạng màu hoa hồng được gọi là: A. Tính trạng trội không hoàn toàn B. Tính trạng trung gian C. Tính trạng trội D. A, B đúng 27. Trong lai phân tích làm thế nào để biết cá thể mang tínhtrạng trội đem lai là đồng hợp hay dị hợp? A. Nếu thế hệ lai đồng tính chứng tỏ cá thể mang kiểu hình trội có kiểu gen dị hợp B. Nếu thế hệ lai phân tính chứng tỏ cá thể mang kiểu hình trội có kiểu gen dị hợp C. Nếu thế hệ lai phân tính chứng tỏ cá thể mang kiểu hình trội có kiểu gen đồng hợp D. Nếu thế hệ lai đồng tính chứng tỏ cá thể mang kiểu hình trội có kiểu gen đồng hợp 28. Menđen đã sử dụng phép lai phân tích trong các thí nghiệm của mình để: A. Xác định tính trạng nào là trội, tính trạng nào là lặn B. Xác định qui luật di truyền chi phối tính trạng C. Kiểm tra các cơ thê mang kiểu hình trội mang cặp nhân di truyền đồng hợp tử hay dị hợp tử D. Xác định các cá thể thuần chủng 29. Một gen quy định 1 tính trạng, muốn nhận biết một cá thể là đồng hợp hay dị hợp về tính trạng đang xét, người ta thường tiến hành: A. Cho ngẫu phối các cá thể cùng lứa. B. Tự thụ phấn C. Lai phân tích D. Cả a, b, c.
 7. 30. Phép lai được thực hiện với sự thay đổi vai trò của bố mẹ trong quá trình lai được gọi là: A. Lai thuận nghịch B. Lai phân tích C. Tạp giao D. Tự thụ 31. Tính trạng trội là tính trạng biểu hiện ở: A. Cơ thể mang kiểu gen đồng hợp lặn B. Cơ thể mang kiểu gen dị hợp C. Cơ thể mang kiểu gen đồng hợp trội và dị hợp D. Cơ thể mang kiểu gen đồng hợp trội 32. Để có thể xác định được cơ thể mang kiểu hình trội là đồng hợp hay dị hợp người ta dùng phương pháp: A. Lai phân tích B. Lai thuận nghịch C. Phân tích cơ thể lai D. Tạp giao 33. Điêù kiện nghiệm đúng cho định luật đồng tính và phân tính của Menden: A. Tính trạng chỉ do 1 cặp gen quy định và tính trạng trội phải trội hoàn toàn B. Phải phân tích trên 1 lượng cá thể lớn C. bố mẹ thuần chủng và khác nhau bởi 1 cặp tính trạng tương phản D. Tất cả đều đúng 34. Để có thể lựa chọn các cây đậu Hà Lan thuần chủng dùng làm bố mẹ trong các thí nghiệm của mình, Menđen đã tiến hành: A. Kiểm tra kiểu hình qua nhiều thế hệ tự thụ, cây thuần chủng sẽ có biểu hiện tính trạng ổn định B. Tiến hành lai phân tích của các cây có kiểu hình trội C. Tạp giao giữa caf1c cây đậu Hà Lan để lựa chọn những cây đậu có tính trạng ổn định D. Thực hiện việc lai thuận nghịch giữa các cá thể bố mẹ để kiểm tra kết quả lai 35. Menden đã giải thích định luật phân tính bằng hiện tượng giao tử thuần khiết, theo hiện tượng này: A. Cơ thể lai F1 cho ra chỉ thuần 1 loại giao tử
 8. B. Cơ thể lai F2 nhận các giao tử mang nhân tố di truyền giống nhau từ F1 C. Cơ thể lai F1 cho ra những giao tử lai giữa bố và mẹ D. Cơ thể lai F1 không cho ra những giao tử lai mà là những giao tử mang nhân tố di truyền nguyên vẹn trước đó nhận từ bố mẹ 36. Menđen đã tiến hành việc lai phân tích bằng cách: A. Lai giữa cơ thể đồng hợp với cá thể mang kiểu hình lặn B. Lai giữahai cơ thể thuần chủng khác nhau bởi một cặp tính trạng tương phản C. Lai giữa cơ thể dị hợp với cơ thể có kiểu hình lặn D. Lai giữa cơ thể mang kiểu hình trội chưa biết kiểu gen với cơ thể có kiểu hình lặn 37. Kết quả thực nghiệm tỉ lệ 1: 2: 1 về kiểu gen luôn đi đôi với tỉ lệ 3 : 1 về kiểu hình khẳng định nào trong giả thuyết của Menđen là đúng? A. Thể đồng hợp cho 1 loại giao tử, thể dị hợp cho 2 loại giao tử tỉ lệ 1 : 1. B. Mỗi cá thể đời F1 cho một loại giao tử mang gen khác nhau. C. Cơ thể lai F1 cho 2 loại giao tử khác nhau với tỉ lệ 3 : 1. D. Mỗi cá thể đời P cho một loại giao tử mang gen khác nhau. 38. Ở thực vật hiện tượng tạp giao là hiện tượng: A. Thụ phấn giữa các hoa khác nhau trên cùng một cây và giữa các hoa của các cây khác nhau cùng một loài B. Thụ phấn giữa các hoa khác nhau trên cùng một cây C. Thụ phấn giữa các hoa của các cây khác nhau thuộc cùng 1 loài D. Thụ phấn xảy ra trên cùng một hoa 39. Với 2 alen B; b trong quần thể của loài sẽ có những kiểu gen bình thường sau: A. BB, Bb, bb B. Bb C. BB, bb D. B, b 40. Để có thể xác định được cơ thể mang kiểu hình trội là đồng hợp hay dị hợp người ta dùng phương pháp: A. Lai xa, tự thụ B. Tự thụ, lai phân tích C. Tự thu, lai thuận nghịch D. Lai phân tích
 9. 41. Định luật Menden 1 còn gọi là định luật ……….; tính trạng được biểu hiện ở F1 là tính trạng …….; tính trạng kia không biểu hiện được gọi là tính trạng……. A. Đồng tính; trội; lặn B. Phân tính; trung gian; trội hoặc lặn C. Đồng tính; trung gian; lặn D. Phân tính; trội; lặn 42. Menđen giải thích định luật phân tính bằng: A. Hiện tượng phân li của các cặp NST trong gián phân B. Hiện tượng trội hoàn toàn C. Giả thuyết giao tử thuần khiết D. Sự phân li ngẫu nhiên của các cặp nhiễm sắc thể (NST) đồng dạng trong giảm phân 43. Việc sử dụng cá thể F1 làm giống sẽ dẫn đến kết quả: A. Cá thể F2 bị bất thụ B. Tạo ra hiện tượng ưu thế lai C. Dẫn đến hiện tượng phân tính làm mất phẩm chất của giống D. Duy trì được sự ổn định của tính trạng qua các thế hệ 44. Theo Menden các tính trạng được xác định bởi các…….và có hiện tượng…… khi F1 hình thành giao tử: A. Gen; giao tử thuần khiết B. Nhân tố di truyền; giao tử thuần khiết C. Nhân tố di truyền; phân ly của cặp alen D. Gen; phân ly ngẫu nhiên 45. Điểm sáng tạo trong phương pháp nghiên cứu của Menđen so với các nhà nghiên cứu di truyền học trước đó là gì? A. Làm thuần chủng các cá thể đầu dòng và nghiên cứu cùng lúc nhiều tính trạng. B. Chọn cây đậu Hà Lan làm đối tượng nghiên cứu
 10. C. Sử dụng phương pháp nghiên cứu thực nghiệm và định lượng dựa trên xác suất thống kê và khảo sát trên từng tính trạng riêng lẻ. D. Nghiên cứu tế bào để xác định sự phân li và tổ hợp các NST. 46. Phép lai nào sau đây cho đời con có tỉ lệ 100% kiểu hình lặn? A. Bố: AA x Mẹ: aa à con: 100% Aa B. Bố: aa x Mẹ: AA à con: 100% Aa C. Bố: aa x Mẹ: aa à con: 100% aa. D. Bố: AA x Mẹ: AA à con: 100% AA. 47. Với 2 alen A và a nằm trên nhiễm sắc thể thường, gen trội là trội hoàn toàn. Hãy cho biết: Để cho thế hệ sau có hiện tượng phân tính về kiểu hình, thì sẽ có bao nhiêu phép lai giữa các kiểu gen nói trên? A. 1 phép lai B. 4 phép lai C. 2 phép lai D. 3 phép lai 48. Tại sao không dùng cơ thể lai F1 để nhân giống? A. Do F1 tập trung được các tính trạng có lợi cho bố mẹ B. Do F1 thể hiện ưu thế lai có ích cho sản xuất C. Do F1 có tính di truyền không ổn định, thế hệ sau sẽ phân ly D. Do F1 có khả năng sống thấp hơn so với các cá thể ở thế hệ P 49. Khi cho các cá thể F2 có kiểu hình giống F1 tự thụ bắt buộc, Menđen đã thu được thế hệ F3 có kiểu hình như thế nào? A. 100% đồng tính B. 2.3 cho F3 đồng tính giống P: 1.3 cho F3 phân tính 3: 1 C. 100% phân tính. D. 1.3 cho F3 đồng tính giống P: 2.3 cho F3 phân tính 3: 1. 50. Khi đem lai phân tich các cá thể có kiểu hình trội ở thế hệ F2, Menđen đã nhận biết được điều gì? A. 2.3 cá thể F2 có kiểu gen giống P: 1.3 cá thể F2 có kiểu gen giống F1. B. 1.3 cá thể F2 có kiểu gen giống P: 2.3 cá thể F2 có kiểu gen giống F1. C. F2 có kiểu gen giống P hoặc có kiểu gen giống F1.
 11. D. 100% các thể F2 có kiểu gen giống nhau. 51. Đặc điểm nào dưới đây của đậu Hà Lan là không đúng: A. Có nhiều cặp tính trạng tương phản B.Có thể tiến hành giao phấn giữa các cá thể khác nhau C. Tự thụ phấn chặt chẽ D. Thời gian sinh trưởng khá dài 52. Cơ sở tế bào học của định luật phân tính là: A. Sự phân ly ngẫu nhiên của cặp NST đồng dạng mang gen trong nguyên phân và tổ hợp tự do của chúng trong thụ tinh B. khả năng tự nhân đôi của cặp NST đồng dạng trước khi bước vào giảm phân C. Sự tiếp hợp và trao đổi chéo của cặp NST đồng dạngtrong giảm phân và tổ hợp tự do của chúng trong thụ tinh D. Sự phân ly ngẫu nhiên của cặp NST đồng dạng mang gen trong giảm phân và tổ hợp tự do chúng trong thụ tinh 53. Với 2 alen A và a nằm trên nhiễm sắc thể thường, gen trội là trội hoàn toàn. Hãy cho biết: Để cho thế hệ sau có hiện tượng đồng tính, thì sẽ có bao nhiêu phép lai giữa các kiểu gen nói trên? A. 2 phép lai B. 1 phép lai C. 3 phép lai D. 4 phép lai 54. Tính trạng lặn không xuất hiện ở cơ thể dị hợp vì: A. Gen trội át chế hoàn toàn gen lặn B. Cơ thể lai phát triển từ những loại GT mang gen khác nhau. C. Gen trội không át chế được gen lặn. D. Cơ thể thể lai sinh ra các giao tử thuần khiết 1. A 2. D 3. D 4. D 5. D 6. D 7. A 8. D 9. C 10. C 11. B 12. B 13. D 14. D 15. C 16. C
 12. 17. C 18. B 19. D 20. B 21. A 22. A 23. C 24. D 25. B 26. D 27. B 28. C 29. C 30. A 31. C 32. A 33. D 34. A 35. D 36. D 37. A 38. A 39. A 40. B 41. A 42. C 43. C 44. B 45. C 46. C 47. C 48. C 49. D 50. B 51. D 52. D 53. D 54. A
Đồng bộ tài khoản