Trắc nghiệm về tâm lý

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:36

0
253
lượt xem
124
download

Trắc nghiệm về tâm lý

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bạn là người bốc đồng? Bạn lao vào cuộc với tất cả sự say mê nhưng cũng dễ dàng rút lui ngay sau đó nếu gặp chút sự cố.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Trắc nghiệm về tâm lý

 1. TRAÉC NGHIEÄM TAÂM LYÙ BAÏN LAØ NGÖÔØI BOÁC ÑOÀNG ? Baïn lao vaøo cuoäc vôùi taát caû söï say meâ nhöng cuõng deã daøng ruùt lui ngay sau ñoù neáu gaëp chuùt söï coá ? 1. Baïn coù ñuû thôøi gian vaø loøng kieân nhaãn ñeå doïn deïp ngoâi nhaø cuûa mình goïn gaøng moät laàn ? a) Mình toâi hoaøn toaøn coù theå laøm ñöôïc. b) Taát nhieân. Ñieàu naøy cuõng taïo cho toâi nieàm höùng thuù. c) Thöôøng laø vaäy, nhöng thænh thoaûng toâi cuõng caûm thaáy khoù chòu. 2. Trong moät cuoäc tranh luaän, baïn coù theå trình baøy quan ñieåm cuûa mình moät caùch maïch laïc ? a) Ñieàu ñoù coøn phuï thuoäc vaøo thaønh phaàn tham döï. b) Toâi khoâng tin töôûng laém, do ñoù toâi hay phaân vaân vaø ít khi tranh luaän. c) Vaâng, ñieàu naøy laø öu ñieåm cuûa toâi. 3. Baïn coøn giöõ caùc moái lieân heä vôùi baïn beø thôøi hoïc sinh khoâng ? a) Chæ trong nhöõng buoåi hoïp lôùp. b) Khoâng. c) Vaâng, dó nhieân laø coøn thöôøng xuyeân. 4. Baïn coù nghó laø baïn caàn phaûi hoïc theâm ñeå trau doài kieán thöùc, ñeå thaêng tieán trong coâng vieäc ? a) Khoâng. b) Vaâng, lieân tuïc. c) Hieän taïi thì khoâng. 5. Baïn cho raèng ai laø ngöôøi coù khaû naêng boäc loä caûm xuùc nhieàu nhaát ? a) Hoïa só. b) Nhaø vaên. c) Nhaïc só. 6. Theo baïn taøi ñoái ñaùp laø…? a) Ñieàu maø ta chôït nhôù khi veà ñeán nhaø. b) Ñieàu gaây tranh caõi cho caùc caëp vôï choàng. c) Söï traû ñuõa nhaèm muïc ñích xuùc phaïm ngöôøi khaùc.
 2. 7. Vì söï nghieäp, baïn saün saøng thay ñoåi choã ôû ? a) Taát nhieân, chaúng coù gì phaûi baøn. b) Ñieàu naøy coøn phuï thuoäc vaøo nhöõng ngöôøi thaân trong gia ñình toâi coù ñoàng yù hay khoâng. c) Khoâng, toâi vaãn ôû laïi nôi ñang soáng. GIAÛI ÑAÙP Caâu 1 2 3 4 5 6 7 A 1 2 2 2 1 1 3 Haõy coäng caùc caâu traû lôøi cuûa baïn : B 3 1 1 1 3 2 2 C 2 3 3 3 2 3 1 ♦ Töø 7-11 ñieåm : Baïn laø ngöôøi boác ñoàng vaø luoân muoán taát caû moïi vieäc ñeàu troâi chaûy. Neáu khoâng nhö yù, baïn deã daøng maát höùng thuù vaø nieàm vui. Caàn bình tónh vaø kieân nhaãn, moïi söï ñeàu coù theå naèm ngoaøi döï kieán. ♦ Töø 12-16 ñieåm : Neáu muoán thöïc hieän moät ñieàu gì ñoù, baïn baùm truï cho ñeán khi ñaït ñöôïc muïc tieâu. Nhöng baïn coøn bò chi phoái bôûi ñoàng nghieäp hay haøng xoùm. Thænh thoaûng cuõng neân xem thöôøng dö luaän. ♦ Töø 17-21 ñieåm : Khoâng ai coù theå “phaù” baïn ñöôïc, keå caû khi ngay töø ñaàu, moïi söï ñaõ khoâng thuaän buoàm xuoâi gioù. Baïn bieát söû duïng söùc löïc vaø söï beàn gan cuûa mình ñeå chuyeån ñoåi yù töôûng cuûa mình thaønh hieän thöïc. Ñoâi khi baïn quaù khaét khe vôùi chính mình, baïn caàn phaûi chaáp nhaän söï baát toaøn cuûa cuoäc soáng. BAÏN RAÁT DEÃ TÖÏ AÙI ? Chæ moät lôøi bình phaåm nheï nhaøng cuûa ai ñoù cuõng ñuû laøm baïn thaát voïng, maát bình tónh ? 1. Coâ haøng xoùm gaân coå chöûi baïn laø ñoà loâi thoâi. Baïn seõ : a) Cuõng la to ñeå phaûn öùng laïi. b) Khoâng noùi lôøi naøo. c) Buoäc coâ ta phaûi chòu traùch nhieäm veà lôøi noùi cuûa mình. 2. Choàng baïn queân ngaøy cöôùi. Baïn seõ laøm gì ñeå nhaéc anh aáy nhôù ? a) Khoâng chaáp nhaän ñieàu naøy. b) Taïo söï ngaïc nhieân cho anh aáy baèng moät moùn quaø. c) Ñeà nghò anh aáy ghi laïi ngaøy ñoù vaøo soå tay.
 3. 3. Baïn khoâng nguû ñöôïc khi gaëp vaán ñeà trong coâng vieäc ? a) Thöôøng xuyeân. b) Khoâng, toâi coù theå gaùc chuyeän ñoù qua moät beân. c) Coøn phuï thuoäc vaøo möùc ñoä cuûa vaán ñeà. 4. Coâ baïn thaân ñaõ möôïn saùch cuûa baïn raát laâu. Laøm sao ñeå coâ ta bieát laø baïn muoán ñoøi laïi ? a) Khoâng caàn. Coâ aáy coù theå giöõ noù. b) Cho coâ aáy bieát thôøi haïn phaûi traû. c) Khieån traùch coâ aáy veà söï ñaõng trí naøy. 5. Moân theå thao naøo laøm baïn cuoàng nhieät ? a) Quyeàn Anh. b) Boùng ñaù. c) Tröôït baêng ngheä thuaät. 6. Loaïi truyeän tieáu laâm naøo laøm baïn khoâng theå baät cöôøi ñöôïc ? a) Veà caùc ngöôøi khôø. b) Veà moät ñòa phöông. c) Veà tính haø tieän. 7. “Ngöôøi trong moäng” cuûa baïn xuaát hieän ôû quaùn nöôùc. Baïn gaät ñaàu chaøo nhöng anh aáy laøm ngô. Baïn seõ ? a) Vaãn tieáp tuïc. Coù theå vaøi phuùt sau toâi seõ baét chuyeän ñöôïc vôùi anh aáy. b) Chuyeån aùnh maét sang chaøng trai deã meán khaùc. c) Giaän doãi saùch tuùi ñi ra khoûi quaùn. GIAÛI ÑAÙP Caâu 1 2 3 4 5 6 7 A 1 1 1 3 3 1 2 Haõy coäng caùc caâu traû lôøi cuûa baïn : B 2 3 3 2 2 2 3 C 3 2 2 1 1 3 1 ♦ Töø 7-11 ñieåm : Moät ñöùa treû oàn aøo, ñoàng nghieäp cau coù hay seáp khoù chòu… ñeàu coù theå laøm baïn maát bình tónh. Luùc naøo baïn cuõng nghó mình laø nguyeân nhaân cuûa moïi raéc roái. Baïn quan troïng hoùa moïi vieäc vaø vì theá baïn saün saøng phaûn öùng laïi. Thaät ra, ña caûm laø deã thöông, nhöng neáu quaù möùc, cuoäc soáng cuûa baïn seõ ngoät ngaït ñaáy! ♦ Töø 12-16 ñieåm : Vôùi baïn söï töï tin vaø nhaïy caûm luoân caân baèng. baïn luoân suy xeùt thaùi ñoä cuûa moïi ngöôøi. Baïn ít caûm thaáy bò xuùc phaïm. Nhöng khi
 4. noåi giaän baïn cuõng khoâng ngaàn ngaïi noùi roõ suy nghó cuûa mình. Moïi ngöôøi thích baïn vì hoï bieát phaûi ñoái xöû vôùi baïn ra sao. ♦ Töø 17-21 ñieåm : AÁn töôïng maø ngöôøi ta thaáy ôû baïn laø : hoaøn toaøn thôø ô, döûng döng vôùi xung quanh. Chaúng coù ñieàu gì laøm baïn xuùc ñoäng ñaëc bieät. Baïn thu mình vaøo voû oác vaø gaàn nhö khoâng theå bò xuùc phaïm. Baïn haõy theå hieän caûm xuùc nhieàu hôn. BAÏN SOÁNG HEÁT MÌNH ? Baïn hoøa mình vaøo cuoäc soáng vaø taän höôûng haïnh phuùc hay luoân luoân khoâng baèng loøng ? 1. Khu vöïc naøo baïn tin raèng con ngöôøi soáng ôû ñoù seõ thaáy haïnh phuùc nhaát ? a) Caùc tænh ñoàng baèng soâng Cöûu Long. Nhöõng vuøng aáy ít baùt nhaùo hôn. b) ÔÛ TP lôùn vôùi neàn coâng ngheä cao nhö Haø Noäi, TP.HCM. c) ÔÛ mieàn nuùi, nôi maät ñoä daân soá raát thaáp. 2. Moùn quaø naøo cuûa choàng baïn seõ laøm baïn vui nhaát ? a) Ñoà trang söùc. b) Veù xem haùt. c) Duïng cuï laøm beáp maø baïn ñang raát caàn. 3. Ñieàu gì laøm baïn cöôøi moät caùch thoaûi maùi? a) Caâu chuyeän ruûi ro cuûa ngöôøi quen. b) Chuyeän teáu hay moät maøn haøi kòch vui nhoän treân ti vi. c) Söï vuïng veà cuûa chính baûn thaân mình. 4. Ñieàu gì laøm baïn töùc giaän nhaát khi ñi daïo phoá ? a) Phaân suùc vaät. b) Nhöõng ngöôøi aên xin keøo neøo. c) Khoùi buïi xe vaø tieáng ñoäng cô oàn aøo. 5. Baïn mô öôùc ngoài cuøng vôùi ngoâi sao naøo vaøo moät buoåi toái ñeïp trôøi ôû nhaø haøng sang troïng ? a) Vôùi Nguyeãn Chaùnh Tín (tình baùo vieân, phim “Vaùn baøi laät ngöûa”). b) Vôùi Ñôn Döông (vai nhaø vaên, phim “Tình nhoû laøm sao queân”). c) Vôùi Thöông Tín (vai töôùng cöôùp, phim “Saên baét cöôùp”). 6. Ñaâu laø phöông chaâm soáng cuûa baïn ?
 5. a) Daïy con töø thuôû coøn thô, daïy vôï töø thuôû bô vô môùi veà. b) Sau côn möa, trôøi laïi saùng. c) Khoâng phaûi moïi thöù laáp laùnh ñeàu laø vaøng. 7. Baïn coù bao giôø nghó ñeán vieäc phaûi thay ñoåi ngheà nghieäp hieän taïi ? a) Thöôøng xuyeân. b) Thænh thoaûng. c) Chöa bao giôø. GIAÛI ÑAÙP Caâu 1 2 3 4 5 6 7 A 2 2 1 3 3 1 2 Haõy coäng caùc caâu traû lôøi cuûa baïn : B 1 1 2 2 2 3 3 C 3 3 3 1 1 2 1 ♦ Töø 7-11 ñieåm : Chuùc möøng baïn! Baïn laø ngöôøi bieát soáng. Baïn khoâng thôø ô vôùi xaõ hoäi. Baïn chaáp nhaän cuoäc soáng nhö chính baûn thaân cuûa noù, baèng taát caû söï toät ñænh vaø cuøng cöïc. Neáu soá phaän khoâng mæm cöôøi vôùi baïn, baïn vaãn laïc quan vaø nieàm laïc quan naøy cuõng truyeàn sang moïi ngöôøi. ♦ Töø 12-16 ñieåm : Thænh thoaûng, baïn than phieàn veà soá phaän cuûa mình vaø baïn nghó mình khoâng caàn yeâu cuoäc soáng. Baïn thöôøng caûm thaáy ngöôøi khaùc khoâng hieåu mình vaø ganh tò vôùi hoï. ♦ Töø 17-21 ñieåm : Baïn coù caùi nhìn bi quan vaø luoân coù thaùi ñoä “vaïch laù tìm saâu”. Haõy phaùt hieän vaø coâng nhaän maët tích cöïc cuûa vaïn vaät, cuûa moïi ngöôøi quanh mình. Suy nghó laïc quan hôn, baïn thaáy: mình seõ trôû thaønh moät ngöôøi vui nhoän. Baïn beø, ngöôøi quen chaéc haún seõ ngaïc nhieân veà ñieàu ñoù. BAÏN COÙ SÖÙC LOÂI CUOÁN ? Baïn luoân toaùt leân söï thu huùt ñaëc bieät hay töï caùch bieät vôùi moïi ngöôøi bôûi tính kieâu ngaïo. 1. Buoåi trình dieãn nhaïc Rock, trong ñoù coù moät ngoâi sao maø baïn yeâu thích nhaát. Baïn seõ ñeán ñoù luùc maáy giôø ? a) Ñeán tröôùc 1 hoaëc 2 giôø ñeå coù choã ngoài toát. b) Ñeà nghò baïn beø tìm hoä moät choã ngoài vaø ñeán tröôùc 15 phuùt. c) Ñeán ñuùng giôø.
 6. 2. Tröôùc ñaây vaøi tuaàn, moät ngöôøi ñaõ xuùc phaïm ñeán baïn. Baây giôø anh ta ñeán xin loãi. Baïn seõ chaáp nhaän chöù ? a) Vaâng, chuyeän xuùc phaïm aáy ñaõ qua roài. b) Vaâng, nhöng saép tôùi toâi seõ traùnh xa anh ta. c) Khoâng, vì anh ta ñaõ gaây thöông toån cho toâi. 3. Khi tham gia ruùt soå xoá, baïn truùng giaûi ñaëc bieät. Baïn seõ choïn giaûi thöôûng naøo sau ñaây? a) Moät chuyeán du lòch nöôùc ngoaøi. b) Moät chieác xe hôi. c) 150.000.000 ñoàng. 4. Neáu coù dòp vaøo vai trong moät vôû tuoàng coå. Baïn seõ choïn : a) Vai Thuùy Kieàu. b) Vai naøng Taám. c) Vai Ñieâu Thuyeàn. 5. Khi muoán thuyeát phuïc moät ñieàu gì ñoù vôùi caáp treân, baïn seõ trình baøy baèng caùch naøo ? a) Taïo veû duyeân daùng, kieàu dieãm. b) Coá gaéng thuyeát phuïc baèng lyù leõ roõ raøng. c) Töôøng trình baèng baûn ñeà nghò. 6. Khi coøn beù, baïn gaàn guõi vôùi nhöõng ai trong gia ñình nhaát ? a) Vôùi meï. b) Vôùi cha. c) Vôùi anh chò em. 7. Baïn coù gaây ngaïc nhieân cho choàng baèng trang phuïc kheâu gôïi ? a) Coù, ñieàu ñoù taïo nhieàu nieàm vui. b) Toâi chöa daùm tin vaøo baûn thaân mình. c) Chöa, nhöng toâi ñang coù yù ñònh laøm ñieàu ñoù. GIAÛI ÑAÙP Caâu 1 2 3 4 5 6 7 A 3 2 2 2 1 3 1 Haõy coäng caùc caâu traû lôøi cuûa baïn : B 2 3 3 3 3 1 3 C 1 1 1 1 2 2 2
 7. ♦ Töø 7-11 ñieåm : Baïn thöøa bieát caùch taän duïng lôïi theá töø neùt duyeân daùng cuûa mình. Nhöng caàn chuù yù ñöøng ñeå ngöôøi khaùc ñaùnh giaù baïn laø ích kyû. Haõy nieàm nôû khi hoï caàn söï giuùp ñôõ cuûa baïn. ♦ Töø 12-16 ñieåm : Khi söï vieäc khoâng quan troïng, baïn muoán thuyeát phuïc ngöôøi khaùc baèng söï thoâng minh hôn laø duyeân daùng. Nhöõng luùc khaùc, baïn cuõng thích phaùt huy veû nöõ tính vaø baïn seõ ñaït ñöôïc muïc ñích. ♦ Töø 17-21 ñieåm : Thoùi haõnh dieän vaø thöïc duïng seõ ngaên caûn baïn söû duïng neùt duyeân daùng moät caùch coù chöøng möïc ñeå ñaït ñöôïc muïc ñích. Cuõng vì vaäy, baïn luoân toû ra xa laï vaø coù khoaûng caùch vôùi ngöôøi khaùc. TÖÏ ÑAÙNH GIAÙ MÌNH ? Baïn muoán che daáu söï thaät hay baïn voâ tö trong vaán ñeà töï ñaùnh giaù mình? Coù bao giôø baïn tin vaøo söï nhaïy caûm cuûa mình chöa ? 1. Nghó veà tuoåi hoïc troø,baïn ñaùnh giaù ra sao veà keát quaû hoïc taäp daïo aáy ? a) Toâi laø moät hoïc sinh sieâng naêng vaø xuaát saéc nhaát. b) Toâi löôøi bieáng vaø hay nghæ hoïc. c) Toâi hoïc trung bình. 2. Caûm giaùc cuûa baïn trong cuoäc phoûng vaán xin vieäc ? a) Thaâm taâm raát lo, ngoaøi maët bình tónh. b) Raát caêng thaúng. c) Khoâng vieäc gì. Ñoù chæ laø chuyeän nhoû. 3. Nhöõng bieán coá lòch söû naøo baïn thích tröïc tieáp xem ? a) Chuyeán bay vaøo vuõ truï ñaàu tieân cuûa anh huøng Phaïm Tuaân. b) Chieán thaéng Ñieän Bieân Phuû. c) Chuyeán taøu hoûa ñaàu tieân cuûa nhaân loaïi. 4. Khi keå chuyeän, baïn coù thöôøng noùi quaù söï thaät khoâng ? a) Thænh thoaûng. b) Khoâng. c) Phuï thuoäc vaøo ngöôøi nghe luùc ñoù. 5. Baïn nghó gì veà moân quyeàn Anh ? a) Daønh cho ñaøn oâng. b) Haáp daãn.
 8. c) Daõ man vaø seõ bò xoùa soå nay mai. 6. Baïn ñaùnh giaù gì veà nhöõng ngöôøi thöôøng xuyeân treã heïn ? a) Baát lòch söï, ngaïo maïn. b) Thoâng caûm ñöôïc. c) Neáu hoï bieän minh thì khoâng vieäc gì. 7. Baïn seõ tham gia khoùa hoïc khieâu vuõ, keå caû khi baïn trai cuûa mình khoâng muoán ñi cuøng ? a) Chaû höùng thuù tí naøo neáu khoâng coù anh aáy. b) Taát nhieân roài. c) Tuøy thuoäc xem coù quen ñöôïc chaøng naøo ôû ñoù hay khoâng. GIAÛI ÑAÙP Caâu 1 2 3 4 5 6 7 A 3 1 2 3 1 1 2 Haõy coäng caùc caâu traû lôøi cuûa baïn : B 2 3 1 2 3 2 1 C 1 2 3 1 2 3 3 ♦ Töø 7-11 ñieåm : Baïn thöïc söï raát thích thöû thaùch, luoân bò thu huùt bôûi nhöõng ñieàu môùi laï. Duø nhieàu laàn gaëp söï coá, song baïn vaãn khoâng töø boû yù ñònh ñaùnh cuoäc vôùi ruûi ro. Phaàn thöôûng daønh cho baïn laø: Cuoäc soáng sinh ñoäng vaø khoâng ñôn ñieäu. ♦ Töø 12-16 ñieåm : Söï an toaøn thaät quan troïng vôùi baïn. Tuy nhieân khoâng coù nghóa laø baïn khoâng coù khaû naêng lieàu lónh. Baïn tin vaøo söï nhaïy caûm cuûa mình vaø linh caûm tröôùc nhöõng nguy cô saép ñeán. ♦ Töø 17-21 ñieåm : Baïn luoân trung thaønh vôùi phöông chaâm : “ Toát nhaát laø khoâng neân laøm gì môùi”. Vì thoùi quen chuøn böôùc tröôùc khoù khaên, baïn ít khi daùm nhaûy vaøo nöôùc laïnh. Neáu coù chuùt höùng thuù phieâu löu, baïn seõ laøm cho cuoäc soáng coù yù nghóa hôn. SÖÙC KHOÛE CUÛA BAÏN ? Coù baûo ñaûm ñeå choáng laïi street do coâng vieäc hay nhöõng bieán ñoåi thaát thöôøng cuûa thôøi tieát ? 1. Khi naøo baïn ñeán khaùm beänh ? a) Chæ khi caûm thaáy mình thaät söï beänh.
 9. b) Thænh thoaûng, nhöng chæ ñeå khaùm ngöøa caùc beänh quan troïng. c) Ñeàu ñaën, ít nhaát laø moät laàn trong naêm. 2. Caùch thö giaõn deã ñöôïc baïn chaáp thuaän nhaát ? a) Söu taäp tem thö cuøng maáy ngöôøi baïn. b) Söûa chöõa vaët, may vaù, thuû coâng. c) Chaêm soùc hoa caûnh vöôøn nhaø. 3. Luùc coøn nhoû, baïn thích chôi ñuøa vôùi maãu hình töôïng naøo? a) Chuù heà ñang muùa roái. b) Caù saáu. c) Coâng an. 4. Cuoäc chia tay vôùi ngöôøi baïn thaân seõ laøm baïn buoàn. Vaø baïn : a) Khoâng muoán nghe ai hoûi han ñieàu gì. b) Moät mình kìm neùn caûm xuùc. c) Tìm moät ngöôøi ñeå coù theå giaûi baøy taâm söï. 5. Thoùi quen naøo maø töø tröôùc ñeán nay baïn deã daøng töø boû nhaát ? a) AÊn keïo luoân mieäng. b) Luoân ñeán treã, keå caû khi hoïp haønh. c) Uoáng bia, nhaäu nhö maáy oâng con trai. 6. ÔÛ khaùch saïn, kieåu trang trí noäi thaát naøo quan troïng nhaát theo baïn ? a) Beå bôi chöùa nöôùc aám, saïch vaø toát. b) Phoøng taäp luyeän theå duïc theå thao. c) Quaày röôïu lòch söï , coù baøn bi-da vaø phoøng giaûi trí tieän nghi. 7. Moät ngöôøi cao tuoåi cho bieát bí quyeát soáng laâu cuûa oâng ta laø : “ Khoâng chôi theå thao”. Baïn nghó sao ? a) Taát nhieân roài, oâng aáy quaû thaät chí lyù. b) Coù leõ oâng aáy laø tröôøng hôïp ñaëc bieät. c) OÂng cuï chæ kheùo noùi ñuøa. GIAÛI ÑAÙP Caâu 1 2 3 4 5 6 7 A 2 2 1 3 3 1 2 Haõy coäng caùc caâu traû lôøi cuûa baïn : B 1 1 2 2 2 3 3 C 3 3 3 1 1 2 1
 10. ♦ Töø 7-11 ñieåm : Thænh thoaûng, baïn môùi taäp luyeän cô baép vaø ñoå moà hoâi. Neáu cô theå khoûe maïnh, saûng khoaùi baïn seõ coù nieàm ñam meâ vôùi cuoäc soáng. Ñöøng chaàn chôø, haõy thoaùt khoûi nhöõng nôi ngoät ngaït ñeå vaän ñoäng vaø thö giaõn vôùi khoâng khí trong laønh! ♦ Töø 12-16 ñieåm : Baïn raát chaêm chuùt cô theå vaø tinh thaàn. Nhöng baïn cuõng bieát caân nhaéc xem caùi gì toát vaø caùi gì quaù ñoä. Baïn bieát giöõ gìn söùc khoeû vaø ñuû söùc vöôït qua caùc bieán coá cuûa cuoäc soáng. ♦ Töø 17-21 ñieåm : Baïn ñoøi hoûi quaù nhieàu ôû cô theå mình. Dó nhieân khoeû maïnh, cöôøng traùng laø quan troïng ñeå coù theå ñoái phoù vôùi caùc vaán ñeà thöôøng ngaøy. Nhöng khoâng neân thaùi quaù. Baïn neân ñôn giaûn hôn moät chuùt trong vaán ñeà taäp luyeän theå thao. BAÏN LAØ NGÖÔØI DUYEÂN DAÙNG ? Khoâng caàn ñeán moät saéc voùc hoaøn haûo, nhöng baïn vaãn coù khaû naêng thu huùt ñoái vôùi moïi ngöôøi ? 1. Baïn coù thích nuoâi choù ñeå giöõ nhaø ? a) Dó nhieân, neáu ñoù laø moät loaïi choù quyù. b) Toâi chæ thích choù kieång. c) Toâi raát gheùt choù. 2. Tröôøng hôïp ñeå queân veù xem phim ôû nhaø, baïn seõ noùi gì vôùi ngöôøi soaùt veù? a) Toâi seõ giaûi thích vaø naên næ ngöôøi soaùt veù cho toâi vaøo cöûa. b) Toâi seõ raát ngöôïng nguøng vaø ra veà. c) Toâi quay ra quaày baùn veù mua ngay moät veù xem phim khaùc. 3. Ñang ñi treân ñöôøng, baïn baét gaëp hai ñöùa treû ñang nghòch nöôùc vôùi nhau. Baïn seõ nghó ngay ñeán ñieàu gì ? a) Chuùng seõ bò caûm laïnh ngay sau ñoù. b) Thaät laø maùt meû. c) Toâi muoán döøng laïi ñeå chôi cuøng vôùi chuùng. 4. Trong laàn ñaàu tieân gaëp nhau, anh aáy môøi baïn ñi aên kem ? a) Toâi raát saün saøng. b) Toâi chæ ñoàng yù khi anh ta coù veû töû teá. c) Khoâng, toâi thaät söï khoâng thích. Vì bieát ñaâu anh ta seõ ñaùnh giaù khoâng toát veà toâi.
 11. 5. Neáu ñöôïc taëng moät phieáu mua saém trò giaù 100.000 ñoàng vaøo ngaøy sinh nhaät, baïn seõ mua gì ? a) Moät quyeån saùch hay. b) Toâi chæ thích mua caùc loaïi myõ phaåm. c) Toâi seõ laøm giaøu theâm boä söu taäp ñóa nhaïc CD cuûa mình. 6. Baïn seõ choïn trang phuïc naøo trong cuoäc heïn ñaàu tieân vôùi moät ngöôøi khaùc phaùi ? a) Toâi seõ maëc quaàn jean vôùi aùo sô mi. b) Toâi choïn boä quaàn aùo kín ñaùo vaø nghieâm chænh. c) Moät boä vaùy troâng thaät nöõ tính. 7. Baïn thöôøng choïn mua loaïi giaøy naøo? a) Giaøy theå thao. b) Giaøy bít. c) Thoâng thöôøng toâi choïn loaïi ñôn giaûn, thænh thoaûng laø giaøy cao goùt. GIAÛI ÑAÙP Caâu 1 2 3 4 5 6 7 A 3 2 1 3 1 2 1 Haõy coäng caùc caâu traû lôøi cuûa baïn : B 2 1 2 2 3 1 3 C 1 3 3 1 2 3 2 ♦ Töø 7-11 ñieåm : Baïn laø ngöôøi nghieâm khaéc vaø khaù laïnh luøng. Ñieàu quan troïng ñoái vôùi baïn laø giöõ ñöôïc söï töï tin vaø töï chuû cuûa chính mình. Thaäm chí phong caùch cuûa baïn coøn theå hieän söï cöùng coûi vaø baïn khoâng caàn moät söï che chôû naøo caû. Ñoù laø lyù do maø ña soá nam giôùi e ngaïi khoâng daùm môû lôøi vôùi baïn, duø baïn coù khaû naêng meâ hoaëc hoï. Baïn neân côûi moû hôn moät chuùt. ♦ Töø 7-11 ñieåm : Baïn bieát caùch töï laøm cho mình quyeán ruõ ñeå ñaøn oâng phaûi ngoaùi coå nhìn. Phong thaùi töï nhieân vaø hoùm hænh cuûa baïn thaät coù söùc thu huùt ngöôøi ñoái dieän. Baïn coù theå trôû thaønh ngöôøi phuï nöõ ñoái vôùi nhieàu chaøng trai. Hoï nhìn thaáy ôû baïn taát caû nhöõng gì maø hoï mong muoán: moät ngöôøi baïn gaùi raát duyeân daùng vaø ñaùng yeâu. ♦ Töø 7-11 ñieåm : Baïn laø ngöôøi khaù haùo thaéng vaø bieát taän duïng nhöõng öu theá cuûa mình ñeå trôû thaønh nhaân vaät trung taâm. Vì theá, ñoâi khi baïn laïi laø “naïn nhaân trung taâm” cuûa nhöõng keû chæ thích ve vaõn phuï nöõ cho vui. Baïn caàn “bieát mình bieát ta” ñeå trôû neân ñaùng yeâu hôn.
 12. BAÏN COÙ OÙC TOÅ CHÖÙC ? Sao moïi vieäc cöù roái tung leân theá naøy ? Coù bao giôø baïn meät moûi thoát leân nhö vaäy chöa? 1. Baïn seõ moâ taû nhö theá naøo veà caùch trang trí ngoâi nhaø cuûa baïn ? a) Thô moäng, huyeàn aûo. b) Kieåu caùch nhöng khaù aám cuùng. c) Raát tieän nghi vaø sang troïng. 2. Khi bò caáp treân khieån traùch veà moät sai laàm gì ñoù, baïn seõ : a) Xin loãi vaø höùa seõ caån thaän hôn ôû laàn sau. b) Xaáu hoå khoâng theå naøo chòu ñöôïc. c) Quanh co vaø luùng tuùng bieän hoä cho vieäc laøm cuûa mình. 3. Laàn ñaàu tieân ñaët chaân tôùi moät thaønh phoá lôùn, baïn seõ caûm thaáy theá naøo ? a) Sao noù quaù lôùn theá naøy nhæ! b) Khoâng gì thuù vò baèng töï mình khaùm phaù nhöõng ñieàu môùi meû. c) Moät mình ôû ñaây thì thaät laø laïc loõng. 4. Moãi laàn ñi ra ngoaøi, baïn coù chaéc chaén ñaõ khoaù cöûa nhaø mình ? a) Toâi raát baän roän neân khoâng roõ. b) Taát nhieân roài. c) Toâi chaúng ñoùng, seõ coù ngöôøi khaùc laøm thoâi. 5. Baïn coù duy trì thoùi quen mua saém moät laàn cho caû tuaàn. a) Raát thuaän tieän vaø ñôõ hao toán thôøi gian. b) Toâi khoâng thích vaän duïng nguyeân taéc vaøo vieäc aên uoáng, mua saém haøng ngaøy. c) Tuøy theo nhu caàu. 6. Baïn coù moät cuoäc heïn quan troïng. Baïn ñaõ ghi chuù noù ôû ñaâu ? a) Treân moät maûnh giaáy. b) Trong soå lòch heïn vaãn ñeå ôû baøn laøm vieäc. c) Khoâng ghi gì caû. 7. Trong ngaøy sinh nhaät cuûa mình, baïn muoán ñöôïc taëng loaïi hoa gì ? a) Moät ñoùa hoàng thaät töôi. b) Moät chaäu hoa cuùc, ñeå giöõ nieàn vui aáy ñöôïc laâu hôn. c) Hoa ñoàng tieàn luoân laøm toâi caûm thaáy haïnh phuùc vaø sung söôùng.
 13. GIAÛI ÑAÙP Caâu 1 2 3 4 5 6 7 A 3 1 3 2 1 2 3 Haõy coäng caùc caâu traû lôøi cuûa baïn : B 2 3 1 1 3 1 2 C 1 2 2 3 2 3 1 ♦ Töø 7-11 ñieåm : Baïn thaät söï laø moät ngöôøi coù taøi toå chöùc. Ñoái vôùi baïn, vieäc giöõ traät töï khoâng phaûi laø moät vieäc naëng neà maø laø moät thuù vui. Nhaø cöûa, nôi laøm vieäc, luoân ñöôïc baïn saép doïn ngaên naép. Baïn giaûi quyeát vaán ñeà moät caùch coù heä thoáng. Öu theá cuûa baïn laø ñaây. Nhöng ñoâi luùc baïn neân coù thôøi gian ñeå thö giaõn, vui chôi. ♦ Töø 12-16 ñieåm : Baïn laø ngöôøi coù khaû naêng toå chöùc trong khoaûng khoâng gian, thôøi gian nhoû. Baïn thích moïi thöù quanh mình phaûi ngaên naép, nhöng ñoâi khi baïn khoâng laøm theo yù thích ñoù. Coù luùc baïn khoâng tin vaøo khaû naêng cuûa mình vaø lo ngaïi maát ñi caùi gì ñoù. Haõy töï tin! ♦ Töø 17-21 ñieåm : Chaâm ngoân cuûa baïn laø “Taøi naêng laøm neân taát caû”. Baïn thöôøng nghó ra nhöõng keá hoaïch nhöng ñeán khi thöïc hieän thì baïn laïi khoâng nghieâm chænh chaáp haønh. Öu theá cuûa baïn laø söï töôûng töôïng vaø ngaãu taùc. Khaû naêng saùng taùc cuûa baïn roõ raøng laø con aùt chuû baøi. Nhöng xin haõy nhôù raèng : keû naøo luoân ñi tìm kieám, thì seõ phí ñi nhieàu thôøi gian vaø naêng löôïng. BAÏN THÍCH ÑÖÔÏC TREÛ MAÕI ? Duø baïn raát nghieâm trang nhöng coù luùc moïi ngöôøi ngaïc nhieân vì neùt “treû thô” nôi baïn ? 1. Nhaø ngöôøi baïn coù moät chuù meøo xinh xaén. Khi ñeán ñoù baïn seõ ? a) Thích thuù quan saùt noù chôi ñuøa. b) Chaúng bieát laøm gì vôùi con vaät naøy. c) Chôi vôùi noù. 2. Baïn thích loaïi khaên taém bieån coù maøu saéc nhö theá naøo ? a) Moät maøu. b) Coù maãu hoa vaên nhaõ vaø thaät ñôn giaûn. c) Chæ choïn nhöõng hoa vaên saëc sôõ vaø soáng ñoäng. 3. Sau khi uoáng cocktail ôû nhaø haøng, baïn seõ laøm gì vôùi duïng cuï trang trí raát ñeïp cuûa ly ? (chaúng haïn nhö mieán loùt ly xinh xaén) a) Mang veà nhaø.
 14. b) Chaúng quan taâm gì ñeán noù caû. c) Ngaém nghía cho thaät thích môùi thoâi. 4. Baïn coù thích thuù khi ñöôïc nghe keå nhöõng caâu chuyeän coå tích ? a) Toâi seõ raát hôùn hôû vaø vui möøng. b) Toâi thích töï ñoïc hôn, vì seõ ñöôïc chuû ñoäng taäp trung haún vaøo caâu chuyeän. c) Chaúng coù gì laø haáp daãn caû. 5. Neáu ñöôïc chaøng taëng moät moùn nöõ trang, baïn seõ choïn loaïi naøo? a) Nhaãn vaøng traéng. b) Moùn trang söùc caøi aùo coù hình chuù buôùm. c) Moät sôïi daây chuyeàn ñeo coå. 6. Neáu phaûi chôø ñieän thoaïi, baïn seõ laøm gì trong khoaûng thôøi gian ñoù ? a) Veõ nhöõng boâng hoa nhoû leân maët baøn. b) Chuaån bò buùt vaø giaáy ñeå ghi laïi noäi dung cuoäc ñieän ñaøm. c) Veõ maãu hình hoïc. 7. Baïn thích nhaát chöông trình naøo treân truyeàn hình ? a) Tin töùc thôøi söï luoân haáp daãn toâi. b) Nhöõng boä phim hoaït hình thaät vui nhoän soáng ñoäng vaø tinh nghòch. c) Phim truyeän trinh thaùm luoân laøm toâi meâ maån. GIAÛI ÑAÙP Caâu 1 2 3 4 5 6 7 A 2 1 3 3 1 3 1 Haõy coäng caùc caâu traû lôøi cuûa baïn : B 1 2 1 2 2 1 2 C 3 3 2 1 3 2 3 ♦ Töø 7-11 ñieåm : Baïn raát thích thuù vôùi caùc troø chôi möu löôïc nhö côø vua, côø töôùng. Baïn luoân muoán aùp duïng söï hieåu bieát vaø kieán thöùc cuûa mình. Thaät khoù khaên cho baïn khi phaûi cö xöû nhö moät ñöùa beù. Moïi ngöôøi cho raèng baïn laø ngöôøi raát laïnh luøng. Thænh thoaûng, baïn cuõng neân treû trung moät chuùt. ♦ Töø 12-16 ñieåm : Baïn laø ngöôøi hay ñuøa nhöng cuõng coù theå taäp trung vaø chuù taâm khi caàn thieát. Baïn thích ñaøo saâu vaøo moät söï vieäc. Ñieàu ñoù laøm baïn queân ñi nhöõng vieäc khaùc. Neùt ñaùng yeâu cuûa baïn laø baïn coù theå laøm
 15. nhöõng vieäc heát söùc ñôn giaûn maø khoâng heà coù aån yù gì, chaúng haïn nhö ngoài chôi vôùi moät hoøn ñaù ven ñöôøng. ♦ Töø 17-21 ñieåm : Khoâng vaät gì coù theå “an toaøn” beân baïn. Baïn coù theå taïo ra moät taùc phaåm ngheä thuaät baèng nhöõng chieác keïp giaáy. Nhöõng naép chia bia cuõng coù theå trôû thaønh ngoâi nhaø qua baøn tay saép xeáp cuûa baïn. OÙc töôûng töôïng cuûa baïn laø voâ bôø beán. Ñoâi khi baïn queân maát laø ñaõ ñeán luùc phaûi töï chaám döùt nhöõng troø nhö theá! BAÏN LAØ NGÖÔØI HOAØ ÑOÀNG ? Baïn seõ im laëng kheùp mình vaøo voû oác hay chuû ñoäng hoøa mình vôùi taäp theå xung quanh ? 1. Baïn truùng thöôûng, phaàn thöôûng laø moät chuyeán du lòch Ñaø Laït. Nhöõng ngaøy aáy baïn seõ duøng böõa ôû ñaâu ? a) Taïi phoøng rieâng. b) Moät mình trong phoøng aên. c) Chuû ñoäng ngoài cuøng vôùi nhöõng ngöôøi laï. 2. Giaùng sinh saép ñeán roài, baïn seõ choïn nôi naøo ñeå ñoùn Giaùng sinh ? a) Moät thaønh phoá lôùn coù nhieàu ngöôøi ñeán. b) Moät nôi vaéng veû vaø thaät thô moäng. c) Taïi bôø bieån noåi tieáng nhö Saàm Sôn, Nha Trang. 3. Neáu coù moät cuoäc thaêm vieáng ñoät xuaát, baïn seõ xöû söï ra sao ? a) Ñieàu ñoù thaät laø thuù vò. b) Böïc mình vì caûm thaáy bò quaáy raày. c) Tuyø thuoäc vaøo luùc ñoù toâi ñang vui hay buoàn. 4. Moät coâ baïn thaân daønh suoát buoåi chieàu cuoái tuaàn cho baïn, vaäy baïn seõ leân keá hoaïch sao cho caû hai cuøng vui ? a) Thaät tuyeät vôøi neáu caû hai cuøng ñi xem phim vôùi nhau. b) Chuùng toâi seõ ñeán moät quaùn aên ñoàng queâ. c) Cuøng vaøo moät nhaø haøng sang troïng. 5. Chuoâng ñieän thoaïi reo lieân tuïc nhöng vì khoâng thích nghe neân baïn ñeå maëc ? a) Coù theå xaûy ra neáu toâi ñang buoàn. b) Toâi khoâng muoán daønh thôøi gian cho söï quaáy raày voâ boå.
 16. c) Bieát ñaâu ngöôøi goïi muoán thoâng baùo vieäc gì quan troïng. Chaéc chaén toâi seõ nghe. 6. Moân theå thao naøo baïn thích nhaát ? a) Côø töôùng. b) Voõ thuaät. c) Tennis. 7. Cuoäc heïn vôùi ai ñoù khoâng thaønh coâng ôû giôø choùt, baïn caûm thaáy ra sao ? a) Thaät khoù chòu. b) Qua ñieän thoaïi, chuû ñoäng heïn vôùi ai khaùc vaø chôø ñôïi. c) Veà nhaø ñoïc saùch cuõng khaù thuù vò ñaáy chöù. GIAÛI ÑAÙP Caâu 1 2 3 4 5 6 7 Haõy coäng caùc caâu traû lôøi cuûa baïn : A 3 2 1 3 2 1 3 B 2 3 3 1 3 2 1 C 1 1 2 2 1 3 2 ♦ Töø 7-11 ñieåm : Baïn laø ngöôøi raát hoøa ñoàng vaø baïn thaät söï laø “khaåu ñaïi baùc” trong sinh hoaït taäp theå, neân baïn ñöôïc xem nhö moät ngöôøi khaùch luoân ñöôïc môøi trong moïi böõa tieäc. Nhöng khi coù ai ñoù caàn tìm ngöôøi baïn tri aâm ñeå taâm söï thì chöa chaéc hoï ñaõ tìm ñeán baïn. Ñoâi luùc baïn bò xem laø ngöôøi öa hình thöùc. ♦ Töø 12-16 ñieåm : Nhöõng luùc thích thuù , baïn toû ra heát söùc lòch thieäp. Khi ñi chôi ñoâi khi baïn cuõng thích ñi cuøng vôùi moät ngöôøi baïn, nhöng ai cuõng thöøa nhaän raèng baïn khoâng heà bò leä thuoäc vaøo ngöôøi beân caïnh. Coù ngöôøi toû ra ganh tò veà söï duyeân daùng vaø taøi öùng xöû cuûa baïn. Ñieàu naøy coù theå khaúng ñònh baïn laø ngöôøi thích hoøa ñoàng. ♦ Töø 17-21 ñieåm : Baïn beø xung quanh ñeàu bieát raèng baïn laø ngöôøi vui tính. Khi môùi quen bieát, troâng baïn coù veû nhö ruït reø vaø thuï ñoäng neân ngöôøi khaùc coù caûm töôûng raèng baïn thích söï coâ ñoäc. Haõy toû ra thoaûi maùi trong ñaùm ñoâng! Neáu khoâng baïn seõ ít khi ñöôïc môøi tham gia nhöõng buoåi sinh hoaït taäp theå ñaáy! 22
 17. BAÏN THÍCH HAY YEÂU ANH TA ? Theo taâm lyù hoïc : “Söï khaùc bieät giöõa yeâu vaø thích chính laø haønh ñoäng”. Muoán hieåu roõ tình caûm cuûa mình, baïn haõy traû lôøi caùc caâu traéc nghieäm sau baèng caùch ñaùnh daáu ”+” neáu ñoàng yù vaø daáu “ – “ neáu khoâng ñoàng yù : 1. Toâi caûm thaáy coù traùch nhieäm vôùi haïnh phuùc cuûa anh aáy. 2. Toâi phoù thaùc moïi ñieàu vaøo anh aáy. Neáu khoâng coù anh aáy ôû beân caïnh taát caû seõ roái tung vaø moïi thöù hoaøn toaøn ñaûo loän. 3. Toâi raát tin vaøo söï phaùn xeùt cuûa anh aáy. Bôûi anh laø moät trong soá nhöõng ngöôøi nhanh choùng chieám ñöôïc loøng ngöôõng moä cuûa toâi. 4. Toâi coù theå chia seû moïi taâm söï vôùi anh aáy. Nhöõng luùc buoàn hay coâ ñôn, toâi chæ muoán ñeán tìm anh aáy. 5. Haàu heát moïi ngöôøi ñeàu thích anh aáy sau laàn gaëp gôõ ñaàu tieân. 6. Anh aáy laø maãu ngöôøi maø toâi thích. Toâi nghó anh aáy laø ngöôøi chín chaén vaø coù taøi. 7. Toâi coù theå laøm moïi thöù vì anh aáy. 8. Anh laø moät trong soá nhöõng ngöôøi maø toâi thích nhaát. Nhöng anh laïi khoâng gioûi thích nghi tröôùc cuoäc soáng. 9. Toâi coù theå tha thöù cho anh aáy taát caû, keå caû söï phaûn boäi. 10. Toâi muoán anh aáy vaøo coâng vieäc ñoøi hoûi traùch nhieäm. ♦ GIAÛI ÑAÙP : Baïn haõy coäng caùc caâu 3, 5, 6, 8, 10 ñoù chính laø ñieåm soá cho tình baïn. Caùc caâu coøn laïi laø ñieåm soá cuûa tình yeâu. So saùnh xem chæ soá ñieåm naøo cao hôn. Keát quaû seõ cho baïn thaáy baïn thöïc söï yeâu anh aáy hay chæ coi anh aáy laø moät ngöôøi baïn thaân thoâi. Bạn có phải là người khéo léo? Bạn yêu anh ấy nên muốn hình ảnh của mình thật hoàn thiện trong mắt chàng. Tuy nhiên, hình như vẫn có những lúc những hành động, lời nói của bạn khiến anh ấy hụt hẫng. Phải chăng bạn đã chưa khéo léo trong cư xử? Hãy trả lời những câu trắc nghiệm dưới đây. 1. Khi hai bạn cùng đi ăn, ai sẽ là người trực tiếp gọi món? Đàn ông rất hãnh A. Tôi luôn để chàng gọi. (5đ) diện khi đi bên cạnh B. Cả hai người cùng gọi.(1đ) người phụ nữ khéo léo, tế nhị. C. Tất nhiên là tôi gọi rồi. (3đ) 2. Sau những buổi hẹn hò, cùng dạo phố hoặc đi chơi, chàng chở bạn về nhà. Bạn thường: A. Đi thẳng vào nhà, ngày mai còn gặp nhau, cần gì phải tỏ ra bịn rịn. (3đ) B. Dừng lại để tạm biệt, chúc chàng ngủ ngon và dõi theo cho đến khi chàng đi khuất. (5đ) C. Vào nhà trước, để mặc chàng tần ngần nhìn theo. (1đ)
 18. 3. Khi chàng làm bạn bực mình, phản ứng của bạn sẽ là: A. Lập tức bỏ về. Chiến tranh lạnh là giải pháp tốt nhất. (1đ) B. Tỏ rõ sự giận dữ, cãi nhau tay đôi với chàng. (3đ) C. Không nói gì ngay lúc đó. Đợi khi nào bình tĩnh sẽ nhắc lại chuyện này. (5đ) 4. Trong lúc hai bạn cùng đi chơi, vô tình chàng gặp lại những người bạn thân của chàng từ thời cấp 3. Họ như dính lại với nhau, nói chuyện huyên thuyên, quên mất sự có mặt của bạn. Bạn sẽ: A. Ngồi im thin thít, lắng nghe câu chuyện của họ. (5đ) B. Bạn sẽ ra ngoài đứng chờ để chàng nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện. (1đ) C. Cũng góp vui vào câu chuyện cho không khí thêm sinh động. (3đ) 5. Khi chàng đang đắc ý kể chuyện, nhận thấy chàng nói sai, bạn sẽ: A. Chấn chỉnh ngay lúc chàng hào hứng nhất. (1đ) B. Nhắc nhở khi chỉ có hai người. (5đ) C. Cứ để chàng tự do ngôn luận. (3đ) 6. Bạn có cho rằng thành thật kể với chàng về bạn trai cũ của mình là điều cần thiết? A. Có chứ. Tôi sẽ thành thật ngay từ lúc mới quen. (1đ) B. Ồ, đó là chuyện đã xảy ra trong quá khứ, tôi không bao giờ muốn nhắc lại. (3đ) C. Chỉ kể khi chàng cứ nhất định muốn biết tường tận. (5đ) Giải đáp: Từ 6-15 điểm: Bạn quá thẳng thắn và bộc trực. Thẳng thắn là đức tính rất tốt nhưng nếu bạn không biết kiềm chế bản thân thì sẽ có tác dụng ngược lại. Bạn không ngại nói ra những sai lầm của anh ấy. Nhưng trong trường hợp rất tế nhị, bạn cũng không chút e dè sẽ khiến anh ấy nhiều khi rất xấu hổ. Hãy cẩn thận hơn trong lời nói, thái độ của mình nhé. Từ 16-22 điểm: Bạn rất vui vẻ, hoạt bát. Sự xuất hiện của bạn làm tan không khí buồn chán và lạnh lẽo. Vì vậy, bạn có rất nhiều bạn bè quý mến. Trong công việc, bạn không chịu nổi cảnh ngồi chờ người khác làm hết việc cho mình . Nhưng với anh ấy, bạn rất giống một người... chị. Đôi khi bạn cũng cần tỏ ra yếu đuối hơn một chút để anh ấy có cơ hội chứng tỏ mình là nam nhi. Từ 23-30 điểm: Bạn cực kỳ khéo léo, tế nhị: Bạn luôn gây cho mọi người những bất ngờ thú vị và không làm mất lòng ai bao giờ. Một khi đã tiếp xúc với bạn, không chàng trai nào có thể dễ dàng quên được cô gái đáng yêu như thế. Hãy phát huy ưu điểm này, bạn nhé! Có rất nhiều chàng trai đang muốn lọt vào mắt xanh của bạn đấy. Bạn có đa nghi không? Bạn thường bị mọi người gọi là bạn của Tào Tháo, hoặc bị trách móc vì quá dễ tin mọi chuyện? Bạn có phải là người đa nghi không và tính đa nghi có ảnh hưởng gì đến cuộc sống của bạn không? Hãy làm bài trắc nghiệm sau đây. 1. Bạn có ăn vặt không? Và trong các bữa ăn hằng ngày, bạn thường có khuynh hướng chọn những món có vị: Đừng luôn nhìn cuộc A. Mặn mà như các món kho hoặc ăn kèm với nước mắm. Không đời bằng ánh mắt ăn vặt. (5đ) nghi ngờ như vậy! B. Nhiều vị, không cố định loại nào là chính. Thỉnh thoảng cũng ăn vặt. (3đ) C. Ngọt và rất ngọt như bánh kẹo, chocolate. Ăn vặt nhiều hơn ăn chính. (1đ)
 19. 2. Khi đi với anh ấy chỗ đông người, bạn sẽ chứng tỏ chủ quyền của mình với anh ấy cho mọi người biết ra sao: A. Giữ tay anh ấy một cách thân mật. (3đ) B. Không chứng tỏ gì cả. Tại sao lại phải làm chuyện ấy? (1đ) C. Thỉnh thoảng lại sửa cổ áo hoặc cà vạt cho anh ấy. (5đ) 3. Trong các vật nuôi, bạn thích loại nào? Mèo đen thường mang lại cho bạn cảm giác gì? A. Nuôi chó. Con mèo khiến tôi chán ghét vì sự giả dối của nó. (1đ) B. Mèo. Tôi cảm thấy dễ chịu khi chạm vào nó. (3đ) C. Không nuôi con gì cả. Con mèo làm tôi bực mình. (5đ) 4. Anh ấy thích nói dối để đùa vui với bạn. Lúc ấy cảm giác của bạn như thế nào? A. Đầu tiên tôi hơi bực mình, sau đó cười xòa. (3đ) B. Cũng vui vẻ như anh ấy và cười đùa lại. (5đ) C. Không thích. Sau này anh ấy sẽ quen nói dối. (1đ) 5. Bạn được đồng nghiệp liệt vào tuýp người có tính cách: A. Trung thực, mạnh mẽ. (3đ) B. Kín đáo, hơi yếu đuối. (5đ) C. Vui vẻ, đáng yêu. (1đ) 6. Một người lạ gọi điện làm quen. Thái độ của bạn: A. Từ chối thẳng, cúp máy. (5đ) B. Lịch sự tiếp chuyện ngay lúc đó nhưng không sốt sắng để kết bạn. (3đ) C. Vui vẻ đồng ý. Biết đâu người ấy sẽ là bạn tốt sau này. (1đ) Giải đáp: Từ 9-15 điểm: Bạn không hề nghi ngờ ai: Thanh thản, dễ chịu, bạn là tuýp người đáng yêu khi nhìn đời bằng đôi mắt màu hồng. Nếu có ai đó đối xử không tốt, thậm chí lừa gạt, bạn cũng dễ dàng cho qua. Quan điểm của bạn là: "Cuộc sống ngắn ngủi, nên sống tốt và tin yêu mọi người". Do vậy trong tình yêu, đôi khi bạn thiệt thòi vì bị lừa gạt. Hãy thương mình hơn. Từ 16-22 điểm: Bạn biết lúc nào cần nghi ngờ. Thông minh, nhạy cảm, bạn đo lường được sự trung thực của sự việc. Do vậy, bạn biết đặt nghi ngờ đúng chỗ, không khiến người bị nghi ngờ phải buồn bực. Tuy nhiên, sự nhạy cảm quá mức dễ khiến bạn lâm vào tình trạng stress. Tình yêu cũng bị ảnh hưởng bởi đôi khi, những chuyện bạn nghi ngờ chẳng đáng gì cả. Từ 23-30 điểm: Bạn là... bạn của Tào Tháo chăng? Có thể bạn đã bị nhiều vố nặng trong cuộc đời. Do vậy, bạn tự bao quanh mình một vòng vây nghi ngờ dày đặc. Nghi ngờ ngay chính bản thân, bạn không cho phép ai vượt qua quan điểm, tư tưởng của mình. Điều đó gây khó khăn cho bạn. Tình yêu luôn sóng gió vì những suy nghĩ, phân tích đầy nghi ngờ của bạn. Hãy thả lỏng ra, cởi mở hơn. Cuộc đời còn rất nhiều điều đáng tin đó bạn. Bạn có biết tự chủ không?
 20. Người ta thường nói "Chiến thắng bản thân là chiến thắng lớn nhất", điều này có nghĩa là con người cần biết tự chủ. Muốn biết mình có phẩm chất này hay không, bạn hãy làm bài trắc nghiệm sau đây. Giận quá mất khôn! 1. Để trừng phạt tội đi làm chậm của bạn, thủ trưởng đã đưa ra sự lựa chọn: phải sửa chữa khuyết điểm hoặc bị sa thải. Bạn: A. Tìm mọi cách thanh minh. B. Thấy cần có trách nhiệm với công việc. C. Mua thêm chiếc đồng hồ báo thức nữa. 2. Xe buýt chật cứng và cửa lại khó mở. Trước tình cảnh đó, bạn: A. Tìm mọi cách để lên xe B. Đợi chuyến xe sau. C. Đấm mạnh vào cửa xe. 3. Đã 3 giờ sáng mà nhà hàng xóm vẫn mở nhạc to, trong khi sáng mai bạn phải dậy sớm. Bạn: A. Đấm mạnh vào tường để họ mở nhạc nhỏ hơn. B. Lấy bông bịt lỗ tai cho dễ ngủ. C. Sang nhà hàng xóm để gây sự. 4. Sau khi đứng xếp hàng lâu ở ngân hàng, bạn phát hiện thấy mình không mang đủ giấy tờ cần thiết. Bạn: A. Cố kìm nước mắt vì giận. B. Tới cửa hàng bia để giải sầu. C. Đề nghị thủ quỹ ghi cho mình những giấy tờ cần mang theo để rút kinh nghiệm cho lần sau. 5. Lúc thiếu tiền để ra nước ngoài nghỉ ngơi, bạn: A. Vay mượn ở người thân. B. Nài nỉ công ty du lịch giảm giá vé. C. Nghĩ xem có thể nhờ ai đó giúp mình. Giải đáp: Câu 1. A: 10, B: 6, C: 2 Câu 2. A: 6, B: 10, C: 2 Câu 3. A: 6, B: 10, C: 2 Câu 4. A: 2, B: 10, C: 6 Câu 5. A: 6, B: 2, C: 10 Kết quả: 10-18 điểm: Bạn biết cách tự chủ. Nhưng bạn cần theo dõi các cách ứng xử của mình. Trong các trường hợp gay cấn, bạn đừng vội quyết định. 20-30 điểm: Đôi lúc bạn mất tự chủ. Nhưng nói chung bạn biết cách làm chủ bản thân. Có kẻ ghen với bạn đấy. 32-50 điểm: Bạn là người mơ mộng. Bạn nên xem lại cách hành xử của mình.
Đồng bộ tài khoản