Trang bị điện-điện tử, Máy công nghiệp dùng chung part 1

Chia sẻ: Ouiour Isihf | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:21

0
559
lượt xem
200
download

Trang bị điện-điện tử, Máy công nghiệp dùng chung part 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'trang bị điện-điện tử, máy công nghiệp dùng chung part 1', kỹ thuật - công nghệ, điện - điện tử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Trang bị điện-điện tử, Máy công nghiệp dùng chung part 1

 1. ettAT - NGUYEN T HI L lfN A NH Y O Q UANG H OI - NGUYEN V A N TRANG BI D• - DI~N T V I~N • • MAy CONG NGHlep DUNG CHUNG • ~ NHA XUAT BAN GlAo Due
 2. vCr QUANG H 6r - NGUYtN V AN CHAT - NGUytN THJ LIEN ANH , .. ,.. ? TRANG 81 e• - elEN TU lEN • • ',. M Ay CONG NGHIEP DUNG CHUNG • { Td; hdnldlllJlIi"l1l1lJ1f NHA XUAT BAN GIAO D1,JC
 3. L OI N Ol DAU nhi~u T rong diJ. p hat t ritn e ua k hoa hQC k { t hufi,t, t hank t l!u m ot voo _(ki t huM d i4n t il, k i t hUfi,t 86...) d d d liqc 6.p d lf.ng l inh vl/.c c 6ng n ghi4p. 0 nllOc ta, d d va d ang nhf!.p khtJ. nhi~u l ogi m ay m oe, t hUt bt n it h i¢n dq,i ,- do do d bi hOi q ua t rink d iw tq,o can co n hung g iao t rinh m ai, d l t rang b i n hilng k i€n thlie ti~n t i€n c ho s inh vil2n, n hdm M t k ip vai thl/.c t I eua x d h4i t rang h i4n t gi v a n hilng n dm tOi. Do vgy, g iao t rinh ~Trang bt d i4n - di¢n tU m ay c 6ng n ghi¢p d ung c hung" n ay d uqc bil2n soq.n, d llam t ai li¢u hQC tOp c ho s inh vil2n n ganh TIt d~ng hOa X NCN- eua t ruong D HBK H a N~i. Gitio tr'inh c ilng h ilu i ch c ho cae c an b~ k i thu{Jt l am vi¢c trlle tiep hofi,C g ian t iep vai cae m ay d d dlLqc d t c f/p w i. Gitw t rlnh g 3m n dm p Mn. B 6n p hlm dluJ. d~ cOp tOi t rang bt dii!n - di~n tU cae m ay n ang - vfi,n c huyln, l b dii!n, m ay h an, m ay b am, quq.t va m ay rn!n k hl. P hrm n dm d~ cfi,p tOi cae m ay thu~ c6ng nghi~p ~t ( tuy p Mm -nay k h6ng thu~ cae m ay c6ng nghi~ d ung c hung, n hung t rong k hi c ha d qi g iao t rinh t rang bt di~ - di~n t u cae m ay c 6ng nghi~p nht:, c hung tlJi v lin zep vao n~i d ung cua g iao t rinh nay). T rong g iao t rinh, d t itng loq.i may, d tu duQC giOi thi~u v a p hrln t ich q ua t r'inh clJng n gM, d4c e{nh k i thufi,t, n hang u ng dl!-ng co ban, co sd 1 i lU4n va ti n h c h9n m~t 86 t hiet b t di~n d ung cho m ay, 80 d 3 nguy~n I i d iln h inh. G itio t rinh dugc t 6 c hllc bi~n BOq.n, Cl!- tM n hu SQU : bi~n v a Q uang m i v a v ilt p han I I , p han N . C hu N guym V dn Ch6.t v ilt p han 1, p han I ll. Li~n N guyln T hi A nh v ilt p han V. Cac tae g id x in t hlmh thl/.c cam o n cae d 3ng nghi~ d 4 cho nhi~u j k iln d ong g op q uj M u t rong Wc bi~n Boq.n g iao t rinh nay. c ac tac g id c,ang vlJ c ung b ilt o n vh t rlin t rvng m.;ti gop j khac c ua bq.n. dt;>C d e g iao t rinh dUQC h ohn t hi4n hem. T hu g op j x in g ui theo d ia c hi : K hoa TI,l d~ng hOa X NCN - Trubng D HBK H a N~i h04-c NhlJ. x uat bdn G itio d~c 81 - Tron H ung DQ-O - Hh N~i. CAC 1'Ac GIA
 4. PHAN TRANG B! DII;N - DII;N T lI c Ac MAy NA.NG - v AN CHUYEN Chlrung 1 NHUNG KHAI NI~M CO BAN §1.1. K HAI NI~M C HUNG tri~n nhi~u gioi h oa v a k inh W' c ua m 6i mtOc ph1,l thuQc r ilt S1,l p M.t vAo m dc d ¢ Cd tl,! d ¢ng h oa c ae q ua t rinh s an x ulit. T rang q ua t rlnh s an x ulit, m ay n ting - v~n c huygn d ong v ai t ro k ha q uan t rqng. Mt\y n ang - v~n c huydn Ii'!. c liu niSi g iua ct\c hf:lng m1,lc . c 6ng t rinh s an x ulIt ri~ng bi~t, g iua e lk phAn x ttong t rong mQt nhA may, g illa c ae m ay cOng M e t rong mQt dlly c huyen s an x ulit v .v ... v~n chuy~n T inh c hlit vi'!. s6 h lQng hAng h oa e tin t uy t huoc v ao di;i.c thii. c ua q ua t rl.nh s an xu!U. vi" d1,l : MQt Xl ngh~p l uy(m k im c d Ib c aa DAng s ulit 1 .000 t lin g ang/ngay d~m, c lin p hai v (\n chuy~n Mn 10 c aa 2 .000 t lin qu~ng, 7 00 UIn ph1,l g ia v a 1 2.000 t lin t han c dc. T rang ngAnh k hai t ht\c mo, tr~n c ae cOng t rInh t huy IQi, t~n ct\c cOng t ruang xAy d yng n ba m ay t huy di(ln, xAy d yng cOng nghi~p, xAy dl,tng dAn- d1,lng v.v ... , p ht!n I an c ac d ing vi(lc n{\ng n~ n hll b6c, xuc, di\o, k hai t hac diU dA d~-u do c:ic m ay nAng - v~n c huyen thl,tc hi~n. e u d1,lng c ae m ay n ling - 'o'l)n chuy~n t rong cAe: h$D.g ml,lc cOng t rinh lOn e~ l am Vi~c g iam d ang k~ t hbi g ian xAy dl,tng, giAm b bt s6 IUQng cOng n hi\n (khoAng 1 0 HIn). Vi d1,l : N e u d ung mQt C !l.n d u ell Ibn cO th~ t hay thl1 cho 5 00 cOng' nhAn, c on n~u d ung mQt m ay x tlc cfJ I on d~ dAo hAc, ~nh, m uong ho{\c t rong cOng vi~ cAi t~o dit~n d~a t hl co the' t hay t he c ho 1 0.000 cOng nhf1n. T rong c ae n ba m ay c M t~ co khf, m ay n ang - v{\n chuy~n d ung d~ v{\n c huyen phOi, b an t hanh p htIm vi\ thAnh pMim t u nhA m ay n ay s ang nhA m ay k hac, t u p hlin xllong ni'ly s ang phAn x llong khAc. 5
 5. §1.2. P HAN LOAI M Ay N ANG - VAN CHUYEN Ph1,l t hutic vAn d~c di~m e ua h ang h 6a c~n v(l.n c huy€n, k ich t hlloc, s 6 111Qng vA p huong v(l.n c huyen rnA ct\c mAy n Ang - ~n c huyen r at d a d~ng. Vi~ p hAn iO(li m qt e ach h oan h aa c ae m ay n !lng - vi\in c huyen r lit k h6 khAn.' C o t he p hilo IOl.li c ae m ay d~c nAng - vi\in c huyen t hea cae d iem c hlnh s ao : ( hloh 1 -1) 1. Theo phuong v~n c huyin hBng h6a a) T hee p huong t hAng d ung: t hang mAy, m ay na.ng b) T hea p huong n lm n gang : hAng chuy~n, bAng tAi c) T hea m $t phAng n ghiang x e kIp, t ha.ng chuy~n, bAng tAL d ) T hea cAe p huong k@'t hQp cAu tIVe, clin tr\lC, ca.u t1Vc cAng, '. mAy x iic V .v ... 2 . T heo cAu ","0 c ia c o cAu d i c huyen a ) M ay n !lng - v~n chuy~n d!}.t c 6 d inh : t hang m ay, m ay n !lng, t hang c huyen, b ang Ul.i, bAng c huyen v .v ... b) Di c huyen t inh ti~n c~u trt,lC c ang, c lin cIiu c on d~, c ac lo~i c lin tr1,lc, c liu t ryc v .v ... c) D i c huyen q uay v oi m Ot g oe q uay t tli h~n : c lin d IU t hap; m ay x iic v .v ... I) 3 . T heo cO cAu bOc hAng a ) C d d lu b 6c h Ang lA t hong, c abin, g liu t reo ... b ) D~ng rode, x ich t reo, bAng. -,---=,~. . l'J. • ii e) C d c «u M e h Ang bAng n am ,,~ .'~ chAm di~n. )J k) d~ 4. Theo c ht lAm v itc m ob 1 -1. ~Ac l~i mAy nang-Y.)n chuybi. a ) Ch~ dO dAi h~n : b Ang tAi, v 6i mOe c du Mng,- Ir ClA/ ~ glJu "go,,",,- ~ Clbl bAng chuy~n, t hang ehuy~n < l- can c- cdu con d l; d - Clln /7llC edltg,- e- Clln c llulMp; b) Ch~ dO ng
 6. §1.3. D~C D IEM D~C T RlING C HO C HE D O L AM VI~C C UA H~ T RUYEN D ONG DI~N M Ay N ANG - VAN C HUYEN M ay n !lng - v~n chuy~n t hubng du~c l Ap d~t t rong nha- xuong ho~c d~ 0 n goai t rbi. M ai t rtlong l am vi~c e ua c ae m ay n !lng - v(tn c huyen r !lt ni;i.ng n~, d~c bi~t Iii ngoili hAi c ang, c ae n ha m ay h oa c hat, c ae x i nghi~p luy~n k im ... e lk k hi Cl,l, ~hi~t b i di~n t rong M t h6ng truy~n d tjng v a t rang b~ di~n c ua c ae m ay n Ang - v~n chuy~n p hai Him vi~c t in c$.y t rong rnqi di~u ki~n nghi~t n ga c ua rnCli t rtlbng, nh~m nAng c aa m lng s utlt, a n toi;m t rong v(tn hAnh va. k hai thAc. D 6i v{ji h~ truy~n dQng di~n c ho b lng chuy~n va. bAng tAi, phAi dAm bAa k hoi dQng dQng cO truy@n dQn~ k hi dl1y t ii ; d~c bi~t Hi v ao m ila dOng, k hi nhi~t d ¢ rnOi t rubng gia.m lAm t ang mOmen r na st\.t t rong Ie 6 dO d4n M n lAm t ang d~ng k~ mOmen cAn tInh Me' ~ h lnh 1 -2 bi~u diAn m6i q uan h~ ph1,l thuQc gilla roOmen c an tInh v a t lk dO dQng C d : Me = f (w). Tr~n d 6 t h! t a thfiy : K hi w = 0 , Mc l dn h on(2 ..;- 2,5 H'n) Mc u ng vbi M c d~ OL-__________- L_ _____~~ d~nh mUc. D~c di~m tr@n c iing d ung v di m ¢t s o Cut. . m ay n !lng - v~n chuy~n k hac n hu t hang H lnh 1 -2. chuy~n, ba.ng chuy~n v .v ... Q uan he Me = f(/U) khi Ir.h6i d ¢ng d ¢ng·ca bAng lai. D~Dg co truy@n d ¢ng d iu tr\lC, n htlt Ui d 6i v{ji CO c llu nAng - h~ m Omen . t hay d di t hea tAi t l'9ng r fit f,1J rO ~t. K hi k hOng cd tAi t !9ng (khOng I till), mOmen cUB. dOng CO k hong vUQt quI\. ( 15 .;- 20)%. M dm, d 6i v{Ji CO cllu ~t n Ang c lla c dn tI'\lC g liu ngol;lm d~t t lli 5 0% M dm• •d 6i vOi dOng c d d i _ _.....j._ _~ chu~n x e c on b lng ( 35 .;- 50)% M dm• ~"f---+:",.:C....+~:C....+ d 6i v6'i d 9ng c o d i chuyf!'n x e c du . blng ( 50 + 5 5)% M dm . T rong c ae hO truy~n dOng cole cO q4 f ----,f£--f----I---I---l c tlu c ua ml\.y na.ng - v$n chuyf!'n, yau c 4u q ua t rinh t Ang t 6c v a giAm t 6c xity r a phAi ~m. d~c bi(!t Hi d 6i vdi t hang ml\.y vA t hang c huyan chCl k hlich. B ai v~y, m Omen dOng t rong I nnh 1 -3. quI\. trl.nh quI\. d~ p hlll du
 7. NAng BuAt cUB. m ay nAng - vl).n chuy~n -quy€t d~nh lXIi h ai y~u t 6 : t ai t rqng c ua thi~t b~ vA s 6 c hu kl M c, x uc t rong mQt gia. S 6 h1Qng hAng h9"a M c x uc t rong m 6i mQt c hu k l khOng n hu n hau vA nha h an t rqng tAi d~nh m ac, c ho n@n ph\l- tAi d 6i vtli dQng ca c hi d~t ( 60 + 70)% cOng suAt d inh m ac c ua dOng ca. Do di~u ki~n lAm vi~ c ua m ay nAng - vl).n chuy~n ~ng n~, t hubng xuy@n l am vi~ t rong c h€ d ¢ q ua tAi (d~ bi~t IA m ay x uc) n~n c ac m ay nAng - vl).n chuy~n duQ'c ch~ t~o co dQ M n ca kh1 cao, khA nAng c hiu q ua tAi Itln. §1.4. H~ TRUY~N D QNG D UNG T RONG c Ac M Ay N ANG - VAN CHUYEN Hi~n h~ truy~n dQng di~n t rong cAe m ay na.ng - v~n chuy~n s u d\l-ng p M b i€n n ay, IA he truy~n d ¢ng v6i dQng co x oay c hih vA m ¢t chi~u. X u hUCJng c hu y~u k hi t hi€t k~ vA c M t~o h~ truy~n d ¢ng di~n c ho m ay nAng - v~n chuy~n IA t hubng c hqn M truyl1n dQng vtli d ¢ng ca x oay chi~u vi c o hi~u quA k inh M c ao, c1f;lt y~u cAu v~ d~ d nh k hoi dQng c ung n hu d~c d nh di~u c hlnh. D~ dAp l lng cAe ~u cliu vi! a n toAn, dQ t in c$.y k hi lAm vi~c dAi hl(ln cUe. h~ truy~n di~ll c ac m ay n ang - v~n chuy~n, nAng coo t u6i thQ c ua cAc k hi C\1 di~u khi~n, d ¢ng '. n~n d ung c ae k hi C\l- phi ti~p di~m t hay c ho cAc k hl C1,l ti~p di~m ( rale - c6ngtacta). C ac k hi C\1 p hi ti~p di~m d 6 c 6 th~ ch~ tl(lO, Idp r ap t u c ae p httn t u di~n t o, di~n ttt vA b an d in. N hflng nAm g lin dAy, d o s \i p hat tri~n n hanh c ua kI thu~t b an d in, ki thu~t b i€n d6i di~n nAng c fmg s ullt }{In, c ae M truy~n dQng di~n c ho m ay nAng - v~n chuyl'i'n dB. d ung nhi~u c ac b ¢ bi~n d 6i t hyristor t hay th~ c ho c ac h~ cd di~n d ung m ay di~n k hu€ch . dlili c ung nhl1 khu~h d~ t o. B ¢ bi~n d 6i t hyristor c 6 nhil1u tiu dil'i'm h an hAn so voi bQ b i€n ddi q uay: q uan H nh n M, dO nh(ly cao, kich thuOc vA tl'Qng II1Qng be h an, c ho p hep ch~ tE,to dl1Q'c n hung h~ truy~n dQng c 6 cAe c hi ti~u k inh t « vA kI thu~t cao. 8
 8. C huong 2 " , " TRANG B! DI~N DII~N T II C AU TRl,IC §2.1. NHiiNG D~C DIEM C O BAN C lIA H~ TRUYEN D (jNG VA TRANG B! DI~N CAU TRl,lC C h€ d ¢ lAm vi~c c ua c ae co C!lu d iu t r ....c dU'Qc xBC d inh t ll cae y(!u cl1u c ua q ua t dnh cOng ngh.;!, c hue na.ng c ua cl1u t rl,lC t rong day chuy~n sAn xmlt. CAu t~ W. k~t cAu c ua c liu tr1,lc n lt d a dl;lng. K hi t hi€t k € vA e M' tl;lo M t h6ng di~u khi~n vA M t ruytm d~ng dil;!n phBi p hil hQp vOi t ung l o,p ci,I t M', C au tr1,lc t rong phAn x uang luy~n t Mp III M Actanh, t rong c ae phAn x llong nhi~t luy~n p hai dAm bAa cAe chi ti~u l d t hu$t t rong eM' dO q ua d¢. Cl1u t r ....c t rong c ae phAn x llong lAp r ap phAi dAm bAa q ua t rlnh r na m ay ~m, dill di~u c hlnh t 6c dO rQng, d ung c hfnh '. x ac d ung n oi Illy hAng vA h~_ h ang v.v ... Cae co d u c ua cl1u tI1,lC l am vi~c t rong eM' dO c,/c kl n~ng n~ : t lin so dong d .t lOn, c h€ de) q ua d ¢ xAy r a n hanh k hi r na m ay, h am vA dAo chi~u. T it n hung d~c d i«m tr@n, co thl! d ua r a n hung yAu c~u c a bAn d 6i vtJi h~ truy~n dc)ng v a t rang b i di~n c ho c ac c a c~u Clla cAu tr1,lc : 1 - Sa d 6 c~u t ruc c lla h/1: di~u khi~n tl,i' dOng d dn giAn. ~y v~ d~ 2 - Cae p h§n tu- c!u thi'Lnh co d ¢ t in c ao, d an gii'Ln ca:u tl;\o, t hay t hl! dAng. d6 di~u khi~n phAi cO ~h. bAa ~ di~n a p "khOng", q ua t ill v a n gdn Iru,lch. 3 - Trong sd di~n l~t 4 - Qua t rlnh r na m ay r a t heo mOt dUQc d inh s lln. 5 - Sd d o d ieu k hie'n c ho t ung dOng co ri.€!ng bi~t, dOc l~p. 6 - Co cOhg tAc h anh t rlnh h~n chI! h anh t rlnh til!n, l ui c ho x e ca:u, x e c on h~n chI! h anh t rlnh l€!n cu.a Cd c lu nAng - ' h\.l. 7 - DAm bAo h\.l hAng a t6c dO t hilp. 8 - Tl,i' dOng cAt n gu6n c 4p k hi cd ngU'bi lAm v iec tr@n x e c ilu. H~ TRUYEN D (jNG DI~N cAc PHAN TO" TRONG § 2.2. TiNH CHQN VA TRANG B! DI~N CAU TRl,lC 1. T inh chQn cong s uat dling cO d Qng c d cft":u n a.ng - ~ · a) D Qng c d tr'uy4Sn D ¢ng co truy~n d ¢ng CO c 4u n Ang - h~ g iu v ai t ro q uan trc;mg t rong c ae m ay n Ang - v~n c huye'n n oi c hung vA t rong cl1u tI"\lC n oi rl(!ng. D ¢ng Cd truy~n d ¢ng co c~u n Ang n glin hl;\n l~p ll;li, n(!n k hi chQn cOng su~t dc)ng Cd phAi t inh - h\.l l am v iec a chI! dO d en cA ph1,l tAi dc)ng. 9
 9. *) T inh t oan ph~ t di t inh. Ph\! t Ai H nh J ---~~-c c ua co c tlu nAng - h~ c hu yffu 11\ d o tAi trQng quy~t d inh. D~ x ac d inh p h .... tAi d nh, p hai /' ..... / ...., d~a c~u vao s a d6 dOng hQc CUB. co nAng - / h~ C\l th~. G ia s u co s a d6 dQng hQc n hu ~-, 7 I \ J----t3 b lnh 2 -1. , I \. }'::~ -..,,1 - Phl,l t ai t inh k hi n Ang co tAl ' + GalR, / " , .... _-_... .- , (G M , [ Nml ( 2-1) ~ n ui1lc I \ T rang do : 1\' , 4 tr~;mg G- lU'Qng c ua' too trQng, [ N]. I I ' " Go - trQng hi'Qng e ua bl) Ia:y tAi [N]. \ ~ - bAn k{nh c ua t ang nAng, [m]. , \, I u - bQi e6 c ia M t h6ng r ong r QC. ; ......- --- ... hi~u 1/.c - Built c da co ctlu. - ti 86 truy~n 2rcRt ·n '. ( 2-2) v T rang d d : v - Me de:) nAng tAi, [m/s] n - t6c dQ q uay c ua dQng co, [vg/s] Trong cae cOng t hac d nh t nm, hiQu sl.l!t 'lc v~,,-5 Illy M ng dinh m ac k hi tAi t.rQng ~ng dinh muc. D ng v6i. c ae tAi tl"Qng kM.c dinh mue, cdn X 3c t . d~h 'lc t hee t 8i tl'Qng nhU' t rW lllnh 2 -2. M 96 m ang tAi ; XRc d jnh 'lc d ya t hea P, K~ P • H lob 1 -1 cdm & I d 6 dOng hQC c ua cO d u n ang - h(l d ung moe. 1 - Tr\IC vii; 2 - Bdith vii; 3 - TTU)'ln d(jng bdith r ang; 4 - TangMtg; 5 - IJ¢phQnmtx:Mng; 6-- M6c; 7-lJ¢ngcu; t~:J~~~U,~9~'~~~~~ A - IAtmco djnhcap. 0.8 - Ph\! tAi t lnh k hi nAng k hOng t ai : GaRt Mno ~ ( 2-3) , . , [Nm] U ,l·1l c 75 ";111 ~4IS - Ph\! tAi t Inh k hi h@ tAi. t f". =O,i.f 6, Co t M cO h ai eM' dQ h@ tAi : h~ d ¢ng U,2L-__L-~L-~L-~~u.~~~ l "e v a h~ hAm. H~ d ¢ng h,te th1,te hi~n k hi 0 .1. t Zf U P.I 9 ,8 1 tAi trQng n h6. K hi d o m{)men do too trQng gfl.y r a khOng d u d€ thl1ng m Omen m a StU t rong co ctlu, May di~n l am vi~c a che dQ H lnh %-1 d ¢ng co, Q uan he phl,l thuQc '10 t hoo tai tll;mg. 10
 10. H~ h am th\!'c hi~n k hi hfiL tAi t rQng Um. K hi d o mOmen d o tAi t rQng g ay r a :nit Ion. M ay dij)!n p hai l am vi~e d e M' dQ hAm d e g iu e ho t Si tn;mg dU:Qe h~ v ai t 6c dQ 5 n d inh (chuy~n dOng khOng cd, g ia t 5e), De xAe d inh mOmen t ran tr1,lc cLla d ¢ng cd k hi hfiL tAi, c~n t hlle hi~n vAi p hep b ilin dOi s au : GQi mOmen t~n tn,Ie dOng Cd d o tAi tI"9ng gAy r a khOng co t 6n t hAt IA M t t hi (Go + G )Rt M, = --''c::---,.~-' , [ Nm] ( 2-4) u .1 Khi hI;!. tAi, nAng h tgng dU:Qe truy~n ttt: p hia tAi tr~mg s ang cd cl[u truy~n dOng, nlln : = Mt = MI , Mh .6.M '1h ' {Nm] ( 2-5) - Mh - mOmen t~n tn,IC d ong co k hi hfiL tAi, {Nm] T rang d o: .6.M - tdn t Mlt m Omen t rong Cd cllu truy~ dOng, ( Nm] '1h - hi~u Bullt c ua Cd clio khi hfiL tAi. Nt1u M t > .6.M - h, hAm, MI < .6.M - hI;!. dOng l~c, C oi t dn t hllt t rong cO cllu na.ng - hfiL k hi n Ang tAl vA k hi h , tAi nhu: n hau, t hl M, 1 "M = - - M = M ( - - 1) ( 2-6) ,'1c l '1c t Do do 1 ('1c --1) = MI - M t = M(2 I (2 _ ~) = (Go + G ) R, ( 2-7) u .i '1c bi~u So sAnh h ai t hllc ( 2-5) vA ( 2-7) t a co : 1 ( 2-8) '1h = 2 - '1c D 6i vlJi n hung tAi t l'9ng t llong d6i llJn ('Ie > 0 ,5) t a c d '1h > 0 , Mh > O. Di~u d o co n ghla lA m 6men dOng CO ng11~ chi~ vlti m Omen phl,! tAL DOng CO l am vi~c C1 ch~ dO hf;L hAm. K hi tAi tl'Qng tU:dng d6i n h6 ('1c < 0 ..5) t hi 'Ih < 0, Mh < 0, m Omen dOng Cd c ung chi~u vlJi m Omen phl,! tAi. DOng Cd liUn vi~c 0: c hli dO hfiL dOng l~c. di~n tliong d6i TD%. C hu kl lAm vi~c c ua cO cllu nAng - -) T inh toan M 86 t ilp hfiL b aa g 6m cAc g iai dOfiLn s au : h $ k hong tAi, n Ang tAi, h , t Ai vA n ang k hOng t Si ( giua c ae g iai d o,n t hu:bng c d t hbi g ian n ghl). w mes mAy. wan K hi t!nh ti~p di~n tu:dng d6~ chUng t a bO q ua t hbi gian h am :mAy M s6 T hbi g ian too.n bO 1 c hu kl lAm vi~c c lla c d cl[u n Ang - h, cd th~ t inh dllQc t hea nAng s ullt Q vA tAi t rQng d inh m ile G dm . 3 600Gdm T ,,= ( 2-9) Q [ ,] . 100% ( 2-10) T D% = 11
 11. T rang d 6 : TJv - thbi g ian li'!m vi~ cUB. mOt c hu kl, x ac d~nh t hea di@u ki~n l am vi~c c\! th@' cUa cd cl1u. *) ChQn so b¢ c "ng 8u6.t dl)ng co. C h9n s ci bQ cling 8Ul1t d()ng Cd cO th~ t hea ph\! tru. t rung b lnh M lb• hal).c t hea ph\! tAl. dAng trj. M dt k~t hl;lP v{Ji h~ s 6 t iep di~n tU:dng d6i T D%. cae P h\! tAi t rung b lnh, phl,l tAi d ang tr~ t inh t hea bi{fu t huc s au n I M,t, kCi=c;'~_ ( 2-11) T ok ( 2-12) T o" T rang d6 : M j trj. 86 m Omen u ng vtri khaAng t hbi g ian tj ; - rna k = ( 1,2 + 1 ,3) - h(l a6, phl,l thu¢C vi'!a d ¢ n Mp nhO c ua d 6 t hi p h\! t w, t lin s 6 m ay, h am m ay. Di~u ki~n d(!' chQn cOng BUl1t d(lng· cd : '. M dmDC;e. M tb ( 2-13) M dmDC ;e. M dt *) K iim nghi~m D@' ki{fm nghi~ cOng sul1t dOng cO da. chQn, clln phAi xtiy d.,rng bi{fu d 6 ph\! till c Mnh x8.c. S au k bi dl\ x~t dl1n t hbi g ian rna m ay, h am m ay vi'! t hbi g ian n ghi c ua dQng co, t inh l~ t hbi g ian ti~p di(ln t Udng d 6i th(1"c. . I ,+II'h+It,= . TD%lh = T ( 2-14) ok L tj - Wng thbi gian li'!m vi~. T rang d o L tjh - Wng thbi gian hAm. L ~mm - Wng thbi gian m a may. v a t inh ph\! tAi c hinh xAc t hea dl;li lUQng dAng tri. M dta:. D()ng cd dil c h9n Ii'! d ung nl1u th6a. m l\n yllu d iu : ( 2-15) M te < M dmDC ~Mdta: ~TD
 12. D6i v ai d~ng co di~n mOt chi~u k lch til: n 6i t ilp, n@n s u d \mg p huong pM.p t dn tha:t t rung b lnh v a d ong di(\n dAng trio Doi voi d()ng cd k h6ng d 6ng b~, p huong phAp t dn tha:t t rung b inh v a d ong dii]!n d:1ng tr~ c bo k~t q ua c hinh x ac h an so voi c ae p huong p hap k hac. + ) Ki~m t ra t ri 86 g ia t 6c c ua t ung c d ca:u c\l t M' c ua c au trl,lC. T heo s 6 li~u kI thu~t v a s d d o dfiu da.y cUa dQng cd x ac d inh mOmen r na m ay v a mOmen h am m ay c ua dQng cd. D6i v{li d~ng co khOng d 6ng b~ r otor 16ng soc, co th~ Hiy t ri 86 t rung b inh khOng d6i c ua m 6men t rong t hbi g ian ha.m vA mO mAy t hea biEru t hac 1 2" (MI + M 1bmm = Mmm> ( 2-17) m~t chi~u D6i vlli dQng c o di(\n r na mAy bAng dii]!n t ra 1 2" ( M! + ( 2-18) M tbmm = M 2) d~ng Mt mOmen tlli hl;l.n c ua ca. T rong d o - M mm - mOmen mO mAy. ~i M l v a M2 - mOmen cl,1c v a m 6men chuya'n til"!'p k hi r na m ay. bi~u G ia t 6c c ua dQng c d tlnh t hea t hac : dw M tbmm - Me ( 2-19) dt ~ J K hi k hai dC)ng n ling tAi v a hl;l. t ai M e > 0, k hi khOi dOng bl'}. dQng Il,1C M e < O. T rong q ua trl.nh h am cUa c!(lng co, da:u c ua M e c ling dUQc d c d inh t uong tl,1 n hu v~y t hea tU'ong q uan v~ chi~u g iua M e v a mOmen d~ng 0 0. Nl"!'u d ung hAm M ng cd k hi ( d9ng cd c at r a khoi n gu6n di(\n) t hl h i s6 ~bmm c ua dOng c o t hay thl"!' b !\ng M he c ua bQ h am cd khL b ) T Inh chc;»n c 6ng s ua:t d Ong c o c ho c ac ca:u d i c huygn t heo p huong cd n llm n gang Vi d\l diErn h lnh c ha c d d u di chuy~n t hea r p huong n~m n gang Ii'! c d ca:u x e d u v a x e c on Clla ca:u tr\lc. S d diS Il,1C dUQc gioi thi~u trl!n h lnh 2 -3. (0") P h\l tru t Inh c ua co ca:u l a d o Il,1C c an ( 8) ,'" c huya'n dOng ga.y r a. Ll,tc d o b ao g 6m h ai v f'4, t hanh phl1n c hfnh : b,tc r na sAt la.n t~n dU'bng , . di F 1 v a b,tc r na s at t rong c d trv.c bAnh x e '/// F et · · mob 2 -3 T hanh p han F 1 dUQc x ac d inh t hea bia'u So d6 Il,le c ia co cau di ehuyen t huc : t hea phllOng m m ngang. (Go + G ). f ( 2-20) [ N] Fl = R" 13
 13. ~ Go - trc;mg hlc;fng b an thAn cO cllu, [ Nl. T rong do G - tl'Qng hlc;fI1g tA.i t rgng, [ N]. Rb - bAn k lnh bAnh xe, [cm]. M s6 rna s at lAn, [cm}. f - tr~n Nl'!u bAnh xe b lng t hep IAn d llbng r ay t hl f = (0,05 + 0,1) c m d~nh T hanh p h'n 1l,fC F c t dllQC xAc t heo bilru t huc : + G) ( 2-21) F et = (Go p. , [N] l~c v~ bi~u Nl'!u dbi di{!'m di,U c ua nAy v anh b anh xe t hl d nh t heo t huc : ( 2-22) [NJ . T rong do : p. - la M s 6 rna sAt trllQt : k hi d ung fS truQt p. = 0 ,05 + 0 ,08; khi d ung fS b i P. = 0,01 + 0,05. Rct - ban k(nh cfs tT\lC, [cm]. T oan b¢ h,1'C d:)t Um b anh xe Ia : Go + G R" I\" + ~ ( 2-23) (u I ), [NJ '. D6i vOi cAe Cd Cl1u co bAnh x e sAt IAn tr~n d llbng ray, phAi t mh dlfu hlc c an r na s at git18 m ep b anh x e v a d\1bng ray. LljC do d\1Qc d nh t Mm b lng M 86 dlj trft: k, v a t oan bO l~c c an t rong tr\1bng hQP n ay se l a : +G Go R" F ', ~ k .F, ~ k ( uR" + I ), [NJ ( 2-24) H~ nghi~m v~ sfs k d\1c;fC Il1y tit thljC M v a k lnh hAnh. v i d ¥: - D6i vbi xe d u khi d ung d h i: k = 1,5 + 2 ,'khi d ung d t nt¢.: k = 2,5 + 4. - D6i v{ji 1 e con, t lldng d ng Ut. : k = 1,25 + 1 ,6 v a k = 2 ,5 + 3,2. N~u co Cl1u d i chuy~n t~n nghi~ng a , toAn bQ II,fC c an F" e d\1QC dl1bng d6c cd gdc t lnh t heo bi~u t hdc : + Go G R-o + + ( 2-25) f) c osa ± (Go G ) s ina, [ N] F "c = (.u Ret viec D6i v{ji cAe CO Cl1u lAm n goli trbi, c 'n phAi t lnh t Mm Iljc c an cua gio : F . ~ C~q.,,2~ + O ,lqvj;, ( 2-26) [NJ h~ s 6 kinh nghi~m = (0,8 + 0,9) T rang do C- r- trQng 111Qng riflng c ua khOng khi, ( 12 N /m 3 ) q - diQn d ch cAn gi6, [m 2] g - gia t6c trQng trubng, [9,8 m/s2]. v:L - t6c dQ tfSng c ua Cd Cl1u vA gio, [ mls]. t~n COng sua:t vA mOmen t r\lc c ua dOng co d\1Qc t fnh t heo bigu t huc s au ; 14
 14. F c·v ( 2-27) P , = 6 0. 100Q,z' [kW] F,.~ = .1 . 11 ' [Nml ( 2-28) M c - Pc' M c - c6ng Built vA m 6men c!\n tr~n trl,lc d~ng CO T rang d 6 - Rb - ban k lnh M nh x e, [m] - i - ti s 6 truy~n - 11 - hi~u s uilt c ua C d cilu - v - t6c de) d i chu~n t hea p hltdng n gang c ua xe, [m/ph}. nghi~m ChQn c 6ng sua:t d 9ng c d, k iem c 6ng s uilt d ¢ng dA ch(;m tii!n h anh t hea Cd c ac b oac nhU: dA n~u tr~n. c ) T hl d1.l t inh c hqn c fing s uJit d j)ng c o va a c «u b~ c ua C d d iu n Ang - h~ T hl dt!- 1 : X ac d jnh ph"\}. tAi t lnh k hi n Ang tr1,lc, c ho b iet : G dm = 2 0T ; "'ic = 0 ,82 ; Go = I T ; R! = 0 ,4m ; i = 7 5 ; u = 1 ; ( ung voi I '. t ai d jnh m uc, "2 d jnh m uc vA k hOng too). - M6men t ren trl,lc d ¢ng k hi nAng tAi bAng d jnh m uc Cd (Go + G)R, (20 + 1 ).0,4.1000 = - '-;:::0-----' = = 1 36,5kGm = 1340 M N m. i u l1c nl 7 5. 1 . 0,&2 tr~n - M6men tr1,lc d ¢ng k hi h $ voi t w bAng d jnh m uc : Cd _~) = (20 + 1 )0,4.1000 ( _ _1 _) (2 75 . I 2 . 0,82 ~, = 8 7 k Gm :::::: 8 50 N m. hi~u a h lnh s ua:t "tra t hea b ieu des - Khi n Ang tAi t r9ng b Ang { d inh m uc, 2 -2 Ie. ~ = 0,746. = = 78,64 = 771 + 1 ).0,4.1000 kGm Nm. M ( I() --n, 7 5.0,746. I I "2 - Khi h $ tAi tt"Qng bAng d inh m dc + 1 ).0;4.1000 ( _ (10 _ _ _) 1 0,746 = 38,6 k Gm "'" 3 79,4 N m M ", - 75 2 a h lnh - MOmen nAng k hi k h6ng t w, hi~u s ua:t 11 = 0 ,258. T ra t heo bUiu d 6 2 -2. GoR! 1 .0,4.1000 = = 2 0,67kGm = 202 M~ = il1 u 7 5.0,258. I Nm - MOmen h $ k hOng tAi : 15
 15. G oR, ( 1) 1 .0,4.1000 ( 1) Mh3=~ 2 -7j = 7 5.1 2 - 0,258 = - 9,96kGm=-97,5Nm. a chEf dO MOmen hl;l k hang t Ai Mh3 < 0 co n ghla III c o cl'[u lAm vi~c hl;l dOng l\lc. T hl dl!- 2 : T fnh c hon c Ong sul'l:t dOng c d t ruylln d Ong x e d .ll ( d¢ng C d k hong d 6ng b ¢ r Oto dAy q uAn) c ho biEH : tr9~g h.1Qng x e c liu Go = I T; U ti t rQng d inh m de G dm = l OOT; t 6c dO d i chuyG'n v = 5 5 m /ph ; It,1c c an c huy€n d Ong k hi t rQng U i d jnh m de F e = 6 480N, vA k hi t rQng tAi Feo = 3 240N, hi~u s ul'[t c ua c d d Iu ' l = 0 ,85 ; t i 96 truy~n i = 1 8, d ubng k inh b anh x e D = O ,35m ; m amen qUaD H nh c ua c ac bl) ph(l.n q uay c ua Cd c l'[u q uy d 6i v~ tr1,lC dOng c d J 1 = 0 ,15 k Gm 2 ; t hbi g ian x e d itng dG' t hao Uti t rQng tol = 1 00s ; t hbi g ian lAy tAi to2 = 1 508. HAm d ¢ng c d b ang CO' ci'lu p hanh Cd k hi c o m Omen p hanh M Ph = 7 8,5 N m. C ung d1.1Ong d tch chuyi!n t ai trc;mg 1 = 5Om. - Thbi g ian xe cliu chl;lY h{;'t q ua.ng d ubng : 5 0.60 = 5 5s t= = 55 v H~ - s 6 t iep dit;!n t Udng d 6i : 2 x 5 5 x 100% TD% ~ 21 . 100% ~ ;;-:c'i;;-";'-,;;i."7~ = 3 0% 2 x 5 5 + 1 00 + 1 50 2 t + t ol + to2 '. - Cang Built d nh t r"il tr1,lc d ¢ng k hi t ai bAng d inh m uc : CCJ F c'v 6 480.55 , p ~ = = 6 ,98 k W . l 000'ldm 1 000.0,85.60 - COng sul'l:t c an t Inh k hi x e c liu ch~y k hOng tAL T a cd hi~u s ullt ' l = 0 ,78 c ung voi 1 '2 tAi bAng t hea d 6 t hi h lnh 2 -2 3 240.55 o7 1 00.0,8. 60 ~ 3,8 kW . N €u chQn c ang s ullt dQng c o t hea c ang liIullt t rung b inh t hl : Pct + P eat· 6 98 + 3 8 P dm = k 2t ' 2 • = 6 ,73 k W . = 1 ,25 M s6 D ¢ng cd ch~ t~a k hOng co ti~p di~n q uy c hulin T D% = 30% n an phAi. q uy d 6i v~ d ¢ng Cd cO T D% = 25%. K hi d o : ~ ~ T D. . % ~ JV25% ~ 30% 6 73 7 ,73kW p' p TD % ' dm dm tc dUQC t inh t u t6c d ¢ c ua b anh x e : - T6c d ¢ CUB d ¢ng CCJ . v .i 5 5.18 nd/c = n b ·1 = n Db = 3 ,14.0,35 T rang d o : n b - t6c d ¢ c ua M nh x e [vg/ph]. 16
 16. T hea s a t ay t ra c tlu t a chQn d ¢ng co k Mng d 6ng bQ '·rOto dAy q ulln k uru M T-22-6 v ai c ac t h6ng s6 kI thu~t : P dm == 3 80V ; T D% = 2 5 ; P d in = 7 ,5 k W ; n dm = 9 45 vg /ph; AM = 2 ,8 ; J = 0 ,26 k Gm. 2. T inh t oan v a ch(,ln co CAll p hanh h am P hanh hAm l a m i)t b ¢ ph~n k Mng t he thi~u t rong c ac Cd d iu c hInh c ua c~u tr~c P hanh d ung t rong cAu tr1,lc t huong cd b a lo~i : p hanh gu&:, p hanh d Ie vA p hanh d ai N guyfln H ho~t dOng c ua c ac lo~i p hanh n oi t r(in v~ co b an g i6ng n hau. K hi d i)ng co c ua cd c llu d ong vAG l uai di~n t hl dOng t hai c u¢n dAy c ua n am chAm p hanh hAm c ling cd di~n. Ll,ic h ut c ua n am chAm thAng ll,tc c an Cua 10 ~o, giAi p hdng tl'\1C dOng co d e dOng Cd l am vi~c. K hi c at di~n, c u¢n dAy n am chAm c ling mAt di~n, l~c cAng c ua 10 x o se e p ch!).t rna p hanh VaG tr1,lc d ¢ng co, d e h am. P hanh hiim di~n t u t huong c M' ts;lo t heo h ai k ieu : hAnh t rlnh pha.n t lng d ai ( hang ch1,lc m m) v a h anh t rinh pha:n t lng ngQn (vai m m). LOs;li h anh t rlnh dAi yflu cAu Jl,iC h ut n h6, n hung k~t d iu cd k hi cOng M nh v a p htlc t~p. Th\1c t~ t huang d ung p hanh , h ilm hal)h t rlnh n g:in. thi~u t~n So d o d ¢ng h9C c ua p hanh d ai v a p hanh guDC giai b lnh 2 -4. " ),-..... K hi cuOn dAy c ua n am chAm cd di~n, l uc '. h ut c ua n am chAm se nAng c anh t ay d on L Mn, l am c ho d ai p hanh (h0!.ic g u6c p hanh) kh~ng e p ch~t VBo tr1,lc dOng cd. K hi m at di~n, d o tl,t t rQng c ua n am chAm G nc vA d 6i f S) tI"9ng p hanh G ph ' d nh t ay d on hli\ x u6ng ", L vA d ai p hanh g hi chl),t t1"\lC dOng co. D6i vlii loIP p hanh h anh t rinh n !¢'n, k hi ,finc , m 4t di~, d uM t9.c d1,lng c ua Il,tc III xo, d ai l " "'" ....4 p hanh 8~ tip cht~, lAy tt1,1C dQng c a. I" I( I Khi chQn co: C«u p hanh c lin c hu y d~n 3 I J) S6 Co: b an : dj~n' lip lAm vi~, M t hOng 56 tit1p'"di~a: tUc:'ng, d 6i ( TD%) vA dO dAi hEmh t rlnh !?'fJ.B p h4n ; dng (ho~ t ri 66 goc q uay llin nhAt) " , a ) , Tlnh . ota. va 11JB c hQn p hanh c ho c o c «u n Ang- h". , L\tc tAc d1,lDg l~n t1"\lC dQng co: khi p hanh L phl,l thuOc vAo h i 86 mOmen_,cia co: cAu p hanh A IrH--'--.--=-+-l vA ch~ dO lAm vi~ c'fJ.a C d cl1u nAng-h~, , , M~men cAn tI:nb k hi h~ tAi vOi tAi d jnh , , m ac: .. I (Gdm.-fGol'~ (2 -~) H lnh 2 -4 = M INmJ (2-29) rz ' s o d6 dOng hQc ella p hanh hAnh trinh & Ii. di I .U 0 - Phanh d oi .. b - Phonil guoc. 17 2 · T BtlflT ·A
 17. T rong do Gdm tAi trQng d inh milc, [N] - Go - trc;mg hlQng c ua cd cllu M c hitng, [N] Rt ban k lnh Clla t ang, [ml - i - d s 6 truy~n m~h u - s6 n hanh c ua r bng rQC tz - hi~u s ullt c ua ctlu. cd ch~ dt') litm vi~c, c in t~m h~ ch~ s 6 d1,l tru: k. H (l s6 dlj t ru nity phI,!. thuOc vito Tily vi~c dQ l am nhl1 t rong bAng s au H~ vi~c ChI'! d¢ litm s6 k Nh,? n hitng (Nh) 1,5 T rung b lnh (Tb) 1,75 N~g n~ 2 ,0 ( Ng) R at n(tng n e (RNg) 2,5 T u d 6 mOmen c ua cllu p hanh : Cd ( 2-30) MPh = k .M ch ' '. b ) T lnh t oaD v a l~a e hQn p banh c ho c o e «u d i c huytiin x e e au v a x e c on T rong d oh t oan vit chqn lofP p hanh cho c d ctlu nily, c 4n chd. y lit mOmen do p hanh t~o r a khOng dl1QC Ian h dn t ri sO: mOmen mit b aob xe cd t M t ruQt t heo dl1bng r ay. T ri s 6 gia t6c I an nhllt cho phep khi p hanb luc co ctlu eli chuyt1'n thul),n t heo c hieu g i6 , ( 2-31) T rang d 6 : t5 - M s6 trc;mg IUc;Jng b am w. b~ s 6 nbBm g iua b anh x e d ubng r ay r- h~ s 6 r na s at truQt, ( 3+5) 10- 4 f3 - cd' tl'1,lc, [m] r et - M.n k inh Rb - bAn k lnh b anh xe, [m] f - he s 6 m a s at lAo, ( 8+10) 10-4, [m] F g - 11,lc cAn c ua gi6 t~D 1m2, [N/m2] S - di~n d ch cAn gi6 ' cua cd ctlu, [ m21 G - tl'QDg h1Qng c ua co cAu khi khOng m ang tlli, [ N], V ai t rl s 6 g ia t6c a, t6c d¢ d i chuyt1'n v d e d inh, cd, tb~ d nh duQC t hbi g ian p hanh t ph' vii mOmen p hanh : f3 , ret + G.R,,~ f ( R" ), ( 2-32) ~h ~ (1,1 - [Nml 18 2 · , 880T · 8
 18. m5men q min t inh c ua d l)ng Cd truy~n dl)ng, I kgm2] J d/c T rong d o - t6c dl) q uay c ua d ¢ng cd, [radig1 w d/c - J - mOmen q uan t inh c ua t oan M t ac d \lng lfln b anh xe, [kgm2] t6c dl) q uay c ua b anh xe, [rad/s] W - i - ti s 6 truy~n c ua M p giAm t 6c. c ) T inh c hQn n am chAm. di~n c ua c o c llu p honh d~t l~ LI,1C c an t hi€t m a p hanh (lI,1C hdt'lng t dm) b lng 1 F = :uFh T rang d 6 : !1 - h~ ~6 r na s at ( neu m a p hanh l am tU ch~t li~u a miAng v a p uli h dm bAng g ang t hi f.l = 0 ,35) LI,1C h ut c ua n am c hAm F nc' h anh t rinh c ua p han u ng yflu cl1u h ll, d11QC x ac d inh . theo bi~u t huc s au 1 ( 2-33) ( Fnc·hll)yc = F .h·?l.k T rang d o : F nc - II,1C h ut c ua n am chAm htl - hanh t rinh p han u ng h - hanh t rinh k hi h dm hi~u sua:t 71. - tru: ( 0,75 + 0 ,85). k - M 56 dV N am c ham h am p hi\i co t ich 56 (F nc.hLJ) > (F nc.hLJ}Yc di~n lAy tlli c ua d lu tr1)c til 3. T inh ChQD n am chA.m Cliu tn,IC t u k hac v oi c ac lol;li. c au t r\lc t h5ng t hl1bng 0: c o cl1u Hiy tAi : t hay c ho m oc ho~c gliu l a m l)t n am chAm di(!n. H lnh dl;.lng, k lch thut'lc c ua n am chAm d11QC chi! ~o t hanh c ac lo~i nhl1 trfln h inh 2 -5 a ) N om c hAm I lly t iii h inh t rim, d ung d~ ~n chuy~n c ac c hi tii!t M .ng g ang, s lit . c6 k[ch thl1t'lc khOng Mn, h lnh dl;.lng k hac n hau (sAt t bep V \lD, p hoi, d inh v.v ... ) b ) N om c hAm t rim 1 6m m "t c Au, d ung d~ ~n chuy~n c ac v(lt t hd h lnh c liu Mn c ) B an t ii h lnh c hit n hj).t, d ung M v(in c huyln c ac v (it d ai nhl1 : t hep Uim, dl1ang r ay, 6 ng t Mp dAi v .v ... d ) Xa n am c hAm, d ung d d v~n chuy~n c ac v$.t sil!u t ruong, Siflu t rQng. K hi t hii!t ki! cliu t r\lc t u, c tin c hu y h ang d21u lA vl1n d@ c ung ct(p di(!n (hI) tiflu t h\l lo~i 1) M IO!J.i t ru 81,1 c6 v a n hung t rl1bng hQp khOng m ay d o t si t"(Qng r oi t v do. C he dl) l am vi~c c ua n am c M.m Hiy tAi lA chi! dQ ngAn h!J.n ~p l:p, c o h(! s o t iep di(!n tl10ng d oi bAng 50%, c hu k i l am vi~c khOng It'ln h an 10 p hut. Ni!u c uang dl) l am v i$c c ua n am c ham n~ng n~ v~ h~ s6 W~p di~n It'ln h an 5 0% t hi c lin giAm di(ID a p d~t l~n cl,1c n am chAm. 19
 19. '. I flnh 2 -5. Nam chAm lay tiii HllIh lrt>" ; b - Hlnh fron /{)m m (lt eau ; c - Hlnh e M nh41 ; d - Xa nam cham. Il - = 2 20 ~ = ! 55,5 U TD50 % ( 2-34) TD % l /TDth J) cP oj " T rang d6 : U cp - di~n ap cho phep ~t Ian CU¢n t + J n am c ham k bi T Dso% == 50%. T Dth% - h~ 86 til!p di~n t h\ic. 4. T inh ChQD d uong day t iep di~n c ho c au tr~c ( duilng tr61Ay) C ae c d c au e lla c.1u tr1,lC la n hung thil!t h i k h6ng c 6 d tnh, c ho n en vi~c c.!lp dil;in d~n c ae dOng c d t ruyen dOng, d~n c ae t hil!t bj diElu k hi€n d ung m /)t M t h6ng ti~p di~n d!fc bi~t g 9i lit d uong trOlAy. C 6 t he d ung h ai h~ ti~p I Dnh 2 -6. K et cAu ella h e t ifp di~n cling. di~n : M t iep di~n c llng v a h~ ti~p di~n M .ng Q - KIt c411 c,m gid d q dul1ng liep di~n; b - Kli c6u Clln b¢ My difll. d ay m em, D uong t igp d i(m b ang da.y m em c hi 20
 20. dUQc p hep d ung k hi c ung d uong d i C'huy@"n Clla Cd c liu k Mng q ua I an. Dl1bng t iep di(!n c ung t hl1bng d ung t hep g oc ( 50 x 50 X 5) v a ( 75 x 75 x 10) m m. H inh 2 -6 m o t:1 k et d iu c.ua h~ t iep di~n c ung. di~n T hep g oc 1 dt1Qc g a t rl\n giA d o dl1bng t iep n am dl10i d iu t r\lc v a c ach di(!n ba.ng s u d o 2. B ¢ lAy di~n b aa g 6m t hep g oc 1 ga lAn d au n 6i c ap ba.ng g ang 3. C ap m em 4 s e cfip di$n d en c ac dQng Cd v a t hiet b t dieu khi~n c ua cQu trl,lC. C ac dQng Cd t ruyen d ¢ng cAc cd d iu c ua d iu tl1,lC co M 86 t iep di~n k hac n hau, ni'ln q ua t rinh d nh ch(?D dl1bng t iep di~n n~n thl,ic hi~n t hea c ae b voc s au - Tinh t 6ng d ong d jnh m ue c ua c ae dQng Cd. n L 141m = I(lmi i= 1 M s 6 ti($p di~n - Tinh t 6ng d ong d inh m uc e ua e ac dQng c ung cO n hv n hau. Cd n L Idmi a ng v6i TD,% 141m! = =1 J b 1dng tl,i nhl1 v~y d nh e ho I:E:lmlI u ng v ai T Du% v .v .. - Tinh M s 6 t iep d i$n t rung b inh. I:LdmlI + + T D,,% ILJm - Tinh d ong di~n cl,ie d~i t rong 3 0 p h t hea M s o hi$u dl,lng k j . lmax30 = k j ILlm . di~n T hea t ri 86 c ua ImaxJO t a co th@" c h9n dl1Qe t i€t c ua dl1bng d ay t iep d i$n. Kil1'm t ra d(l 8\lt Ap t~n dl1bng dAy t iep di~n c ho d ay d dn b ang d ong v a n hom t hea c ling t huc : di~n - D6i vCfi d ong m (lt chi@u : 2ImaxL = S U 100% ( J .. dm - D6i v6'i d ong dililn x oay c hieu is..I Lcasp ITlBX ~U% ~ SU 1 00% G dm di~n d~i [ A] T rang d o Imax - dang C1,l'c di~n L - chieu dAi dl1bng t iep (m] Buat d i$n d.§n e ua v~t li~u l am dl10ng t iep di~n ( d6ng = 5 7, (J - (J J) n Mm t'5 = 3 5 [ m Q . m m2 S - ti€t di~n dl1bng t i€p di~n [ mm2] 21

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản