Trang bị điện-điện tử, Máy công nghiệp dùng chung part 1

Chia sẻ: zues06

Tham khảo tài liệu 'trang bị điện-điện tử, máy công nghiệp dùng chung part 1', kỹ thuật - công nghệ, điện - điện tử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Trang bị điện-điện tử, Máy công nghiệp dùng chung part 1

ettAT - NGUYEN T HI L lfN A NH
Y O Q UANG H OI - NGUYEN V A N
TRANG BI D• - DI~N T V
I~N
• •MAy CONG NGHlep DUNG CHUNG

~ NHA XUAT BAN GlAo Due
vCr QUANG H 6r - NGUYtN V AN CHAT - NGUytN THJ LIEN ANH
, .. ,.. ?

TRANG 81 e• - elEN TU
lEN
• •
',. M Ay CONG NGHIEP DUNG CHUNG


{ Td; hdnldlllJlIi"l1l1lJ1f
NHA XUAT BAN GIAO D1,JC
L OI N Ol DAU


nhi~u
T rong diJ. p hat t ritn e ua k hoa hQC k { t hufi,t, t hank t l!u m ot
voo
_(ki t huM d i4n t il, k i t hUfi,t 86...) d d d liqc 6.p d lf.ng l inh vl/.c c 6ng
n ghi4p. 0 nllOc ta, d d va d ang nhf!.p khtJ. nhi~u l ogi m ay m oe, t hUt bt
n it h i¢n dq,i ,- do do d bi hOi q ua t rink d iw tq,o can co n hung g iao t rinh
m ai, d l t rang b i n hilng k i€n thlie ti~n t i€n c ho s inh vil2n, n hdm M t
k ip vai thl/.c t I eua x d h4i t rang h i4n t gi v a n hilng n dm tOi.
Do vgy, g iao t rinh ~Trang bt d i4n - di¢n tU m ay c 6ng n ghi¢p d ung
c hung" n ay d uqc bil2n soq.n, d llam t ai li¢u hQC tOp c ho s inh vil2n n ganh
TIt d~ng hOa X NCN- eua t ruong D HBK H a N~i. Gitio tr'inh c ilng h ilu
i ch c ho cae c an b~ k i thu{Jt l am vi¢c trlle tiep hofi,C g ian t iep vai cae
m ay d d dlLqc d t c f/p w i.
Gitw t rlnh g 3m n dm p Mn. B 6n p hlm dluJ. d~ cOp tOi t rang bt dii!n -
di~n tU cae m ay n ang - vfi,n c huyln, l b dii!n, m ay h an, m ay b am, quq.t
va m ay rn!n k hl. P hrm n dm d~ cfi,p tOi cae m ay thu~ c6ng nghi~p ~t
( tuy p Mm -nay k h6ng thu~ cae m ay c6ng nghi~ d ung c hung, n hung
t rong k hi c ha d qi g iao t rinh t rang bt di~ - di~n t u cae m ay c 6ng
nghi~p nht:, c hung tlJi v lin zep vao n~i d ung cua g iao t rinh nay).
T rong g iao t rinh, d t itng loq.i may, d tu duQC giOi thi~u v a p hrln t ich
q ua t r'inh clJng n gM, d4c e{nh k i thufi,t, n hang u ng dl!-ng co ban, co
sd 1 i lU4n va ti n h c h9n m~t 86 t hiet b t di~n d ung cho m ay, 80 d 3
nguy~n I i d iln h inh.

G itio t rinh dugc t 6 c hllc bi~n BOq.n, Cl!- tM n hu SQU :
bi~n v a Q uang m i v a v ilt p han I I , p han N .
C hu
N guym V dn Ch6.t v ilt p han 1, p han I ll.
Li~n
N guyln T hi A nh v ilt p han V.
Cac tae g id x in t hlmh thl/.c cam o n cae d 3ng nghi~ d 4 cho nhi~u
j k iln d ong g op q uj M u t rong Wc bi~n Boq.n g iao t rinh nay. c ac tac
g id c,ang vlJ c ung b ilt o n vh t rlin t rvng m.;ti gop j khac c ua bq.n. dt;>C
d e g iao t rinh dUQC h ohn t hi4n hem. T hu g op j x in g ui theo d ia c hi :
K hoa TI,l d~ng hOa X NCN - Trubng D HBK H a N~i h04-c NhlJ. x uat
bdn G itio d~c 81 - Tron H ung DQ-O - Hh N~i.

CAC 1'Ac GIA
PHAN
TRANG B! DII;N - DII;N T lI
c Ac MAy NA.NG - v AN CHUYEN


Chlrung 1

NHUNG KHAI NI~M CO BAN


§1.1. K HAI NI~M C HUNG

tri~n nhi~u gioi h oa v a
k inh W' c ua m 6i mtOc ph1,l thuQc r ilt
S1,l p M.t vAo m dc d ¢ Cd
tl,! d ¢ng h oa c ae q ua t rinh s an x ulit. T rang q ua t rlnh s an x ulit, m ay n ting - v~n c huygn
d ong v ai t ro k ha q uan t rqng. Mt\y n ang - v~n c huydn Ii'!. c liu niSi g iua ct\c hf:lng m1,lc
. c 6ng t rinh s an x ulIt ri~ng bi~t, g iua e lk phAn x ttong t rong mQt nhA may, g illa c ae m ay
cOng M e t rong mQt dlly c huyen s an x ulit v .v ...
v~n chuy~n
T inh c hlit vi'!. s6 h lQng hAng h oa e tin t uy t huoc v ao di;i.c thii. c ua q ua
t rl.nh s an xu!U.
vi" d1,l : MQt Xl ngh~p l uy(m k im c d Ib c aa DAng s ulit 1 .000 t lin g ang/ngay d~m, c lin
p hai v (\n chuy~n Mn 10 c aa 2 .000 t lin qu~ng, 7 00 UIn ph1,l g ia v a 1 2.000 t lin t han c dc.
T rang ngAnh k hai t ht\c mo, tr~n c ae cOng t rInh t huy IQi, t~n ct\c cOng t ruang xAy
d yng n ba m ay t huy di(ln, xAy d yng cOng nghi~p, xAy dl,tng dAn- d1,lng v.v ... , p ht!n I an
c ac d ing vi(lc n{\ng n~ n hll b6c, xuc, di\o, k hai t hac diU dA d~-u do c:ic m ay nAng - v~n
c huyen thl,tc hi~n.
e u d1,lng c ae m ay n ling - 'o'l)n chuy~n t rong cAe: h$D.g ml,lc cOng t rinh lOn e~ l am
Vi~c
g iam d ang k~ t hbi g ian xAy dl,tng, giAm b bt s6 IUQng cOng n hi\n (khoAng 1 0 HIn).
Vi d1,l : N e u d ung mQt C !l.n d u ell Ibn cO th~ t hay thl1 cho 5 00 cOng' nhAn, c on n~u
d ung mQt m ay x tlc cfJ I on d~ dAo hAc, ~nh, m uong ho{\c t rong cOng vi~ cAi t~o dit~n
d~a t hl co the' t hay t he c ho 1 0.000 cOng nhf1n.

T rong c ae n ba m ay c M t~ co khf, m ay n ang - v{\n chuy~n d ung d~ v{\n c huyen
phOi, b an t hanh p htIm vi\ thAnh pMim t u nhA m ay n ay s ang nhA m ay k hac, t u p hlin
xllong ni'ly s ang phAn x llong khAc.
5
§1.2. P HAN LOAI M Ay N ANG - VAN CHUYEN
Ph1,l t hutic vAn d~c di~m e ua h ang h 6a c~n v(l.n c huy€n, k ich t hlloc, s 6 111Qng vA
p huong v(l.n c huyen rnA ct\c mAy n Ang - ~n c huyen r at d a d~ng. Vi~ p hAn iO(li m qt
e ach h oan h aa c ae m ay n !lng - vi\in c huyen r lit k h6 khAn.'
C o t he p hilo IOl.li c ae m ay
d~c
nAng - vi\in c huyen t hea cae
d iem c hlnh s ao : ( hloh 1 -1)

1. Theo phuong v~n c huyin hBng
h6a
a) T hee p huong t hAng d ung:
t hang mAy, m ay na.ng
b) T hea p huong n lm n gang :
hAng chuy~n, bAng tAi
c) T hea m $t phAng n ghiang
x e kIp, t ha.ng chuy~n, bAng tAL
d ) T hea cAe p huong k@'t hQp
cAu tIVe, clin tr\lC, ca.u t1Vc cAng,
'.
mAy x iic V .v ...

2 . T heo cAu ","0 c ia c o cAu d i c huyen
a ) M ay n !lng - v~n chuy~n d!}.t
c 6 d inh : t hang m ay, m ay n !lng,
t hang c huyen, b ang Ul.i, bAng
c huyen v .v ...
b) Di c huyen t inh ti~n c~u
trt,lC c ang, c lin cIiu c on d~, c ac
lo~i c lin tr1,lc, c liu t ryc v .v ...

c) D i c huyen q uay v oi m Ot g oe
q uay t tli h~n : c lin d IU t hap; m ay
x iic v .v ...
I)

3 . T heo cO cAu bOc hAng
a ) C d d lu b 6c h Ang lA t hong,
c abin, g liu t reo ...
b ) D~ng rode, x ich t reo, bAng.
-,---=,~. . l'J.
• ii e) C d c «u M e h Ang bAng n am
,,~ .'~ chAm di~n.
)J
k)
d~
4. Theo c ht lAm v itc
m ob 1 -1. ~Ac l~i mAy nang-Y.)n chuybi. a ) Ch~ dO dAi h~n : b Ang tAi,
v 6i mOe c du Mng,- Ir ClA/ ~ glJu "go,,",,-
~
Clbl bAng chuy~n, t hang ehuy~n
< l-
can
c- cdu con d l; d - Clln /7llC edltg,- e- Clln c llulMp;
b) Ch~ dO ng 0 , Mh > O. Di~u d o
co n ghla lA m 6men dOng CO ng11~ chi~ vlti m Omen phl,! tAL DOng CO l am vi~c C1 ch~
dO hf;L hAm. K hi tAi tl'Qng tU:dng d6i n h6 ('1c < 0 ..5) t hi 'Ih < 0, Mh < 0, m Omen dOng
Cd c ung chi~u vlJi m Omen phl,! tAi. DOng Cd liUn vi~c 0: c hli dO hfiL dOng l~c.
di~n
tliong d6i TD%. C hu kl lAm vi~c c ua cO cllu nAng -
-) T inh toan M 86 t ilp
hfiL b aa g 6m cAc g iai dOfiLn s au : h $ k hong tAi, n Ang tAi, h , t Ai vA n ang k hOng t Si ( giua
c ae g iai d o,n t hu:bng c d t hbi g ian n ghl).
w mes mAy.
wan
K hi t!nh ti~p di~n tu:dng d6~ chUng t a bO q ua t hbi gian h am :mAy
M s6
T hbi g ian too.n bO 1 c hu kl lAm vi~c c lla c d cl[u n Ang - h, cd th~ t inh dllQc t hea
nAng s ullt Q vA tAi t rQng d inh m ile G dm .
3 600Gdm
T ,,= ( 2-9)
Q [ ,]


. 100% ( 2-10)
T D% =

11
T rang d 6 : TJv - thbi g ian li'!m vi~ cUB. mOt c hu kl, x ac d~nh t hea di@u ki~n l am
vi~c c\! th@' cUa cd cl1u.
*) ChQn so b¢ c "ng 8u6.t dl)ng co. C h9n s ci bQ cling 8Ul1t d()ng Cd cO th~ t hea ph\! tru.
t rung b lnh M lb• hal).c t hea ph\! tAl. dAng trj. M dt k~t hl;lP v{Ji h~ s 6 t iep di~n tU:dng d6i T D%.
cae
P h\! tAi t rung b lnh, phl,l tAi d ang tr~ t inh t hea bi{fu t huc s au
n

I M,t,
kCi=c;'~_ ( 2-11)
T ok
( 2-12)
T o"

T rang d6 : M j trj. 86 m Omen u ng vtri khaAng t hbi g ian tj ;
-

rna
k = ( 1,2 + 1 ,3) - h(l a6, phl,l thu¢C vi'!a d ¢ n Mp nhO c ua d 6 t hi p h\! t w, t lin s 6
m ay, h am m ay.
Di~u ki~n d(!' chQn cOng BUl1t d(lng· cd :
'. M dmDC;e. M tb
( 2-13)
M dmDC ;e. M dt
*) K iim nghi~m

D@' ki{fm nghi~ cOng sul1t dOng cO da. chQn, clln phAi xtiy d.,rng bi{fu d 6 ph\! till
c Mnh x8.c. S au k bi dl\ x~t dl1n t hbi g ian rna m ay, h am m ay vi'! t hbi g ian n ghi c ua dQng
co, t inh l~ t hbi g ian ti~p di(ln t Udng d 6i th(1"c.

. I ,+II'h+It,= .
TD%lh = T ( 2-14)
ok

L tj - Wng thbi gian li'!m vi~.
T rang d o
L tjh - Wng thbi gian hAm.
L ~mm - Wng thbi gian m a may.
v a t inh ph\! tAi c hinh xAc t hea dl;li lUQng dAng tri. M dta:.
D()ng cd dil c h9n Ii'! d ung nl1u th6a. m l\n yllu d iu :
( 2-15)
M te < M dmDC

~Mdta: ~TD
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản