Tránh lặp từ

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
66
lượt xem
16
download

Tránh lặp từ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong bài này chỉ nói đến việc sử dụng lặp từ một cách vô ý, nhiều khi là do cẩu thả hoặc do thói quen – trong khi cái sự vô ý này không phải là không thể sửa được. Ai cũng biết những câu có sử dụng từ lặp lại quá nổi tiếng, kiểu như “Ai có súng dùng súng, ai có gươm dùng gươm…” hoặc “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” – đố làm cho hay mà lại không dùng từ lặp đấy! Nhưng trong tin tức mà cứ nói bên trên rồi lại nói bên...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tránh lặp từ

  1. Tránh l p t
  2. Trong bài này ch nói n vi c s d ng l p t m t cách vô ý, nhi u khi là do c u th ho c do thói quen – trong khi cái s vô ý này không ph i là không th s a ư c. Ai cũng bi t nh ng câu có s d ng t l p l i quá n i ti ng, ki u như “Ai có súng dùng súng, ai có gươm dùng gươm…” ho c “dân bi t, dân bàn, dân làm, dân ki m tra” – làm cho hay mà l i không dùng t l p y! Nhưng trong tin t c mà c nói bên trên r i l i nói bên dư i, cho bi t r i n cho hay thì c cũng t c m t mà nghe t c l tai. y m i ch là ki u l p thông d ng và ơn gi n nh t thôi, còn lo i l p t không áng có hơn. Xin nêu vài ví d : “Anh thương binh n ng Thân c Sáng thôn B Vàng, xã i Hòa, huy n Tân Yên (B c Giang) n i ti ng trong vùng nh bi t làm kinh t gi i, m i năm thu lãi hàng ch c tri u ng t tr ng n m và chăn nuôi l n. Nh làm kinh t gi i, gia ình anh Sáng ã có cu c s ng khá gi , 2 trong s 4 con c a anh ang h c i h c.” (Làm giàu t tr ng n m, 19/7/2004, vnanet.vn) “U ban M t tr n T qu c Vi t Nam t nh Lào Cai v a phát ng ng h qu Vì ngư i nghèo. Ngay t i l phát ng, 22 doanh nghi p, ơn v ã ng h qu Vì ngư i nghèo trên 100 tri u ng.” (Lào Cai ng h Qu Vì ngư i nghèo, 18/7/2004, vnanet.vn) “L i d ng lúc bà H nh i vào b p rót nư c, H c li n i theo sau b t ng rút dao âm 2 nhát vào lưng. Bà H nh b âm, ch y và quay
  3. ngư i l i, H c lao theo dùng dao âm liên t c 20 nhát vào vùng c , ng c, b ng và sư n làm bà g c ngã úp m t xu ng n n nhà. Sau khi âm ch t bà H nh, H c r a tay dính máu phi tang.” (Hà N i xét x v gi t ngư i nghiêm tr ng, 17/7/2004, vnanet.vn) i v i tin d ch thì l i có ki u l p t khác. Ch ng h n “T i m t cu c h p báo vào chi u nay, m t quan ch c B Tài chính cho bi t m t chương trình t ng th nh m kích thích ho t ng lưu thông ti n t …” ho c “Trong cu c h i àm, hai bên kh ng nh s thúc y s h p tác gi a hai bên…” ho c “Quan ch c này nói chương trình này n u ư c th c hi n ng b s thúc y m nh m n n kinh t nư c này.” M t hôm p tr i nào ó, tình c c l i bài vi t c a mình cách ây vài tháng, vài năm, b ng phát hi n th y m t lô t l p và ch ng hi u n i t i sao mình l i vi t như th . Cách kh c ph c: 1. Hãy th c l i nh ng bài vi t cũ c a mình và phân lo i các t l p thành nh ng nhóm c th : * Các t ch c năng (nói, cho bi t,…) * Các liên t , m o t xác nh (m t, này, ó, ây, thì, mà…) * Các t bi u t n i dung
  4. 2. Th xem có chuy n i ư c sang các t khác hay không, ch ng h n tùy n i dung mà t “nói” có th thay th b ng: cho bi t, cho hay, phát bi u, nh n xét, kh ng nh, v,v… 3. Không nh t thi t lúc nào cũng nh c l i y tên t ch c, công ty. 4. B b t các m o t , liên t khi có th . Ví d “T i (m t) cu c h p báo chi u nay…” 5. Th tìm nh ng t thay th ho c “gi u i” trong trư ng h p ng pháp cho phép i v i m t ho c m t s t luôn bu c ph i l p l i vì là i tư ng chính c a tin. Ví d câu “Trong t truy quét t n n m i dâm Hà N i, cơ quan ch c năng ã b t ư c 50 gái mãi dâm ho t ng t i các khu v c…” thì có th s a l i thành “Trong t truy quét t n n m i dâm Hà N i, cơ quan ch c năng ã b t ư c 50 i tư ng ho t ng t i các khu v c…”. Lưu ý: ây ch là 1 cách! Ho c “D án 10 tháng 10 phim ng n do Qu Ford tài tr v a k t thúc v i 8 k ch b n ư c ch n dàn d ng trong t ng s 120 k ch b n thu ư c t cu c phát ng sáng tác k ch b n phim ng n. (K t thúc d án làm phim ng n do Qu Ford tài tr , 19/7/2004, vnanet.vn) thì có th ch m câu “cu c phát ng sáng tác.” (s hay hơn và c t n u có kho ng th i gian c a t phát ng)./.
Đồng bộ tài khoản