Trích dẫn.Sức mạnh của tĩnh lặng

Chia sẻ: Ko Can | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:26

0
153
lượt xem
70
download

Trích dẫn.Sức mạnh của tĩnh lặng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

"Sức mạnh của tĩnh lặng" – Stillness Speaks – là tác phẩm nổi tiếng, ngắn gọn và sâu sắc về tinh thần học của Eckhart Tolle, tác giả được Thời báo New York Times bình chọn là một trong những tác giả có sách bán chạy nhất. Cuốn sách đã được dịch ra 28 ngôn ngữ; kể từ lần xuất bản đầu tiên vào năm 2003 cho đến nay, sách đã bán được 300.000 bản ở Mỹ. Đây là một cuốn sách hữu ích và thiết thực cho những ai muốn vượt qua các tình huống thử thách trong đời...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Trích dẫn.Sức mạnh của tĩnh lặng

 1. Eckhart Tolle S C M NH C A TĨNH L NG Stillness Speaks
 2. Cùng m t tác gi • S c M nh c a Hi n T i (The Power of Now) • Th c t p v S c M nh c a Hi n T i (Practicing The Power of Now) • Th c t nh M c ích S ng (A New Earth: Awakening to Your Life’s Purpose)
 3. N I DUNG BÌA 4 S c M nh c a Tĩnh L ng – Stillness Speaks – là tác ph m tâm linh r t ng n g n nhưng sâu s c c a Eckhart Tolle, tác gi ư c New York Times bình ch n là m t trong nh ng tác gi bán ch y nh t. ây là m t cu n sách h u ích và thi t th c cho nh ng ai mu n ti p xúc v i b n ch t sâu l ng, trong sáng và chân th t trong con ngư i mình. Cu n sách có th giúp b n vun b i s v ng chãi, kh năng tr m l ng tâm h n dù bên ngoài ang x y ra nh ng bi n ng gì i n a. S c M nh c a Tĩnh L ng có th giúp b n vư t qua nh ng tình hu ng th thách trong i s ng cá nhân và ti p xúc ư c v i m t chi u không gian yên tĩnh và an bình bên trong. Cu n sách s giúp cho b n kh năng l ng nghe s tĩnh l ng trong b n có th tìm ra l i gi i cho nh ng câu h i l n mà b n t ng thao th c. S c M nh c a Tĩnh L ng có th giúp b n rũ b h t nh ng khó khăn, hi u l m, vun b i l i nh ng quan h thân thi t trong i mình, vư t lên trên nh ng thói quen xưa cũ, nh ng cách hành x tiêu c c, thay i quan h c a b n v i m i ngư i và v i cu c i.
 4. L I GI I THI U Tôi r t thích t a sách “STILLNESS SPEAKS” mà Eckhart Tolle t cho tác ph m th hai này c a ông. Nhưng ph i m t m t th i gian khá lâu tôi m i tìm ra ư c m t c m t thích áng – “S c M nh c a Tĩnh L ng” – dùng làm t a ti ng Vi t cho cu n sách này. Hay nói úng hơn, là t a sách ã n t m t nơi r t Tĩnh L ng bên trong mà ch c ch n không ph i b ng suy tư c a tôi. Lúc c xong chương u tiên, tôi c m th y như v a ư c c m t bài kinh văn thâm di u và linh c m ư c năng l c chuy n hóa kỳ di u c a cu n sách. Qua cu n S c M nh c a Tĩnh L ng, Eckhart Tolle giúp chúng ta tìm l i ư c b n ch t sâu l ng, trong sáng và chân th t c a mình. Dù cho có nh ng bi n ng ang x y ra chung quanh, hay nh ng tình hu ng th thách trong i s ng cá nhân hi n nay c a chúng ta như th nào i n a, chúng ta v n luôn có kh năng ti p xúc ư c v i m t chi u không gian yên tĩnh, và sâu l ng bên trong. Ph m ch t i s ng c a chúng ta tùy thu c vào ph m ch t c a nh ng quan h trong i mình. Tùy thu c vào quan h c a b n v i gia ình và nh ng ngư i thân trong gia ình. Tùy thu c vào quan h c a b n v i ngư i hôn ph i c a b n. Tùy thu c vào quan h c a b n v i i s ng. Nói m t cách khác, b n có m t quan h t t p v i m i ngư i và v i cu c i? Do ó, S c M nh c a Tĩnh L ng s giúp b n kh năng rũ b nh ng thói quen xưa cũ, tiêu c c; giúp b n thay i cách s ng, cách suy nghĩ và cư x v i b n bè cùng nh ng ngư i thân trong gia ình m t cách t t p hơn. Không nh ng th , S c M nh c a Tĩnh L ng còn giúp b n nhìn sâu vào nh ng câu h i l n hơn: - Tôi là ai? Ý nghĩa c a i s ng là gì? - T i sao tôi có m t trên cu c i này? - M c ích t i h u c a i s ng là gì? T t c nh ng câu h i ó, dù l n, dù nh , u r t quan tr ng i v i chúng ta. Và m t khi b n ã h i thì s luôn ư c Im L ng tr l i, khi b n ã s n sàng l ng nghe. Ch c n gi cho lòng mình trong l ng. Khi có m t, b n có th nghe nh ng h i âm, l i gi i áp n v i b n qua ti ng gió, ti ng mưa, ti ng thì th m c a bi n c ... Ch c n b n bi t l ng nghe. Hãy s ng và th c hành nh ng gì mà Im L ng ã nh c nh cho ta. Di n M c Nguy n Văn H nh Giám c sáng l p Trung Tâm Khám Phá Chính Mình (Virginia, Hoa Kỳ) Website: www.center4selfdiscovery.org/ttkpcm.html Email: hanhnguyen@center4selfdiscovery.org
 5. L I T A C A TÁC GI M t b c th y tâm linh chân chính không có b t c i u gì d y cho h c trò c a mình – theo cách hi u thông thư ng c a t này; không có gì trao truy n, như thêm cho b n m t d li u m i, m t tín i u, hay m t cách cư x ... nào ó. Nhi m v duy nh t c a m t b c th y tâm linh chân chính ch là giúp cho b n c m th y r ng ã n lúc mình có th v t h t i nh ng gì ang ngăn cách b n v i b n ch t c a b n – nh ng gì chân th t mà b n v n luôn bi t v chính mình, trong t n áy chi u sâu s Hi n H u c a b n. M t b c th y chân chính có m t ch làm hi n l m t chi u không gian sâu l ng, có s n trong b n. Chi u không gian sâu th m ó cũng chính là ni m an bình n i t i luôn có m t trong b n. Khi b n tìm t i m t v th y tâm linh – hay v i cu n sách này – v i m c ích ch tìm m t s kích thích trong suy tư, lý thuy t, b sung thêm m t s tín i u mà b n ã có s n, hay ch có thêm tiêu cho nh ng cu c phi m àm vô b v m t ki n th c,… thì có l b n s th t v ng ngay. Nói m t cách khác, n u b n ch mu n tìm thêm tài suy tư, b n s không tìm ư c i u gì h u ích trong cu n sách này, và ch c ch n b n s ánh m t cái tinh túy c a nh ng giáo lý ư c c p ây, ánh m t tinh hoa c a cu n sách – nh ng th không n m trong gi i h n c a ngôn t mà tôi ang s d ng. Nh ng tinh hoa y v n ang có m t trong b n. ây là i u mà b n c n ghi nh , và c m nh n, khi b n c nh ng dòng ch này. Ngôn t ch là nh ng t m b ng ch ư ng, không hơn không kém. Còn nh ng gì c n ư c ch ra, b n s không th tìm th y trong th gi i c a suy tư mà ch tìm ư c trong m t chi u không gian sâu l ng bên trong b n, m t m c sâu s c và ch c ch n là r ng l n hơn chi u không gian c n c t c a nh ng suy tư. S yên tĩnh r t s ng ng, và sung mãn là c tính c a chi u không gian này, do ó khi nào b n ang c m th y m t s yên tĩnh dâng tràn lên n i tâm lúc c nh ng dòng ch trong cu n sách này, thì ó là lúc hi u năng c a cu n sách ang tác ng lên b n và ang th a mãn ch c năng c a nó – như m t v th y tâm linh: Cu n sách này ang nh c b n nh l i b n ch t chân th t c a mình và ang soi ư ng cho b n tr v v i ngu n c i c a mình. ây không ph i là m t cu n sách mà b n có th c ng u nghi n m t m ch t u n cu i, r i c t lên k sách… cho b i óng. Hãy s ng v i nó. Nhi u c gi có th c m nh n m t cách t nhiên trong khi ang c, là khi nào h nên ng ng l i, t cu n sách xu ng sau m i o n văn, th và l ng yên chiêm nghi m nh ng gì h v a c. Thói quen d ng l i m i o n văn là m t i u r t h u ích và quan tr ng cho b n, t t hơn là c ti p t c c cho qua, cho xong. Hãy cho phép nh ng gì tôi nêu lên trong cu n sách ư c th m vào b n, giúp b n t nh th c bư c ra kh i thói quen suy nghĩ, tư duy lâu ngày, ã thành nh ng rãnh mòn trong b n. Hình th c c a cu n sách này có th xem như là m t s ph c hưng, trong th i hi n i, c a m t th lo i dùng ghi chép nh ng giáo lý c i n: ó là l i vi t ng n g n như kinh văn (sutra) th i xưa n . Kinh văn là nh ng b ng ch ư ng y năng l c v chân lý qua m t th văn ng n g n như là th văn vi t trong cách ngôn, ho c như m t câu văn ng n, v i r t ít l i gi i thích. Kinh V à (Vedas) và Áo Nghĩa Thư (Upanishads) là hai b sách s m nh t v giáo lý thiêng liêng c a n giáo ư c ghi theo l i kinh văn, tương t nh ng kinh văn ghi l i l i d y c a c Ph t sau này. Nh ng l i giáo hu n và nh ng câu chuy n ng ngôn c a Chúa Jesus cũng th – khi ta l y nh ng l i d y c a Ngài ra kh i l i văn k chuy n, nh ng l i d y ó cũng có th ư c xem là nh ng kinh văn. Tương t , th lo i kinh văn ã ư c Lão T dùng ghi l i nh ng giáo lý thâm thúy ch a ng trong o c Kinh. Ưu i m c a kinh văn là s ng n g n, nhưng súc tích. Vì nó c ý không khơi d y thói quen suy tư không-có-ch - ích c a trí năng ta nh ng khi không c n thi t. Nhưng nh ng gì kinh văn không nh c n – nhưng ã ch th ng ra – còn quan tr ng hơn là nh ng gì kinh văn c p n. Tính ch t g n v i kinh văn c a nh ng gì ư c vi t trong cu n sách này ư c ghi rõ Chương
 6. 1 (“S Yên Tĩnh và Im L ng”) ch bao g m nh ng o n văn r t ng n. Chương này ch a ng t t c tinh hoa c a c cu n sách, và ây có th là i u duy nh t mà m t s c gi nào ó c n n. Còn nh ng chương khác là cho nh ng ai còn c n thêm m t s nh ng b ng ch ư ng khác. Cũng như nh ng kinh văn c i n, nh ng gì ư c vi t ra trong cu n sách này là nh ng gì r t thiêng liêng vì ã n t m t tr ng thái tâm th c r t yên l ng. Tuy nhiên, i u khác bi t ây là, nh ng i u ư c vi t ra ây không thu c v m t tôn giáo nào ho c truy n th ng tâm linh chuyên bi t nào c , nhưng nó có kh năng áp ng ư c nhu c u tâm linh c a r t nhi u ngư i. ng th i nh ng i u tôi vi t ra ây như là m t ti ng chuông gióng lên c nh giác tình tr ng kh n c p v tâm linh c a con ngư i trong hoàn c nh hi n nay. Vì s chuy n hóa c a tâm th c nhân lo i không còn là m t th xa x , ch dành riêng cho m t thi u s : s t nh th c y hi n ang là m t nhu c u thi t y u c a loài ngư i, n u nhân lo i mu n tránh kh i h a di t vong. Trong giai o n hi n t i ang có s gia tăng t c tha hóa c a th tâm th c l c h u, cũ k , ng th i s hé m m c a lo i tâm th c m i cũng ư c tăng t c. Vi c gia tăng t c c a c hai d n t i ngh ch lý là m t m t, có nhi u chuy n ang tr nên t i t nhưng ng th i nh ng th khác thì ang có chi u hư ng t t p hơn – Nhưng dĩ nhiên i u x u thì luôn có v hi n nhiên hơn vì chúng ta thư ng có khuynh hư ng hay làm m ĩ lên khi nói v nh ng i u x u. Cu n sách này, l ương nhiên, c n s d ng ngôn t mà khi c lên s t o thành nh ng ý tư ng trong u b n. Nhưng nh ng ý tư ng ó không ph i là nh ng ý tư ng bình thư ng – l p i l p l i, n ào, ch nghĩ n riêng mình, ho c là nh ng ý tư ng ch òi h i s chú ý c a ngư i khác. Như nh ng v th y tâm linh chân chính, cũng như nh ng kinh văn c , nh ng ý tư ng trong cu n sách này s không nói “hãy ch chú ý n tôi”, mà nó s nói “hãy vư t lên trên nh ng gì tôi ang nói n”. Vì nh ng ý tư ng này ã n t m t nơi r t yên tĩnh, nên chúng có r t nhi u năng l c – năng l c em b n tr v m t nơi ch n im l ng, ch mà nh ng ý tư ng y ã phát sinh ra. S im l ng y cũng chính là s an bình n i tâm, và là b n ch t chân th t c a chính b n. S im l ng n i t i y s là nhân t chuy n hóa th gi i này.
 7. CHƯƠNG 1 S YÊN TĨNH và IM L NG
 8. Khi b n ánh m t liên l c v i s im l ng n i tâm, b n s ánh m t liên l c v i chính mình. Khi b n ánh m t liên l c v i chính mình, b n s t ánh m t mình trong th gi i c a hình tư ng(1). C m nh n n i t i v chính t thân mình, t c b n ch t chân th c c a b n là gì, b n ch t y không th tách r i kh i s im l ng(2). ây chính là cái Chân Ngã(3) sâu kín c a b n vư t lên trên Tên G i và Hình Tư ng(4). § S im l ng chính là b n ch t chân th c c a b n. V y s im l ng là gì? ó chính là không gian trong b n, là kh năng nh n th c t ó nh ng ch trên trang gi y này ư c t o thành khái ni m và tr thành nh ng ý nghĩ trong u b n. N u không có kh năng nh n bi t ó, s không có khái ni m, không có ý tư ng, không có th gi i. B n chính là kh năng nh n bi t ó ư c che gi u dư i hình dáng c a m t con ngư i. § Tương ương v i ti ng ng bên ngoài là s n ào c a nh ng suy tư ng bên trong. Tương ương v i s im l ng bên ngoài là s im l ng n i tâm. (1) T ánh m t mình trong th gi i c a hình tư ng: Vì không còn bi t b n ch t chân th t c a mình, chúng ta thư ng t ánh m t mình trong th gi i c a hình tư ng t c là nh ng ư c, m t, hơn, thua, nh ng u tranh, giành gi t v i nhau trong i s ng, trong nh ng thói quen nghi n ng p,… l p y s tr ng v ng, kh au c a m t con ngư i ã ánh m t g c r , c i ngu n. 2 ( ) S im l ng: Là s tĩnh l ng, không có hình tư ng nhưng tràn y ý th c trong b n. ó cũng chính là b n ch t chân th c c a b n. 3 ( ) Chân Ngã: Chân Ngã t c là b n ch t chân th c, b t ho i, vĩnh c u c a mình. Chúng ta thư ng nh m l n chân ngã c a mình v i nh ng bi u hi n t m b c a hình tư ng như: tên h , a v , ngh nghi p, danh ti ng, tài s n,… v i b n ch t chân chính c a mình. 4 ( ) Tên G i và Hình Tư ng: Nh ng quy ư c, tên g i c a chúng ta v nh ng bi u hi n t m b c a i s ng. Ví d , ti n là nh ng m nh gi y hay kim lo i mà chúng ta trao i v i nhau khi mua bán. L cư i là m t bu i ti c chính th c công b quan h luy n ái gi a hai ngư i… Dĩ nhiên, Tên G i và Hình Tư ng ch là danh t , khái ni m mà chúng ta dùng mô t m t th c t i sinh ng, mà ã là danh t và khái ni m… thì nó không th n m b t ư c chân lý, n m b t ư c th c t i sinh ng, liên t c chuy n bi n trong t ng phút, t ng giây.
 9. Khi nào có s yên tĩnh chung quanh – b n hãy l ng yên nghe s yên tĩnh ó. T c là ch ý, chú tâm n s yên tĩnh ó. L ng nghe s yên tĩnh như th s làm th c d y m t chi u không gian im l ng trong b n, vì ch qua s im l ng thì b n m i có th nh n ra s yên tĩnh. B n s nh n ra r ng giây phút b n lưu ý n s yên l ng chung quanh, b n không h suy nghĩ. B n ch nh n bi t, nhưng không h suy tư. § Khi b n chú tâm n s yên l ng, ngay l p t c có m t tr ng thái c nh giác nhưng r t im l ng n i tâm. B n ang hi n di n. B n v a bư c ra kh i thói quen suy tư ng c a tâm th c c ng ng, c a nhân lo i, m t thói quen ã b thâm nhi m trong hàng ngàn năm qua. § Hãy nhìn m t thân cây, hay m t bông hoa. Hãy cho nh n th c c a b n u lên trên v t th ó – như m t cánh bư m. Bông hoa y tĩnh l ng bi t bao nhiêu! Thân cây và bông hoa ang c m r trong tr ng thái an nhiên t t i bi t bao nhiêu. Hãy thiên nhiên d y cho ta th nào là tĩnh l ng. § Khi b n nhìn vào m t thân cây và nh n ra s tĩnh l ng c a thân cây ó, chính b n cũng tr thành s tĩnh l ng. B n ti p xúc v i thân cây m t m c r t sâu. B n s c m th y ng nh t v i nh ng gì b n ang c m nh n qua s tĩnh l ng. C m nh n s ng nh t gi a mình v i m i v t ó chính là Lòng Xót Thương – m t tình thương chân chính. § S im l ng r t h u ích. Nhưng b n không c n ph i có s im l ng thì m i giúp b n tìm ra s tĩnh l ng. Ngay c nh ng khi có ti ng n, b n v n có th nh n ra ang có s tĩnh l ng bên dư i nh ng n ào, nh n ra kho ng không gian t ó ti ng ng ư c phát sinh. ó chính là không gian bên trong c a nh n th c thu n khi t, ó cũng chính là Tâm(5). § (5) Tâm: T c là cái Bi t linh ho t và s ng ng nhưng vô hình tư ng trong ta. ó chính là b n ch t chân th c c a mình.
 10. B n ch t nh n ra r ng có m t s nh n bi t như là m t cái n n n m sau t t c nh ng nh n th c c a các giác quan, t t c nh ng suy tư. Nh n ra s nh n bi t ó là s phát sinh c a s tĩnh l ng n i tâm. § B t kỳ m t ti ng n áng ghét nào cũng u h u ích như s l ng yên. Làm cách nào? B ng cách buông b s ch ng i trong n i tâm v ti ng n, b ng cách cho phép ti ng n y ư c như nó ang là. S ch p nh n này cũng giúp b n i vào cõi an bình n i tâm, t c là s tĩnh l ng. § B t kỳ khi nào b n ch p nh n m t cách sâu s c m i giây phút như b n ch t c a nó – b t k hình th c phút giây y ang bi u hi n là gì – b n s có ư c tr ng thái l ng yên, b n có ư c s an t nh. Hãy chú tâm n kho ng tr ng – kho ng tr ng gi a hai ý tư ng, kho ng không ng n ng i gi a nh ng ch trong m t câu chuy n, gi a nh ng n t nh c c a ti ng dương c m, ho c kho ng tr ng gi a hơi th vào và hơi th ra c a b n. Khi b n chú tâm n nh ng kho ng tr ng ó, nh n th c v m t cái gì ó, lúc y ch còn là nh n th c thu n khi t. Chi u không gian không có hình th y c a nh n th c thu n khi t ư c phát sinh t bên trong b n, thay th cho thói quen c a b n thích t ng hóa mình(6) v i nh ng bi u hi n bên ngoài c a hình tư ng. § S thông thái chân chính ho t ng m t cách im l ng. S tĩnh l ng là nơi s sáng t o và gi i pháp cho nh ng v n c a b n có th ư c tìm ra. § (6) Thói quen thích t ng hóa mình: Thói quen cho r ng mình ch là m t c m xúc, ý tư ng, hay c m giác nghi n ng p m t cái gì ó trong mình. Ví d khi có m t c m giác kh s , b t h nh ang phát sinh trong lòng, ta không d ng l i ch “ có m t c m giác b t h nh ang có m t trong lòng tôi”, mà chúng ta nhanh chóng ng hóa mình v i c m giác b t h nh y và t k t lu n r ng “Tôi là m t k b t h nh” hay t hơn n a, “Tôi chính là s b t h nh c a cu c i”. (1) M i th h u hình: Là t t c nh ng gì trong i s ng, trong vũ tr mà ta có th s mó, nhìn th y, c m nh n ho c có th t o thành m t khái ni m trong ta. T t c u là bi u hi n c a Tâm. Nói m t cách khác, Tâm là nơi muôn v t, m i th h u hình ư c t o ra, ư c sinh ra. (2) Nh ng bi u hi n t m b c a hình tư ng liên h n b n: Ví d cơ th , tu i tác, c m xúc, ý nghĩ, hành ng, ngh nghi p, tài s n,.v.v. mà ta thư ng l m tư ng là b n ch t c a mình. ây ch là bi u hi n c a cái Tâm vô hình, vô tư ng, b n ch t chân th t c a b n.
 11. Như th s tĩnh l ng có ph i là s v ng m t c a ti ng n và nh ng tình hu ng không? Không, s tĩnh l ng chính là t thân c a s thông thái – là Tâm n m bên dư i, t ó m i th h u hình(1) ư c phát sinh. Và làm sao cái ó có th tách r i v i b n ch t chân th c c a b n? Nh ng bi u hi n t m b c a hình tư ng liên h n b n(2), mà b n nghĩ chính là b n, ư c phát sinh và nuôi dư ng b i cái ó, b i Tâm. Cái ó cũng là tinh ch t c a t t c nh ng thiên hà và m i ng n c ; c a t t c nh ng bông hoa, cây c i, chim chóc và t t c m i v t th khác. § S tĩnh l ng là v t th duy nh t trên cõi i này không mang m t hình tư ng. Nhưng th c ra, s tĩnh l ng âu ph i là m t v t th , và nó cũng không thu c v th gi i này. § Khi b n nhìn vào m t thân cây hay m t con ngư i, t s tĩnh l ng trong b n, thì ai ang nhìn v y? Có m t cái gì ó, sâu hơn là con ngư i c a b n, ang nhìn. ó là Tâm ang nhìn vào cái v t mà chính Tâm ã sáng t o ra. Kinh Thánh có câu: “Thư ng ã sáng t o ra th gi i và Ngài ã c m th y r t hài lòng v i nh ng th mà Ngài ã t o d ng nên”. ó cũng là c m giác hài lòng mà b n c m th y khi ng m nhìn m t thân cây, hay m t con ngư i, t s tĩnh l ng, không vư ng b n chút suy tư. § B n có c n thêm ki n th c? N u có thêm nhi u thông tin hơn, hay nh ng chi c máy i n toán có kh năng x lý d li u v i t c nhanh hơn, hay có thêm nh ng phân tích khoa h c ho c tư duy gì y,… li u chúng ta có c u ư c th gi i kh i tình tr ng nguy ng p hi n nay không? Có ph i lúc này, i u chúng ta c n nh t, chính là s thông tu ? Nhưng s thông tu là gì và ta có th tìm âu? S thông tu ch có ư c qua kh năng gi cho lòng mình ư c l ng yên. Ch c n t p nhìn và l ng nghe. B n không c n gì thêm c . Hãy tĩnh l ng, nhìn và l ng nghe s làm phát sinh m t s thông thái, không-ph i-b ng-suy-tư, trong b n. Hãy cho s tĩnh l ng hư ng d n t t c nh ng l i nói và vi c làm c a b n. §
 12. CHƯƠNG 2 VƯ T LÊN TRÊN CĂN B NH HAY SUY TƯ C AB N
 13. Căn b nh tr m kha nh t c a con ngư i là: hay b cu n hút vào trong nh ng suy tư, lo s v n vơ trong mình. § a s chúng ta hoang phí cu c i mình trong ng c tù c a nh ng suy tư ng không-có-ch - ích, hay nh ng lo s tri n miên. Chúng ta chưa t ng bao gi vư t lên trên m t c m nh n h n h p v t thân(7) – ư c t o nên b i thói quen suy tư trong ta và thư ng b trói bu c b i quá kh . trong b n, cũng như trong m i con ngư i, có m t chi u không gian, chi u tâm th c sâu l ng hơn là nh ng suy tư không-ch - ích (trên b m t c a tâm th c b n). ó cũng là tinh ch t c a chính b n. Chúng ta có th g i tên chi u tâm th c ó: Hi n H u, s có m t, s nh n bi t, hay th Tâm th c khoáng t, trong sáng, chưa-b -trói-bu c8. Trong nh ng truy n th ng tâm linh c i n, cái ó ư c g i là B n ch t Thư ng 9 hay Ph t Tánh10 trong m i ngư i. Tìm ra ư c chi u không gian ó s gi i thoát b n, và i s ng c a b n, kh i nh ng kh au mà b n ã gây ra cho chính mình và nh ng ngư i chung quanh khi “cái Tôi nh bé” – ư c làm ra b i trí năng – là t t c nh ng gì b n bi t v chính mình, i u khi n cu c i c a b n. Lòng xót thương, ni m vui, kh năng sáng t o b t tuy t, và s an l c v ng b n n i tâm không th i vào i s ng c a b n, ngo i tr qua chi u tâm th c khoáng t, trong sáng, chưa-b -trói-bu c ó. N u b n ch c n nh n th c, không c n ph i thư ng xuyên, r ng nh ng suy-tư-không-có-ch - ích, nh ng lo s v n vơ thư ng phát sinh trong b n ch ơn thu n là nh ng suy tư, nh ng c m xúc, không hơn không kém; n u b n có kh năng ch ng ki n, và quan sát mà không phê phán nh ng khuôn m u ph n ng r t bó bu c trong suy tư hay tình c m trong b n(11), khi nh ng ph n ng ó ang x y ra, thì (7) C m nh n h n h p v t thân: T c là thói quen r t bó bu c, ch nghĩ n chính mình mà không nghĩ n ngư i khác. ây là m t ng c tù mà trí năng c a b n t t o ra cho chính mình. 8 ( ) Tâm th c chưa-b -trói-bu c: là kh năng nh n th c nguyên sơ, r ng l n, khoáng t trong mình. (9) B n ch t Thư ng : Theo Thiên Chúa giáo, m i con ngư i ã ư c Thư ng t o ra theo khuôn m u thánh thi n, toàn h o, p c a chính Ngài. ó là b n ch t Thư ng trong m i con ngư i. 10 ( ) Ph t Tánh: Tương t như quan ni m Thiên Chúa giáo, theo Ph t giáo, Ph t Tánh là s thu n khi t, thánh thi n, trong sáng, không h b hoen , có s n trong m i con ngư i. 11 ( ) Nh ng khuôn m u ph n ng r t bó bu c trong suy tư hay tình c m: ó là nh ng rãnh mòn, nh ng thói quen không th cư ng l i trong cách ta suy nghĩ và c m nh n m i s , m i vi c. Ví d khi trong ta b ng nhiên có m t c m giác tr ng v ng, cô ơn ang bi u
 14. chi u không gian trong sáng ó ang tr nên rõ nét, và l n d n lên trong b n. ó như là m t s nh n bi t v cái không gian mà trong ó nh ng ý nghĩ và c m xúc c a b n ư c di n ra. ó là m t chi u không gian vô t n trong b n, trong ó nh ng tình hu ng c a cu c i b n(12) ư c phơi bày. § Dòng suy-tư-không-có-ch - ích, nh ng lo s tiêu c c, v n vơ,… c a b n có m t quán tính r t mãnh li t, chúng d dàng cu n phăng b n i. M i ý nghĩ, m i c m xúc x y n trong b n thư ng gi v v i b n r ng c m xúc, hay ý tư ng ó là m t i u gì c c kỳ quan tr ng i v i b n. Ý nghĩ hay c m xúc ó luôn luôn mu n lôi kéo t t c s chú tâm c a b n. Tôi có m t th c t p tâm linh m i cho b n: “ ng quan tr ng hóa nh ng suy-tư-không-ch - ích, nh ng c m xúc tiêu c c, lo s miên man ó!”(13). § Ngư i ta thư ng d dàng b trói bu c vào nh ng ng c tù c a khái ni m(14) c a chính mình. u óc c a con ngư i, vì luôn luôn mu n bi t, mu n hi u, mu n ki m soát,… nên thư ng l m tư ng r ng ý ki n và quan i m c a mình chính là chân lý. u óc ta luôn nói r ng: “ ây là m t chuy n hi n nhiên”. B n ph i vư t lên trên nh ng lo i suy tư, c m xúc y nh n ra r ng, dù b n có di n d ch “ i mình” hay cu c i c a m t ai khác, ho c phê phán v b t kỳ m t tình hu ng nào,… thì ó cũng ch là m t quan i m, không hơn không kém, là m t trong muôn ngàn quan i m khác nhau. ó ch là m t m c a nh ng suy tư trong b n. Ngư c l i, th c t i là m t toàn th th ng nh t, trong ó t t c m i hi n, ph n ng không th cư ng l i trong ta i tìm quên qua s chìm m trong m t thú vui nào ó như d c tình, bài b c, rư u chè,… l p y kho ng tr ng c a s cô ơn ó. 12 ( ) Nh ng tình hu ng c a cu c i b n ư c phơi bày: l y nhau, s ng chung, m t vi c làm, g p khó khăn, ly d ,… 13 ( ) ng quan tr ng hóa nh ng suy-tư-không-ch - ích, nh ng c m xúc tiêu c c, lo s miên man: Trong ta thư ng phát sinh nh ng c m xúc như s m t vi c, s ngư i khác không hài lòng v mình,… N u ta quan tr ng hóa m t c m xúc thư ng n b t ch t như th thì ta d tr nên ho ng h t, lo l ng vì m t cái gì r t t m b , không v ng ch c, như bong bóng trên m t nư c, như mây trên tr i, khi có khi không, khi n khi i. Ch c n chú ý và yên l ng th v i nh ng c m xúc y khi chúng xu t hi n trong b n, ch vài phút sau là b n s h i ph c h i l i ư c s quân bình trong mình. N u b n có thì gi thì hãy ti p t c th và nhìn cho sâu vào nh ng c m xúc y, b n s hi u ư c g c r , nguyên nhân c a nh ng c m xúc 14 ( ) B trói bu c vào nh ng ng c tù c a khái ni m c a chính mình: Khi có m t chuy n gì ó x y ra, chúng ta cho s vi c y là như th này ho c như th kia, i u này là m t chuy n r t bình thư ng. Nhưng v sau, tuy ã bi t thêm chi ti t và s th t c a chuy n y, chúng ta v n khu khư gi l y nh ng suy nghĩ cũ c a mình.
 15. th ư c an quy n vào nhau, không có m t cái gì có th t n t i c l p, riêng l . Suy tư c a b n c t xén th c t i – c t th c t i thành nh ng m nh v n r i r c c a khái ni m. u óc hay kh năng suy tư c a b n là m t công c khá h u ích và có nhi u năng l c, nhưng s suy tư ó s tr nên r t gi i h n khi nó b t u chi m h u toàn b con ngư i c a b n, nh t là khi b n không nh n ra r ng suy tư ch là m t ph n r t nh c a Tâm – b n ch t chân th t c a b n(15). § S thông thái không ph i là s n ph m c a suy tư. Nhưng ó chính là cái Bi t sâu s c phát sinh t m t hành ng ơn thu n là t s chú tâm c a mình m t cách hoàn toàn vào m t ngư i hay m t v t. S chú tâm chính là s sáng su t nguyên sơ, là t thân c a ý th c – là kh năng nh n bi t trong mình. S chú tâm này làm tan v nh ng biên gi i ư c t o ra b i nh ng suy tư, và khái ni m c a b n, t ó b n nh n th c r ng không m t th gì có th t mình mà t n t i ư c. S chú tâm giúp cho ch th và i tư ng(16) hòa v i nhau trong m t trư ng ý th c th ng nh t. ó là th có th ch a lành s chia cách trong b n. § Khi nào b n b chìm m trong nh ng suy tư ng bó bu c, không cư ng l i ư c, ó là lúc b n ang mu n tr n ch y nh ng gì ang hi n di n(17). Là lúc b n ang không mu n có m t nơi này. Bây gi và ây. § Ch nghĩa giáo i u – trong tôn giáo, khoa h c,… – ư c phát sinh b i ni m tin sai l c r ng tư tư ng có th gói tr n ư c th c t i hay chân lý. Nhưng th c ra, ch nghĩa giáo i u ch là nh ng ng c tù c a khái ni m. Và i u kỳ l là ngư i ta r t thích nh ng nhà tù ó vì nó cho h m t c m giác an toàn và m t c m nh n gi t o v cái g i là “Tôi bi t”. Không có gì gây kh au cho nhân lo i hơn là ch nghĩa giáo i u. S th c là không s m thì mu n, m i giáo i u u i n ch s p , vì th c t i s phơi bày nh ng sai l m c a giáo i u ó; tuy nhiên, 15 ( ) Tâm: T c là cái Bi t linh ho t, và s ng ng trong ta. ó chính là b n ch t chân th c c a mình. 16 ( ) Ch th và i tư ng: m t thu t ng c a Thi n, ch th là b n, là ngư i quan sát, chiêm nghi m; còn i tư ng t c là v t, là c m xúc hay m t tài nào ó mà b n ang quan sát, ang quán chi u. (17) Tr n ch y nh ng gì ang hi n di n: B n không mu n i di n v i nh ng gì b n ang tr i qua, như ang b k t xe trên ư ng, ho c b n ang tr l i m t cu c ph ng v n xin vi c làm, ho c ph i ti p m t ngư i mà mình không thích ti p,… Ho c ang có khó khăn, có v n v i ngư i thân c a mình.
 16. tr khi cái sai l m căn b n c a m t giáo i u ư c nhìn nh n, n u không thì m t giáo i u ch ư c thay b ng m t giáo i u khác. V y thì sai l m căn b n này là gì? ó là t ng hóa mình v i nh ng suy-tư-không-ch - ích trong mình. § S t nh th c v tâm linh là s t nh th c kh i gi c mơ suy tư trong mình. § Tâm là chi u không gian r ng l n hơn nh ng gì ý tư ng ta có th n m b t ư c. Lúc b n không còn c tin vào nh ng gì mình suy nghĩ, ó là lúc b n bư c ra kh i suy tư ng và th y rõ r ng: B n không ph i là ph n trí năng hay nh ng suy tư không ch ích, ho c nh ng lo s liên miên trong b n. § Trí năng c a b n luôn hi n h u trong m t tr ng thái “chưa toàn v n” và do ó luôn có s tham c u, mong mu n có thêm m t cái gì ó. Cho nên khi b n t ng hóa v i trí năng và nh ng suy tư không ch ích trong u, b n s d dàng c m th y nhàm chán, và b t an. Khi nào t nhiên b n c m th y nhàm chán có nghĩa là lúc ó trí năng c a b n ang có m t nhu c u c n ư c kích thích, ho c c n thêm nhi u th c ăn cho thói quen suy tư, và nhu c u ó ang không ư c th a mãn. Khi b n c m th y nhàm chán, b n thư ng thích c m m t t p chí lên, g i m t cú i n tho i cho ai ó, b t máy truy n hình lên, ho c ch y lên m ng, i mua s m, hay thông thư ng chuy n nhu y u thi u th n và luôn mu n có thêm m t cái gì ó c a trí năng thành m t nhu y u c a cơ th và th a mãn c p th i cho nó b ng cách tiêu th thêm th c ăn vào b ng. Ho c b n c cho mình trong tr ng thái nhàm chán không yên ó và th quan sát, c m nh n xem c m giác nhàm chán và b t an y th c ra như th nào. Khi b n mang s chú tâm c a mình vào nh ng c m xúc trong mình, b ng nhiên có m t chút không gian và tĩnh l ng quanh nó. Ban u thì r t ít, nhưng khi không gian bên trong c a b n l n d n lên, c m giác nhàm chán s b t u gi m cư ng và tính quan tr ng c a nó. Do ó ngay c s nhàm chán cũng có th d y cho b n b n ch t chân th c c a mình, và nh ng gì không ph i là mình. B n khám phá ra r ng m t k chán i không ph i là b n. S nhàm chán ch là m t s chuy n ng c a dòng năng lư ng ã b i u ki n hóa trong b n. B n không ph i là m t ngư i gi n d , bu n bã hay s hãi. S nhàm chán, gi n d , bu n bã hay s hãi ang có m t trong b n, nhưng b n không ph i là ngư i duy nh t có v n này. ó là i u ki n chung c a th tâm th c c a con ngư i ang b trí năng i u khi n. i u c n nh là nh ng c m xúc ó n r i i như mây trên tr i. Nhưng b n thì không ph i là m t cái gì n r i i.
 17. “Tôi c m th y nhàm chán quá!”. Cái gì trong b n ang nh n ra c m xúc này? B n chính là nh n th c, là Cái Bi t ó, mà không ph i là th tâm th c ã b ô nhi m – t c c m giác nhàm chán – v a ư c B n nh n bi t. § S kỳ th , dù b t kỳ ó là th kỳ th gì, ám ch r ng b n ã ng hóa mình v i u óc suy tư. i u ó có nghĩa là b n không nh n ra bên kia là m t con ngư i n a, nhưng ch còn là khái ni m c a b n v con ngư i ó. Gi m thi u s sinh ng c a m t con ngư i xu ng thành m t khái ni m thì qu th t ó là m t hành x r t thô b o. § Suy nghĩ, khi không ư c c m r trong ý th c, s tr thành m t cái gì ó ch ph c v cho quy n l i c a cá nhân và có tính băng ho i. S tài tình mà thi u khôn ngoan trong ta là i u r t nguy hi m và tai h i. Nhưng ó là tình tr ng hi n th i c a a s ngư i. Thói quen suy tư c a chúng ta, khi ư c khuy ch i qua khoa h c và k thu t, m c dù t thân i u ó không t t mà cũng không x u, cũng b t u có tính h y di t vì lo i suy tư phát sinh t trong ó không có g c r t ý th c. Bư c nh y v t trong ti n trình phát tri n c a tâm th c nhân lo i là vư t lên trên nh ng suy tư không- có-ch - ích, nh ng lo s v n vơ trong mình. ây là i u c p thi t nh t trong th i i m này. Như th không có nghĩa là chúng ta không c n n kh năng suy nghĩ n a, nhưng ch là thôi không còn hoàn toàn ng hóa mình v i nh ng suy tư không-ch - ích, ho c nh ng lo s miên man; t c là khi b n không còn b ám nh, và chi m h u b i lo i suy tư vô b này n a. § Hãy c m nh n năng lư ng c a cơ th bên trong b n. Ngay l p t c, nh ng ho t náo, b n r n c a trí óc b n s ư c gi m thi u và ch m d t. Hãy c m nh n năng lư ng ó trong tay, chân, b ng và ng c c a b n. Hãy c m nh n r ng b n chính là s s ng, s c s ng ang làm chuy n ng hình hài này. T ó cơ th b n s tr thành m t cánh c a, ta có th nói như v y, giúp b n i vào c m nh n s s ng ng, sâu l ng hơn bên dư i nh ng thay i th t thư ng c a c m xúc và bên dư i nh ng suy tư. § Có m t s s ng ng trong b n mà b n có th c m nh n ư c v i toàn th con ngư i mình, không ch b ng trí năng. M i t bào u ang s ng trong hi n h u, trong tr ng thái b n không c n ph i suy tư. Nhưng ng th i, n u c n suy nghĩ, thì b n s suy nghĩ. Trí năng v n có kh năng ho t ng, và ho t
 18. ng r t hi u qu khi s thông minh r ng l n hơn trong b n – cũng chính là b n ch t chân th c c a b n – s d ng trí năng c a b n và bày t s thông thái ó qua trí năng. § B n có th không nhìn ra phút giây ng n ng i trong ó b n r t có ý th c v i nh ng gì ang x y ra, nhưng không h suy tư. i u này có l ã x y ra m t cách t nhiên và ng b trong i s ng c a b n. Nh ng lúc ó, b n có th ang tham d vào m t ho t ng b ng chân tay, ho c ang i băng ngang m t căn phòng, hay ng i m t qu y vé máy bay, và b n hoàn toàn có m t n nh ng nhi u sóng n ào c a nh ng suy tư trong b n b ng dưng im b t, thay vào ó là s có m t y ý th c. Ho c b n b t g p mình ang ng ng u nhìn lên m t b u tr i êm y tinh tú, ho c ang l ng nghe m t ai ó mà trong u b n, không h có ti ng nói vang vang -- luôn bình ph m v ngư i này, ngư i khác. Nh n th c c a b n lúc ó tr nên r t trong sáng, không còn b che m b i suy nghĩ, ưu tư. i v i trí năng, t t c nh ng i u này ch ng có ý nghĩa gì áng k , vì trí năng c a b n luôn “có nh ng i u khác quan tr ng hơn” nghĩ n. ây không ph i là m t cái gì g i nên s chú tâm trong b n, và ó là lý do làm cho b n không nh n ra r ng b n có kh năng có m t v i nh ng gì ang th c s x y ra mà không vư ng chút suy tư, nghĩ ng i gì. Th c ra bi n c này là m t i u áng k nh t có th x y n cho b n. Vì ó là s b t u c a vi c chuy n i t tr ng thái suy nghĩ, miên man không có ch ích sang tr ng thái có m t y ý th c v i nh ng gì ang x y ra chung quanh b n. § B n hãy th c t p v n gi cho mình c m th y tho i mái trong tr ng thái “không bi t” v m t i u gì. i u này giúp b n vư t lên trên nh ng suy tư ng miên man, vì lý trí b n luôn có nhu y u mu n k t lu n, suy di n nh ng gì b n th c không bi t. Lý trí c a b n r t s hãi khi ph i i di n v i m t i u gì nó không bi t. Do ó, khi b n có kh năng thư thái v i tr ng thái không bi t, b n ã vư t lên trên trí năng. Có m t s thông thái, hi u bi t sâu xa trong b n, mà ch c ch n không ph i là tr ng thái suy nghĩ, ưu tư. § Sáng t o ngh thu t, th thao, khiêu vũ, giáo d c, c v n tâm lý – n u b n mu n tr nên iêu luy n trong m t lĩnh v c nào k trên, hay b t kỳ lĩnh v c nào mà b n yêu thích, thì b n ng cho thói quen suy tư không-ch - ích c a mình dính líu nhi u vào lĩnh v c y, ho c cho lo i suy tư ó ch còn là m t khía c nh ph thu c mà thôi. Có m t năng l c và s thông minh r ng l n, vư t tr i hơn con ngư i c a b n, nhưng ng th i cũng chính là b n, làm ch và i u hành quá trình sáng t o trong b n. B n s không còn s d ng thói quen suy tư m t i u gì trư c khi l y quy t nh; mà lúc y chuy n gì b n c n làm, s ư c làm m t cách t nhiên, không b gò bó, và “b n” không ph i là ngư i th c hi n nh ng công vi c y. Thông hi u i s ng là i u ngư c l i v i s ki m soát. B n tr nên hòa i u v i m t tâm th c cao hơn. Chính tâm th c ó hành ng, hư ng d n, và làm nh ng công vi c c n làm.
 19. § M t giây phút hi m nguy có th mang l i m t s t t ng m t m th i dòng ch y c a nh ng suy tư v n vơ và giúp b n n m ư c hương v c a tr ng thái có m t, c nh giác, và chú tâm. § Chân lý vư t lên trên t t c nh ng gì trí năng b n có th hình dung, lĩnh h i ư c. Không m t tư tư ng nào có th gói ghém ư c s th t c a cu c t n sinh. Cùng l m thì tư tư ng có th làm m t “ngón tay ch trăng”(18), ch cho ta nhìn v hư ng c a Chân lý. Ví d , giáo lý “T t c là m t”(19) ch là m t b ng ch ư ng, mà không ph i là Chân lý. hi u ư c giáo lý này, b n c n c m nh n sâu s c t bên trong b n s th t mà câu giáo lý này mu n ch ra. CHƯƠNG 3 B N NGÃ (18) Tư tư ng có th làm m t “ngón tay ch trăng”: Ý nói tư tư ng và khái ni m không th n m b t ư c th c t i, là m t cái gì sinh ng i thay t ng giây t ng phút. Do ó, tư tư ng ch có th làm công vi c giúp chúng ta hư ng v th c t i mà thôi. 19 ( ) Giáo lý “T t c là m t”: M t giáo lý ư c nêu trong kinh Hoa Nghiêm, ng ý cái m t hàm ch a trong t t c , và ngư c l i, t t c cũng hàm ch a trong cái m t.
 20. Tâm trí b n luôn tìm ki m không ng ng nh ng tài cho b n suy tư m t cách iên cu ng; ó cũng là cách tâm trí b n i tìm nh ng th cung c p cho chính nó m t s xác minh, m t c m nh n v t (20) thân . ây cũng là phương cách b n ngã c a b n tr thành hi n h u và ti p t c ư c t n t i trong b n. § Khi b n suy nghĩ hay nói v chính mình, khi b n nói “Tôi”, là th c ra i u b n mu n nói là: “Tôi và nh ng câu chuy n c a tôi”(21) . ây chính là “cái Tôi” c a nh ng cái thích, ho c không thích, s hãi và ham mu n, “cái Tôi” không bao gi c m th y th a mãn ư c lâu. ó là c m nh n v t thân c a b n ư c làm nên b i trí năng, thư ng b tha hóa b i quá kh và luôn mu n tìm s th a mãn tương lai. B n có nh n ra r ng “cái Tôi” này r t d phôi pha, vì ó ch là m t s hình thành r t t m b như m t t sóng bi u hi n trên m t nư c. Cái gì trong b n nh n th c ư c i u này? Cái gì trong b n nh n th c ư c s phôi pha c a nh ng bi u hi n hình hài và tâm lý này c a b n? ó chính là B n. ó chính là Tâm, m t cái gì r t chân th t, sâu xa, vư t thoát c quá kh và tương lai. § Cái gì s còn l i sau nh ng s hãi, ham mu n c a i s ng nhi u r i r m ang ngày càng chi m h t s chú tâm c a b n? Ch là m t cái g ch ngang ng n ng i – kho ng m t, hai phân gi a ngày sinh và ngày m t – trên m bia c a b n. i v i t ngã, ây là m t ý nghĩ r t kinh kh ng. Nhưng i v i b n thì ó th c là m t s gi i thoát(22). § (20) C m nh n v t thân: Qua suy tư, trí năng trong ta c m th y “ , tôi là m t cái gì có th c” hay nói m t cách khác có m t cái g i là “Tôi” hi n h u”. Nhưng ây ch là c m nh n r t sai l m v chính mình, vì qu th c cái mà ta g i là “Tôi” y không th c s hi n h u bên ngoài nh ng suy tư c a b n. Nh ng m c c m mà ta có v b n thân mình như “Tôi là m t k b t tài” hay “Tôi là m t ngư i ch ng ra tích s gì”… cũng v y, ây là nh ng c m nh n không th c s hi n h u, mà ch là nh ng k t lu n sai l m c a riêng mình v chính mình, ch n m trong u mình mà thôi. 21 ( ) “Tôi và nh ng câu chuy n c a tôi”: Khi xác minh cho mình m t s hi n h u, t ngã trong ta cũng t o nên nh ng câu chuy n xác minh cho s hi n h u ó. ó thư ng là nh ng m u chuy n b t h nh ã x y ra trong i chúng ta, trong ó chúng ta là vai chính, là n n nhân… (22) Khi nói v cái Ch t, i v i t ngã c a chúng ta, thì ó qu là m t i u áng s , vì Ch t, i v i t ngã, ng nghĩa v i s ho i di t, ch ng còn gì n a c . Nhưng i v i B n thì s ng/ch t không th ng n ư c vì b n ch t chân th c c a b n không b gi i h n trong t m hình hài mong manh, chóng tàn ho i này. Do ó, khi hình hài này n th i kỳ ch m d t, ó là m t s gi i thoát: M t s gi i thoát c a Tâm ra kh i s gi i h n tù túng c a hình tư ng.
Đồng bộ tài khoản