Trình bày khái niệm Tư tưởng Hồ Chí Minh và hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh?

Chia sẻ: rongconnhobe

Để trả lời cho câu hỏi tư tưởng Hồ Chí Minh là gì với tinh thần tìm ra một hệ thống quan điểm, quan niệm về con đường CMVN được xây dựng trên nền tảng của một lý luận khoa học và cách mạng là chủ nghĩa Mac-Lenin

Nội dung Text: Trình bày khái niệm Tư tưởng Hồ Chí Minh và hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh?

Câu hỏi: Trình bày khái niệm Tư tưởng Hồ Chí Minh và hệ thống tư tưởng Hồ
Chí Minh?

Trả lời: Để trả lời cho câu hỏi tư tưởng Hồ Chí Minh là gì với tinh thần tìm ra
một hệ thống quan điểm, quan niệm về con đường CMVN được xây dựng trên
nền tảng của một lý luận khoa học và cách mạng là chủ nghĩa Mác-Lênin, những
năm qua nhiều công trình nghiên cức khoa học, phát biểu của các lãnh tụ Đảng và
Nhà nước, nhiều nhà nghiên cứu trong nước ta, nêu lên những định nghĩa tư tưởng
Hồ Chí Minh.

Nhằm định hướng cho các nhà khoa học đi tìm câu trả lời tư tưởng Hồ Chí
Minh, tại Đại hội lần thứ IX (4/2001) của Đảng, một lần nữa Đảng đưa ra khái
niệm:

“Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về
những vấn đề cơ bản của CMVN, là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng
tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển
các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại…
tư tưởng Hồ Chí Minh soi đường cho cuộc đấu tranh của nhân dân ta giành thắng
lợi, là tài sản tinh thần to lớn của Đảng và dân tộc ta”.

Trên cơ sở định hướng trên, theo kết quả nghiên cứu đạt được trong những
năm qua có thể bước đầu định nghĩa về tư tưởng Hồ Chí Minh như sau:

Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về
những vấn đề cơ bản của CMVN, từ CM dân tộc dân chủ nhân dân đến CMXH
chủ nghĩa; là kết quả của sự vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin
vào điều kiện cụ thể của nước ta, đồng thời là sự kết tinh tinh hoa dân tộc và trí
tuệ thời đại nhằm giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con
người.

Hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh bao gồm nhiều lĩnh vực, trong đó có những tư
tưởng chủ yếu:

• Tư tưởng về dân tộc và CM giải phóng dân tộc.

• Tư tưởng về CNXH và con đường quá độ đi lên CNXH.

• Tư tưởng về Đảng CSVN.

• Tư tưởng về đại đoàn kết dân tộc.

• Tư tưởng về quân sự.

• Tư tưởng về xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân.
• Tư tưởng về kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại.

• Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh.

• Tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh.

• Tư tưởng văn hóa Hồ Chí Minh.

Ngoài những nội dung chủ yếu trên, chúng ta sẽ tiếp tục nghiên cứu bổ sung
vào chương trình học các chuyên đề phù hợp với yêu cầu đào tạo của trường
mình, ngành mình.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản