Trình bày những chuẩn mực đạo đức cơ bản của con người Việt Nam theo tư tưởng Hồ Chí Minh và những nguyên tắc xây dựng đạo đức cách mạng

Chia sẻ: thanhhoandesign

Trung với nước hiếu với dân: - Đây là hạt nhân cơ bản bản nhất trong tư tưởng đạo đức HCM. Đó là phẩm chất hàng đầu, quan trọng nhất, bao trùm nhất. + Theo HCM, "Trung" là trung với nước,với Đảng, với lý tưởng CM còn " hiếu" không chỉ hạn hẹp như quan niệm đạo đức truyền thống, mà bao hàm một nội dung sâu rộng hơn. + Trung với nước là trung thành với sự nghiệp dựng nước và giữ nước. Nước ở đây là nước của dân, còn dân là chủ nhân của...

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản