Trình bày nội dung của nguyên lý về mối quan hệ phổ biến của các sự vật , hiện tượng .Rút ra ý nghĩa từ nguyên lý này

Chia sẻ: ngohoi1808

Trong triêt́ hoc̣ môí quan hê ̣ co ́ nghiã la ̀ sư ̣ quan hê ̣ tać đôṇ g qua laị lâñ nhau, phụ thuôc̣ va ̀ chuyên̉ hoa ́ cho nhau giưã cać sự vật va ̀ hiêṇ tươṇ g Trong thê ́ giơí khać h quan co ́ vô sô ́ sư ̣ vâṭ va ̀ hiêṇ tươṇ g, chuń g co ́ môí quan hê ̣ va ̀ tać đôṇg qua laị lâñ nhau, lam̀ điêù kiêṇ va ̀ tiêǹ đê ̀ cho nhau, phu ̣ thuôc̣ lâñ nhau, chuyên̉ hoa ́ lâñ nhau...

Nội dung Text: Trình bày nội dung của nguyên lý về mối quan hệ phổ biến của các sự vật , hiện tượng .Rút ra ý nghĩa từ nguyên lý này

Câu 02: Trinh bay nôi dung cua nguyên lý về môi liên hệ phổ biên cua cac sự vât, hiên tượng ?
̀ ̀ ̣ ̉ ́ ́ ̉ ́ ̣ ̣
Rut ra ý nghia từ nguyên lý nay ?
́ ̃ ̀
luctranvan | 01 Feb, 2009, 18:48 | 1.1 Soan 10 Câu hoi Ôn Tập: Môn Triết hoc | (4137 Reads)
̣ ̉ ̣Nôi dung nguyên lý
̣
Trong triêt hoc môi quan hệ có nghia là sự quan hệ tac đông qua lai lân nhau, phụ
̣́ ́ ̃ ́ ̣ ̣̃
thuôc và chuyên hoá cho nhau giữa cac sự vât và hiên tượng
̣ ̉ ́ ̣ ̣
Trong thế giới khach quan có vô số sự vât và hiên tượng, chung có môi quan hệ và tac
́ ̣ ̣ ́ ́ ́
đông qua lai lân nhau, lam điêu kiên và tiên đề cho nhau, phụ thuôc lân nhau, chuyên
̣ ̣̃ ̀ ̀ ̣ ̀ ̣̃ ̉
hoá lân nhau. Không môt sự vât nao tôn tai trong cô lâp, tach rời (môi liên hê) với sự
̃ ̣ ̣̣̀̀ ̣ ́ ́ ̣
vât hiên tượng khac. Môi liên hệ đó là khach quan và phổ biên (cả trong thiên nhiên, xã
̣ ̣ ́ ́ ́ ́
hôi và tư duy)
̣
Ví du: Trong tự nhiên tôn tai môi liên hệ giữa đông vât và thực vât, giữa thực vât và
̣ ̣̀ ́ ̣ ̣ ̣ ̣
khí hâu…
̣
Môi liên hệ đó diên ra không chỉ giữa cac sự vât hiên tượng với nhau và nôi tai bên
́ ̃ ́ ̣ ̣ ̣̣
trong ban thân sự vât (cac măt, bộ phân, yêu tố cua no) cung đêu diên ra cac môi liên hệ
̉ ̣ ́ ̣ ̣ ́ ̉ ́ ̃ ̀ ̃ ́ ́
́ ̣ ̣
tac đông qua lai
Ví du: Như trong cơ thể người sự liên kêt cua cac phân tử trong môt chât.
̣ ́̉ ́ ̣ ́
Ý nghia: “Quan điêm toan diên và đông bô”
̃ ̉ ̀ ̣ ̀ ̣
Nguyên lý nay xây dựng cho ta quan điêm toan diên, nghia là khi xem xet sự vât hiên
̀ ̉ ̀ ̣ ̃ ́ ̣ ̣
tượng chung ta không được bỏ xot bât kỳ chi tiêt nao cac măc khâu trung gian gian tiêp
́ ́́ ́̀ ́ ́ ́ ́
và phai đăt nó trong thời điêm, bôi canh lich sử cụ thê. Có như thế mới hiêu được sự
̣̉ ̉ ́̉ ̣ ̉ ̉
sự vât hiên tượng
̣ ̣
Ví du:Khi xem xet đanh giá môt con người ta cân phai xem xet rõ măt ưu điêm và
̣ ́́ ̣ ̀ ̉ ́ ̣ ̉
khuyêt điêm, có như vây mới có thể đanh giá đung ban chât cua con người đo.
́ ̉ ̣ ́ ́ ̉ ́̉ ́
Khi đanh giá mức độ pham tôi cua tôi pham, ta cân biêt tôi pham thực hiên hanh vi
́ ̣ ̣̣̉ ̣ ̀ ̣́ ̣ ̣ ̀
pham tôi đó trong điêu kiên hoan canh cụ thể nao …
̣ ̣ ̀ ̣ ̀ ̉ ̀
Khi xem xet sự vât hiên tượng chung ta cân chú ý vị trí vai trò cua từng loai môi liên
́ ̣ ̣ ́ ̀ ̉ ̣ ́
hệ (Có môi liên hệ bên trong, bên ngoai; môi liên hệ cơ ban, không cơ ban; môi liên hệ
́ ̀ ́ ̣ ̉ ́
chủ yêu, thứ yêu; môi liên hệ ban chât; môi liên hệ ngâu nhiên, tât nhiên; môi liên hệ
́ ́ ́ ̉ ́ ́ ̃ ́ ́
không gian và thời gian …)
Trong cac môi liên hệ đó thì môi liên hệ nao bên trong, ban chât, tât nhiên, cơ ban, chủ
́ ́ ́ ̀ ̉ ́́ ̉
yêu … giữ vai trò quan trong, quyêt đinh sự vân đông và phat triên cua sự vât hiên
́ ̣ ̣́ ̣ ̣ ́ ̉ ̉ ̣ ̣
tượng


Ví du: Trong cuôc khang chiên cua dân tôc những người linh đã có lựa chon và quyêt
̣ ̣ ́ ́ ̉ ̣ ́ ̣ ́
đinh đung đăn giữa môi quan hệ gia đinh với đât nước, giữa tinh riêng và nghia lớn …
̣ ́ ́ ́ ̀ ́ ̀ ̃
Cân phê phan quan điêm tư duy siêu hinh, xem xet sự vât hiên tượng môt cach linh
̀ ́ ̉ ̀ ́ ̣ ̣ ̣́ ̉
tai, chêt cứng, bât biên, may moc … (người măc bênh siêu hinh chỉ nhin thây bộ phân
̣ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ̣ ̀ ̀ ́ ̣
mà không thây cai toan bô, thây cây mà không thây rừng). Sai lâm cua tư duy siêu hinh
́ ́ ̀ ̣ ́ ́ ̀ ̉ ̀
có thể dân đên lôi xem xet caò băng, binh quân, gian trai đêu đêu như nhau giữa cac
̃ ́́ ́ ̀ ̀ ̀ ̃̀ ̀ ́
́ ̣
môi quan hê:
Ví du: Đanh giá năng lực can bộ trong cung cơ quan ….
̣ ́ ́ ̀


Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=128335

Đường dẫn cố định | góp ý(2) | Trackbacks(0) |  Bản in


Câu 09: Phân tich vai trò cua quân chung trong lich sử ? Liên hệ vân đề trên đôi với công cuôc
́ ̉ ̀ ́ ̣ ́ ́ ̣
đôi mới ở nước ta hiên nay?
̉ ̣
luctranvan | 01 Feb, 2009, 16:29 | 1.1 Soan 10 Câu hoi Ôn Tập: Môn Triết hoc | (4850 Reads)
̣ ̉ ̣

Theo quan  điêm chu nghia duy vật (CNDV) lich sử  khẳng  đinh, quần chung  
̉ ̉ ̃ ̣ ̣ ́
nhân dân la lực lượng quyết đinh sự phat triển cua lich sử
̀ ̣ ́ ̣̉

  Khai niệm quần chung nhân dân la co sự  thay đổi va phat triển. Co tinh lich  
́ ́ ̀́ ̀ ́ ́́ ̣
sư, bởi vi no gắn liền với hinh thai KT­XH va điều kiện lich sử nhất đinh, nhưng 
̉ ̀́ ̀ ́ ̀ ̣ ̣
du thay  đổi va phat triển như  thế  nao, quần chung nhân dân  được xac  đinh  
̀ ̀ ́ ̀ ́ ́ ̣
bơi: ̉

  QCND trươc hết la những la những nười lao động, vi đây la lực lượng trực tiếp 
́ ̀ ̀ ̀ ̀
tao ra cua cai vât chất cho xa hội
̣ ̉ ̉ ̣ ̃

  QCND la những bộ phận dân cư co khuynh hướng, luôn chống lai những giai  
̀ ́ ̣
câp thống tri bi ap bức boc lột
́ ̣̣́ ́

  QCND con bao gồm cac gia cấp va cac tầng lớp xa hội co y nghia thuc  đẩy  
̀ ́ ̀́ ̃ ́́ ̃ ́
sư phat triển xa hội
̣ ́ ̃
  Vây QCND con la chu thể tao ra moi cua cai vật chất bao đam cho sự tồn tai  
̣ ̀ ̀ ̉ ̣ ̣ ̉ ̉ ̉ ̉ ̣
va phat triển cua xa hội
̀ ́ ̉ ̃

  Xuât phat từ nguyên ly cơ ban chu nghia duy vật lich sử cho rằng: hoat động  
́ ́ ́ ̉ ̉ ̃ ̣ ̣
san xuât cua cai vât chất cua quần chung nhân dân trươc tiên la nhân dân lao 
̉ ́ ̉ ̉ ̣ ̉ ́ ́ ̀
đông, la cơ sở cho sự tồn tai phat triển cua xa hội
̣ ̀ ̣ ́ ̉ ̃

   Cung với sự  phat triển cua san xuất quần chung lao  động  đa tich luy kinh  
̀ ́ ̉ ̉ ́ ̃́ ̃
nghiêm . cai tiến công cu san xuất, thuc đây lam cho xa hội không ngừng tiến 
̣ ̉ ̣̉ ́ ̉ ̀ ̃
lên

  Quân chung nhân dân với tư cach la lực lượng san xuất cơ ban, nhân dân lao 
̀ ́ ́ ̀ ̉ ̉
đông quyết đinh sự biến đổi cua lich sử, bởi vi xet đến cung lực lượng san xuất 
̣ ̣ ̣̉ ̀́ ̀ ̉
qui đinh sự xuất hiện bao đam tồn tai cua một chế độ xa hội
̣ ̉ ̉ ̣ ̉ ̃

  Như vây lich sử XH loai người trước hết la lich sử  phat triển XH. Lich sử  cua  
̣ ̀ ̣̀ ́ ̣ ̉
sự  thay  đổi cac phương thưc san xuât, lich sử  cua những người san xuất cua  
́ ́ ̉ ̣́ ̉ ̉ ̉
quân chung lao  động, hoat  động cua quần chung, lao  động la  điều kiện cơ 
̀ ́ ̣ ̉ ́ ̀
ban quyết đinh sự tồn tai va phat triển cua XH, quần chung nhân dân la người 
̉ ̣ ̣ ̀ ́ ̉ ́ ̀
sang tao chân chinh ra lich sử
́ ̣ ́ ̣

  Song quân chung nhân dân con la nguồn duy nhât va vô tận cua moi cua cai 
̀ ́ ̀ ̀ ́ ̀ ̉ ̣ ̉ ̉
tinh thân
̀

  Con ngươi băt đầu san xuất thi cung bắt đầu sang tao ra gia tri văn hoa, tinh 
̀ ́ ̉ ̀̃ ́ ̣ ̣́ ́
thân va tao  điều kiện cho nền văn hoa  đo phat triển va tiến bộ  không ngừng.  
̀ ̣̀ ́́ ́ ̀
Chinh vi le đo Bac Hồ noi: Quần chung la những người sang tao, công nông là  
́ ̀̃ ́ ́ ́ ́ ̀ ́ ̣
nhưng người sang tao, nhưng quần chung không phai chi sang tao ra cua cai  
̃ ́ ̣ ́ ̉ ̉́ ̣ ̉ ̉
vât chất cho XH, quần chung con la người sang tac nữa …những câu tuc ngữ,  
̣ ́ ̀ ̀ ́ ́ ̣
nhưng câu de, ca dao rất hay la những sang tac cua quần chung.cac sang tac  
̃ ̀ ̀ ́ ́ ̉ ́ ́ ́ ́
ây rât hây ma lai ngắn, chứ không “Trường thiên đai hai”, dây ca ra dây muốn 
́ ́ ̣̀ ̣ ̉ ̀
… nhưng, sang tac ấy la nững hon ngoc qui …
́ ́ ̀ ̀ ̣ ́
  Chinh hoat động thực tiển cua quần chung lai la nguồn cam hứng vô tận cho 
́ ̣ ̉ ́ ̣̀ ̉
viêc sang tac cua những người lam văn hoc nghệ thuật, cua văn hoa khoa hoc  
̣ ́ ́ ̉ ̀ ̣ ̉ ́ ̣
lam phong phu đời sống tinh thần cua nhân loai
̀ ́ ̉ ̣

   Tom lai:chu nghia duy vật khẳng  đinh quần chung nhân dân la người sang  
́ ̣ ̉ ̃ ̣ ́ ̀ ́
tao chân chinh ra lich sử, từ  linh vực san xuất vật chất  đến linh vực văn hoá  
̣ ́ ̣ ̃ ̉ ̃
tinh thân. Từ những cuôc đấu tranh cach mang đến cuộc biến dổi lich sử bằng  
̀ ̣ ́ ̣ ̣
cach mang xa hội
́ ̣ ̃

  Quân chung nhân dân con la lưc lượng chu yếu cua mỗi cuộc cach mang, xã  
̀ ́ ̀ ̣̀ ̉ ̉ ́ ̣
hôi.
̣

  Trong lich sử đa chứng minh không co sự chuyển biến va cach mang, xa hội  
̣ ̃ ́ ̀́ ̣ ̃
nao trong lich sử  ma không la hoat  động cua  đa số  người, không la ngau hội  
̀ ̣ ̀ ̀ ̣ ̉ ̀ ̀
cua quần chung
̉ ́

  Trong cac cuôc cach mang dân tôc, dân chu va cac cuôc cach mang xa hội  
́ ̣ ́ ̣ ̣ ̉̀́ ̣ ́ ̣ ̃
quân chung nhân dân la lưc lượng chu yếu quyêt  đinh vận mệnh cac cuộc  
̀ ́ ̣̀ ̉ ̣́ ́
cach mang xa hội, cac phong trao chinh tri giai phong dân tộc
́ ̣ ̃ ́ ̀ ́ ̣ ̉ ́

  Vai tro quần chung nhân dân ngay cang sang tao va không ngừng tăng lên  
̀ ́ ̀ ̀ ́ ̣ ̀
vơi sự  thay  đổi cua cac phương thức san xuất từ  thấp  đến cao,  đo la qui luật  
́ ̉ ́ ̉ ́̀
phat triển cua xa hội
́ ̉ ̃

  Trong XHCN quân chung lao động thoat khoi ap bưc boc lột, trở thanh người  
̀ ́ ́ ̉́ ́ ́ ̀
chu thật sự cua xa hội, quyền lực chinh tri thuộc về quần chung cua nhân dân,  
̉ ̉ ̃ ́ ̣ ́ ̉
dươi sự  lanh  đao cua giai cấp công nhân  đa tao ra những  điều kiện  để  quần  
́ ̃ ̣ ̉ ̣̃
chung lao động phat huy vai tro tich cưc trong việc sang tao ra XH mới
́ ́ ̀́ ̣ ́ ̣

  Vây cach mang la sự  nghiệp cua quần chung nhân dân. Không co sự  tham  
̣ ́ ̣ ̀ ̉ ́ ́
gia   tich   cực  cua  quần  chung  nhân  dân  nhất   đinh  không  có  thể   có   những  
́ ̉ ́ ̣
chuyên biến cach mang trong lich sử
̉ ́ ̣ ̣

  Xuât phat từ những nội dung trên chung ta rut ra y nghia trong  điều kiện đổi  
́ ́ ́ ́ ́ ̃
mơi ở nước ta la:
́ ̀
   Lich sử  loai người  đa chứng minh chân ly  đo. Trong cương linh cua  Đang  
̣ ̀ ̃ ́ ́ ̃ ̉ ̉
công san Viêt nam  được thông qua tai Đai hội đai biểu toan quốc lần VII cua  
̣ ̉ ̣ ̣ ̣ ̣ ̀ ̉
Đang ta đa nêu ra những bai hoc lớn
̉ ̃ ̀ ̣

  Quan triệt quan  điểm sự  nghiệp cach mang la sự  nghiệp cua nhân dân, do  
́ ́ ̣ ̀ ̉
dân va vi dân, chinh nhân dân la con người lam nên lich sử
̀̀ ́ ̀ ̀ ̣

   Quân chung nhân dân  được thưc hiện trước tiên moi  đường lối chu trương  
̀ ́ ̣ ̣ ̉
chinh sach cua Đang phai xuất phat từ những tâm tư nguyện vong tinh cam và  
́ ́ ̉ ̉ ̉ ́ ̣ ̀ ̉
lơi ich chinh đang cua quần chung nhân dân
̣́ ́ ́ ̉ ́

   Phai thường xuyên  đổi mới nội dung va hinh thưc va biện phap vận  động  
̉ ̀̀ ́ ̀ ́
quân chung,  đi sâu,  đi sat cơ  sở  luôn lắng nghe tâm tư  nguyện vong quần  
̀ ́ ́ ̣
chung va giai đap những vấn đề do quần chung do thực tiễn cơ sở đặt ra
́ ̀ ̉ ́ ́

   Bên canh  đo, chung ta cần chống chu nghia ca nhân, moi biểu hiện quan  
̣ ́ ́ ̉ ̃ ́ ̣
liêu, mênh lệnh, cửa quyền, hach dich, ưc hiếp tru dập quần chung như không  
̣ ́ ̣ ́ ̀ ́
theo đuôi quân chung
̀ ́
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản