Trình bày quan điểm của Hồ Chí Minh về sự thống nhất giữa bản chất giai cấp công nhân với tính nhân

Chia sẻ: thanhhoandesign

Trình bày quan điểm của Hồ Chí Minh về sự thống nhất giữa bản chất giai cấp công nhân với tính nhân dân, tính dân tộc của nhà nước. Để xây dựng nhà nước ngang tầm nhiệm vụ của giai đoạn cách mạng hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh, chúng ta phải làm gì? Trả Lời: * Quan điểm : Chủ nghĩa Mac- Lênin khẳng định bản chất giai cấp của nhà nước. Sự xuất hiện của nhà nước là một tất yếu kinh tế - chính trị. Nhà nước ra đời khi xã...

Nội dung Text: Trình bày quan điểm của Hồ Chí Minh về sự thống nhất giữa bản chất giai cấp công nhân với tính nhân

Trình bày quan điểm của Hồ Chí Minh
về sự thống nhất giữa bản chất giai
cấp công nhân với tính nhân


Câu 15: Trình bày quan điểm của Hồ Chí Minh về sự thống nhất giữa bản chất giai
cấp công nhân với tính nhân dân, tính dân tộc của nhà nước. Để xây dựng nhà nước
ngang tầm nhiệm vụ của giai đoạn cách mạng hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí
Minh, chúng ta phải làm gì?
Trả Lời:
* Quan điểm :
Chủ nghĩa Mac- Lênin khẳng định bản chất giai cấp của nhà nước. Sự xuất hiện
của nhà nước là một tất yếu kinh tế - chính trị.
Nhà nước ra đời khi xã hội có sự phân chia giai cấp do mâu thuẫn không thể điều
hoà được giữa các giai cấp đối kháng thì nhà nước xuất hiện. Nhà nước luôn mang
bản chất của giai cấp nhât định, không có nhà nước siêu giai cấp.
Thấm nhuần quan điểm của chủ nghĩa Mac - Lênin, trong khi nhấn mạnh tới tính
chất dân chủ nhân dân của nước ta, HCM cũng luôn khẳng định dứt khoát bản chất
giai cấp công nhân của nhà nước ta, điều đó được thể hiện trước hết ở chỗ: Nhà
nước ta do ĐCS, Đảng của giai cấp công nhân lãnh đạo. Người khẳng định: " Nhà
nước ta là nhà nước dân chủ nhân dân dựa trên nền tảng liên minh công nông, do
giai cấp công nhân lãnh đạo". Nhà nước ta được tổ chức hoạt động theo nguyên
tắc tập trung dân chủ. HCM nhấn mạnh: " Nhà nước ta phát huy dân chủ đến cao
độ... Có phát huy dân chủ đến cao độ thì mới động viên được tất cả lực lượng của
nhân dân đưa CM tiến lên. Đồng thời phải tập trung đến cao độ hệ thống lãnh đạo
nhân dân xây dựng Chủ nghĩa xã hội".
Trong mqh với dân chủ, Người cũng không ngại nói đến chuyên chính: " chế độ
nào cũng có chuyên chính. Vấn đề là ai chuyên chính với ai? ... Dân chủ là của quý
báu nhất của nhân dân, chuyên chính là cái khoá, cái cửa để đề phòng kẻ phá hoại...
Thế thì dân chủ cũng cần phải có chuyên chính để giữ gìn lấy dân chủ".
Khẳng định bản chất giai cấp công nhân của nhà nước, HCM cũng đồng thời
khẳng định sự thống nhất giữa bản chất giai cấp công nhân với tính nhân dân và
tính dân tộc của nhà nước. Nhà nước ta ra đời là kết quả của cuộc đấu tranh lâu dài
gian khổ của bao thế hệ những người yêu nước.
Nhà nước dân chủ nhân dân của ta là một nhà nước thống nhất của khối đại đoàn
kết dân tộc. Cơ sở của nhà nước không bó hẹp trong phạm vi một giai cấp, tầng
lớp mà nó mang tính quảng đại quần chúng, được sự ủng hộ của mọi giai cấp tầng
lớp trong xã hội. Sự thống nhất giữa bản chất giai cấp công nhân với tinh thần
nhân dân và tính dân tộc còn biểu hiện ở chỗmục đích hoạt động của nhà nước là
đem lại lợi ích cho đại bộ phận nhân dân, nó bảo vệ lợi ích của nhân dân, lấy lợi
ích của dân tộc làm nền tảng. Chính phủ do HCM đứng đầu luôn là chính phủ của
khối đại đoàn kết dân tộc.
Nhà nước ta quản lý đất nước bằng pháp luật. Pháp luật đó không chỉ đại diện cho
ý chí nguyện vọng của giai cấp công nhân mà còn đại diện cho ý chí nguyện vọng
của quảng đại quần chúng.
Như vậy, tư tưởng HCM là sự thống nhất giữa dân tộc và giai cấp, giữa chủ nghĩa
yêu nước và chủ nghĩa đế quốc, giữa độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Điều đó
cũng được thể hiện rõ trong tư tưởng của Người về một nhà nước kiểu mới.
* Để xây dựng nhà nước ngang tầm nhiệm vụ của giai đoạn CM hiện nay theo tư
tưởng HCM chúng ta cần phải:
- Tư tưởng HCM về nhà nước là cơ sở lý luận để xây dựng và hoàn thiện nhà
nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa VN qua các thời kỳ CM. Ngày nay, tư tưởng đó
vẫn tiếp tục rọi sáng con đường xây dựng hoàn thiệnnhà nước pháp quyền xã hôi
chủ nghĩa, phục vụ sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
- Đẩy mạnh cải cách tổ chức và hoạt động của nhà nước, phát huy dân chủ, tăng
cường pháp chế XHCN
- Bảo đảm thật sự tôn trọng quyền làm chủ của nhân dân
- Kiên quyết đấu tranh chống các tệ quan liêu tham nhũng lãng phí, sắp ếp lại đội
ngũ cán bộ công chức theo đúng chức danh, tiêu chuẩn, cải cách thủ tục hành chính,
ban hành và hoàn thiện chế độ công vụ. Đề cao trách nhiệm giải quyết khiếu nại
của nhân dân
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản