Trình diễn ảnh kute(bước 1)

Chia sẻ: TRẦN THỊ THANH HẰNG | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
51
lượt xem
11
download

Trình diễn ảnh kute(bước 1)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bước 1 : copy đoạn script sau dán vào thẻ head PHP Code: var imf = function () { var lf = 0; var instances = []; function getElementsByClass (object, tag, className) { var o = object.getElementsByTagName(tag); for ( var i = 0, n = o.length, ret = []; i

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Trình diễn ảnh kute(bước 1)

  1. Bước 1 : copy đoạn script sau dán vào thẻ head PHP Code: var imf = function () { var lf = 0; var instances = []; function getElementsByClass (object, tag, className) { var o = object.getElementsByTagName(tag); for ( var i = 0, n = o.length, ret = []; i < n; i++) if (o[i].className == className) ret.push(o[i]); if (ret.length == 1) ret = ret[0]; return ret; } function addEvent (o, e, f) { if (window.addEventListener) o.addEventListener(e, f, false ); else if (window.attachEvent) r = o.attachEvent('on' + e, f) ; } function createReflexion (cont, img) { var flx = false; if (document.createElement("canvas").getContext) { flx = document.createElement("canvas"); flx.width = img.width; flx.height = img.height; var context = flx.getContext("2d"); context.translate(0, img.height); context.scale(1, -1); context.drawImage(img, 0, 0, img.width, img.height); context.globalCompositeOperation = "destination-out"; var gradient = context.createLinearGradient(0, 0, 0, im g.height * 2); gradient.addColorStop(1, "rgba(255, 255, 255, 0)"); gradient.addColorStop(0, "rgba(255, 255, 255, 1)"); context.fillStyle = gradient; context.fillRect(0, 0, img.width, img.height * 2); } else { /* ---- DXImageTransform ---- */ flx = document.createElement('img'); flx.src = img.src; flx.style.filter = 'flipv progid:DXImageTransform.Micro soft.Alpha(' + 'opacity=50, style=1, finishOpacity= 0, startx=0, starty=0, finishx=0, finishy=' + (img.height * .25) + ')'; } /* ---- insert Reflexion ---- */ flx.style.position = 'absolute'; flx.style.left = '-1000px'; cont.appendChild(flx); return flx; } /* //////////// ==== ImageFlow Constructor ==== //////////// */ function ImageFlow(oCont, size, zoom, border) {
  2. this.diapos = []; this.scr = false; this.size = size; this.zoom = zoom; this.bdw = border; this.oCont = oCont; this.oc = document.getElementById(oCont); this.scrollbar = getElementsByClass(this.oc, 'div', 'scr ollbar'); this.text = getElementsByClass(this.oc, 'div', 'tex t'); this.title = getElementsByClass(this.text, 'div', 'tit le'); this.legend = getElementsByClass(this.text, 'div', 'leg end'); this.bar = getElementsByClass(this.oc, 'img', 'bar '); this.arL = getElementsByClass(this.oc, 'img', 'arr ow-left'); this.arR = getElementsByClass(this.oc, 'img', 'arr ow-right'); this.bw = this.bar.width; this.alw = this.arL.width - 5; this.arw = this.arR.width - 5; this.bar.parent = this.oc.parent = this; this.arL.parent = this.arR.parent = this; this.view = this.back = -1; this.resize(); this.oc.onselectstart = function () { return false; } /* ---- create images ---- */ var img = getElementsByClass(this.oc, 'div', 'bank').getE lementsByTagName('a'); this.NF = img.length; for (var i = 0, o; o = img[i]; i++) { this.diapos[i] = new Diapo(this, i, o.rel, o.title || '- ' + i + ' - ', o.innerHTML || o.rel, o.href || '', o.target || '_self' ); } /* ==== add mouse wheel events ==== */ if (window.addEventListener) this.oc.addEventListener('DOMMouseScroll', function(e) { this.parent.scroll(-e.detail); }, false); else this.oc.onmousewheel = function () { this.parent.scroll(event.wheelDelta); } /* ==== scrollbar drag N drop ==== */ this.bar.onmousedown = function (e) { if (!e) e = window.event; var scl = e.screenX - this.offsetLeft;
  3. var self = this.parent; /* ---- move bar ---- */ this.parent.oc.onmousemove = function (e) { if (!e) e = window.event; self.bar.style.left = Math.round(Math.min((self.ws - self.arw - self.bw), Math.max(self.alw, e.screenX - scl))) + 'px'; self.view = Math.round(((e.screenX - scl) ) / (self.ws - self.alw - self.arw - self.bw) * self.NF); if (self.view != self.back) self.calc(); return false; } /* ---- release scrollbar ---- */ this.parent.oc.onmouseup = function (e) { self.oc.onmousemove = null; return false; } return false; } /* ==== right arrow ==== */ this.arR.onclick = this.arR.ondblclick = function () { if (this.parent.view < this.parent.NF - 1) this.parent.calc(1); } /* ==== Left arrow ==== */ this.arL.onclick = this.arL.ondblclick = function () { if (this.parent.view > 0) this.parent.calc(-1); } } /* //////////// ==== ImageFlow prototype ==== //////////// */ ImageFlow.prototype = { /* ==== targets ==== */ calc : function (inc) { if (inc) this.view += inc; var tw = 0; var lw = 0; var o = this.diapos[this.view]; if (o && o.loaded) { /* ---- reset ---- */ var ob = this.diapos[this.back]; if (ob && ob != o) { ob.img.className = 'diapo'; ob.z1 = 1; } /* ---- update legend ---- */ this.title.replaceChild(document.createTextNode(o.t itle), this.title.firstChild); this.legend.replaceChild(document.createTextNode(o. text), this.legend.firstChild); /* ---- update hyperlink ---- */ if (o.url) { o.img.className = 'diapo link'; window.status = 'hyperlink: ' + o.url; } else { o.img.className = 'diapo';
  4. window.status = ''; } /* ---- calculate target sizes & positions ---- */ o.w1 = Math.min(o.iw, this.wh * .5) * o.z1; var x0 = o.x1 = (this.wh * .5) - (o.w1 * .5); var x = x0 + o.w1 + this.bdw; for (var i = this.view + 1, o; o = this.diapos[i]; i++) { if (o.loaded) { o.x1 = x; o.w1 = (this.ht / o.r) * this.size; x += o.w1 + this.bdw; tw += o.w1 + this.bdw; } } x = x0 - this.bdw; for (var i = this.view - 1, o; o = this.diapos[i]; i--) { if (o.loaded) { o.w1 = (this.ht / o.r) * this.size; o.x1 = x - o.w1; x -= o.w1 + this.bdw; tw += o.w1 + this.bdw; lw += o.w1 + this.bdw; } } /* ---- move scrollbar ---- */ if (!this.scr && tw) { var r = (this.ws - this.alw - this.arw - this.bw) / tw; this.bar.style.left = Math.round(this.alw + lw * r) + 'px'; } /* ---- save preview view ---- */ this.back = this.view; } }, /* ==== mousewheel scrolling ==== */ scroll : function (sc) { if (sc < 0) { if (this.view < this.NF - 1) this.calc(1); } else { if (this.view > 0) this.calc(-1); } }, /* ==== resize ==== */ resize : function () { this.wh = this.oc.clientWidth; this.ht = this.oc.clientHeight; this.ws = this.scrollbar.offsetWidth; this.calc(); this.run(true); }, /* ==== move all images ==== */ run : function (res) { var i = this.NF;
  5. while (i--) this.diapos[i].move(res); } } /* //////////// ==== Diapo Constructor ==== //////////// */ Diapo = function (parent, N, src, title, text, url, target) { this.parent = parent; this.loaded = false; this.title = title; this.text = text; this.url = url; this.target = target; this.N = N; this.img = document.createElement('img'); this.img.src = src; this.img.parent = this; this.img.className = 'diapo'; this.x0 = this.parent.oc.clientWidth; this.x1 = this.x0; this.w0 = 0; this.w1 = 0; this.z1 = 1; this.img.parent = this; this.img.onclick = function() { this.parent.click(); } this.parent.oc.appendChild(this.img); /* ---- display external link ---- */ if (url) { this.img.onmouseover = function () { this.className = ' diapo link'; } this.img.onmouseout = function () { this.className = ' diapo'; } } } /* //////////// ==== Diapo prototype ==== //////////// */ Diapo.prototype = { /* ==== HTML rendering ==== */ move : function (res) { if (this.loaded) { var sx = this.x1 - this.x0; var sw = this.w1 - this.w0; if (Math.abs(sx) > 2 || Math.abs(sw) > 2 || res) { /* ---- paint only when moving ---- */ this.x0 += sx * .1; this.w0 += sw * .1; if (this.x0 < this.parent.wh && this.x0 + this. w0 > 0) { /* ---- paint only visible images ---- */ this.visible = true; var o = this.img.style; var h = this.w0 * this.r; /* ---- diapo ---- */ o.left = Math.round(this.x0) + 'px'; o.bottom = Math.floor(this.parent.ht * .25) + 'px'; o.width = Math.round(this.w0) + 'px'; o.height = Math.round(h) + 'px'; /* ---- reflexion ---- */
  6. if (this.flx) { var o = this.flx.style; o.left = Math.round(this.x0) + 'px'; o.top = Math.ceil(this.parent.ht * . 75 + 1) + 'px'; o.width = Math.round(this.w0) + 'px'; o.height = Math.round(h) + 'px'; } } else { /* ---- disable invisible images ---- */ if (this.visible) { this.visible = false; this.img.style.width = '0px'; if (this.flx) this.flx.style.width = '0 px'; } } } } else { /* ==== image onload ==== */ if (this.img.complete && this.img.width) { /* ---- get size image ---- */ this.iw = this.img.width; this.ih = this.img.height; this.r = this.ih / this.iw; this.loaded = true; /* ---- create reflexion ---- */ this.flx = createReflexion(this.parent.oc, t his.img); if (this.parent.view < 0) this.parent.view = th is.N; this.parent.calc(); } } }, /* ==== diapo onclick ==== */ click : function () { if (this.parent.view == this.N) { /* ---- click on zoomed diapo ---- */ if (this.url) { /* ---- open hyperlink ---- */ window.open(this.url, this.target); } else { /* ---- zoom in/out ---- */ this.z1 = this.z1 == 1 ? this.parent.zoom : 1; this.parent.calc(); } } else { /* ---- select diapo ---- */ this.parent.view = this.N; this.parent.calc(); } return false; } } /* //////////// ==== public methods ==== //////////// */
  7. return { /* ==== initialize script ==== */ create : function (div, size, zoom, border) { /* ---- instanciate imageFlow ---- */ var load = function () { var loaded = false; var i = instances.length; while (i-- ) if (instances[i].oCont == div) loaded = true; if (!loaded) { /* ---- push new imageFlow instance ---- */ instances.push( new ImageFlow(div, size, zoom, border) ); /* ---- init script (once) ---- */ if (!imf.initialized) { imf.initialized = true; /* ---- window resize event ---- */ addEvent(window, 'resize', function () { var i = instances.length; while (i--) instances[i].resize(); }); /* ---- stop drag N drop ---- */ addEvent(document.getElementById(div), 'mou seout', function (e) { if (!e) e = window.event; var tg = e.relatedTarget || e.toElement ; if (tg && tg.tagName == 'HTML') { var i = instances.length; while (i-- ) instances[i].oc.onmousemove = null; } return false; }); /* ---- set interval loop ---- */ setInterval(function () { var i = instances.length; while (i--) instances[i].run(); }, 16); } } } /* ---- window onload event ---- */ addEvent(window, 'load', function () { load(); }); } } }(); /* ==== create imageFlow ==== */ // div ID , size, zoom, border imf.create("imageFlow", 0.15, 1.5, 10);
Đồng bộ tài khoản