Trò chơi ô chữ

Chia sẻ: Nguyen Thi Gioi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

1
2.822
lượt xem
197
download

Trò chơi ô chữ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phần thi ô chữ. Ô chữ gồm 8 hàng. đội thấp điểm nhất sẽ bắt đầu hàng số 1 nếu trả lời đứng sẽ được 10đ, không trả lời hoặc trả lời sai không được điểm nào.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Trò chơi ô chữ

  1. GIAÛI OÂ CHÖÕ
  2. 1 2 3 4 5 6 7 8 Phaàn thi oâ chöõ: OÂ chöõ goàm 8 haøng, ñoäi thaáp ñieåm nhaát seõ baét Pha ng, ñaàu haøng soá 1 neáu traû lôøi ñuùng seõ ñöôïc 10ñ, khoâng traû lôøi hoaëc ng ng traû lôøi sai khoâng ñöôïc ñieåm naøo. Neáu 3 ñoäi coøn laïi daønh ñöôïc o. nh quyeàn traû lôøi vaø traû lôøi ñuùng ñöôïc 5ñ. Caùc ñoäi tieáp theo seõ laàn ng löôït traû lôøi haøng thöù 3, 5, 7, 8, 6, 4. Ñoäi naøo traû lôøi ñöôïc töø khoùa ng ñöôïc 40 ñieåm
  3. C A N X I 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Ñaây laø teân goïi cuûa nguyeân toá kim loaïi kieàm thoå coù trong thaønh phaàn nöôùc voâi trong nh
  4. C A N X I 1 2 B A Z Ô 3 4 5 6 7 8 Tính chaát hoùa hoïc chung cuûa amin 3
  5. C A N X I 1 2 B A Z Ô 3 4 C A C B O N 5 6 7 8 5 Nguyeân toá naøy taïo thaønh chaát ñöôïc duøng laøm ñieän cöïc Nguyeâ nh ng anot cuûa bình ñieän phaân noùng chaûy nhoâm oxit ng
  6. C A N X I 1 2 B A Z Ô 3 4 C A C B O N 5 6 ÑU N S OÂ I 7 8 Ñaây laø moät phöông phaùp laøm meàm nöôùc cöùng ng 7 taïm thôøi phoå bieán
  7. C A N X I 1 2 B A Z Ô 3 4 C A C B O N 5 6 ÑU N S OÂ I 7 M A G I EÂ 8 8 Nguyeân toá naøy naèm ôû oâ thöù 12 trong baûng HTTH Nguyeâ ng
  8. C A N X I 1 2 B A Z Ô 3 4 C A C B O N 5 T R A ÙN G G Ö Ô N G 6 ÑU N S OÂ I 7 M A G I EÂ 8 6 Teân goïi khaùc cuûa phaûn öùng giöõa anñehit vôùi Teâ ng Ag2O/NH3
  9. C A N X I 1 2 B A Z Ô 3 T H AÏ C H C A O N U N G 4 C A C B O N 5 T R A ÙN G G Ö Ô N G 6 ÑU N S OÂ I 7 M A G I EÂ 8 4 Chaát naøy ñöôïc duøng ñeå boù boät khi gaõy xöông, naën Cha ng töôïng, ñuùc khuoân. ng,
  10. C A N X I 1 T R UØ N G N G Ö NG 2 B A Z Ô 3 T H AÏ C H C A O N U N G 4 C A C B O N 5 T R A ÙN G G Ö Ô N G 6 ÑU N S OÂ I 7 M A G I EÂ 8 2 Ñaây laø quaù trình coäng hôïp nhieàu phaân töû nhoû thaønh ng nh phaân töû lôùn ñoàng thôøi giaûi phoùng nhöõng phaân töû nhoû ng ng khaùc

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản