Trò chơi xếp hình với VB6

Chia sẻ: Lang Huyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
254
lượt xem
39
download

Trò chơi xếp hình với VB6

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương trình sẽ cắt một hình cho trước ra thành nhiều mảnh có hình dạng ngẫu nhiên, và người chơi sẽ phải ráp từng mảnh lại. Trò chơi thật đơn giản nhưng lập trình để tạo trò chơi này không đơn giản chút nào. Bài viết giới thiệu một chương trình như vậy được thực hiện với VB6. Tạo Activex control Tạo một Standard Project mới. Vào menu Project/Add Usercontrol để thêm một Usercontrol mới (đặt tên tùy thích, ở đây tôi đặt là ShapeControl, AutoRedraw=True). Để tạo ShapeControl (SC) có hình dạng đặc biệt cần dùng 4 hàm API:...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Trò chơi xếp hình với VB6

  1. Trò chơi xếp hình với VB6 Chương trình sẽ cắt một hình cho trước ra thành nhiều mảnh có hình dạng ngẫu nhiên, và người chơi sẽ phải ráp từng mảnh lại. Trò chơi thật đơn giản nhưng lập trình để tạo trò chơi này không đơn giản chút nào. Bài viết giới thiệu một chương trình như vậy được thực hiện với VB6. Tạo Activex control Tạo một Standard Project mới. Vào menu Project/Add Usercontrol để thêm một Usercontrol mới (đặt tên tùy thích, ở đây tôi đặt là ShapeControl, AutoRedraw=True). Để tạo ShapeControl (SC) có hình dạng đặc biệt cần dùng 4 hàm API: CreateRectRgn, CreateEllipseticRgn, CombineRgn và SetWindowRgn. Khai báo các hàm trên trong SC. Khai báo thêm hàm DeleteObject dùng để hủy đối tượng đã tạo để giải phóng bộ nhớ. Để thuận tiện cho việc "tạo hình" cho SC, ta sử dụng cấu trúc để lưu trữ dữ liệu các cạnh: Private Type CauTruc Top As Long Bottom As Long Left As Long Right As Long End Type Function sau tạo hình cho SC: Private Function CreateFormRegion(ScaleX As Single, ScaleY As Single, OffsetX As Integer, OffsetY As Integer, DrawStyle As CauTruc) As Long Hình chữ nhật chính có tọa độ (22,22)-(77,77), hình ellipse có bán kính lớn=22 và bán kính nhỏ=13 (H.1). Do hình ảnh chúng ta muốn cắt có chiều rộng và chiều dài bất kì nên ta phải nhân tỉ lệ này cho chiều dài, rộng thực của mỗi miếng hình nhỏ (bằng với chiều dài và chiều rộng của SC, do SC sẽ là mỗi miếng hình nhỏ). Các giá trị Top, Left, Right, Bottom trong CauTruc có thể nhận các giá trị -1, 0, 1. Nếu Top nhận giá trị 1 có nghĩa là hình chữ nhật sẽ kết hợp với hình ellipse (H.2), nếu nhận giá trị 0 nghĩa là không có hình ellipse, còn giá trị -1 thì ellipse sẽ cắt hình chữ nhật (H.3) (tương tự cho Left, Right và Bottom). Bạn sẽ thấy cách qui định giá trị này rất hữu ích trong các bước sau.
  2. Sở dĩ khai báo Function CreateFormRegion là Private vì nếu bạn chuyển qua Public thì khi chạy chương trình, VB sẽ báo lỗi là kiểu người dùng định nghĩa (CauTruc) không được làm đối số (chỉ khi nào bạn tạo ActiveX Control riêng và biên dịch thành *.ocx mới không gặp lỗi này). Do đó ta phải tạo 1 Sub có tính Public gọi Function này. Sub này sẽ trở thành một Method của SC. Public Sub DrawShape(vLeft As Long, vTop As Long, vRight As Long, vBottom As Long) Dim DrawStyle As CauTruc Dim nRet As Long DrawStyle.Left = vLeft DrawStyle.Top = vTop DrawStyle.Right = vRight DrawStyle.Bottom = vBottom nRet = SetWindowRgn(UserControl.hwnd, CreateFormRegion(1, 1, 0, 0, DrawStyle), True) End Sub Bây giờ thêm các Property phục vụ cho việc đồ họa: Public Property get hWnd() as Long hWnd=Usercontrol.hWnd End Property Public Property get hDC() as Long hDC=Usercontrol.hDC End Property Để di chuyển SC (không có TitleBar) dễ dàng, bạn phải "capture" chuột và mô phỏng việc nhấn và rê chuột trái (khai báo thêm 2 API là ReleaseCapture và SendMessage ở phần khai báo các hàm API): Private Sub UserControl_MouseDown(Button As Integer, Shift As Integer, X As Single, Y As Single)
  3. ReleaseCapture SendMessage UserControl.hwnd, &HA1, 2, 0& End Sub Ngoài ra, để có thêm nhiều sự kiện (Event) như MouseMove, MouseUp, Resize,... bạn khai báo các sự kiện này ở đầu code: Public (Các đối số) Và khi UserControl xảy ra sự kiện nào thì bạn báo hiệu (RaiseEvent) sự kiện đó Phần Form Vấn đề kế tiếp là phải tạo các SC sao cho hợp lí vì các cạnh của SC (hay nói chính xác là các hình ellipse) mang các giá trị ngẫu nhiên (nếu không, các SC sẽ có cùng hình dạng).Trước hết tạo một hàm trả về giá trị ngẫu nhiên cho các cạnh: Private Function NgauNhien() As Long Randomize If Rnd < 0.3333 Then NgauNhien = -1 ElseIf Rnd > 0.3333 And Rnd < 0.6666 Then NgauNhien = 0 Else NgauNhien = 1 End If End Function Hàm Rnd sẽ trả về một con số trong khoảng giá trị [0-1] và Randomize sẽ sinh một con số mới phục vụ cho việc lấy Rnd. Nếu không dùng Randomize thì mỗi lần form Load, Rnd sẽ trả về các con số y hệt cũ. Trở lại vấn đề tạo các cạnh sao cho hợp lí. Mời bạn xem hình 4. Ở đây tôi lần lượt đánh dấu các hình theo thứ tự Trái-Đỉnh-Phải-Đáy. Theo đó, hai SC xếp trên cùng hàng sẽ có Phải trước+Trái sau=0. Hai SC trên cùng cột sẽ có Đáy trên+Đỉnh dưới=0. Cách thuận tiện nhất là lưu các dữ liệu
  4. này vào mảng 2 chiều cấu trúc (mỗi phần tử mảng là 1 cấu trúc theo kiểu CauTruc), sau đó tạo các SC theo các phần tử này. Chúng ta khai báo lại kiểu CauTruc Private Type CauTruc Top as Long Bottom as Long Left as Long Right as Long End Type Dim a(100,100) As CauTruc 'mảng có tối đa 101*101 phần tử Sau cùng là chia hình ra thành nhiều mảnh nhỏ (thực chất mỗi mảnh nhỏ là một SC) và dùng hàm BitBlt để copy vùng ảnh bên ảnh đích (ảnh cần cắt) qua SC. Private Declare Function BitBlt Lib "gdi32" (ByVal hDestDC As Long, ByVal X As Long, ByVal Y As Long, ByVal nWidth As Long, ByVal nHeight As Long, ByVal hSrcDC As Long, ByVal xSrc As Long, ByVal ySrc As Long, ByVal dwRop As Long) As Long Private Const SRCCOPY = &HCC0020 - hDestDC là hDC của thiết bị nhận khối hình, X là hoành độ trên trái điểm bắt đầu nhận khối hình, Y là tung độ trên trái điểm bắt đầu nhận khối hình, nWidth là chiều rộng khối hình, nHeight là chiều cao khối hình (tất cả các đối số này là của SC). - hSrcDC là hDC của hình gốc, xSrc là hoành độ trên trái của khối hình truyền đi, ySrc là tung độ trên trái của khối hình truyền đi (của hình đích, cụ thể là một PictureBox). - dwRop là cờ xác định hoạt động quét, ở đây là chỉ cần kiểu quét y nguyên như cũ (SRCCOPY). Sub sau sẽ sinh ra các mảnh hình bất kì: Private Sub SinhHinh(ByVal wCount As Integer, ByVal hCount As Integer) wCount là số mảnh muốn cắt theo chiều ngang, hCount là số mảnh muốn cắt theo chiều dọc. picPicture là một PictureBox chứa hình đích. Nếu bạn nghĩ muốn chia tấm hình ra thành wCount*hCount mảnh, mỗi mảnh(hay SC control) có chiều dài = chiều dài tấm hình/wCount và chiều rộng = chiều rộng tấm hình/hCount, thì kết quả bạn đạt được sẽ không như ý muốn. Phần
  5. chúng ta nhìn thấy được sau khi SC đã tạo hình chỉ là hình chữ nhật trong cùng (= 5/9 chiều dài của SC) và các hình ellipse (nếu có). Do đó mỗi SC sẽ có chiều dài (hoặc rộng) thực = (9/5*chiều dài tấm hình)/wCount (hoặc /hCount). Vì ta không biết người sử dụng sẽ cắt ra bao nhiêu mảnh nên đầu tiên phải đưa lên form một SC và đặt index=0. Sau đó sẽ nạp các SC còn lại tương ứng với số mảnh. Hàm ChieuDai(sLen) sẽ trả về 0 nếu sLen
  6. a(i, j).Bottom = 0 Private Sub SinhHinh(ByVal wCount Else As Integer, ByVal hCount As Integer) a(i, j).Bottom = NgauNhien On Error Resume Next End If Dim i As Integer Next Dim j As Integer Next Dim uW As Long For i = 0 To hCount - 1 Dim uH As Long For j = 0 To wCount - 1 uW = (9 / 5) * (picPicture.Width / nCount = nCount + 1 wCount) BitBlt sc(nCount).hDc, _ uH = (9 / 5) * (picPicture.Height / (2 / 9) * uW - (2 / 9) * uW * hCount) ChieuDai(a(i, j).Left), (2 / 9) * uH - (2 sc(0).Width = uW / 9) - (2 / 9) * uH * ChieuDai(a(i, sc(0).Height = uH j).Top), _ Static nCount (5 / 9) * uW + (2 / 9) * uW * nCount = -1 ChieuDai(a(i, j).Right) + (2 / 9) * uW For i = 1 To wCount * hCount - 1 * ChieuDai(a(i, j).Left), _ Load sc(i) (5 / 9) * uH + (2 / 9) * uH * sc(i).Visible=False ChieuDai(a(i, j).Bottom) + (2 / 9) * uH Next * ChieuDai(a(i, j).Top), _ For i = 0 To hCount - 1 picPicture.hDc, _ For j = 0 To wCount - 1 (5 / 9) * uW * j - (2 / 9) * uW * a(i, j).Top = -a(i - 1, j).Bottom ChieuDai(a(i, j).Left), _ a(i, j).Left = -a(i, j - 1).Right (5 / 9) * uH * i - (2 / 9) * uH * If j = wCount - 1 Then ChieuDai(a(i, j).Top), SRCCOPY a(i, j).Right = 0 sc(nCount).DrawShape a(i, j).Left, a(i, Else j).Top, a(i, j).Right, a(i, j).Bottom a(i, j).Right = NgauNhien sc(nCount).Visible = True End If Next j If i = hCount - 1 Then Next i End Sub Mẹo vặt 1. Cũng như bao trò chơi khác, trò chơi của chúng ta cũng phải có "cheat". Trong ShapeControl, bạn tạo một Label và đặt vào chính giữa của SC với thuộc tính Visible=False. Mỗi khi sub SinhHinh trong Form được gọi thì bạn thêm vào sc(i).Label1.caption=nCount để đánh dấu. Mỗi khi gọi cheat (do bạn quy định) thì chỉ việc set thuộc tính Visible của Label thành True. 2. Đối với những hình ảnh lớn (800x600), nếu không đủ diện tích màn hình thì bạn dùng hàm API CopyImage với thông số chiều rộng và chiều cao mới để tạo hình nhỏ hơn ban đầu cho picPicture và cũng dùng hàm này cho hình hướng dẫn. 3. Khi nạp các SC trong Sub SinhHinh thì các SC này nằm chồng lên nhau, do đó bạn phải sắp xếp lại các SC này một cách ngẫu nhiên. Để tiết kiệm không gian thì các SC này nên nằm trong một PictureBox (PB), PB này phải đủ rộng để chứa tất cả các SC bạn tạo ra và PB này phải nằm
  7. trong một Container (1 PB khác, 1 Usercontrol khác,...) kết hợp với ScrollBar. Để hình dung việc này thì bạn cứ xem thanh TaskPane (Ctrl+F1) của bộ Office và làm theo. ScrollBar sẽ xác định tọa độ Top của PB chứa các SC. Về việc sắp xếp các SC ngẫu nhiên để không gây nhàm chán, bạn tạo 2 mảng một chiều. Giả sử chúng ta có 20 SC thì bạn sinh mảng a(0 to 19) và giá trị các phần tử = trị số (a(0)=0, a(1)=1,...), sau đó đổi chỗ ngẫu nhiên các phần tử thì ta có mảng ngẫu nhiên. Mảng b(0 to 19) sẽ mang lần lượt các giá trị của mảng a() (các giá trị này chính là thứ tự của các SC, b(0)=b(a(0))=6) rồi định lại tọa độ Top và Left. Muốn đưa các SC từ PB ra ngoài vùng sắp xếp chính thì dùng hàm SetParent ,. Bạn có thể tải về mã nguồn chương trình mẫu trên website của TGVT-PCW VN Online. FUNTION ĐẢM NHIỆM VIỆC TẠO HÌNH CHO SC:
  8. Private Function OffsetX, 0 * ScaleY * 15 / CreateFormRegion(ScaleX As Single, Screen.TwipsPerPixelY + OffsetY, uW ScaleY As Single, OffsetX As Integer, * (7 / 11) * ScaleX * 15 / OffsetY As Integer, DrawStyle As Screen.TwipsPerPixelX + OffsetX, uH CauTruc) As Long * (4 / 9) * ScaleY * 15 / Dim HolderRegion As Long, Screen.TwipsPerPixelY + OffsetY) ObjectRegion As Long, nRet As nRet = CombineRgn(HolderRegion, Long, Counter As Integer ResultRegion, ResultRegion, Dim uW As Long RGN_COPY) Dim uH As Long nRet = CombineRgn(ResultRegion, ResultRegion = CreateRectRgn(0, 0, HolderRegion, ObjectRegion, 3 - 0, 0) DrawStyle.Top) HolderRegion = CreateRectRgn(0, 0, DeleteObject ObjectRegion 0, 0) End If uW = UserControl.Width / 15 uH = UserControl.Height / 15 'Hình ellipse cạnh phải If DrawStyle.Right 0 Then 'Hình chữ nhật chính ObjectRegion = '22/99,22/99,77/99,77/99 CreateEllipseticRgn(uW * (5 / 9) * ObjectRegion = CreateRectRgn((2 / ScaleX * 15 / Screen.TwipsPerPixelX 9) * uW * ScaleX * 15 / + OffsetX, uH * (37 / 99) * ScaleY * Screen.TwipsPerPixelX + OffsetX, (2 15 / Screen.TwipsPerPixelY + / 9) * uH * ScaleY * 15 / OffsetY, uW * ScaleX * 15 / Screen.TwipsPerPixelY + OffsetY, (7 Screen.TwipsPerPixelX + OffsetX, uH / 9) * uW * ScaleX * 15 / * (7 / 11) * ScaleY * 15 / Screen.TwipsPerPixelX + OffsetX, (7 Screen.TwipsPerPixelY + OffsetY) / 9) * uH * ScaleY * 15 / nRet = CombineRgn(HolderRegion, Screen.TwipsPerPixelY + OffsetY) ResultRegion, ResultRegion, nRet = CombineRgn(ResultRegion, RGN_COPY) ObjectRegion, ObjectRegion, nRet = CombineRgn(ResultRegion, RGN_COPY) HolderRegion, ObjectRegion, 3 - DeleteObject ObjectRegion DrawStyle.Right) DeleteObject ObjectRegion 'Hình ellipse trái End If If DrawStyle.Left 0 Then ObjectRegion = 'Hình ellipse cạnh đáy CreateEllipseticRgn(0 * ScaleX * 15 / If DrawStyle.Bottom 0 Then Screen.TwipsPerPixelX + OffsetX, ObjectRegion = (37 / 99) * uH * ScaleY * 15 / CreateEllipseticRgn(uW * (37 / 99) * Screen.TwipsPerPixelY + OffsetY, (4 ScaleX * 15 / Screen.TwipsPerPixelX / 9) * uW * ScaleX * 15 / + OffsetX, uH * (5 / 9) * ScaleY * 15 / Screen.TwipsPerPixelX + OffsetX, (7 Screen.TwipsPerPixelY + OffsetY, uW / 11) * uH * ScaleY * 15 / * (7 / 11) * ScaleX * 15 / Screen.TwipsPerPixelY + OffsetY) Screen.TwipsPerPixelX + OffsetX, uH nRet = CombineRgn(HolderRegion, * ScaleY * 15 / ResultRegion, ResultRegion, Screen.TwipsPerPixelY + OffsetY)
  9. RGN_COPY) nRet = CombineRgn(HolderRegion, nRet = CombineRgn(ResultRegion, ResultRegion, ResultRegion, HolderRegion, ObjectRegion, 3 - RGN_COPY) DrawStyle.Left) nRet = CombineRgn(ResultRegion, DeleteObject ObjectRegion HolderRegion, ObjectRegion, 3 - End If DrawStyle.Bottom) DeleteObject ObjectRegion 'Hình ellipse trên đỉnh End If If DrawStyle.Top 0 Then DeleteObject HolderRegion ObjectRegion = CreateFormRegion = ResultRegion CreateEllipseticRgn((37 / 99) * uW * End Function ScaleX * 15 / Screen.TwipsPerPixelX +  
Đồng bộ tài khoản