Trona và nahcolit - những nguồn sôđa tự nhiên

Chia sẻ: meoconanca

Phân bố và sản lượng khai thác trên thế giới Trona và nahcolit là những loại quặng tự nhiên của natri cacbonat (sôđa) và bicacbonat. Trona tồn tại trong thiên nhiên, đây là hỗn hợp natri cacbonat và bicacbonat Na3(CO3)(HCO3).2H2O, còn nahcolit có công thức là NaHCO3.

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản