Trọng âm

Chia sẻ: may0505

trọng âm phụ; Thông thường, các trọng âm phụ có thể không được kí hiệu trong một số từ điển, nhưng khi nói, các trọng âm phụ bao giờ cũng được đọc khá rõ. Thực chất, rõ nhất là trọng âm chính, sau đó là trọng âm phụ, còn các âm còn lại thì có thể nuốt đi.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Trọng âm

Trọng âm


Vị trí tương đối của trọng âm so với các tiếp/hậu tố (suffix)


đặc biệt
* Ghi chú:
Kí hiệu: ‘### trọng âm chính; ,### trọng


âm phụ; Thông thường, các trọng âm phụ có thể không


được kí hiệu trong
một số từ điển, nhưng khi nói, các trọng âm phụ bao giờ


cũng được đọc


khá rõ. Thực chất, rõ nhất là trọng âm chính, sau đó là


trọng âm phụ,


còn các âm còn lại thì có thể nuốt đi.
Quy tắc: Trọng âm phụ hầu hết đứng cách trọng âm chính


1 âm tiết (trước


hoặc sau). Một số ngoại lệ đứng cách 2 âm tiết như:


‘classifi’cation;


de,terio’ration;…
1.Các hậu/tiếp tố (suffix) thường là Trọng âm:
#eer: engi’neer, volun’teer; pio’neer;…
#ese: ,Japa’nese; ,Vietna’mese;…
#ental: en,viron’mental; ,conti’nental;…

2.Trọng âm thường đứng ngay trước các hậu tố


(suffix) sau:
–#ion: ,inter’nation; com’passion; re’ligion; ‘fashion …
–#ure: ad’venture‘; cre’ature; ‘pleasure; ‘injure;… (hầu hết


áp dụng


cho Danh từ, vì với động từ có một số trường hợp đặc biệt


như in’sure,


en’sure…vì trọng âm của động từ thường nằm ở âm tiết


th ứ 2 )
–#ity: mu,nici’pality; ,possi’bility; ac’tivity; ‘family;…
–#ogy: tech’nology; bi’ology; ,metho’dology;…
–#aphy: bi’ography; pho’tography;…
–#ian: ,indo’nesian; ’indian;…
–#(i)um: ,audi’torium; a’quarium; mo’mentum, …
–#ial: ma’terial; ‘aerial;…
–#ative (mostly in 4 syllabled words):


‘talkative;con’servative; in’formative… (exception:


‘quantitative, ‘qualitative…
–#ive (mostly in 2-3 syllabled words): con’ductive;


pro’gressive, ‘active; ‘passive;…
–#ic(al): ‘infor’matic; ‘techno’logical, an’gelic; ‘comic…
–#ient/ienc#: efficien-t/ce/cy; pro’ficien-t/cy;…
–#ual: ,indi’vidual; con’ceptual;…
–#ious: re’ligious; de’licious; am’bitious …
–# ify: i’dentify; ’modify;…
–#ish: ‘English; de’molish; es’tablish;…
3.Trọng âm thường đứng cách một âm tiết trước các
hậu tố (suffix) sau:
(đương nhiên chỉ áp dụng cho các từ có từ 3 âm tiết trở


lên)
Chú ý: Một số hậu tố đơn thường là trọng âm phụ, hay chí


ít cũng được


đọc khá rõ (dù trong một số từ điển không ghi kí hiệu (,) là


trọng âm


phụ)
–*#ate: cer’tifi,cate; ‘confis,cate; …
–*#ise/ize: in’dustria,lise; ‘visua,lize; …
–*#age: ‘sabotage; ‘heritage;…
–*#ism/ist: ,ento’mologist; ‘moder,nism/ist; ‘natura,lism/ist (


(tural)


đã bị đọc nuốt thành một âm là (tSral) nên (na) vẫn coi là


cách (ism)


một âm tiết); …
–*#er: phy’loso,pher; pho’togra,pher; in’terpre,ter;


‘moni,tor;


‘bache,lor;.. (ngoại trừ một số danh từ chỉ người được tạo


nên bởi việc


thêm (er) vào động từ 2 âm tiết vốn thường có trọng âm ở


âm tiết thứ 2:


per’form — > per’former; … hoặc với trường hợp có


(#ator) như


co’ordi,nator; co’ope,rator;… vì giống trường hợp chứa


tiếp tố (–#ate) )
–*#ory/ary: pre’paratory; vo’cabulary; la’borotory;


‘fragmentary…


(nhưng đây là quy tắc yếu vì có nhiều trường hợp trọng


âm nằm ngay


trước nó chứ không cách: ,satis’factory, ,manu’factory;


hay trong từ


chỉ có 3 âm tiết: ‘sensory…
4. Một số quy tắc khác
- Đối với động từ và tính từ có 2 âm tiết, thì trọng âm hầu


hết nằm ở


âm tiết thứ 2: im’port; ex’port; im’pact; …; co’rrect;


e’xact;…
- Đối với danh từ có 2 âm tiết, thì trọng âm hầu hết nằm ở


âm tiết thứ nhất: ‘export; ‘import; ‘impact; ‘effort;…
- Đối với từ có 4 âm tiết kết thúc bằng #ent; #ence; #ency;


#ant; #ance


thì trọng âm đứng ở âm tiết thứ 2: en’vironment;
e’quivalen-t/ce/cy;


sig’nifican-t/ce;…
- Đối với từ có 3 âm tiết kết thúc bằng #ent; #ence; #ency;


thì trọng


âm thường đứng ở âm tiết thứ 1 khi bắt đầu có phụ âm:


‘preferen-t/ce;


‘consequen’t/ce;… còn đứng ở âm tiết thứ 2 khi bắt đầu


bằng nguyên âm


(trừ i) đơn thuần (nghĩa là mình nguyên âm tạo nên âm


tiết thứ nhất,
không kết hợp với phụ âm): e’mergen-t/ce/cy; occuren-


t/ce;…
- Đối với từ có 2 âm tiết (đặc biệt là danh từ) thì trọng âm


thường nằm


ở âm tiết thứ nhất khi có các hậu tố sau: #ate, #ism/ist,


#ent; #er,


#age, #ous: ‘climate; ‘marxism; ‘artist; ‘payment; ‘player;


‘manage;


‘famous…
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản