Trọng âm

Chia sẻ: may0505

trọng âm phụ; Thông thường, các trọng âm phụ có thể không được kí hiệu trong một số từ điển, nhưng khi nói, các trọng âm phụ bao giờ cũng được đọc khá rõ. Thực chất, rõ nhất là trọng âm chính, sau đó là trọng âm phụ, còn các âm còn lại thì có thể nuốt đi.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Trọng âm

 

 1. Trọng âm Vị trí tương đối của trọng âm so với các tiếp/hậu tố (suffix) đặc biệt * Ghi chú: Kí hiệu: ‘### trọng âm chính; ,### trọng âm phụ; Thông thường, các trọng âm phụ có thể không được kí hiệu trong
 2. một số từ điển, nhưng khi nói, các trọng âm phụ bao giờ cũng được đọc khá rõ. Thực chất, rõ nhất là trọng âm chính, sau đó là trọng âm phụ, còn các âm còn lại thì có thể nuốt đi. Quy tắc: Trọng âm phụ hầu hết đứng cách trọng âm chính 1 âm tiết (trước hoặc sau). Một số ngoại lệ đứng cách 2 âm tiết như: ‘classifi’cation; de,terio’ration;…
 3. 1.Các hậu/tiếp tố (suffix) thường là Trọng âm: #eer: engi’neer, volun’teer; pio’neer;… #ese: ,Japa’nese; ,Vietna’mese;… #ental: en,viron’mental; ,conti’nental;… …
 4. 2.Trọng âm thường đứng ngay trước các hậu tố (suffix) sau: –#ion: ,inter’nation; com’passion; re’ligion; ‘fashion … –#ure: ad’venture‘; cre’ature; ‘pleasure; ‘injure;… (hầu hết áp dụng cho Danh từ, vì với động từ có một số trường hợp đặc biệt như in’sure, en’sure…vì trọng âm của động từ thường nằm ở âm tiết th ứ 2 )
 5. –#ity: mu,nici’pality; ,possi’bility; ac’tivity; ‘family;… –#ogy: tech’nology; bi’ology; ,metho’dology;… –#aphy: bi’ography; pho’tography;… –#ian: ,indo’nesian; ’indian;… –#(i)um: ,audi’torium; a’quarium; mo’mentum, …
 6. –#ial: ma’terial; ‘aerial;… –#ative (mostly in 4 syllabled words): ‘talkative;con’servative; in’formative… (exception: ‘quantitative, ‘qualitative… –#ive (mostly in 2-3 syllabled words): con’ductive; pro’gressive, ‘active; ‘passive;… –#ic(al): ‘infor’matic; ‘techno’logical, an’gelic; ‘comic…
 7. –#ient/ienc#: efficien-t/ce/cy; pro’ficien-t/cy;… –#ual: ,indi’vidual; con’ceptual;… –#ious: re’ligious; de’licious; am’bitious … –# ify: i’dentify; ’modify;… –#ish: ‘English; de’molish; es’tablish;… 3.Trọng âm thường đứng cách một âm tiết trước các
 8. hậu tố (suffix) sau: (đương nhiên chỉ áp dụng cho các từ có từ 3 âm tiết trở lên) Chú ý: Một số hậu tố đơn thường là trọng âm phụ, hay chí ít cũng được đọc khá rõ (dù trong một số từ điển không ghi kí hiệu (,) là trọng âm phụ)
 9. –*#ate: cer’tifi,cate; ‘confis,cate; … –*#ise/ize: in’dustria,lise; ‘visua,lize; … –*#age: ‘sabotage; ‘heritage;… –*#ism/ist: ,ento’mologist; ‘moder,nism/ist; ‘natura,lism/ist ( (tural) đã bị đọc nuốt thành một âm là (tSral) nên (na) vẫn coi là cách (ism) một âm tiết); …
 10. –*#er: phy’loso,pher; pho’togra,pher; in’terpre,ter; ‘moni,tor; ‘bache,lor;.. (ngoại trừ một số danh từ chỉ người được tạo nên bởi việc thêm (er) vào động từ 2 âm tiết vốn thường có trọng âm ở âm tiết thứ 2: per’form — > per’former; … hoặc với trường hợp có (#ator) như co’ordi,nator; co’ope,rator;… vì giống trường hợp chứa tiếp tố (–#ate) )
 11. –*#ory/ary: pre’paratory; vo’cabulary; la’borotory; ‘fragmentary… (nhưng đây là quy tắc yếu vì có nhiều trường hợp trọng âm nằm ngay trước nó chứ không cách: ,satis’factory, ,manu’factory; hay trong từ chỉ có 3 âm tiết: ‘sensory… 4. Một số quy tắc khác
 12. - Đối với động từ và tính từ có 2 âm tiết, thì trọng âm hầu hết nằm ở âm tiết thứ 2: im’port; ex’port; im’pact; …; co’rrect; e’xact;… - Đối với danh từ có 2 âm tiết, thì trọng âm hầu hết nằm ở âm tiết thứ nhất: ‘export; ‘import; ‘impact; ‘effort;… - Đối với từ có 4 âm tiết kết thúc bằng #ent; #ence; #ency; #ant; #ance thì trọng âm đứng ở âm tiết thứ 2: en’vironment;
 13. e’quivalen-t/ce/cy; sig’nifican-t/ce;… - Đối với từ có 3 âm tiết kết thúc bằng #ent; #ence; #ency; thì trọng âm thường đứng ở âm tiết thứ 1 khi bắt đầu có phụ âm: ‘preferen-t/ce; ‘consequen’t/ce;… còn đứng ở âm tiết thứ 2 khi bắt đầu bằng nguyên âm (trừ i) đơn thuần (nghĩa là mình nguyên âm tạo nên âm tiết thứ nhất,
 14. không kết hợp với phụ âm): e’mergen-t/ce/cy; occuren- t/ce;… - Đối với từ có 2 âm tiết (đặc biệt là danh từ) thì trọng âm thường nằm ở âm tiết thứ nhất khi có các hậu tố sau: #ate, #ism/ist, #ent; #er, #age, #ous: ‘climate; ‘marxism; ‘artist; ‘payment; ‘player; ‘manage; ‘famous…
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản