Trồng Nhãn, Vải như thế nào cho tốt?

Chia sẻ: Nguyễn Bắc Kiều Phong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:41

0
91
lượt xem
38
download

Trồng Nhãn, Vải như thế nào cho tốt?

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trồng Nhãn, Vải như thế nào cho tốt?. Nhãn, vải là cây ăn quả đặc sản, có giá trị dinh dưỡng cao, được dùng để ăn tươi, chế biến làm nước giải khát, bánh kẹo, mứt, rượu. Long nhãn, vải ngoài giá trị dinh dưỡng, còn là một loại thuốc quý, được dùng trong đông y điều trị bệnh mất ngủ, suy nhược thần kinh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Trồng Nhãn, Vải như thế nào cho tốt?

 1. S¸ch h−íng dÉn cho n«ng d©n miÒn nói trång nh·n, v¶i nh− thÕ nµo cho tèt
 2. môc lôc Gi¸ trÞ cña nh·n v¶i ............................................................................................... 3 C¸c gièng nh·n...................................................................................................... 5 C¸c gièng v¶i......................................................................................................... 6 Ph−¬ng ph¸p nh©n gièng ....................................................................................... 7 MËt ®é, thêi vô trång........................................................................................... 11 ChuÈn bÞ trång c©y .............................................................................................. 14 Lµm cá xíi x¸o.................................................................................................... 21 Lµm cá tñ gèc...................................................................................................... 22 Trång xen ............................................................................................................ 23 Thu ho¹ch qu¶ ..................................................................................................... 24 Ho¸ chÊt vµ thuèc b¶o vÖ thùc vËt....................................................................... 27 B¶o hé lao ®éng................................................................................................... 30 An toµn lao ®éng ................................................................................................. 31 S©u h¹i nh·n v¶i................................................................................................... 32 BÖnh h¹i nh·n v¶i ................................................................................................ 36 2
 3. gi¸ trÞ cña nh·n v¶i Nh·n, v¶i lµ c©y ¨n qu¶ ®Æc s¶n, cã gi¸ trÞ dinh d−ìng cao, ®−îc dïng ®Ó ¨n t−¬i, chÕ biÕn lµm n−íc gi¶i kh¸t, b¸nh kÑo, møt, r−îu. Long nh·n, v¶i ngoµi gi¸ trÞ dinh d−ìng, cßn lµ mét lo¹i thuèc quý, ®−îc dïng trong ®«ng y ®iÒu trÞ bÖnh mÊt ngñ, suy nh−îc thÇn kinh 3
 4. MËt ong nh·n, v¶i ngoµi gi¸ trÞ dinh d−ìng cao cßn ®−îc dïng trong ®«ng y nh− mét vÞ thuèc ch÷a bÖnh ®−êng ruét, ®au d¹ dµy, an thÇn. Gç nh·n, v¶i cã thÓ dïng lµm nhµ, bµn, ghÕ, vµ lµ chÊt ®èt. T¸n c©y to lµm bãng r©m, che phñ ®Êt. 4
 5. C¸c gièng nh·n C¸c gièng nh·n cã n¨ng suÊt cao, phÈm chÊt tèt, cã gi¸ trÞ kinh tÕ cao, ®−îc ng−êi tiªu dïng −a chuéng lµ nh·n lång, nh·n h−¬ng chi, nh·n cïi, nh·n ®−êng phÌn. NÕu diÖn tÝch trång c©y lín cã thÓ r¶i vô thu ho¹ch, t¨ng hiÖu qu¶ kinh tÕ b»ng trång c¸c gièng nh·n cïi chÝn sím (cuèi th¸ng 7 ®Çu th¸ng 8), nh·n lång chÝnh vô ( th¸ng 8) vµ nh·n h−¬ng chi chÝn muén (cuèi th¸ng 8 ®Çu th¸ng 9) 5
 6. C¸c gièng v¶i C¸c gièng v¶i cã n¨ng suÊt cao, phÈm chÊt tèt, cã gi¸ trÞ kinh tÕ cao, ®−îc ng−êi tiªu dïng −a thÝch lµ v¶i thiÒu vµ v¶i trung. NÕu v−ên réng cã thÓ trång nhiÒu c©y, nªn r¶i vô thu ho¹ch ®Ó t¨ng hiÖu qu¶ kinh tÕ b»ng c¸ch trång v¶i trung chÝn sím (cuèi th¸ng 5 ®Çu th¸ng 6), v¶i thiÒu chÝnh vô ( trong th¸ng 6) vµ v¶i thiÒu chÝn muén ( cuèi th¸ng 6 ®Çu th¸ng 7 ) 6
 7. ph−¬ng ph¸p nh©n gièng Nh·n, v¶i cã thÓ nh©n gièng b»ng ph−¬ng ph¸p ghÐp, chiÕt vµ gieo h¹t. Tuy nhiªn c©y gieo h¹t th−êng chËm cho qu¶ ( 5-7 n¨m sau trång ), c©y cao ( 10- 15m), n¨ng suÊt kh«ng æn ®Þnh hay c¸ch niªn, chÊt l−îng qu¶ thÊp. C©y chiÕt cã bé rÔ chïm, ¨n n«ng, chÞu h¹n vµ hót dinh d−ìng kÐm trªn ®Êt ®åi nªn n¨ng suÊt còng kh«ng cao. 7
 8. C©y nh·n ghÐp cã bé rÔ cäc, ¨n s©u, cã kh¶ n¨ng chÞu h¹n tèt, chèng chÞu víi ®iÒu kiÖn ngo¹i c¶nh kh¾c nghiÖt. C©y cã t¸n l¸ thÊp, sím cho qu¶, n¨ng suÊt cao, chÊt l−îng tèt. 8
 9. Canh t¸c trªn ®Êt dèc lu«n ®i ®«i víi viÖc chèng xãi mßn. Cã nhiÒu ph−¬ng ph¸p cã thÓ ng¨n chÆn ®Êt bÞ röa tr«i, trong ®ã sö dông c¸c vËt ch¾n b»ng cäc, gç, tre, phªn vµ xÕp t−êng ®¸ ®−îc nhiÒu ng−êi sö dông 9
 10. Ph−¬ng ph¸p chèng xãi mßn b»ng m−¬ng chÆn dßng ch¶y hoÆc trång c©y ph©n xanh cã t¸c dông h¹n chÕ ®Êt bÞ röa tr«i, ®ång thêi cã t¸c dông c¶i t¹o ®Êt, cã thªm ph©n xanh cho c©y trång. 10
 11. mËt ®é, thêi vô trång Nh·n v¶i th−êng ®−îc trång vµo vô xu©n ( th¸ng 2,3,4 ) vµ vô thu ( th¸ng 8,9).MËt ®é trång trung b×nh 8m x 8m ( c©y c¸ch c©y 8m, hµng c¸ch hµng 8m) t−¬ng øng 156 c©y/ha, nh÷ng khu ®Êt mµu mì cã thÓ trång 10m x 10m ( c©y c¸ch c©y 10m, hµng c¸ch hµng 10m) 11
 12. Kho¶ng c¸ch trång gi÷a c©y ¨n qu¶, c©y trång xen, c©y ph©n xanh cÇn hîp lý ®Ó c©y ¨n qu¶ ph¸t triÓn, cã kh¶ n¨ng c¶i t¹o, lµm mÇu ®Êt vµ thu nhËp thªm tõ c©y trång xen. KÝch th−íc m−¬ng, bê m−¬ng cÇn ®ñ ®Ó t¸c dông gi÷ ®Êt, chèng xãi mßn. 12
 13. Hè trång cã kÝch th−íc: réng 0,8-1,0m; dµi 0,8-1,0m, s©u 0,5-0,6m. Khi ®µo nöa ®Êt mÆt ®Ó mét bªn, nöa ®Êt ®¸y ®Ó mét bªn. Mçi hè bãn lãt 20-30 kg (c©n) ph©n chuång hoai môc; 1,0 kg (c©n)l©n; 0,2 kg (c©n) v«i bét. Sè ph©n nµy ®−îc trén ®Òu víi líp ®Êt mÆt. Cuèc x¶ miÖng hè cho líp ®Êt mÆt xuèng ®¸y, miÖng hè to cã ®é t¬i xèp lín gióp rÔ c©y ph¸t triÓn, sau ®ã míi cho hçn hîp ®Êt ph©n xuèng. Vun ®Êt thµnh ô cao so víi bÒ mÆt 0,2m, ô cao cã t¸c dông chèng sái ®¸ c¸t tr«i lÊn khu vùc cæ rÔ c©y, tiÖn ch¨m sãc bãn ph©n. 13
 14. chuÈn bÞ trång c©y §Ó c©y trång cã tû lÖ sèng cao, cÇn khoÐt gi÷a ô 1 hèc b»ng c¸i x« nhá, ®æ vµo ®ã 1 x« n−íc, dïng cuèc ®¶o ®Êt vµ n−íc thµnh hè bïn s¸nh ®Æc. C¸ch lµm nµy cã thÓ gi÷ Èm cho bÇu c©y hµng tuÇn. Sau ®ã dïng dao s¾c r¹ch bá tói bÇu nil«ng. 14
 15. §Æt bÇu c©y vµo hè bïn, mÆt bÇu ngang mÆt ®Êt, lÊp ®Êt l¹i, nÐn nhÑ xung quanh gèc c©y, c¾m cäc buéc c©y cè ®Þnh, t−íi nhÑ. NÕu n¾ng to cÇn che tñ cho c©y. Trong th¸ng ®Çu tiªn c©y cÇn ®−îc t−íi ®ñ Êm ®Ó mau håi vµ bÐn rÔ. 15
 16. §Ó c©y cã t¸n l¸ thÊp, h×nh m©m x«i, cÇn ph¶i t¹o h×nh. Khi c©y cao 0,5 - 0,7m th× bÊm ngän, cµnh cÊp 1 xuÊt hiÖn chØ ®Ó l¹i 3 cµnh theo 3 h−íng, khi cµnh dµi 0,4 - 0,5m bÊm ngän tiÕp, mçi cÇnh cÊp 1 chØ ®Ó 2 cµnh cÊp 2, c¸c cµnh nµy dµi 0,3m th× bÊm ngän vµ ®Ó l¹i hai cµnh cÊp 3. Nh− vËy ta sÏ cã c©y ghÐp cao 6 - 7m, t¸n réng 7 - 8m. 16
 17. Bãn ph©n sau m−a gióp gi¶m nhiÒu c«ng lao ®éng. Ph©n NPK r¶i ®Òu quanh t¸n c©y vµ phñ b»ng mét líp ®Êt máng. L−îng ph©n bãn cho c©y nhá: 0,1 kg (1 l¹ng), cho c©y to: 1,5 - 2 kg (c©n). Bãn 2 th¸ng 1 lÇn. 17
 18. Cã thÓ cho 50 - 70 kg (c©n) l©n L©m Thao nung ch¶y vµo bÓ ph©n chuång 1,5 - 2m3, ng©m 20 ngµy, sau ®ã pha n−íc ph©n ®Æc nµy víi n−íc l· t−íi cho c©y. Tû lÖ pha: 1 x« n−íc ph©n chuång pha víi 5 x« n−íc l·, bæ sung thªm vµo mçi x« n−íc ph©n lo·ng nµy 0,05 kg (nöa l¹ng) ®¹m vµ 0,05 kg (nöa l¹ng) kali. N−íc ph©n gióp c©y cã bé rÔ khoÎ, lín nhanh, ra hoa tr¸i tèt. T−íi 2 th¸ng 1lÇn. 18
 19. Cã nhiÒu ph−¬ng ph¸p bãn ph©n cho c©y. Cã thÓ hoµ ph©n vµo n−íc vµ t−íi ®Òu quanh t¸n. L−îng pha 0,15 - 0,20 kg (mét l¹ng r−ìi ®Õn 2 l¹ng) NPK trong 1 «roa 20 lÝt n−íc ( 1 x« n−íc), víi c©y cßn non ch−a cho qu¶: 1 x«/c©y; c©y cho thu ho¹ch: 5 x«/c©y. T−íi 2 th¸ng 1 lÇn 19
 20. §µo r·nh bãn ph©n gióp c©y sö dông tèi ®a l−îng ph©n bãn. Ph©n kh«ng bÞ röa tr«i, bay h¬i, r·nh ®µo quanh t¸n c©y, s©u 0,2m (20ph©n) (réng 1 gang tay, s©u 1 gang tay) r¶i ph©n lÊp ®Êt vµ t−íi n−íc. Ph−¬ng ph¸p nµy th−êng ¸p dông bãn cho c©y vµo vô thu nu«i cµnh thu to khoÎ, sang n¨m cho vô hoa qu¶ tèt. 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản