Trước các khách hàng khó: nhiệm vụ của bạn là gì?

Chia sẻ: Dangcap Pro | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
136
lượt xem
78
download

Trước các khách hàng khó: nhiệm vụ của bạn là gì?

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Trước các khách hàng khó: nhiệm vụ của bạn là gì?

 1. TRÖÔÙC CAÙC KHAÙCH HAØNG KHOÙ: CH NG “Nhieäm vuï cuûa baïn laø gì ?”
 2. Ngöôøi chöa coù yù ñònh mua ÖÙNG XUÛ CUÛA TA NG HAØNH VI CUÛA HOÏ NH - Ruùt lui vaø ñeå laïi thoâng tin veà Xem löôùt qua maët haøng. ng sp/dv, veà caù nhaân cuûa mình. Ko ñeå yù ñeán sp/dv - Ngaén goïn tìm theâm thoâng tin chi tieát KH neáu ñöôïc (xin Töø choái/ñuoåi thaúng i/ ng namecard,…). Coù cöû chæ töø choái (thôû - Chuyeån höôùng noùi chuyeän ng daøi,…), thôø ô qua moät chuû ñeà khaùc ít hoaëc ko lieân quan ñeán sp/dv (neáu Ko tieáp Ñt, traû lôøi thö coù theå vaø thaáy KH hôïp taùc) Ñöa ra lyù do ñeå ko tieáp - Coá ñeo ñuoåi = caùch ñöa ch Heïn gaëp maø ko cho thôøi theâm lôïi nhuaän. ñieåm - Löu yù veà thaùi ñoä öùng xöû (neân ng chuaån bò tröôùc vaø giöõ mình Coá tình cheâ sp/dv trong traïng thaùi bthöôøng) ng ng - Tìm hieåu theâm tt veà KH töø caùc quan heä XH, ñoàng nghieäp ng
 3. Ngöôøi ngaãu höùng: Deã bò aûnh höôûng ng nh ng Haønh vi: Öùng xöû cuûa NVBH: Löôõng löï khi qñònh choïn 01 -Döùt ñieåm “goïn” trong ñieäp vuï baùn moùn haøng. Xem taát caû caùc sp haøng. hieän coù vôùi tgian nhanh - Neân coù ñieàu kieän vaø phöông caùch Noùi vaø trao ñoåi theo daïng “so “raøng buoäc” K/H naøy (phoøng tröôøng saùnh” hôïp thay ñoåi Hñoàng KD, huûy HÑ vì Deã bò taùc ñoäng daãn ñeán thay ngaãu höùng,…). ñoåi haønh vi do ngöôøi xung - Neân coù caùc daãn chöùng thuyeát phuïc quanh. veà ngöôøi ñaõ mua /duøng sp (Nvaät noåi Hay “xuùyt xoa”, tieác reû khi tieáng, soá löôïng bình quaân ngöôøi ñaõ choïn mua sp/dv mua,…) Deã bò aûnh höôûng bôûi ñaùm - Neân taêng taàn suaát baùn haøng daøy ñoâng khi thöïc hieän hvi mua. hôn, cung caáp thoâng tin “môùi” haáp daãn trong töøng laàn. Mua haøng theo quaûng caùo, kmaïi, p.r, marketing truyeàn - Chuù yù ñeán dieãn bieán taâm lyù thöïc teá khaåu,… cuûa KH, vaø coù cö xöû phuø hôïp vôùi
 4. Ngöôøi kieân ñònh: Hoï ñaõ quyeát ñònh tröôùc roài ! Haønh vi Caùch öùng xöû
 5. Ngöôøi noùi nhieàu….. Haønh vi Caùch öùng xöû
 6. Ngöôøi ít noùi Haønh vi Caùch öùng xöû
 7. Ngöôøi ñang voäi vaõ, baän roän.. Haønh vi Caùch öùng xöû
 8. Ngöôøi kyõ tính Haønh vi Caùch öùng xöû
 9. Khaùch haøng kieâu kyø ch ng Haønh vi Caùch öùng xöû
 10. MOÄT SOÁ DAÏNG KHAÙCH HAØNG KHOÙ NG CH NG TÍNH THÖÔØNG GAËP NG - Ngöôøi chöa coù yù ñònh mua - Haõy xem hoï laø ngöôøi mua trong töông lai - Ngöôøi ngaãu höùng: Deã bò aûnh höôûng - Haõy giôùi thieäu nhieät tình. ng nh ng - Ngöôøi kieân ñònh: Hoï ñaõ quyeát ñònh tröôùc roài - Giôùi thieäu cho hoï moät vaøi phöông aùn ñeå löïa choïn. - Ngöôøi noùi nhieàu: Laéng nghe hoï vaø höôùng hoï vaøo vieäc mua ng ng haøng, traùnh laïc ñeà - maát thôøi gian. ng nh - Ngöôøi ít noùi: Gôïi yù ñeå hoï noùi qua ñoù ñeå bieát caùch giôùi thieäu, ch thuyeát phuïc. - Ngöôøi ñang voäi vaõ, baän roän: Giuùp hoï thöïc hieän vieäc mua caøng ng nhanh caøng toát. ng - Ngöôøi kyõ tính : Bình tónh, thaän troïng trong cö xöû vôùi hoï. ng - Khaùch haøng kieâu kyø: Neân giôùi thieäu cho hoï nhöõng caùi “nhaát” ch ng maø mình coù.
 11. NHÖÕNG ÑIEÀU NEÂN LAØM Trang phuïc saïch seõ. ch Veä sinh raêng mieäng. ng Ñi ñöùng ñaøng hoaøng, ngay ngaén, nhìn thaúng khi noùi ng ng ng ng chuyeän. Haõy caån thaän vôùi nhöõng thoùi quen xaáu. Luoân trong tö theá saün saøng laéng nghe vaø ghi cheùp neáu ng ng caàn. Gôïi chuyeän moät caùch teá nhò, khieâm toán. ch Quan saùt thaùi ñoä ngöôøi tieáp chuyeän. Toû thaùi ñoä caûm thoâng vôùi ngöôøi tieáp chuyeän. Baét tay vaø ñöa name-card. Neân coù nhöõng maåu chuyeän vui vaø söû duïng ñuùng luùc. ng ng Laøm vieäc vôùi moät phong caùch chuyeân nghieäp. ch Phaûi bieát kieân nhaãn
 12. NHÖÕNG ÑIEÀU NEÂN TRAÙNH NH o Caùc cöû chæ suoàng saõ, thaân maät quaù ñaùng khoâng phaûi luùc. ng ng o Duøng tay kheàu ngöôøi khaùc khi ñang tieáp chuyeän. ng o Phuû ñònh yù kieán ngöôøi khaùc moät caùch ñöôøng ñoät. ch ng o Töï tin quaù ñaùng hoaëc töï ti. ng o Cheâ bai ngöôøi khaùc hoaëc saûn phaåm khaùc ñeå ñeà cao mình vaø saûn phaåm cuûa mình. o Quaù thaân maät vôùi nhöõng khaùch haøng maø theo nhaän ñònh ch ng cuûa mình laø hoï coù theå lôïi duïng söï thaân maät ñoù ñeå laøm ng nhöõng chuyeän khoâng hay veà sau.
 13. CUSTOMER SERVICE FACTORS TIME (thôøi gian) DEPENDABILITY (ñaùng tin caäy) ng COMMUNICATION (giao tieáp) CONVENIENCE (tính tieän lôïi)
Đồng bộ tài khoản