Truyền dữ liệu giữa 2 from

Chia sẻ: kienk6e

Có rât nhiêu cách(bao nhiêu cách thì tôi không biêt) ñe truyên d0 lieu gi0a các form trong 4ng d5ng winform form .Trong bài viêt này tôi xin ñưa ra 4 cách quan trIng và cũng de dàng ñe gi%i quyêt vân ñê c#a b7n và cũng c#a tôi.

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản