Truyền thông là gì?

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

1
902
lượt xem
203
download

Truyền thông là gì?

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Truyền thông (communication) là quá trình chia sẻ thông tin, một kiểu tương tác xã hội trong đó ít nhất có hai tác nhân tương tác lẫn nhau, chia sẻ các qui tắc và tín hiệu chung. Mời bạn đọc cùng tham khảo tài liệu "Truyền thông là gì?" để nắm rõ hơn về khái niệm, nội dung, hình thức và mục tiêu của truyền thông.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Truyền thông là gì?

  1. Truy n thông là gì? Truy n thông (communication) là quá trình chia s thông tin. Truy n thông là m t ki u tương tác xã h i trong đó ít nh t có hai tác nhân tương tác l n nhau, chia s các qui t c và tín hi u chung. d ng đơn gi n, thông tin đư c truy n t ngư i g i t i ngư i nh n. d ng ph c t p hơn, các thông tin trao đ i liên k t ngư i g i và ngư i nh n. Phát tri n truy n thông là phát tri n các quá trình t o kh năng đ m t ngư i hi u nh ng gi ngư i khác nói (ra hi u, hay vi t), n m
  2. b t ý nghĩa c a các thanh âm và bi u tư ng, và h c đư c cú pháp c a ngôn ng . Truy n thông thư ng g m ba ph n chính: n i dung, hình th c, và m c tiêu. N i dung truy n thông bao g m các hành đ ng trình bày kinh nghi m, hi u bi t, đưa ra l i khuyên hay m nh l nh, ho c câu h i. Các hành đ ng này đư c th hi n qua nhi u hình th c như đ ng tác, bài phát bi u, bài vi t, hay b n tin truy n hình. M c tiêu có th là cá nhân khác hay t ch c khác, th m chí là chính ngư i/t ch c g i đi thông tin. Có nhi u cách đ nh nghĩa lĩnh v c truy n thông, trong đó truy n thông không b ng l i, truy n thông b ng l i và truy n thông bi u tư ng. Truy n thông không l i th c hi n thông qua bi u hi n trên nét m t và đi u b . Kho ng 93% “ý nghĩa bi u c m” mà chúng ta c m nh n đư c t ngư i khác là qua nét m t và tông gi ng. 7% còn l i là t nh ng l i nói mà chúng ta nghe đư c. Truy n thông b ng l i đư c th c hi n khi chúng ta truy n đ t thông đi p b ng ngôn t t i ngư i khác. Truy n thông bi u tư ng là nh ng th chúng ta đã đ nh s n m t ý nghĩa và th hi n m t ý tư ng nh t đ nh ví d như qu c huy c a m t qu c gia. H i tho i gi a các cá nhân thư ng xu t hi n theo c p ho c t ng nhóm v i qui mô khác nhau. Qui mô c a nhóm tham gia thư ng tác đ ng t i b n ch t c a cu c h i tho i. Truyên thông trong nhóm nh thư ng di n ra gi a ba đ n mư i hai cá nhân và khác bi t v i trao đ i qua l i gi a các nhóm l n hơn như công ty hay c ng đ ng. Hình th c truy n thông này đư c hình thành t m t c p hay nhi u
  3. hơn, thông thư ng đư c đ c p t i như m t mô hình tâm lý h c trong đó thông đi p đư c truy n t ngư i g i đ n ngư i nh n qua m t kênh thông tin. c p đ l n nh t, truy n thông đ i chúng chuy n các thông đi p t i m t lư ng r t l n các cá nhân thông qua các phương ti n thông tin đ i chúng. Quá trình truy n thông di n ra liên t c. Khi b n ng i yên l ng trong góc phòng, m c cho m i ngư i xung quanh nói hay làm gì thì cũng đang g i nh ng tín hi u truy n thông không b ng l i cho nh ng ngư i xung quanh (cho dù vô tình hay c ý). B i truy n thông là quá trình g i và nh n thông tin, các m c phát tri n truy n thông thư ng g n li n v i ti n b công ngh . Tóm lư c bài vi t “Truy n thông các nhân ti p bư c truy n thông đ i chúng” trên Vnexpress.net dư i đây đóng góp m t s thông tin thú v v bư c ti n c a truy n thông v i công ngh m i. Năm 1448, th kim hoàn Gutenberg s ng t i Mainz (Đ c) đã phát minh ra h th ng “movable type” (tôi t m d ch: h th ng s p ch đ ng?) (dù ngư i Trung Qu c tuyên b h m i là ngư i đ u tiên nghĩ ra công ngh này). Ngư i ta nh p (type) các ch cái vào thi t b và sau đó in các trang văn b n ra gi y (move). Phương pháp này phá v ki u phân ph i thông tin ch đ o th i đó: các nhà truy n giáo chép tay các thông tin ho c kh c lên g r i in ra gi y. Năm 1455, Gutenberg kinh doanh công ngh cùng ngư i đ ng hương giàu có Johannes Fust. Tuy nhiên, chi phí duy trì đã vư t ra kh i t m ki m soát và Gutenberg s m b v n .
  4. Johannes Gutenberg (1398-1468) Dù v y, ch sau vài th p k , “movable type” đã lan kh p châu Âu, góp ph n không nh vào cu c cách m ng thông tin, còn g i là th i kỳ Ph c Hưng và trong nh ng th k ti p theo, sách, báo, t p chí… b t đ u đư c phát hành r ng rãi. Năm 2001, t c 5,5 th k sau, "movable type" l i h i sinh. Ông bà Ben và Mena Trott (s ng t i San Francisco, M ) ch u c nh th t nghi p trong giai đo n kh ng ho ng dotcom. Mena b t đ u l p web cá nhân (blog) Dollarshort đ "k v nh ng chuy t v t vãnh th i thơ u". Trang Dollarshort d n tr nên n i ti ng và v ch ng Trotts quy t đ nh xây d ng m t công c h tr đăng blog hi u qu hơn. Ph n m m mang tên Movable Type này hi n là s l a ch n s m t c a nhi u blogger danh ti ng và n m trong 10 công c t o web cá nhân hàng đ u do t p chí Forbes bình ch n. “Movable type” đ u tiên đánh d u s xu t hi n c a khái ni m truy n thông đ i chúng, còn Movable Type l n hai l i báo hi u giai đo n "truy n thông cá nhân" . Hi n tư ng văn hóa m i m này đ c bi t ph bi n trong gi i tr , nh t là nh ng nư c phát tri n.
Đồng bộ tài khoản