Tự động điều khiển thiết bị điện P6

Chia sẻ: Hai Dang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:25

0
133
lượt xem
90
download

Tự động điều khiển thiết bị điện P6

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thiế kế mạch điều khiển không tiếp điểm - một số sơ đồ điều khiển có nhớ - chuyển đổi từ sơ đồ dùng tiếp điểm sang dùng phấn tử không tiếp điểm

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tự động điều khiển thiết bị điện P6

 1. Tự động hoá thiết bị điện Ch−¬ng 5: thiÕt kÕ m¹ch ®iÒu khiÓn kh«ng tiÕp ®iÓm Mét sè s¬ ®å ®iÒu khiÓn cã nhí ThiÕt kÕ m¹ch t¹o trÔ b»ng phÇn tö sè ChuyÓn ®æi tõ s¬ ®å dïng tiÕp ®iÓm sang dïng phÇn tö kh«ng tiÕp ®iÓm. Sö dông b¶ng ch©n li vμ b¶ng Cacn« ®Ó thiÕt kÕ m¹ch l«gic. ChuyÓn ®æi tõ s¬ ®å thuËt to¸n sang sö dông c¸c phÇn tö l«gic. mét sè s¬ ®å ®iÒu khiÓn cã nhí M¹ch t¹o nhí c¬ b¶n. M¹ch chèt R-S. M¹ch chèt R-S ba ®Çu vμo. M¹ch chèt D. GV: Nguyễn Vũ Thanh 1
 2. Tự động hoá thiết bị điện M¹ch t¹o nhí c¬ b¶n M D K K Ph−¬ng tr×nh ®Çu ra l«gic cña cuén hót K nh− sau: K = (M + K)*D M K D Rót gän s¬ ®å trªn ta ®−îc M K D GV: Nguyễn Vũ Thanh 2
 3. Tự động hoá thiết bị điện M¹ch chèt RS M¹ch chèt RS lμ m¹ch lËt 2 tr¹ng th¸i æn ®Þnh. Khi hai tÝn hiÖu S vμ R ®Òu ë møc l«gic thÊp, ®Çu ra sÏ ®−îc chèt l¹i (cã nhí) øng dông m¹ch chèt RS cho dõng vμ khëi ®éng cuén hót K. M D K K M K S Q D R Q GV: Nguyễn Vũ Thanh 3
 4. Tự động hoá thiết bị điện M¹ch chèt RS ba ®Çu vμo M¹ch chèt RS ba ®Çu vμo, sö dông ®Çu vμo cho phÐp nh− mét ®iÒu kiÖn cÇn ®èi víi c¸c tÝn hiÖu ®Çu vμo. øng dông m¹ch chèt ba ®Çu vμo RS M D K E K M K S Q E E D R Q GV: Nguyễn Vũ Thanh 4
 5. Tự động hoá thiết bị điện M¹ch chèt D M¹ch chèt D c¶i tiÕn m¹ch chèt RS. – Kh«ng x¶y ra tr−êng hîp cÊm nh− ®èi víi m¹ch chèt RS – Cã thªm ®Çu vµo E (cho phÐp) ®Ó chèt tr¹ng th¸i thiÕt kÕ m¹ch t¹o trÔ b»ng phÇn tö sè LÝ thuyÕt c¬ b¶n lμ dùa vμo m¹ch chia tÇn ®Ó t¹o trÔ, víi thêi gian bÊt k×. – VÝ dô víi tÇn sè xung nhÞp lµ 100Hz, nÕu chia ®«i ta ®−îc 50 Hz (øng víi chu k× 0.02s), chia ®«i tiÕp ta ®−îc 25Hz (øng víi 0.04s), chia ®«i tiÕp ta ®−îc 12.5 Hz (øng víi 0.08s)... GV: Nguyễn Vũ Thanh 5
 6. Tự động hoá thiết bị điện VÝ dô: m¹ch ®Õm nhÞ ph©n 4 bÝt, sö dông bé chèt JK. Víi gi¶n ®å xung nh− sau ThiÕt kÕ m¹ch t¹o trÔ (dïng IC 4017) GV: Nguyễn Vũ Thanh 6
 7. Tự động hoá thiết bị điện T¹o thêi gian trÔ – B»ng c¸ch thay ®æi ®é réng xung nhÞp ta sÏ cã c¸c thêi gian trÔ kh¸c nhau. – Lùa chän c¸c ®Çu ra Q phï hîp, ta còng cã c¸c thêi gian trÔ kh¸c nhau. M¹ch t¹o trÔ hoμn chØnh IC4017 14 CLK 13 S ENA Qx 15 R RST Rtg GV: Nguyễn Vũ Thanh 7
 8. Tự động hoá thiết bị điện ChuyÓn s¬ ®å ®iÒu khiÓn cã tiÕp ®iÓm sang kh«ng tiÕp ®iÓm Nguyªn t¾c: – X©y dùng c¸c ph−¬ng tr×nh hµm l«gic cho c¸c cuén hót ®Çu ra. – Tõ ph−¬ng tr×nh hµm tiÕn hµnh ¸p dông c¸c hµm l«gic c¬ b¶n ®Ó x©y dùng m¹ch ®iÒu khiÓn kh«ng tiÕp ®iÓm. – TiÕn hµnh tèi gi¶n hµm l«gic nÕu cÇn. ChuyÓn ®æi c¸c tiÕp ®iÓm thêi gian sau sang dïng phÇn tö l«gic VÝ dô 1: R A R B R C R 1 R Rtg 1 L§ R Rtg R 1 2 – §Ó chuyÓn ®æi tiÕn hµnh x©y dùng ph−¬ng tr×nh hµm cho R1, Rtg, R2 R1 = RA.RB.RC Rtg = R1 + L§ R2 = Rtg.R1 GV: Nguyễn Vũ Thanh 8
 9. Tự động hoá thiết bị điện Dùa vμo ph−¬ng tr×nh hμm ta cã s¬ ®å m¹ch ®iÒu khiÓn sau: R 1 R R 2 C Rtg R B R A L§ VÝ dô 2: ChuyÓn ®æi s¬ ®å m¹ch ®iÒu khiÓn sau: M D K K = (M+K)*D K Rtg Rtg = K K K1 = Rtg*K Rtg K1 K K2 = Rtg*K Rtg K2 GV: Nguyễn Vũ Thanh 9
 10. Tự động hoá thiết bị điện Tõ ph−¬ng tr×nh hμm ta x©y dùng ®−îc s¬ ®å ®iÒu khiÓn sau: M K Rtg K1 D K2 ThiÕt kÕ m¹ch b»ng b¶ng ch©n lÝ vμ tèi −u nhê b¶ng c¸cn« §©y lμ ph−¬ng ph¸p dùa vμo sù m« t¶ c«ng nghÖ nhê b¶ng ch©n li, sau ®ã thiÕt kÕ m¹ch nhê tèi −u b»ng b¶ng C¸cN« XÐt vÝ dô: ThiÕt kÕ m¹ch xö lÝ chÊt th¶i bÖnh viÖn b»ng ph−¬ng ph¸p ®èt. CÊp liÖu nhiªn liÖu GV: Nguyễn Vũ Thanh 10
 11. Tự động hoá thiết bị điện Trong hÖ thèng nμy ta cÇn thiÕt kÕ m¹ch ®iÒu khiÓn sao cho cã thÓ gi¸m s¸t sù tån t¹i cña ngän löa vμ chØ cho phÐp chÊt th¶i vμo buång ®èt khi löa ®ang ch¸y. CÊp liÖu nhiªn liÖu Sau khi bè trÝ ba c¶m biÕn nhiÖt, ta cã ®−îc ba biÕn ®Çu vμo vμ t¹o ra 8 kh¶ n¨ng tÝn hiÖu. Trong ®ã kh¶ n¨ng cuèi cïng sÏ ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó më van cÊp liÖu. GV: Nguyễn Vũ Thanh 11
 12. Tự động hoá thiết bị điện Dùa vμo b¶ng ch©n lÝ, ta nhËn thÊy cã thÓ sö dông hμm AND ®Ó thiÕt kÕ. CÊp liÖu nhiªn liÖu Víi hÖ thèng võa thiÕt kÕ ta cã thÓ sö dông hai trong sè ba tÝn hiÖu ®Ó ®iÒu khiÓn van cÊp liÖu, mμ vÉn ®¶m b¶o ®−îc yªu cÇu. Ta cã b¶ng ch©n lÝ sau. GV: Nguyễn Vũ Thanh 12
 13. Tự động hoá thiết bị điện Tõ b¶ng ch©n lÝ ta cã ph−¬ng tr×nh hμm nh− sau, viÕt d−íi d¹ng minterm. Output = ABC + ABC + ABC + ABC Tõ ph−¬ng tr×nh ta x©y dùng ®−îc m¹ch l«gic sau: Tuy nhiªn ta cã thÓ tiÕn hμnh tèi −u nhê b¶ng C¸cn«. BC (00) BC (01) BC (11) BC (10) A(0) 1 A(1) 1 1 1 GV: Nguyễn Vũ Thanh 13
 14. Tự động hoá thiết bị điện sö dông s¬ ®å thuËt to¸n ®Ó thiÕt kÕ m¹ch ®iÒu khiÓn l«gic Nh÷ng kh¸i niÖm c¬ b¶n vÒ cÊu tróc SFC (grafcet) – Ho¹t ®éng theo mét tuÇn tù hoÆc nhiÒu tuÇn tù. – Trong mçi tuÇn tù cã nhiÒu b−íc, mçi mét b−íc thÓ hiÖn mét tr¹ng th¸i cña hÖ. – Gi÷a c¸c b−íc lµ c¸c ®iÒu kiÖn. c¸c phÇn tö c¬ b¶n B−íc: ThÓ hiÖn nh÷ng ho¹t ®éng cña hÖ t¹i tr¹ng th¸i ®ã B−íc ®−îc ®¸nh theo sè thø tù 1 0 B−íc ban ®Çu Hμnh ®éng: ThÓ hiÖn hµnh ®éng g¾n liÒn víi tõng b−íc Hµnh ®éng ®−îc kÝ hiÖu b»ng ch÷ c¸i A kÌm víi chØ sè (th−êng trïng víi chØ sè b−íc) 1 A1 GV: Nguyễn Vũ Thanh 14
 15. Tự động hoá thiết bị điện C¸c ®iÒu kiÖn: Lµ mét tæ hîp c¸c yªu cÇu l«gÝc, khi tho¶ m·n ®Çy ®ñ c¸c yªu cÇu nµy, hÖ thèng cã thÓ chuyÓn ®æi tõ b−íc nµy sang b−íc kh¸c C¸c ®iÒu kiÖn ®−îc kÝ hiÖu b»ng ch÷ c¸i T kÌm víi chØ sè. §−îc thÓ hiÖn b»ng nÐt g¹ch ngang trªn s¬ ®å T1 1 A1 T2 §iÒu kiÖn lu«n ®óng =1 C¸c liªn hÖ cã h−íng: §−îc thÓ hiÖn b»ng ®−êng mòi tªn trªn s¬ ®å, cho biÕt mèi liªn hÖ qua l¹i gi÷a tr¹ng th¸i vµ ®iÒu kiÖn, ngoµi ra chóng còng cho biÕt ®−îc chiÒu h−íng vËn ®éng cña hÖ thèng m¹ng T3 T1 T1 1 1 T2 T2 2 2 T3 T3 S1 GV: Nguyễn Vũ Thanh 15
 16. Tự động hoá thiết bị điện Chó ý: NÕu kh«ng chØ ra c¸c liªn hÖ cã h−íng th× hÖ thèng vËn hµnh tõ trªn xuèng d−íi Víi mét hÖ thèng t¹i mét thêi ®iÓm nµo ®ã sÏ cã mét hoÆc nhiÒu b−íc tÝch cùc vµ c¸c b−íc kh¸c lµ kh«ng tÝnh cùc. §Ó thÓ hiÖn sù tÝch cùc cña b−íc ng−êi ta dïng dÊu chÊm ®Æt bªn trong b−íc ®ã. T1 1 T2 2 T3 C¸c quy t¾c vËn ®éng cña SFC ChuyÓn b−íc HÖ thèng chuyÓn tõ b−íc nµy sang b−íc kh¸c ph¶i tho¶ m·n ®ång thêi 2 yÕu tè – B−íc tr−íc ®ã ®ang tÝch cùc – §iÒu kiÖn ph¶i tÝch cùc Khi x¶y ra chuyÓn b−íc th× b−íc míi ®−îc x¸c lËp vµ b−íc cò bÞ xo¸ bá. GV: Nguyễn Vũ Thanh 16
 17. Tự động hoá thiết bị điện Kh¶o s¸t vÝ dô sau: a b c 1 S1 1 1 1 0 T1 T1 T1 1 T1 2 2 2 0 T2 T2 T2 1 S2 0 1 T2 0 B−íc 1 tÝch cùc (hµnh ®éng ®−îc thùc thi). Khi x¶y ra ®iÒu kiÖn T1 (ON). B−íc 2 chuyÓn sang tÝch cùc. B−íc 2 cßn tÝch cùc cho ®Õn khi x¶y ra ®iÒu kiÖn T2. §iÒu kiÖn cã thÓ d−íi d¹ng xung. §iÒu kiÖn: 1 T1 0 §iÒu kiÖn d¹ng xung 1 Tr−íc khi b−íc b−íc 2 Sau khi b−íc 2 S2 0 2 tÝch cùc tÝch cùc tÝch cùc 1 T2 0 T1 T1 T1 2 2 2 1 A 0 T2 T2 T2 1 B 0 §iÒu kiÖn d¹ng s−ên xung 1 T1 0 T1 ↑A and B T1 ↑A and B T1 ↑A and B S2 1 0 2 2 2 1 ↑ ↑ ↑ C T2 C and D T2 C and D T2 C and D 0 1 D 0 1 T2 0 GV: Nguyễn Vũ Thanh 17
 18. Tự động hoá thiết bị điện §iÒu kiÖn thêi gian 1 T1 0 T1 1 2 S2 0 T2 ΔT/S2/100s 1 T2 100 gi©y 0 §iÒu kiÖn thêi gian kÕt hîp 1 T1 0 T1 1 2 S2 0 T2 ΔT/S2/100s and Ên nót 1 100 gi©y 0 1 Ên nót 0 1 T2 0 C¸c kiÓu t¸c ®éng ®i kÌm c¸c b−íc: T¸c ®éng l«gÝc: KiÓu t¸c ®éng nµy g¾n víi c¸c biÕn l«gÝc, gi¸ trÞ cña biÕn tån t¹i hoÆc thay ®æi ngay khi b−íc trë nªn tÝch cùc. T1 1 0 1 S2 0 1 §éng c¬ 1 0 T1 (T¸c ®éng l«gÝc) 1 2 §éng c¬ 1 §éng c¬ 2 /§éng c¬ 2 0 T2 Van ®iÖn tõ 3 (S) 1 Van ®iÖn tõ 3 Van ®iÖn tõ 4 (R) 0 1 Van ®iÖn tõ 4 0 1 T2 0 GV: Nguyễn Vũ Thanh 18
 19. Tự động hoá thiết bị điện Kh¶o s¸t vÝ dô: Start §Ìn 1 §Ìn 1 Reset §Ìn 2 §Ìn 2 1 gi©y 1 gi©y §Ìn Enable GV: Nguyễn Vũ Thanh 19
 20. Tự động hoá thiết bị điện CÊu tróc hÖ SFC (Grafcet) rÏ nh¸nh – CÊu tróc ph©n kú OR vμ héi tô OR: Ph©n k× OR §iÒu kiÖn nµo ®Õn tr−íc (1 hoÆc 2) th× tuÇn tù ®ã ®−îc thùc hiÖn Héi tô OR Thùc hiÖn héi tô tuÇn tù ®ang ®−îc thùc hiÖn – CÊu tróc ph©n kú AND hoÆc héi tô AND: Ph©n k× and §iÒu kiÖn T1 ®Õn th× c¶ hai b−íc S40 vµ S50 cïng tÝch cùc Héi tô and §iÒu kiÖn T2 ®Õn th× hÖ héi tô tõ S41 vµ S51 vÒ S10 GV: Nguyễn Vũ Thanh 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản