Tự Động Hóa Quá Trình Sản Xuất Gang

Chia sẻ: Nguyen Thi Ngoc Hoa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
311
lượt xem
130
download

Tự Động Hóa Quá Trình Sản Xuất Gang

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hệ thống băng tải và Boongke chứa nguyên liệu.hệ thống các nguyên liệu này được phối trộn theo tỷ lệ nhất định theo các tiêu chuẩn chất lượng gang luyện ra như gang trắng hoặc gang xám, với sai số không được vượt quá 5%.hệ thống nạp liệu, làm nhiệm vụ chọn tỷ lệ giữa các thành phần nguyên liệu, vận chuyển nguyên liệu từ các phiễu chứa đưa vào lò cao để tiến hành nung luyện hoàn nguyên quặng....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tự Động Hóa Quá Trình Sản Xuất Gang

 1. Tù ®éng hãa s¶n xuÊt gang – nhµ m¸y luyÖn gang th¸I nguyªn Th¸i Nguyªn, 7/17/2010 1
 2. 1.Quy tr×nhc«ng nghÖ s¶n xuÊt gang – nm luyÖn gang th¸I nguyªn QuÆng sèng B·i boongke HÖ thèng Läc bôi Nguyªn Trî dung Lß th« liÖu nguyªn (Hay n¹p liÖu liÖu cao Gang LuyÖn thÐp Thïng, Than Kok Kho Läc s¹ch (läc tÜnh chøa PX ®óc liªn ®iÖn) nguyªn tôc liÖu) KhÝ QuÆng, S¶n phÈm HÖ thèng than than gang ®óc thiªu kÕt s¹ch vôn Van ph¶n håi ®iÒu KhÝ th¶i khiÓn l-u s¹ch l-îng giã vµo lß Kh«ng khÝ Lß §èt nãng Qu¹t giã giã lß giã nãng nãng « xy Th¸i Nguyªn, 7/17/2010 2
 3. Cã thÓ ph©n quy tr×nh s¶n xuÊt gang thµnh mÊy c«ng ®o¹n? 1. C«ng ®o¹n chuÈn bÞ nguyªn nhiªn liÖu. 2. C«ng ®o¹n n¹p nguyªn nhiªn liÖu vµo lß. 3. C«ng ®o¹n luyÖn hoµn nguyªn s¾t trong lß cao. Th¸i Nguyªn, 7/17/2010 3
 4. 2. Ph©n tÝch qu¸ tr×nh c«ng nghÖ 2.1 HÖ thèng b¨ng t¶i vµ boongke chøa nguyªn liÖu. HÖ thèng c¸c nguyªn liÖu nµy ®-îc phèi trén theo mét tû lÖ nhÊt ®Þnh theo c¸c tiªu chuÈn chÊt l-îng gang luyÖn ra nh- gang tr¾ng hoÆc gang x¸m, víi sai sè kh«ng ®-îc v-ît qu¸ 5%. 2.2 HÖ thèng n¹p liÖu. Lµm nhiÖm vô chän tû lÖ gi÷a c¸c thµnh phÇn nguyªn nhiªn liÖu, vËn chuyÓn nguyªn nhiªn liÖu tõ c¸c phÔu chøa ®-a vµo lß cao ®Ó tiÕn hµnh nung luyÖn hoµn nguyªn quÆng. Bé phËn chÝnh cña hÖ thèng nµy lµ hÖ thèng phÔu c©n vµ xe n¹p liÖu. Th¸i Nguyªn, 7/17/2010 4
 5. 2. Ph©n tÝch qu¸ tr×nh c«ng nghÖ 2.3 Bé phËn lß cao. N¾p chu«ng nhá N¾p chu«ng lín C¸p xe liÖu Th-íc th¨m liÖu Vïng Xe n¹p liÖu Thanh ray nung vµ ch¸y Giã nãng MÆt xØ §¸y lß (Vïng hoµn láng nguyªn) Th¸i Nguyªn, 7/17/2010 5
 6. 2. Ph©n tÝch qu¸ tr×nh c«ng nghÖ nmax n®m max D  nmin n®m min Th¸i Nguyªn, 7/17/2010 6
 7. 2. Ph©n tÝch qu¸ tr×nh c«ng nghÖ Mét chu kú n¹p nguyªn liÖu vµo lß 0 1 2 3 4 5 6 MW200 MW202 MW204 MW206 MW208 MW210 MW212 1 3 2 3 1 2 3 a C B C A B C Lùa KP Q KT MÎ liÖu A chän thø 1 3 2 tù KT Q KP nguyªn MÎ liÖu B 2 3 1 liÖu trong q KT Q MÎ liÖu C mçi 3 2 3 mÎ liÖu Th¸i Nguyªn, 7/17/2010 7
 8. 2. Ph©n tÝch qu¸ tr×nh c«ng nghÖ 2.4 HÖ thèng läc bôi Gåm hÖ thèng läc bôi th« vµ läc bôi s¹ch tÜnh ®iÖn 2.5 HÖ thèng qu¹t giã Gåm hai qu¹t D500 c«ng suÊt 1600 (KW) thæi giã nãng vµo lß. HÖ thèng qu¹t giã lÊy khÝ tõ hai nguån: kh«ng khÝ tù nhiªn vµ « xy. Tr-íc khi l-îng khÝ nµy ®-a vµo lß cao nã ®· ®-îc sÊy nãng nhê khÝ than ®-îc ®-a ph¶n håi tõ lß cao qua hÖ thèng läc bôi (gåm khÝ CO vµ mét sè khÝ kh¸c) ®èt ë lß sÊy (lß giã nãng) lªn mét nhiÖt ®é nhÊt ®Þnh Th¸i Nguyªn, 7/17/2010 8
 9. 3. Quy tr×nh chuÈn bÞ nguyªn liÖu cho lß cao luyÖn gang Yªu cÇu chÝnh cña viÖc chuÈn bÞ nguyªn liÖu cho lß cao: 1. Cì h¹t ph¶i ®ång ®Òu, ®¶m b¶o sao cho dßng khÝ ®i qua ®-îc ®ång ®Òu khi ¸p suÊt giã kh«ng lín l¾m. 2. Thµnh phÇn phèi liÖu ph¶i ®¶m b¶o sao cho gang ra lß cã chÊt l-îng cao. 3. XØ ra lß ph¶i ®óng thµnh phÇn quy ®Þnh vµ ph¶i ch¶y thËt lo·ng, kh«ng cao qu¸ møc quy ®Þnh. 4. Phèi liÖu dÔ hoµn nguyªn. 5. Phèi liÖu ph¶i æn ®Þnh vÒ thµnh phÇn lý ho¸. Th¸i Nguyªn, 7/17/2010 9
 10. 3. Quy tr×nh chuÈn bÞ nguyªn liÖu cho lß cao luyÖn gang 3.1 HÖ thèng n¹p liÖu nhµ m¸y luyÖn gang Th¸i Nguyªn s¬ ®å liªn kho¸ thiÕt bÞ n¹p liÖu lß cao 2B-5(6550) QuÆng QuÆng QuÆng QuÆng QuÆng QuÆng QuÆng QuÆng QuÆng QuÆng QuÆng QuÆng QuÆng t¹p t¹p thiªu thiªu thiªu thiªu thiªu thiªu thiªu thiªu cì t¹p t¹p 2B-4(6550) kÕt kÕt kÕt kÕt kÕt kÕt kÕt kÕt QuÆng m¸y cÊp liÖu c¸m sµng rung sµng rung 2B-3(6550) phÔu c©n 2B-1(8065) 2B-2(8065) cöa van thuû lùc phÔu Cöa phÔu phÔu Th-íc ph¶i c©n van kok kok Q 3.4 Q 3.5 tr¸i quÆng I 10.3 ph¶i I 8.1 Q 2.1 I 10.4 Q 2.2 Q 2.6 Q 2.7 sµng rung Th-íc I 9.1 Cöa Cöa tr¸i I 9.2 chu«ng Q 3.0 van van Q 3.1 Q 3.2 Q 3.3 nhá I 8.7 I 9.0 chu«ng phÔu phÔu lín c©n c©n I 10.7 I 10.5 I 11.0 Q 2.2 Q 2.4 I 10.6 Q 2.3 Q 2.5 Lß cao Th¸i Nguyªn, 7/17/2010 xe liÖu 10 I 8.3
 11. 3. Quy tr×nh chuÈn bÞ nguyªn liÖu cho lß cao luyÖn gang  HÖ thèng cung cÊp liÖu (§µi B):  HÖ thèng cung cÊp liÖu bè trÝ hai bªn tr¸i ph¶i. QuÆng thiªu kÕt cã 7 kho vµ 8 c©n.  QuÆng thiªu kÕt sau khi sµng, trót suèng b¨ng t¶i vµ chuyÓn ®Õn phÔu c©n, sau khi c©n song ®-îc n¹p vµo xe liÖu ®æ vµo Lß cao, phÇn quÆng c¸m theo b¨ng t¶i chuyÓn ®Õn BoongKe chøa.  QuÆng thiªu kÕt cã 7 phÔu, quÆng t¹p cã 5 phÔu, quÆng cì t¹p qua m¸y cÊp liÖu ®æ vµo phÇn c©n tù ®éng sau khi c©n song ®-îc chuyÓn qua b¨ng t¶i, tËp chung vµo phÇn c©n hÇm liÖu vµ ®æ vµo xe liÖu.  Than cèc cã hai phÔu, bè trÝ hai bªn, than Cèc sau khi sµng, Cèc cì n¹p vµo phÔu c©n sau ®ã ®æ vµo xe liÖu. Cèc c¸m chuyÓn qua b¨ng t¶i vÒ kho chøa. Th¸i Nguyªn, 7/17/2010 11
 12. 3. Quy tr×nh chuÈn bÞ nguyªn liÖu cho lß cao luyÖn gang N¹p liÖu: N¹p liÖu lß cao chän dïng xe ®¬n theo cÇu nghiªng truyÒn ®éng do m¸y têi, vËn hµnh lªn xuèng, sau khi xe ®-îc n¹p ®ñ liÖu theo chØ lÖnh, xe ®i lªn ®æ liÖu vµo phÔu ®Ønh lß (phÔu chu«ng nhá) chu«ng nhá më ®æ liÖu vµo phÔu chu«ng lín, chu«ng nhá ®ãng kÝn, chu«ng lín më ®æ liÖu vµo lß theo mét chu tr×nh hoÆc b¸n chu tr×nh. Th-íc liÖu ®-îc kiÓm tra ®-êng liÖu. Sau khi chu«ng chu«ng lín më ®Ó ®æ liÖu vµo lß vµ ®· ®ãng kÝn th-íc b¾t ®Çu th¶ xuèng ®Ó th¶ liÖu. Nh- vËy chu tr×nh c«ng t¸c cø nh- thÕ tuÇn hoµn. Th¸i Nguyªn, 7/17/2010 12
 13. 3. Quy tr×nh chuÈn bÞ nguyªn liÖu cho lß cao luyÖn gang  Tr×nh tù n¹p liÖu:  Yªu cÇu cña tr×nh tù n¹p liÖu. - HÖ thèng ®µi B - A víi ®Ønh lß ®Òu khèng chÕ tù ®éng liªn khãa lÉn nhau. - Phèi liÖu b×nh th-êng tõ 10 - 11 mÎ/h nhiÒu nhÊt lµ 18mÎ/h. - Träng l-îng x¶ liÖu: QuÆng 1,85 tÊn, lín nhÊt 1,96 tÊn. Kok 0,66 tÊn nhiÌu nh©t 0,7 tÊn. Tû lÖ phèi liÖu quÆng cì 15%, quÆng thiªu kÕt 85%. -Tæ hîp mÎ liÖu: Th-êng chän 2,3 xe liÖu (1 quÆng, 1 Kok ,Trî dung). Th¸i Nguyªn, 7/17/2010 13
 14. 3. Quy tr×nh chuÈn bÞ nguyªn liÖu cho lß cao luyÖn gang N¹p chÝnh: QuÆng - Kok (chØ më chu«ng lín) A. N¹p ®¶o Kok - quÆng (chØ më chu«ng lín) B. ChØnh phÇn quÆng Kok (chØ më chu«ng lín) C. Dèc phÇn quÆng Kok (chØ më chu«ng lín) D. -Tr×nh tù mÎ liÖu cho phÐp ng-êi thao t¸c c¨n cø nhu cÇu ®Ó cµi ®Æt l¹i, cã thÓ thiÕt lËp vÞ trÝ mét xe quÆng phô gia, Kok hoÆc xe ch¹y kh«ng kh«ng liªn quan ®Õn tr×nh tù.  HÖ thèng c©n phèi liÖu - QuÆng trong mçi mÎ liÖu do mét lo¹i (quÆng thiªu kÕt) hoÆc nhiÒu lo¹i (thiªu kÕt, quÆng sèng, quÆng t¹p). - Trong mçi xe quÆng còng cã thÓ do mét hoÆc nhiÒu lo¹i theo yªu cÇu cña ng-êi vËn hµnh Lß cao ®Ó phèi liÖu, c©n n¹p theo ý muèn. Th¸i Nguyªn, 7/17/2010 14
 15. 3. Quy tr×nh chuÈn bÞ nguyªn liÖu cho lß cao luyÖn gang - L-îng dung sai cña c©n Kok vµ quÆng ®-îc hÖ thèng bæ sung tù ®éng, lµm cho l-îng sai cña mÎ tr-íc ®-îc bæ sung vµo l-îng c©n cña mÎ sau. Lµm cho l-îng sai tÝch luü cña vËt liÖu t¹i ®o¹n cuèi ®-îc khèng chÕ trong ph¹m vi nµo ®ã, sao cho l-îng sai lín nhÊt  5%. - HÖ thèng c©n cã gi¸ trÞ kh«ng, gi¸ trÞ ®Æt, gi¸ trÞ ®¸p øng vµ ®-a tíi truy nhËp vµo l-îng h÷u quan, ®ång thêi cã mét sè c¶nh b¸o sù cè (nh- tÝch liÖu, trµn liÖu).  ChÕ ®é c«ng t¸c chñ yÕu cña hÖ thèng cÊp liÖu. - M¸y cÊp liÖu bè trÝ hai bªn, thay tÕ nhau. - Sµng than Kok cã hai c¸i thay thÕ nhau. Th¸i Nguyªn, 7/17/2010 15
 16. 3. Quy tr×nh chuÈn bÞ nguyªn liÖu cho lß cao luyÖn gang  Yªu cÇu liªn kho¸ vµ thao t¸c cña hÖ thèng c¸c thiÕt bÞ n¹p liÖu tù ®éng. ThiÕt bÞ cÊp liÖu: §iÒu kiÖn khëi ®éng thiÕt bÞ cÊp liÖu. • Tr×nh tù n¹p liÖu ®· chuyÓn ®Õn cho phÐp thiÕt bÞ cÊp liÖu nµy c«ng t¸c. • Cöa ra cña phÔu c©n liÖu ®èi xøng ®· ®ãng kÝn. • Trong phÔu c©n liÖu ®èi xøng kh«ng cßn liÖu. §iÒu kiÖn ngõng thiÕt bÞ cÊp liÖu:Träng l-îng cña liÖu trong phÔu c©n ®· ®ñ theo quy ®Þnh. Sµng quÆng thiªu kÕt: Mçi lÇn c«ng t¸c do c«ng nh©n chän mét hoÆc hai sµng cña mét hoÆc hai m¸y quÆng thiªu. Th¸i Nguyªn, 7/17/2010 16
 17. 3. Quy tr×nh chuÈn bÞ nguyªn liÖu cho lß cao luyÖn gang §iÒu kiÖn khëi ®éng sµng dung • Theo tr×nh tù n¹p liÖu ®· cho phÐp sµng nµy c«ng t¸c. • B¨ng t¶i chuyÓn quÆng ®èi xøng ®· khëi ®éng. • TÊt c¶ b¨ng t¶i chuyÓn quÆng c¸m ®· khëi ®éng. §iÒu kiÖn dõng sµng dung: Träng l-îng cña hiÖn tr¹ng phÔu c©n ®· ®¹t yªu cÇu. Liªn kho¸ an toµn: Khi b¨ng t¶i chuyÓn quÆng ®ét nhiªn dõng hoÆc bÞ sù cè, sµng dung t-¬ng øng ph¶i dõng. PhÔu c©n quÆng t¹p §iÒu kiÖn khëi ®éng cña van phÔu c©n. • B¨ng t¶i chuyÓn ®éng t-¬ng øng ®· khëi ®éng. Th¸i Nguyªn, 7/17/2010 17
 18. 3. Quy tr×nh chuÈn bÞ nguyªn liÖu cho lß cao luyÖn gang • LiÖu trong phÔu c©n ®· ®ñ l-îng quy ®Þnh. • ThiÕt bÞ cÊp liÖu t-¬ng øng®· dõng c«ng t¸c. §iÒu kiÖn ®ãng cöa van: L-îng liÖu trong phÔu ®· tho¸t hÕt. B¨ng t¶i chuyÓn quÆng Hai b¨ng t¶i chuyÓn quÆng tù ®éng chuyÓn ®æi c«ng t¸c ,còng cã thÓ chän mét c¸i bÊt kú c«ng t¸c ®éc lËp. §iÒu kiÖn khëi ®éng b¨ng t¶i • Tr×nh tù n¹p liÖu ®· cho phÐp b¨ng t¶i nµy c«ng t¸c. • Cöa van cña phÔu c©n xuèng xe liÖu ®· ®ãng kÝn. • Träng l-îng cña liÖu trong phÔu liÖu cÇn ®èi øng ®· ®ñ theo quy ®Þnh. Th¸i Nguyªn, 7/17/2010 18
 19. 3. Quy tr×nh chuÈn bÞ nguyªn liÖu cho lß cao luyÖn gang §iÒu kiÖn dõng b¨ng t¶i. • Sµng cña phÔu c©n ®èi øng ®· ngõng tù ®éng dõng chËm. • Khi c«ng nh©n ph¸t ra tÝn hiÖu dõng (nh- kÐo d©y c«ng t¾c sù cè) sau khi b¨ng t¶i dõng ph¶i lËp tøc dõng sµng dung hoÆc ®ãng c¸c cöa van phÔu c©n. B¨ng t¶i quÆng c¸m th¶i. • ChÕ ®é c«ng t¸c liªn tôc: C«ng nh©n khëi ®éng vµ dõng sau khi khëi ®éng sÏ vËn hµnh liªn tùc. • Khi bÞ sù cè (nh- kÐo d©y c«ng t¾c sù cè) sau khi b¨ng t¶i dõng, ph¶i lËp tøc dõng c¸c sµng t-¬ng øng hoÆc toµn bé phÔu c©n ®èi øng. Th¸i Nguyªn, 7/17/2010 19
 20. 3. Quy tr×nh chuÈn bÞ nguyªn liÖu cho lß cao luyÖn gang PhÔu c©n quÆng ®æ xuèng xe liÖu. §iÒu kiÖn khëi ®éng: • Tr×nh tù n¹p liÖu ®· cho phÐp phÔu nµy c«ng t¸c. • Träng l-îng cña liÖu trong phÔu ®· ®ñ theo quy ®Þnh. • B¨ng t¶i chuyÓn quÆng ®· ngõng c«ng t¸c. • Xe liÖu ë d-íi hÇm liÖu (®Õn cùc h¹n d-íi). Liªn kho¸ an toµn: Khi xe liÖu ch-a ®i lªn, kh«ng cho phÐp thao t¸c b»ng tay më van yªu cÇu lÇn hai. Khi xe kh«ng liÖu dõng t¹i vÞ trÝ quy ®Þnh d-íi hÇm liÖu, míi cho phÐp më van phÔu c©n. §iÒu kiÖn ®ãng cöa van yªu cÇu: LiÖu trong phÔu ®· ®-îc n¹p vµo xe toµn bé. Th¸i Nguyªn, 7/17/2010 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản