TỰ HỌC EXCEL 2007 - NHẬP MÔN EXCEL 2007

Chia sẻ: quanghoa25

Tham khảo tài liệu 'tự học excel 2007 - nhập môn excel 2007', công nghệ thông tin, tin học văn phòng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: TỰ HỌC EXCEL 2007 - NHẬP MÔN EXCEL 2007

BÀI 9 NGÀY 3.12.2009 UTBINH SOẠN
Bài viết này  Út Bỉnh dựa theo Giáo Trình CLB Khuyết Tật TRẺ  nền 2000 .  Út Bỉnh cố  gắng  
viết thật kỷ ­ chi tiết để giúp các bạn có cơ hội tìm hiểu giống như Út Bỉnh tự học vậy . Hãy  
thuộc Cửu Chương rồi bạn mới làm được tính nhân , chia .I.GIỚI THIỆU MICROSOFT EXCEL 2007
1.   ởi động Excel :
Kh  
Nhấp Đúp vào Shortcut trên Desktop .

Hoặc chọn Start > Progtams > Microsoft Excel .

2.   àn Hình Excel :
M  
1
1.Title Bar             : Thanh Tiêu đề .
2.Menu Bar  : Thanh Menu .
3.Standard Toolbar  : Thanh Công Cụ chuẩn .
4.Formatting Toolbar  : Thanh Định Dạng .
5.Formular Bar : Thanh chứa Công Thức .
6.Sheet Tab  : Tab Sheet .
7.Status Bar  : Thanh Tình Trạng .
8.Worksheet  : Bảng Tính .
9.Scroll Bars  : Các Thanh Cuộn .

II.MỘT SỐ KHÁI NIỆM TRONG EXCEL 2007


1.  
Workbook  ( Sổ Tính ) :
 
Một Tập tin được tạo bởi Excel có phần mở rộng là .xls và được gọi là một Workbook  
. Workbook gồm nhiều Bảng Tính (Worksheet ) .


2.   ảng Tính ( Worksheet ) :
B  


Một Bảng Tính  được coi  như  là một bảng rất lớn , gồm 256 Cột ( Column ) có  

các tên Ký Tự A,B,C . . . AA,BB,CC  . . .IV  và 65536 Dòng ( Row ) được đánh số  
bằng 1,2,3 . . .65.536.
2
Một Workbook thông thường gồm 3 Worksheet  và được đặt tên là Worksheet 1  

, Worksheet 2 , Worksheet 3 . Bạn có thể áp dụng Menu Con khi nhấp Phải lên  
nó .
3.    (CELL) :
Ô  
Ô ( Cell) là giao của 1 Dòng và 1 Cột .

Địa chỉ Ô : Tên của Cột trước + Tên của Dòng sau : Ô C2 , D5 ,K7 .

3
4.   ÙNG (RANGE) :
V  
Tập hợp của nhiều Ô liên tiếp nhau .

Một Vùng được xác định bởi Ô góc trên bên Trái và góc dưới bên Phải  .

Địa chỉ Vùng : B5:D7 . ( Tên Ô góc trên bên Trái + Dấu 2 chấm + Tên Ô góc 

dưới bên Phải ) .
III.THAO TÁC TRÊN BẢNG TÍNH 


1.  
Di chuyển trong Bảng Tính :
 
Dùng chuột : Nhấp con trỏ lên Ô muốn chọn .

Dùng bàn phím :

4
GỎ PHÍM ĐỂ DI CHUYỂN Ô HIỆN HÀNH

Mùi tên qua Phải Sang Phải 1 Dòng
Mùi tên qua Trái Sang Trái 1 Dòng
Mủi Tên lên Lên 1 Dòng
Mủi Tên xuống Xuống 1 Dòng
Ctrl + Mủi tên Phải Đến Cột cuối cùng IV của Worksheet .
Ctrl + Mủi tên Trái Đến Cột đầu tiên A của Worksheet
Ctrl + Mủi tên Lên Đến Dòng số 1
Ctrl + Mủi tên Xuống Đến Dòng cuối cùng 65.536
Home Về cột đầu tiên của Dòng
Ctrl+ Home Về Ô đầu tiên của Worksheet
Ctrl+ End Về Ô cuối cùng có dữ liệu của Worksheet
Page Down Cuộn lên 1 Trang Màn Hình
Page Up Cuộn xuống 1 Trang Màn Hình
Alt + Page Down Sang Phải 1 Trang Màn Hình
Alt + Page Up Sang Trái 1 Trang Màn Hình
5
2.  
Di Chuyển Nhanh đến bất kỳ 1 Ô trong Bảng Tính :
 
Nhập Địa Chỉ Ô trong Hộp Name Box  .

Hoặc Phím F5 , nhập địa chỉ trong HT Go To .

IV.THAO TÁC CHỌN TRONG BẢNG TÍNH 


1.   ọn 1 Ô : Nhấp vào Ô muốn chọn .
Ch
2.   ọn nhiều Ô rời nhau : Chọn Ô đầu tiên > Giữ Ctrl và chọn các Ô cần chọn khác 
Ch  
3.   ọn Cột – Dòng : Nhấp lên Tiêu Đề Cột hay Tiêu đề Dòng để chọn Cột hay Dòng 
Ch  
4.   ọn nhiều Cột – Dòng  : Chọn Dòng , Cột  đầu tiên , sau  đó  giữ  Ctrl và  chọn các  
Ch  
Dòng , Cột cần chọn khác .
5.   ọn 1 Vùng : 
Ch  
Dùng Chuột : Chọn  Ô   đầu tiên  ở  góc Trái trên của Vùng cần chọn > Nhấp  Ô  

góc   Phải 
dưới .
6
Dùng Bàn Phím : Chọn  Ô   đầu tiên  ở  góc Trái trên của Vùng cần chọn > Giữ 

Phím Shift và  Dùng Phím Mủi tên  để  chọn vùng hoặc nhấp chọn  Ô  góc  đáy  
Phải dưới .
Chọn toàn bộ Bảng Tính : Nhấp tại Tiêu Điểm của Tiêu đề Dòng và Tiêu Đề Cột  

hoặc nhấp Ctrl + A .


V.NHẬP DỮ LIỆU TRONG BẢNG TÍNH 


1.  
Nguyên tắc chung : 
 


Chọn 1 Ô cần nhập Số , Chữ , Ngày , Giờ .

Gỏ giá trị cần nhập .

Sau khi nhập xong gỏ phím Tab  để di chuyển đến Ô kế tiếp cùng Dòng , dùng 

phím Enter để di chuyển đến Dòng kế tiếp .
Vì  các giá  trị  trong  Ô  sẽ  duùng  để  tính toán  , do  đó  việc nhập liệu cần  chính 

xác  về giá trị và dữ liệu .


2.   ập SỐ :
Nh  


Ký tự gỏ vào là các số ( 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ) . Gỏ ­ để biểu diễn số âm .

Ví dụ : 365890 , 4678354678 , ­ 879796 .
Số thường được canh Phải trong Ô .
7
Chú   Ý  : Khi  độ  rộng của  Ô  không  đủ  trình bày giá  trị  số   đã  nhập , số  sẽ  biểu 

diển dưới dạng khoa học ( Ví dụ : 1E+07 hay dạng ##### ) . Cần  điều chỉnh độ 
rộng Cột cho thích hợp .


3.   ập CHUỔ  ( Text ) :
Nh I


Ký tự nhập vào có ít nhất 1 Ký tự là Chữ . ( Ví dụ : Excell 2007 , 1A2 .

Chuỗi thường được canh Trái trong Ô . 

Khi cần nhập kiểu chuỗi gồm các số : Gỏ dấu nháy đơn sau đó là giá trị các số 

cần nhập . Ví dụ : ‘2568364 .
Khi độ rộng của Ô không đủ trình bày chuỗi đã nhập : 

o Nếu Ô kế bên Phải có dữ liệu , chuỗi sẽ bị che một phần .
o Nếu Ô kế bên Phải trống : Chuỗi sẽ hiển thị cả trong Ô kế .


Điều chỉnh độ rộng Cột để hiển thị đủ dữ liệu : ( Thường dùng )

o Dùng Alt+Enter tại vị trí cần xuống Dòng khi nhập chuỗi cần trình bày 
nhiều Dòng trong 1 Ô .
8
Bỏ dấu kiểu chữ Việt : Chọn toàn bộ bảng Tính > Chọn Font VNI trong Thanh 

Formatting và chọn VNI > Trong Bộ gỏ Unikey chọn theo Hình .
4.   ập GIỜ :
Nh  

Giờ là dạng số đặc biệt . Nhập theo dạng : hh:mm:ss.

( Trong đó : hh : 0 . . .23 = mm :0 . . .59 – ss : 0. . .59 ) 
Ví dụ : 04:05:43 ,20:15:50 .


5.   ập NGÀY : 
Nh  
Ngày cũng là dạng số đặc biệt . Trước khi nhập ngày cần kiểm tra định dạng ngày  

trong   mày   tính   đang   làm   việc   .(   Vô   :   Start   >   Control   Panel   >   Regional   and  
Language Options >  Chọn   Tab 
Regional   Options   >  Trong   phần 
Short   Date   xem  đang   dùng   kiể 
nào   ?   :   dd/mm/yy  hay   mm/dd/yy   ? 
và   phải   nhập   đúng  định   dạng   này   .
(   Ngày   trước   hay  tháng trước ? )
9
Khi nhập ngày đúng , giá trị ngày sẽ canh Phải trong Cột .

Trong phần Năm : 

o Nếu nhập 2 số : 
Từ 0 đến 29 : Tự động chuyển thành 2000. . .2009

Từ 30 đến 99 : Tự động chuyển thành 1930. . . 1999

o Nếu nhập 4 số : Excel sẽ giữ nguyên giá trị đã nhập .
Ví dụ : 
Nếu trong Short Date là mm/dd/yy : nhập tháng/ngày/năm 12/4/2009 .

Nếu trong Short Date là dd/mm/yy : nhập ngày/tháng/năm

4/12/2009
  ú ý : Để nhập Ngày Tháng theo Dạng Ngày / Tháng / Năm có 2 cách :
Ch  

o Chỉnh sửa trong Control Panel theo dạng dd/mm/yy.
o Nếu trong Control Panel có dạng mm/dd/yy dung chức năng định dạng 
trong Excel để trình bày lại theo dạng nagy2 / tháng / năm .


VI.MỘT SỐ THAO TÁC TRONG KHI NHẬP LIỆU

1.   ỉnh Độ Rộng Cột :
Ch  • Để Con trỏ trên Vạch Đứng trên Tiêu đề giữa 2 cột > Con trỏ biến thành Mủi tên  
4  Đầu, Rê  qua Phải  để  nới rộng Cột > Rê  qua Trái  để  thu hẹp Cột . Bắt  đầu 
nhập dữ liệu . 
10
• Chỉnh độ rộng Cột theo dữ liệu :  Trong Ô đã nhập dữ liệu cần chỉnh Cột cho 
rộng ra , nhấp đúp lên ranh 2 cột sẽ tự động nới rộng Cột vừa khít dữ liệu . 
11
2.   ỉnh độ cao của Dòng :
Ch  Áp dụng giống trường trợp trên thay vì ranh Cột thí rê hay nhấp dúp ranh Dòng .
3.   iền Số Thứ Tự Tự Động : 
Đ  Gỏ Số Thứ tự khởi đầu > Giữ Ctrl  , rê Nút Fill Handle ( Nút vuông nhỏ nằm ở góc Phải 
của Ô ) theo Cột hay Dòng cần tạo tiếp các số thứ tự một cách tự động .
12
4.   ử dụng chức năng Merge and Center :
S  Trình bày dữ liệu của 1 Ô hiển thị trong nhiều Ô kế bên Phải : Nhập dữ liệu vào > Rê 
qua Phải chọn nhiều Ô > Nhấp xổ xuống của Merge & Center > Chọn Merge Cells  > 
Đã trộn các Ô thành 1 Ô chứa dữ liệu dài đã nhập .
13
5.   ỉnh sửa dữ liệu trong Ô : Nhấp Đúp vào Ô cần chỉnh sửa > Hiệu chỉnh dữ liệu 
Ch  
( Bạn dùng Phím F2 sẽ hiện ra Con Trỏ để bạn có thể bôi đen dữ liệu xong định dạng  
nó theo ý muốn . Ví dụ  : Trong 1 Ô bạn  đã nhập dữ liệu có 3 Dòng bằng cách  14ung 
Phím Alt + Enter khi xuống dòng . Thường các Dòng dưới Size nhỏ , vậy bạn bôi đen 
nó  và   định dạng lại . Như  vậy  Ô  của bạn sẽ  trông rất  đẹp và   đạt yêu cầu có  nhiều  
Dòng trong 1 Ô ) .

6.   óa Dữ Liệu : Chọn Ô hay Vùng cần xóa > Phím Delete .
X  
7.  
Sao chép ( Copy ) dữ liệu : 
 
• Cách   1   :   Chọn   vùng   dữ   liệu   muốn   sao   chép  >   Nhấp  biểu   tượng   Copy  trên 
Thanh Công Cụ  hoặc gỏ  Ctrl+C > Chọn  Ô  cần dán dữ  liệu vào > Nhấp biểu 
tượng Paste hoặc Ctrl+V .
• Cách 2 : Đặt Con Trỏ lên 1 trong các cạnh của Vùng chọn > Con trỏ biến thành  
Mủi Tên trắng > Giữ  Ctrl và rê Vùng chọn  đến vị  trí mới >  đã hiện ra nội dung  
sao 
chép 

14
8.  
Di chuyển Dự Liệu : 
 Cách 1 : Chọn vùng dữ liệu muốn di chuyển > Nhấp biểu tượng Cut trên Thanh 

Công cụ  hoặc Ctrl+X  > Chọn  Ô  cần di chuyển  đến > Nhấp Biểu tượng Paste 
trên Thanh Công Cụ hoặc Ctrl+V .
Cách 2 : Đặt con trỏ trên 1 cạnh của vùng chọn > Con trỏ biến thành mủi tên 4  

đầu > Rê đến vị trí mới . 
VII.TẠO , MỞ VÀ LƯU WORKBOOK 

1. Tạo Workbook mới : Nhấp Nút Office Button > Chọn New > Create > đã hiện ra Trang Mới 
để bạn bắt đầu sử dụng . Nhấp Nút Close góc Phải trên để đóng lại .

2. Mở  Workbook : Nhấp Nút Office Button > Open >  Đến nơi đã lưu Workbool.xls > Open >  
đã hiện ra Trang Excel .

3. Lưu Workbook : Nút Office Button > Save As , có  rất nhiều  định dạng cần chọn ,  ở   đây  
bạn nên chọn Exce; 97 – 203 Workbook để những người xài Phiên bản 97 hoặc 2003 vẫn  
mở được > Chọn nơi lưu > Nhấp Save .
15
NGÀY 7.12.2009 :
9 VÀ 10.NHẬP MÔN – CÔNG THỨC VÀ HÀM .


[img]http://utbinh.com/A12/041209/nhapmon.png[/img]
[img]http://utbinh.com/A12/041209/CongThucvaHam.png[/img]
http://utbinh.com/A12/041209/nhapmon.png
http://utbinh.com/A12/041209/CongThucvaHam.png
http://utbinh.com/A12/041209/nhapmon.doc
http://utbinh.com/A12/041209/nhapmon.pdf
http://utbinh.com/A12/041209/CongThucvaHam.doc 
http://utbinh.com/A12/041209/CongThucvaHam.pdf
http://utbinh.com/A12/041209/nhapmon.png
http://utbinh.com/A12/041209/nhapmon.png
http://utbinh.com/A12/041209/nhapmon.png
http://utbinh.com/A12/041209/TBTH35.doc 
SLIDESHOW_071209.rar (11.53 MB) :
http://www.mediafire.com/?qxijobdhzfn
16
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản