TỰ HỌC EXCEL 2007 - TẠO BẢNG TÍNH THEO MẪU - PHẦN 3

Chia sẻ: quanghoa25

Tham khảo tài liệu 'tự học excel 2007 - tạo bảng tính theo mẫu - phần 3', công nghệ thông tin, tin học văn phòng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: TỰ HỌC EXCEL 2007 - TẠO BẢNG TÍNH THEO MẪU - PHẦN 3

BAI 5 NGAY 20.11.2009 UTBINH SOAN .
̀ ̀ ̣
NÔI DUNG BAI VIÊT NAY UT BINH TỰ  ĐI CHỢ – NÂU  ĂN VA BÂY GIỜ  DON LÊN BAN ĂN . 
̣ ̀ ́ ̀ ́ ̉ ́ ̀ ̣ ̀
CAC  MON   ĂN  NAY RẤT  THÔNG DUNG MA  BAN HANG  NGAY THƯƠNG  ĂN  . VƠI  KINH  
́ ́ ̀ ̣ ̀ ̣ ̀ ̀ ̀ ́
NGHIÊM HOC TẬP EXCEL  ĐƯỢC 4 BUỔI , HY VONG SE LAM HAI LONG NHỮNG BAN MỚI  
̣ ̣ ̣ ̃ ̀ ̀ ̀ ̣
TIM HIÊU HOC TẬP EXCEL . ĐIÊM NHÂN MANH TRONG BAI VIÊT NAY LA : HAY NHIN KY 1  
̀ ̉ ̣ ̉ ́ ̣ ̀ ́ ̀ ̀ ̃ ̀ ̉
DONG DƯỚI  ĐO CO BAO NHIÊU CỘT  ĐỂ  TỪ   ĐO BAN TAO KHỐI CHO DONG TRÊN VÀ 
̀ ́ ́ ́ ̣ ̣ ̀
TRÔN NO VA  ĐƯƠNG NHIÊN  BAN  ĐA CO CAC CỘT BÊN DƯỚI  ĐỂ NHẬP TÊN CHO TỪNG  
̣ ́ ̀ ̣ ̃ ́ ́
CÔT . NGOAI RA CON HƯỚNG DẪN KY CACH TAO BỐ CUC DAN TRANG CHO BANG TINH ,  
̣ ̀ ̀ ̉ ́ ̣ ̣ ̀ ̉ ́
XEM TRƯƠC KHI IN VA CHINH KICH CƠ TRANG IN . 
́ ̀ ̉ ́ ̉


1. Chọn Font : Times New Roman – Size 12 > Nhâp Nút giao nhau  .
́
2. Nhâp Ô A1 : Công Ty TNHH HOAN MY > Enter .
̣ ̀ ̃
3. Nhâp Ô A2 : 123 Lê Lơi , Quân 1 , Saigon > Enter .
̣ ̣ ̣
4. Nhâp Ô A 3 : Điên Thoai 1234.5678 > Enter .
̣ ̣ ̣
5. Nhâp Ô A4 : DANH SACH HANG ĐIÊN TƯ > Enter .
̣ ́ ̀ ̣ ̉
6. Nhâp Ô A5 : Số TT > Phim Mui tên qua Phai > Nhập : Ngay > Phim Mui tên qua Phai .
̣ ́ ̉ ̉ ̀ ́ ̉ ̉
7.   ̣ Ô  MĂT HANG : Trong Mâu nay ban thây MĂT HANG năm trên 4 Côt bên dươi .  
Tao  ̀ 
̣ ̃ ̀ ̣ ́ ̣ ̀ ̀ ̣ ́
Vây ban se Rê  tao Khối gồm 4  Ô  > Nhấp Nut xổ  xuống cua Merge&Center > Chon 
̣ ̣ ̃ ̣ ́ ̉ ̣
Merge Cells đê trộn 4 Ô lai > Nhập : MẶT HANG . (H1) .
̉ ̣ ̀
1
8.   âp Văn ban cho 4 Côt bên dươ  : 
Nh ̣ i
̉ ̣ ́
Chon Ô C6 la Côt 1 , nhâp : TIVI > Phim Mui tên qua Phai .
• ̣ ̀ ̣ ̣ ́ ̉ ̉
Nhâp Côt 2 la AMPLI > Phim Mui tên qua Phai .
• ̣ ̣ ̀ ́ ̉ ̉
Nhâp Côt 3 la LOA > Phim mui tên qua Phai .
• ̣ ̣ ̀ ́ ̉ ̉
Nhâp Côt 4 la MICRO .
• ̣ ̣ ̀
9. Do Nôi dung Bang Tinh nay it côt nên chon Khổ Giây đưng : Nhâp Nut Print Preview ( 
̣ ̉ ́ ̀́ ̣ ̣ ́ ́ ́ ́
Xem Bai trươc hương dân tao Nut nay ) > Nhấp Page Setup > Chon Portrait > Paper 
̀ ́ ́ ̃ ̣ ́ ̀ ̣
Size chon : A4 210 x 297 mm > Nhâp Nut Close Print Preview  để trở  về trang trươc .
̣ ́ ́ ́
(H3) .
2
10. Tao Khung cho Bang Tinh để dễ nhin thây giup tao đinh dang thuân lơi : Rê tao Khôi  
̣ ̉ ̀ ̀ ́ ́ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ́
từ Ô Số TT đên đay Phai  cua khoang 10 Dong  > Nhấp xổ xuống cua Bottom Border 
́ ́ ̉ ̉ ̉ ̀ ̉
> Chon More Borders > Style chon 1 net manh > Nhâp Outline va Inside > Xem kết  
̣ ̣ ́ ̉ ́ ̀
qua hiên trong Preview > Ok . (H4) .
̉ ̣
11. Ban thây Bang Tinh cach xa Mep Giây bên Phai . Cân chinh cho sat Mep Phai như  
̣ ́ ̉ ́ ́ ́ ́ ̉ ̀ ̉ ́ ́ ̉
sau : Nhâp The Page Layout > Nhâp Nut xổ xuông để tăng từ 100% lên 145% thi thây 
́ ̉ ́ ́ ́ ̀ ́
Bang Tinh đa sat Mep Phai . (H5) .
̉ ̀ ̃́ ́ ̉
3
12. Ban  Đinh Dang lai tưng Dong – Tưng Côt – Cho In  đâm – Canh giưa Middle Align và 
̣ ̣ ̣ ̣ ̀ ̀ ̀ ̣ ̣ ̃
Center .  (H6) .
4
13. Đinh dang kich thươc cho Bang Tinh : Nut Print Preview > Page Setup > Chon Left = 
̣ ̣ ́ ́ ̉ ́ ́ ̣
0 va Right = 0 > Chon Horizontally > Ok > Đa thấy Khổ giấy vưa y . (H7) .
̀ ̣ ̃ ̀́
14. Cach chinh nới rông Width cho Bang Tinh : The Page Layout > Nhâp tưng nhâp Xổ  
́ ̉ ̣ ̉ ́ ̉ ́ ̀ ́
xuông cua Scale va quan sat thây Bang Tinh  đến gân Mep Phai cua Khổ  Giây hoăc  
́ ̉ ̀ ́ ́ ̉ ́ ̀ ́ ̉ ̉ ́ ̣
đe lên Mep Phai Khô giây > Nhâp Nut Print Preview đê xem kêt qua khi in . (H8+9) .
̀ ́ ̉ ̉ ́ ́ ́ ̉ ́ ̉
5
6
15. Tao Khôi cho văn ban Tổng Cộng  đay Trai Bang Tinh : Tao Khối  Ô  A15 va B15 và  
̣ ́ ̉ ́ ́ ̉ ́ ̣ ̀
trôn 2 Ô lai , nhâp : Tông Cộng > In đâm – Gach dưới .
̣ ̣ ̣ ̉ ̣ ̣
16. Save : Nut Office Button > save As > Chon Excel 97­ 2003 > Lưu tai esktop – Đăt tên : 
́ ̣ ̣ ̣
Book1_20112009 > Save .
17. Ban co thể  trinh bay lai Hinh thưc cua bang Tinh nay theo Y ban băng cach : Chon 
̣ ́ ̀ ̀ ̣ ̀ ́ ̉ ̉ ̀ ̀ ́ ̣ ̀ ́ ̣
Font – Size – Mau – Khung viền đup . (H10) .
̀ ́
        Y 
NG À   22.11.2009 :
BÀI 5,6,7 : EXCEL 2007 MẪU 3 VÀ 4 .[img]http://utbinh.com/A11/21.11.2009/MAU3.png[/img]
[img]http://utbinh.com/A11/21.11.2009/MAU4.png[/img]
[img]http://utbinh.com/A11/21.11.2009/THUONGDUNG.png[/img]
http://utbinh.com/A11/21.11.2009/MAU3.png
http://utbinh.com/A11/21.11.2009/MAU4.png
http://utbinh.com/A11/21.11.2009/THUONGDUNG.png
http://utbinh.com/A11/21.11.2009/MAU3.doc
http://utbinh.com/A11/21.11.2009/MAU4.doc
http://utbinh.com/A11/21.11.2009/THUONGDUNG.doc

7
http://utbinh.com/A11/21.11.2009/MAU3.pdf
http://utbinh.com/A11/21.11.2009/MAU4.pdf
Files Thực Tập Excel của Mẫu 3 và 4 :
http://utbinh.com/A11/21.11.2009/Book1_20112009.xls
http://utbinh.com/A11/21.11.2009/Book2_20112009.xls
http://utbinh.com/A11/21.11.2009/THUONGDUNG.pdf
Giáo Trình EXCEL 2007 (245KB) :
http://utbinh.com/A11/21.11.2009/GiaoTrinh_EXCEL2007.doc
Sử Dụng FONT và Mediafire 3.0 ( 1.98MB) :
http://utbinh.com/A11/21.11.2009/FONTCHU_MEDIAFIRE.doc
4 Slide Show Power Point ngày 21.11.2009 ( 17.19MB ) :
http://utbinh.com/A11/21.11.2009/SLIDESHOW_22112009.rar
Tình Đời (670KB) :
http://utbinh.com/A11/21.11.2009/tinhdoi.doc
8
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản