Tự học tiếng Hàn quốc

Chia sẻ: haejun2040

Tài liệu tham khảo học tiếng Hàn dành cho các bạn đang theo học môn ngoại ngữ này củng cố vốn từ vựng và nắm vững cấu trúc ngữ pháp tiếng Hàn - Tài liệu Viết bằng tiếng Trung cho những ai yêu thích tiếng Hàn quốc . Chúc các bạn tìm được tìa liệu bổ ích cho mình

Bạn đang xem 20 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Tự học tiếng Hàn quốc

소프트웨어 phan mem
설치 setup
안내서 huong dan

无师自通韩国语教程(课文+MP3)

课文及听力

第 1 课 您好!
대화 对话

A:안녕! 你好!

B:안녕! 你好!

A:안녕하세요. 您好!

B:안녕하세요. 您好!

A:안녕히 가세요. 再见(主人对客人说)

B:안녕히 계세요. 再见(客人对主人说)

A:또 만나요. 再见(熟人间)

B:또 봐요. 再见

어휘 词汇

안녕 好 계시다 在(敬语) 안녕하다 安宁

또再 안녕히 平安地 만나다 见面

가다 去 보다 见

연습 练习

1. 안녕

* 안녕, 철수. 你好,哲洙.

① 안녕, 영희. 你好,英姬。

② 안녕, 옥희. 你好,玉姬。

③ 안녕, 기수. 你好,基洙.

2.안녕하세요

* 안녕하세요?김 선생님. 您好!金老师。

① 안녕하세요?박 선생님. 您好!朴老师。

② 안녕하세요?교수님. 您好!教授。

③ 안녕하세요?선생님. 您好!老师。
3.안녕히 계세요 / 안녕히 가세요

* 안녕히 계세요,김 선생님. 再见,金老师。

안녕히 가세요,박 선생님. 再见,朴老师。

① 안녕히 계세요,정 선생님. 再见,郑老师。

안녕히 가세요,송 선생님. 再见,宋老师。

② 안녕히 계세요,정 교수님. 再见,郑教授。

잘가,철수. 再见,哲洙。

4. 또 만나요/또 봐요

*또 만나요,정 선생님. 再见,郑老师。

① 또 만나요,박 선생님. 再见,朴老师。

② 또 봐요,박 교수님. 再见,朴教授。

③ 또 만나요,김 선생님. 再见,金老师。

④ 또 만나요,정 선생님. 再见,郑老师


第 2 课 这是什么?
대화 对话

A:이것이 무엇입니까? 这是什么?

B:이것은 공책입니다. 这是笔记本。

A:저것이 무엇입니까? 那是什么?

B:저것은 사과입니다. 那是苹果。

A:이것이 책입니까? 这是书吗?

B:아니오,이것은 책이 아닙니다. 不,这不是书。

A:그것은 지도입니까? 那是地图吗?

B:아니오,이것은 지도가 아닙니다. 不,这不是地图。

이것은 그림입니다. 这是画。
어휘 词汇

이것 这个 그것 那个 저것 那个(另一个) 아니오 不 사과 苹果

연필 铅笔 무엇 什么 책书 공책 笔记本 이다 是

아니오 不是 지도 地图연습 练习

1. 替换练习 이것/그것/저것

* 이것이 무엇입니까? 这是什么?

这是书。
그것이 책입니다.

① 이것이 무엇입니까? 这是什么?

그것이 사전입니다. 那是词典。

② 저것이 무엇입니까? 那是什么?

저것은 맥주입니다. 那是啤酒。

③ 저것이 무엇입니까? 那是什么?

저것은 그림입니다. 那是图画。

2. 回答问题

* 이것이 책입니까? 这是书吗?

예, 그것은 책입니다. 是,那是书。

① 저것이 사전입니까? 那是词典吗?

예,저것은 사전입니다. 是,那是词典。

② 저것이 창문입니까? 那是窗子吗?

예,저것은 창문입니다. 是,那是窗子。

3. 对话

* 이것이 책입니까? 这是书吗?

아니오,그것은 책이 아닙니다. 不,那不是书。
① 이것은 사전입니까? 这是词典吗?

아니오,그것은 사전이 아닙니다. 不,这不是词典。

② 그것은 의자입니까? 这是椅子吗?

아니오,이것은 의자가 아닙니다. 不,这不是椅子。

③ 저것은 연필입니까? 那是铅笔吗?

아니오,저것은 연필이 아닙니다. 不,那不是铅笔。

저것은 펜입니다. 那是钢笔。

④ 이것은 지도입니까? 那是地图吗?

아니오,그것은 지도가 아닙니다. 不,那不是地图。

그것은 그림입니다. 那是画。


第 3 课 在哪儿
대화 对话

A:실례합니다. 对不起。

A:화장실이 어디 있어요? 卫生间在哪儿?

B:저기 있어요. 在那儿。

A:감사합니다. 谢谢!

B:천만에요. 不客气。

(잠시 후) (过了一会儿)

A:아,프라자 호텔이 어디 있어요? 广场宾馆在哪儿?

B:저도 잘 몰라요. 我也不知道。

A:고마워요. 谢谢。

B:천만에요. 不客气。

어휘 词汇

실례합니다 对不起 화장실 卫生间 어디 哪儿 모르다 不知道 도也
프라자 호텔 广场宾馆 저기 那儿 감사합니다 谢谢 천만에요 不用客气

고마워요 谢谢 잘 好,很

연습 练习

1. 替换练习

* 어디 있어요? 在哪儿

화장실 卫生间
화장실이 어디 있어요?

①약국이 어디 있어요? 약국 药店

②프라자 호텔이 어디 있어요? 프라자 호텔 广场宾馆

③우체국이 어디 있어요? 우체국 邮局

④연세 대학교가 어디 있어요? 연세 대학교 延世大学

2. 回答问题

* 화장실이 어디 있어요?

저기 있어요.

①약국이 어디 있어요? 약국 药店

여기요.

②은행이 어디 있어요? 은행 银行

건물 建筑物
저 건물에 있어요.

③시청이 어디 있어요? 시청 市政厅

저기 있어요.

3. 对话

* 우체국이 어디 있어요?

저도 잘 몰라요.

①공항이 어디 있어요? 공항 机场

저도 잘 몰라요.

②다방이 어디 있어요? 다방 茶馆
저도 잘 몰라요.

③시장이 어디 있어요? 시장 市场

저도 잘 몰라요.

④화장실이 어디 있어요?

저도 잘 몰라요.


第 4 课 你忙吗?
대화 对话

A: 요즈음 바빠요? 你最近忙吗?

B: 네,바빠요. 是,很忙。

A: 바빠요? 忙什么呢? 為甚麼 忙

B: 너무 많아요. 有很多事情要做。

A: 일이에요? 什么事?

B: 일이에요. 学校的事。

A: 바빠요? 经常忙吗?

B: 항상 바빠요. 是,经常忙。

어휘 词汇

바쁘다 忙 일 工作 무슨 什么 언제나 总是 每次

늘 经常 每次 왜 为什么 많다 多 학교 일 学校的事

항상 常常 每次

연습 练习

1. 回答问题

* 요 ? 예 忙嗎 ?

바빠요. 是,忙。

①인형이 예뻐요? 인형 布娃娃
예쁘다 漂亮
예,예뻐요.

②아이들이 귀여워요? 아이들 孩子们

귀엽다 可爱
예,귀여워요.

③방이 깨끗해요? 방 房间

깨끗하다 干净
예,깨끗해요.

④그것이 쉬워요? 쉽다 容易

예,쉬워요.

2. 对话

* 왜 바빠요? 忙什么呢?

일이 많아요. 有很多事要做。

①왜 바빠요?

숙제 家庭作业
숙제가 많아요.

②왜 바빠요? 바빠다 忙

시험 考试
시험이 많아요.

③무슨 일이에요? 무슨 什么

회사일 公司的事
회사 일이에요.

④무슨 일이에요?

학교 学校
학교 일이에요.

⑤무슨 일이에요?

친구 朋友
친구의 일이에요.

⑥언제나 바빠요?

네,항상 바빠요.

⑦항상 바빠요?

항상 常常
네,항상 바빠요.

⑧늘 바빠요?
네,늘 바빠요.

⑨매일 바빠요? 매일 每天

네,매일 바빠요.


第 5 课 多少钱?
대화 对话

A: 얼마예요? 多少钱?

B: 삼만 원이에요. 三万元。

A: 너무 비싸요? 太贵了吗?

B: 비싸요. 贵.

A: 이것도 비싸요? 这个也贵吗?

B: 아니오,그것은 싸요. 不, 那个便宜。

A: 얼마예요? 多少钱?

B: 이천 원이에요. 两千元。

어휘 词汇

얼마 多少钱 만万 원元 비싸다 贵

-예요? 是……吗? -예요. 是 싸다 便宜 너무 太

연습 练习

1.替换练习

* 얼마예요? 多少钱?

이것 얼마예요? 这个多少钱?

①이 사과 얼마예요? 사과 苹果

②이 책 얼마예요? 책书

③이 수박 얼마예요? 수박 西瓜

2.副词 너무
* 너무 비싸요? 太贵了

예,비싸요.

①너무 싸요? 싸다 便宜

②너무 깨끗해요? 깨끗하다 干净

③너무 예뻐요? 예쁘다 漂亮

3. 回答问题

* 얼마예요? 多少钱?

만 원이에요. 1 万元.

①이 책 얼마예요?

오천원 五千元
오천 원이에요.

②이 사전 얼마예요? 사전 词典

만이천원 一万两千元
만이천 원이에요.

③이 신문 얼마예요? 신문 报纸

이백원 两百元
이백 원이에요.


第 6 课 好吗?
대화 对话

A:좋아요? 好吗?

B:예,좋아요. 好。

A:이것도 좋아요? 这个也好吗。

B:예,그것도 좋아요. 是,那个也好。

A:저것도 좋아요? 那个也好吗?

B:예,저것도 좋아요. 是, 那个也好。

A:다 좋아요? 都好吗?

B:모두 좋아요. 都好。
어휘 词汇

좋다 好 예是 다都 모두 都

비싸다 贵 싸다 便宜 아니오 不 사四

연습 练习

1.对话

※좋아요? 这个好吗?

예,좋아요. 是,这个好。

①쉬워요?

예,쉬워요.

②추워요?

예,추워요.

③더워요?

예,더워요.

④바빠요?

예,바빠요.

2. 助词 -도

※이것도 좋아요? 這個也好嗎?

예,그것도 좋아요. 是的 那個也好

①저것도 좋아요?

예,저것도 좋아요.

②이것도 쉬워요?

예,그것도 쉬워요.

③저것은 나빠요?

예,저것도 나빠요.

④다 좋아요?
예,다 좋아요.

⑤모두 어려워요?

예,모두 어려워요.

⑥모두 비싸요?

예,비싸요.

⑦모두 싸요?

예,싸요.

⑧그녀도 학생이에요?

예,학생이에요.

⑨당신도 선생님이에요?

네,저도 선생이에요


第 7 课 请进
대화 对话

A:어서 오세요. 请进

B:반갑습니다. 见到你很高兴

A:앉으세요. 请坐。

B:감사합니다. 谢谢。

A:커피를 드시겠어요? 要喝咖啡吗?

B:네,고맙습니다. 谢谢。

A:설탕을 넣으세요? 加糖吗?

B:네,한 숟가락요. 加一匙。

어휘 词汇

어서 请(只用于命令句) 반갑다 高兴 앉다 坐 커피 咖啡

고맙다 谢谢 넣다 加 한一 숟가락 湯匙
연습 练习

1. 词尾 -(으)세요

※ 어서 오세요. 请进

① 어서 드세요. 들다 吃

② 어서 가세요. 請快走

③ 어서 마시세요. 請快喝

④ 어서 앉으세요. 請快坐

⑤ 어서 읽으세요. 請快讀

2. 词尾 -ㅂ니다/습니다

※ 감사합니다 谢谢

① 고맙습니다. 謝謝

② 갑니다.

③ 쉽니다. 쉬다 休息

④ 기다립니다. 기다리다 等

3.助词 –을/를

※ 설탕을 넣으세요? 加糖吗?

① 책을읽으세요? 책书 읽다 读

② 사전을 사세요?

③ 콜라를 마시세요? 콜라 可乐 마시다 喝

④ 물을 마시세요? 물水

4.词尾 -겠-

※ 그분을 만나겠어요。 要見那個人

① 새 차를 사겠어요. 새新

② 내일 가겠어요. 내일 明天

③ 돈을 벌겠습니다. 벌다 挣 ( 钱 )
④ 수영을 하겠습니다. 수영 游泳


第 8 课 不错吧?
대화 对话

A: 이것 괜찮아요? 这个不错吧?

B: 네,괜찮아요. 是,不错。

A: 이것은 어때요? 这个怎么样?

B: 그것은 나빠요. 那个不好。

A: 저것은 어때요? 那个怎么样?

B: 저것은 좋아요. 那个好。

A: 괜찮아요? 不错吧?

B: 네,괜찮아요. 是,不错。

어휘 词汇

괜찮아요? 不错吗? 네 是 좋다 好

나쁘다 坏 어때요? 怎么样?

연습 练习

1.对话

※ 이것은 어때요? 这个怎么样?

괜찮아요. 不错。

⑴ 이것은 어때요?

좋아요.

⑵ 저것은 어때요?

아주 좋아요. 아주 很

⑶ 저 사전 어때요?

나빠요.

⑷ 저 사람 어때요? 사람 人
예뻐요. 예쁘다 漂亮

⑸ 저 여자 어때요? 여자 女性

아주 친절합니다. 친절하다 亲切

⑹ 저 사과 어때요?

아주 달아요. 달다 甜

⑺ 김치 어때요? 김치 泡菜

맵습니다. 맵다 辣

⑻ 요즘 어때요? 요즘 最近

그저 그래요.

⑼ 한국 날씨가 어때요? 날씨 天气

아주 더워요. 덥다 热

⑽ 한국 음식 어때요? 한국음식 韩国饮食

아주 밋있어요. 밋있다 好吃

⑾ 이 방이 어때요? 방 房间

괜찮아요.

⑿ 이 호텔 어때요? 호텔 宾馆

너무 비쌉니다. 비싸다 贵

⒀ 저 남자 어때요? 남자 男性

멋있어요. 멋있다 帅第 9 课 请给我拿盒烟
대화 对话

A: 담배 한 갑 주세요. 给我拿盒烟。

B: 어느 담배요? 那种烟?

A: 팔팔요. 88 牌。

B: 여기 있어요. 给您。

A: 얼마예요? 多少钱?
B: 천원이예요. 一千元。

A: 그리고 신문은 어디 있어요? 还有,报纸在那里?

B: 저쪽에 있어요. 在那儿。

어휘 词汇

신문 报纸 주다 给 있다 在 얼마 多少 천 千

여기 这儿 담배 香烟 - 은 助词 -에 助词 저쪽 那边儿

그리고 还有
팔팔 8 8

연습 练习

1. 替换 名词 + 주세요

※ 담배 주세요. 给我拿盒烟。

책书
1. 책 주세요.

물水
2. 물 주세요.

돈钱
3. 돈 주세요.

밥 米饭
4. 밥 주세요.

옷 衣服
5. 옷 주세요.

맥주 啤酒
6. 맥주 주세요.

사과 苹果
7. 사과 주세요.

볼펜 圆珠笔
8. 볼펜 주세요.

고기 肉
9. 고기 주세요.

사전 词典
10. 사전 주세요.

2.替换 어느 + 名 词

※ 어느 담배요? 那种香烟?

신문 报纸
1. 어느 신문요?

공책 笔记本
2. 어느 공책요?

책상 桌子
3. 어느 책상요?
나라 国家
4. 어느 나라요?

사람 人
5. 어느 사람요?

아이 孩子
6. 어느 아이요?

나무 树
7. 어느 나무요?

영화 电影
8. 어느 영화요?

9. 어느 자동차요? 자동차 汽车

집 房子
10. 어느 집요?

거리 街道
11. 어느 거리요?

노래 歌曲
12. 어느 노래요?

배우 演员
13. 어느 배우요?

책书
14. 어느 책요?

3. 对话

※ 신문 어디 있어요? 报纸在哪儿?

在那边儿。
저쪽에 있어요.

남자친구 男朋友
1. 남자친구 어디 있어요?

집家
집에 있어요.

호텔 宾馆
2. 호텔이 어디 있어요?

저기 那边儿
저기 있어요.

물水
3. 물 어디 있어요?

냉장고 冰箱
냉장고에 있어요.

화장실 洗手间
4. 화장실 어디 있어요?

여기 这里
여기 있어요.


第 10 课 你有时间吗?
대화 对话
A 오늘 시간 있어요? 你今天有时间吗?

B 없어요. 没有。

A 왜요? 为什么?

B 아주 바빠요. 我很忙。

A 언제나 바빠요? 总是很忙吗?

B 아니오,가끔 바빠요. 不,偶尔忙。

A 그러면,내일은 시간 있어요? 那么,明天有时间吗?

B 내일은 시간 있어요. 明天有时间。

어휘 词汇

시간 时间 가끔 有时 없다 没有 내일 明天

연습 练习

1. 助词 -은/는

※ 오늘은 시간 있어요? 今天有时间吗?

시간 时间
1. 내일은 시간 있어요?

모레 后天
2. 모레는 시간 있어요?

시계 手表
3. 시계는 있어요?

가위 剪刀
4. 가위는 있어요?

오렌지 주스 橙汁
5. 오렌지 주스는 있어요?

숙제 家庭作业
6. 숙제는 있어요?

오이 黄瓜
7. 오이는 있어요?

꽃병 花瓶
8. 꽃병은 있어요?

컴퓨터 计算机
9. 컴퓨터는 있어요?

여자 친구 女朋友
10. 여자 친구는 있어요?

가족 家庭
11. 가족은 있어요?

비행기 飞机
12. 비행기는 있어요?
공책과 연필 笔记本和铅笔
13 공책과 연필은 있어요?

불고기와 김치 烤肉和泡菜
14 불고기와 김치는 있어요?

담배와 성냥 香烟和火柴
15 담배하고 성냥은 있어요?

2. 왜요? 为什么?

※ 왜요? 为什么

아주 바빠요. 我很忙。

1. 왜요?

숙제 作业
숙제가 많아요.

2. 왜요?

돈钱
돈이 없어요.

3. 왜요?

춥다 冷
아주 추워요.

4. 왜요?

애인 恋人
애인이 없어요.

5. 왜요?

덥다 热
아주 더워요.


第 11 课 谁呀?
대화 对话

谁呀 ?
A: 누구세요.

是我 。
B: 저예요.
谁?
A: 누구요?
英姬(名字)
B: 영희예요.
A: 아,네,들어오세요. 哦,请进。
您好 。
B: 안녕하세요.
您好 。
A: 네,안녕하세요.
B: 친구도 같이 왔어요. 我的朋友也一起来了。

어휘 词汇
누구 谁 저我 아哦 들어오다 进来 안녕하세요.您好

같이 一起 오다 来 왔어요 来了 영희 英姬 친구 朋友

三、例句部分:

(一)人称代词:누구

1. 저분 누구세요? 那位是谁?
제 친구예요. 제친구 我的朋友

那位是谁?
2. 저분 누구세요?

是我弟弟/妹妹 .
제 동생이에요.

这位是谁呀?
3. 이분 누구세요?

한국사람이에요. (한국사람)是韩国人

那位是谁?
4. 저분 누구세요?

제 어머니예요. (어머니) 是我母亲

那位是谁?
5. 저분 누구세요?

영국사람이에요. 영국사람 是英国人

那位是谁?
6. 저분 누구세요?

是我的老师
제 선생님이에요. 선생님

(二)人称名词 + 도 같이

1. 제 선생님도 같이 왔어요. (선생님) 老师

(애인) 恋人
2. 제 애인도 같이 왔어요.

3. 제 부모님도 같이 왔어요. (부모님) 父母

4. 여자친구도 같이왔습니다. (여자친구) 女朋友

(처) 妻子
5. 제 처도 같이 왔습니다.

四、补充例句部分:

1. 이분 누구세요?

제 약혼남이에요. (약혼남-약혼녀) 未婚夫—未婚妻
2. 저분 누구세요?

제 이웃집 사람이에요. (이웃집) 邻居

3. 저 아이가 누구예요?

外甥女-外甥
제 외조카딸이에요. (외조카딸-외조카)

이 아이는요?

侄子—侄女
제 조카예요. (조카-조카딸)

在那里坐着的人,是谁啊?
4. 저기 앉아있는 분이 누구세요?

是我老姑父。
제 작은 고모부입니다.

我(小)姑父是美国人。
제 작은 고모부는 미국사람입니다.

那个戴眼镜的人,是谁啊?
5. 저 안경 쓴 남자는 누구예요?

是我堂弟。
제 사촌 동생이에요.

6. 어제 큰아버지 택에서 사촌들이랑 윷놀이 했어요. 昨天在大伯家和堂兄妹们玩翻板
子游戏了


第 12 课 好吃吗?
대화 对话

烤肉好吃吗?
A: 불고기 맛있어요?

是,好吃.
B: 예, 맛있어요.

泡菜也好吃吗?
A: 김치도 맛있어요?

泡菜非常好吃.
B: 김치는 아주 맛있어요.

那个怎么样?
A: 저것은 어때요?

那个不好吃.
B: 저것은 맛없어요.

不好吃吗?
A: 맛없어요?

是,不好吃.
B: 예, 맛없어요.

어휘 词汇

불고기 烤肉 김치 泡菜 감기 感冒
맛 味道 맛있다 好吃 맛없다 不好吃

练习 연습

1. 对话

※ 불고기가 맛있어요? 烤肉好吃吗?

是,好吃.
예, 맛있어요.

김치 泡菜
1. 김치가 맛있어요?

예, 맛있어요.

냉면 冷面
2. 냉면이 맛있어요?

예, 맛있습니다.

국汤
3. 국이 맛있어요?

아니요, 맛없어요.

사과 苹果
4. 사과가 맛있어요?

아니오, 맛없습니다.

날씨 天气
5. 날씨가 추워요?

예, 추워요.

회사 公司
6. 회사에 가요?

예 , 가요 .

책书
7. 책을 읽어요?

예, 읽어요.

8. 사전을 사요? 사전

예 , 사요 .

9. TV 를 봐요?

예, 봅니다.

10. 음악을 들어요?

예, 들어요.
춤舞
11. 춤을 춰요?

예, 춥니다.

12. 김치가 맛없어요?

예,맛없어요.

补充语法

-가 / 이 : 主格助词(주격조사)

主格助词用于体词之后,基本功能是表示主语,即表示行动或状态、性质的主体,
构成句子的主语。

主格助词가 / 이用于体词之后,表示这个词是句中的主语,有指定的意思。

-가 / 用于开音节后,-이 / 用于闭音节后。

예:

朴老师在吗?
박 선생님이 계십니까?

이름이 무엇입니까? 名字叫什么?

날씨가 어때요? 天气怎么样?

이것이 책입니다. 这是书.

한국어가 재미있습니다. 韩语有趣.

-를/ 을 / 宾格助词(목적격조사)

用于体词后,主要表示宾语,即动作(他动词)直接涉及的对象,构成直接宾语。

韩国语与汉语不同,宾语在前,谓语在后。

韩国语中把能带直接宾语的动词叫做他动词,不能带直接宾语的叫做自动词。

-를 / 用于开音节后,-을 / 用于闭音节后,格式如下:

体词+가 / 이体词–를 / 을他动词词干+ ㅂ니까? / ㅂ니다.

예:

누가 한국어를 공부합니까? 谁学韩语?

영희가 노래를 좋아합니다. 英姬喜欢歌.
학생들이 책을 읽습니다. 学生们读书.


第 13 课 你什么时候
대화 对话

你什么时候来的?
A : 언제 왔어 요 ?

昨天来的。
B: 어제 왔어요.

男朋友也来了吗?
A: 남자친구도 왔어요?

男朋友没来。
B: 남자친구는 안 왔어요.

为什么不来?
A: 왜 안 왔어요?

因为太忙,所以没来。
B: 바빠서 못 왔어요.

很忙吗?
A: 아주 바빠요?

不,不忙。
B: 아니오,바쁘지 않아요.

어휘 词汇

언제 什么时候 어제 昨天 왜 为什么 바쁘다 忙 못 没能

오다 来 친구 朋友 안不 -아서 因为 아주 非常

연습 练习

1. 过去式 -았-(-었-,-였-)

※ 오제 왔어요. 昨天来了。

엊그저께 前天
1. 엊그저께 왔어요.

갔다 去了
2. 어제 갔어요.

시작했다 开始了
3. 어제 시작했어요.

말했다 说了
4. 어제 말했어료.

일했다 做了
5. 엊그저께 일했어요.

산부했다 散步了
6. 어제 산부했어요.

여행했다 旅行了
7. 주말에 여행했어요.
읽있다 读了
8. 지난 일요일에 읽었어요.

만났다 见了
9. 어제 만났어요.

끝냈다 结束了
10. 어제 숙제를 끝냈어요.

샀다 买了
11. 어제 그것을 샀어요.

썼다 写了
12. 어제 편지를 썼어요.

쉬었다 休息了
13. 엊그지께 쉬었어요.

테니스를 쳤다 打了网球
14. 어제 테니스를 쳤어요.

영화를 봤다 看了电影
15. 어제 영화를 봤어요.

소설을 읽었다 看了小说
16. 어제 소설을 읽었어요.

17. 어제 친구집을 방문했어요. 방문했다 访问了

18. 자난 주말에 친구룰 만났어요. 만났다 见了

잤다 睡了
19. 어젯밤에 잤어요.

울었다 哭了
20. 어젯밤에 울었어요.

2. -아서-/ -어서-/ -여서

※ 왜 안 왔어요? 为什么没来?

因为忙,所以没来。
바빠서 못 왔어요.

안没
1. 왜 안 왔어요?

배 肚子 아프다 疼
배가 아파서 못 왔어요.

왜 为什么
2. 왜 안 갔어요?

돈钱
돈이 없어서 못 갔어요.

3. 왜 안 왔어요?

비오다 下雨
비가 와서 못 왔어요.

4. 왜 안 갔어요?

눈오다 下雪
눈이 와서 못 갔어요.

3. 副词 안
※ 나는 안 갔어요. 我没去。

먹다 吃
1. 나는 안 먹었어요.

좋아하다 喜欢
2. 저는 안 좋아했어요.

울다 哭
3. 나는 안 울었어요.

보다 看
4. 저는 안 보았어요.

4. -지 않다

※ 저는 가지 않아요. 我没去。

맥주 啤酒
1. 저는 맥주를 마시지 않아요.

파티 聚会
2. 오늘은 파티에 가지 않아요.

춤 舞蹈
3. 저는 춤을 추지 않아요.

울다 哭
4. 저는 울지 않아요.

오다 来
5. 저는 오지 않아요.

억다 吃
6. 그는 먹지 않아요.

공부하다 学习
7. 공부하지 않아요.

자다 睡
8. 나는 자지 않습니다.


第 14 课 星期天走的
대화 对话

你女朋友走了吗?
A: 그 여자친구 갔어요?

是的,走了。
B: 네,갔어요.

什么时候走的?
A: 언제 갔어요?

星期天走的。
B: 일요일에 갔어요.

去哪儿了?
A: 어디 갔어요?

回家乡了。
B: 고향에 갔어요.

家乡在哪儿?
A: 고향이 어디예요?
在马山。
B: 마산이에요.

어휘 词汇

여자친 女朋友 어디 哪儿 마산 马山

일요일 星期天 고 향 家乡 언제 什么时候

연습 练习

1. 助词 에

※ 그가 일요일에 갔어요. 星期天他去了。

星期一
1. 월요일에 갔어요. 월요일

星期二
2. 화요일에 왔어요. 화요일

星期五
3. 금요일에 떠났어요. 금요일

周末
4. 주말에 여행했어요. 주말

去韩国
5. 한국에 갔어요. 한국에

朋友家
6. 친구가 집에 왔어요. 친구집

창원 대학 昌元大学
7. 창원 대학에 갔어요.

星期四
8. 목요일에 만났어요. 목요일

2.-아서-/-어서-/-여서-

※ 언제 갔어요? 什么时候去的?

昨天去的。
어제 갔어요.

1. 언제 갔어요?

星期三
수요일에 갔어요. 수요일

2. 언제 왔어요?

来了
어제 왔어요. 왔어요

哪里
3. 어디 갔어요? 어디

餐厅
식당에 갔어요. 식당

4. 어디 갔어요?

집에 갔어요. 집

5. 어디 갔어요?

汉城
서울에 갔어요. 서울

출발했다 出发了
6. 언제 출발했어요?

刚刚
조금 전에 출발했어요. 조금 전

7. 어디 갔어요?

剧场
극장에 갔어요. 극장

시작하다 开始
8. 언제 시작했어요.

之前
한 시간 전에 시작했어요. 전

9. 언제 식사했어요?

吃饭
열두 시에 식사했어요. 식사하다


第 15 课 请稍等
대화 对话

请稍等,
A 잠깐 기다려 주세요.

现在有时间吗?
지금 시간이 있으신가요?

是急事吗?
B 아주 급한 일인가요?

不,不怎么急。
A 아니오,그리 급하지는 않아요.

B 그럼,식당에 가서 잠깐 기다려 주세요. 那么,你先去餐厅等一会儿。

在哪儿边喝咖啡边聊吧。
거기서 커피나 마시면서 얘기합시다.

总是添麻烦,真对不起。
A 자꾸 폐를 끼쳐서 미안합니다.

不用那么客气。
B 천만에요,무슨 그런 말씀을 하세요.

어휘 词汇

시간 时间 일事 드릴 말씀 要说的话 식당 餐厅

얘기하다 说 기다리다 等 거기서 在哪儿 폐 麻烦
폐를 끼치다 添麻烦 자꾸 总是 천만에요 不客气

대단히 很 급하다 急 그리 那样 그럼(그러면) 那么

마시다 喝 마시면서 一边喝…… 가다 去 커피 咖啡

미안합니다 对不起 무슨 什么 잠깐 一会儿

연습 练习

一、–(으)ㄴ 데요/-는데요

※ 그 책이 내 방에 있는데요. 那本书在我房里。

예쁘다 漂亮
1. 그 여자 참 예쁜데요.

춥다 冷
2. 날씨가 아주 추운데요.

불다 刮 바람 风
3. 바람이 많이 부는데요.

학교 学校
4. 그가 학교에 가는데요.

아주 很
5. 사람이 아주 많은데요.

노래를 부르다 唱歌
6. 그녀가 노래를 부르는데요.

피아노를 치다 弹钢琴
7. 그분이 피아노를 치는데요.

8. 그녀가 한국말을 잘하는데요. 말을 잘하다 说的好

二、–ㄴ(은)가요?/-는가요?

※ 그분이 친절한가요? 他亲切吗?

선물 礼物
1. 그것이 선물인가요?

나쁘다 坏
2. 그것이 나쁜가요?

의사 医生
3. 그가 의사인가요?

변원 医院
4. 저것이 병원인가요?

공부하다 学习
5. 무엇을 공부하시는가요?

있다 有
6. 책이 있는가요?

눈雪
7. 눈이 오는가요?

머리 头 아프다 痛
8. 머리가 아픈가요.
三、–면서

※ 커피나 마시면서 얘기합시다. 边喝咖啡边说。

들다 听
1. 음악을 들으면서 읽었어요.

울다 哭
2. 그분이 울면서 말했어요.

담배를 피우다 抽烟
3. 담배를 피우면서 갑시다.

걷다 走
4. 그녀는 걸으면서 노래했어요.

가르치다 教 배우다 学习
5. 가르치면서 많이 배웠어요.

점심(식사) 午饭
6. 점심을 하면서 얘기했어요.

울다 哭
7. 그는 울면서 말했어요.

떠들다 吵
8. 아이들이 떠들면서 놀았어요.

四 、 - 지 않다

※ 그리 급하지 않아요. 不怎么急。

춥다 冷
1. 춥지 않아요.

달다 甜
2. 달지 않아요.

좋다 好
3. 좋지 않아요.

위험하디 危险
4. 위험하지 않아요.

무겁다 重
5. 무겁지 않아요.

짜다 咸
6. 짜지 않아요.

가다 去
7. 잘 가지 않아요.

먹다 吃
8. 나는 먹지 않습니다.

9. 나는 담배를 피우지 않습니다.


第 16 课 你去哪儿?
대화 对话

周末你去哪儿?
A: 주말에 어디 가세요?
周末去庆州。
B: 주말에 경주에 갑니다.

庆州在哪儿?
A: 경주가 어디 있습니까?

在庆尚道。
B: 경상도에 있습니다.

你怎么去庆州?
A: 뭐로 경주에 가십니까?

坐火车去。
B: 기차로 갑니다.

什么时候回来?
A: 언제 집에 돌아오세요?

下周末回来。
B: 다음 주말에 돌아옵니다.

祝你一路平安。
A: 그럼 잘 다녀오세요.

어휘 词汇

주말 周末 어디 哪里

있다 有 경주 庆州

기차 火车 기차로 坐火车

돌아오다 回来 뭐로 用什么

집에 ( 在 ) 家 언제 什么时候

다음 下 잘好

다녀오다 回来 경상도 庆尚道

연습 练习

一、 词尾 - (으)시

※ 어디 가십니까? 去哪儿?

1. 신문을 읽으십니까? 신문 报纸

2. 회의에 참석하십니까? 회의 会议 참석하다 参加

3. 학교에 가십니까?

4. 저분이 누구십니까? 누구 谁

5. 한국말을 가르치십니까? 한국말 韩国语

6. 산책하십니까? 산책하다 散步
二、–에가다

※ 도서관에갑니다. 去图书馆。

1. 식당에 갑니다. 식당 餐厅

2. 파티에 갑니다. 파티 聚会

3. 3 시에 만납니다. 만나다 见面

4. 주말에 돌아갑니다. 돌아가다 回去

5. 고향에 갑니다. 고향 故乡

6. 내년에 귀국합니다. 내년 明年 귀국하다 回国

三、助词 – (으)로

※ 기차로갑니다. 坐火车去。

1. 버스로 갑니다. 버스 公共汽车

2. 자동차로 갑니다. 자동차 车

3. 비행기로 돌아갑니다. 비행기 飞机

4. 배로 왔습니다. 배船

5. 자전거로 왔습니다. 자전거 自行车

6. 사무실로 갔습니다. 사무실 办公室

숙제 作业

一、把下列单词变换成尊敬阶

가다 ----------갑니까? / 갑니다 / 가십니까? / 가십니다(갑니다)

오다 ----------옵니까? / 옵니다 / 오십니까? / 오십니다

읽다 ----------읽습니까?(익씀니까?)/읽습니다/읽으십니까?/읽으십니다

보다 ----------봅니까?/ 봅니다/보십니까?/보십니다/

듣다 ----------듣습니까?/듣습니다/듣으십니까?/듣으십니다/

타다 ----------탑니까?/ 탑니다/타십니까?/타십니다/

받다 ----------받습니까?/받습니다/받으십니까?/받으십니다/

좋다 ----------좋습니까?/좋습니다/좋으십니까?좋으십니다/
나쁘다 --------나쁩니까?/나쁩니다/ 나쁘십니까?/니쁘십니다

많다 ----------많습니까?/많습니다/많으십니까?/많으십니다

하다 ----------합니까?/ 합니다/하십니까?/하십니다

출발하다 ------출발합니까?/출발합니다/출발하십니까?/출발하십니다

떠나다 --------떠납니까?/떠납니다/ 떠나십니까?/떠나십니다.

二、用以上单词结合以下单词,组成词组

경주 -----------경주에 옵니다

소설책 ---------소설책을 읽습니다.

라디오 ---------라디오를 들습니다

신문 -----------신문을 읽습니다

택시 -----------택시을 탑니다

선 물 ----------선문을 봅니다

경치 -----------경치가 좋습니다

날씨 -----------날씨가 나쁩니다

물건------------물건이 많습니다

일--------------일을 합니다

언제 -----------언제 출발합니까?

몇 시 ----------몇 시에 출발합니까?

고향 -----------고향에서 떠나십나까?/ 고향를 떠납니까?第 17 课 你在学韩语吗
대화 对话

A: 이것이 무슨 책이에요? 这是什么书?
B: 한국말 책이에요. 是韩国语书。
A: 그럼 한국말을 공부하세요? 你在学韩语吗?
B: 그럼요.그런데 한국말 어려워요. 是啊,但是韩语很难。
A: 어디에서 공부하세요? 你在哪儿学习?
B: 학교에서 공부해요. 我在学校学习。
A: 열심히 공부하세요. 好好学吧。
B: 예,열심히 하겠어요. 我一定好好学。

어휘 词汇
한국 韩国 한국말 韩国语
한국말 책 韩国语书 어렵다 难
학교 学校 공부하다 学习
그럼요 当然 그런데 但是
-에서 在 열심히 努力地연습 练习
1. 무슨 + 名词
※ 이것이 무슨 책이에요? 这是什么书?
1. 저것이 무슨 사전이에요? 사전 词典
2. 이것이 무슨 영화예요? 영화 电影
3. 이것이 무슨 춤이에요? 춤舞
4. 저것이 무슨 노래예요? 노래 歌

2. 宾语
※ 나는 한국말을 공부합니다. 我在学习韩语。
1. 잡지를 읽었습니다. 잡지 杂志
2. 고양이를 봅니다. 고양이 猫
3. 옷을 입습니다. 입다 穿
4. 하늘을 봅니다. 하늘 天空

3. 助词 – 에서

※ 학교에서 공부해요. 我在学校学习。
1. 식당에서 먹어요. 먹나 吃
2. 다방에서 만나요. 다방 茶馆/茶坊
3. 방에서 놀아요. 방 房间
4. 사무실에서 일해요. 사무실 办公室

4. 副词
※ 열심히 공부하세요. 好好学习。
1. 열심히 숙제하세요. 열심히 努力地
2. 천천히 오세요. 천천히 慢慢地
3. 빨리 가세요. 빨리 快
4. 정직하게 말하세요. 정직하게 诚实地
5. 진실로 믿으세요. 진실로 真实地
6. 빨리빨리 하세요. 빨리빨리 快快
7. 한국말을 정말 잘해요. 정말 真
8. 그것은 아주 어려워요. 아주 非常第 18 课 走吧
대화 对话
A: 오늘 시간 있어요? 你今天有时间吗?

有时间。
B: 예, 있어요.
那么,我们去剧场吧?
A: 그럼,극장에 가실까요?
去吧 。
B: 예,갑시다.
我们几点去呢?
A: 몇 시쯤 갈까요?
晚上 7 点去吧。
B: 오늘 저녁 7 시쯤갑시다.
在哪儿见面?
A: 어디에서 만날까요?
B: 아리랑 극장 앞에서 만납시다. 在阿里郎剧场前面见吧。

어휘 词汇
시간 时间 몇几
쯤 左右 만나다 见面
아리랑 阿里郎 -(으)ㅂ시다 共动式终结词尾
-(으)ㄹ까요 表示疑问的终结词尾 일곱 七
앞 前面 앞에서 在前面
시点 장 剧场
몇 시 几点 납시다 见面吧

연습 练习
1. -(으)ㄹ까요
※ 극장에 가실까요? 去剧场吗?
1 같이 갈까요? 겉아 一起
2 맥주 마실까요? 마시다 喝
3 내일 비가 올까요? 내일 明天
4 그분이 학생일까요? 학생 学生
5 그가 지금 전화할까요? 전화하다 打电话

2. 쯤
※ 몇 시쯤 만날까요? 我们几点见面?
1. 오후 2 시쯤 만납시다. 오후 下午
2. 학생이 100 명쯤왔어요. 쯤 大约
3. 바나나를 몇 개쯤 살까요? 바나나 香蕉
4. 지금 몇 시쯤 되었습니까? 지금 现在

3. 场所表示词
※ 극장 앞에서 만납시다. 在剧场前面见面吧。
1 극장 옆에서 만납시다. 옆 旁边
2 학교 뒤에서 만납시다. 뒤 后面
3 책이 책상 위에 있어요. 위 上面
아래 下面
4 고양이가 다리 아래에 있어요.
5 외국어대 앞에서 만나요. 앞 前面

课文缩写:
A: 오늘 너랑 영화보고 싶은데 언제 시간 있어?
B: 저녁 때 시간 있어요.
A: 그럼 어디서 몇 시쯤 만날까?
B: 7 시쯤 아리랑 극장 앞에서 만납시다.

补充例句:
그분이 집에 있을까요? 他能在家吗?
(제가)전화를 할까요? 我打一下电话?
문을 닫을까요? 我关一下门好吗?
(우리) 무엇을 시킬까요? 我们点什么菜?
내일 일찍 만날까요? 我们明天早点见面行吗?
지금 몇시쯤 되었습니까? 现在大概几点了?
오후 2 시쯤 만납시다. 下午 2 点左右见面吧。
언제쯤 떠나십니까? 大约什么时候离开啊?
학생이 400 명쯤 왔어요. 来了 400 名左右的学生。
배를 몇 개쯤 살까요? 买几个梨呢?
일 년이나 반년쯤을 기다려주세요. 꼭 돌아올 거예요。 等个一年半载的,我一定回来。
词 组:

/ 전화하세요. / 전화하십시오.
/ 전화합시다. / 전화하십시다.
/ 집에 가세요. / 집에 가십시오.
/ 집에 갑시다. / 집에 가십시다.
/ 내일 만나세요. / 내일 만나십시오.
/ 내일 만납시다. / 내일 만나십시다.
/ 그럼 그렇게 하죠. 여러분 서둘러 움직입시오.(움직이십시오)
/ 그럼 그렇게 하죠. 여러분 서둘러 움직입시다.(움직이십시다)
就那么办,大家赶快动身吧!
/ 이 선물을 받으세요. / 이 선물을 받으십시오.
/ 이 선물을 받읍시다. / 이 선물을 받으십시다.
接受这礼物吧!


第 19 课 为什么喜欢?
대화 对话
A: 미스터 김,취미가 뭐예요? 金先生,你的爱好是什么?
B: 수영을 좋아해요. 我喜欢游泳。
A: 왜 좋아해요? 为什么喜欢?
B: 건강에 좋아서 해요. 因为有利于健康。
미스 박은 취미가 뭐예요? 朴小姐,你的爱好是什么?
A: 저는 독서를 좋아해요. 我喜欢看书。
B: 왜 좋아해요? 为什么喜欢?
A: 재미있어서 좋아해요. 因为很有趣。
B: 요즈음 무슨 책을 읽어요? 最近你在看什么书?
A: 소설책을 읽어요. 在看小说。

어휘 词汇
취미 爱好 좋아하다 喜欢
건강 健康 미스터 先生

독서 读书 요즈음 最近
소설 小说 수영 游泳
왜 为什么 좋다 好
미스 小姐 재미있다 有趣
무슨 什么 책书

연습 练习
1. 对话
※ 취미가 뭐예요? 你的兴趣是什么?
수영을 좋아해요. 我喜欢游泳。
1. 취미가 뭐예요?
독서를 좋아해요. 독서 读书
2. 취미가 뭐예요?
음악을 좋아해요. 음악 音乐
3. 취미가 뭡니까?
운동을 좋아합니다. 운동 运动

2. 回答问题
※ 왜 수영을 좋아해요? 为什么喜欢游泳?
건강에 좋아서 좋아해요. 因为有利于健康。
1. 왜 독서를 좋아해요?
재미있어서 좋아해요. 재미있다 有趣
2. 왜 사과를 좋아해요? 사과 苹果
맛있어서 좋아해요. 맛있다 好吃
3. 왜 그녀를 좋아합니까? 그녀 她
예뻐서 좋아합니다. 예쁘다 漂亮

3. 替换练习 무슨/어떤 + 名词
※ 무슨 책을 읽어요?看什么书?

1. 무슨 과일을 먹어요? 과일 水果 무슨 什么
2. 무슨 영화를 봐요? 영화 电影
3. 어떤 배우를 좋아해요? 배우 演员 어떤 什么样的
4. 무슨 책을 좋아해요?
5. 어떤 가수 좋아해요? 가수 歌手

补充例句:
/ 미스 코리아 韩国小姐
/ 미스 아시아
/ 미스 유니버스 世界小姐
/ 취미생활 趣味生活
/ 질 낮은 취미 低级趣味
/ 미스 해 안녕하세요? 海小姐,你好吗?
/ 너 왜 먹지 않니? 你为什么不吃
/ 토끼가 수레를 끌 수 있다면 말을 왜 기르겠느냐.

兔子能拉车,还要马干啥。(수레-车)
/ 이 약은 위병에 제일입니다. 这药对胃病最有效。
/ 항상 건강에 주의하십시오. 经常注意健康。
/ 난 밤눈이 어두워서 잘 안 보입니다. 我一到夜晚眼睛就发暗,看不清楚。
/ 다 제 생각이 있어서 그러겠지요. 都是因为有各自的想法,才那样的吧。
/ 탑이 너무 높아서 오르기 힘듭니다. 塔太高,难爬


第 20 课 怎么去?
대화 对话
A: 오늘 도서관에 안가요? 今天不去图书馆吗?
B: 물론 가요. 当然要去。
A: 어떻게 가요? 怎么走?
B: 버스로 가요. 坐公共汽车去。
A: 버스엔 사람이 많아요? 车上人多吗?
B: 항상 만원이에요. 总是很多。
A: 도서관에서는 무슨 공부를 합니까? 在图书馆学什么?
B: 영어를 공부합니다. 学英语。
A: 왜 영어를 공부합니까? 为什么学英语?
B: 시험이 있어서 공부합니다. 因为要考试所以要学习。

어휘 词汇
도서관 图书馆 안不
버스 公共汽车 버스로 坐公共汽车
항상 总是 공부하다 学习
왜 为什么 오늘 今天
물론 当然 가다 去
사람이 많다 人多 만원이다 人很多
영어 英语 시험 考试

연습 练习
1. 疑问代词 어떻게
※ 어떻게 가요? 怎么去?
버스로 가요. 坐公共汽车去
1. 어떻게 가요?
기차로 가요. 기차로 坐火车
2. 어떻게 왔어요?
고속버스로 왔어요. 고속버스 高速大巴
3. 어떻게 갔어요?
비행기로 갔어요. 비행기 飞机
4. 어떻게 공원에 갔어요? 공원 公园
걸어서 갔어요. 걷다 走

2.- 에서…… - 을/를
※ 도서관에서 무슨 공부합니까? 在图书馆学什么?
1 식당에서 무슨 음식을 먹습니까? 식당 餐厅 음식 饮食
2 화람에서 무슨 그림을 봅니까? 화람 画廊 그림 画
3 시장에서 무슨 과일을 삽니까? 시장 市场 과일 水果
4 책방에서 무슨 책을 팔아요? 책방 书店 책 书

3. 否定句
※ 오늘 학교에 안 가요? 今天不去学校吗?
1. 오늘 박물관에 안 가요? 박물관 博物馆
2. 내일 수영장에 안 가요? 수영장 游泳池
3. 오늘 음악회에 안 가요? 음악회 音乐会
4. 모레 학교에 안 가요? 모레 后天

补充例句:
이 옷이 저 옷보다 안 좋아요?
这件衣服不比那件好吗?
내일 네 남자친구 안 와요?
明天你男朋友不来吗?
오늘 도서관에 가지 않아요?
今天不去图书馆吗?
오늘 도서관에 못 가요? (오늘 도서관에 가지 못해요?)
今天不能去图书馆吗?
이 옷이 저 옷보다 좋지 못해요?
这件衣服比不上那件吗?
내일 네 남자친구 못 외요? (내일 네 남자친구 오지 못해요?)
明天你男朋友不能来吗?
회의실 안에 사람이 가득 찼어요.
会议室里面人都满了。
빌린 물건은 물론 돌려주어야 한다.
借的东西当然要还给人家。
나는 물론 너를 기다릴 것이다.
我当然会等你的。
난 너를 기다린 것은 물론이지.
我等你是理所当然的。
전번에 일은 물론이라고 하자, 그럼 이번에 일에는……?
就算之前的事是理所当然的,那这次呢?
어떻게 가요! (感叹句)
怎么走啊!咋走啊!(没法走的意思)
우리 어떻게 하면 저 놈을 이길 수 있겠나.
我们怎样做才能赢了那傢伙。
형님은 펜로 글을 쓰고 있어요.
哥哥在用铅笔写着字。
칼로 연펼을 깎는다.
用刀削铅笔。
작년 겨울엔 눈이 오지 않았어요.
去年冬季没有下雪。
그녀는 처음엔 어지러운 듯하더니 바로 쓰러졌다.
她先是头晕的样子,紧接着就晕倒了。
항상 많은 편이에요.
一向很多。
6 호차는 이미 만원이 되었어요.(유코차)
六号车厢已经满员了。
5 시부터는 우리 공부합시다.
我们五点开始学习吧。
오해하지 마세요. 그녀는 제 사촌 동생인데요.
别误会,她是我堂妹。

第 21 课 问候
대화 对话
A: 안녕하세요? 您好。
B: 송 선생님,안녕하세요? 宋先生,您好。
A: 오래간만입니다. 好久不见。
B: 예,오래간만이에요. 是啊,好久不见。
A: 요즈음 어떻게 지내세요. 最近过的怎么样?
B: 그저 그래요. 就那样。
A: 박 선생님은 어떠세요? 朴老师好吗?
B: 박 선생님은 잘 지내요. 朴老师很好。

어휘 词汇
안녕 安宁 하다 做
안녕하세요 你好 미스터 先生
미스 小姐 예是
오래간만 好久 어떻게 怎么样
지내다 过 잘好
요즈음 最近 그저 照旧,仍然
그렇다 那样

연습 练习
1. 对话
※ 송 선생님,안녕하세요? 宋老师,您好。
오래간만입니다. 好久不见。
오래간만이에요. 好久不见。
1. 정 선생님,안녕하세요? 정 선생님 郑老师
오래간만입니다. 오래간만 好久
오래만이에요.
2. 박 선생님,안녕하세요? 박 선생님 朴老师
오래간만입니다. 오래만 很久
오래만이에요.
3. 김 양,안녕. 안녕 你好
오래만야. 오래만야 好久不见
오래간만야.

2. 回答问题
※ 요즈음 어떻게 지내세요? 最近过的怎么样?
잘 지내요. 很好。
1. 요즈음 어떻게 지내세요? 요즈음 最近
그저 그래요. 그저 그래요 就那样
2. 요즈음 어떻게 지내세요? 지내다 过
아주 좋아요. 아주 很
3. 요즈음 어떻게 지내세요?
바쁘게 지냅니다. 바쁘다 忙

对话 2
A: 영희,안녕! 你好,英姬。
B: 영수, 안녕! 你好,英洙。
A: 오래만야. 好久不见。
B: 영수도 오래만야. 好久不见。
A: 요즈음 어떻게 지내? 最近过得怎么样?
B: 응,좋다.너는? 好,你呢?
A: 나도 괜찮아. 我也过得不错。
B: 그럼,잘가. 那么,再见。
A: 응,잘 있어. 再见。

어휘 词汇
안녕 安宁 오래만야 好久不见
좋아 好 괜찮아 不错
있어 在 잘 있어 再见
요즈음 最近 응嗯
잘好 가다 走
잘가 再见

연습 练习
1. 非正式终结词尾 – 아(어,여)
※ 어떻게 지내? 过得怎么样?
잘 지내. 过得好。
1. 어떻게 지내?
그저 그래. 그저 그래 就那样
2. 어떻게 지내?
좋아. 좋다 好
3. 어떻게 지내?
아주 바빠. 바쁘다 忙

2. 正式终结词尾 –아(어,여)라
※ 학교에 가거라. 去学校吧。
1. 밥 먹어라. 밥饭
2. 빨래 해라. 빨래하다 洗衣服
3. 천천히 와라. 천천히 慢慢地

3. 正式终结词尾 – 자
※ 떠나자. 出发吧。
1. 출발하자. 출발하다 出发
2. 여행하자. 여행하다 旅行
3. 책 읽자.

4. 正式终结词尾 –(으)니/- ㄴ(으)냐
※ TV 를 보니? 看电视吗?
응,본다. 嗯,看。
1. 도서관에 가니? 도서관 图书馆
그래,간다. 그래 是
2. 담배를 피우냐? 담배 피우다 抽烟
응,피워.
3. 식당에 가니?
그래,식당에 간다.
4. 술을 마시냐? 마시다 喝
응,마셔.

例句部分:
1.안녕하셨어요?
2.안녕하십니까?
3.안녕하시었습니까?
4.안녕! 用于同伴之间。
5.오래간만=오랜만 = 好久、多久、长久。(명사)
6.어떻게 할까? 怎么办呢?
7.어떡하지? 咋整啊?
8.어떡해? 怎么做?
9.어떡하다 = 怎么办(动)
10.오래간만이군요! 好久没见!
11.제사 지내다 祭祀
12.공자를 제사 지내다. 祭孔。
13.이 일을 하기 전에, 너는 사장과 인사를 한 번 나누는 게 좋을거 같아.
我觉得你做这件事之前,最好是跟老板打声招呼。
14.내일 오전 9 시까지 너 박 선생(과)같이 네 사무실에 와봐.
明天上午九点,你和朴先生一起到我办公室来。
15.이 선생님 오래간만입니다, 요즘 안녕하십니까?
李先生,我们少会,您近来好吗?
16.오래간만입니다, 오 몇 년 동안 어디 가 계셨습니까?
久违了,这几年来您上哪儿去了?
17.그녀는 요즈음 입덧을 한다.
她最近害喜了。
18.이 일은 어떻게 된 것이지?
这是怎么回事儿?
19.주말에 즐겁게 지내기 바랍니다.
祝周末快乐。
20.사이 좋게 지내자.
我们好好处吧。我们好好过日子吧。
21.수개월을 함께 지내다 일단 헤어지게 되었으니 어찌 슬퍼하지않을 수 있겠니?
相处数月,一旦离别,怎么能不伤心呢?
23.당신은 그녀의 용모가 어떻다고 생각합니까?
你觉得她的容貌怎么样?
24.너는 오늘 경기가 어떻다고 느끼니?
你感觉今天的比赛怎么样?第 22 课 介绍
대화 对话 1
东洙,互相认识一下吧。我的妻子。
A: 동수 씨,인사하지요. 제 아내입니다.
B: 안녕하세요? 처음 뵙겠습니다. 동수입니다. 你好!初次见面。我叫东洙。
你好,我是罗英淑。
C: 안녕하세요? 나영숙입니다.
见到你很高兴。
B: 만나서 반갑습니다.
我也很高兴。
C: 저도 만나서 반갑습니다.
我很忙,先告辞了。
B: 저는 바빠서,지금 가봐야 합니다.
再见 。
C: 안녕히 가십시오.
再见 。
B: 안녕히 계십시오.

어휘 词汇
인사 问候 하시지요 请做吧
제 我的 아내 妻子
처음 初次 뵙다 拜见
반갑다 高兴 만나다 见面

연습 练习
1. – 지요
※ 그것이 참 좋지요? 那个真的好吧?
1. 그분이 교수님이시지요? 교수님 教授
那位是教授先生吧?
재미있다 有趣
2. 이 책이 재미있지요?
这本书有趣吧?
누구 谁
3. 그분이 누구지요?
那位是谁啊?
크다 大
4. 저분이 참 크지요?
那位个子真大吧?
듣다 听
5. 나도 그것을 들었지요.
我也听过那个
앉다 坐
6. 여기 앉으시지요.
在这边坐吧
7. 한국말을 공부하시지요?
是在学韩国语吧?

2. - 아(어,여)야 하다
※ 교통규칙을 지켜야 합니다. 必须遵守交通规则。
열다 开
1. 창문을 열어야 합니다.
사귀다 交友
2. 친구를 사귀어야 합니다.
있다 有
3. 돈이 있어야 합니다.
돕다 帮助
4. 그분을 도와 주어야 합니다.
5. 오늘 만나야 합니다.
6. 거짓말을 하지 않아야 합니다. 거짓말 谎言


3. –(십시오)
※ 열심히 공부하십시오. 好好学习吧。
기다리다 等
1. 기다리십시오.
2. 일하십시오.
찬물 凉水
3. 찬물 좀 주십시오.
쓰다 写
4. 편지를 쓰십시오.
말다 不要
5. 공부하지 마십시오.
놀다 玩
6. 놀지 마십시오.
울다 哭
7. 울지 마십시오.
만나다 见面
8. 그녀를 만나십시오.

对话 2
金君,和李小姐互相介绍吧。
A: 김 군,이양,서로 소개하십시오.
初次见面,我是金永真。
B: 처음 뵌습니다. 김영진입니다.
初次见面,我是李英淑。
C: 처음 뵈어요.이영숙이에요.
你住在汉城吗?
B: 서울에 사십니까?
不,住在大田。
C: 아니오,대전에 삽니다.
B: 그러면,언제 서울에 오셨습니까? 那么,什么时候来到汉城的?
今天早上来的。
C: 오늘 아침에 왔습니다.
坐飞机来的吗?
B: 비행기로 올라오셨습니까?
不,坐公共汽车来的。
C: 아니오,버스로 왔습니다.
大田的居住环境好吗?
A:대전은 살기 좋아요?
很好 。
B: 예,살기가 아주 좋아요.

어휘 词汇
군 先生 양 小姐
소개하다 介绍 서울 汉城
살다 居住 그러면 那么
아침 早上 올라오다 (上)来
서로 互相 처음 初次
뵈다 见面 뵙자 见面
대전 大田 오늘 今天
비행기 飞机 비행기로 坐飞机

연습 练习
1. 助词 – 로
※ 비행기로 왔습니까? 坐飞机来的吗?
이니오,기차로 왔습니다. 不,坐公共汽车来的。
1. 기차로 왔습니까?
아니오,버스로 왔습니다.
자동차로 坐汽车
2. 자동차로 올라왔습니까?
아니오,기차로 왔습니다.
배로 坐船
3. 배로 갔습니까?
아니오,비행기로 갔어요.
4. 걸어서 돌아갔습니까?
아니오,자전거로 돌아갔습니다. 자전거로 骑自行车

2. 动词词干 + 기
※ 살기가 좋아요. 生活很好。
어렵다 难
1. 공부하기가 어려워요.
배우다 学习
2. 한국어 배우기가 쉬워요.
놀다 玩
3. 놀기가 재미있어요.
쉽다 容易
4. 만나기가 쉬워요.
힘들다 累
5. 일하기가 힘들어요.
6. 맥주 마시기를 좋아해요.

7. 내일 날씨가 좋기를 바래요. 바래다 希望
싫다 不喜欢
8. 나는 나가기를 싫어해요.
시랑하다 爱
9. 사랑하기가 어려워요.

第 23 课 在餐厅
대화 对话 1
欢迎光临。请坐。
A: 어서오세요. 이리 앉으세요.
吃点什么?
뭘 드시겠어요?
把菜单给我看看。
B: 메뉴 좀 보여 주세요.
这是菜单。
A: 메뉴 여기있어요.
小姐,来两份拌饭和一份饺子汤,
B: 아가씨,비빔밥 둘하고 만두국,
还有三份绿豆煎饼。
그리고 빈대떡 세 개 주세요.


(식사 후)(吃饭以后)
一共多少钱?
B: 모두 얼마예요?
一共九千元。
A: 모두 구천원이에요.
给你钱。
B: 돈 여기 있어요.
迎再来。
A: 또 오세요.
好,饭菜很好吃
B: 네,음식이 맛있어서,

我们一定会再来的。
또 오려고 합니다.

어휘 词汇
들다 吃 드시겠어요? 吃什么?
보다 看 보여 주다 给看
비빔밥 拌饭 빈대떡 绿豆煎饼
메뉴 菜单 좀 稍微
아가씨 小姐 하고 和
만두국 饺子汤 모두 一共

연습 替换练习
1. 对话
※ 뭘 드시겠어요? 想要吃什么?
烤肉
불고기요.
들다 吃(敬语)
1. 뭘 드시겠어요?
만두국요.
뭘 什么
2. 뭘 드시겠어요?
비빔밥하고 빈대떡요.
뭐 什么
3. 뭐 드시겠습니까?
맥주요.
잡수다 吃(敬语)
4. 뭐 잡수시겠어요?
불고기와 김치요.

2. 动词词干 + 아(어여)주다
※ 저를 도와 주시겠어요? 帮一下忙,好吗?
1. 한국말을 가르쳐 주시겠어요?
주소 地址
2. 주소를 알려 주시겠어요?
설명하다 解释
3. 쉽게 설명해 주시겠어요?
만들다 做
4. 그것을 만들어 주시겠어요?
5. 읽어 드릴까요?
이야시하다 说
6. 이야기 해 드릴까요?
쓰다 写
7. 편지를 써 드릴까요?
노래를 부르다 唱歌
8. 노래를 불러 드릴까요?
9. 주소와 전화번호를 가르쳐 주세요. 전화 电话
보여 주다 给我看
10. 사진 좀 보여 주세요.

3. 用言词干 + 지만
※ 그것이 좋지만,사지는 않겠어요. 虽然好,但是不想买。
비가 오다 下雨
1. 비가 왔지만, 여행갔어요.
모르다 不知道
2. 공부했지만, 잘 모르겠어요.
가고 싶다 想去
3. 가고 싶었지만,시간이 없었어요.
바람 불다 刮风
4. 바람이 불지만,눈이 안 와요.
부자이다 是富人
5. 부자이지만,돈을 안 써요.
안不
6. 그는 공부하지만,나는 안 해요.
한국 韩国
7. 그 녀는 조선족이지만 한국말을 못해요.
기분나쁘다 心情不好
8. 기분이 나쁘지만,참으세요.
슬프다 伤心
9. 슬프지만,울지 마세요.
배고프다 肚子饿
10. 배 고프지만 먹을 것이 없어요.

4. –(으)려고 하다/-(으)ㄹ 게요
※ 또 오려고 합니다. 一定会再来的。
복습하다 复习
1. 복습하려고 해요.
–려고 하다 想要
2. 전화하려고 합니다.
낮잠 午觉
3. 낮잠을 자 려고 해요.
4. 그것을 사지 않으려고 합니다. 사다 买
지금 现在
5. 지금 마시려고 해요.
복습하다 复习
6. 복습할게요.
전화하다 打电话
7. 전화할게요.
낮잠 자다 睡午觉
8. 낮잠 잘게요.
사지 않다 不买
9. 그것을 사지 않을게요.
마시다 喝
10. 지금 마실게요.
한국말 韩国语
11. 한국말 공부할게요.
영화 电影
12. 영화를 볼게요.

대화 2
欢迎光临。请坐。
A: 어서 오세요.이리 앉으세요.
谢谢 。
B: 감사합니다.
想要吃点什么?
A: 뭘 드시겠어요?
我要烤肉。
B: 저는 불고기 하겠어요.
我也要烤肉。
C: 저도 불고기 하지요.
阿姨,来两份烤肉。
B: 아주머니,불고기 둘 주세요.
好的,我知道了。
A: 네,알겠습니다.

(식사 후에) (饭后)
阿姨,请把帐单拿来。
B: 아주머니,여기 계산서 주실래요?
好的,给您。
A: 네,여기 있습니다.
朴先生,今天中饭我请客。
B: 박 선생,오늘 점심 제가 사겠어요.
不,今天该轮到我请客了。
C: 아닙니다.오늘은 제 차례입니다.
别客气。
B: 아닙니다.
오늘은 제가 돈이 많으니까,제가 내겠습니다. 我今天钱挺多的,就让我来付吧。
下次你请吧。
다음에 내세요.

어휘 词汇
어서 赶快 감사합니다 谢谢
무엇 ( 뭘 , 뭐 ) 什么 점심 中饭
내다 付 ( 帐 ) 둘两
계산서 帐单 여종업원 女服务员
-도 也 아주머니 阿姨
아가씨 小姐 들다 吃
사다 买 알다 知道
차레 顺序

연습 替换练习
1. 终结词尾 – (으)ㄹ 래요
※ 계산서 주실래요? 拿一下帐单好吗?
가실래요? 去吗?
1. 한국에 가실래요?
2. 내일 만날래요?
듣다 听
3. 음악 들을래요?
담배 피우다 抽烟
4. 담배 피우지 않을래요.
세수하다 洗脸
5. 세수하지 않을래요.

2. –(으)니까
※ 그것이 좋으니까,삽시다. 那个好,买了吧。
배고프다 肚子饿
1. 배고프니까,먹겠어요.
2. 목 마르니까,맥주 마시겠어요. 목 마르다 口渴
3. 돈이 있으니까,제가 사겠어요. 제가 사다 我买
4. 눈이 오니꺼,운전 조심하세요. 조심하다 小心
결혼하다 结婚
5. 사랑하니까,결혼했어요.
바쁘다 忙
6. 지금 바쁘니까,내일 오세요.
외롭다 孤单
7. 친구가 없으니까,외로워요.

第 24 课 在宾馆
대화 对话 1
A: 어서오세요. 欢迎光临。
B: 빈방 있어요? 有空房间吗?
A: 예약하셨어요? 您预约了吗?
B: 예,지난주에 예약했는데요. 是的,上周就预约过了。
A: 성함이 어떻게 되세요? 请告诉我您的名字。
B: 왕리인데요. 我叫王丽。
A: 잠깐만 기다려 보세요. 请稍等。
아,네,여기 있군요. 啊,是的。在这呢。
203 호실입니다. 203 号房间。
며칠 동안 계시겠어요? 您要住几天?
B: 이틀요. 2 天。
방은 크고 밝은가요? 房间宽敞明亮吗?
A: 예,마음에 드실 거예요. 是的,您会喜欢的。
어휘 词汇
어서 赶快 - 만 只有
방 房间 예약 预约
예약하다 预约 지난上次
며칠 几天 -동안 期间
계시다 住 크다 大
비다 空 잠깐 一会儿
기다리다 等 성함 姓名
호실 房间 주周
어떻게 怎么 밝다 明亮
이틀 2 天 마음에 들다 喜欢

연습 替换练习
1. –아(어,여)보다
※ 한식 먹어 보았어요?
예,먹어 보았어요.
1. 그녀를 만나 보았어요?
예,만나 보았어요.
2. 여기에 한 번 와 봤어요? 와 보다 来过
아니오, 와 보지 않았어요.
3. 한극에 가 보았어요? 가 보다 去过
아니오, 안가 보았어요.

2. –(는)군요
※ 그녀가 참 예쁘군요.
1. 집이 크군요. 크다 大
2. 물건값이 싸군요. 싸다 便宜
3. 잘 달리는군요. 달리다 跑
4. 오늘은 참 서늘하군요. 서늘하다 凉快

3. 动词词干 + 고
※ 숙제하고 극장에 가겠어요.
1. 전화하고 오세요. 전화하다 打电话
2. 그녀는 우아하고 예뻐요. 우아하다 优雅
3. 그는 빨래하고 나는 노래해요. 빨래하다 洗衣服
4. 해가 뜨고 져요. 뜨다/지다 升/落

4. –(으) ㄹ 거예요/것이다
※ 그것이 비쌀 거예요. 那个一定很贵。
1. 그가 울 거예요. 울다 哭
2. 아보지가 주무실 거예요. 주무시다 睡觉
3. 약속을 지킬 것이다. 지커다 遵守
4. 그것이 쌀 거예요. 싸다 便宜
5. 오후에 갈 거에요. 오후 下午

대화 对话 2

A: 이 여관에 빈 방 있습니까? 这个旅馆有空房间吗?
B: 방이 있을지 모르겠군요. 我不知道有没有。
잠깐만 기다리세요. 请稍等。
아,온돌방과 침대방이 다 있습니다. 韩式房和西式房都有。
A: 전 침대방을 쓰고 싶은데요. 我想住西式房。
B: 침대방은 크니까,5 만원을 내셔야 됩니다. 房间比较大,要付 5 万元。
A: 침대방 하나 주세요. 给我一间西式房。
B: 여기 성함하고 주소, 请在这里填上您的姓名和地址。
그리고 여권번호 적어 주세요. 还有护照号码。
A: 예,그러지요. 好的。
제 방이 몇 호실입니까? 我是几号房间?
B: 203 호실입니다. 203 号房。
열쇠 여기 있요. 给您钥匙。
A: 아,아침 식사도 포함됩니까? 包括早餐吗?
B: 물론요. 是的。
A: 감사합니다.아가씨. 谢谢。
B: 예,편히 쉬세요. 祝您晚安。

어휘 词汇
여관 旅馆 모르겠다 不知道
다 있다 都有 저희들 我们
(하고)싶다 想 쓰다 使用
침대 床 침대방 西式房
내다 付 주소 住址
적다 写 편히 舒适
포함하다 包括 하나만 只有一个
여권번호 护照号码 몇 호실 几号房间
열쇠 钥匙 크다 大
온돌방 韩式房 그리고 还有
성함 姓名 그러지요 可以
아침식사 早餐 쉬다 休息

연습 替换练习
1. –(으)ㄹ지 모르다
※ 학교에 갈지 몰라요. 不知道该不该上学。
1. 학교에 갈지 안 갈지 몰라요. 갈지 안 갈지 去还是不去
2. 오늘 저녁 술을 마실지 몰라요. 술酒
3. 내일 눈이 을지 몰라요. 눈雪
4. 내일 여행을 떠날지 몰라요. 여행 떠나다 去旅行

2. – 고 싶다
※ 나는 영화를 보고 싶어요. 我想看电影。
1. 나는 수학을 배우고 싶어요. 수학 数学
2. 나는 지금 울고 싶어요. 울다 哭
3. 그녀를 만나고 싶어요. 만나다 见
4. 그녀가 나를 사랑하고 싶어 해요. 사랑하다 爱
5. 친구가 나를 만나보고 싶어 해요. 친구 朋友

3. –어(아,여)야 되다/하다
※ 당신은 그 사람을 만나야돼요. 你得去见他。
1. 당신이 돈을 내셔야 돼요. 내다 付
2. 오늘 집에 왔야 돼요. –야 되다 得
3. 호텔 예약을 해야 돼요.

4. 담배는 피우지 말아야 해요. 말다 别
5. 쥐는 죽여야 해요. 쥐 老鼠 죽이다 消灭
6. 돈을 저축해야 돼요. 저축하다 存款
7. 오늘 희사에 가야 돼요. 희사 公司
8. 친구를 만나야 해요. –야 하다 应该
9. 역사 책을 사야 해요. 역사책 历史书
10. 친구를 만나야 돼요.
第 25 课 在路上
대화 对话 1
A: 실례합니다,중국 대사관이 어디 있어요? 对不起,请问中国大使馆在哪里?
中国大使馆? 在明洞.
B: 중국 대사관요? 명동에 있어요.
从这儿到中国大使馆远吗?
A: 여기서 중국 대사관까지 멀어요?
B: 아니오,가까워요. 택시로 십분쯤 걸려요. 不,很近.打车大约十分钟.
在哪儿可以打车呢?
A: 어디서 택시를 탈 수 있어요?
在那边儿.
B: 저기서 타세요.
谢谢.
A: 감사합니다.
不客气.
B: 천만에요.

어휘 词汇
-만 但 택시 出租车
천만에요 不客气 멀다 远
-에서 –까지 从…到… 타다 乘
실례하다 对不起 가깝다 近

연습 替换练习
1. –에서(부터)……-까지
※ 아침부터 저녁까지 일해요. 从早晨干到晚上.
북경 北京
1. 서울에서 북경까지 멀어요.
오후 下午
2. 오후 2 시에서 5 시까지 공부했어요.
걷다 走
3. 여기에서 저기까지 걸어가요.
4. 월요일에서 수요일까지 공부했어요. 월요일 星期一
다음 주 下周
5. 주말부터 다음 주까지 놀 거예요.

2. –(으)ㄹ 수 있다/없다
※ 나는 돈을 많이 벌 수 있어요. 我能挣很多钱.
걷다 走
1. 나는 걸을 수 있어요.
수집하다 收集
2. 나는 수집을 할 수 있어요.
사진 찍다 照相
3. 나는 사진을 찍을 수 있어요.
만나다 见面
4. 나는 그녀를 만날 수 있어요.
파티 聚会
5. 나는 그 파티에 갈 수 있어요.
요리하다 做饭
6. 나는 요리를 할 수 있어요.
그리다 画
7. 나는 그림을 그릴 수 있어요.
8. 나는 소설과 시를 쓸 수 있어요. 소설 小说 시诗
같이 一起
9. 같이 갈 수 있어요.

3. –는/-(으)ㄴ/-(으)ㄹ
※ 밥 먹는 사람이 많아요. 吃饭的人多.
요리 料理
1. 매운 요리를 좋아해요.
2. 열심히 공부하는 학생들이에요. 열심히 努力
전화하다 打电话
3. 전화할 시간도 없어요.
키가 크다 个子高
4. 키가 큰 남자예요.
예쁘다 漂亮
5. 예쁜 여자이에요.
기쁘다 高兴
6. 기쁜 소식이에요.

대화 对话 2
对不起,请问这是南大门吗?
A: 실례합니다만, 여기가 남대문입니까?
不,这不是南大门.
B: 아니오,여기는 남대문이 아닙니다.
那里才是南大门.
바로 저기가 남대문입니다.
谢谢.那么,这儿是哪儿呢?
A: 감사합니다.그럼 여기는 어디입니까?
这里是汉城站.
B: 여기가 서울역입니다.
到那边怎么走?
A: 저쪽으로 어떻게 건너갑니까?
右拐再直走.
B: 오른쪽으로 돌아 곧아 곧장 가세요.
谢谢.
A: 감사합니다.
不客气.过马路时,小心点儿.
B: 천만에요.건너갈 때 조심하세요.
我会的.
A: 그렇게 할게요.

어휘 词汇
실레합니다 对不起 서울역 汉城站
감사합니다 谢谢 아니다 不
저기 那边 곧장 一直
조심하다 小心 여기 这里
남대문 南大门 저쪽으로 那儿
돌다 拐弯 천만에요 不客气
오른쪽 右 건너다 穿过

연습 替换练习
1. 用言词干 + (으)ㄹ 때/+ 때
※ 날씨가 따뜻할 때 오겠어요. 天气暖和的时候再来.
어리다 幼小
1. 내가 어릴 때 키가 작았어요.
시간 时间
2. 시간이 있을 때 만납시다.
3. 그분이 돌아을 때까지 기다리세요. 돌아오다 回来
조심하다 小心
4. 여행할 때 조심하세요.
받다 收
5. 생일때 무엇을 받았나요?
줄업식 毕业典礼
6. 졸업식때 선물을 주었어요.
7. 아침때부터 지금까지 공부했어요. 아침때 早上
2. 方向
※ 이쪽으로 오세요. 请到这边来.
저쪽 那边
1. 저쪽으로 가세요.
2. 왼쪽으로 돌아가세요. 왼쪽 左边
똑바로 径直
3. 똑바로 오세요.
동쪽 东边
4. 동쪽으로 가세요.
뒤로 后边
5. 뒤로 돌으세요.
이리 这 边
6. 이리 오세요.
7. 오른쪽으로 돌아가세요. 오른쪽 右边
가다 去
8. 똑바로 가세요.
옆으로 旁边
9. 옆으로 가 보세요.
앞으로 前方
10.앞으로 뛰어가세요.
11.은행 쪽으로 오세요. 은행쪽으로 银行方向
宾馆
12.호텔 앞으로 오세요. 호텔
북쪽 北边
13.북쪽으로 가세요.
서쪽 西边
14.서쪽으로 오세요.
这边
15.이쪽으로 오세요. 이쪽

第 26 课 电话
대화 对话 1
喂!
A: 여보세요.
喂!
B: 여보세요.
是金先生家吗?
A: 김 선생님 댁이에요?
是的 .
B: 예,그런데요.
请找一下金先生.
A: 김 선생님 좀 바꿔 주세요.
对不起,您是?
B: 실례지만,누구세요?
我是英姬.
A: 영희예요.
B: 잠깐만 기다리세요. 지금 통화하고 있어요. 请稍等,他正在接电话.
어휘 词汇

여보세요그렇다
톨화하고 있다 接电话

바꾸다
请转换
바꿔 주세요
现在
지금
연습 练习
1. 对话
※ 김 선생님 댁이에요? 是金先生家吗?
是的 .
예,그런데요.
댁家
1. 박 선생님 댁입니까?
네,실례지만 누구세요?
계시다 在
2. 김 선생님 계세요?
방금 刚刚
안 계세요. 방금 나가셨어요.
3.정순이 씨 계십니꺼?
잘못 거셨어요. 그런 사람 없어요. 잘못 걸다 打错了 그런 那个
바꾸다 换
4.송 선생님 좀 바꿔 주세요.
통화 중이다 通话中
지금 통화 중입니다.
5. 정 선생님 계십니까?
저我
접니다.
2. –고 있다 /- 는 중이다
※ 친구를 기다리고 있어요? 你在等朋友吗?
예,친구를 기다리는 중이에요. 是的.
편지 信
1. 편지를 쓰고 있습니까?
예,편지를 쓰는 중이에요.
보다 看
2. TV 를 보고 있어요?
예,TV 를 보는 중이에요.
생각하다 想
3. 무엇을 생각하고 있어요?
친구를 생각하는 중이에요.
4. 무엇을 하는 중입니까?
일하다 工作
일을 하고 있어요.
대화 对话 2
喂!
A: 여보세요!
喂!朴先生在吗?
B: 아!여보세요! 박 선생님 계세요?
朴先生?他现在不在.
A: 박 선생님요? 그 분 지금 안 계세요.
他走的远吗?
B: 멀리 나가셨어요?
不,没有走远.
A: 아니오,멀리 나가지 읺았어요.
马上就会回来.
곧 돌아오실 거예요.
B: 그럼,조금 있다가 다시 전화하겠어요. 那么,过一会儿我再打来.
请问你是?
A: 누구신데요?
我是朴先生的朋友金先生.
B: 박 선생 친구 미스터 김입니다.
어휘 词汇

멀리
回来
돌아오다

다시
马上

那么
그럼
조금 있다가 过一会儿
연습
1. 否定副词 안
※ 집에 안 갔습니다. 没有回家.
1. 공부를 안 했습니다.
2. 안 공부했습니다.
아침 早饭
3. 아침을 안 먹었어요.
2. –이/가 아니다
※ 이것이 물이 아닙니다. 这不是水.
화장실 卫生间
1. 그것이 화장실이 아닙니다.
담배 香烟
2. 이것이 담배가 아닙니다.
동생 弟弟/妹妹
3.그분이 동생이 아닙니다.
3. –지 않다
※ 이것이 좋지 않습니다.
작다 小
1. 이것리 작지 않습니다.
점심 午饭
2. 나는 점심을 먹지 않습니다.
스프츠 体育
3.나는 스프츠를 좋아하지 않습니다.
4. –이/가 없다/이다
※ 지금 시간이 없습니다. 现在没有时间.
교실 教室
1. 교실에 책상이 없습니다.
사전 词典
2. 나는 사전이 없습니다.
시계 手表
3. 나는 시계가 있습니다.
5. –다가
※ 시장에 가다가 왔어요. 去市场的途中回来了.
学着学着睡着了.
1. 공부하다가 잤어요.
哭着哭着睡着了.
2. 울다가 잤어요.
看了会儿报纸,休息了.
3. 신문을 읽다가 쉬었어요.

第 27 课 招待
대화 1

A: 김 선생님, 이번 주말에 저희 집에서 파티하는데 오실 수 있어요?
金老师,这周末我家有聚会,您能来吗?

是吗?哪天是什么好日子吗?
B: 아,그러세요? 그런데 그 날이 무슨 날이에요?

不,没什么.
A: 아뇨,아무 날도 아닙니다.
그저 회사 직원들을 초대해서 저녁을 대접할까 합니다. 只是想请公司同事吃饭.

几点去呢?
B: 몇 시에 갈까요?

晚上六点来吧.
A: 저녁 6 시에 오세요.

金科长,您家住哪儿?
B: 김 과장님 댁 주소는 어떻게 되지요?

松柏洞 15 号.
A: 네,송파동 15 번지입니다.

韩国的住宅很难找,
B: 한국집은 찾기가 힘들어요.

要是有略图就好了.
역도가 있으면 좋겠어요.

对了,这里有地图和地址.
A: 맞아요. 약도하고 주소 여기 있습니다.
看着略图
(약도를 보면서)
从乐天世界可以看到我家.
롯데월드에서 저의 집이 보입니다.

我觉得我能找到。
B: 찾아갈 수 있을 것 같아요.
어휘 词汇

周末
주말

파티하다 聚会

什么日子
무슨 날

아무 날도 什么日子也

职员
직원

초대하다 招待

科长
과장님

晚上
저녁

困难
힘들다

看见
보이다地址
주소

松柏洞
소파동


번지

略图
약도

邮局
우체국

대접하다 招待


찾다


맞아요

롯데월드 乐天世界
연습 练习

1. –(으)ㄴ 데 /는데

※ 여름인데 추워요. 虽然是夏天,但是很冷.

1. 그녀는 예쁜데, 친절하지 않아요.

2. 나의 친구가 있는데, 참 부자예요.

3. 그는 폴란드 사람인데, 한국말을 잘 해요.


2. –(으)ㄹ까 하다

※ 집에서 쉴까 합니다. 打算在家休息.


1. 책을 살까 합니다. 사다

见面
2. 그녀를 만날까 합니다. 만나다

挣钱
3. 돈을 벌까 합니다. 벌다
3. –(으)면

※ 돈이 있으면 좀 빌려 주세요. 有钱的话,借给我一点吧.

价格
1. 값이 싸면 사세요. 값

피곤하다 疲惫
2. 공부하면 피곤해요.
说(敬语)
3. 만약 그분을 만나면, 말씀하세요. 말씀하다
4. –(으)면 좋겠다/하다

※ 차가 있으면 좋겠어요. 要是有车,就好了.

爱人
1. 애인이 있으면 좋겠어요. 애인

美国
2. 미국에 갔으면 해요. 미국

苗条
3. 날씬했으면 좋겠어요. 날씬하다


5. –(으)ㄹ 것 같다/ -는 것 같다

※ 비가 올 것 같아요. 好象要下雨.


1. 추울 것 같아요. 춥다


2. 서로 사랑하는 것 같아요. 사랑하다

亲切
3. 친절한 것 같아요. 친절하다
대화 2

金老师,快请进.
A: 김 선생님, 어서오세요.

B: 박 선생님, 여기 조그만 선물을 가져 왔어요. 朴老师,给你带了点小礼物.

哎呀,还带什么礼物.
A: 아이구, 그냥 오셔도 되는데요.

也不是什么特别的.
B: 별거 아닙니다.

先喝点茶吗?
A: 김 선생님, 우선 차를 드시겠어요?

给我一杯人参茶吧.
B: 네, 인삼차로 주세요.

没有特意准备什么, 请多吃一点儿.
A: 차린 것은 없습니다만, 많이 드세요.

这些菜看上去都很好吃.
B: 차림 음식들이 너무 맛있어 보입니다.

谢谢你的夸奖.
A: 칭찬해 주셔서 감사합니다.

金老师,你能吃辣的吗?
김 선생님, 매운 반찬 잘 먹는 편이에요?

能吃.吃辣的时候,
B: 예,잘 먹습니다.매운 것을 먹을 때,

多喝点凉水就行了.
찬물을 많이 마시면 돼요.
어휘 词汇

조그만 小
礼物
선물

아이구 哎呀

仅仅
그냥

特别的
별거

차린 것 准备的


맵다

인삼차 人参茶

辣的菜
매운 반찬

拿来
가져오다

味道


김치 泡菜

친창하다 夸奖

凉水
찬물

연습 练习

1. –어(아,여)도 되다

※ 담배 피워도 돼요? 可以抽烟吗?


1. 물 마셔도 돼요? 마시다

再次
2. 내일 다시 와도 돼요? 다시

使用
3. 전화를 사용해도 돼요? 사용하다
2. –만

※ 죄송합니다만, 여기가 어디예요? 对不起,这是那里?

下雨
1. 비가 옵니다만, 갑시다. 비가 오다

不喜欢
2. 좋아하지 않지만, 만납시다. 좋아하지 않다

伤心
3. 슬프지만 어떻게 해요? 슬프다
3. –어(아,여)보이다
※ 네가 더워 보입니다. 你看上去很热.

漂亮
1. 친구가 예뻐 보입니다. 예쁘다


2. 당신이 추워 보입니다. 춥다

伤心
3. 당신이 슬퍼 보입니다. 슬프다

피곤있다 疲倦
4. 동생이 피곤해 보입니다.

재미있다 有意思
5. 재미있어 보입니디.

善良
6. 아이가 착해 보입니다. 착하다

悲伤
7. 그녀가 슬퍼 보입니다. 슬프 다

食品
8. 음식이 맛있어 보입니다. 음식


9. 당신이 더워 보입니다. 덥다

맵다 辣
10. 김치가 매워 보입니다.
둔하다 笨
11. 그 사람이 둔해 보입니다.

第 28 课 买东西
대화 1

欢迎光临.
A: 어서 오세요.

苹果多少钱?
B: 이 사과 얼마예요?

一个五百元.
A: 한 개에 오백원이에요.

哦,这么贵.
B: 아이구! 왜 이렇게 비싸요?

便宜点儿吧.
좀 싸게 합시다.

在这儿不讲价.
A: 여기는 정찰제에요.

是吗?给我拿十个苹果.
B: 그래요? 사과 열 개 주세요.

给您十个苹果.
A: 예, 여기 사과 열개 있습니다.

给您钱,请找我零钱.
B: 돈 여기 있어요. 잔돈 주세요.

好的 .
A: 물론요.
어휘 词汇

한 개에 一个
이렇게 这么

一点儿


零钱
잔돈

아이구 哦

便宜
싸게

정찰제 不讲价

当然
물론


연습

1. –에……-이다

※ 한 개에 오백 원이에요. 一个五百元.

개个
1. 세 개에 1000 원이에요.

갑盒
2. 담배 한 갑에 천원이에요.

권本
3. 책 한 권에 만원이에요.

병瓶
4. 맥주 한 병에 이천원이에요.

자루 支
5. 연필 한 자루에 이백원이에요.


2. 替换

※ 왜 이렇게 비싸요? 为什么这么贵?

便宜点吧.
좀 싸게 합시다.

1. 왜 이렇게 비싸요?

깎아주다 打折扣
좀 깎아 주세요.

2. 왜 이렇게 비싸요?

살 수 없다 不能买
비싸서 살 수 없어요.

3. 왜 이렇게 비싸요?

싼 것 便宜的
싼 것 없어요?
4. 왜 이렇게 비싸요?

没有钱
돈 없어 살 수 없어요. 돈 없다

5. 왜 이렇게 비싸요?

못 사다 不能买
못 사요.

6. 왜 이렇게 비싸요?

便宜
싸게 해 주세요. 싸다
대화 2

今天下午一起去购物吧?
A: 오늘 오후에 쇼핑 같이 갈까요?

好啊,去哪儿呢?
B: 좋아요. 어디로요?

去南大门市场怎么样?
A: 남대문 시장이 어때요?

南大门市场的东西不怎么样.
B: 남대문 시장은 물건이 좋지 않아요.

那么,哪儿好呢?
A: 그럼 어디가 좋겠어요?

B: 롯데 백화점이 남대문 시장보다 좋을 것 같아요. 乐天商场可能比南大门市场好一些.

商场的东西不贵吗?
A: 백화점은 비싸지 않아요?

贵是贵点儿,但是质量好.
B: 값이 비싸지만 질은 아주 좋아요.

那么就去乐天商场吧.
A: 그럼, 롯데 백화점으로 갑시다.
一小时后
(1 시간 후)

欢迎光临.您需要什么?
C: 어서 오세요.어떤 것을 찾으세요?

有黑色皮鞋吗?
A : 까만 구두 있어 요 ?

有,请到这边.
C: 네,이쪽으로 오세요.

喜欢这双吗?
이거 마음에 드세요?

喜欢.可以试一试吗?
A: 네, 마음에 들어요. 신어 봐도 돼요?
可以,试试吧.
C:네, 신어 보세요.
我就要这双.
A: 이것으로 하겠어요.
어휘 词汇
下午
오후

购物
쇼핑
남대문 시장 南大门市场

大概
대체로

东西
물건

商场
백화점

什么
어떤


찾다

白色
흰색

皮鞋
구두

这边
이쪽

表示方向
-으로

마음에 들다 喜欢


높다

比……更
보다 더

价格비싸다

质量- 지 않다

那么
그러면

试一试
신어 보다

可以吗?
-ㄹ까요?

怎么样
어떠세요?

一点儿크다

但是
그렇지만


낮다
연습

1. –보다(더)

※ 백화점이 남대문 시장보다 비싸요.

1. 시장이 백화점보다 싸요.

이태리어 意大利语
2. 이태리어가 한국어보다 더 어려워요?

3. 그녀가 나보다 더 예뻐요.

4. 그는 나만큼 한국어를 잘 해요.
2. 어떻다

※ 남대문 시장이 어때요? 南大门市场怎么样?

1. 오늘 날씨가 어땠어요?

郊游
2. 소풍은 어땠어요? 소풍

健康
3. 당신 건강이 어때요? 건강

4. 오늘 음악회 가는 게 어때요?
2. –(으)ㄴ + 名词

※ 까만 구두 있어요? 有黑色皮鞋吗?


1. 파란 책 있어요? 파랗다


2. 노란 옷 있어요? 노랗다


3. 비싼 시계 있어요? 비싸다

东西
4. 좋은 물건 있어요? 물건

布娃娃
5. 예쁜 인형 있어요? 인형

便宜
6. 좀 싼 것 있어요? 싸다

大书包
7. 큰 가방 있어요? 큰 가방

辣的食品
8. 매운 음식 있어요? 매운 음식

白色裤子
9. 흰색 바지 입었어요? 흰색 바지


10. 까만 우산 있어요? 까맣다


11. 빨간 색 있어요? 빨갛다
第 29 课 在医院
대화 对话 1

不舒服吗?
A: 아파요?
是啊,不舒服。
B: 네,아파요.
那里不舒服啊?
A: 어디 아파요?
B: 머리와 목이 아파요. 头和嗓子疼。
经常疼吗?
A: 자주 아파요?
偶尔会疼。
B: 가끔 아파요.
为什么疼啊?
A: 왜 아파요.
不知道。
B: 몰라요.
你感冒了。
A: 감기 걸렸는데요.
是吗 ?
B: 그래요?


어휘 词汇
아프다 不舒服,疼

아파요 不舒服


머리

经常
자주

偶尔
가끔

为什么


嗓子


그래요? 是吗?

感冒
감기

걸리다 得

那里
어디

모르다 不知道

몰라요 不知道

연습 练习
1. 替换
※ 머리가 아파요. 头疼
1. 배가 아파요 肚子痛
2. 목이 아파요. 嗓子痛

3. 열이 있어요. 发烧

4. 기침을 해요. 咳嗽

5. 설사를 해요. 腹泻

便秘
6. 변비예요.


2. 替换

※ 자주 아파요.

가끔 偶尔
1. 가끔 아파요.

몰래 悄悄地
2. 몰래 만나요.

经常
3. 늘 배가 아파요 늘

항상 常常
4. 항상 피곤해요.

자주 经常
5. 자주 만나세요?
언제 什么时候
6. 언제 만났어요?

第 30 课 在药店
대화 对话 1
您在找什么呢?
A: 뭘 찾으세요?
请给我感冒药。
B: 감기 약 주세요.
哪里不舒服啊?
A: 어디가 아프세요?
B: 머리가 아프고, 기침을 해요。 头痛,还咳嗽。
让我看看,烧得很厉害呢
A: 어디 봅시다.열이 많으세요.
我给您开点药好吗?
제가 약을 좀 지어 드릴까요?
好的,谢谢。
B: 예,그렇게 하세요.

(잠시 후에) (一会后)
药给您。
A: 여기 약이 있어요.
这药怎么样吃啊?
B: 이 약을 어떻게 먹나요?
请在饭后服用。
A: 식사 후에 드세요.
多少钱?
B: 모두 얼마예요?
三千元。
A: 삼천원이에요.
이 약을 먹으면 곧 나을 거예요. 吃了药之后会很快好起来的。
어휘 词汇
变冷
추워지다
已经
벌써
流行
유행하다
发生
나다

일찍
感冒
감기
그렇지 않아도 不那样也
小心
조심하다
重感冒
독감
大事
큰일
最好
제일
연습 练习
1.-아(어,여)지다
※ 날씨가 추워졌어요. 天气变冷了。
1. 나는 바빠집니다.
젊다 年轻
2. 그는 젊어집니다.
3. 그것이 비싸졌어요.

덥다 热
4. 날씨가 더워졌어요.
2. – 고 하다
※ 요즘 독감이 유행이라고 해요. 最近流行重感冒。

1. 그 분은 아주 바쁘다고 해요. 다고 해요
2. 어디에 가느냐고 해요.
3. 그 분이 춥다고 해요.
극장 剧场
4. 그가 극장에 가자고 해요.
5. 그가 학교에 가라고 해요.
3. –는 것
※ 쉬는 것이 제일이에요. 最好休息
帮助
1. 남을 도와주는 것이 좋아요. 돕다
2. 여행하는 것이 어때요.
싫어하다 不喜欢
3. 그는 공부하는 것을 싫어해요.
빨리 快
4. 빨리 마시는 것이 나빠요.
4. 걸리다
※ 감기에 걸렸어요.
1. 감기가 들었어요.
벽墙
2. 그림이 벅에 걸렸어요.
5 분 5分
3. 한 5 분 걸려요.

4. 그는 병에 걸렸어요. 병

第 31 课 在银行
은행에서 在银行
제 31 과

대화 对话 1
欢迎光临。
A: 어서 오세요.

我想存钱。
B: 예금을 하려고 왔는데요.

你想存活期吗?
A: 보통예금을 하시겠어요?

我要存定期。
B: 저축예금을 하고 싶어요.
好的 。
A: 그렇게 하세요.

定期存款比活期存款利息多。
저축예금이 보통예금보다 이자가 많아요.

손님, 이 신청서에 성함과 주소를 기입하세요. 请在申请书上填一下姓名和地址。

还有密码和日期。
비밀번호와 날짜도 쓰셔야 합니다.

申请表填完了。
B: 신청서를 썼습니다.

请给我印章。
A: 그러면 도장을 주시고 잠깐만 쏘파에서 기다리세요.

(잠시 후)(一会后)

先生,给您存折。
A: 선생님, 통장 여기 있습니다.

谢谢 。
B: 예, 감사합니다.

请慢走。
A: 안녕히 가세요.

欢迎再来。
또 오세요.
어휘 词汇
存款
예금

보통예금 活期存款
一会儿
잠깐만

申请表
신청서

利息
이자

예금하다 存款

저축예금 定期存款

沙发
쏘파

存折
통장

客人
손님
연습 练习

1. –(으)려고

※ 대전에 가려고 일찍 일어났어요. 为了去大田而起得很旱
잡다 抓
1. 택시를 잡으려고 기다려요.

2. 부모님께 드리려고 기다려요.

꽃花
3. 누구에게 주려고 꽃을 샀어요?

찾다 取
4. 돈을 찾으려고 은행에 갔어요.

보내다 寄
5. 편지를 보내려고 우체국에 갔어요.
2. 名词+와/과(하고)+名词

※ 이 신청서에 성함과 주소를 기입하세요. 把名字和地址填在申请表上.

연필 铅笔 공책 笔记本
1. 연필과 공책을 사세요.

가위 剪刀 풀 胶水
2. 가위과 풀을 가져 오세요.

3. 사과하고 배를 주세요.

모자 帽子 구두 鞋
4. 백화점에서 모자하고 구두를 샀어요.

불고기 烤肉 냉면 冷面
5. 볼고기와 냉면을 먹고 싶어요.

비밀번호 密码
6. 비밀번호와 날짜를 적으세요.
3. –보다

※ 저축예금이 보통예금보다 이자가 많아요. 定期存款比活期存款利息多。

1. 그것이 저것보다 좋아요.

잘생기다 帅
2. 그가 나보다 잘생겼어요.


3. 내가 그보다 공부를 더 잘해요. -보다

중요하다 重要
4. 사랑보다 더 중요한 것은 없어요.
대화 对话 2
请进 。
A: 어서 오세요.

我来取钱。
B: 현금을 찾으려 왔습니다.

取钱需要印章和存折。
A: 예금을 찾으려면,도장과 통장이 필요합니다.

有存折,但是没有印章。
B: 통장은 있는데 도장이 없는데요.

A: 그럼,이 예금 청구서에다가 액수를 적고 서명하세요. 那么,请在取款单上写上金额
后签名。

知道了。
B: 잘 알았습니다. 이제 다 됐습니다.
可以的话给五张一万的。
가능하면 만 원짜리 지폐로 다섯 장 주세요.

那么,请坐着稍等一会儿。
A: 그럼, 저기에 앉아서 잠깐만 기다려 주세요.

(잠시 후) (一会儿后)

先生,您的存折和钱。
A: 선생님, 여기 통장과 돈이 있습니다.

谢谢你,小姐。
B: 예,감사합니다.아가씨.

再见。
A: 안녕히 가세요.
어휘 词汇

怎么
어떻게

现金
현금

현금을 찾다 取钱

需要
필요하다

没有
없다

申请表
청구서

银行职员
은행직원

小姐
아가씨


적다

金额
액수

还有
그리고

签名
서명하다

一万元的
만원짜리

可能的话
가능하면

纸币
지폐

辛苦
수고

수고하세요 辛苦您了

客人
손님
연습 练习
1. –러 가다/오다

※ 점심식사하러 갑시다. 去吃午饭.

찾다 找
1. 찾으러 온 사람이 누구입니까?

한잔하다 喝酒
2. 한 잔 하러 갈까요?

축구경기 球赛
3. 축구경기 보러 갑시다.

한식 韩食
4. 한식 먹으러 갑시다.

음악회 音乐会
5. 음악회를 보러 갑시다.
2. –(으)려면

※ 그분을 만나려면 오전에 오세요. 想要见他就上午来吧.

贵重物
1. 싼 물건을 사려면 큰 시장에 가세요. 싼 물건


2. 눈물을 흘리려면 그 영화를 보세요. 흘리다

살을 빼다 减肥
3. 살을 빼려면 매일 운동을 하세요.

성적 成绩
4. 성적을 올리려면 매일 공부를 하세요.

5. 제 시간에 도착하려면 일찍 떠나야 해요. 제 시간 准时,按时
3. –에다가

※ 공책에다가 쓰세요.

1. 예금청구서에다가 금액을 쓰세요. 청구서 请求书

꽃병 花瓶
2. 꽃병에다가 꽃을 꽂으세요.

놓다 放
3. 책상위에다가 놓으세요.

가방 包
4. 가방에다가 넣으세요.第 32 课 乘出租车
제 32 과 택시 타기 乘出租车
대화 对话 1

出租车!
A : 택시 !

您到那儿?
B: 어디까지 가세요?
去首尔站。
A: 서울역까지 갑시다.

请上车。
B: 어서 타세요.

谢谢 。
A: 네, 감사합니다.

您从首尔站要去哪里啊?
B: 손님은 서울역에서 어디까지 가십니까?

今天要去釜山。
A: 오늘 부산까지 가야 합니다.

大叔,这儿离首尔站远吗?
아저씨, 여기에서 어울역까지 멀어요?

当然,打车约 30 分钟左右。
B: 그럼요, 택시로 30 분 정도 걸려요.

A: 그런데 저기 큰 건물은 무슨 건물이에요? 那幢大楼是什么建筑?

左边的是东大门,
B: 왼쪽에 있는 것은 동대문이고,

右边的是梨大医院。
오른쪽에 있는 건물은 이대병원이에요.

是吗 ?
A: 그래요?

到了,在这里下吧。
B: 자, 다 왔습니다. 여기서 내리시죠.

多少钱?
A: 요금이 얼마입니까?

七千三百元。
B: 칠천삼백 원입니다.

给您 。
A: 여기 있습니다.

谢谢,旅途愉快。
B: 감사합니다.즐거운 여행 되세요.
어휘 词汇
-까지 到

동대문 东大门

서울역 首尔站

오른쪽 左边

费用
요금

그럼요 可不是


멀다

程度
정도

아저씨 大叔
내리다 下

여기 있다 在这儿

이대 병원 梨大医院

타다 乘

운전기사 司机

왼쪽 左边
부산 釜山

30 분 30 分

걸리다 花

건물 建筑

얼마 多少
연습 练习

1. –까지

※ 서울역까지 멀어요? 离首尔站远吗?


1. 남대문까지 가까워요? 가깝다

乘火车
2. 부산까지 기차로 얼마나 결려요? 기차로

한 시까지 只一小时
3. 한 시까지 남대문 앞으로 나오세요?

4. 서울에서 마산까지 얼마나 걸려요?
2. 정도

※ 약 30 분 정도 걸려요. 约有 30 分

1. 30 분 지나면 그녀가 와요.

2. 한 시간 정도 후에 만납시다.

3. 한 시간 정도 기다리면, 그가 올 거예요.

4. 10 분 정도면 충분합니다.
3. –(으)ㅁ +名词
※즐거운 여행 되세요. 旅途愉快.

좋은 여행 美好的旅行
1. 좋은 여행 되세요.

즐어운 愉快的
2. 즐거운 시간 되세요.

행복한 幸福的
3. 행복한 생활 하세요.

부지런한 辛勤的
4. 부지런한 행동을 하세요.
4. 저큰 + 名词

※ 저 큰 건물이 무슨 건물이에요? 那幛楼是什么建筑?

병원 医院
1. 저 큰 병원이 무슨 병원이에요?

대학 大学
2. 저 큰 대학교가 무슨 대학교예요?

3. 저 큰 운동장이 무슨 운동장이에요? 운동장 运动场
대화 对话 2

出租车!
A : 택시 !

请上车。
B: 예, 어서 타세요.

危险,请开慢点儿。小心。
A: 위험하니깐,천천히 갑시다.조심히세요.

B: 걱정하지 마세요. 똑바로 갈까요? 不用担心,要一直走吗?

不,往右拐。
A: 아니오,오른쪽으로 돌아갑시다.

这里是不是经常堵车?
B: 여기는 늘 복잡하지요?

是的,很拥挤。
A: 예,항상 여간 복잡하지 않아요.

总是有很多人。
사람들이 늘 많아요.

先生,今天天气很好啊。
B: 손님,오늘 날씨 참 좋지요?

A: 그럼요,좋고 말고요. 가을인데요. 可不是吗,真好。现在是秋天嘛。

到了,这里就是光华门。
B: 다 왔어요.광화문이에요.

给您钱。
A: 돈 여기 있어요.

再见 。
B: 안녕히 가세요.
어휘 词汇

위험한 危险
천천히 慢慢地

늘 经常

약간 一点儿

가을 秋天

걱정하다 担心

왼쪽으로 左边

돌아가다 拐

손님 客人

광화문 光华门

위험하니까 因为危险

조심하다 小心

복잡한 拥挤

날씨 天气

돈钱

똑바로 直

오른쪽으로 右边

사람 人

참很

그럼요,물론 当然
연습 练习

1. –지 말라

※ 학교에 가지 맙시다. 不去学校。

공부하다 学习
1. 오늘 공부하지 맙시다.

여행가다 旅行
2. 내일 여행가지 맙시다.


3. 택시를 부르지 맙시다. 부르다
시험 보다 考试
4. 우리 시험보지 맙시다.


5. 울지 맙시다. 울다

唱歌
6. 노래하지 맙시다. 노래하다
2. –지 않다

※ 여간 복잡하지 않아요. 真复杂啊。

예쁘다 漂亮
1. 여간 예쁘지 않아요.
착하다 善良
2. 여간 착하지 않습니다.

덥다 热
3. 여간 덥지 않아요.


4. 여간 맥주를 잘 마시지 않아요. 마시다

배고프다 饿
5. 여간 배고프지 않습니다.

6. 여간 노래를 잘 부르지 않아요. 노래 부르다 唱歌
3. –다가

※ 조금 가다가 오른쪽으로 돌아가세요. 走一段,再往右拐。


1. 조금 있다가 오세요. 있다

休息
2. 조금 쉬다가 공부하세요. 쉬다

3. 학교에 가다가 왔에요.


4. 서울에 살다가 지금은 부산에 살아요. 살다

睡着
5. 울다가 잠들었어요. 잠들다


6. 숙제하다가 잤어요. 자다

第 33 课 交通事故
제 33 과 교통사고 交通事故

대화 对话
A: 어제 택시를 탔는데,교통사고가 났어요. 昨天乘出租车的时候发生交通事故了。

我差点就死了。
하마터면 난 죽을 뻔했어요.

真是奇迹啊。
그건 기적이었어요!

我被吓坏了。
난 너무너무 놀랐어요.

太危险了。
B: 큰일 날 뻔했군요.
谁受伤了吗?
누가 많이 다치지는 않았나요?

还好,我没有受伤
A: 다행히, 나는 많이 다치지는 않았어요.

不过出租车司机伤得很重。
그런데 택시 운전사가 많이 다쳤어요.

那司机现在在医院吗?
B: 그러면 운전사는 지금 병원에 있어요?

可能吧,
A: 아마 그럴 거예요

그런데 그분이 어떻게 되었는지 모르겠어요. 不过我也不知道他现在怎么样了。

真是对不起他啊。
참 안됐어요.

交通事故实在让人担心。
B: 교통사고 때문에 정말 큰일났어요.

应该遵守全部的交通法规。
A: 모두 교통법규를 잘 지켜야 해요.

是阿 。
B: 맞아요.
어휘 词汇

타다 乘

죽다 死

큰일나다 出大事

운전기사 司机

정말 真的

하마터면 差点儿

다행히 幸好

나다 发生

죽었다 死

다치다 受伤

안되다 对不起

교통사고 交通事故

놀라다 惊吓

때문에 因为
연습 练习

1. –(으)ㄹ 뻔하다
※ 오늘 죽을 뻔했어요. 今天差点就死了。

英国
1. 영국에 갈 뻔했어요. 영국

结婚
2. 그 여자와 결혼할 뻔했어요. 결혼하다

잃어버리다 丢
3. 지갑을 잃어버릴 뻔했어요

危险
4. 정말 큰일 날 뻔했어요. 큰일나다


5. 그녀를 사랑할 뻔했어요. 사랑하다
2. –기 때문에/名词+때문에

※ 오늘 수업이 없기 때문에 쉬어요. 今天不上课,所以休息。

1. 시험을 잘못 보았기 때문에 성적이 안 좋아요. 시험 考试 성적 成绩

신다 穿
2. 키가 작기 때문에 높은 구두를 신어요.

꾸중듣다 被责备
3. 그녀 때문에 꾸중을 들었어요.

싸우다 吵架
4. 사랑 때문에 싸웠어요.
3. 连接副词

※ 그 여자는 참 예뻐요. 她很漂亮,

但是性格不好。
그러나, 성격이 좋지 않아요.

1. 그 여자는 참 예쁩니다.

그리고 又
그리고 성격도 좋아요.

2. 그 여자는 참 예쁩니다.

그래서 因
그래서 모두 좋아해요.

3. 그 여자는 참 예쁩니다.

所以
그러니까 사귀어 보세요. 그러니까

4. 그 여자는 참 예쁩니다.

但是
그래도 친구가 없어요. 그래도

第 34 课 时间
제 34 과 시간 时间
대 화 对话

今天几点起的床?
A: 오늘 몇 시에 일어났어요?

7 点.
B: 일곱 시예요.

起得真早啊。
A: 일찍 일어났군요.

那么,几点离开的家?
그럼 몇 시에 집에서 떠났어요?

8 点.
B: 8 시에 떠났어요.

那么早?
A: 그렇게 일찍요?

从家到学校多远?
집에서 학교까지 얼마나 멀어요?

坐公共汽车约 30 分。
B: 버스로 30 분쯤 걸려요.

几点开始上课?
A: 몇 시부터 수업을 시작했어요?

9 点开始。
B: 아홉 시부터 수업을 시작했어요.

现在几点了?
A: 아!지금 몇 시예요?
12 点半了。
B: 열 두시 반이에요.

A: 아이구,벌써 점심 먹을 때가 되었군요. 已经到了午饭时间了。

今天我请客。
B: 오늘은 내가 한턱 내겠어요.

是吗?有什么高兴的事?
A: 그래요 ? 무슨 좋은 일이 있으세요?

今天拿到奖学金了。
B: 오늘 장학금을 받았어요(탔어요).

祝贺你。
A: 아이구, 정말 축하합니다.
어 휘 词汇

떠 나 다 离开

버스로 坐公共汽车

시 작 하 다 开始

아이구 哦

한 턱 내 다 请客

축 하 하 다 祝贺

집 에 서 从家
삼십 분 30 分

몇 시 几点

벌 써 已经

내다 给

일찍 早

수 업 上课

아홉 시 9 点

때 时候

장학금 奖学金

일 어 나 다 起床

쯤约

반半

되다 到

좋 은 일 好事

받다 拿/收
연 습 练习

1. 人称名词+하고 같이
※ 친구 하고 같이 갔어요? 跟朋友一起去了吗?

1. 동생하고 같이 갔어요.
놀다 玩
2. 친구하고 같이 놀았어요.

후 배 后辈
3. 후배하고 같이 공부했어요.

4. 여자친구하고 같이 노래했어요. 여자친구 女朋友

5. 선생님하고 같이 극장에 갔어요. 극장 剧场

6. 친구하고 같이 담배 피웠어요.

선 배 前辈
7. 선배하고 같이 마셨어요.
2. –(으)ㄹ 때
※ 점심을 먹을 때가 되었군요. 到了午饭时间。

1. 공부할 때가 되었군요.

시 험 보 다 考试
2. 시험 볼 때가 되었군요.

3. 그가 올 때가 되었군요.

TV 를 보다 看电视
4. TV 볼 때가 되었군요.

5. 이제 놀 때가 되었군요.

大学
6.대학에 갈 때가 되었군요. 대학
3. –(으)ㄴ/는 일이 있다

※ 무슨 좋은 일이 있으세요? 有什么高兴的事吗?

1. 무슨 좋지 않은 일이 있으세요? 좋지 않은 不高兴的

悲伤
2. 무슨 슬픈 일이 있으세요? 슬픈

困难的
3. 무슨 어려운 일이 있으세요? 어려운

재미있는 有意思的
4. 무슨 재미있는 일이 있으세요?

可怕的
5. 무슨 괴로운 일이 있으세요? 괴로운

新的
6. 무슨 새로운 일이 있으세요? 새로운

厌烦的
7 . 무슨 싫증나는 일이 있으세요? 싫증나는

第 35 课 见朋友
제 35 과 친구 만나기 见朋友

대화 对话 1

A:어서 오세요.이리 앉으세요. 请进,请坐

想要喝什么?
뭘드시겠어요?

B:저는 인삼차 한 잔 주세요. 给我一杯人参茶。

C:저는 콜라 하겠어요. 我要可乐。

A:곧 갖다 드리지요. 马上拿来。
B:요즘 어떻게 지내세요? 最近过得怎么样?

C:그저 그렇게 지내요.

就那样,金先生呢?
미스터 김은 어때요?

B:요새 방학입니다.

最近是假期,但是很忙。
그러나 할 일이 많아요.

C:무슨 일이 그렇게 많아요? 什么事这么忙?

B:영어도 배우고,또동생에게 수학도
가르쳐요. 又学英语,又教弟弟数学。

C:일 주일에 몇 시간씩 가르쳐요? 一周教几个小时?

B:6 시간 가르쳐요. 六个小时。

C:아,그래요? 哦,是吗?

那么,一定很累吧。
힘 들 겠군요.

A:가르치는 비용은 빋아요? 教他要钱吗?

B:아이구,동생한테 어떻게 받아요? 哎呀,怎么能跟弟弟要钱
呢,

免费教他。
그냥 무료로 가르쳐요.

父母给点儿零用钱。
그 대신에 부모님께서 용돈을 조금 줘요.

어휘 词汇


앉다

인삼차 人参茶

방학 假期

그렇게 那么
배우다 学

힘들다 难,累

동생 弟弟/妹妹

갖다 드리다 拿来

그저 그렇게 就那样

要做的事
할일

영어 英语

6 시간씩 每 6 个小时

비용 费用

그냥 照旧,仍然

용돈 零用钱

들다 喝,吃

지내다 过

무슨 일 什么事

수학 数学

일 주일 一周

받다 收

무료 免费

요즈음 最近

요새 最近

많다 很多

주일 周
가르치다 教

아이구 哦

대신 代替

연습 替换练习

1. –한테서

※ 친구한테서 전화가 홨어요. 朋友给我打电话

선물 礼物
1.여자친구한테서 선물을 받았어요.

전화 电话
2. 동생한테서 전화가 왔어요.

3. 중국 사감한테서 초대를 받았어요. 사람 人 초대 招待

신배 前辈
4.선배한테서 편지가 왔어요.

형님 哥哥
5.형님한테시 돈을 빌렸어요.

편지 信
6.친구에게서 편지가 왔어요?

7.고향에서 무슨 좋은 소식이 왔어요? 고향 故乡

2.后缀 씩

※ 하나씩 먹 을까요? 每天吃一个吗?

1. 하루에 몇 시간씩 공부해요? 하루 一天

2. 조금씩 공부할까요? 조금 一点儿

3. 매일 세 시간씩 일하세요? 매일 每天

4. 학생들이 몇 명씩 와요? 학생들 学生

5. 하구에 몇 시간씩 공부해요? 몇 几个

6. 하루에 몇 통씩 편지를 써요? 편지 信

3.-고
※ 영어도 배우고 수학도 배워요. 수학 数学

1. 한국어도 공 부하고 영어도 공부해요. 영어 英语

빨래 洗衣服
2. 빨래도 하고 방 청 소도 해요.

노래 唱歌
3. 노래도 하고 춤도 추어요.

잡지 杂志
4. 신문도 보고 잡자도 봐요.

받다 收
5. 선물을 주고 받고 해요.

놀다 玩
6. 공부도 하고 놀기도 해요.

대화 对话 2

好久不见
A: 아!오랜만입니다.

真没想到会在这里遇见你。
정말 이런 데서 만날 줄은 몰랐어요.

B: 정말 반가워요.왜 그동안 소식이 없었어요? 见到你真高兴。怎么一
直没有你的消息啊?

我一直在中国。
A: 지금까지 쭉 중국에 있었어요.

回韩国才三天。
한국에 온 지 사흘되었어요.

在中国过的怎么样?
B: 중국 생활은 어땠어요?

很有趣。
A: 아주 재미있었어요.

B: 그래요?자 우리 소주라도 한 잔 하러
갈까요?是吗?一起去喝一杯,怎么样?

现在我得去见朋友,
A: 지금은 다른 친구를 만나야 하는데,

明天我们再见吧。
내일 다시 만납시다.

B: 줗아요.지금 약속이 있으시면 내일 다시
만납시다.行,要是有约会,明天再见吧。

在那儿?几点见?
A: 어디에서 몇 시에?
B: 오후 2 시에 프라자 호텔 1 충 커피숍에서
만납시다.明天下午 2 点在大厦宾馆 1 楼咖啡厅见。

好的。
A: 그렇게 합시다.

연습 替换练习

1. –(으)ㄹ 줄 알다/모르다

※ 그분이 뚱뚱한 줄 몰랐어요. 不知道他那么胖.

1. 그분이 올 줄 몰랐어요.

2. 그녀가 선생인 줄 몰랐어요.

3. 한국말을 할 줄 아십니까?

춤추다 跳舞
4. 춤출 줄 아십니까?

2. –(이)라도

※ 극장이라도 갑시다. 去剧场也行。

냉수 凉水
1. 냉수라도 한 잔 주세요.

지하철 地铁
2. 지하철이라도 타고 갑시다.

우유 牛奶
3. 우유라도 마시겠어요.

음악회 音乐会
4. 음악회라도 갑시다.

3. –(으)면

※ 배가 고프면 식사하세요. 饿的话吃饭吧。

1. 비가 오면 학교에 가지 마세요.

2. 친구 만나면 같이 오세요.

事先
3. 모임이 있으면 미리 연락 주세요. 미리

4. 전철 타면 더 편해요.
알려 주다 告诉
5. 알려 주시면 가겠어요.

때 时候
6. 때가 되면 가겠어요.

7. 겨울이 되면 눈이 와요.

피곤하다 疲倦
8. 피곤하면 쉬세요.

교수 教授
9. 교수가 되면 좋아요?

똑똑하다 聪明
10. 책을 읽으면 똑똑해져요.


11. 겨울이 되면 추워요. 춥다

12. 약속이 있으면 먼저 가세요.

13. 봄이 오면 꽃이 펴요.

第 36 课 聚会
제 36 과 파티 聚会

대화

A 재미있게 노세요.
祝你玩的愉快!
저는 지금 가 봐야 해요.
我现在就得走了。

B 벌써 가세요?
现在就走吗?
놀다가 같이 갑시다.
再玩一会一起走吧?

A 죄송합니다.
对不起。
지금 가지 않으면 안 돼요.
我必须现在回去。

B 무슨 급한 일이라도 있으세요?
有什么急事?

A 집에서 친구를 만나기 위해 가야 해요.
我要回家去见朋友。

B 그럼 먼저 가세요.
那么,你先回去吧,
저도 곧 가려고 해요.
我也马上就回去。

(다음 날)
(第二天)

A 어제 몇 시에 파티가 끝났어요?
聚会什么时候结束的?

B 밤 12 쯤요.
晚上 12 点左右。

A 어제 파티가 어땠어요?
昨天的聚会怎么样?

B 아주 재미있었어요.
很有趣了。
노래도 하고,춤도 추었어요.
又唱歌又跳舞。
사람들도 많았고요.
而且人来得也很多。

A 다 한국 사람들이었어요?
都是韩国人吗?

B 아니오, 한국 사람, 일본 사람,
不,有韩国人、日本人,
그리고 중국 사람도 있었어요.
还有中国人在。

A 아주 재미있었겠군요.
肯定很有趣啊。

어휘 词汇

재미있다 有趣

벌써 已经

안 가면 안 돼요 不去不行
밤 晚上

일본 사람 日本人

놀다 玩

먼저 先

춤추다 跳舞

중국 사람 中国人

만나기 위해 为了见面

곧 马上

다都

같이 一起

급하다 急
끝내다 结束

한국 사람 韩国人


연습 练习

1. 替换 -지 않으면 안 되다

※ 학생은 공부하지 않으면 안된다. 学生不学习的话不行。

1. 오늘 학교에 가지 않으면 안 된다.
今天不去学校不行

2. 나는 오늘 학교에 꼭 가야 한다. 꼭 一定
我今天一定要去学校

3. 살기 위해 먹지 않으면 안 된다. 살다 生存
为了生存不吃不行

4. 집에 일찍 안 가면 안 된다. 일찍 早
不早点回家不行2. 替换 -기 위해서/위하여/위해

※ 먹기 위해서 삽니까? 为了吃而活着吗?

1. 돈을 벌기 위해서, 일을 해야 합니다. 일 工作
为了赚钱要工作

2. 장학금을 받기 위하여,공부해야 합니다. 장학금 奖学金
为了接受奖学金要好好学习

3. 결혼하기 위해서,돈은 벌어야 합니다. 결혼하다 结婚
为了结婚要赚钱

4. 집을 사기 위해,저축을 해야 합니다. 저축하다 存款
为了买房子要储蓄3. 回答问题

※ 몇 시에 파티가 시작되었나요? 聚会是什么时候开始的?
오후 5 시예요. 下午5点。

1. 몇 시에 파티가 끝나요? 派对几点结束
밤 12 시예요. 晚上 12 点

2. 몇 시에 학교에 갑니까? 几点去学校
오전 9 시예요. 上午 9 点

3. 몇 시에 약속이 있습니까? 几点有约会呢?
12 시 반이에요. 12 点半有

4. 몇 시에 귀가합니까? 几点回家? 귀가하다 回家
오후 6 시쯤이에요. 下午 6 点左右
5. 몇 시에 잡니까? 几点睡觉
밤 열두 시에 자요. 晚上 12 点睡觉

6. 몇 시에 일어납니까? 几点起床
아침 일곱시에 일어납니다.

第 37 课 旅行
제 37 과 여행 旅行

대화 对话

A 이번 토요일과 일요일에 무엇을 하세요?
这个周末打算干什么?

B 글쎄요,설악산에 가려고 해요.
哦,想去雪岳山。

A 아,그러세요? 무엇으로 가세요?
是吗?怎么去?

B 기차나 비행기로 가려고 해요.
坐火车或者坐飞机。

A 비행기로는 비싸지 않아요?
坐飞机是不是很贵啊?

B 몰론 비싸지요. 그래서 지금 생각중입니다.
是阿,很贵。所以正在考虑呢。

A 제 생각으로는 기차가 편하고 안전할 거에요.
我觉得还是坐火车既安全又舒适。
언제 떠나세요?
什么时候走?

B 아직 표를 사지 않아서 정확히는 몰라요.
还没有买票,不清楚。

A 기차로 여기서 설악산까지 얼마나 걸려요?
坐火车到雪岳山多长时间?

B 약 세 시간 반 정도 걸려요.
大约三个半小时。

A 그럼 설악산에 갔다가 언제 오세요?
那么,什么时候回来?

B 일요일 늦게 돌아올까 해요.
想星期天晚点儿回来。

(한 시간 후세)
(一个小时后)

B 실례합니다.기차표를 어디에서 팝니까?
请问,在哪儿买火车票?

C 저기 매표구에서 팝니다.
那边窗口卖票。

B 감사합니다.
谢谢。

(매표구에서)
(售票口)

B 설악산행 기차표를 한 장 주세요.
我买张到雪岳山的火车票。

D 언제 출발하는 표요?
什么时候的?

B 일 오후에 출발하는 표요.
明天下午的。

D 표는 여기 있습니다. 、
给您票。
설악산 가는 기차는 내일 오후 두시에 있습니다.
明天下午两点出发。

B 설악산행 열차는 몇 번 플랫폼에서 출발합니까?
去雪岳山的火车从第几站台出发?

D 3 번 홈에서 떠납니다.
第三站台。

B 잘 알았습니다.감사합니다.
知道了,谢谢。


어휘 词汇

이번 这次
설악산 雪岳山
생각 중 正在考虑
떠나다 出发
모르다 不知道
그럼(그러면) 那么
팔다 卖
오후 下午
토요일 星期六
-하고 和
-나 要么
제 생각으로는 我觉得
아직 还
약 药
늦게 晚
매표구 售票口
일요일 星期日
기차 火车
편하다 舒服,舒适
표票
반半
돌아오다 回来
-장 张
열차 火车
글쎄요 哦
무엇으로 用什么
비행기 飞机
안전하다 安全
정확히 确切的
걸리다 花费
기차표 火车票
출발하다 出发
플랫폼 站台


연습 练习

1. –(이)나

※ 한국말이나 공부합시다. 学韩语好了。

1. 술이나 마시겠어요. 술酒

2. 불고기나 먹겠어요. 볼고기 烤肉

3. 극장에나 갑시다. 극장 剧场

4. 맥주나 마실까요? 마시다 喝

5. 몇 번이나 읽으셨어요? 읽다 读


2. 地名+행

※ 부산행 표 주세요. 给我张到釜山的票。

1. 마산행 기차표 한 장 주세요. 기차표 火车票

2. 미국행 비행기표 한 장 주세요. 비행기표 飞机票

3. 설악산행 버스표 한 장 주세요. 버스 公共汽车

4. 동대문행 표 주세요. 표 票


3.-ㄴ(은)+名词/ -는 +名词

※ 저는 비가 오는 날이 괜찮아요. 我觉得下雨天还可以。

1. 책을 읽는 학생이 많아요. 학생 学生

2. 키가 큰 사람이 누구입니까? 키 个子

3. 좋아하는 사람이 누구입니까? 좋아하다 喜欢

4. 추운 날씨가 싫어요. 날씨 天气

5. 사랑하는 사람이 있어요. 사랑하다 爱

6. 노래를 부르는 사람이 누구예요? 부르다 唱

7. 예쁜 사람을 줗아해요.
8. 축구하는 사람이 많아요. 축구 足球

9. 친절한 사람은 싫어요. 친절하다 亲切

10. 뚱뚱한 사람은 싫어요. 뚱뚱하다 胖

11. 공부하는 학생이 적어요. 적다 少

第 38 课 季节
제 38 과 계절 季节

대화 对话

A 날씨가 참 좋군요!
天气真好!
한국의 날씨는 늘 좋은가요?
韩国的天气经常这么好吗?

B 네,한국은 날씨가 참 좋아요.
韩国的天气很好。
계절의 변화가 뚜렷하고,
季节变化明显。
각 계절마다 좋은 점이 많아요.
每个季节都有很多优点。
중국의 날씨는 어때요?
中国的天气怎么样?

A 중국의 날씨는 지역에 따라 차이가 많아요.
中国的天气地区差异很大。
그러나 제가 사는 곳의 날씨는 한국의 날씨와 비슷해요.
但是我住的地方天气和韩国差不多。

B 그러면 한국 생활이 덜 불편하시겠군요.
那么,你能适应韩国的生活吧?

A 예,덜 불편해요.
是的,好一些。

B 봄,여른,가을,겨울 중에서 어느 계절을 가장 좋아하세요?
春夏秋冬四个季节中你最喜欢哪个季节?

A 저는 추운 겨울을 좋아해요.
我喜欢寒冷的冬天,
그렇지만 따뜻한 봄도 좋아해요.
不过也很喜欢温暖的春天。
사계절 중 어느 계절을 가장 좋아하세요?
四季中你最喜欢哪个季节?

B 저는 더운 여름이 좋아요.
我喜欢炎热的夏天,
여름엔 수영도 할 수 있기 때문이에요.
因为夏天可以游泳。
그런데 왜 겨울을 좋아하세요?
可你为什么喜欢冬天?

A 저는 스키와 눈을 줗아해요.
我喜欢滑雪和雪。
겨울에는 스키를 즐길 수 있고,
冬天可以享受滑雪的乐趣,
눈이 오면 경치가 아름답기 때문이에요.
下雪的时候景色又很美。

B 그러면 가을엔 대개 사람들은 어디로 놀러 가요?
那么,秋天的时候通常人们去哪儿玩呢?

A 어떤 사람들은 산에도 가고,
有的人爬山,
또 다른 사람들은 낚시를 가시도 해요.
有的人钓鱼。


어휘 词汇

날씨 天气
마다 每
차이 差异
덜 较少
겨울 冬天
따뜻한 温暖
시원한 凉爽
아름다운 美丽
놀다 玩
뚜렷하다 明显
점点
곳 地方
봄 春天
중에서 中
사계절 四季
스키 滑雪
대개 通常
변화 变化
지역 地域
비슷하다 差不多
여름 夏天
가장 最
더운 热
눈雪
산山
계절 季节
놀러 가다 去玩
종은 점 好处
물편한 不适应
가을 秋天
좋아하다 喜欢
수영하다 游泳
경치 景色
낚시 钓鱼

第 39 课 天气
제 39 과 날씨 天气

대화 对话
A 간 밤에 비가 온 것 같지요?
昨晚好像下过雨?

B 정말 비가 많이 왔는대요.
下了很大的雨。

A 오늘도 비가 올 것 같지요?
今天好像也要下雨吧?

B 글쎄요, 잘 모르겠는데요.
我也不太清楚。
날씨가 개었으면 좋겠어요.
希望天气放晴,
전 맑은 날씨를 좋아해요.
我喜欢晴天。
맑은 날은 기분이 좋아지거든요.
晴天心情好。

A 요즘 주말마다 비가 오는데요!
最近每个周末都下雨。
아마 장마철인가 봐요.
可能是到了雨季。
아,지금도 조금씩 비가 오는데요.
现在也下着小雨。
우산 가져 왔어요?
你带伞了吗?

B 네,가져 왔어요.
带了。
장마철엔 항상 우산을 준비해요.
雨季应该常常带着伞。

A 비가 오는 날이다,눈이 오는 날은 어때요?
你觉得下雨天或下雪天怎么样?

B 눈이 오는 날은 좋지만,
我喜欢下雪天,
비가 오는 날은 싫어요.
但不喜欢下雨天。

A 왜 비오는 날이 싫어요?
为什么不喜欢下雨天。

B 옷이 젖는 젓이 싫고,
我不喜欢弄湿衣服,
괜히 기분이 나빠져요.
而且心情也不好。

A 저는 비오는 날이 괜찮아요.
我觉得下雨天还可以。
가끔 비를 맞고 걷고 싶을 때도 있어요.
有时候也想在雨中散步。

B 퍽 낭만적이군요 !
很浪漫啊!

A 어쩌면,오후에 갤 것 같아요.
下午可能会天晴,
날씨가 개면,난 낚시나 갈래요.
天晴了,我要去钓鱼。


어휘 词汇

간 밤(지난 밤) 昨晚
개다 晴
좋아지다 变好
가저오다 拿来
젖다 湿
퍽很
어쩌면 可能
모르다 不知道
기분 心情
우산 雨伞
웃 衣服
낭만적인 浪漫的
글쎄요 不太清楚
날天
조금씩 一点儿
싫다 不喜欢
나빠지다 变坏
가끔 有时候
많이 很
멁다 晴
장마철 雨季
준비하다 准备
괜히(어쩐지) 无缘无故
비雨

第 40 课 在酒吧
제 40 과 술집에서 在酒吧

대화 对话

A 어서 오세요.뭘 드시겠어요?
请进,您要什么?

B 소주나 맥주 있어요?
有没有白酒或啤酒?

A 소주는 없는데요.
没有白酒。

B 그럼 ,맥주로 주세요.
那么,就要啤酒吧。

A 어떤 맥주로 드시겠어요?
要什么啤酒?

B 뭐가 있어요?
有什么样的?

A 카스하고,하이트,그리고 오비 맥주가 있어요.
有“卡斯”、“哈依特”和“奥比”。

B 그럼, 카스 두 병 주세요.
我要两瓶“卡斯”。

A 예, 여기 있어요.
给您。

B 난 내일 영어시험이 있어요.
我明天要考英语。

C 그럼 ,오늘 너무 마시지 마세요.
那么今天不要喝多了。

B 오늘은 한 병만 마실게요.
今天就喝一瓶。

C 예,그렇게 합시다.
好吧。

B 시험 끝나고 만나요.
考完试再见。

C 잘 가세요.
再见。

B 잘 가세요.
再见。


어휘 词汇

소주 白酒
무엇(뭘) 什么
두 병 两瓶
맥주 啤酒
카스 卡斯
영어시험 英语考试
그럼 那么
하이트 哈依特
너무 在
어떤 什么
오비 奥比
끝나다 结束

第 41 课 买票
제 41 과 표 사기 买票

대화 对话

A 오페라 구경하셨어요?
看过歌剧吗?

B 아직 못 보았는데요.
还没看过。

A 그럼,오늘 오페라 구경 갈 시간 있어요?
那么,今天有时间去看吗?

B 예,있어요.그런데 표는 어디에서 사요?
有啊。可是票在那里买呢?

A 세중문화회관에서 살 수 있어요.
世宗文化会馆可以买到。

B 그럼,당장 택시로 갑시다.
那现在就坐出租车去吧。

A 좋아요. 아가씨 표 한 장에 얼마예요?
好的。小姐,票多少钱一张?

C 어른표요,아니면 학생표요?
成人票还是学生票?

A 학생표는 얼마예요?
学生票多少钱?

C 학생표는 삼천 원이고,
学生票 3000 元,
어른은 오천 원이에요.
成人票 5000 元。

A 그럼 학생표 두 장 주세요.
我要两张学生票。

C 여기 있어요.
给您。

A 입구가 어디예요?
入口在哪儿?

C 저쪽이에요.
在那边。

A 출구는 어디예요?
出口在哪儿?

C 출구는 저쪽 오론쪽이에요.
出口在那边的右边。

A 감사합니다.
谢谢。

어휘 词汇

오페라 歌剧
세중 문화회관 世宗文化中心
축구 出口
학생 学生
표票
어른 成人
아직 还
구경하다 观看
한 장 一张
저쪽 那边
당장 马上
입구 入口

第 42 课 约会
제 42 과 약속하기 约会

대화 对话

A 미스터 김 어제 뭐 했어요?

金先生,您昨天做什么了?

B 오래간만에 친구 집에 갔어요.
去朋友家了。

A 거기에서 무엇을 했나요?
去哪儿做什么了?

B 친구하고 월드컵 축구를 봤어요.
和朋友一起看世界杯比赛了。

A 미스터 김 축구 좋아하세요.
您喜欢足球吗?

B 아니오,저는 야구를 좋아해요.
不,我喜欢棒球。
축구는 가끔 보지만,
偶尔看看足球,
별로 안 좋아해요.
但不太喜欢

A 그런데 오늘 저녁에 한가해요?
那么,今晚有空吗?

B 아니오, 오늘 저녁은 시간이 없어요.
今晚没空。
제 친구하고 선약이 있어요.
我约了朋友。

A 그럼,내일 저녁은 시간이 있어요?
那么,明天有空吗?

B 내일은 시간이 있어요.
有。

A 내일 저녁 모처럼 저녁이나 같이 할까요?
明晚一起吃晚饭吧?

B 예,아주 좋아요.어디가 좋겠어요?
太好了,在那儿?

A 강남에 있는 맛나 식당에 가요.
去江南的美味餐厅。

B 그럼,내일 일이 끝나자마자 전화하세요.
好的,明天下班就打电话。

A 그렇게 하겠어요.
行。

B 그럼,내일 만나요.
明天见。

A 예,내일 봐요.
好的,明天见。


어휘 词汇

미스터 先生
거기 那里
가끔 偶尔
친구하고 和朋友
강남 江南
그렇게 那样
놀다 玩
야구 棒球
저녁 晚上
저녁식사 晚饭
그럼(그러면) 那么
오래간만 很久
축구 足球
특별히 特别的
모처럼 特别
끝내다 结束
뭘 什么
월드컵 世界杯
한가하다 闲
선약 预约
-자마자 一...就...

第 43 课 在咖啡厅
제 43 과 커피숍에서 在咖啡厅

대화 对话

A 박양,오래간만입니다.
朴小姐,好久不见。
지금 바쁘지 않아요?
现在不忙吗?

B 예,별로 바쁘지 않아요.
不忙,
무슨 좋은 계획이라도 있어요?
有什么好计划?

A 뭐 없어요.같이 커피나 마시러 갈까요?
没有,一起去喝杯咖啡吧?

B 좋아요.어느 커피숍에 가시겠어요?
好,去哪家咖啡厅?

A 제가 잘 아는 커피숍이 있어요.
有一家很熟的咖啡厅。
그 다방은 아가씨도 친절해요.
那里的小姐很亲切。
분위기도 좋고 음악도 아주 좋아요.
气氛好,音乐也好。

B 그럼,그 다방으로 갑시다.
那么就去那家吧。

(20 분 후) 20 分钟后

C 어서 오세요.1 층은 자리가 없는데요.
请进。一层没有空位了。
아래층으로 내려 가십시오.
请到楼下吧,
거기가 더 조용하고 분위기가 좋아요.
那里更安静,气氛也好。

A 어디든지 좋아요.
那里都行。

C 뭐 드시겠어요?
喝点什么?

A 저는 커피를 한 잔 주세요.
我要咖啡。

B 저는 커피를 마시고 싶지 않아요.
我不想喝咖啡,
커피를 마시면 배가 아파요.
一喝咖啡就肚子痛。
그래서 저는 생강차를 하겠어요.
我要生姜茶。

A 박양,전에 생강차를 드신 적이 있어요?
朴小姐,以前喝过生姜茶吗?

B 아니오,처음입니다.
没有。这是第一次。

C 커피하고 생강차 여기 있어요,
给你咖啡和生姜茶,
맛있게 드세요.
请慢用。

B/A 감사합니다.
谢谢。

어휘 词汇

별로 不怎么
계획 计划
어느 哪个
커피숍 咖啡厅
친절하다 亲切
음악 音乐
아래층 楼下
조용하다 安静
배가 아프다 肚子疼
전前
알다 知道
아가씨 小姐
분위기 气氛
1 층 一层
내려가다 下去
어디든지 哪儿
생강차 生姜茶
처음 第一次
맛 있게 好吃
무슨 什么

第 44 课 几号
제 44 과 며칠 几号

대화 对话

A 왕천,오늘이 며칠입니까?
王川,今天几号?

B 벌써 십이월 십일이에요.
12 月 10 号。

A 그럼,오늘이 무슨 요일이지요?
那么,今天星期几?

B 금요일이에요.
星期五。

A 아,참 세월이 빠르군요.
哦,日子过的真快。
한국에 온 지 벌써 석 달이되었어요.
到韩国已经三个月了。

B 벌써 그렇게 되었어요?
已经三个月了?
세월처럼 빠른 것은 없군요.
真是岁月如梭啊。

A 맞아요.
是啊。
참 세월이 빨리 가는군요.
日子过得真快。

B 그런데 요즈음 서울 생활이 어때요?
那么,最近在首尔生活过得怎么样?

A 서울 생활이 재미있지만,
首尔的生活虽然有趣,
가끔 어려울 때도 있어요.
但是有时候也很苦,
때때로 외롭기도 하고,고국이 그리워요.
有时候寂寞,思念祖国,
부모님 보고 싶을 때가 많아요.
想念父母的时候很多。

B 맞아요,저도 그래요.
我也是。
가끔 편지를 받기도 하고,
经常收到信,
전화를 하기도 하지만,
也打电话,
고국에 가고 싶을 때가 많아요.
想回国的时候很多。

A 외로올 때, 종종 서로 만납시다.
感到孤单的时候,就见面吧。

B 그럽시다.
好的。

어휘 词汇

며칠 几号
십일 10 日
금요일 星期五
-ㄴ지 (词尾)
석 달 三个月
가끔 经常
때때로 有时
고국 祖国
편지 信
종종 经常
십이월 12 月
요일 星期
세월 岁月
빠르다 快
빨리 快
외롭다 孤独
어렵다 难
맞아요 对
받다 收到
그럽시다 就那样吧

第 45 课 看电影
제 45 과 영화 구경 看电影

대화 对话

A 김 선생,취미가 뭐예요?
金先生,你的爱好是什么?

B 특별한 것은 없지만
没什么特别的,
영화구경이나 무언가 수집하는 거예요.
就是喜欢看电影还有收集东西。

A 그럼,제가 시간이 있는데,
那么,我现在有时间。
지금 같이 영화보러 가실 거예요?
一起去看电影怎么样?

B 아니오,지금은 무척 바쁩니다.
不行,我现在非常忙。
내일 오전까지는 끝낼 수 있어요.
明天上午之前能结束。

A 그러면 내일도 바쁩니까?
那明天也很忙吗?
바쁘지 않으면 한국 영화나 보러 갑시다.
不忙的话一起去看韩国电影吧?

B 내일은 바쁘지 않습니다.
明天不忙。
내 여자 친구 왕리도 한국영화를 보고 싶어 하니까
我女朋友王丽也很喜欢看韩国电影
같이 가도 될까요?
可以一起去吗?

A 네.되고 말고요.
当然。

B 그럼,내일 갈 때,내 사무실에 들리 주세요.
那么,明天去的时候来我办公室吧,
왕리도 내 사무실로 오도록 전화하겠어요.
我让王丽也过来。
내일 같이 갑시다.
明天我们一起去。

A 내일 퇴근 시간 무렵 사무실로 가겠어요.
明天下班的时候我去办公室。

B 내일 내 사무실에서 만납시다.
那明天在我办公室见

A 잘 가세요.
再见。

B 잘 있어요.
再见。

A 아 참, 내일 무슨 일이 생기면,
对了,明天要是有什么事的话,
미리 전화하세요.
事先打个电话吧。

B 예,알았어요.
知道了。

어휘 词汇
취미 爱好
수집하다 收集
특별하다 特别
한국 영화 韩国电影
퇴근시간 下班时间
미리 事先
영화구경 看电影
시간 时间
오전에 上午
들르다 顺便
수집 收集
끝내다 完成
무척 非常
사무실 办公室
알다 知道
무렵 时候
일 工作
무언가 某事
생기다 发生

第 46 课 在办公室
제 46 과 사무실에서 在办公室

대화 对话

A 똑 똑 똑.
(敲门声)

B 들어오세요. 누구십니까?
请进,您是?

A 저 송경민입니다.
我叫宋京民。
박 선생님의 친한 사업친구입니다.
是朴老师的朋友。

B 전화로 약속하고 오셨어요?
打电话预约了吗?

A 아니오,약속하지 않고 들렸어요.
没有,顺路进来看看。

B 그럼,여기 앉아서 잠깐만 기다리세요.
那么请坐在这里稍等一会。

A 네,감사합니다.
好的,谢谢。

(조금 후에) 过了一会

B 지금 들어가세요.
您现在可以进去了。

A 박 선생님 안녕하세요?
朴先生,你好。
오래간만입니다.
好久不见。

C 네, 오래간만입니다.여기 앉으세요.
是啊,好久不见,请这里坐。
우선 커피 한잔 하시겠어요?
要先喝杯咖啡吗?

A 네,감사합니다.
好的,谢谢。

C 김 양,여기 커피 주 잔 주세요.
金小姐,请给这里来杯咖啡。
송선생님,요즘 사업은 어떠세요?
宋江老师,最近工作怎么样?
가족은 모두 편안합니까?
家人都还好吗?

A 가족도 모두 편안하고 요즘 사업이 잘 돼서,
家人都好,工作也顺利。
기분이 아주 좋아요.
心情非常好。
박 선생 사업은 어때요?
朴老师工作怎么样呢?

C 그러 그렇습니다.
就那样
저는 요즘 사업이 잘 안 돼서 골치 아픕니다.
最近因工作不顺利而头疼。
게다가, 우리집 막내가 공부를 안 해서 큰일입니다.
再加上,我家小儿子不学习是件大事。

A 곧 사업도 잘 되고,
工作马上会顺利的
막내둥이도 이재 열심히 하겠지요!
还有小儿子也会努力学习的。

C 그랬으면 얼마나 좋겠어요?
要是那样该多好啊。

어휘 词汇

똑똑똑 (敲门声)
약속 预约
들어가다 进取
편안하다 舒服
골치 아프다 头疼
곧 马上
들어오다 进来
사업 工作
들르다 顺便
우선 首先
잘 되다 顺利
게다가 而且
친하다 亲密
조금 一点儿
가족 家人
기분 心情
막내둥이 小儿子
그렇다 是
후에 后
모두 都
그저 그렇다 就那样
큰일 大事

第 47 课 在洗衣店
제 47 과 세탁소에서 在洗衣店

대화 对话


A 안녕하세요?
你好。
이 옷 좀 세탁해 주세요.
请给我洗一下衣服。

B 어서 오세요.드라이클리닝할 것인가요?
请进。需要干洗吗?

A 네,그런데 얼마나 걸려요?
是的,需要多长时间?

B 이틀 쯤 걸려요.모레 오세요.
两天左右。后天来取吧。

A 지금 돈이 없는데 찾을 때 내도 돼요?
现在没带钱,取衣服的时候交钱可以吗?

B 물론요. 옷 찾으실 때 내시면 돼요.
当然可以,到时候再交

A 알겠습니다. 안녕히 계세요.
知道了。再见。

B 모레 오후에 오세요.
后天下午来吧。

(이틀 후에)
(两天后)

A 맡긴 옷 찾으러 왔는데요.
我来取衣服。

B 언제 뭘 맡기셨죠?
是什么衣服什么时候送来的?

A 그저께 코트를 맡겼는데요.
前天送的一件大衣。

B 성함이 어떻게 되세요?
您贵姓?

A 정덕인데요.
我叫郑德。

B 아 참 외국분이시죠?
哦,是外国人吧?
어느 나라에서 오셨어요?
从那个国家来的?

A 중국에서 왔어요.
中国来的。

B 한국말을 아주 잘 하시네요.
韩国语说的真好。
이 코트 선생님 것이에요?
这件大衣是您的吧?

A 네, 맞아요. 얼마예요?
是的,多少钱?

B 오천원이에요.
5 千元。

어휘 词汇

옷 衣服
걸리다 花费
알다 知道
코트 大衣
외국 분 外国人
세탁하다 洗
이틀 两天
오후 下午
성함 姓名
어느 나라 哪国
드라이클리닝 干洗
모레 后天
후에 后
어떻게 되세요 是什么
중국 中国
며칠 几天
찾다 找
맡기다 委托
정덕 郑德
맞아요 对

第 48 课 在加油站
제 48 과 주유소에서 在加油站

대화 对话


A 안녕하세요.기름 좀 넣어 주세요.
您好。请帮我加油。

B 어서 오세요. 어떤 것을 넣어 드릴까요?
欢迎光临,加什么油?

A 가장 좋은 휘발유를 넣어 주세요.
加最好的。

B 얼마나 넣을까요?
加多少?

A 이만원 어치 넣어 주세요.
两万块的
아니오,가득 넣어 주세요.
不,加满吧。

B 다 됐습니다.
好了。

A 현금이 없는데 카드로 내도 돼요?
我没有现金,可以用卡吗?
그리고 얼마이에요?
多少钱?

B 예,돼요. 삼만이천 원입니다.
可以。一共三万两千元。

A 카드 여기 있어요.
给您卡。

B 잠깐 기다리세요. 여기 사인해 주세요.
稍等。请在这里签名。

A 예,사인해 드리죠.
好的。

B 감사합니다.또 오세요!
谢谢,欢迎再来。

A 안녕히 계세요.
再见。

B 안녕히 가세요.
再见。

어휘 词汇

기름 汽油
어치 相当于
카드 卡
넣다 加
가득 满
사인하다 签名
가장 最
다 되다 好了
신용카드 信用卡
휘발유 汽油
현금 现金
또 再

第 49 课 在美容院
제 49 과 미용실에서 在美容院
대화 对话

A 어서 오세요.뭘 도와 드릴까요?
请进,我能帮你做点什么?

B 파마하는데 얼마예요?
烫发多少钱?

A 삼만 원인데요.
3 万元。

B 그렇게 비싸요?커트만 하면 얼마예요?
那么贵,光剪发多少钱?

A 만 원이에요.
1 万元。
아가씬 파마가 더 어울릴 것 같은데 ……
小姐您更适合烫发。

B 너무 비싸서 파마를 못하겠네요.
太贵了不能做。

A 그럼 외국사람이니까,
好吧。您是外国人,
특별히 싸게 해 드리죠.
所以特别给您优惠,
이만 원에 해 드리겠어요.
2 万元怎么样?
손톱에 매니큐어는 서비스로 해 드릴게요.
再给您免费做指甲。

B 그럼,좋아요.깎아 주신단 말이죠?
那好吧,您是说给我打折,对吧?

A 옷 벗고 이쪽으로 앉으세요.
请把外衣脱了,坐在这儿 。

B 예쁘게 잘 해 주세요.
请帮我做漂亮点。

A 네 ,걱정하지 마세요.
放心吧,
아가씨는 저회 미용실에 처음 오세요?
您是不是第一次到我们美容院?

B 네,처음 와요.
恩,第一次。
왠지 요금이 비쌀 것 같아서 못 왔어요.
我觉得这里比较贵,所以没来过。

A 저회 가게는 싼 편이에요.
我们算是便宜的了。
자주 오세요.이렇게 예쁘신데,
以后常来吧,您这么漂亮,
파마를 하면 너무너무 예쁠 거예요.
烫了发会更漂亮的。
꼭 유면한 여배우 같으네요.
一定像个女明星。

B 너무 칭찬하지 마세요.
您过奖了。

A 앞으로 자주 오세요.
以后经常来吧,
요금도 잘해 드릴게요.
会给您便宜些的。

어휘 词汇

돕다 帮助
어울리다 适合
싸게 便宜
매니큐어 指甲油
옷 벗다 脱衣服
아가씨 小姐
요금 费用
꼭 一定
앞으로 以后
파마 烫发
너무 太
손돕 指甲
-말이다 意思
걱정하다 担心
왠지 不知为什么
너무너무 太
칭찬하다 称赞
그렇게 那样
외국사람 外国人
싸다 便宜
깎아주다 打折
예쁘게 漂亮
처음 第一次
자주 经常
여배우 女演员
잘 해 드리다 好好服务
커트 剪发
특별히 特别地
서비스 服务
이쪽 这边
미용실 美容院
가게 店
유명한 有名的

第 50 课 在美容院
제 5 0 과 공항에서 在机场
대화 对话
A 입국신고를 해야합니다.
需要办理入境申请。


B 입국신고서와 여권을 내면 됩니까?
叫入境申请表和护照就可以了吗?
A 네,학생입니까?
是的。你是学生吗?


B 네,그렇습니다.
是的 。
한국말을 더 공부하려고 왔습니다.
我想再学习一下韩语.
현제 북경외국어대학교 한국어과 학생입니다.
现在是北京外国语大学韩语专业的学生


A 서울에 얼마 동안 있을 예정입니까?
打算在首尔逗留多长时间?


B 약 6 개월간 연세대학에서 어학연수를 받습니다.
在延世大学研修 6 个月。A 좋습니다.
好的 。
한국말을 잘 하시는군요.
韩语说的不错。
저쪽 짐 찾(찬)는 곳으로 가세요.
请到那边取行李。
찾고 나서 세관 신고대로 가세요.
之后到海关申报处。


B 감사합니다.여권에 스탬프를 찍었으면 돌려 주세요.
谢谢,护照盖完章请还给我。


A 여기 있습니다.
给您 。


(조금 후에) (过了一会儿)


B 세관 신고서만 내면 됩니까?
只交海关申请表就可以了吗?


C 여권도 보여 주세요.
护照也给我看一下。
가방에는 무엇이 들어 있습니까?
包里装的是什么?


B 주로 공부할 책과 옷들입니다.
主要是学习用的书和衣服。
가방을 열어야 합니까?
要打开吗?


C 아닙니다.술이나 담배 있습니까?
不用了。有烟和酒吗?


B 위스키 두 병뿐인데요.
有两瓶威士忌。
담배는 없습니다.
没有烟。
담배는 피우지 않아요.
我不抽烟的。


C 위스키 한 병까지만 허락되는데요.
只允许带一瓶威士忌。

B 선물용으로 가져 온 것 뿐이에요.
这只是我带的一点礼物。
아주 싸요. 허락해 주세요.아저씨.
很便宜的,请你允许了吧。


C 좋습니다.학생이니까 특별히(특뼈리) 허락해 드리죠.
好吧,你是学生就特许一次吧。


B 아저씨,감사해요.
谢谢 。

词汇
어휘

입국(입꾹) 入境
期间
동안
语言研修
어학연수
韩语专业
한국어과
申报处
신고대
给看
보여 주다


允许
허락하다
申报表
신고서
大学
대학

찾다
印章
스탬프

가방

담배
送礼用
선물용
여권 (여꿘) 护照
(个)月
개월
行李

地方


찍다
衣服(复数)
옷들
威士忌
위스키

가져오다
打算
예정

받다
海关
세관
还回
돌려주다

열다


특별히(특뼈리) 特别地
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản