Tự nhận xét kết quả tập sự

Chia sẻ: taonemay108

Tài liệu tham khảo chuyên về biểu mẫu, văn bản - Tự nhân xét kết quả tập sự.

Nội dung Text: Tự nhận xét kết quả tập sự

 

  1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐƠN VỊ:................................................. Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -----o0o----- TỰ NHẬN XÉT KẾT QUẢ TẬP SỰ I. Sơ lược: 1. Họ tên: ........................................................ 2. Đơn vị: ........................................................ 3. Tốt nghiệp:................................., môn: ......................................năm: ............................................................ 4. Tập sự từ: .........................đến ................................... 5. Công việc đang phụ trách: ..................................................................................................................................... II. Nội dung báo cáo: 1. Phẩm chất đạo đức: ..................................................................................................................................... .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. 2. Năng lực trình độ và kết quả làm việc trong thời gian tập sự: ..................................................................................................................................... .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. 3. Ý thức chấp hành kỷ luật, nội quy, quy chế của cơ quan: ..................................................................................................................................... .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. 4. Về việc chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà Nước: .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. Long Xuyên, ngày ……… tháng …….… năm 20…….. Người báo cáo
  2. TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐƠN VỊ:................................................. Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------------- ĐÁNH GIÁ, NHẬN XÉT KẾT QUẢ TẬP SỰ I Sơ lược. 1. Giáo viên tập sự: ……………………………………………………………………………………… 2. Giáo viên hướng dẫn tập sự: ……………………………………………………………………………………… II Nội dung. Đánh giá theo 4 nội dung của báo cáo giáo viên tập sự: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Long Xuyên, ngày ……… tháng ……… năm ……… Hiệu trưởng Trưởng đơn vị Giáo viên hướng dẫn tập sự CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  3. Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ____________________ ĐƠN XIN XÉT BỔ NHIỆM NGẠCH Kính gửi : SỞ NỘI VỤ TỈNH AN GIANG Họ và tên : ................................................................................................. Ngày sinh : ................................................................................................. Nơi sinh : ................................................................................................. Quê quán : ................................................................................................. ................................................................................................... Chuyên môn :.................................................................................................. Bằng cấp :.................................................................................................. Đơn vị công tác : ................................................................................................. Ngày hợp đồng : ................................................................................................. Ngạch hợp đồng :................................................................................................. Nay tôi làm đơn này kính xin Sở Nội vụ tỉnh An Giang xem xét để tôi được bổ nhiệm ngạch theo nghị định 116/2003/NĐ-CP.  Long Xuyên, ngày ...... tháng ....... năm 20……... Người làm đơn  
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản