Tự nhiên xã hội 1 - Bài 27, 28

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
59
lượt xem
10
download

Tự nhiên xã hội 1 - Bài 27, 28

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1. Kiến thức: HS biết: Các em quan sát, nói được các bộ phận chính của Mèo. 2. Kỹ năng: Nói về đặc điểm của con Mèo và ích lợi việc nuôi Mèo. 3. Thái độ: Có ý thức chăm sóc Mèo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tự nhiên xã hội 1 - Bài 27, 28

  1. Bài 27 Con Mèo I. M C TIÊU: 1. Ki n th c: HS bi t: Các em quan sát, nói ư c các b ph n chính c a Mèo. 2. K năng: Nói v c i m c a con Mèo và ích l i vi c nuôi Mèo. 3. Thái : Có ý th c chăm sóc Mèo. II. DÙNG D Y H C: - GV: - HS: III. HO T NG D Y – H C: 1. On nh t ch c: 2. Ki m tra bài cũ: Hôm trư c các con h c bài gì? (Con Gà) - Gà có nh ng b ph n chính nào? ( u, mình, 2 chân, 2 cánh) - Gà i b ng gì? - Nh n xét ti t h c bài cũ 3. Bài m i:
  2. Ho t ng c a GV Ho t ng c a HS Gi i thi u bài m i: Con Mèo H 1: Quan sát con mèo M c tiêu : HS bi t ư c các b ph n bên ngoài c a con mèo Cách ti n hành GV h i: - HS nói v con Mèo c a mình. - Nhà b n nào nuôi Mèo? - Nói v i c l p nghe v con Mèo c a nhà em - HS quan sát Mèo trong tranh. - Cho HS quan sát con Mèo trong tranh v HS th o lu n nhóm ôi. - Mô t lông, ch , nói rõ các b ph n bên ngoài c a con Mèo, lông màu? - Con Mèo di chuy n như th nào? - GV theo dõi s a sai cho nh ng b n chưa bi t - GV cho 1 s em lên 1 em h i, 1 em tr l i v i n i dung như ã yêu c u? - GV cùng l p nh n xét tuyên dương. - HS theo dõi K t lu n: Toàn thân Mèo ư c bao ph 1 l p lông m m - Mèo có u, mình, uôi và 4 chân, m t Mèo to, tròn và sáng, trong bóng t i con ngươi dãn ra. Mèo có mũi và tai r t thính.
  3. - Răng Mèo s c x th c ăn. Mèo i b ng 4 chân, bư c i nh nhàng, leo trèo gi i. - Th o lu n chung H 2: Th o lu n chung - B t chu t. M c tiêu: HS bi t ích l i c a vi c nuôi Mèo. Cách ti n hành : GV nêu câu h i - Ngư i ta nuôi Mèo làm gì? - Mèo dùng gì săn m i? - Móng vu t chân, răng. - GV cho HS quan sát 1 s tranh và ch ra âu là tranh con Mèo ang săn m i? - Em cho Mèo ăn b ng gì? Chăm sóc nó như th nào? - Mèo ăn cơm, rau, cá. K t lu n: Nuôi Mèo b t chu t, làm c nh. - Móng chân Mèo có vu t s c, bình thư ng nó thu móng l i, khi v m i nó m i giương ra. - Em không nên trêu ch c Mèo làm cho Mèo t c gi n, n u b Mèo c n ph i i chích ng a ngay. H 3: H n i ti p M c tiêu : HS n m ư c n i dung bài h c Cách ti n hành C ng c : V a r i các em h c bài gì? - Mèo có nh ng b ph n chính nào? - HS tr l i - Lông Mèo như th nào?
  4. Theo dõi HS tr l i D n dò:V nhà xem l i n i dung bài v a h c - Nh n xét ti t h c.
  5. Bài 28 Con Mu i I. M C TIÊU: 1. Ki n th c: HS quan sát, bi t ư c các b ph n chính c a con Mu i. 2. K năng: Bi t ư c nơi s ng c a Mu i. 3. Thái : Tích c c tiêu di t Mu i. II. DÙNG D Y H C: - GV: Tranh minh ho cho bài d y. - HS: III. HO T NG D Y – H C: 1. On nh t ch c: 2. Ki m tra bài cũ: GV Cho l p nêu bài h c hôm trư c (Con Mèo) - Mèo có nh ng b ph n chính nào? - Nh n xét bài cũ 3. Bài m i: Ho t ng c a GV Ho t ng c a HS Gi i thi u bài m i: Con Mu i
  6. H 1 Trò chơi M c tiêu : HS bi t ư c tác h i c a con mu i, các b ph n bên ngoài c a con mu i. Cách ti n hành GV cho l p chơi: Con Mu i ‘Có con Mu i vo ve vo ve, chích cái mi ng hay nói - HS c l p hát. chuy n, chích cái chân hay i chơi, chích cái tay hay ánh b n, ôi da! au quá! Em p cái b p mu i ch t.’ - V y t i sao ta l i p ch t Mu i? - Nó hút máu ta. - GV cho HS quan sát con Mu i trong tranh ư c phóng to và tr l i câu h i: - Con hãy ch các b ph n bên ngoài c a con Mu i? - Con Mu i to hay nh ? - Có u, mình, chân và cánh. - Khi p con Mu i em th y con Mu i c ng hay m m? - Mu i dùng vòi làm gì? - Con Mu i m m. - Con Mu i di chuy n như th nào? -C 1s i di n lên trình bày. - B ng chân, cánh. - GV theo dõi, nh n xét. H 2: Liên h th c t M c tiêu :HS bi t ư c mu i s ng âu, cách phòng tr , tiêu di t mu i . Cách ti n hành GV nêu câu h i v i các n i dung sau:
  7. - Mu i s ng âu? - Tác h i c a Mu i? - Cách di t tr Mu i? - Vào lúc nào em hay nghe ti ng Mu i vo ve? - GV theo dõi các em th o lu n: -C 1s i di n lên trình bày: 1 em h i 1 em tr l i. - L p nh n xét, tuyên dương. - Th o lu n nhóm. K t lu n: Mu i t ta s b m t máu và Mu i là trung tâm truyên b nh t ngư i này sang ngư i khác. Các b nh như s t xu t huy t, s t rét. - Các em ng c n ph i m c màn, nh c ba m thư ng xuyên di t Mu i, phun thu c tr Mu i. H 3 : Ho t ng n i ti p M c tiêu : HS n m ư c n i dung bài h c Cách ti n hành GV nêu câu h i c ng c : V a r i các em h c bài gì? - Mu i là con v t có ích hay có h i? - Mu n tiêu di t Mu i ta ph i làm gì? - Hãy nêu các b ph n chính c a con Mu i D n dò: V nhà các con c n phòng , tránh không cho mu i
  8. t,tiêu di t mu i thư ng xuyên. - Nh n xét ti t h c.
Đồng bộ tài khoản