Từ tư tưởng Hồ Chí Minh đối với công tác giáo dục, nghĩ về nền giáo dục hiện nay

Chia sẻ: xuantrach

Trong tập sách "Hồ Chí Minh bàn về công tác giáo dục" do Nhà xuất bản sự thật Hà Nội ấn hàng năm 1972 đã tập hợp nhiều bài viết của người bàn về công tác giáo dục.

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản