Tư tương HCM về đảng cộng sản Việt nam

Chia sẻ: thanhphuc_baoai

Trong thế giới bây giờ chỉ có cách mệnh Nga là đã thành công và thành công đến nơi, nghĩa là dân chúng được hưởng cái hạnh phúc tự do, bình đẳng thật...”Hồ Chí Minh đánh giá về con đường cứu nước của: +Phan Bội Châu: “Đưa hổ cửa trước, rước beo cửa sau”. +Phan Chu Trinh: “Chẳng khác gì xin giặc rủ lòng thương” +Hoàng Hoa Thám: “ Vẫn nặng về cốt cách phong kiến

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Tư tương HCM về đảng cộng sản Việt nam

Chương III:
TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Trình bầy: Nhóm 4
DANH SÁCH THÀNH VIÊN


1, NGUYỄN THỊ KIM OANH 9, ĐỖ THỊ QUỲNH

2, VŨ THỊ OANH 10, PHẠM THỊ QUỲNH

3, NGUYỄN THỊ PHÚC 11, LÊ HỒNG SƠN

4, ĐINH THỊ PHƯƠNG 12, PHẠM THỊ HỒNG THẮM

5, LƯƠNG MINH PHƯỢNG 13, TRƯƠNG THỊ THẮM

6, PHẠM THỊ QUYÊN 14, NGUYỄN THỊ THẮM

7, PHÙNG THỊ QUYÊN 15, HÀ THỊ THANH

8, ĐẶNG THỊ XUÂN QUỲNH
NỘI DUNG TRÌNH BẦY


I,Quan niệm của Hồ II, Tư tưởng Hồ Chí Minh
Chí Minh về vai trò và về xây dựng đảng trong
bản chất của ĐCSVN sạch, vững mạnhVai Quan
Về sự Bả n Xây dựng Nội
niệm
trò
ra đời chất Đảng – dung
của của
của của Quy luật công tác
ĐCS ĐCS tồn tại và
ĐCS ĐCS xây
VN VN phát triển dựng
VN VN
cầm của ĐCS
quyền Đảng VN
I, QUAN NIỆM CỦA HỒ CHÍ MINH VỀ VAI TRÒ VÀ
BẢN CHẤT CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

1, Về sự ra đời của Đảng Cộng Sản Việt Nam

Cách mạng trước hết cần có Đảng

Quan điểm của chủ nghĩa Mác- LêNin
• “ Trong thế giới bây giờ chỉ có cách mệnh
Nga là đã thànhệcông và thành công đến
Kinh nghi m của
cách mạng thế giới
nơi, nghĩa là dân chúng được hưởng cái
hạnh phúc tự do, bình đẳng thật...”
• ( Hồ Chí Minh toàn tập, t 2, tr
280)
Kinh nghiệm của
cách mạng Việt
Nam
Hồ Chí Minh đánh giá về con đường cứu nước của:
+Phan Bội Châu: “Đưa hổ cửa trước, rước beo cửa sau”.
+Phan Chu Trinh: “Chẳng khác gì xin giặc rủ lòng thương”
+Hoàng Hoa Thám: “ Vẫn nặng về cốt cách phong kiến”
3 tổ chức cộng sản hoạt động riêng rẽ


AN NAM CỘNG SẢN ĐẢNG
ĐÔNG DƯƠNG CỘNG SẢN ĐẢNG
ĐÔNG DƯƠNG CỘNG SẢN LIÊN ĐOÀN
Đảng cộng sản Việt Nam ra đời là một tất yếu lịch sử
PH
O
NG
TR
C
MÁ ÀO
CN CÔ
NG
NH
ÂN

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
PHONG TRÀO YÊU NƯỚC
Đảng lựa chọn con đường xây dựng đường
lối chiến lược , sách lược cách mạng


“Muốn khỏi đi lạc
hướng, quần chúng
phải có Đảng lãnh đạo
để nhận rõ tình hình,
đường lối và định
phương châm cho đúng”
Tổ chức,đoàn kết, tập hợp lực lượng cách mạng


“Cách mạng trước hết cần có đảng, để
trong thì vận động, tổ chức dân chúng,
ngoài thì liên lạc với các dân tộc bị áp
bức và vô sản giai cấp mọi nơi”
(Đường cách mệnh)
Vai trò tiên phong gương mẫu của đảng viên
“ĐẢNG VIÊN ĐI TRƯỚC, LÀNG NƯỚC THEO SAU”
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM LÀ ĐẢNG CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN
của giai
ng
ng
g của Đả g Việt Nam là Đả ải là
n
iêu, lí tưở ộn h
nên nó p
Mục t ng Lao đ g

n lao độn
vì vậy Đ dâ
“Chính và nhân r175).
ân tập, t6, t
nh
ệt Nam”
ấp công àn
( HCM to
i
c
dân tộc V
a
Đảng củ
g
a Đản

u ận c
l

ưởng
t
ng tư

Nền t
n của hiêm
cơ bả ch ng
c
ổ chứ một cá
t y
ắc xâ
n tắc hủ t
t
ê
Nguy ảng tuân g nguyên ô
cấp v
Đ n
: i
ẽ nhữ ới của gia
Đảng ch
chặt m
kiểu
túc,
Đảng
dựng
sản
Hồ Chí Minh đọc báo cáo chính trị tại đại hội II
4, Quan niệm của Đảng Cộng
Sản Việt nam cầm Quyềna, Đảng lãnh đạo nhân dân giành chính quyền tr ở
thành đảng cầm quyền
“Cách mạng Việt Nam sẽ
đi theo con đường của
cách mạng tháng mười”
đời
a,
m rạngg lịich
á a t dâ
tcNch mron n g ác
g iệ
n Vốc àmớiho

g ng làphảig m c
n ô s c tran l
n
“gôcộ trưột
c ng ớ
Đảnnhưng m
dấu
h
đánngộ” tộc
dân
sử
“Bây giờ học thuyết nhiều, chủ nghĩa
nhiều. Nhưng chủ nghĩa chân chính
nhất, cách mệnh nhất là chủ nghĩa
Mác-Lênin”
B, Quan niệm của Hồ Chí Minh về đảng
cầm quyền dân là chủ
“ Đảng cầm quyền là Đảng tiếp
tục lãnh đạo sự ngiệp cách
mạng trong điều kiện Đảng đã
lãnh đạo quần chúng nhân dân
giành được quyền lực nhà nước
và Đảng trực tiếp lãnh đạo bộ
máy nhà nước đó để tiếp tục
hoàn thành sự nghiệp dân tộc,
dân chủ và chủ nghĩa xã hội”
Mục đích, lý tưởng của đảng cầm quyền
i ích a
ó lợ h củ
g c i íc
hôn i lợ
ta k goà d ân
g
ản c n n h ân
Đ kh á củ a
nào ốc
qu
tổ
Đảng cầm quyền vừa là người lãnh
đạo vừa là người đầy tớ trung thành
của nhân dân
Phải có đạo đức cách mạng
Người lãnh đạoCó tài năng, năng lực
Trung thành với lợi ích của nhân dânLÀ NGƯỜI ĐẦY TỚ

Toàn tâm toàn ý phục vụ nhân dân
1, xây dựng Đảng – Quy luật tồn
tại và phát triển của đảng

a
Đản , Hồ Ch
g ph í Min
ải th h kh
ư ờn
g xu ẳng định
yên
tự xâ
y dự
ng
g
h đốn Đản
dựng, chỉn
c đích xây
Mụ


mạnh
vững
g sạch
n
ng tro
ng Đả
xây dự
ệm vụ
Nhi
Quan điểm chỉ đạo xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh
Về thực
Về lý luận
tiễn
2, NỘI DUNG XÂY DỰNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM


a, Xây dựng Đảng về tư tưởng, lý luận“Chủ nghĩa Mác-Lênin
trở thành nền tảng tư
tưởng, kim chỉ nam
cho hành động của
Đảng Cộng Sản Việt
Nam”
• Vận dụng chủ nghĩa Mác- Lênin cần
chú ý:
- Phải phù hợp với từng đối tượng
- Phải phù hợp với từng hoàn cảnh
- Học tập, kế thừa những kinh nghiệm
tốt của Đảng Cộng Sản khác, đồng
thời tổng kết kinh nghiệm của mình để
bổ sung chủ nghĩa Mác- Lênin
- Tăng cường đấu tranh
Xây
XÂY DỰNG ĐẢNG VỀ CHÍNH TRỊXây dựng đường lối cách mạng khoa học
và đúng đắn: Đảng thực hiện vai trò lãnh
đạo của mình, chủ yếu bằng việc đề ra
cương lĩnh, đường lối chiến lược,
phương hướng phát triển kinh tế -xã hội
cũng như sách lược và những quy định
mục tiêu phát triển của xã hội theo
hướng lâu dài cũng như của từng giai
đoạn
C, XÂY DỰNG ĐẢNG VỀ TỔ CHỨC, BỘ MÁY, CÔNG TÁC CÁN BỘ

Hệ thống tổ chức của đảng
Chi bộ
ĐẢNG

QUẦN CHÚNG
CÁC NGUYÊN TẮC TỔ CHỨC SINH HOẠT ĐẢNG

Tập trung dân chủ

Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách

Tự phê bình và phê bình

Kỷ luật nghiêm minh, tự giác
Đoàn kết thống nhất trong Đảng
Cán bộ, công tác cán bộ của Đảng
“ cán bộ là cái dây chuyền trong bộ máy. Cái dây chuyền
cán
mà không tốt, không chạy thì động cơ dù có tốt toàn bộ
máy cũng không chạy. Cán bộ là người đem chính sách
của chính quyền, của đoàn thể thực hiện trong dân chúng.
Cán bộ không tốt thì dù chính sách có hay, có t ốt cũng
không thực hiện được”
CÔNG TÁC CÁN BỘ VÀ CHÍNH
SÁCH CÁN BỘ CẦN TẬP TRUNG
CÁC VẤN ĐỀ
Huấn luyện cán bộ
Dạy và dùng cán bộ
Lựa chọn cán bộ
Chính sách đối với cán bộ
D, XÂY DỰNG
ĐẢNG VỀ ĐẠ
O ĐỨ CMột đảng chân chính, cách mạng phải có đạo
đức. Chính nó tạo nên uy tín và sức mạnh của
Đảng: “ có đạo đức cách mạng trong sáng Đảng
ta mới lãnh đạo nhân dân đấu tranh giải phóng
dân tộc, làm cho tổ quốc giàu mạnh, đồng bào
sung sướng. Đó là mục tiêu, lý tưởng của đảng
và cũng là tư cách số một của Đảng cầm quyền”
ức của
t đạ o đ hí
ẩm chấ chính, c
h và ph , liêm,
Tư các n, kiệm
ảng: cầ .
Đ
g vô tư
côn
Phươn
g p há
tranh p rèn
chống luyện
chờ d
ịp để chủ nghĩa đạo đức: đ
ấu
phát t cá nhâ
đức cá riển, đ n–“n
ch mạ ể che
một d
l ấp đ ạ ó s ẽ
ng, để
ạ đấ u
tranh ngăn trở t
mạng o
” a một
cho sự
lòng
nghiệ
p cách
KẾT LUẬN
* Sáng tạo lý luận của Hồ Chí Minh.
+ Về sự hình thành Đảng Cộng sản Việt Nam
+ Về bản chất của Đảng Cộng sản Việt Nam
+ Lý luận về Đảng Cộng sản Việt Nam cầm quyền
+ Quan niệm xây dựng Đảng về đạo đức
* Ý nghĩa của việc học tập.
nghĩa
- Thấy rõ vai trò lãnh đạo không thể
Th
thiếu được của Đảng trong cách mạng Việt
Nam
- Tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo
Tin
đúng đắn của Đảng
- Tham gia thực hiện đường lối, chính
Tham
sách của Đảng; tham gia xây dựng Đảng
trong sạch, vững mạnh về mọi mặt
- Có phương hướng phấn đấu trở thành

Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản