Tư tưởng Hồ Chí Minh - Chương 5

Chia sẻ: quan_pc

Đến với CN Mác – Lênin, Bác hiểu rõ hơn về:Quần chúng nhân dân là người sáng tạo nên lịch sử, động lực của các cuộc CM.Sức mạnh của quần chúng chỉ phát huy đầy đủ, đúng đắn khi có sự lãnh đạo của một “đảng cách mệnh” chân

Bạn đang xem 20 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản