Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội

Chia sẻ: abcdef_7

Năm 1858, thực dân Pháp nổ súng xâm lược nước ta. Với truyền thống yêu nước, nhân dân ta đã anh dũng đứng lên chống thực dân, phong kiến. Tuy nhiên phong trào khởi nghĩa của các bậc tiền bối Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh… khi ấy đều thất bại, nguyên nhân chủ yếu là do các ông chưa đưa

Nội dung Text: Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội

Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân

tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội
Năm 1858, thực dân Pháp nổ súng xâm lược nước ta. Với truyền

thống yêu nước, nhân dân ta đã anh dũng đứng lên chống thực

dân, phong kiến. Tuy nhiên phong trào khởi nghĩa của các bậc

tiền bối Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh… khi ấy đều thất bại,

nguyên nhân chủ yếu là do các ông chưa đưa ra được đường lối

cứu nước đúng đắn.
Trong bối cảnh đó, Nguyễn Ái Quốc ra đi tìm đường cứu nước

(1911). Sau những năm ở các nước thuộc địa châu Á, châu Phi,

châu Mỹ la-tinh, những kết luận được Người rút ra có ý nghĩa

vô cùng quan trọng trong hành trình tìm đường cứu nước cho

dân tộc Việt Nam. Nguyễn Ái Quốc cho rằng, chủ nghĩa đế quốc

ở đâu cũng tàn ác, vô nhân đạo, là kẻ thù của nhân dân lao động

khắp thế giới. Theo Người, con đường cách mạng vô sản là “con

đường giải phóng chúng ta”, do đó “muốn cứu nước và giải
phóng dân tộc không có con đường nào khác con đường cách

mạng vô sản”, rằng “Chỉ có chủ nghĩa cộng sản mới cứu nhân

loại, đem lại cho mọi người không phân biệt chủng tộc và nguồn

gốc sự tự do, bình đẳng, bác ái, đoàn kết, ấm no trên quả đất,

việc làm cho mọi người và vì mọi người, niềm vui, hòa bình,

hạnh phúc…”.

Bác Hồ tại Phủ Chủ tịch. Ảnh: Tư liệu

Tư tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội (CNXH)

của Người được thể hiện trong luận điểm “Làm tư sản dân

quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng

sản”, là sợi chỉ đỏ xuyên suốt tiến trình vận động của cách mạng

Việt Nam. Trước cảnh nhân dân rên xiết dưới ách áp bức bóc lột

hà khắc của Pháp- Nhật, Chủ tịch Hồ Chí Minh rút ra kết luận:

Nếu không đánh đuổi được Pháp- Nhật thì vận mạng của dân tộc

phải chịu kiếp trâu ngựa muôn đời mà vấn đề ruộng đất cũng

không làm sao giải quyết được”.
Độc lập dân tộc và CNXH tác động biện chứng, tạo tiền đề cho
nhau. Có giành được độc lập dân tộc mới có cơ sở xây dựng

CNXH; xây dựng CNXH là cơ sở để củng cố nền độc lập tự do

của Tổ quốc. Sau khi giành được độc lập dân tộc, Người rất

quan tâm đến chất lượng cuộc sống của người dân, tính ưu việt

của chế độ XHCN. Người nói: “Nếu nước độc lập mà dân không

được hưởng hạnh phúc tự do, thì độc lập chẳng có nghĩa lý gì”.

Khát vọng cháy bỏng của Chủ tịch Hồ Chí Minh là làm sao cho

nước ta được hoàn toàn độc lập, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo

mặc, ai cũng được học hành. Bởi vậy, trong các bài nói, bài viết

của Người khi diễn đạt về CNXH đều toát lên chiều sâu nhân

văn luôn vì lợi ích của nhân dân làm mục tiêu tối thượng.
Viết về 30 năm hoạt động của Đảng, đăng báo Nhân Dân (6-1-

1960), Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ “Nói một cách tóm tắt, mộc

mạc, CNXH trước hết nhằm làm cho nhân dân lao động thoát

khỏi bần cùng, làm cho mọi người có công ăn việc làm, được

ấm no và sống một đời hạnh phúc”; rằng “Mục đích của CNXH

là gì? Nói một cách giản đơn và dễ hiểu là: Không ngừng nâng
cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, trước hết là

nhân dân lao động”. Trong Di chúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn

dặn “Đảng cần phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và

văn hóa, nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân”.
Mặc dù hiện nay đất nước ta trong môi trường hòa bình xây

dựng CNXH, nhưng các lực lượng thù địch đang ra sức dùng

nhiều con đường, bằng nhiều biện pháp khác nhau, từ kinh tế

đến văn hóa, khoa học, công nghệ, dân tộc và tôn giáo, nhằm

thay đổi bản chất của chế độ chúng ta. Hơn lúc nào hết mỗi cán

bộ, đảng viên và nhân dân luôn nâng cao cảnh giác cách mạng,

đồng thuận trong nhận thức và hành động để tư tưởng của Bác

Hồ kính yêu về độc lập dân tộc gắn liền với CNXH được hiện

thực hóa, trường tồn với Đảng và dân tộc ta với mục tiêu dân

giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.
Nguyễn Thế Tư

Theo Báo Gia Lai
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản