TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ GIẢI PHÓNG DÂN TỘC

Chia sẻ: vungocbichphuong

Đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân giải phóng dân tộc: Xuất phát từ nhu cầu khách quan của dân tộc VIỆT NAM,người vạch ra thực chất của vấn đề dân tộc thuộc địa là vấn đề chống chủ nghĩa thực dân,xoá bỏ ách thống trị,áp bức,bóc lột của nước ngoài,giải phóng dân tộc giành độc lập dân tộc,thực hiện quyền dân tộc tự quyết,thành lập nhà nước dân tộc độc lập. Người lên án chế độ hà khắc,sự bóc lột tàn bạo trên lĩnh vực trính trị,kinh tế,văn hoá giáo dục.Người chỉ rõ sự đối kháng giữa các dân tộc bị áp bức với chủ nghĩa thực dân là mâu thuẫn chủ...

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ GIẢI PHÓNG DÂN TỘC

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
VỀ GIẢI PHÓNG DÂN TỘC

SINH VIÊN THỰC HIỆN : LỚP CDOT8LT
HUỲNH THANH QUÂN MSSV:09247111
VÕ TẤN THIỆN MSSV:09245151
DƯƠNG CHÍ DŨNG MSSV:09275431
NGUYỄN TIẾN PHÚC MSSV:09272621
NGUYỄN HỒNG TUẤN MSSV:09262191
TRẦN MINH TRÍ MSSV:09274051
ĐÀO CHẾ TRƯƠNG THẢO MSSV09266291
PHẠM NGỌC SANG MSSV:09246611
TRẦN VĂN BẰNG MSSV:09266721
1:Vấn đề giải phóng dân tộc

 Đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân giải phóng
dân tộc
• Xuất phát từ nhu cầu khách quan của dân tộc
VIỆT NAM,người vạch ra thực chất của vấn đề
dân tộc thuộc địa là vấn đề chống chủ nghĩa
thực dân,xoá bỏ ách thống trị,áp bức,bóc lột của
nước ngoài,giải phóng dân tộc giành độc lập
dân tộc,thực hiện quyền dân tộc tự quyết,thành
lập nhà nước dân tộc độc lập
• Người lên án chế độ hà khắc,sự bóc lột tàn bạo
trên lĩnh vực trính trị,kinh tế,văn hoá giáo
dục.Người chỉ rõ sự đối kháng giữa các dân tộc
bị áp bức với chủ nghĩa thực dân là mâu thuẫn
chủ yếu ở thuộc địa,đó là mâu thuẫn không thể
điều hoà được.
 Lựa chọn con đường phát triển của dân tộc
• Để giải phóng dân tộc,cần xác định con đường
phát triển của dân tộc,vì phương hướng phát
triển dân tộc quy định những nội dung và yêu
cầu trước mắt của cuộc đấu tranh giành độc lập
• Từ quyền con người,HỒ CHÍ MINH đã nâng cao
thành quyền dân tộc”Tất cả các dân tộc trên thế
giới sinh ra đều bình đẳng,dân tộc nào cũng có
quyền sống,quyền sung sướng và quyền tự do”
2: MỤC TIÊU CÁCH MẠNG
GIẢI PHÓNG DÂN TỘC
 Cách mạng xã hội là lật đổ nền thống trị hiện có và
thiết lập một chế độ xã hội mới.Cách mạng ở thuộc địa
trước hết phải”lật đổ ách thống trị của đế quốc”,chứ
chưa phải là cuộc cách mạng xoá bỏ sự tư hữu,sự bóc
lột nói chung.
 HỒ CHÍ MINH luôn phân biệt rõ bọn thực dân xâm lược
với nhân dân các nước tư bản chủ nghĩa.Người kêu gọi
nhân dân các nước phản đối chiến tranh xâm lược
thuộc địa,ủng hộ đấu tranh giành độc lập của nhân
dân VIỆT NAM.
 Ở các nước thuộc địa.Nông dân là nạn nhân chính
của các cuộc khai thác thuộc địa,bóc lột tô thuế và
cướp đoạt ruộng vườn.Vì thế kẻ thù số một của nông
dân là bọn đế quốc thực dân.
 Cùng với nông dân,tất cả các giai cấp và tầng lớp khác
đều có nguyện vọng chung là cứu giống nồi ra khỏi
nước sôi lửa bỏng.Viếc cứu nước là việc chung của
dân tộc bị áp bức
 Cách mạng giải phóng dân tộc nhằm đánh đổ ách
thống trị của chủ nghĩa thực dân,giành độc lập dân tộc
và thiết lập chính quyền của nhân dân.
3:CÁCH MẠNG GIẢI PHÓNG
DÂN TỘC MUỐN THẮNG LỢI
PHẢI ĐI THEO CON ĐƯỜNG
CÁCH MẠNG VÔ SẢN
 Để giải phóng dân tộc thoát khỏi ách thống trị
của thực dân,ông cha ta đã sử dụng nhiều
con đường gắn với khuynh hướng chính trị
khác nhau,sử dụng những vũ khí tư tưởng
khác nhau.
 Sinh ra và lớn lên trong bối cảnh đất nước bị
biến thành thuộc địa,nhân dân chịu cảnh lầm
than.Người nhận thấy con đường cứu nước
của ông cha ta vẫn còn mang nặng cốt cách
phong kiến.Chính vì thế người quyết tâm đi
tìm một con đường mới.Người đến nhiều
quốc gia và châu lục trên thế giới.
4: CON ĐƯỜNG GIẢI PHÓNG
DÂN TỘC
 HỒ CHÍ MINH thấy được cách mạng THÁNG 10
NGA không chì là cuộc cách mạng vô sản,mà còn
là cuộc cách mạng giải phóng dân tộc.Nó nêu
tấm gương sáng cho sự giải phóng các dân tộc
thuộc địa và mở ra trước mắt họ thời đại cách
mạng chống đế quốc,thời đại giải phóng dân tộc.
 Người hoàn toàn tin theo Lenin và quốc tế thứ
ba,chính vì Lenin và quốc tế thứ ba bênh vực các
dân tộc bị áp bức.Người nhận thấy phương
hướng mới để giải phóng dân tộc:con đường cách
mạng vô sản.
 Người khẳng định”muốn cứu nước và giải phóng
dân tộc không có con đường nào khác con đường
cách mạng vô sản”.Chỉ có chủ nghĩa xã hội mới
giải phóng được dân tộc bị áp bức và những
người lao động trên thế giới khỏi ách nô lệ.
5: CÁCH MẠNG GIẢI PHÓNG DÂN
TỘC PHẢI DO ĐẢNG CỘNG SẢN
LÃNH ĐẠO
 *Cách mạng trước hết phải có đảng
 Người phân tích muốn làm cách mạng trước hết phải làm
cho dân giác ngộ lý tưởng,…bày sách lược cho dân,để trong
thì vận động và tổ chức dân chúng,ngoài thì liên lạc với dân
tộc bị áp bức
 **Đảng cộng sản VIỆT NAM là người lãnh đạo duy nhất
 Đầu năm 1930 người sáng lập Đảng cộng sản VIỆT NAM,lấy
chủ nghĩa MÁC_LENIN làm nồng cốt,có tổ chức chặt chẽ,kỷ
luật nghiêm minh và mật thiết liên lạc với quần chúng.
 Theo người Đảng cộng sản là đảng của giai cấp công nhân
và của dân tộc VIỆT NAM.Người đã xây dựng một đảng phù
hợp với thực tiễn VIỆT NAM,gắn bó với nhân dân với dân
tộc,một lòng phụng sự tổ quốc.Đảng do HCM sáng lập đã
quy tụ được lực lượng va sức mạnh của giai cấp công nhân
và cả dân tộc VIỆT NAM và trở thành nhân tố hàng đầu bảo
đảm mọi thắng lợi của cách mạng
6:LỰC LƯỢNG CỦA CÁCH MẠNG
GIẢI PHÓNG DÂN TỘC
 Trong lực lượng toàn dân tộc,HỒ CHÍ
MINH hết sức nhấn mạnh vai trò
động lực cách mạng của công nhân
và nông dân.Người phân tích giai cấp
công nhân và nông dân có số lượng
đông nhất,nên có sức mạnh lớn
nhất,Họ bị áp bức bóc lột nặng nề
nhất,lòng cách mệnh càng bền chí
cách mệnh càng quyết.Công nông là
tay chân không rồi,nếu thua thì chỉ
mất một cái kiếp khổ,nếu được thì
được cả thế giới,cho nên họ gan
góc.Từ đó người khẳng định:công
nông là gốc cách mệnh
7:CÁCH MẠNG GIẢI PHÓNG DÂN
TỘC CẦN CHỦ ĐỘNG SÁNG TẠO
 Tại phiên họp thứ 22 Đại hội v quôc tế
cộng sản,người phê phán các đảng cộng
sản ở PHÁP,ANH,HÀ LAN và các đảng ở
các nước thuộc địa trong vấn đề thuộc
địa.
 Người nói:kháng chiến trường kỳ gian
khổ,đồng thời phải tự lực cánh sinh.Trong
vào sức mình và dĩ nhiên có sự giúp đỡ
của các nước bạn là quan trọng,không
được ỷ lại.Một dân tộc không tự lực cánh
sinh mà trông chờ vào sự giúp đỡ của dân
tộc khác là không xứng đáng độc lập”
8:CÁCH MẠNG GIẢI PHÓNG DÂN
TỘC PHẢI ĐƯỢC TIẾN HÀNH
BẰNG CON ĐƯỜNG CÁCH MẠNG
BẠO LỰC  Các nước đế quốc sử dụng bạo lực để xâm
lược và thống trị thuộc địa,đàn áp dã man
phong trào yêu nước.Chưa đánh bại và đè bẹp
ý chí xâm lược của chúng thì chưa thể thắng lợi
hoàn toàn.vì thế con đường để giành và giữ độc
lập dân tộc chỉ có thể là con đường cách mạng
bạo lực.
 Người vạch rõ tính tất yếu của bạo lực cách
mạng:trong cuộc đấu tranh gian khổ chống kẻ
thù của giai cấp và của dân tộc,cần dùng bạo
lực cách mạng chống lại bạo lực phản cách
mạng.Người cho rằng bạo lực cách mạng là
bạo lực của quần chúng.
 Hình thức bạo lực các mạng bao gồm đấu tranh
vũ trang va đấu tranh chính trị
 Trong chiến tranh cách mạng,lực lượng vũ
trang va đấu tranh vũ trang giữ vai trò quyết
định trong việc tiêu diệt kẻ thù và đánh bại âm
mưu quân sự và chính trị của chúng.Đấu tranh
vũ trang và đấu tranh chính trị mật thiết với
nhau va không tách rời.
9:HÌNH THÁI BẠO LỰC CÁCH
MẠNG
 Toàn dân khởi nghĩa,toàn dân nổi dậy là nét đặt
trưng trong tư tưởng HỒ CHÍ MINH về bạo lực
cách mạng.
 Trong chiến tranh,quan sự là chủ chốt nhưng
đồng thời phải kết hợp chặt chẽ với đấu tranh
chính trị.Thắng lợi quân sự mang lại thắng lợi
chính trị,thắng lợi chính trị sẽ làm thắng lợi quân
sự to lớn hơn.
 Đấu tranh ngoại giao cũng có ý nghĩa chiến
lược,phát huy yếu tố chính nghĩa của cuộc đấu
tranh giải phóng dân tộc,tranh thủ sự đồng tình
ủng hộ của thế giới
 Đấu tranh kinh tế là ra sức tăng gia sản
xuất,thực hành tiết kiệm,phát triển kinh tế của
ta,phá họi kinh tế của địch
 Mục đích của đấu tranh vì độc lập tự do làm cho
toàn dân tự giác tham gia kháng chiến
10:ĐỘC LẬP DÂN TỘC NỘI DUNG
CỐT LÕI CỦA GIẢI PHÓNG DÂN
TỘC
Độc lập là khát vọng lớn nhất của các dân
tộc thuộc địa.HỒ CHÍ MINH nói:Tự do cho
đồng bào tôi,độc lập cho tổ quốc tôi,đấy
là tất cả những diều tôi muốn,đấy là tất
cả những gì tôi hiểu”
Độc lập,tự do là mục tiêu chiến đấu,là nguồn
sức mạnh làm nên chiến thắng của dân
tộc VIỆT NAM”Không có gì quý hơn độc
lập tự do là khẩu hiệu hành động của dân
tộc VIỆT NAM,đồng thời cũng là nguồn cổ
vũ các dân tộc bị áp bức
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản