Tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của đại đoàn kết dân tộc trong sự nghiệp cách mạng

Chia sẻ: sweet_funny

Đọc lại di chúc của Bác, từ bản thảo đầu tiên (Tháng 5.1965), đến những dòng sửa chữa, những trang viết bổ sung (các năm 1968 - 1969), chúng ta thấy: bao trùm trong đó là vấn đề đoàn kết. Đây là một vấn đề chiến lược quan trọng được Người đặc biệt nhấn mạnh: Đoàn kết trong Đảng, đoàn kết dân tộc, đoàn kết quốc tế... Đó chính là con đường, là sức mạnh để thực hiện thắng lợi mục tiêu của cách mạng Việt Nam và cũng là điều mong muốn thiết tha của Người....

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của đại đoàn kết dân tộc trong sự nghiệp cách mạng

Chủ đề thảo luận số 4:

Tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của
đại đoàn kết dân tộc trong sự
nghiệp cách mạng
Nhóm thực hiện: nhóm 3
Đọc lại Di chúc của Bác, từ bản thảo đầu tiên (tháng
5.1965), đến những dòng sửa chữa, những trang viết bổ
sung (các năm 1968 - 1969), chúng ta thấy: bao trùm trong
đó là vấn đề đoàn kết.
Đây là một vấn đề chiến
lược quan trọng được
Người đặc biệt nhấn
mạnh: Đoàn kết trong
Đảng, đoàn kết dân tộc,
đoàn kết quốc tế... Đó
chính là con đường, là sức
mạnh để thực hiện thắng
lợi mục tiêu của cách
mạng Việt Nam và cũng là
điều mong muốn thiết tha
của Người.
   
Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết
phấn đấu, xây dựng một nước
Việt Nam hoà bình, thống nhất,
độc lập, dân chủ và giàu mạnh,
và góp phần xứng đáng vào sự
nghiệp cách mạng thế giới".
Như vậy: Đại đoàn kết dân tộc có vai
trò hết sức quan trọng trong sự
nghiệp cách mạng cũng như quá trình
   phát triển của đất nước ta.


   
1. Đại đoàn kết dân tộc là vấn đề có ý nghĩa chiến lược,
quyết định thành công của cách mạng
2. Đại đoàn kết dân tộc là muc tiêu, nhiệm vụ hàng đầu
của đảng của dân tộc
1. ĐĐK dân tộc là vấn đề có ý nghĩa chiến
lược,
quyết định thành công của cách mạng
• ĐĐK không phải là một thủ
đoạn chính trị nhất thời mà là
tư tưởng cơ bản, nhất quán
và lâu dài, xuyên suốt mọi
thời kỳ và giai đoạn xác định
rõ mục tiêu, phương hướng,
biên pháp tập hợp lực lượng.
“Bốn năm trước đây, tôi có thư kêu
gọi đòng bào ta đoàn kết. Vì có đoàn
kết mới có lực lượng, có lực lượng
mới dành được độc lập tự do.”


• Người đã sử dụng khoảng
2.000 lần cụm từ "đoàn kết",
"đại đoàn kết" trong các văn
bản viết. Người luôn luôn
nhận thức đại đoàn kết toàn
dân tộc là vấn đề sống còn,
quyết định sự thành công của
cách mạng.
- Đảng và Nhà nước ta đã luôn coi "Đoàn kết dân
tộc... là đường lối chiến lược của cách mạng
Việt Nam, là nguồn sức mạnh, động lực chủ
yếu và là nhân tố có ý nghĩa quyết định bảo
đảm thắng lợi bền vững của sự nghiệp xây
dựng và bảo vệ tổ quốc".

- Trong từng thời kỳ khác nhau, từng giai đoạn
cách mạng, trước những yêu cầu và nhiệm vụ
khác nhau, chính sách và phương pháp tập hợp
cần điều chỉnh cho phù hợp với từng đối tượng.
ĐĐK quyết định thành công, tạo nên sức mạnh, là
then chốt của thành công.
“Đoàn kết là sức mạnh của chúng ta. Đoàn kết chặt chẽ,
thì chúng ta nhất định có thể khắc phục mọi khó khăn,
phát triển moi thuận lợi và làm trọn nhiệm vụ nhân dân
giao phó.”
   
Ví dụ: Đoàn kết trong cách mạng tháng 8

Trước Tổng khởi nghĩa, trong
Thư kêu gọi đồng bào đứng
lên giành chính quyền, lãnh tụ
Nguyễn Ái Quốc đã viết:
“Không phải Nhật bại mà
bỗng nhiên ta được giải
phóng, tự do. Chúng ta vẫn
phải ra sức phấn đấu. Chỉ có
đoàn kết, phấn đấu, nước ta
mới được độc lập. Việt Minh
là cơ sở cho sự đoàn kết, phấn
đấu của dân tộc ta trong lúc
này...”.
Viết về nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa của cuộc
Cách mạng Tháng Tám, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn
mạnh:
“… Do sự lãnh đạo sáng suốt và kiên quyết của Đảng, do
sức đoàn kết và hăng hái của toàn dân trong và ngoài
Mặt trận Việt Minh, cuộc cách mạng Tháng Tám đã
thắng lợi"Cách mạng tháng Tám 1945 là một
cuộc hồi sinh vĩ của một dân tộc
đoàn kết: thực sự đoàn kết, biết
đoàn kết và đoàn kết đúng lúc, kịp
thời.

   
• Đoàn kết và thắng lợi có mối quan hệ chặt chẽ
với nhau.
• Quy mô, mức độ đoàn kết quy định quy mô mức
độ thành công.
2. ĐĐK dân tộc là mục tiêu, nhiệm vụ
hàng đầu của Đảng, của dân tộc
• Năm 1951, Hồ Chí Minh
thay mặt Đảng tuyên bố
trước toàn thể dân tộc
nhân buổi ra mắt Đảng
Lao động Việt Nam:
"Mục đích của Đảng
Lao động Việt Nam có
thể gồm trong 8 chữ là:
Đoàn kết toàn dân,
phụng sự Tổ quốc".
- Mục tiêu của ĐĐK là
mang lại lợi ích tối
cao cho toàn dân tộc,
cho số đông “làm cho
số đông ai cũng có
cơm ăn, áo mặc, được
học hành, sống tự do
và một đời hạnh
phúc”
- ĐĐK là nhiệm vụ hàng đầu của Đảng, đồng thời
cũng là nhiệm vụ hàng đầu của mọi giai đoạn cách
mạng
Trong Di chúc viết
những điều căn dặn
cuối cùng của mình,
Người đã dành trước
hết nói về Đảng,
trong đó vấn đề đoàn
kết, thống nhất trong
Đảng là nội dung
xuyên suốt và đặc biệt
được nhấn mạnh.
• Theo Chủ tịch Hồ Chí
Minh, sự đoàn kết,
thống nhất trong
Đảng phải dựa trên
những nguyên tắc cơ
bản về tổ chức sinh
hoạt của Đảng và
tình đồng chí thương
yêu lẫn nhau.
Chủ tịch Hồ Chí Minh bắt nhịp bài hát "Kết đoàn" tại dạ hội của thanh
niên thủ đô chào mừng thành công Đại hội lần thứ III Đảng Lao động
Việt Nam và Quốc khánh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà tháng
9.1960
- Sự đoàn kết, thống nhất đó
được thể hiện rõ ở sự nhất
trí cao về chính trị, tư tưởng
và sự vững chắc về tổ
chức, trước hết từ các cơ
quan lãnh đạo của Đảng.

- Chủ tịch Hồ Chí Minh
khẳng định: "Đảng ta có
chính sách Mặt trận dân tộc
đúng đắn, cho nên đã phát
huy được truyền thống
đoàn kết và yêu nước rất
vẻ vang của dân tộc ta"
- ĐĐK dân tộc không chỉ là mục tiêu của Đảng
mà còn là nhiệm vụ hàng đầu của cả dân tộc.
• Đại đoàn kết toàn dân tộc có
nghĩa là phải tập hợp được mọi
người dân vào một mục tiêu
chung.
• Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh
nêu rõ: "Ta đoàn kết để đấu tranh
cho thống nhất và độc lập của Tổ
quốc; ta còn phải đoàn kết để xây
dựng nước nhà. Ai có tài, có đức,
có sức, có lòng phụng sự Tổ quốc
và phục vụ nhân dân thì ta đoàn
kết với họ”
•Dân ta phải nhớ chữ đồng:
• "đồng tình, đồng sức, đồng lòng, đồng minh".
Người chỉ rõ: "Đại đoàn kết tức là trước hết phải
đoàn kết đại đa số nhân dân, mà đại đa số nhân dân
ta là công nhân, nông dân và các tầng lớp nhân dân
lao động khác. Đó là nền gốc của đại đoàn kết".
Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng, phải
do quần chúng và vì quần chúng
Đảng có vai trò phải tập hợp và tổ chức
thống nhất lực lượng đó, tạo nên khối đại
đoàn kết, tạo thành sức mạnh tổng hợp …
đấu tranh vì độc lập tự do và hạnh phúc con
người.
Kết kuận:
Đại đoàn kết dân tộc giữ vai trò
hết sức quan trọng quyết định
thành công cách mạng, là mục
tiêu nhiệm vụ hàng đầu của
Đảng và dân tộc ta trong suốt
quá trình bao vệ và xây dựng tổ
quốc.
Hết
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản