Từ vựng - Unit 4 - Lớp 8

Chia sẻ: sushi000

- past (n): dĩ vãng, quá khứ - look after (phr v): trông nom, chăm sóc - great-grandma = great-grandmother (n): bà cố (nội, ngoại) - great-grandpa = great-grandfather (n): ông cố (nội, ngoại) - sound (n) : âm thanh ð

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản