Từ vựng và Ngữ pháp tiếng Anh 10 (Nâng cao) - Unit 1 to 8

Chia sẻ: boy7st

Tham khảo bài viết 'từ vựng và ngữ pháp tiếng anh 10 (nâng cao) - unit 1 to 8', tài liệu phổ thông, tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Từ vựng và Ngữ pháp tiếng Anh 10 (Nâng cao) - Unit 1 to 8

SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO ÑOÀNG THAÙP
TRÖÔØNG THPT THOÁNG LINHTÖØ VÖÏNG, NGÖÕ PHAÙP
TIEÁNG ANH 10 (NAÂNG CAO)
Units 1-
Units 1- 8
Bieân so n: LEÂ NGOÏC THAÏCH
TAØI LIEÄU THAM KHAÛO
(Löu haønh noäi boä)
Vocabulary & Grammar for English 10 Leâ Ngoïc Thaïch

UNIT 1: SCHOOL TALKS
☺ VOCABULARY
A. READING (pages 14-17)
research (n) nghieân cöùu assignment (n) baøi taäp
instructor (n) ngöôøi daïy strategy (n) chieán löôïc
effectively (adv) hieäu quaû maximize (v) söû duïng theo caùch toát
achievement (n) söï thaønh ñaït nhaát
satisfaction (n) söï thoûa maõn attentive (adj) chuù yù
immediately (adv) ngay laäp töùc cooperative (adj) hôïp taùc
vice versa: ngöôïc laïi gender (n) phaùi (nam/nöõ)
particularly (adv) 1 caùch rieâng bieät diversity (n) söï ña daïng
economics (n) kinh teá interaction (n) söï taùc ñoäng
identify (v) chæ ra encourage (v) ñoäng vieân
B. LISTENING (pages 17-18)
stick (v) baùm saùt transfer (v) chuyeån ñoåi
strict (adj) nghieâm khaéc terrified (adj) khuûng khieáp, sôï haõi
hit hit hit (v): ñaùnh, chaïm finger (n) ngoùn tay
left-handed (adj) vieát tay traùi transportation (n) söï ñi laïi
recite (v) ñoïc thuoäc loøng punish (v) phaït
C. SPEAKING (pages 18-19)
quality (n) chaát löôïng, phaåm chaát have something in common (v) coù
sense of humor (n) oùc haøi höôùc ñieåm töông ñoàng
D. WRITING (pages 19-20) hurriedly (adv) voäi vaõ
narrative (n) baøi töôøng thuaät unfortunately (adv) khoâng may maén
account (n) söï töôøng thuaät get involved (v) lieân quan
memory (n) kó nieäm impression (n) aán töôïng
E. LANGUAGE FOCUS (p. 20-22) relaxing (adj) thö giaõn
effort (n) söï noã löïc be eager (v) haùo höùc
spirit (n) tinh thaàn seek (v) tìm kieám (thoâng tin)
WORD STUDY
Compound Nouns
Ex: Nga was my classmate when we studied in junior high school.
Comp Noun
Noun + Noun Compound Noun

1
Vocabulary & Grammar for English 10 Leâ Ngoïc Thaïch

GRAMMAR
Gerund (V-ing) or To-Infinitive (to-V)
1. Gerund (V-ing)
Thöôøng theo sau caùc ñoäng töø nhö: love, enjoy, mind, can’t stand,
practice, suggest, keep, regret, fancy, finish, avoid, carry on, …….
Ex: - I enjoy playing soccer.
- My uncle kept talking about his farmlife.
2. To-Infinitive (to-V)
Thöôøng theo sau caùc ñoäng töø nhö: want, decide, try, fail, pretend,
prove, hope, agree, promise, happen, tend, plan, …
Ex: - We all want to become better students.
- She decided to live in HCM city.
3. S + V + 0 + to-inf….
Thöôøng theo sau caùc ñoäng töø nhö: ask, want, get, tell, advise, allow,
persuade, order, invite, …..
Ex:- My parents always want me to be a doctor.
- Nga asked Lan to return her book.

UNIT 2: PEOPLE’S BACKGROUNDS
☺ VOCABULARY
A. READING (pages 23-25)
background (n) lai lòch pioneer (n) ngöôøi tình nguyeän
creator (n) ngöôøi saùng taïo liver (n) gan
discover (v) khaùm phaù surgery (n) söï phaãu thuaät
president (n) toång thoáng technique (n) kó thuaät
space (n) khoâng gian operate (v) giaõi phaãu
vaccine (n) vaéc xin antiapartheid (n) choáng phaân bieät
rabies (n) beänh daïi chuûng toäc
chemist (n) nhaø hoùa hoïc protest (n) söï baûo veä
process (n) tieán trình address (v) ñoïc dieãn vaên
pasteurization (n) tieät truøng political (adj) thuoäc chính trò
disease (n) beänh arrest (v) baét giöõ
honor (v) toân vinh imprisonment (n) söï ôû tuø
funeral (n) leã tang nonracial (n)khoâng phaân bieät ch. toäc
institute (n) hoïc vieän democracy (n) neàn daân chuû
vaccination (n) chuûng ngöøa retire (v) veà höu

2
Vocabulary & Grammar for English 10 Leâ Ngoïc Thaïch

B. LISTENING (pages 25-27)
graduate from (v) toát nghieäp baccalaureate degree (n) baèng tuù taøi
bury (v) choân caát citizenship (n) quyeàn coâng daân
plantation (n) ñoàn ñieàn wanderlust (n) tính thích ñi du lòch
quinine (n) kí ninh expedition (n) ngaønh hoïc vò
quinquina (n) caây canh ki na immunology (n) söï mieãn nhieãm
polite (adj) lòch söï, leã pheùp contribute (v) ñoùng goùp
selfish (adj) ích kó humility (n) söï khieâm toán
humane (adj) nhaân ñaïo laboratory (n) phoøng thöïc haønh
C. SPEAKING (pages 27-28)
biologist (n) nhaø sinh vaät institution (n) toå chöùc xaõ hoäi
doctorate (n) hoïc vò tieán sæ admire (v) ngöôõng moä
D. WRITING (pages 28-29) determine (v) quyeát ñònh
summary (n) baøi toùm taét ambition (n) tham voïng
biography (n) tieåu söû tuition (n) söï giaûng daïy
brief (adj) ngaén goïn infection (n) söï nhieãm khuaån
emigrate (v) di cö surgeon (n) baùc sæ phaãu thuaät
impossible (adj) khoâng theå abandon (v) töø boû
application (n) xin vieäc physician (n) baùc sæ
accept (v) chaáp nhaän establish (v) thieát laäp
E. LANGUAGE FOCUS (p. 29-31) manufacturer (n) nhaø saûn xuaát
duty (n) traùch nhieäm amount (n) löôïng
frost (n) söï ñoâng laïnh toothbrush (n) baøn chaûi raêng
respect (v) toân troïng boss (n) oâng chuû
WORD STUDY
Compound Adjectives
Ex: Yesterday I bought a man-made bag.
Comp Adj
Noun + Adjective Compound Adjective
GRAMMAR
Wh-Questions
Baét ñaàu baèng caùc töø ñeå hoûi nhö: Who, whom, which, what, whose,
when, where, why, how (old, long, far, much, many,……..)


3
Vocabulary & Grammar for English 10 Leâ Ngoïc Thaïch

Question Word To ask about
Who/Whom people
Which choices
What people, animals, facts, events
Whose possession
When time
Where places
Why reasons
How manner, quality
1. Vôùi ñoäng töø “to be”: Wh- + Be + S ?
Ex: Who are you?
2. Vôùi ñoäng töø khieám khuyeát (Auxiliary verbs): can, could, will,
would, shall, should, may, might, must,…. Wh- + Aux + S + V….?
Ex: What will you buy for your daughter?
3. Vôùi ñoäng töø thöôøng: Wh- + do/does/did + S + V ……?
Ex: Where did you go yesterday?

UNIT 3: DAILY ACTIVITIES
☺ VOCABULARY
A. READING (pages 32-34)
install (v) caøi ñaët bonus (n) tieàn thöôûng
pipe (n) oáng daãn typical (adj) ñieån hình
commuter (n) ngöôøi ñi laøm = veù thaùng count on (v) döïa vaøo
punch (v) ñuïc, duøi loã promotion (n) söï thaêng tieán
announce (v) coâng boá, thoâng baùo security (n) söï an toaøn
take a nap (v) nguû tröa employee (n) ngöôøi laøm coâng
resume (v) baét ñaàu laïi income (n) thu nhaäp
B. LISTENING (pages 34-35) diet (n) böõa aên kieâng
fantastic shape(n)voùc daùng tuyeät vôøi suppose (v) cho laø
expert (n) chuyeân gia appetite (n) söï ngon mieäng
equipment (n) thieát bò secret (n) ñieàu bí maät
C. SPEAKING (page 36)
secretary (n) thö kí journalist (n) nhaø baùo
trading company (n) coâng ty thöông customer (n) khaùch haøng

4
Vocabulary & Grammar for English 10 Leâ Ngoïc Thaïch

maïi staff (n) nhoùm nhaân vieân, hoäi ñoàng
D. WRITING (page 37)
publisher (n) nhaø xuaát baûn contact (v) tieáp xuùc
complaint (n) lôøi than phieàn travel agency (n) coâng ty du lòch
reference (n) söï tham khaûo reply (n) söï ñaùp töø
E. LANGUAGE FOCUS (p. 38-41) parcel (n) goùi haøng
coat (n) aùo khoaùc demanding (adj) yeâu caàu
keep awake (v) thöùc giaác injured (adj) bò thöông
WORD STUDY
Compound Adjectives
Ex: I have a ten-page book.
Comp Adj
Number + Singular Noun Compound Adjective
Ex: This watch costs fifty dollars.
It is a fifty-dollar watch.
GRAMMAR
I. The Present Simple Tense
1. Form to be
- Affirmative: S + V1…. S + am/is/are……
- Negative: S + do/does + not + V….. S + am/is/are + not…..
- Interrogative: Do/Does + S + V….? Am/Is/Are + S ….?
2. Use
a. Dieãn taû moät haønh ñoäng hoaëc moät thoùi quen ôû hieän taïi (always,
usually, often, sometimes, occasionally, seldom, rarely, every…….)
Ex: I usually go to school in the afternoon.
b. Dieãn taû moät chaân lí, moät söï thaät luùc naøo cuõng ñuùng.
Ex: The earth moves around the sun
3. Ñoái vôùi ngoâi thöù ba soá ít: He, She, It.
a. Theâm “S” vaøo sau ñoäng töø thöôøng.
Ex: Lan often gets up early in the morning.
b. Theâm “ES” vaøo sau caùc ñoäng töø taän cuøng laø: ch, sh, s, x, o, z.
Ex: He watches a lot of TV on Sundays.
II. The Present Progressive Tense
1. Form
- Affirmative: S + am/is/are + V-ing……


5
Vocabulary & Grammar for English 10 Leâ Ngoïc Thaïch

- Negative: S + am/is/are + not + V-ing…..
- Interrogative: Am/Is/Are + S + V-ing ….?
2. Use
Dieãn taû moät haønh ñoäng ñang xaûy ra trong luùc noùi (now, at the moment,
at this time, at present….)
Ex: - I am looking for the latest newspaper now.
- They are watching a sport game show at the moment.
3. Note:
Moät soá ñoäng töø khoâng duøng ôû thì Present Progressive, maø chæ duøng ôû
thì Present Simple: to be, to want, to need, to have (coù), to know, to
understand..
Ex: - We are tenth-grade students now.
- I understand the lesson at the moment.

III. The Present Perfect Tense
1. Form
- Affirmative: S + has/have +V3/ed….
- Negative: S + has/have + not + V3/ed…..
- Interrogative: Has/Have + S + V3/ed….?
2. Use
a. Dieãn taû moät haønh ñoäng xaûy ra trong quaù khöù vaø keùo daøi ñeán hieän taïi
(never, ever, not…yet, since, for, so far, until now, up to now,…….)
Ex: We have learnt English for 5 years.
b. Dieãn taû moät haønh ñoäng vöøa môùi xaûy ra (just, recently, lately).
Ex: She has just gone out.
c. Dieãn taû moät haønh ñoäng xaûy ra trong quaù khöù khoâng xaùc ñònh roõ thôøi
gian (already, before)
Ex: Have you seen this movie before?
3. S + has/have +V3/ed…… since + S + V2/ed….
Ex: We have known each other since we worked in this factory.

IV. The Past Simple Tense
1. Form to be
- Affirmative: S + V2/ed…. S + was/were……

6
Vocabulary & Grammar for English 10 Leâ Ngoïc Thaïch

- Negative: S + did + not + V….. S + was/were + not…..
- Interrogative: Did + S + V….? Was/Were + S ….?
2. Use
a. Dieãn taû moät haønh ñoäng xaûy ra trong quaù khöù xaùc ñònh roõ thôøi gian
(yesterday, ago, last……, in the past, in 1990)
Ex: - My father bought this house 10 years ago.
- Mr. Nam worked here in 1999.
b. Dieãn taû moät loaït caùc haønh ñoäng xaûy ra lieân tieáp trong quaù khöù.
Ex: - Last night, I had dinner, did my homework, watched TV and went to bed.
- When she came here in 1990, she worked as a teacher.

UNIT 4: SPECIAL EDUCATION
☺ VOCABULARY
A. READING (pages 42-45)
disabled (adj) taøn taät prove (v) chöùng toû
disability (n) söï taøn taät gifted (adj) coù naêng khieáu
dot (n) chaám master (v) naém vöõng
dedicated (adj) taän tuïy cum laude (adv) xuaát saéc haïng ba
steadily (adv) beàn vöõng interpret (v) dieãn giaûi, thoâng dòch
pump (v) bôm lecture (n) baøi dieãn thuyeát
tap out (v) voã nheï remarkable (adj) khaùc thöôøng
alphabet code (n) maõ chöõ caùi continent (n) chaâu luïc
painstakingly (adv) chòu khoù courage (n) söï can ñaûm
struggle (v) ñaáu tranh Braille: chöõ ñoïc &ø vieát (Louis
consciousness (n) yù thöùc Braille)
B. LISTENING (pages 45-46) adjust (v) ñieàu chænh
impaired (adj) bò suy yeáu expanded focus (n) taäp trung phaùt trieån
visually (adv) thuoäc thò giaùc commitment (n) ñieàu cam keát
reflect (v) phaûn xaï, phaûn aùnh interpreter (n) thoâng dòch vieân
C. SPEAKING (pages 46-47) walking stick (n) caây gaäy
attend (v) tham d sign language (n) ngoân ng cöû chæ
locality (n) ñ a phương gesture (n) c ch
D. WRITING (pages 47-50) concern (v) lieân quan
register (v) ñăng kí enroll (v) ñaêng kí

7
Vocabulary & Grammar for English 10 Leâ Ngoïc Thaïch

registration form (n) ñơn ñăng kí occupation (n) ngh nghi p
clerk (n) nhaân vieân passport number (n) s h chi u
E. LANGUAGE FOCUS (p. 50-53) heart attack (n) côn ñau tim ñoät ngoät
adjust (v) ñieàu chænh war veteran (n) cöïu chieán binh
criticism (n) söï pheâ bình auditorium (n) nhaø haùt
authority (n) chính quyeàn competent (adj) coù naêng löïc
WORD STUDY
Adjectives Used as Nouns
Ex: The rich should help the poor
Noun Noun
The + Adjective Noun
Duøng ñeå chæ moät nhoùm ngöôøi.
Ex: The deaf, the mute, the blind, the old, the young, the disabled……
* Note: Caùc danh töø naøy ñi vôùi ñoäng töø soá nhieàu.
Ex: The disabled have a difficult life.
GRAMMAR
The Past Simple Tense and the Past Perfect Tense
I. The Past Simple Tense (see Unit 3)
II. The Past Perfect Tense
1. Form
- Affirmative: S + had + V3/ed….
- Negative: S + had + not + V3/ed…..
- Interrogative: Had + S + V3/ed….?
2. Use
a. Dieãn taû moät haønh ñoäng xaûy ra tröôùc moät thôøi ñieåm trong quaù khöù.
Ex: By the end of last month, she had made 4 skirts.
b. Dieãn taû moät haønh ñoäng xaûy ra vaø hoaøn thaønh tröôùc moät haønh ñoäng
khaùc trong quaù khöù (before, after, by the time). Haønh ñoäng xaûy ra tröôùc
duøng thì Past Perfect, haønh ñoäng xaûy ra sau duøng thì Past Simple.
Ex: - After Nam had done his homework, he went to bed.
- They had lived in Dong Thap before they moved to HCM city.

CONSOLIDATION 1
☺ VOCABULARY
8
Vocabulary & Grammar for English 10 Leâ Ngoïc Thaïch

A. LISTENING (pages 54-55)
boarder (n) sinh vieân noäi truù field (n) lónh vöïc
career guidance (n) höôùng daãn ngheà check the plug(v) kieåm tra oå caém ñieän
counsel (v) tö vaán embroidery (n) ngheà theâu
imply (v) aån yù certificate (n) giaáy chöùng nhaän
B. VOCABULARY (pages 55-57) bacteria (n) vi khuaån
absence (n) söï vaéng maët elimination (n) söï xa laùnh
admit (v) thöøa nhaän fund (n) voán
cure (v) chöõa trò addition (n) söï theâm vaøo
social science (n) khoa hoïc xaõ hoäi passenger (n) haønh khaùch
natural science (n)khoa hoïc töï nhieân tax (n) thueá
C. GRAMMAR (pages 57-59) pitchblende (n) uranit
element (n) nguyeân toá racket (n) caùi vôït
obtain (v) ñaït ñöôïc insurance (n) baûo hieåm
D. READING (pages 59-61)
severe (adj) nghieâm troïng videotape (n) baêng hình
impairment (n) söï suy giaûm software (n) phaàn meàm
assistance (n) ngöôøi phuï taù load (n) gaùnh naëng
move to tears (v) rôi leä colleague (n) ñoàng nghieäp
equipment (n) thieát bò stress (n) söï caêng thaúng
audiotape (n) baêng tieáng compete (v) caïnh tranh
E. WRITING (page 61) persuade (v) thuyeát phuïc
hurry (v) voäi vaõ title (n) töïa ñeà
librarian (n) ngöôøi giöõ thö vieän willing (adj) coù thieän yùUNIT 5: TECHNOLOGY
☺ VOCABULARY
A. READING (pages 62-65) health values (n)tieâu chuaån söùc khoûe
device (n) thi t b insert (v) chèn vào
diagnosis (n) s chu n ñóan icon (n) nuùt
robot (n) ngöôøi maùy browse (v) ñoïc löôùt qua
multifunctional (adj) ña ch c năng envy(v) ghen tò envious (adj)


9
Vocabulary & Grammar for English 10 Leâ Ngoïc Thaïch

machine (n) maùu moùc unbelievable (adj) khoâng theå tin
scale (n) cây cân connect (v) keát noái
tester (n) thieát bò thöû depict (v) mieâu taû
B. LISTENING (pages 65-66) screen (n) maøn hình
digital (adj) kó thuaät soá enlarge (v) phoùng lôùn # reduce (v)
shutter (n) maøng chaén (ôû maùy aûnh)press (v) aán
lens (n) thaáu kính image (n) hình aûnh
record (v) thu
mode dial (n) nuùt ñieàu chænh cheá ñoä
C. SPEAKING (pages 67-68) cell phone (n) ñieän thoaïi di ñoäng
microwave oven (n) loø vi soùng portable (adj) coù theå xaùch tay
revolutionize (v) caùch maïng hoùa calculator (n) maùy tính
lighten (v) laøm nheï ñi suit (n) boä coâm leâ
appliance (n) thieát bò ñieän sharp (adj) beùn, nhoïn
D. WRITING (pages 68-69)
furniture (n) ñoà ñaïc trong nhaø ingredient (n) thaønh phaàn
unplug (v) khoâng caém ñieän clockwise (adv) theo chieàu kim
vacuum cleaner (n) maùy huùt buïi ñoàng hoà
food blender (n) maùy xay thöùc aên cap (n) naép ñaäy
base (n) neàn select (n) löïa choïn
E. LANGUAGE FOCUS (p. 70-72) stone ginder (n) coái ñaù
painful (adj) ñau ñôùn mud (n) buøn
juicer (n) maùy eùp nöôùc traùi caây straw (n) rôm
grinder (n) maùy nghieàn cement (n) xi maêng
skin (n) da dye (v) nhuoäm
WORD STUDY
Prefixes
1. multi- means “many”
Ex: multicolored, multimedia, multiform, multipurpose……..
2. counter- means “opposite”
Ex: counter attack, counter example, counterclockwise, counterweight..
3. un- means “not”
Ex: unhappy, unpopular, unplug, unlock……..
GRAMMAR
I. The Present Perfect Passive
- Affirmative: S + has/have + been + V3/ed….

10
Vocabulary & Grammar for English 10 Leâ Ngoïc Thaïch

- Negative: S + has/have + not + been + V3/ed…..
- Interrogative: Has/Have + S + been + V3/ed….?
Ex: Active: They have built a new bridge across the river.
Passive: A new bridge has been built across the river.
II. Used to + infinitive
1. Form
- Affirmative: S + used to + Vo ……
- Negative: S + didn’t + use to + Vo…..
- Interrogative: Did + S + use to + Vo….?
2. Use
Dieãn taû moät thoùi quen trong quaù khöù (ñaõ chaám döùt ôû hieän taïi)
Ex: His father used to smoke 20 cigarettes a day.
His father didn’t use to smoke 20 cigarettes a day.
Did his father use to smoke 20 cigarettes a day?
3. Note: Be used to + V-ing: di n t ñã quen v i vi c gì ñó hi n t i.
Ex: He is used to staying up late at nights.


UNIT 6: SCHOOL OUTDOOR ACTIVITIES
☺ VOCABULARY
A. READING (pages 73-75)
boots (n) ñoâi uûng confident (adj) töï tin
stick (n) caây gaäy backpack (n) ba loâ
shortcut (n) ñöôøng taét essential (adj) thieát yeáu
campfire (n) löûa traïi gear (n) thieát bò, duïng cuï
slide (n) söï tröôït, söï löôùt preference (n) sôû thích
temporarily (adv) nhaát thôøi injury (n) söï bò thöông
participate (v) tham gia strengthen (v) laøm vöõng maïnh
benefit (n) thuaän lôïi achieve (v) thaønh ñaït
campsite (n) khu ñaát caém traïi frightening (adj) sôï haûi
B. LISTENING (pages 76-77)
excursion (n) cuoäc ñi di lòch score (v) ghi baøn, (n) tæ soá
theme park (n) coâng vieân giaûi trí terrific (adj) haùo höùc, tuyeät vôøi
(theo chuû ñeà) valley (n) thung luõng
ruin (v) thaát baïi twist one’s ankle (v) traät maét caù

11
Vocabulary & Grammar for English 10 Leâ Ngoïc Thaïch

C. SPEAKING (pages 77-78) match (n) traän ñaáu
camping gear (n) duïng cuï caém traïi tent (n) caùi leàu
raincoat (n) aùo möa first-aid kit (n) tuùi sô caáp cöùu
swimming pool (n) hoà bôi flashlight (n) ñeøn pin
D. WRITING (pages 78-80) attendance (n) söï tham döï
confirmation (n) xaùc nhaän, khaúng ñònh cordially (adv) chaân thaønh
pick….up (v) ñoùn look forward to (v) troâng chôø
tenth grader (n) HS lôùp 10 be out of order (v) khoâng theå söû duïng
E. LANGUAGE FOCUS (p. 80-83) musician (n) nhaïc só
competition (n) cuoäc thi ñaáu penalty (n) quaû phaït ñeàn
race (n) cuoäc ñua final (n) traän chung keát
beat (v) ñaùnh baïi election (n) söï baàu cöû
opportunity (n) cô hoäi, dòp may apply (v) xin vieäc
GRAMMAR
I. Will
a. Form S + will +Vo ……
b. Use
Dieãn taû moät haønh ñoäng xaûy ra ôû töông lai (tomorrow, in the future,
next…..), khoâng coù döï ñònh tröôùc.
Ex: It will rain tomorrow.
II. be going to
a. Form S + be going to +Vo ……
b. Use
Dieãn taû moät döï ñònh ôû töông lai, chöa coù keá hoïach thöïc hieän.
Ex: I am going to play volleyball on Sunday.
III. The Present Progressive Tense (with a future meaning)
a. Form S + am/is/are + V-ing ……
b. Use
Dieãn taû moät haønh ñoäng xaûy ra ôû töông lai gaàn, coù keá hoïach thöïc hieän.
Ex: We are visiting his village at 9:00 next weekend.

UNIT 7: THE MASS MEDIA
☺ VOCABULARY
A. READING (pages 84-87) reveal (v) tieát loä

12
Vocabulary & Grammar for English 10 Leâ Ngoïc Thaïch

mass media (n) thoâng tin ñaïi chuùng investment (n) söï ñaàu tö
spread (v) traûi roäng investor (n) ngöôøi ñaàu tö
emphasis (n) söï nhaán maïnh document (n) taøi lieäu
designer (n) nhaø thieát keá laptop (n) maùy tính xaùch tay
artist (n) ngheä sæ extract (n) ñoaïn trích
fan (n) ngöôøi haâm moä crazy (adj) cuoàng nhieät
entry (n) söï ñi vaøo kitten (n) con meøo con
release (v) trình chieáu divorce (v) ly dò
rumor (n) tin ñoàn tax policy (n) chính saùch thueá
B. LISTENING (page 88) violent (adj) baïo löïc
police show (n) muïc coâng an excellent (adj) xuaát saéc
documentary (n) phim taøi lieäu advertising (n) söï quaûng caùo
commercial (n) phim thöông maïi waste of time (n) laûng phí thôøi gian
comedy (n) haøi kòch present the news (v) ñöa tin
C. SPEAKING (pages 88-89) terrible (adj) khuûng khieáp
opinion (n) quan ñieåm fantastic (adj) phi thöôøng,cuoàng
boring (adj) nhaøm chaùn nhieät
D. WRITING (pages 90-91) violence (n) baïo löïc
relax (v) thö giaûn limit (v) giôùi haïn
live alone (v) soáng moät mình discourage (v) ngaên caûn
lonely (adj) coâ ñoäc gain weight (v) taêng caân
E. LANGUAGE FOCUS (p. 91-93) apologize (v) xin loãi
junk mail (n) thö raùc set up (v) thieát laäp
billboard (n) baûng quaûng caùo object (v) chæ trích
GRAMMAR
Reporting Agreements, Apologies, Promises, Suggestions, etc.
1. Caùc ñoäng töø töôøng thuaät thöôøng ñöôïc söû duïng nhö: insist, suggest,
advise, invite, urge, apologize… for, refuse, agree, promise…….
a. “Let’s go to the beach” said Nam
Nam suggested that they go to the beach.
=> S + insist/suggest + that + S + V……
b. “Would you like to go to the concert?”
She invited me to go to the concert.
=> S + advise/invite/urge + O + to-inf……
c. “What a pity! I can’t help you with your homework, Lan”

13
Vocabulary & Grammar for English 10 Leâ Ngoïc Thaïch

I apologized Lan for not helping her with her homework.
=> S + apologize + O + for + (not) V-ing……
d. Minh said “I don’t want to tell them about my family”
Minh refused to tell them about his family.
=> S + agree/refuse/promise + to-inf…….
2. Caùc quy taéc ñoåi traïng töø chæ thôøi gian vaø nôi choán
today/tonight that day/that night
now then
ago before
yesterday the day before/ the previous day
last (week) the (week) before/ the previous (week)
tomorrow the following day/ the day after
next (week) the following (week)/ the (week) after
this that
these those
here thereUNIT 8: LIFE IN THE COMMUNITY
☺ VOCABULARY
A. READING (pages 94-97) flute (n) oáng saùo
community (n) coäng ñoàng floating market (n) chôï noåi
reflect (v) phaûn aùnh agricultural (adj) noâng nghieäp
rural laborer (n) lao ñoäng noâng thoân load (v) chaát haøng
craftsman (n) thôï thuû coâng cozy (adj) aám cuùng
socialize (v) hoaø nhaäp xaõ hoäi rapid (adj) nhanh
bargaining (n) maëc caû, traû giaù exist (v) toàn taïi
fair (n) hoäi chôï function (n) chöùc naêng
periodically (adv) theo chu kì characteristic (n) ñaëc tính
vendor (n) = seller: ngöôøi baùn haøng attitude (n) thaùi ñoä
B. LISTENING (pages 98-99) dress (v) maëc quaàn aùo
deserted (adj) khoâng coù ngöôøi typical (adj) ñieån hình
amazed (adj) ngaïc nhieân impressed (adj) gaây aán töôïng
C. SPEAKING (pages 99-100) atmosphere (n) baàu khoâng khí
loss of business (n) maát thò phaàn wet (adj) öôùt

14
Vocabulary & Grammar for English 10 Leâ Ngoïc Thaïch

lack of chance (n) thieáu cô hoäi muddy (adj) laày loäi, nhieàu buøn
D. WRITING (pages 100-101) map (n) baûn ñoà
direction (n) chæ daãn enclose (v) gôûi keøm
corner (n) goùc have any trouble (v) gaëp trôû ngaïi

E.LANGUAGE FOCUS (p.102-104) multilane (n) nhieàu laøn xe
quit (v) töø boû, thoâi vieäc income (n) thu nhaäp
flooded (adj) ngaäp luït car crash (n) ñuïng xe
hideous litter (n) söï xaû raùc gheâ tôûm slippery (adj) trôn tröôït
sidewalk (n) væa heø inhabitant (n) cö daân
shopping mall (n) khu thöông maïi casino (n) soøng baïc
pothole (n) oå gaø protest (v) phaûn ñoái
GRAMMAR
I. Conditional Sentences (If Sentences): Type 1
Ex: If I finish my homework, I will go to the concert
= I will go to the concert if I finish my homework.
* If clause: If I finish my homework,
* Main clause: I will go to the concert
1. Form
If clause Main clause
If + S + V1….., S + will + Vo……
2. Use
Dieãn taû moät ñieàu kieän coù theå xaûy ra ôû hieän taïi hoaëc töông lai.
II. Because of, In spite of/ Despite.
1. Because of
Ex: - I can’t go to school yesterday because I am sick.
I can’t go to school because of my sickness.
- Nam missed the bus because he got up late.
Because of getting up late, Nam missed the bus.
Because of + Noun/ Noun Phrase (reason)
2. In spite of/ Despite
Ex: - The woman tries to climb the mountain even though she is old.
The woman tries to climb the mountain in spite of her old age.
- Although Nga is tired, she still begins her work on time.

15
Vocabulary & Grammar for English 10 Leâ Ngoïc Thaïch

Despite being tired, Nga still begins her work on time.
In spite of/ Despite + Noun/ Noun Phrase (concession)
16
Vocabulary & Grammar for English 10 Leâ Ngoïc Thaïch

CONSOLIDATION 2
☺ VOCABULARY
A. LISTENING (pages 105-106) preferable (adj) yeâu thích
cyberspace(n) khoâng gian ñieàu khieån schedule (n) lòch laøm vieäc
domain (n) lónh vöïc direct (v) daøn döïng
fiberoptic (adj) baèng sôïi quang dull (adj) nhaït nheõo
assignment (n) baøi taäp original (n) baûn goác
B. VOCABULARY(pages 106-109) junction (n) choã gaëp nhau
medicine (n) thuoác alley (n) loái ñi nhoû
cuff (n) coã tay aùo approach (n) phöông phaùp
fascinate (v) quyeán ruõ multilingual (adj) nhieàu tieáng noùi
impersonal (adj) thieáu tình ngöôøi multiplication (n) söï nhaân
alarming (adj) baùo ñoäng harvest (n) vuï thu hoaïch
C. GRAMMAR (pages 109-110) hospitality (n) söï meán khaùch
lend (v) cho möôïn injured (adj) bò thong
cancel (v) huõy boû traffic jam (n) naïn keït xe
D. READING (pages 111-112) wave (n) soùng
cell phone (n) ñieän thoaïi di ñoäng interfere (v) can thieäp vaøo
take off (v) taêng cao block (v) ngaên chaën
message (n) vaên baûn silent mode (n) traïng thaùi im laëng
pacemaker (n) maùy trôï tim fear (v) sôï haûi
regulate (v) ñieàu chænh switch off (v) taét
heartbeat (n) nhòp ñaäp adjust (v) ñieàu chænh
E. WRITING (page 112) confirm (v) xaùc nhaän
receive (v) nhaän departure time (n) giôø khôûi haønh
17
Vocabulary & Grammar for English 10 Leâ Ngoïc Thaïch

IRREGULAR VERBS

No Infinitive Past Simple Past Participle Meaning
1 be(am/is/are) was/ were been thì, laø, ôû
2 arise arose arisen xuaát hieän
3 bear bore borne sinh ra
4 beat beat beaten ñaùnh, ñaäp
5 become became become trôû neân
6 begin began begun baét ñaàu
7 bend bent bent cuùi, gaäp
8 bet bet bet ñaùnh cuoäc
9 bite bit bitten caén
10 bleed bled bled chaûy maùu
11 blow blew blown thoåi
12 break broke broken laøm vôõ
13 breed bred bred nuoâi
14 bring brought brought mang
15 build built built xaây döïng
16 burn* burnt burnt ñoát chaùy
17 burst burst burst böøng chaùy
18 buy bought bought mua
19 catch caught caught baét ñöôïc
20 choose chose chosen choïn löïa
21 come came come ñeán
22 cost cost cost trò giaù
23 creep crept crept boø
24 cut cut cut caét
25 dig dug dug ñaøo
26 do did done laøm
27 draw drew drawn veõ
28 dream* dreamt dreamt mô
29 drink drank drunk uoáng
30 drive drove driven laùi xe


18
Vocabulary & Grammar for English 10 Leâ Ngoïc Thaïch

31 eat ate eaten aên
32 fall fell fallen teù xuoáng
33 feed fed fed cho aên
34 feel felt felt caûm thaáy
35 fight fought fought ñaùnh nhau
36 find found found tìm thaáy
37 fit fit fit vöøa vaën
38 fly flew flown bay
39 forecast forecast forecast döï baùo
40 forget forgot forgot(ten) queân
41 forgive forgave forgiven tha thöù
42 freeze froze frozen ñoâng laïnh
43 get got got(ten) ñaït ñöôïc
44 give gave given cho
45 go went gone ñi
46 grind ground ground nghieàn
47 grow grew grown moïc
48 hang hung hung treo
49 have had had coù, duøng
50 hear heard heard nghe
51 hide hid hidden che giaáu
52 hit hit hit ñuïng
53 hold held held caàm, naém, toå chöùc
54 hurt hurt hurt laøm ñau
55 keep kept kept giöõ
56 know knew known bieát
57 lay laid laid ñaët, ñeå
58 lead led led daãn daét
59 learn* learnt learnt hoïc
60 leave left left rôøi khoûi
61 lend lent lent cho möôïn
62 let let let ñeå cho
63 lose lost lost ñaùnh maát
64 make made made laøm
19
Vocabulary & Grammar for English 10 Leâ Ngoïc Thaïch

65 mean meant meant nghóa laø
66 meet met met gaëp
67 overcome overcame overcome vöôït qua
68 pay paid paid traû tieàn
69 put put put ñaët, ñeå
70 quit quit quit thoaùt ra
71 read read read ñoïc
72 ride rode ridden cöôõi, ñaïp xe
73 ring rang rung reo, rung
74 rise rose risen nhoâ,moäc leân
75 run ran run chaïy
76 say said said noùi
77 see saw seen troâng thaáy
78 seek sought sought tìm kieám
79 sell sold sold baùn
90 send sent sent göûi ñi
81 set set set xeáp ñaët
82 shake shook shaken laéc
83 shoot shot shot baén
84 shut shut shut ñoùng laïi
85 sing sang sung haùt
86 sink sank sunk chìm, ñaém
87 sit sat sat ngoài
88 sleep slept slept nguû
89 slide slid slid tröôït ñi
90 smell* smelt smelt ngöûi
91 speak spoke spoken noùi
92 speed sped sped taêng toác
93 spell spelt spelt ñaùnh vaàn
94 spend spent spent tieâu xaøi
95 spill spilt spilt traøn ra
96 spread spread spread lan truyeàn
97 steal stole stolen ñaùnh caép
98 stand stood stood ñöùng
20
Vocabulary & Grammar for English 10 Leâ Ngoïc Thaïch

99 sting stung stung chích, ñoát
100 strike struck struck ñaùnh
101 swear swore sworn theà
102 sweep swept swept queùt
103 swim swam swum bôi, loäi
104 swing swung swung ñaùnh ñu
105 take took taken caàm, naém
106 teach taught taught daïy
107 tear tore torn xeù raùch
108 tell told told baûo, keå
109 think thought thought suy nghó
110 throw threw thrown neùm
111 thrust thrust thrust aán maïnh
112 understand understood understood hieåu
113 wake woke woken ñaùnh thöùc
114 wear wore worn maëc, ñoäi
115 weave wove woven deät
116 weep wept wept khoùc
117 wet wet wet laøm öôùt
118 win won won thaéng
119 write wrote written vieát

* Coù theå theâm “ed” ñeå thaønh laäp V2 ho c V3.

Success to you!!!
21
Vocabulary & Grammar for English 10 Leâ Ngoïc Thaïch

MUÏC LUÏC

Trang
UNIT 1: SCHOOL TALKS ...................................................................... 1
UNIT 2: PEOPLE’S BACKGROUNDS .................................................. 2
UNIT 3: DAILY ACTIVITIES ............................................................... 4
UNIT 4: SPECIAL EDUCATION .......................................................... 7
CONSOLIDATION 1................................................................................ 8
UNIT 5: TECHNOLOGY ........................................................................ 9
UNIT 6: SCHOOL OUTDOOR ACTIVITIES ...................................... 11
UNIT 7: THE MASS MEDIA ............................................................... 12
UNIT 8: LIFE IN THE COMMUNITY ................................................ 14
CONSOLIDATION 2.............................................................................. 16
IRREGULAR VERBS ........................................................................... 17
22
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản