Từ vựng và Ngữ pháp tiếng Anh 10 (Nâng cao) - Unit 1 to 8

Chia sẻ: boy7st

Tham khảo bài viết 'từ vựng và ngữ pháp tiếng anh 10 (nâng cao) - unit 1 to 8', tài liệu phổ thông, tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Từ vựng và Ngữ pháp tiếng Anh 10 (Nâng cao) - Unit 1 to 8

 

 1. SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO ÑOÀNG THAÙP TRÖÔØNG THPT THOÁNG LINH  TÖØ VÖÏNG, NGÖÕ PHAÙP TIEÁNG ANH 10 (NAÂNG CAO) Units 1- Units 1- 8 Bieân so n: LEÂ NGOÏC THAÏCH TAØI LIEÄU THAM KHAÛO (Löu haønh noäi boä)
 2. Vocabulary & Grammar for English 10 Leâ Ngoïc Thaïch UNIT 1: SCHOOL TALKS ☺ VOCABULARY A. READING (pages 14-17) research (n) nghieân cöùu assignment (n) baøi taäp instructor (n) ngöôøi daïy strategy (n) chieán löôïc effectively (adv) hieäu quaû maximize (v) söû duïng theo caùch toát achievement (n) söï thaønh ñaït nhaát satisfaction (n) söï thoûa maõn attentive (adj) chuù yù immediately (adv) ngay laäp töùc cooperative (adj) hôïp taùc vice versa: ngöôïc laïi gender (n) phaùi (nam/nöõ) particularly (adv) 1 caùch rieâng bieät diversity (n) söï ña daïng economics (n) kinh teá interaction (n) söï taùc ñoäng identify (v) chæ ra encourage (v) ñoäng vieân B. LISTENING (pages 17-18) stick (v) baùm saùt transfer (v) chuyeån ñoåi strict (adj) nghieâm khaéc terrified (adj) khuûng khieáp, sôï haõi hit hit hit (v): ñaùnh, chaïm finger (n) ngoùn tay left-handed (adj) vieát tay traùi transportation (n) söï ñi laïi recite (v) ñoïc thuoäc loøng punish (v) phaït C. SPEAKING (pages 18-19) quality (n) chaát löôïng, phaåm chaát have something in common (v) coù sense of humor (n) oùc haøi höôùc ñieåm töông ñoàng D. WRITING (pages 19-20) hurriedly (adv) voäi vaõ narrative (n) baøi töôøng thuaät unfortunately (adv) khoâng may maén account (n) söï töôøng thuaät get involved (v) lieân quan memory (n) kó nieäm impression (n) aán töôïng E. LANGUAGE FOCUS (p. 20-22) relaxing (adj) thö giaõn effort (n) söï noã löïc be eager (v) haùo höùc spirit (n) tinh thaàn seek (v) tìm kieám (thoâng tin) WORD STUDY Compound Nouns Ex: Nga was my classmate when we studied in junior high school. Comp Noun Noun + Noun Compound Noun 1
 3. Vocabulary & Grammar for English 10 Leâ Ngoïc Thaïch GRAMMAR Gerund (V-ing) or To-Infinitive (to-V) 1. Gerund (V-ing) Thöôøng theo sau caùc ñoäng töø nhö: love, enjoy, mind, can’t stand, practice, suggest, keep, regret, fancy, finish, avoid, carry on, ……. Ex: - I enjoy playing soccer. - My uncle kept talking about his farmlife. 2. To-Infinitive (to-V) Thöôøng theo sau caùc ñoäng töø nhö: want, decide, try, fail, pretend, prove, hope, agree, promise, happen, tend, plan, … Ex: - We all want to become better students. - She decided to live in HCM city. 3. S + V + 0 + to-inf…. Thöôøng theo sau caùc ñoäng töø nhö: ask, want, get, tell, advise, allow, persuade, order, invite, ….. Ex:- My parents always want me to be a doctor. - Nga asked Lan to return her book. UNIT 2: PEOPLE’S BACKGROUNDS ☺ VOCABULARY A. READING (pages 23-25) background (n) lai lòch pioneer (n) ngöôøi tình nguyeän creator (n) ngöôøi saùng taïo liver (n) gan discover (v) khaùm phaù surgery (n) söï phaãu thuaät president (n) toång thoáng technique (n) kó thuaät space (n) khoâng gian operate (v) giaõi phaãu vaccine (n) vaéc xin antiapartheid (n) choáng phaân bieät rabies (n) beänh daïi chuûng toäc chemist (n) nhaø hoùa hoïc protest (n) söï baûo veä process (n) tieán trình address (v) ñoïc dieãn vaên pasteurization (n) tieät truøng political (adj) thuoäc chính trò disease (n) beänh arrest (v) baét giöõ honor (v) toân vinh imprisonment (n) söï ôû tuø funeral (n) leã tang nonracial (n)khoâng phaân bieät ch. toäc institute (n) hoïc vieän democracy (n) neàn daân chuû vaccination (n) chuûng ngöøa retire (v) veà höu 2
 4. Vocabulary & Grammar for English 10 Leâ Ngoïc Thaïch B. LISTENING (pages 25-27) graduate from (v) toát nghieäp baccalaureate degree (n) baèng tuù taøi bury (v) choân caát citizenship (n) quyeàn coâng daân plantation (n) ñoàn ñieàn wanderlust (n) tính thích ñi du lòch quinine (n) kí ninh expedition (n) ngaønh hoïc vò quinquina (n) caây canh ki na immunology (n) söï mieãn nhieãm polite (adj) lòch söï, leã pheùp contribute (v) ñoùng goùp selfish (adj) ích kó humility (n) söï khieâm toán humane (adj) nhaân ñaïo laboratory (n) phoøng thöïc haønh C. SPEAKING (pages 27-28) biologist (n) nhaø sinh vaät institution (n) toå chöùc xaõ hoäi doctorate (n) hoïc vò tieán sæ admire (v) ngöôõng moä D. WRITING (pages 28-29) determine (v) quyeát ñònh summary (n) baøi toùm taét ambition (n) tham voïng biography (n) tieåu söû tuition (n) söï giaûng daïy brief (adj) ngaén goïn infection (n) söï nhieãm khuaån emigrate (v) di cö surgeon (n) baùc sæ phaãu thuaät impossible (adj) khoâng theå abandon (v) töø boû application (n) xin vieäc physician (n) baùc sæ accept (v) chaáp nhaän establish (v) thieát laäp E. LANGUAGE FOCUS (p. 29-31) manufacturer (n) nhaø saûn xuaát duty (n) traùch nhieäm amount (n) löôïng frost (n) söï ñoâng laïnh toothbrush (n) baøn chaûi raêng respect (v) toân troïng boss (n) oâng chuû WORD STUDY Compound Adjectives Ex: Yesterday I bought a man-made bag. Comp Adj Noun + Adjective Compound Adjective GRAMMAR Wh-Questions Baét ñaàu baèng caùc töø ñeå hoûi nhö: Who, whom, which, what, whose, when, where, why, how (old, long, far, much, many,……..) 3
 5. Vocabulary & Grammar for English 10 Leâ Ngoïc Thaïch Question Word To ask about Who/Whom people Which choices What people, animals, facts, events Whose possession When time Where places Why reasons How manner, quality 1. Vôùi ñoäng töø “to be”: Wh- + Be + S ? Ex: Who are you? 2. Vôùi ñoäng töø khieám khuyeát (Auxiliary verbs): can, could, will, would, shall, should, may, might, must,…. Wh- + Aux + S + V….? Ex: What will you buy for your daughter? 3. Vôùi ñoäng töø thöôøng: Wh- + do/does/did + S + V ……? Ex: Where did you go yesterday? UNIT 3: DAILY ACTIVITIES ☺ VOCABULARY A. READING (pages 32-34) install (v) caøi ñaët bonus (n) tieàn thöôûng pipe (n) oáng daãn typical (adj) ñieån hình commuter (n) ngöôøi ñi laøm = veù thaùng count on (v) döïa vaøo punch (v) ñuïc, duøi loã promotion (n) söï thaêng tieán announce (v) coâng boá, thoâng baùo security (n) söï an toaøn take a nap (v) nguû tröa employee (n) ngöôøi laøm coâng resume (v) baét ñaàu laïi income (n) thu nhaäp B. LISTENING (pages 34-35) diet (n) böõa aên kieâng fantastic shape(n)voùc daùng tuyeät vôøi suppose (v) cho laø expert (n) chuyeân gia appetite (n) söï ngon mieäng equipment (n) thieát bò secret (n) ñieàu bí maät C. SPEAKING (page 36) secretary (n) thö kí journalist (n) nhaø baùo trading company (n) coâng ty thöông customer (n) khaùch haøng 4
 6. Vocabulary & Grammar for English 10 Leâ Ngoïc Thaïch maïi staff (n) nhoùm nhaân vieân, hoäi ñoàng D. WRITING (page 37) publisher (n) nhaø xuaát baûn contact (v) tieáp xuùc complaint (n) lôøi than phieàn travel agency (n) coâng ty du lòch reference (n) söï tham khaûo reply (n) söï ñaùp töø E. LANGUAGE FOCUS (p. 38-41) parcel (n) goùi haøng coat (n) aùo khoaùc demanding (adj) yeâu caàu keep awake (v) thöùc giaác injured (adj) bò thöông WORD STUDY Compound Adjectives Ex: I have a ten-page book. Comp Adj Number + Singular Noun Compound Adjective Ex: This watch costs fifty dollars. It is a fifty-dollar watch. GRAMMAR I. The Present Simple Tense 1. Form to be - Affirmative: S + V1…. S + am/is/are…… - Negative: S + do/does + not + V….. S + am/is/are + not….. - Interrogative: Do/Does + S + V….? Am/Is/Are + S ….? 2. Use a. Dieãn taû moät haønh ñoäng hoaëc moät thoùi quen ôû hieän taïi (always, usually, often, sometimes, occasionally, seldom, rarely, every…….) Ex: I usually go to school in the afternoon. b. Dieãn taû moät chaân lí, moät söï thaät luùc naøo cuõng ñuùng. Ex: The earth moves around the sun 3. Ñoái vôùi ngoâi thöù ba soá ít: He, She, It. a. Theâm “S” vaøo sau ñoäng töø thöôøng. Ex: Lan often gets up early in the morning. b. Theâm “ES” vaøo sau caùc ñoäng töø taän cuøng laø: ch, sh, s, x, o, z. Ex: He watches a lot of TV on Sundays. II. The Present Progressive Tense 1. Form - Affirmative: S + am/is/are + V-ing…… 5
 7. Vocabulary & Grammar for English 10 Leâ Ngoïc Thaïch - Negative: S + am/is/are + not + V-ing….. - Interrogative: Am/Is/Are + S + V-ing ….? 2. Use Dieãn taû moät haønh ñoäng ñang xaûy ra trong luùc noùi (now, at the moment, at this time, at present….) Ex: - I am looking for the latest newspaper now. - They are watching a sport game show at the moment. 3. Note: Moät soá ñoäng töø khoâng duøng ôû thì Present Progressive, maø chæ duøng ôû thì Present Simple: to be, to want, to need, to have (coù), to know, to understand.. Ex: - We are tenth-grade students now. - I understand the lesson at the moment. III. The Present Perfect Tense 1. Form - Affirmative: S + has/have +V3/ed…. - Negative: S + has/have + not + V3/ed….. - Interrogative: Has/Have + S + V3/ed….? 2. Use a. Dieãn taû moät haønh ñoäng xaûy ra trong quaù khöù vaø keùo daøi ñeán hieän taïi (never, ever, not…yet, since, for, so far, until now, up to now,…….) Ex: We have learnt English for 5 years. b. Dieãn taû moät haønh ñoäng vöøa môùi xaûy ra (just, recently, lately). Ex: She has just gone out. c. Dieãn taû moät haønh ñoäng xaûy ra trong quaù khöù khoâng xaùc ñònh roõ thôøi gian (already, before) Ex: Have you seen this movie before? 3. S + has/have +V3/ed…… since + S + V2/ed…. Ex: We have known each other since we worked in this factory. IV. The Past Simple Tense 1. Form to be - Affirmative: S + V2/ed…. S + was/were…… 6
 8. Vocabulary & Grammar for English 10 Leâ Ngoïc Thaïch - Negative: S + did + not + V….. S + was/were + not….. - Interrogative: Did + S + V….? Was/Were + S ….? 2. Use a. Dieãn taû moät haønh ñoäng xaûy ra trong quaù khöù xaùc ñònh roõ thôøi gian (yesterday, ago, last……, in the past, in 1990) Ex: - My father bought this house 10 years ago. - Mr. Nam worked here in 1999. b. Dieãn taû moät loaït caùc haønh ñoäng xaûy ra lieân tieáp trong quaù khöù. Ex: - Last night, I had dinner, did my homework, watched TV and went to bed. - When she came here in 1990, she worked as a teacher. UNIT 4: SPECIAL EDUCATION ☺ VOCABULARY A. READING (pages 42-45) disabled (adj) taøn taät prove (v) chöùng toû disability (n) söï taøn taät gifted (adj) coù naêng khieáu dot (n) chaám master (v) naém vöõng dedicated (adj) taän tuïy cum laude (adv) xuaát saéc haïng ba steadily (adv) beàn vöõng interpret (v) dieãn giaûi, thoâng dòch pump (v) bôm lecture (n) baøi dieãn thuyeát tap out (v) voã nheï remarkable (adj) khaùc thöôøng alphabet code (n) maõ chöõ caùi continent (n) chaâu luïc painstakingly (adv) chòu khoù courage (n) söï can ñaûm struggle (v) ñaáu tranh Braille: chöõ ñoïc &ø vieát (Louis consciousness (n) yù thöùc Braille) B. LISTENING (pages 45-46) adjust (v) ñieàu chænh impaired (adj) bò suy yeáu expanded focus (n) taäp trung phaùt trieån visually (adv) thuoäc thò giaùc commitment (n) ñieàu cam keát reflect (v) phaûn xaï, phaûn aùnh interpreter (n) thoâng dòch vieân C. SPEAKING (pages 46-47) walking stick (n) caây gaäy attend (v) tham d sign language (n) ngoân ng cöû chæ locality (n) ñ a phương gesture (n) c ch D. WRITING (pages 47-50) concern (v) lieân quan register (v) ñăng kí enroll (v) ñaêng kí 7
 9. Vocabulary & Grammar for English 10 Leâ Ngoïc Thaïch registration form (n) ñơn ñăng kí occupation (n) ngh nghi p clerk (n) nhaân vieân passport number (n) s h chi u E. LANGUAGE FOCUS (p. 50-53) heart attack (n) côn ñau tim ñoät ngoät adjust (v) ñieàu chænh war veteran (n) cöïu chieán binh criticism (n) söï pheâ bình auditorium (n) nhaø haùt authority (n) chính quyeàn competent (adj) coù naêng löïc WORD STUDY Adjectives Used as Nouns Ex: The rich should help the poor Noun Noun The + Adjective Noun Duøng ñeå chæ moät nhoùm ngöôøi. Ex: The deaf, the mute, the blind, the old, the young, the disabled…… * Note: Caùc danh töø naøy ñi vôùi ñoäng töø soá nhieàu. Ex: The disabled have a difficult life. GRAMMAR The Past Simple Tense and the Past Perfect Tense I. The Past Simple Tense (see Unit 3) II. The Past Perfect Tense 1. Form - Affirmative: S + had + V3/ed…. - Negative: S + had + not + V3/ed….. - Interrogative: Had + S + V3/ed….? 2. Use a. Dieãn taû moät haønh ñoäng xaûy ra tröôùc moät thôøi ñieåm trong quaù khöù. Ex: By the end of last month, she had made 4 skirts. b. Dieãn taû moät haønh ñoäng xaûy ra vaø hoaøn thaønh tröôùc moät haønh ñoäng khaùc trong quaù khöù (before, after, by the time). Haønh ñoäng xaûy ra tröôùc duøng thì Past Perfect, haønh ñoäng xaûy ra sau duøng thì Past Simple. Ex: - After Nam had done his homework, he went to bed. - They had lived in Dong Thap before they moved to HCM city. CONSOLIDATION 1 ☺ VOCABULARY 8
 10. Vocabulary & Grammar for English 10 Leâ Ngoïc Thaïch A. LISTENING (pages 54-55) boarder (n) sinh vieân noäi truù field (n) lónh vöïc career guidance (n) höôùng daãn ngheà check the plug(v) kieåm tra oå caém ñieän counsel (v) tö vaán embroidery (n) ngheà theâu imply (v) aån yù certificate (n) giaáy chöùng nhaän B. VOCABULARY (pages 55-57) bacteria (n) vi khuaån absence (n) söï vaéng maët elimination (n) söï xa laùnh admit (v) thöøa nhaän fund (n) voán cure (v) chöõa trò addition (n) söï theâm vaøo social science (n) khoa hoïc xaõ hoäi passenger (n) haønh khaùch natural science (n)khoa hoïc töï nhieân tax (n) thueá C. GRAMMAR (pages 57-59) pitchblende (n) uranit element (n) nguyeân toá racket (n) caùi vôït obtain (v) ñaït ñöôïc insurance (n) baûo hieåm D. READING (pages 59-61) severe (adj) nghieâm troïng videotape (n) baêng hình impairment (n) söï suy giaûm software (n) phaàn meàm assistance (n) ngöôøi phuï taù load (n) gaùnh naëng move to tears (v) rôi leä colleague (n) ñoàng nghieäp equipment (n) thieát bò stress (n) söï caêng thaúng audiotape (n) baêng tieáng compete (v) caïnh tranh E. WRITING (page 61) persuade (v) thuyeát phuïc hurry (v) voäi vaõ title (n) töïa ñeà librarian (n) ngöôøi giöõ thö vieän willing (adj) coù thieän yù UNIT 5: TECHNOLOGY ☺ VOCABULARY A. READING (pages 62-65) health values (n)tieâu chuaån söùc khoûe device (n) thi t b insert (v) chèn vào diagnosis (n) s chu n ñóan icon (n) nuùt robot (n) ngöôøi maùy browse (v) ñoïc löôùt qua multifunctional (adj) ña ch c năng envy(v) ghen tò envious (adj) 9
 11. Vocabulary & Grammar for English 10 Leâ Ngoïc Thaïch machine (n) maùu moùc unbelievable (adj) khoâng theå tin scale (n) cây cân connect (v) keát noái tester (n) thieát bò thöû depict (v) mieâu taû B. LISTENING (pages 65-66) screen (n) maøn hình digital (adj) kó thuaät soá enlarge (v) phoùng lôùn # reduce (v) shutter (n) maøng chaén (ôû maùy aûnh)press (v) aán lens (n) thaáu kính image (n) hình aûnh record (v) thu mode dial (n) nuùt ñieàu chænh cheá ñoä C. SPEAKING (pages 67-68) cell phone (n) ñieän thoaïi di ñoäng microwave oven (n) loø vi soùng portable (adj) coù theå xaùch tay revolutionize (v) caùch maïng hoùa calculator (n) maùy tính lighten (v) laøm nheï ñi suit (n) boä coâm leâ appliance (n) thieát bò ñieän sharp (adj) beùn, nhoïn D. WRITING (pages 68-69) furniture (n) ñoà ñaïc trong nhaø ingredient (n) thaønh phaàn unplug (v) khoâng caém ñieän clockwise (adv) theo chieàu kim vacuum cleaner (n) maùy huùt buïi ñoàng hoà food blender (n) maùy xay thöùc aên cap (n) naép ñaäy base (n) neàn select (n) löïa choïn E. LANGUAGE FOCUS (p. 70-72) stone ginder (n) coái ñaù painful (adj) ñau ñôùn mud (n) buøn juicer (n) maùy eùp nöôùc traùi caây straw (n) rôm grinder (n) maùy nghieàn cement (n) xi maêng skin (n) da dye (v) nhuoäm WORD STUDY Prefixes 1. multi- means “many” Ex: multicolored, multimedia, multiform, multipurpose…….. 2. counter- means “opposite” Ex: counter attack, counter example, counterclockwise, counterweight.. 3. un- means “not” Ex: unhappy, unpopular, unplug, unlock…….. GRAMMAR I. The Present Perfect Passive - Affirmative: S + has/have + been + V3/ed…. 10
 12. Vocabulary & Grammar for English 10 Leâ Ngoïc Thaïch - Negative: S + has/have + not + been + V3/ed….. - Interrogative: Has/Have + S + been + V3/ed….? Ex: Active: They have built a new bridge across the river. Passive: A new bridge has been built across the river. II. Used to + infinitive 1. Form - Affirmative: S + used to + Vo …… - Negative: S + didn’t + use to + Vo….. - Interrogative: Did + S + use to + Vo….? 2. Use Dieãn taû moät thoùi quen trong quaù khöù (ñaõ chaám döùt ôû hieän taïi) Ex: His father used to smoke 20 cigarettes a day. His father didn’t use to smoke 20 cigarettes a day. Did his father use to smoke 20 cigarettes a day? 3. Note: Be used to + V-ing: di n t ñã quen v i vi c gì ñó hi n t i. Ex: He is used to staying up late at nights. UNIT 6: SCHOOL OUTDOOR ACTIVITIES ☺ VOCABULARY A. READING (pages 73-75) boots (n) ñoâi uûng confident (adj) töï tin stick (n) caây gaäy backpack (n) ba loâ shortcut (n) ñöôøng taét essential (adj) thieát yeáu campfire (n) löûa traïi gear (n) thieát bò, duïng cuï slide (n) söï tröôït, söï löôùt preference (n) sôû thích temporarily (adv) nhaát thôøi injury (n) söï bò thöông participate (v) tham gia strengthen (v) laøm vöõng maïnh benefit (n) thuaän lôïi achieve (v) thaønh ñaït campsite (n) khu ñaát caém traïi frightening (adj) sôï haûi B. LISTENING (pages 76-77) excursion (n) cuoäc ñi di lòch score (v) ghi baøn, (n) tæ soá theme park (n) coâng vieân giaûi trí terrific (adj) haùo höùc, tuyeät vôøi (theo chuû ñeà) valley (n) thung luõng ruin (v) thaát baïi twist one’s ankle (v) traät maét caù 11
 13. Vocabulary & Grammar for English 10 Leâ Ngoïc Thaïch C. SPEAKING (pages 77-78) match (n) traän ñaáu camping gear (n) duïng cuï caém traïi tent (n) caùi leàu raincoat (n) aùo möa first-aid kit (n) tuùi sô caáp cöùu swimming pool (n) hoà bôi flashlight (n) ñeøn pin D. WRITING (pages 78-80) attendance (n) söï tham döï confirmation (n) xaùc nhaän, khaúng ñònh cordially (adv) chaân thaønh pick….up (v) ñoùn look forward to (v) troâng chôø tenth grader (n) HS lôùp 10 be out of order (v) khoâng theå söû duïng E. LANGUAGE FOCUS (p. 80-83) musician (n) nhaïc só competition (n) cuoäc thi ñaáu penalty (n) quaû phaït ñeàn race (n) cuoäc ñua final (n) traän chung keát beat (v) ñaùnh baïi election (n) söï baàu cöû opportunity (n) cô hoäi, dòp may apply (v) xin vieäc GRAMMAR I. Will a. Form S + will +Vo …… b. Use Dieãn taû moät haønh ñoäng xaûy ra ôû töông lai (tomorrow, in the future, next…..), khoâng coù döï ñònh tröôùc. Ex: It will rain tomorrow. II. be going to a. Form S + be going to +Vo …… b. Use Dieãn taû moät döï ñònh ôû töông lai, chöa coù keá hoïach thöïc hieän. Ex: I am going to play volleyball on Sunday. III. The Present Progressive Tense (with a future meaning) a. Form S + am/is/are + V-ing …… b. Use Dieãn taû moät haønh ñoäng xaûy ra ôû töông lai gaàn, coù keá hoïach thöïc hieän. Ex: We are visiting his village at 9:00 next weekend. UNIT 7: THE MASS MEDIA ☺ VOCABULARY A. READING (pages 84-87) reveal (v) tieát loä 12
 14. Vocabulary & Grammar for English 10 Leâ Ngoïc Thaïch mass media (n) thoâng tin ñaïi chuùng investment (n) söï ñaàu tö spread (v) traûi roäng investor (n) ngöôøi ñaàu tö emphasis (n) söï nhaán maïnh document (n) taøi lieäu designer (n) nhaø thieát keá laptop (n) maùy tính xaùch tay artist (n) ngheä sæ extract (n) ñoaïn trích fan (n) ngöôøi haâm moä crazy (adj) cuoàng nhieät entry (n) söï ñi vaøo kitten (n) con meøo con release (v) trình chieáu divorce (v) ly dò rumor (n) tin ñoàn tax policy (n) chính saùch thueá B. LISTENING (page 88) violent (adj) baïo löïc police show (n) muïc coâng an excellent (adj) xuaát saéc documentary (n) phim taøi lieäu advertising (n) söï quaûng caùo commercial (n) phim thöông maïi waste of time (n) laûng phí thôøi gian comedy (n) haøi kòch present the news (v) ñöa tin C. SPEAKING (pages 88-89) terrible (adj) khuûng khieáp opinion (n) quan ñieåm fantastic (adj) phi thöôøng,cuoàng boring (adj) nhaøm chaùn nhieät D. WRITING (pages 90-91) violence (n) baïo löïc relax (v) thö giaûn limit (v) giôùi haïn live alone (v) soáng moät mình discourage (v) ngaên caûn lonely (adj) coâ ñoäc gain weight (v) taêng caân E. LANGUAGE FOCUS (p. 91-93) apologize (v) xin loãi junk mail (n) thö raùc set up (v) thieát laäp billboard (n) baûng quaûng caùo object (v) chæ trích GRAMMAR Reporting Agreements, Apologies, Promises, Suggestions, etc. 1. Caùc ñoäng töø töôøng thuaät thöôøng ñöôïc söû duïng nhö: insist, suggest, advise, invite, urge, apologize… for, refuse, agree, promise……. a. “Let’s go to the beach” said Nam Nam suggested that they go to the beach. => S + insist/suggest + that + S + V…… b. “Would you like to go to the concert?” She invited me to go to the concert. => S + advise/invite/urge + O + to-inf…… c. “What a pity! I can’t help you with your homework, Lan” 13
 15. Vocabulary & Grammar for English 10 Leâ Ngoïc Thaïch I apologized Lan for not helping her with her homework. => S + apologize + O + for + (not) V-ing…… d. Minh said “I don’t want to tell them about my family” Minh refused to tell them about his family. => S + agree/refuse/promise + to-inf……. 2. Caùc quy taéc ñoåi traïng töø chæ thôøi gian vaø nôi choán today/tonight that day/that night now then ago before yesterday the day before/ the previous day last (week) the (week) before/ the previous (week) tomorrow the following day/ the day after next (week) the following (week)/ the (week) after this that these those here there UNIT 8: LIFE IN THE COMMUNITY ☺ VOCABULARY A. READING (pages 94-97) flute (n) oáng saùo community (n) coäng ñoàng floating market (n) chôï noåi reflect (v) phaûn aùnh agricultural (adj) noâng nghieäp rural laborer (n) lao ñoäng noâng thoân load (v) chaát haøng craftsman (n) thôï thuû coâng cozy (adj) aám cuùng socialize (v) hoaø nhaäp xaõ hoäi rapid (adj) nhanh bargaining (n) maëc caû, traû giaù exist (v) toàn taïi fair (n) hoäi chôï function (n) chöùc naêng periodically (adv) theo chu kì characteristic (n) ñaëc tính vendor (n) = seller: ngöôøi baùn haøng attitude (n) thaùi ñoä B. LISTENING (pages 98-99) dress (v) maëc quaàn aùo deserted (adj) khoâng coù ngöôøi typical (adj) ñieån hình amazed (adj) ngaïc nhieân impressed (adj) gaây aán töôïng C. SPEAKING (pages 99-100) atmosphere (n) baàu khoâng khí loss of business (n) maát thò phaàn wet (adj) öôùt 14
 16. Vocabulary & Grammar for English 10 Leâ Ngoïc Thaïch lack of chance (n) thieáu cô hoäi muddy (adj) laày loäi, nhieàu buøn D. WRITING (pages 100-101) map (n) baûn ñoà direction (n) chæ daãn enclose (v) gôûi keøm corner (n) goùc have any trouble (v) gaëp trôû ngaïi E.LANGUAGE FOCUS (p.102-104) multilane (n) nhieàu laøn xe quit (v) töø boû, thoâi vieäc income (n) thu nhaäp flooded (adj) ngaäp luït car crash (n) ñuïng xe hideous litter (n) söï xaû raùc gheâ tôûm slippery (adj) trôn tröôït sidewalk (n) væa heø inhabitant (n) cö daân shopping mall (n) khu thöông maïi casino (n) soøng baïc pothole (n) oå gaø protest (v) phaûn ñoái GRAMMAR I. Conditional Sentences (If Sentences): Type 1 Ex: If I finish my homework, I will go to the concert = I will go to the concert if I finish my homework. * If clause: If I finish my homework, * Main clause: I will go to the concert 1. Form If clause Main clause If + S + V1….., S + will + Vo…… 2. Use Dieãn taû moät ñieàu kieän coù theå xaûy ra ôû hieän taïi hoaëc töông lai. II. Because of, In spite of/ Despite. 1. Because of Ex: - I can’t go to school yesterday because I am sick. I can’t go to school because of my sickness. - Nam missed the bus because he got up late. Because of getting up late, Nam missed the bus. Because of + Noun/ Noun Phrase (reason) 2. In spite of/ Despite Ex: - The woman tries to climb the mountain even though she is old. The woman tries to climb the mountain in spite of her old age. - Although Nga is tired, she still begins her work on time. 15
 17. Vocabulary & Grammar for English 10 Leâ Ngoïc Thaïch Despite being tired, Nga still begins her work on time. In spite of/ Despite + Noun/ Noun Phrase (concession) 16
 18. Vocabulary & Grammar for English 10 Leâ Ngoïc Thaïch CONSOLIDATION 2 ☺ VOCABULARY A. LISTENING (pages 105-106) preferable (adj) yeâu thích cyberspace(n) khoâng gian ñieàu khieån schedule (n) lòch laøm vieäc domain (n) lónh vöïc direct (v) daøn döïng fiberoptic (adj) baèng sôïi quang dull (adj) nhaït nheõo assignment (n) baøi taäp original (n) baûn goác B. VOCABULARY(pages 106-109) junction (n) choã gaëp nhau medicine (n) thuoác alley (n) loái ñi nhoû cuff (n) coã tay aùo approach (n) phöông phaùp fascinate (v) quyeán ruõ multilingual (adj) nhieàu tieáng noùi impersonal (adj) thieáu tình ngöôøi multiplication (n) söï nhaân alarming (adj) baùo ñoäng harvest (n) vuï thu hoaïch C. GRAMMAR (pages 109-110) hospitality (n) söï meán khaùch lend (v) cho möôïn injured (adj) bò thong cancel (v) huõy boû traffic jam (n) naïn keït xe D. READING (pages 111-112) wave (n) soùng cell phone (n) ñieän thoaïi di ñoäng interfere (v) can thieäp vaøo take off (v) taêng cao block (v) ngaên chaën message (n) vaên baûn silent mode (n) traïng thaùi im laëng pacemaker (n) maùy trôï tim fear (v) sôï haûi regulate (v) ñieàu chænh switch off (v) taét heartbeat (n) nhòp ñaäp adjust (v) ñieàu chænh E. WRITING (page 112) confirm (v) xaùc nhaän receive (v) nhaän departure time (n) giôø khôûi haønh 17
 19. Vocabulary & Grammar for English 10 Leâ Ngoïc Thaïch IRREGULAR VERBS No Infinitive Past Simple Past Participle Meaning 1 be(am/is/are) was/ were been thì, laø, ôû 2 arise arose arisen xuaát hieän 3 bear bore borne sinh ra 4 beat beat beaten ñaùnh, ñaäp 5 become became become trôû neân 6 begin began begun baét ñaàu 7 bend bent bent cuùi, gaäp 8 bet bet bet ñaùnh cuoäc 9 bite bit bitten caén 10 bleed bled bled chaûy maùu 11 blow blew blown thoåi 12 break broke broken laøm vôõ 13 breed bred bred nuoâi 14 bring brought brought mang 15 build built built xaây döïng 16 burn* burnt burnt ñoát chaùy 17 burst burst burst böøng chaùy 18 buy bought bought mua 19 catch caught caught baét ñöôïc 20 choose chose chosen choïn löïa 21 come came come ñeán 22 cost cost cost trò giaù 23 creep crept crept boø 24 cut cut cut caét 25 dig dug dug ñaøo 26 do did done laøm 27 draw drew drawn veõ 28 dream* dreamt dreamt mô 29 drink drank drunk uoáng 30 drive drove driven laùi xe 18
 20. Vocabulary & Grammar for English 10 Leâ Ngoïc Thaïch 31 eat ate eaten aên 32 fall fell fallen teù xuoáng 33 feed fed fed cho aên 34 feel felt felt caûm thaáy 35 fight fought fought ñaùnh nhau 36 find found found tìm thaáy 37 fit fit fit vöøa vaën 38 fly flew flown bay 39 forecast forecast forecast döï baùo 40 forget forgot forgot(ten) queân 41 forgive forgave forgiven tha thöù 42 freeze froze frozen ñoâng laïnh 43 get got got(ten) ñaït ñöôïc 44 give gave given cho 45 go went gone ñi 46 grind ground ground nghieàn 47 grow grew grown moïc 48 hang hung hung treo 49 have had had coù, duøng 50 hear heard heard nghe 51 hide hid hidden che giaáu 52 hit hit hit ñuïng 53 hold held held caàm, naém, toå chöùc 54 hurt hurt hurt laøm ñau 55 keep kept kept giöõ 56 know knew known bieát 57 lay laid laid ñaët, ñeå 58 lead led led daãn daét 59 learn* learnt learnt hoïc 60 leave left left rôøi khoûi 61 lend lent lent cho möôïn 62 let let let ñeå cho 63 lose lost lost ñaùnh maát 64 make made made laøm 19
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản