Từ vựng và Ngữ pháp tiếng Anh 10 (Nâng cao) - Unit 9 to 16

Chia sẻ: boy7st

Tham khảo bài viết 'từ vựng và ngữ pháp tiếng anh 10 (nâng cao) - unit 9 to 16', tài liệu phổ thông, tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Từ vựng và Ngữ pháp tiếng Anh 10 (Nâng cao) - Unit 9 to 16

SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO ÑOÀNG THAÙP
TRÖÔØNG THPT THOÁNG LINH
TÖØ VÖÏNG, NGÖÕ PHAÙP
TIEÁNG ANH 10 (NAÂNG CAO)
Units
Units 9-16
Bieân so n: LEÂ NGOÏC THAÏCH
TAØI LIEÄU THAM KHAÛO
(Löu haønh noäi boä)
Vocabulary & Grammar for English 10 Leâ Ngoïc Thaïch

UNIT 9: UNDERSEA WORLD
☺ VOCABULARY
A. READING (pages 113-116) improvement (n) söï caûi thieän
humpback whale (n) caù voi guø touch (v) sôø, chaïm
lobster (n) toâm huøm human (n) con ngöôøi
sea horse (n) haûi maõ behavior (n) thaùi ñoä
star fish (n) sao bieån specialist (n) chuyeân gia
mammal (n) ñoäng vaät coù vuù caution (n) söï caån thaän
rescue (v) cöùu contact (n) söï tieáp xuùc
victim (n) naïn nhaân harm (n,v) laøm haïi
assist (v) help: giuùp ñôû disturb (v) quaáy raày
shipwreck (n) ñaém taøu beg (v) van naøi
vision impairment (n) suy yeáu thò löïc habitat (n) moâi tröôøng soáng
patient (n) beänh nhaân danger (n) söï nguy hieåm
B. LISTENING (pages 116-117) squeak (v) keâu the theù
harpoon (n) caây lao moùc bellow (v) gaøo
harpoon gun (n) suùng baén lao shriek (v) heùt
rock (v) laéc lö passionate wail (n) tieáng reân soâi noåi
reef (v) cuoán meùp fate (n) soá phaän
switch (v) chaïm tale (n) chuyeän keå
tape spin (n) voøng xoay cuûa baêng assume (v) cho laø
grunt (v) caøu nhaøu tune (n) giai ñieäu
C. SPEAKING (pages 117-120) explore (v) khaùm phaù
explanation (n) söï giaûi thích shell (n) voû
fatty (adj) coù môõ exhale (v) thôû ra
allergic (adj) dò öùng blowhole (n) loã phun nöôùc
bone (n) xöông get stuck (v) dính vaøo
patience (n) söï kieân nhaãn oil slick (n) veát daàu loang
pet (n) vaät nuoâi (trong nhaø) bury (v) choân
D. WRITING (pages 121-123)
join (v) tham gia drop… a line (v) goïi ñieän thoïai
Aquarium (n) hoà nuoâi scuba diving (n) moân laën coù bình döôõng
get-together (n) cuoäc hoïp maët khí
welcome (v) chaøo ñoùn Association (n) hieäp hoäi
advisor (n) ngöôøi khuyeân baûo out of touch (exp) maät lieân laïc
drop by (v) taït vaøo thaêm offer (v) ñöa ra
E. LANGUAGE FOCUS (p. 123-125) bite bit bitten (v) caén
giraffe (n) höôu cao coå Down’s syndrome (n) hoäi chöùng Ñao

1
Vocabulary & Grammar for English 10 Leâ Ngoïc Thaïch

neck (n) coå creature (n) sinh vaät
cruel (adj) ñoäc aùc export (v) xuaát khaåu
sympathy (n) söï thoâng caûm species (n) loøai
fin (n) vaây caù annoy (v) laøm khoù chòu
puffer fish (n) caù noùc classify (v) phaân loïai
long (v) ao öôùc effect (v) aûnh höôûng
WORD STUDY
Compound Adjectives
Ex: They are warm-blooded animals.
Comp Adj
Adjective + Noun-ED Compound Adjective
Ex: I don’t like a student who has a strong head.
I don’t like a strong-headed student.

GRAMMAR
I. Relative Clauses
1. Restrictive Relative Clauses
DANH TÖØ CHUÛ TÖØ TUÙC TÖØ
Ngöôøi WHO/ THAT WHOM/ THAT
Vaät/Ñoäng vaät WHICH/ THAT WHICH/ THAT
MÑQH giôùi haïn laø MÑQH boå nghóa cho danh töø (ñaïi töø) phía tröôùc chöa ñöôïc
xaùc ñònh roõ.
Ex: - I saw the teacher. You talked to him yesterday.
I saw the teacher whom you talked to yesterday.
- The book is on wild animals. It attracts a lot of readers.
The book which attracts a lot of readers is on wild animals.
2. Non-restrictive Relative Clauses
DANH TÖØ CHUÛ TÖØ TUÙC TÖØ
Ngöôøi WHO WHOM
Vaät/Ñoäng vaät WHICH WHICH
MÑQH khoâng giôùi haïn laø MÑQH boå nghóa cho danh töø (ñaïi töø) phía tröôùc
ñöôïc xaùc ñònh roõ. MÑQH khoâng giôùi haïn luoân ñöùng sau daáu phaåy; (ta khoâng
duøng THAT trong MÑQH khoâng giôùi haïn)
Ex: - Nguyen Du is a famous Vietnamese poet. He wrote Kieu’s Story.
Nguyen Du, who wrote Kieu’s Story, is a famous Vietnamese poet.
- We are talking about Tokyo. It is the capital city of Japan.
We are talking about Tokyo, which is the capital city of Japan.


2
Vocabulary & Grammar for English 10 Leâ Ngoïc Thaïch


II. The Passive Voice
1. Form
Ex: Active: She arranges the books on the shelves every weekend.
S V O
Passive: The books are arranged on the shelves (by her) every weekend.
S be V3/ed by O
Active: S + V + O + …….
Passive: S + be + V3/ed + (by O) + ……
2. Rules
Khi ñoåi töø chuû ñoäng sang bò ñoäng, ta chuù yù caùc böôùc sau:
a. Xaùc ñònh S (Chuû töø), V (Ñoäng töø), O (Tuùc töø) vaø thì cuûa ñoäng töø trong caâu
chuû ñoäng.
Ex: Active: She arranges the books on the shelves every weekend.
S V1 O
b. Ñem O leân laøm S, chuyeån S xuoáng laøm O ñaët sau by.
Ex: (P) The books are arranged on the shelves (by her) every weekend.
S by O
c. Theâm ñoäng töø to be (phuø hôïp vôùi thì cuûa ñoäng töø trong caâu chuû ñoäng), vaø
chuyeån ñoäng töø chính sang V3/ed.
Ex: (P) The books are arranged on the shelves (by her) every weekend.
be V3/ed
3. Notes:
a. Trong caâu bò ñoäng: by O luoân ñöùng sau adverbs of place (traïng töø chæ nôi
choán) vaø tröôùc adverbs of time (traïng töø chæ thôøi gian).
Ex: (P) The books are arranged on the shelves (by her) every weekend.
b. Trong caâu bò ñoäng, coù theå boû: by people, by us, by them, by someone…
Ex: Passive: A new bridge has been built across the river (by them).

Active Passive
S + V1 + O S + am/is/are + V3/ed
S + am/is/are + V-ing + O S + am/is/are + being +V3/ed
S + has/have + V3/ed + O S + has/have + been + V3/ed
S + V2/ed + O S + was/were +V3/ed
S + was/were + V-ing + O S + was/were + being +V3/ed
S + had + V3/ed + O S + had + been + V3/ed
S + will/shall + Vo + O S + will/shall + be +V3/ed


3
Vocabulary & Grammar for English 10 Leâ Ngoïc Thaïch

UNIT 10: CONSERVATION
☺ VOCABULARY
A. READING (pages 126-128)
damage (n,v) laøm, söï hö hoûng amphibian (n) ñoäng vaät löôõng cö
solution (n) giaûi phaùp insect (n) coân truøng
destruction (n) söï phaù huõy ecotourist (n) ngöôøi ñi du lòch s.thaùi
extinction (n) söï tuyeät chuûng landscape (n) phong caûnh
poaching (n) söï saên troäm contribute (v) ñoùng goùp
trading (n) söï buoân baùn biosphere (n) sinh quyeån
conserve (v) baûo toàn reserve (n) khu baûo toàn
heritage (n) di saûn trace (v) theo daáu
mosaic (n) ñoà khaûm prey (n) con moài
establish (v) thieát laäp peacock (n) con coâng
exploit (v) khai thaùc ecotour (n) chuyeán du lòch sinh thaùi
ecotourism (n) du lòch sinh thaùi flourishing (v) phaùt ñaït
flora (n) heä thöïc vaät promote (v) phaùt huy
fauna (n) heä thöïc vaät fund (n) voán
reptile (n) ñoäng vaät boø saùt authority (n) chính quyeàn
B. LISTENING (pages 128-129) tease (v) choïc gheïo
rare (adj) hieám preserve (v) giöõ gìn
bush (n) buïi caây lifestyle (n) phong caùch soáng
feed (v) cho aên natural resources (n) taøi nguyeân TN
harm (n,v) laøm haïi chop (v) chaët, ñoán
C. SPEAKING (pages 129-131)
recycle (v) taùi söû duïng deforestation (n) naïn phaù röøng
energy (n) naêng löôïng littering (n) xaû raùc
reduce (v) caét giaûm disposable (adj) duøng moät laàn
protect (v) baûo veä control (v) kieåm soùat
D. WRITING (pages 131-133) regret (n) söï aân haän
acceptance (n) söï chaáp nhaän surprise (n) ñieàu ngaïc nhieân
refusal (n) söï töø choái unforgettable (adj) khoâng queân
salutation (n) söï chaøo hoûi wedding (n) leã cöôùi
politely (adv) moät caùch lòch söï volunteer work (n) coâng vieäc tình
delight (n) söï vui möøng nguyeän
E. LANGUAGE FOCUS (p. 133-136)
destroy (v) phaù huõy dynamite (n) chaát noå
construction (n) söï xaây döïng tanker (n) taøu chôû daàu
poacher (n) ngöôøi saên troäm leak (v) roø ró

4
Vocabulary & Grammar for English 10 Leâ Ngoïc Thaïch

toxic chemical (n) hoùa chaát ñoäc haïi polar bear (n) gaáu baéc cöïc
discharge (v) thaû fur (n) loâng thuù
rhino (n) con teâ giaùc dump (v) ñoå vaøo
horn (n) caùi söøng comet (n) sao choåi
dweller (n) ngöôøi daân endure (v) chòu ñöïng
exhaust gas (n) khí thaûi (töø xe coä) sewage (n) raùc thaûi
suffer (v) chòu ñöïng disaster (n) thaûm hoïa
WORD STUDY
Noun Forms
- act action
collect collection
- prepare preparation
examine examination
Verb + ion/ation Noun
GRAMMAR
I. The Modal Auxiliary: Should
1. Form:
S + should + Vo…..
2. Use:
Dieãn ñaït yù neân laøm gì hoaëc lôøi khuyeân (ñoàng nghóa vôùi ought to).
Ex: We should reduce the amount of garbage in the city.
II. Conditional Sentences (If Sentences): Type 2 (see Unit 8 – Type 1)
1. Form
If clause Main clause
If + S + V2/ed….., S + would/could + Vo……
(be were)
2. Use Dieãn taû moät ñieàu kieän khoâng theå xaûy ra ôû hieän taïi.
Ex: - If he had much time, he would help you.
(He doesn’t have much time now)
- If I were in your position, I could do that.
(I am not in your position now)
III. Conditional Sentences (If Sentences): Type 3 (see Unit 8 – Type 1)
1. Form
If clause Main clause
If + S + had + V3/ed….., S + would/could + have + V3/ed….
2. Use Dieãn taû moät ñieàu kieän khoâng theå xaûy ra trong quaù khöù.
Ex: If we had studied hard last year, we would have got good marks.

5
Vocabulary & Grammar for English 10 Leâ Ngoïc Thaïch

(We didn’t study hard last year and we didn’t get good marks)
6
Vocabulary & Grammar for English 10 Leâ Ngoïc Thaïch

UNIT 11: NATIONAL PARKS
☺ VOCABULARY
A. READING (pages 137-140)
extract (n) ñoïan trích maintain (v) duy trì
endangered species (n) loøai vaät coù nguy balance (v) caân baèng
cô tuyeät chuûng ecology (n) heä sinh thaùi
ox (n) con boø ñöïc Aborigines (n) ngöôøi baûn xöù nöôùc
buffalo (n) con traâu Australia.
chopsticks (n) ñoâi ñuûa noble (adj) cao quyù
gaur (n) boø gaâu reptile (n) ñoäng vaät boø saùt
rim (n) vaønh ñai amphibian (n) ñoäng vaät löôõng cö
canyon (n) heûm nuùi caretaker (n) ngöôøi chaêm soùc
rainfall (n) löôïng möa manager (n) ngöôøi quaûn lí
cover (v) che phuû graph (n) bieåu ñoà
unique (adj) duy nhaát spidergram (n) hình nheän
B. LISTENING (pages 140-141)
cafeteria (n) quaùn aên nhoû measure (n) möùc ñoä
vacant (adj) troáng ecotour (n) chuyeán du lòch sinh thaùi
go trekking (v) ñi baèng xe boø guide (v) höôùng daãn
serious (adj) nghieâm troïng protect (v) baûo veä
C. SPEAKING (pages 141-143)
permission (n) söï cho pheùp vehicle (n) xe coä
bubble (n) lôøi noùi coøn ñeå troáng breathe (v) thôû
shoot shot shot: baén fell (v) ñoán caây
public (adj) coâng coäng dump trash (v) ñoå raùc
transportation (n) giao thoâng complicated (adj) phöùc taïp
D. WRITING (pages 143-145) percent (n) phaàn traêm
interpret (v) thoâng dòch diaper (n) taõ loùt
graph (n) bieåu ñoà debris (n) maûnh vôõ
survey (n) ñieàu tra occur (v) xaûy ra
identify (v) chæ ra gas blowout (n) söï noã ga
respondent (n) ngöôøi traû lôøi prediction (n) söï döï ñoùan
E. LANGUAGE FOCUS (p. 145-147)
original state (n) hieän traïng goác arrest (v) baét giöõ
painting (n) böùc veõ inappropriate (adj) khoâng thích hôïp
gallery (n) phoøng tröng baøy profit (n) lôïi nhuaän
guest (n) khaùch cancel (v) huõy boû
purchase (v) = sell: baùn snow (n) tuyeát

7
Vocabulary & Grammar for English 10 Leâ Ngoïc Thaïch

WORD STUDY
Preserve vs. Reserve
- Preserve (v): giöõ gìn, baûo quaûn
preservation (n) söï giöõ gìn, söï baûo quaûn
- Reserve (v): ñeå daønh, ñaët tröôùc
reservation (n) söï ñeå daønh, söï ñaët tröôùc
- Reservation (n) vuøng ñaát daønh rieâng cho ngöôøi Mó baûn xöù sinh soáng.
GRAMMAR
I. Reduced Relative Clauses
1. Duøng V-ing : Khi ñoäng töø chính trong meänh ñeà tính töø ôû theå CHUÛ ÑOÄNG
hoaëc laø BE.
Ex: - Those people who are taking photos over there come from Sweden.
Those people taking photos over there come from Sweden.
- Fans who want to buy tickets started queuing early.
Fans wanting to buy tickets started queuing early.
2. Duøng V3/ed : Khi ñoäng töø chính trong meänh ñeà tính töø ôû theå BÒ ÑOÄNG.
Ex: - The books which were written by To Hoai are interesting.
The books written by To Hoai are interesting.
- Most students who were punished last week are lazy.
Most students punished last week are lazy.
II. The Passive Voice with Different Verb Forms and with Modals
1. The Passive Voice with Different Verb Forms
Trong caùc thì coù caùc trôï ñoäng töø (Auxiliary verbs) nhö: am/ is/ are, was/ were,
has/ have, had……
Ex: - Active: They have built a new bridge across the river.
S Aux V O
Passive: A new bridge has been built across the river (by them).
S Aux be V3 by O
- Active: Mai was watching a cartoon at 8 o’clock last night.
S Aux V O
Passive: A cartoon was being watched by Mai at 8 o’clock last night.
S Aux be V-ed by O
Active: S + Aux + V + O + …….
Passive: S + Aux + be + V3/ed + (by O) + ……
Active Passive
S + V1 + O S + am/is/are + V3/ed
S + am/is/are + V-ing + O S + am/is/are + being +V3/ed
S + has/have + V3/ed + O S + has/have + been + V3/ed
8
Vocabulary & Grammar for English 10 Leâ Ngoïc Thaïch

S + V2/ed + O S + was/were +V3/ed
S + was/were + V-ing + O S + was/were + being +V3/ed
S + had + V3/ed + O S + had + been + V3/ed
S + will/shall + Vo + O S + will/shall + be +V3/ed
2. The Passive Voice with Modal Verbs
Caùc ñoäng töø khieám khuyeát (Modal verbs) nhö: can, could, will, would, shall,
should, may, might, must, had better, would rather, have to, be going to, used to,
ought to, ….
Ex: - Active: Nam can do this exercise right now.
S M.V Vo O
Passive: This exercise can be done by Nam right now.
S M.V be V3 by O
- Active: People are going to solve the problem next month.
S modal verb Vo O
Passive: The problem is going to be solved (by people) next month.
S modal verb be V-ed by O
Active: S + Modal Verbs + Vo + O + …….
Passive: S + Modal Verbs + be + V3/ed + (by O) + ……

UNIT 12: MUSIC
☺ VOCABULARY
A. READING (pages 148-150) symphony (n) baûn nhaïc giao höôûng
indispensable (adj) o theå thieáu ñöôïc emerge (v) noåi lean, xuaát hieän
instrument (n) nhaïc cuï beat (n) nhòp, phaùch
classical (adj) coå ñieån hit (n) söï thaønh coâng
audience (n) khaùn giaû solo (n) ñoïn ca, ñoäc taáu
romantic (adj) tröõ tình transmit (v) truyeàn
appeal (n) söï haáp daãn orally (adv) ñöôøng mieäng
emotional (adj) xuùc caûm, xuùc ñoäng tune (n) giai ñieäu
stimulation (n) söï kích thích generation (n) theá heä
composer (n) nhaø soaïn nhaïc version (n) phieân baûn
B. LISTENING (pages 151-152) ban (v) caám
dove (n) boà caâu exist (v) toàn taïi
sail (n) laùi pretend (v) giaû vôø
cannonball (n) ñaïn ñaïi baùc die (v) cheát
strike (v) taán coâng death (n) caùi cheát
C. SPEAKING (pages 153-155) duet (n) song ca
attitude (n) thaùi ñoä chorus (n) daøn ñoàng ca, hôïp xöôùng

9
Vocabulary & Grammar for English 10 Leâ Ngoïc Thaïch

experience (n) kinh nghieäm intriguing (adj) haáp daãn, say ñaém
description (n) söï mieâu taû lyric (n) ca töø, lôøi nhaïc
touch (v) chaïm vaøo stuff (n) thöù, moùn
rhythm (n) nhòp ñieäu appreciate (v) ñaùnh giaù cao
nostalgic (adj) hoaøi coå, hoaøi nieäm energized (adj) maïnh meõ
melodious (adj) eâm tai, du döông princess (n) coâng chuùa
D. WRITING (pages 155-156)
profile (n) tieåu söû thought-provoking (adj) gôïi nhieàu suy
snapshot (n) böùc aûnh chuïp nghó
influence (n) söï aûnh höôûng organize (v) toå chöùc
release (v) phaùt haønh spice (v) theâm gia vò
reflect (v) phaûn aùnh antiwar (n) phaûn chieán
religious (adj) thuoäc veà ñaïo legacy (n) gia taøi, di saûn
legend (n) huyeàn thoaïi finite (adj) haïn cheá
contemporary (adj) ñöông thôøi # infinite (adj) voâ haïn
anthemn (n) baøi quoác ca nourish (v) nuoâi döôõng
E. LANGUAGE FOCUS (p. 157-159)
negotiate (v) baøn baïc adopt (v) löa choïn
record (v) thu revolutionary (adj) thuoäc caùch maïng
deposit (n) tieàn ñaët coïc inspiring (adj) gaây caûm höùng
fossil fuel (n) nhieân lieäu coå reunion (n) söï ñoøan tuï
protest (n) söï phaûn ñoái popularity (n) tính ñaïi chuùng
recital (n) buoåi bieåu dieãn pass away (v) = die: cheát
patriotic (adj) yeâu nöôùc army (n) quaân ñoäi
WORD STUDY
Prefix “Non-“
non- means “not”
Ex: nonrestrictive, nonclassical, nonracial, …….
Non + Adjective Adjective
GRAMMAR
I. Information Questions (see Unit 2)
Baét ñaàu baèng caùc töø ñeå hoûi nhö: Who, whom, which, what, whose, when,
where, why, how (old, long, far, much, many,……..)
II. It Was not Until…… That…..: Maõi ñeán khi….. thì…..
Ex: - He did not know to write until 1990.
It was not until 1990 that he knew how to write.
- They built a new house after they had saved enough money.
It was not until they had saved enough money that they built a new house.

10
Vocabulary & Grammar for English 10 Leâ Ngoïc Thaïch

=> It Was not Until…… That + S + V2/ed…..
CONSOLIDATION 3
☺ VOCABULARY
A. LISTENING (pages 160-161) unfair (adj) khoâng coâng baèng
oxygen (n) khí oâxy intermission (n) giôø nghæ giaûo lao
disappear (v) bieán maát miss (v) boû qua
absorb (v) huùt, haáp thuï save (v) ñeå daønh, tieát kieäm
carbon dioxide (n) ñioâxit cacbon afford (v) coù ñuû khaû naêng
unsatisfactory (adj) khoâng haøi loøng exhaust (v) caïn kieät, meät moûi
B. VOCABULARY (pages 162-164) switch on (v) môû coâng taéc
plate (n) caùi ñóa destination (n) ñieåm ñeán
mushroom (n) nuùm rôm contribution (n) söï ñoùng goùp
poison (n) chaát ñoäc decade (n) thaäp nieân
ivory (n) ngaø voi autobiography (n) töï truyeän
recite (v) trích daãn indispensable(adj) khoâng theå boû ñöôïc
suspect (v) nghi ngôø indistinct (adj) khoâng khaùc bieät
specialist (n) chuyeân gia operator (n) ngöôøi söû duïng maùy
transmit (v) truyeàn director (n) ñaïo dieãn
C. GRAMMAR (pages 164-166) surge (n) soùng coàn
fume (n) khoùi thaûy töø xe coä ultimately (adv) cô baûn, cuoái cuøng
dust (n) buïi firefighter (n) lính cöùu hoûa
hurricane (n) côn baûo shelter (n) nôi truù nguï
separate (v) taùch rôøi landslide (n) söï lôû ñaát
breach (v) phaù vôõ lumberjack (n) ngöôøi ñoán caây
D. READING (pages 167-168) observe (v) quan saùt
role (n) vai troø accompany (v) quen vôùi
serve (v) phuïc vuï brand (n) nhaõn hieäu
function (n) chöùc naêng obvious (adj) roõ raøng
motivate (v) thuùc ñaåy soothe (v) traán tónh
unite (v) lieân keát nerve (n) söï sôï haõi
promote (v) thuùc ñaåy profound (n) saâu saéc
patriotism (n) loøng yeâu nöôùc impact (n) söï taùc ñoäng
advertiser (n) nhaø quaûng caùo imply (v) aån yù
consumer (n) ngöôøi tieâu thuï soften (v) laøm nheï laïi
E. WRITING (page 168) introduce (v) giôùi thieäu
consult (v) tö vaán interest (n) sôû thích
yourself (pron) chính baïn plan (n) keá hoïach


11
Vocabulary & Grammar for English 10 Leâ Ngoïc Thaïch

UNIT 13: THEATER AND MOVIES
☺ VOCABULARY
A. READING (pages 169-172)
playwright (n) nhaø vieát kòch aspect (n) maët, khía caïnh
actor/ actress (n) nam/ nöõ dieãn vieân satisfaction (n) söï haøi loøng
hero (n) anh huøng perception (n) söï caûm nhaän
victory (n) chieán thaéng extend (v) traûi roäng
contest (n) cuoäc thi extraordinary (adj) to lôùn, khaùc thöôøng
opposing (adj) choáng ñoái spiritual (adj) thuoäc veà tinh thaàn
outcome (n) keát quaû comedy (n) haøi kòch
execution (n) daøn döïng tragedy (n) bi kòch
work of art (n) taùc phaåm ngheä thuaät drama (n) vôûï kòch
brushwork (n) phong caùch veõ character (n) nhaân vaät
instrument (n) thieát bò, duïng cuï issue (n) söï kieän
director (n) ñaïo dieãn exaggerated (adj) phoùng ñaïi
management (n) söï quaûn lí
B. LISTENING (pages 172-174) technique (n) kó thuaät
motion picture (n) phim aûnh generation (n) theá heä
image (n) hình aûnh gifted (adj) coù naêng khieáu
civil war (n) noäi chieán moviemaker (n) nhaø laøm phim
art form (n) hình thöùc ngheä thuaät studio (n) xöôûng phim
perfect (v) laøm hoaøn haûo decade (n) thaäp kó
C. SPEAKING (pages 174-176) unmarried (adj) chöa keát hoân
preference (n) söï öa chuoäng review (v) oân laïi
stretch (v) traûi daøi sex scene (n) caûnh phim sex
imagination (n) söï töôûng töôïng behavior (n) thaùi ñoä
memorable (adj) deã nhôù misleading (adj) meâ muoäi, laàm ñöôøng
moral lesson (n) baøi hoïc ñaïo ñöùc thrilling (adj) hoài hoäp
adult (n) ngöôøi lôùn energizing (adj) maïnh meõ
innocent (adj) ngaây thô simplistic (adj) ñôn giaûn
D. WRITING (pages 176-177)
direct (v) daøn döïng seemingly (adv) veû ngoøai
the truth (n) söï thaät stupid (adj) ngu
mentally slow: chaäm veà maët tinh thaàn transform (v) chuyeån ñoåi
honesty (n) tính trung thöïc invaluable (adj) voâ giaù
reward (n) phaàn thöôûng irreplaceable (adj)khoâng theå thay theá
respect (v) toân troïng restate (v) khaúng ñònh laïi


12
Vocabulary & Grammar for English 10 Leâ Ngoïc Thaïch

E. LANGUAGE FOCUS (p. 177-179) flood-hit (adj) bò luõ luït
enthusiastic (adj) haêng haùi, nhieät tình prejudice (n) thaønh kieán
horror movie (n) phim kinh dò exact (v) ñoøi hoûi, daãn ñeán
breathtaking (adj) kinh ngaïc precede (v) laøm, ñeán tröôùc
stunt (n) bieåu dieãn nhaøo loän physical (adj) veà theå chaát
doubt (n) nghi ngôø encounter (v) gaëp
comic (n) kòch vui prestigious (adj) uy tín
WORD STUDY
Adjectives of Attitudes
Caùc tính töø taän cuøng laø: -ed/ing, -ic, -ive, -al, -ful, -able……
Ex: excited, frightening, breathtaking, dramatic, appreciative, original,
delightful, invaluable, …….
GRAMMAR
ARTICLES (A, AN, THE)
I. Indefinite Articles: A/ AN
1. A/An ñöôïc duøng tröôùc:
-danh töø ñeám ñöôïc, soá ít. Ex: a doctor, a bag, an animal, an
*An: ñöùng tröôùc nguyeân aâm (a, o, e, u, i) hour………
hoaëc “h” caâm. Ex: an animal, an hour………
-trong caùc caáu truùc:
so + adj + a/an + noun Ex: She is so pretty a girl.
such + a/an + noun - It’s such a beautiful picture.
as + adj + a/an + noun + as - She is as pretty a girl as her sister.
How + adj + a/an + noun + verb! - How beautiful a girl you are!
-tröôùc caùc danh töø trong ngöõ ñoàng vò. Ex: Nguyen Du, a great poet, wrote
that novel.
-trong caùc cuïm töø chæ soá löôïng. Ex: a pair, a couple, a lot of, a little, a
few, a large/great number of……..
2. A/An khoâng ñöôïc duøng:
-tröôùc caùc danh töø khoâng ñeám ñöôïc. Ex: Coffee is also a kind of drink.
-tröôùc caùc danh töø ñeám ñöôïc soá nhieàu Ex: Dogs are faithful animals.
II. Definite Article: THE
1. THE ñöôïc duøng tröôùc:
-nhöõng vaät duy nhaát. Ex: the sun, the moon, the world….
-caùc danh töø ñöôïc xaùc ñònh bôûi cuïm -The house with green fence is hers.
tính töø hoaëc meänh ñeà tính töø. -The man that we met has just come.
-caùc danh töø ñöôïc xaùc ñònh qua ngöõ Ex: Finally, the writer killed himself.


13
Vocabulary & Grammar for English 10 Leâ Ngoïc Thaïch

caûnh hoaëc ñöôïc ñeà caäp tröôùc ñoù. - I have a book and an eraser. The book
is now on the table.
-caùc danh töø chæ söï giaûi trí. Ex: the theater, the concert, the church..
-tröôùc teân caùc taøu thuyeàn, maùy bay. Ex: The Titanic was a great ship.
-caùc soâng, bieån, ñaïi döông, daõy nuùi Ex: the Mekong River, the China Sea,
the Pacific Ocean, the Himalayas
-moät nhoùm caùc ñaûo hoaëc quoác gia. Ex: the Philippines, the United States.
-tính töø duøng nhö danh töø taäp hôïp. Ex: You should help the poor.
-trong so saùnh nhaát. Ex: Nam is the cleverest in his class.
-teân ngöôøi ôû soá nhieàu (chæ gia ñình). Ex: The Blacks, The Blues, the Nams
-caùc danh töø ñaïi dieän cho moät loaøi. Ex: The cat is a lovely home pet.
-caùc traïng töø chæ thôøi gian, nôi choán. Ex:in the morning, in the street, in the water
-soá thöù töï. Ex: the first, the second, the third….
-chuoãi thôøi gian hoaëc khoâng gian. Ex: the next, the following, the last...

2. THE khoâng ñöôïc duøng:
-tröôùc caùc danhtöø soá nhieàu noùi chung Ex: They build houses near the hall.
-danh töø tröøu töôïng,khoâng ñeám ñöôïc. Ex: Independence is a happy thing.
-caùc danh töø chæ maøu saéc. Ex: Red and white make pink.
-caùc moân hoïc. Ex: Math is her worst subject.
-caùc vaät lieäu, kim loaïi. Ex: Steel is made from iron.
-caùc teân nöôùc, chaâu luïc, thaønh phoá. Ex:Ha Noi is the capital of VietNam.
-caùc chöùc danh, teân ngöôøi. Ex: President Bill Clinton, Ba, Nga
-caùc böõa aên, moùn aên, thöùc aên. Ex: We have rice and fish for dinner
-caùc troø chôi, theå thao. Ex: Football is a popular sport in VN.
-caùc loaïi beänh taät. Ex: Cold is a common disease.
-ngoân ngöõ, tieáng noùi. Ex:English is being used everywhere
-caùc kì nghæ, leã hoäi. Ex: Tet, Christmas, Valentine…
-caùc muõi ñaát (nhoâ ra bieån), hoà, nuùi. Ex: Cape Horn, Lake Than Tho, Mount
Caám, Mount Rushmore…..

UNIT 14: THE WORLD CUP
☺ VOCABULARY
A. READING (pages 180-182)
Abbreviation (n) töø vieát taét title (n) danh hieäu
tournament (n) voøng ñaáu forward (n) tieàn ñaïo
competition (n) söï thi ñaáu control (n) vieäc kieåm soùat

14
Vocabulary & Grammar for English 10 Leâ Ngoïc Thaïch

participate (v) tham gia powerful (adj) maïnh meõ
elimination game (n) traän ñaáu loïai popularity (n) tính ñaïi chuùng
region (n) khu vöïc host (n) chuû nhaø
qualify (v) ñuû tieâu chuan SARS: Severe Acute Respiratory
trophy (n) cuùp Syndrome: hoäi chöùng suy hoâ haáp
permanently (adv) vónh vieãn emerge (v) noãi leân
honor (v) toân vinh attempt (v) coá gaéng
B. LISTENING (pages 183-184) aloft (adv) ôû treân khoâng
athlete (n) vaän ñoäng vieân breaststroke (n) kieåu bôi eách
whistle (n) caùi coøi freestyle (n) bôi töï do
penalty (n) quaû phaït ñeàn incredible (adj) ngaïc nhieân
kick (v) ñaù attack (v) taán coâng
cross-court (adv) baêng qua saân consistently (adv) kieân ñònh
opponent (n) ñoái thuû bishop (n) quaân töôïng
approach (v) tieán ñeán castle (n) quaân xe
post (n) coät moác knight (n) quaân maõ
fence (n) haøng raøo pressure (n) aùp löïc
jockey (n) ngöôøi cöôûi ngöïa commentary (n) baøi bình luaän
C. SPEAKING (pages 184-186)
score (v) ghi baøn court (n) saân
bat (v) ñaùnh boùng dribble (v) reâ boùng
hurdles (n) nhaûy raøo defender (n) = halfback: haäu veä
equipment (n) duïng cuï midfielder (n) tieàn veä
rule (n) quy taéc forward (n) = striker: tieàn ñaïo
frame (n) khung defense (n) söï phoøng thuû
net (n) löôùi halftime (n) giôø giaûi lao
D. WRITING (page 187) announcer (n) ngöôøi thoâng baùo
announcement (n) thoâng baùo Foundation Day (n) ngaøy thaønh laäp
Youth League (n) Ñoøan Thanh Nieân manager (n) quaûn lí
E. LANGUAGE FOCUS (p. 187-189) goalie (n) = goalkeeper: thuû moân
ambition (n) tham voïng guard (v) baûo veä
referee (n) troïng taøi cooperation (n) söï phoái hôïp
GRAMMAR
To Infinitive (to-V)
1. Expressing Purposes
Ex: - Nam went abroad to study English.
= To study English, Nam went abroad.
- We turn on the TV to watch a soccer match.

15
Vocabulary & Grammar for English 10 Leâ Ngoïc Thaïch
* Duøng ñeå chæ muïc ñích cuûa haønh ñoäng trong meänh ñeà phía tröôùc.
2. As Modifiers
Ex: - A good plce to eat is Song Tra Hotel.
- They have a lot of books to read.
* Duøng ñeå boå nghóa cho danh töø hoaëc ñaïi töø ñöùng tröôùc.UNIT 15: THE PACIFIC RIM
☺ VOCABULARY
A. READING (pages 190-193) official (adj) chính thöùc
dynamism (n) tính naêng ñoäng descent (n) doøng doõi
advanced (adj) cao caáp producer (n) nhaø saûn xuaát
western (adj) phöông Taây wool (n) len
natural source (n) nguoàn löïc töï nhieân wheat (n) boät mì
Far East (n) Vieãn Ñoâng dairy product (n) saûn phaãm söõa
human source(n) nguoàn löïc con ngöôøi foodstuff (n) loaïi thöùc aên
productivity (n) tính saûn xuaát multiracial (adj) ña saéc toäc
theorist (n) lí thuyeát gia independent (adj) ñoäc laäp
refocus (v) taäp trung laïi stimulate (v) kích thích
extend (v) môû roäng export (n) haøng xuaát khaåu
rank (v) phaân loaïi import (n) haøng nhaäp khaåu
exporter (n) nhaø xuaát khaåu banking (n) ngaønh ngaân haøng
Common Wealth (n) khoái coängñoàng authorized (adj) chính thöùc
comprise (v) bao goàm chief (adj) chuû yeáu
territorial (adj) thuoäc laõnh thoå shoreline (n) ven bôø
B. LISTENING (pages 193-194) diamond-shaped island (n) ñaûo coù hình
North Pole (n) Baéc Cöïc vieân kim cöông
pumpkin (n) bí ngoâ shipping route (n) haûi trình
pie (n) baùnh pa-teâ climate (n) khí haäu
emblem (n) bieåu töôïng cosmopolitan (adj) goàm nhieàu ngöôøi töø
Merlion (n) ñoäng vaät ñaàu sö töû thaân caù caùc nöôùc
ranch (n) trang traïi
C. SPEAKING (pages 194-195) province (n) tænh
surrounding area (n) khu vöïc bao boïc presentation (n) baøi phaùt bieåu
D. WRITING (pages 195-197) island (n) hoøn ñaûo
postcard (n) böu thieáp grotto (n) hang ñeïp nhö tranh
spectacular (adj) ngoaïn muïc lie (v) lying: naèm
cave (n) hang ñoäng coastal (adj) bôø bieån

16
Vocabulary & Grammar for English 10 Leâ Ngoïc Thaïch


E. LANGUAGE FOCUS (p. 197-199) arouse (v) gôïi leân
expert (n) chuyeân gia nostalgia (n) hoøai nieäm
occupy (v) chieám giöõ latter (n) ngöôøi, vaät (ñöôïc ñeà caäp sau)
independent (adj) ñoäc laäp densely (adv) daøy ñaëc
architecture (n) kieán truùc populated (adj) sinh soáng, cö nguï
GRAMMAR
COMPARISONS
I. Comparison of equality
1. Affirmative: as + adj/adv + as (baèng/ nhö)
Ex: - I’m as tall as Tom.
- John works as hard as his father.
2. Negative: not as/so + adj/adv + as (khoâng baèng/ nhö)
Ex: - This watch is not as/so expensive as mine. (= my watch)
- She does not sing as/so well as her sister.
II. Comparative of adi/ adv
1. Short adj/ adv: adj/adv + ER + than
Tính töø/traïng töø ngaén laø töø coù moät vaàn hay hai vaàn taän cuøng baèng “y”.
fast, cold, thick, lucky, happy .…
Ex: - John is stronger than his brother.
- This athlete runs faster than that one.
2. Long adj/ adv: more + adj/adv + than
Tính töø/traïng töø daøi laø töø coù hai vaàn trôû leân.
modern, patient, difficult, fluently, beautifully, …
Ex: - This problem is more difficult than we thought.
- He speaks English more fluently than his friend.
III. Superlative of adj/ adv
1. Short adj/ adv: the + adj/adv + EST
Ex: Yesterday was the hottest day of the year.
2. Long adj/ adv: the + MOST + adj/adv
Ex: She is the most beautiful girl in the class.
* Tính töø/ traïng töø baát qui taéc
Adj/ Adv Comparative Superlative
good/well (toát) better the best
bad/badly (xaáu, dôû) worse the worst
far (xa) farther/further the farthest/furthest
little (ít) less the least
many/much (nhieàu) more the most
17
Vocabulary & Grammar for English 10 Leâ Ngoïc Thaïch
18
Vocabulary & Grammar for English 10 Leâ Ngoïc Thaïch

UNIT 16: HISTORICAL PLACES
☺ VOCABULARY
A. READING (pages 200-202) influence (n) aûnh höôûng
establishment (n) thieát laäp property (n) taøi saûn
emperor (n) hoaøng ñeá maintenance (n) baûo quaûn
imperial (adj) thuoäc hoaøng ñeá register (v) ñaêng kí
temple (n) ñình, ñeàn edge (n) bôø
shrine (n) ngoâi ñeàn florish (v) phaùt ñaït
palace (n) dinh thöï status (n) vò trí
fabulous (adj) ñeïp khoâng töôûng retain (v) giöõ laïi
enthronment (n) leã taán phong highlight (n) ñieåm noåi baät
anniversary (n) = ceremony = ritual: fairy tail (n) chuyeän thaàn kì
nghi leã ceremony (n) nghi leã
B. LISTENING (pages 202-204) flight (n) chuyeán bay
citadel (n) thaønh trì connection (n) söï keát noái
perfume (n) höông architectural work (n) coâng trình kieán
Court Music (n) nhaïc cung ñình truùc
mandarin (n) oâng quan dynasty (n) trieàu ñaïi
artisan (n) thôï thuû coâng varied (adj) ña daïng
handicraft (n) haøng thuû coâng royal tomb (n) moä hoaøng gia
cyclo (n) xích loâ dish (n) moùn aên
C. SPEAKING (pages 204-205)
event (n) söï kieän moss-walled: töôøng roâng reâu
well-preserved (adj) baûo toàn toát worship (n) söï thôø cuùng
attract (v) thu huùt tiled-roof (n) maùi ngoùi
foreign (adj) nöôùc ngoaøi seaport (n) caûng bieån
D. WRITING (page 206) witness (n) söï chöùng kieán
heart (n) traùi tim, trung taâm comospolitan (n) goàm nhieàu ngöôøi
bend (n) choã uoán square (n) quaûng tröôøng
E. LANGUAGE FOCUS (p. 207-209) slippery (adj) trôn tröôït
Dynasty (n) trieàu ñaïi accommodation (n) choã ôû
king (n) vua package tour (n) chuyeán ñi du lòch troïn
tomb (n) moä goùi
tidal wave (n) soùng thaàn line up (v) xeáp haøng
figure (n) con soá archeologist (n) nhaø khaûo coå
favorable (adj) coù trieån voïng relic (n) di tích19
Vocabulary & Grammar for English 10 Leâ Ngoïc Thaïch

WORD STUDY
Adjectives Ending in –al or –ical
- nation national
culture cultural
- period periodical
theater theatrical
Noun + al/ical Adjective
GRAMMAR
I. Article: THE (see Unit 13)
II. Although/ Though/ Even though - But - In spite of/ Despite
Ex: Nam is sick. He goes to school.
Although/ Though/ Even though Nam is sick, he goes to school.
Nam is sick, but he goes to school.
In spite of/ Despite his sickness, Nam goes to school.
Although/ Though/ Even though + S + V…, S + V…
S + V…, but + S + V…
In spite of/ Despite + V-ing/ Noun, S + V…

CONSOLIDATION 4
☺ VOCABULARY
A. LISTENING (pages 210-211) citizen (n) coâng daân
temperature (n) nhieät ñoä list (v) ñöa vaøo danh saùch
B. VOCABULARY (pages 211-213) mother tongue (n) tieáng meï ñeû
theatrical (adj) thuoäc kòch ngheä fluency (n) söï löu loaùt
honor (v) toân vinh intercity (n) lieân tænh
boom (v) phaát leân termini (n) beán cuoái, traïm cuoái
C. GRAMMAR (pages 213-215) wealth (n) söï giaøu coù
marvelous (adj) kyø dieäu fame (n) danh tieáng
D. READING (pages 216-218) cruise (n) cuoäc ñi chôi
discover (v) khaùm phaù outskirt (n) vuøng ngoaïi oâ
settler (n) ngöôøi ñònh cö ferry (n) phaø
lawbreaker (n) nhaø laøm luaät cliff (n) vaùch ñaù
respect (v) toân troïng aerobics (n) moân theå duïc nhòp ñieäu
limestone (n) ñaù voâi athletic (adj) khoeû maïnh
E. WRITING (page 218) figure (n) con soá
fact (n) söï kieän knowledge (n) kieán thöùc20
Vocabulary & Grammar for English 10 Leâ Ngoïc Thaïch

IRREGULAR VERBS

No Infinitive Past Simple Past Participle Meaning
1 be(am/is/are) was/ were been thì, laø, ôû
2 arise arose arisen xuaát hieän
3 bear bore borne sinh ra
4 beat beat beaten ñaùnh, ñaäp
5 become became become trôû neân
6 begin began begun baét ñaàu
7 bend bent bent cuùi, gaäp
8 bet bet bet ñaùnh cuoäc
9 bite bit bitten caén
10 bleed bled bled chaûy maùu
11 blow blew blown thoåi
12 break broke broken laøm vôõ
13 breed bred bred nuoâi
14 bring brought brought mang
15 build built built xaây döïng
16 burn* burnt burnt ñoát chaùy
17 burst burst burst böøng chaùy
18 buy bought bought mua
19 catch caught caught baét ñöôïc
20 choose chose chosen choïn löïa
21 come came come ñeán
22 cost cost cost trò giaù
23 creep crept crept boø
24 cut cut cut caét
25 dig dug dug ñaøo
26 do did done laøm
27 draw drew drawn veõ
28 dream* dreamt dreamt mô
29 drink drank drunk uoáng
30 drive drove driven laùi xe
31 eat ate eaten aên
32 fall fell fallen teù xuoáng
33 feed fed fed cho aên
34 feel felt felt caûm thaáy

21
Vocabulary & Grammar for English 10 Leâ Ngoïc Thaïch

35 fight fought fought ñaùnh nhau
36 find found found tìm thaáy
37 fit fit fit vöøa vaën
38 fly flew flown bay
39 forecast forecast forecast döï baùo
40 forget forgot forgot(ten) queân
41 forgive forgave forgiven tha thöù
42 freeze froze frozen ñoâng laïnh
43 get got got(ten) ñaït ñöôïc
44 give gave given cho
45 go went gone ñi
46 grind ground ground nghieàn
47 grow grew grown moïc
48 hang hung hung treo
49 have had had coù, duøng
50 hear heard heard nghe
51 hide hid hidden che giaáu
52 hit hit hit ñuïng
53 hold held held caàm, naém, toå chöùc
54 hurt hurt hurt laøm ñau
55 keep kept kept giöõ
56 know knew known bieát
57 lay laid laid ñaët, ñeå
58 lead led led daãn daét
59 learn* learnt learnt hoïc
60 leave left left rôøi khoûi
61 lend lent lent cho möôïn
62 let let let ñeå cho
63 lose lost lost ñaùnh maát
64 make made made laøm
65 mean meant meant nghóa laø
66 meet met met gaëp
67 overcome overcame overcome vöôït qua
68 pay paid paid traû tieàn
69 put put put ñaët, ñeå
70 quit quit quit thoaùt ra
71 read read read ñoïc

22
Vocabulary & Grammar for English 10 Leâ Ngoïc Thaïch

72 ride rode ridden cöôõi, ñaïp xe
73 ring rang rung reo, rung
74 rise rose risen nhoâ,moäc leân
75 run ran run chaïy
76 say said said noùi
77 see saw seen troâng thaáy
78 seek sought sought tìm kieám
79 sell sold sold baùn
90 send sent sent göûi ñi
81 set set set xeáp ñaët
82 shake shook shaken laéc
83 shoot shot shot baén
84 shut shut shut ñoùng laïi
85 sing sang sung haùt
86 sink sank sunk chìm, ñaém
87 sit sat sat ngoài
88 sleep slept slept nguû
89 slide slid slid tröôït ñi
90 smell* smelt smelt ngöûi
91 speak spoke spoken noùi
92 speed sped sped taêng toác
93 spell spelt spelt ñaùnh vaàn
94 spend spent spent tieâu xaøi
95 spill spilt spilt traøn ra
96 spread spread spread lan truyeàn
97 steal stole stolen ñaùnh caép
98 stand stood stood ñöùng
99 sting stung stung chích, ñoát
100 strike struck struck ñaùnh
101 swear swore sworn theà
102 sweep swept swept queùt
103 swim swam swum bôi, loäi
104 swing swung swung ñaùnh ñu
105 take took taken caàm, naém
106 teach taught taught daïy
107 tear tore torn xeù raùch
108 tell told told baûo, keå

23
Vocabulary & Grammar for English 10 Leâ Ngoïc Thaïch

109 think thought thought suy nghó
110 throw threw thrown neùm
111 thrust thrust thrust aán maïnh
112 understand understood understood hieåu
113 wake woke woken ñaùnh thöùc
114 wear wore worn maëc, ñoäi
115 weave wove woven deät
116 weep wept wept khoùc
117 wet wet wet laøm öôùt
118 win won won thaéng
119 write wrote written vieát
* Coù theå theâm “ed” ñeå thaønh laäp V2 ho c V3.you!!!
Good luck to you!!!
MUÏC LUÏC

Trang
UNIT 9: UNDERSEA WORLD .............................................................. 1
UNIT 10: CONSERVATION ................................................................... 4
UNIT 11: NATIONAL PARKS ............................................................... 6
UNIT 12: MUSIC ..................................................................................... 8
CONSOLIDATION 3 ............................................................................. 10
UNIT 13: THEATER AND MOVIES ................................................... 11
UNIT 14: THE WORLD CUP ............................................................... 13
UNIT 15: THE PACIFIC RIM .............................................................. 15
UNIT 16: HISTORICAL PLACES ....................................................... 17
CONSOLIDATION 4 ............................................................................. 18
IRREGULAR VERBS ........................................................................... 19

24
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản