Từ vựng và ngữ pháp tiếng Anh 11 (Chương trình nâng cao)

Chia sẻ: boy7st

Tài liệu ôn tập anh văn dành cho học sinh hệ trung học phổ thông tham khảo ôn tập và củng cố vốn kiến thức từ vựng tiếng anh của mình. Tài liệu được biên soạn theo chương trình sát với thực tế và nội dung của sách học giáo khoa trong trường phổ thông giúp cho các em dễ dàng làm bài trong các kỳ thi.

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Từ vựng và ngữ pháp tiếng Anh 11 (Chương trình nâng cao)

Töø vöïng, ngöõ phaùp tieáng Anh 11 (CTNC) www.kapakapy.com
UNIT 9: NATURE IN DANGER
THIEÂN NHIEÂN ÑANG BÒ ÑE DOÏA
☺ VOCABULRY
A. READING (pages 126-129)
adventure (n) söï phieâu löu environmental (adj) thuoäc veà moâi
attempt (v) coá gaéng tröôøng
backpack (n) caùi ba loâ ñeo treân vai expedition (n) (cuoäc) thaùm hieåm
battery (n) pin, bình tröõ ñieän explode (v) buøng noå
be in danger (exp) laâm vaøo caûnh flashlight (n) ñeøn pin
nguy hieåm fuel (n) nhieân lieäu
break (v) ngaét, beû gaõy hallucinate (v) gôïi aûo giaùc
breathe (v) thôû illegal (adj) phi phaùp
canister (n) bình chöùa junkyard (n) nôi chöùa pheá lieäu
carve (v) khaéc, chaïm Mt = Mount (n) nuùi
clean up thu doïn pick (v) haùi
clim up / down leo leân / xuoáng porter (n) ngöôøi khuaân vaùc
danger (n) söï nguy hieåm provide sb with sth (v) cung caáp
deforestation (n) naïn phaù röøng register (v) ñaêng kyù
deposit (n) tieàn ñaët coïc rock (n) taûng ñaù
dispose of (v) vöùt boû route (n) tuyeán ñöôøng
ensure (v) baûo ñaûm Southeast Ridge phía Ñoâng Nam
summit (n) ñænh (nuùi)
B. LISTENING (pages 129-131
awareness (n) yù thöùc path (n) ñöôøng moøn
destroy (v) phaù huûy protect (v) phaù huûy
disturb (v) phaù vôõ söï yeân tónh soil (n) ñaát troàng
dolphin (n) caù heo stress (n) söï caêng thaúng
effect (n) taùc duïng vegetation (n) thöïc vaät
engine (n) ñoäng cô whale (n) caù voi
harm (n) gaây thieät haïi wildlife (n) ñôøi soáng hoang daõ
C. SPEAKING (pages 131-134)
binocular (n) oáng nhoøm feed (v) cho aên
brochure (n) saùch höôùng daãn du lòch hike (n) cuoäc ñi boä ñöôøng daøi
explanation (n) giaûi thích life jacket (n) aùo phao

Download tài liệu học tập và ôn thi miễn phí tại: www.kapakapy.com  Trang 1 
Töø vöïng, ngöõ phaùp tieáng Anh 11 (CTNC) www.kapakapy.com
litter (n) raùc xaû (v) xaû raùc pollute (v) laøm oâ nhieãm
Mount Fuji National Park Coâng shout (n) la heùt
Vieân Quoác Gia Nuùi Phuù Só strong (adj) maïnh
nest (v) laøm toå sunglasses (n) kính maùt
note (n) ghi chuù sunlight (n) aùnh saùng maët trôøi
D. WRITING (pages 134-135)
Acres Burned in the USA Caùc ñoàng cover (n) baûo veä
coû bò chaùy ôû Myõ deforestation (n) söï phaù röøng
cleanup (v) thu gom examine (n) khaûo saùt
comparison (n) so saùnh loss (n) söï baûo veä
contrast (n) ñoái chieáu Southeast Asia Ñoâng Nam AÙ
E. LANGUAGE FOCUS (pages 135-138)
ban (v) caám gamekeeper (n) ngöôøi ñöôïc thueâ ñeå
compulsory (adj) baét buoäc nuoâi vaø baûo veä thuù
crane (n) con seáu poacher (n) xaâm phaïm taøi saûn,
disappear (v) bieán maát ngöôøi saên troäm
discuss (v) thaûo luaän route (n) tuyeán ñöôøng
flock (n) ñaøn, baày
WORD STUDY
* Suffix - al (Tieáp vò ngöõ - al) Theâm Suffix - al vaøo sau:
1. Danh töø ñeå thaønh laäp tính töø
Noun + al Adjective
Ex: education + al educational (coù tính giaùo duïc)
remedy + al remedial (daønh cho hoïc sinh yeáu keùm)
post + al postal (thuoäc böu ñieän)
option + al optional (khoâng baét buoäc)
2. Ñoäng töø ñeå thaønh laäp danh töø
Verb + al Noun
Ex: refuse + al refusal (lôøi töø choái)
propose + al proposal (lôøi ñeà nghò)
rent + al rental (tieàn thueâ)
dispose + al disposal (söï toáng khöù)
GRAMMAR
* Reduced relative clauses (meänh ñeà quan heä ruùt goïn)
Download tài liệu học tập và ôn thi miễn phí tại: www.kapakapy.com  Trang 2 
Töø vöïng, ngöõ phaùp tieáng Anh 11 (CTNC) www.kapakapy.com
1. Relative clauses replaced by to-infinitive (Meänh ñeà quan heä ñöôïc thay
theá bôûi ñoäng töø nguyeân maãu coù TO)
Khi ruùt goïn meänh ñeà quan heä, duøng to-infinitive trong caùc tröôøng hôïp
sau:
a. Sau soá thöù töï (the first, the second…)
Ex: I’m usually the first guest to come to a party.
(Toâi thöôøng thöôøng laø ngöôøi khaùch môøi ñaàu tieân ñeán buoåi tieäc)
b. Sau so saùnh baäc nhaát cuûa tính töø.
Ex: It’s the most popular route to lead to the summit of Mt.Everest
(Ñoù laø tuyeán ñöôøng phoå bieán nhaát daãn ñeán nuùi Everest)
2. Relative clauses replaced by participles (Meänh ñeà quan heä ñöôïc thay
theá bôûi phaân töø)
Meänh ñeà quan heä coù theå ruùt goïn thaønh caùc cuïm phaân töø:
a. Hieän taïi phaân töø (present participal phrase) neáu ñoäng töø chính trong meänh
ñeà quan heä mang yù nghóa chuû ñoäng.
Ex: Climbers bring with them canisters that contain fuel to cook their meals.
(Nhöõng ngöôøi leo nuùi mang theo nhöõng caùi hoäp nhoû ñeå maø chöùa nhieân
lieäu ñeå naáu nhöõng böõa aên cuûa hoï)
Climbers bring with them canisters containing fuel to cook their meals.
who/which/that + V(active meaning) V-ing
b. Quaù khöù phaân töø (past participial phrase) neáu ñoäng töø chính trong meänh
ñeà quan heä mang yù nghóa bò ñoäng.
Ex: The Sport Games which were held in India in 1951 were the first Asian
Games.
The Sport Games held in India in 1951 were the first Asian Games.
which/that + V(passive meaning) V3/ed

UNIT 10: SOURCES OF ENERGY
CAÙC NGUOÀN NAÊNG LÖÔÏNG
☺ VOCABULRY
A. READING (pages 139-142)
arduous (adj) vaát vaû cash (n) tieàn maët
available (adj) saün coù ñeå duøng clinic (n) beänh vieän
biogas (n) chaát khí ñoát coal (n) than ñaù
Download tài liệu học tập và ôn thi miễn phí tại: www.kapakapy.com  Trang 3 
Töø vöïng, ngöõ phaùp tieáng Anh 11 (CTNC) www.kapakapy.com
costly (adj) ñaét tieàn mineral (n) khoaùng saûn
dim (adj) lôø môø nuclear (adj) nguyeân töû
electricity (n) ñieän prospect (n) trieån voïng
energy (n) naêng löôïng pump (v) bôm
exploit (v) khai thaùc reform (v) söûa ñoåi
expose (v) tieáp xuùc renewable (adj) coù theå phuïc hoài laïi
fossil fuel (n) nhieân lieäu hoaù thaïch respiratory (adj) (thuoäc) hoâ haáp
fundamental (adj) chuû yeáu run out (v) bò söû duïng heát, caïn kieät
generate (v) phaùt sinh smoke-free: khoâng coù khoùi
grain (n) nguõ coác solar energy (n) naêng löôïng maët trôøi
grind (v) xay xaùt source (n) nguoàn
hence (adv) vì theá spare (adj) döï phoøng
humanity (n) nhaân loaïi stove (n) beáp
indoor (adv) trong nhaø sustain (v) duy trì
kerosene (n) daàu löûa urgent operation ca phaåu thuaät khaån
lantern (n) ñeøn xaùch use sth up caïn kieät, söû duïng heát
manure (n) phaân boùn yet (adv) tuy nhieân
B. LISTENING (pages 142-144)
biomass (n) khoái sinh naêng limitless (adj) voâ haïn
cancer (n) ung thö lung (n) phoåi
essential (adj) caàn thieát run out (v) = be used up caïn kieät
ethanol (n) etanol topic (n) chuû ñeà
lecture (n) thuyeát trình
C. WRITING (pages 144-145)
agriculture (n) noâng nghieäp hydroelectricity (n) thuyû ñieän
alternative (adj) thay ñoåi nhau kingdom (n) vöông quoác
clarify (v) deã hieåu prawn (n) toâm
convenient (adj) tieän lôïi textilex (n) haøng deät
garment (n) ñoà may maëc thermal (adj) nhieät
gem (n) ñaù quyù transportation (n) giao thoâng vaän taûi
D. LANGUAGE FOCUS (pages 148-150)
church (n) nhaø thôø statue (n) töôïng
rely (v) tin caäy, döïa vaøo textile (n) haøng deät
roommate (n) baïn ôû chung buoàng turbine (n) (kyõ thuaät) tuabin

Download tài liệu học tập và ôn thi miễn phí tại: www.kapakapy.com  Trang 4 
Töø vöïng, ngöõ phaùp tieáng Anh 11 (CTNC) www.kapakapy.com
WORD STUDY
* Word Formation with Bio- (Caùch thaønh laäp vôùi Bio-)
Bio- laø hình vò phuï thuoäc, khoâng theå ñöùng ñoäc laäp, maø phaûi keát hôïp vôùi
caùc hình vò khaùc ñeå taïo thaønh töø coù nghóa. Nghóa cuûa caùc hình vò goùp phaàn taïo
neân nghóa môùi cuûa töø.
bio-: coù lieân quan ñeán sinh vaät hoaëc cuoäc soáng con ngöôøi.
Ex:
. -logy (ngaønh hoïc) biology (sinh hoïc)
. -graphy (vieát) biography (tieåu söû)
. gas (khí, hôi) biogas (khí sinh vaät)
. sphere (hình caàu, quaû ñòa caàu) bioshpere (sinh quyeån)
. -tech (kyû thuaät) biotech (coâng ngheä sinh hoïc)
. data (thoâng tin) biodata (tieåu söû)
. diversity (tính ña daïng) biodiversity (tính ña daïng sinh hoïc)
GRAMMAR
* Relative clauses with prepositions (Meänh ñeà quan heä vôùi giôùi töø)
1. Ñaïi töø quan heä coù theå laøm tuùc töø cuûa giôùi töø
Ex: I’ll introduce you to the man who/whom/that I share a flat with.
[giôùi töø with laøm tuùc töø cho ñaïi töø quan heä who/whom/that. Vì who/whom/
that laøm tuùc töø neân coù theå boû]
I’ll introduce you to the man I share a flat with.
2. Ñem giôùi töø leân tröôùc ñaïi töø quan heä ñoái vôùi vaên phong trang troïng.
Ex: I’ll introduce you to the man with whom I share a flat.
LÖU YÙ: khoâng duøng giôùi töø tröôùc who vaø that
Ex: I’ll introduce you to the man with who/that I share a flat. (SAI)

UNIT 11: THE ASIAN GAMES
ÑAÏI HOÄI THEÅ THAO CHAÂU AÙ
☺ VOCABULRY
A. READING (pages 151-153)
athlete (n) vaän ñoäng vieân costume (n) trang phuïc
bodybuilding (n) theå duïc theå thao cuoäc thi theå thao 3 moân phoái hôïp
capacity (n) söùc chöùa ensure (v) baûo ñaûm
Coäng hoaø Trieàu Tieân eye (v) nhaém ñeán
Download tài liệu học tập và ôn thi miễn phí tại: www.kapakapy.com  Trang 5 
Töø vöïng, ngöõ phaùp tieáng Anh 11 (CTNC) www.kapakapy.com
finalize (v) ñuùc keát The Doha Asian Games Organizing
flame (n) ngoïn löûa Committee (DAGOC)Uyû Ban Toå
gold (n) vaøng Chöùc AÙ Vaän Hoäi Doha
Guangzhou Quaûng Chaâu The Games of Your Life Ñaïi Hoäi
host (v) toå chöùc, ñaêng cai Theå Thao ñeå ñôøi
karate (n) moân voõ karateâ The Opening Ceremony Leã khai
medal (n) huy chöông maïc AÙ Vaän Hoäi
slogan (n) khaåu hieäu The Republic of Korea
spectacular (adj) ngoaïn muïc triathlon (n)
spectator (n) khaùn giaû unity (n) söï ñoaøn keát
spirit (n) tinh thaàn venue (n) nôi toå chöùc
stadium (n) saân vaän ñoäng weightlifting (n) moân cöû taï
symbolic (adj) (thuoäc) bieåu töôïng
B. LISTENING (pages 154-155)
cancel (v) huûy boû semifinal (n) traän baùn c moân ñieàn
track and field (n) caù keát
dispute (n) cuoäc tranh luaän bronze(chaïñoàng y … ñöôïc tieán haønh
kinh (n) y, nhaû
forge (v) giả mạo as fastñöôønhanh như laøtreân saân)
treân as ng ñua hoaëc
softball (n) troø chôi töông töï nhö
boùng chaøy
C. SPEKING (pages 156-158)
baseball (n) boùng chaøy gymnasium (n) phoøng taäp theå duïc
basketball (n) boùng roå gymnastics (n) theå duïc duïng cuï
billiards (n) troø chôi bida rowing (n) moân cheøo thuyeàn
bowling (n) troø chôi laên boùng roå schedule (n) lòch
canoe (n) moân ñua thuyeàn sepak takraw (n) moân caàu maây
cycling (n) moân ñua xe ñaïp soccer (n) boùng ñaù
diving (n) nhaûy caàu table tennis (n) boùng baøn
fencing (n) ñaáu kieám wrestling (n) moân ñaáu vaät
D. WRITING (pages 158-160)
additional (adj) theâm vaøo impression (n) aán töôïng
at the same time trong cuøng moät observer (n) quan saùt vieân
thôøi ñieåm on the whole noùi chung
authorities (n) nhaø chöùc traùch Organizing Committee Ban Toå
conclusion (n) keát luaän Chöùc

Download tài liệu học tập và ôn thi miễn phí tại: www.kapakapy.com  Trang 6 
Töø vöïng, ngöõ phaùp tieáng Anh 11 (CTNC) www.kapakapy.com
recommend (v) gôïi yù staff (n) nhaân vieân
report (v) töôøng thuaät ticket box (n) quaày veù
set up (n) thaønh laäp tourist (n) du khaùch
E. LANGUAGE FOCUS (pages 160-162)
attend (v) coù maët misleading (adj) laøm cho laïc ñöôøng
capital (n) thuû ñoâ passenger (n) haønh khaùch
construction (n) söï xaây döïng prevent (v) ngaên ngöøa
disappointing (adj) laøm thaát voïng punctuation (n) daáu chaám
ensure (v) baûo ñaûm radioactivity (n) söï phoùng xaï
establish (v) thieát laäp receive (v) nhaän
immediate (adj) laäp töùc, tröïc tieáp take part in (v) tham gia
leak (n) söï roø ræ talent (n) taøi naêng
mention (n) söï ñeà caäp
WORD STUDY
* Compound Nouns Formed from Phrasal Verbs
(Danh töø gheùp ñöôïc thaønh laäp töø Ñoäng Töø Cuïm)
Trong baøi 3 caùc em ñaõ laøm quen vôùi moät soá caùch thaønh laäp danh töø gheùp
nhö: noun + noun, adj + noun, gerund + noun, noun + gerund, verb + noun,
noun + verb + er, noun + verb, verb + adv … Trong baøi naøy, chuùng ta xem caùc
danh töø gheùp coù nguoàn goác töø ñoäng töø cuïm. Caùc danh töø naøy coù hình thöùc
gioáng nhö ñoäng töø, nhöng troïng aâm thöôøng ôû töø thöù nhaát trong khi troïng aâm
naèm ôû töø thöù hai cuûa ñoäng töø.
verb noun
Ex: - walk out (caát caùnh) walkout (cuoäc baõi coâng baát ngôø cuûa
coâng nhaân)
- go ahead (tieán haønh, tieán leân) go-ahead (söï tieán tôùi, tín hieäu xuaát phaùt)
- kick off (phaùt boùng) kickoff (cuù phaùt boùng)
- break down (bò hoûng) breakdown (söï hoûng maùy, phaân tích phí toån
- take off (caát caùnh) takeoff (söï caát caùnh)
- drop out (boû hoïc nöûa chöøng) dropout (söï boû hoïc nöûa chöøng)
- shut down (ñoùng cöûa, chaám döùt) shutdown (söï ngöøng hoaït ñoäng kinh
doanh
- check in (ñaêng kyù chuyeán bay, phoøng ôû khaùch saïn) check-in (söï ñaêng kyù
chuyeán bay, phoøng ôû khaùch saïn)
Download tài liệu học tập và ôn thi miễn phí tại: www.kapakapy.com  Trang 7 
Töø vöïng, ngöõ phaùp tieáng Anh 11 (CTNC) www.kapakapy.com
- warm up (khôûi ñoäng) warmup (söï khôûi ñoäng)
GRAMMAR
* Omission of relative pronoun (Söï löôïc boû ñaïi töø quan heä)
Coù theå boû ñaïi töø quan heä khi noù laøm tuùc töø trong meänh ñeà quan heä.
Ex: That’s an old castle that we visited. [coù ñaïi töø quan heä laøm tuùc töø]
That’s an old castle we visited. [ñaõ boû ñaïi töø quan heä laøm tuùc töø]
LÖU YÙ: khoâng ñöôïc boû ñaïi töø quan heä khi noù laøm chuû töø cuûa meänh ñeà quan heä.
Ex: The man who spoke to Vicky is Sarah’ boss.
[khoâng theå boû who vì noù laøm chuû töø]
UNIT 12: HOBBIES
SÔÛ THÍCH
☺ VOCABULRY
A. READING (pages 171-172)
creative (adj) saùng taïo permanent (adj) vónh cöûu
domestic (adj) noäi ñòa pet (n) vaät nuoâi kieång, vaät cöng
duplicate (n) baûn sao poultry (n) gia caàm
enjoy (v) ñöôïc höôûng precious (adj) quyù
expertise (n) söï thaønh thaïo profitable (adj) coù ích, coù lôïi
hobby (n) sôû thích rieâng prosperity (n) söï thònh vöôïng, söï
indefinitely (adv) voâ haïn phaùt ñaït
insect (n) coân truøng relatively (adv) töông ñoái
investment (n) söï ñaàu tö result from sth (v) do bôûi
involve (v) goàm result in sth (v) keát quaû laø
label (n) nhaõn hieäu satisfaction (n) söï thoûa maõn
label (v) daùn nhaõn wealthy (adj) giaøu coù
original (n) nguyeân baûn worth (adj) ñaùng giaù
pastime (n) troø tieâu khieån
B. LISTENING (page 166)
bank (n) ngaân haøng muscle (n) baép thòt, cô
efficient (adj) coù hieäu quaû share (v) phaân chia
gain weight (v) taêng caân sofa (n) gheá tröôøng kyû
lie (v) naèm take care of: chaêm soùc
C. SPEAKING (page 167)
preference (n) sôû thích
Download tài liệu học tập và ôn thi miễn phí tại: www.kapakapy.com  Trang 8 
Töø vöïng, ngöõ phaùp tieáng Anh 11 (CTNC) www.kapakapy.com
D. WRITING (page 168)
butterfly (n) con böôùm issue (n) söï phaùt haønh
cancel (v) ñoùng daáu (tem)
E. LANGUAGE FOCUS (page 169-171)
chamber of commerce: phoøng ingredient (n) thaønh phaàn
thöông maïi package (v) ñoùng goùi
detective (adj) trinh thaùm pleasure (n) nieàm vui thích
durable (adj) laâu beàn president (n) chuû tòch
encourage (v) khuyeán khích process (v) xöû lyù, cheá bieán
faithful (adj) trung thaønh pure (adj) trong traéng
include (v) bao goàm purely (adv) hoaøn toaøn
industrial (adj) (thuoäc) coâng nghieäp suburb (n) ngoaïi oâ
WORD STUDY
* Word Derivation (Nguoàn goác töø)
Noun Adjective Adverb Verb
1. encouragement encouraging encouragingly encourage
2. prosperity prosperous prosperously prosper
3. label label
4. inclusion included/inclusive inclusively include
5. purity pure purely purify
6. wealth wealthy
7. creation/creativity creative creatively create
8. pleasure pleased/pleasant pleasantly please
9. profit profitable profitably profit
10. satisfaction satisfactory satisfactorily satisfy
GRAMMAR
1. Cleft sentences (Caâu cheû)
Nhaán maïnh vaøo:
a. Chuû ngöõ (Subject focus)
Ex: It is my father who is interested in detective stories.
(Chính cha cuûa toâi thích nhöõng caâu chuyeän trinh thaùm.)
[chính laø … ngöôøi/caùi maø…]
It + is/was + pronoun/noun + who/that + v + (object)…
b. Tuùc töø (Object focus)
Download tài liệu học tập và ôn thi miễn phí tại: www.kapakapy.com  Trang 9 
Töø vöïng, ngöõ phaùp tieáng Anh 11 (CTNC) www.kapakapy.com
Ex: The boy hit the dog in the garden.
(Caäu con trai ñuïng con choù ôû trong vöôøn)
It was the dog that the boy hit in the garden.
(Chính con choù maø caäu con trai ñuïng ôû trong vöôøn)[chính con choù ñoù chôù
khoâng phaûi con choù naøo khaùc]
It + is/was + noun + who/whom/that + S + V…
c. Traïng ngöõ (Adverbial focus)
Ex: It is only when a collection is properly labeled that it has its.
It + is/was + adv + noun (phrase) + that + s + v…
2. Conjunctions (Lieân töø)
a. Both … and (Caû hai … vaø) duøng ñeå:
- Nhaán maïnh söï keát hôïp giöõa hai danh töø, tính töø…
Ex: The team felt both the satisfaction of victory and the disappointment of
defeat. [ both vaø and ñöùng tröôùc danh töø]
- Both … and laøm chuû ngöõ thì ñoäng töø chia ôû soá nhieàu.
Ex: Both my father and I often spend a day on a beach looking for shells.
S (chuû töø) pl verb (ñoäng töø soá nhieàu)
b. Not only… but also …(khoâng chæ … maø coøn) duøng ñeå:
- Nhaán maïnh moät ñieàu khaùc, vieäc khaùc thì ñuùng, coù thaät.
- Sau not only … but also laø danh töø, tính töø, traïng töø…
Ex1: Mr.Sayers is president of not only the National Bank but also the
Chamber of Competence. [not only … but also ñöùng tröôùc danh töø]
Ex2: The new clerk soon proved himself to be not only capable but also
trustworthy. [not only … but also ñöùng tröôùc tính töø]

CONSOLIDATION 3
UNITS 9-12
☺ VOCABULARY
A. PRONUNCITION (page 172)
B. LISTENING (page 172)
attached to sth (adj) gaén boù hobbyhorse (n) ngöïa goã (cho treû con
creativity (n) oùc saùng taïo chôi hoaëc ôû voøng ñu quay)
framework (n) söôøn, khung imitation (n) söï baét chöôùc
monetary (adj) (thuoäc) tieàn teä
Download tài liệu học tập và ôn thi miễn phí tại: www.kapakapy.com  Trang 10 
Töø vöïng, ngöõ phaùp tieáng Anh 11 (CTNC) www.kapakapy.com
relate to (v) coù lieân quan wooden (adj) laøm baèng goã
C. VOCABULARY (pages 173-174)
arduous (adj) gian khoå hallucinate (n) coù aûo giaùc
breakdown (n) söï suy nhöôïc pot (n) chaäu
extinction (n) söï tieâu dieät renew (v) hoài phuïc laïi
fume (n) khoùi rewarding (adj) ñaùng laøm (vieäc)
gymnast (n) vaän ñoäng vieân theå duïc sentimental (adj) ña caûm
D. GRAMMAR (pages 174-176)
bring up (v) nuoâi döôõng parcel (n) goùi, böu kieän
classical (adj) coå ñieån possession (n) quyeàn sôû höõu
curious (adj) hieáu kyø scare (v) laøm sôï haõi
horror (n) kinh dò
E. READING (pages 177-178)
abundant (adj) doài daøo poise (v) ñeå (caùi gì…) ôû tö theá saün
alternative (adj) löïa choïn saøng
emission (n) söï thaûi ra significance (n) ñaùng keå
fossil (n) hoaù thaïch sustainable (adj) coù theå duy trì
generate (v) phaùt toxic (adj) ñoäc
harness (v) khai thaùc ñeå saûn xuaát trapping (n) söï baãy
ñieän (moät con soâng, moät thaùc nöôùc) typical home: hoä gia ñình ñieån hình
installation (n) laép ñaët viable (adj) khaû thi

UNIT 13: ENTERTAINMENT
GIAÛI TRÍ
☺ VOCABULRY
A. READING (pages 180-181)
automobile (n) xe oâ toâ exhibition cuoäc tröng baøy ngheä
cable television (n) truyeàn hình caùp thuaät
climate (n) khí haäu feature (v) chieáu (phim)
concert (n) buoåi hoøa nhaïc goal (n) muïc ñích
criticism (n) söï pheâ bình ockey (n) moân boùng gaäy cong
disapproval (n) söï phaûn ñoái international center of culture Trung
emphasis (n) chuù troïng taâm vaên hoùa quoác teá
entertainment (n) giaûi trí leisure (adj,n) (thôøi gian) roãi

Download tài liệu học tập và ôn thi miễn phí tại: www.kapakapy.com  Trang 11 
Töø vöïng, ngöõ phaùp tieáng Anh 11 (CTNC) www.kapakapy.com
locality (n) vò trí cuûa caùi gì professional (adj) chuyeân nghieäp
melting pot (n) nôi tuï cö renown (n) danh tieáng
mislead (v) laøm cho ai coù quan scale (n) quy moâ
ñieåm sai veà ai/caùi gì theatrical (adj) (thuoäc) saân khaáu
nightly (adv) haøng ñeâm
B. LISTENING (pages 182-183)
apparently (adv) nhìn beân ngoaøi leân ñeå moïi ngöôøi nhaûy muùa xung
ball (n) buoåi khieâu vuõ quanh vaøo ngaøy 1 thaùng 5)
bow tie (n) nô con böôùm overtake (v) baét kòp
dawn (n) bình minh pole (n) caây neán
dinner jacket (n) aùo veùt toâng daï tieäc public (adj) coâng coäng
marquee (n) leàu to rowing competition = bump (n) cuoäc
Maypole (n) caây neán ngaøy 1 thaùng 5 thi ñua thuyeàn
(caây hoaëc coät coù keát ñeøn, hoa döïng scarves (n) (soá nhieàu cuûa scarf)khaên
choaøng coå
C. SPEAKING (pages 183-185)
coworker (n) baïn ñoàng nghieäp sack race (n) moân nhaûy bao boá
discouraging (adj) laøm maát heát can stunning (adj) loäng laãy
ñaûm nhieân lieäu treat (caâu noùi cuûa treû em
tritch or
energy-consuming (adj) tieâu hao khi ñi caùc nhaø xin baùnh keïo vaø doïa
get- ogether hoïp maët seõ phaù phaùch neáu khoâng cho)
Halloween (n) ngaøy 31 thaùng 10 tumb (v) ngaõ
(ñeâm tröôùc ngaøy leã caùc Thaùnh)
nasty (adj) xaáu, khoù chòu unicorn dance muùa laân
provide/providing (that) + clause
vôùi ñieàu kieän laø witch (n) muï phuø thuûy
D. WRITING (pages 186-187)
aside (adv) veà moät beân float (n) xe röôùc
band (v) ñoaøn get away (v) traùnh xa
bead (n) haït chuoãi grab (v) giaät laâyù
Co Loa Festival: leã hoäi thaønh Coå hamlet (n) thoân
Loa hurricance (teân loaïi röôïu)
combination (n) pha cheá King of the Carnival Vua caùc Leã
commemoration (n) kyû nieäm

Download tài liệu học tập và ôn thi miễn phí tại: www.kapakapy.com  Trang 12 
Töø vöïng, ngöõ phaùp tieáng Anh 11 (CTNC) www.kapakapy.com
Krewe (n) caâu laïc boä ôû New Preservation Hall Hoäi tröôøng baûo
Orleans toàn
lunar (adj) aâm, lòch procession (n) cuoäc dieãu haønh
Mardi Gras (n) ngaøy thöù 3 aên maën push (v) ñaåy
(tröôùc tuaàn chay) swinging (adj) nhuùn nhaûy
passion fruit (n) quaû döa gang taây threw (v) neùm
witness (v) chöùng kieán
E. LANGUAGE FOCUS (pages 187-190)
artist (n) hoaï só Gone with the wind Cuoán theo
conductor (n) ngöøôi ñieàu khieån chieàu gioù
delighted (adj) raát haøi loøng instrument (n) nhaïc cuï
disappoint (v) laøm thaát voïng scene (n) caûnh töôïng
elevator (n) thang maùy stairs (n) caàu thang
fluent (n) löu loaùt twin (adj) sinh ñoâi
violent (adj) döõ doäi
WORD STUDY
Words related to Entertainment (Caùc töø coù lieân quan ñeán giaûi trí)
act (v) dieãn xuaát
action (n) söï dieãn bieán, quaù trình dieãn bieán
adventure (n) sö phieâu löu, söï maïo hieåm
art gallery (n) phoøng trieån laõm ngheä thuaät
cast (n) baûng phaân vai
composer (n) ngöôøi soaïn, ngöôøi saùng taùc
concert (n) buoåi hoaø nhaïc
draw (v) veõ
exhibition (n) cuoäc trieån laõm
jazz (n) nhaïc jazz
masterpiece (n) taùc phaåm lôùn, kieät taùc
musical (n) haøi nhaïc kòch, ca kòch haøi
musician (n) nhaïc só, nhaø soaïn nhaïc
paint (v) sôn, veõ
painter (n) hoaï só
performance (n) söï bieåu dieãn
portrait (n) chaân dung, aûnh (ngöôøi, vaät)

Download tài liệu học tập và ôn thi miễn phí tại: www.kapakapy.com  Trang 13 
Töø vöïng, ngöõ phaùp tieáng Anh 11 (CTNC) www.kapakapy.com
scriptwriter (n) ngöôøi vieát kòch baûn
watch (v) xem
western (n) phim hoaëc saùch noùi veà cuoäc soáng cuûa nhöõng ngöôøi chaên boø ôû
mieàn Taây nöôùc Myõ, nhaát laø trong thôøi gian chieán tranh vôùi ngöôøi da ñoû ôû Myõ
GRAMMAR
1. Cleft sentences in the passive (Caâu cheû ôû daïng bò ñoäng)
Duøng ñeå nhaán maïnh cho chuû ngöõ ôû theå bò ñoäng.
Ex: It’s music that my brother prefers. (Ñoù laø nhaïc maø cha toâi thích)
It’s music that is preferred by my brother.
(Ñoù chính laø loaïi nhaïc ñöôïc thích bôûi cha cuûa toâi)
It + is/was + noun/pronoun + that/who + be + past participle
2. Conjunctions (Nhöõng lieân töø)
a. Either … or… (hoaëc … hoaëc…)
Nhaán maïnh söï keát hôïp giöõa hai ñoäng töø, danh töø …
Ex: They either play sports or watch them on TV. [ñoäng töø]
(Hoaëc hoï chôi theå thao hoaëc hoï xem truyeàn hình)
= They both play sports and watch them on TV.
(Caû hai chôi theå thao vaø xem truyeàn hình)
b. Neither … nor (khoâng … cuõng khoâng)
Coù nghóa phuû ñònh neân ñoäng töø theo sau phaûi ôû theå khaúng ñònh.
Nhaán maïnh söï keát hôïp giöõa hai ñoäng töø, giôùi töø, danh töø …
Ex: They can’t play sports. They can’t use a musical instrument.
They can neither play sports nor use a musical instrument. [ñoäng töø]
(Hoï cuõng khoâng theå chôi theå thao cuõng khoâng theå chôi nhaïc cuï aâm nhaïc)
c. Both (caû hai) duøng ñoäng töø chia ôû soá nhieàu.
Ex: I have two bicycles. Both of them are quite old.
(Toâi coù hai chieác xe ñaïp. Caû hai laø khaù cuû)
3. Agreement of Subject and Verb (Söï hoøa hôïp giöõa chuû töø vaø ñoäng töø)
a. Hai chuû töø noái vôùi nhau baèng not only … but also (khoâng chæ … maø coøn),
either … or (hoaëc …hoaëc) /neither … nor (khoâng … cuõng khoâng) thì ñoäng töø chia
theo chuû töø ñöùng sau.
Ex1: Not only Mr. Jones but also his wife enjoys doing gardening.
(Khoâng chæ oâng John maø coøn vôï cuûa oâng ta thích ngheà laøm vöôøn)
Ex2: Either my brother or I am meeting you at the airport tomorrow.
Download tài liệu học tập và ôn thi miễn phí tại: www.kapakapy.com  Trang 14 
Töø vöïng, ngöõ phaùp tieáng Anh 11 (CTNC) www.kapakapy.com
(Hoaëc anh trai cuûa toâi hoaëc toâi seõ (thì) gaëp baïn taïi saân bay vaøo ngaøy
mai)
Ex: Neither my brother nor my sister was there.
(Anh trai cuûa toâi khoâng ôû ñoù chò gaùi cuûa toâi cuõng khoâng ôû ñoù)
b. Khi hai chuû töø noái vôùi nhau baèng: … together with (cuøng vôùi), as well as
(cuõng nhö laø) thì ñoäng töø chia theo ñoäng töø ñöùng tröôùc.
Ex1: Lan together with her friends is visiting us today.
(Lan cuøng vôùi baïn cuûa coâ aáy (thì) thaêm chuùng toâi ngaøy hoâm nay)
Ex: Lam as well as both of his sisters plays the piano very well.
(Lam cuõng nhö laø caû hai ngöôøi chò cuûa anh ta chôi ñaøn piano raát gioûi)
c. Khi danh töø ñöùng sau neither of, none of thì coù theå duøng ñoäng töø ôû soá ít
hoaëc soá nhieàu.
Ex: Neither of us does.
d. Neither, both duøng ñoäng töø chia ôû soá nhieàu.
Ex1: Jack doesn’t smoke, and neither do his brothers.
Ex2: Both are nice cities. I like them both.


UNIT 14: SPACE CONQUEST
CHINH PHUÏC KHOÂNG GIAN
☺ VOCABULARY
A. READING
accommodate (v) cung caáp nôi ôû frontier (n) bieân giôùi
adventurous (adj) thích phieâu löu generation (n) theá heä sau
architectural (adj) (thuoäc) kieán truùc giant (adj) khoång loà
Cô quan haøng khoâng vaø vuõ truï Hoa gravity (n) troïng löïc
Kyø holidaymaker (n) ngöôøi ñi nghæ maùt
complex (n) khu lieân hôïp International Institute of Tourism
conduct (v) tieán haønh Studies Hoïc Vieän Nghieân Cöùu Du
conquest (n) chinh phuïc Lòch Quoác Teá
domed (adj) hình voøm lack (n) söï thieáu
engine (n) ñoäng cô leap (n) böôùc nhaûy
envisage (v) döï kieán xaây lunar (adj) (thuoäc) maët traêng
ferry (n) laùi ra saân bay
Download tài liệu học tập và ôn thi miễn phí tại: www.kapakapy.com  Trang 15 
Töø vöïng, ngöõ phaùp tieáng Anh 11 (CTNC) www.kapakapy.com
NASA = National Aeronautics and rocket (n) hoûa tieãn
Space Administration (n) Space Policy Institute Hoïc Vieän
orbit (v) bay theo quyõ ñaïo Chính Saùch Khoâng Gian
outer space (n) ngoaïi taàng khoâng space shuttle (n) taøu con thoi
gian sponsor (v) baûo trôï
pole (n) cöïc (cuûa traùi ñaát) stand for (v) töôïng tröng cho
propose (v) ñeà nghò survey (n) söï khaûo saùt
revel (v) tieát loä vast (adj) roäng lôùn
B. LISTENING (pages 199-203)
astronaut (n) phi haønh gia mission (n) söù meänh, nhieäm vuï
candidate (n) ngöôøi öùng cöû, thí sinh nationality (n) quoác tòch
diverse(adj)goàm nhieàu loïai # nhau pilot (n) phi coâng
educator (n) nhaø giaùo duïc psychological (adj) (thuoäc) taâm lyù
exploration (n) söï thaùm hieåm selt-confidence (n) söï töï tin
integrity (n) trung thöïc status (n) ñòa vò
military (n) binh lính, quaân ñoäi strong mind : coù yù chí
C. SPEAKING (pages 195-196)
entrance (n) loái vaøo pale (adj) nhôït nhaït
lab (n) phoøng thí nghieäm possibility (n) khaû naêng
D. WRITING (page 196)
float (v) noåi temple of the Emerald Buddha ñeàn
look (v) ngaém thôø Ñöcù Phaät noåi tieáng Emerald
E. LANGUGE FOCUS (pages 197-198)
disturbed (v) quaáy raày stuck (v) giöõ laïi
foggy (adj) coù söông muø take off (v) caát caùnh
spread (v) traøn lan
WORD STUDY
* Compound Noun (Danh töø gheùp)
Danh töø gheùp trong baøi naøy coù caáu taïo laø noun + noun. Hai danh töø space
vaø air gheùp vôùi moät soá danh töø khaùc ñeå taïo ra caùc danh töø gheùp noùi veà khoâng
gian, khoâng khí.
noun + noun
- space + man spaceman: nhaø du haønh vuõ truï
- space + shuttle space shuttle: phi thuyeàn con thoi

Download tài liệu học tập và ôn thi miễn phí tại: www.kapakapy.com  Trang 16 
Töø vöïng, ngöõ phaùp tieáng Anh 11 (CTNC) www.kapakapy.com
- space + suit space suit: boä quaàn aùo vuõ truï
- space + walk space walk: söï chuyeån ñoäng trong khoâng gian beân ngoaøi
con taøu vuõ truï
. air + line airline: heä thoáng vaän chuyeån haønh khaùch vaø haøng hoaù baèng maùy
bay, coâng ty haøng khoâng
. air + plane airplane: maùy bay, taøu bay
. air + bed air bed: neäm hôi
. air + sickness airsickness: chöùng noân möûa khi ñi maùy bay
. air + sick airsick (adj) say maùy bay
GRAMMAR
* Can, could, be able to + infinitive
1. Can/Could dieãn taû khaû naêng, naêng löïc noùi chung hoaëc ñöôïc pheùp laøm ñieàu gì.
Ex: He can /could speak three languages. (Anh ta coù theå noùi ba thöù tieáng)
Ex: I looked everywhere for the book but I couldn’t find it.
(Toâi tìm kieám quyeån saùch khaép moïi nôi nhöng toâi khoâng theå thaáy noù)
2. Be able to duøng ñeå dieãn taû:
a. Dieãn taû moät khaû naêng xoay sôû laøm vieäc gì ñoù ôû 1 tình huoáng cuï theå.
Ex: They didn’t want to come with us at first but we were able to persuade
them. (Tröôùc tieân hoï khoâng muoán ñeán vôùi chuùng toâi nhöng chuùng toâi coù theå
thuyeát phuïc hoï)
[chuùng toâi xoay sôû ñeå thuyeát phuïc hoï]
b. Moät tình huoáng ñaëc bieät
Ex: Two Japanese businessmen were able to pay a great amount of money to
join a Russia space a Russian space trip in 2001.
(Hai thöông gia ngöôøi Nhaät coù theå traû moät soá tieàn lôùn ñeå tham gia vaøo
chuyeán du haønh vuõ truï vaøo naêm 2001.)
[vieäc traû moät soá tieàn lôùn ñeå tham gia vaøo chuyeán du haønh vuõ truï vaøo naêm
2001 laø moät tình huoáng ñaëc bieät]
c. Duøng cho thì hieän taïi hoaøn thaønh
Ex: I’m sorry. I have not been able to come and see you before. I’ve been
really busy lately.

UNIT 15: WONDERS OF THE WORLD
CAÙC KYØ QUAN THEÁ GIÔÙI
Download tài liệu học tập và ôn thi miễn phí tại: www.kapakapy.com  Trang 17 
Töø vöïng, ngöõ phaùp tieáng Anh 11 (CTNC) www.kapakapy.com
☺ VOCABULARY
A. READING (pages 199-203)
ancient (adj) coå Portugal (n) (ngöôøi/tieáng) Boà Ñaøo
broadcast (v) phaùt soùng Nha
Byzantium (teân cuõ cuûa thaønh phoá pyramid (n) kim töï thaùp
Istanbul, Thoå Nhó Kyø) sculpture (n) taùc phaåm ñieâu khaéc
challenge (n) nhieäm vuï khoù khaên statistic (n) soá lieäu thoáng keâ
compile (v) bieân soaïn Statue of Liberty (n) töôïng nöõ thaàn
compile (v) söu taäp töï do (ôû Myõ)
declaration (n) lôøi tuyeân boá suppose (v) ñöôïc xem nhö
Egyptian (adj) (thuoäc) Ai Caäp Swiss (n) ngöôøi Thuïy Só
frame (n) khung The Great Wall of China: Vaïn lyù
heritage (n) di saûn Tröôøng Thaønh (Trung Quoác)
launch (v) khai tröông the Jin mao Building (n) Toaø Kim
list (n) danh saùch Maäu
locate (v) toaï laïc tower (n) thaùp
metal (n) kim loaïi vary (v) thay ñoåi
nominate (v) chính thöùc vote (n) söï boû phieáu
wonder (n) kyø quan
B. LISTENING (pages 203-204)
accompany (v) ñi cuøng vôùi ai memorial (n) ñaøi töôûng nieäm
architecture (n) kieán truùc mirror (n) göông
battle (n) traän ñaùnh mourn (n) thöông tieác, than khoùc
bury (v) choân caát palace (n) cung ñieän
crown (n) vua reflection (n) söï phaûn chieáu
emperor (n) hoaøng ñeá rupee (n) ñoàng rupi (tieàn AÁn Ñoä)
generous (adj) roäng löôïng stare (v) nhìn chaèm chaèm
give birth to sb (v) sinh ra ai tomb (n) moà maû
marble (n) caåm thaïch, ñaù hoa
C. SPEAKING (pages 204-205)
mausoleum (n) laêng World Cultural Heritage Site Di saûn
sightseeing (n) cuoäc tham quan vaên hoaù theá giôùi
D. WRITING (pages 206-207)
aerodynamics (n) khí ñoäng löïc hoïc biography (n) tieåu söû

Download tài liệu học tập và ôn thi miễn phí tại: www.kapakapy.com  Trang 18 
Töø vöïng, ngöõ phaùp tieáng Anh 11 (CTNC) www.kapakapy.com
bridge (n) caây caàu highlight (n) ñieåm noåi baät
brilliant (n) söï taøi gioûi interior (adj) beân trong
career (n) söï nghieäp ironwork (n) ñoà vaät baèng saét
coal (n) than ñaù merchant (n) buoân baùn
craftwork (n) ngheà thuû coâng person’s family: thaønh phaàn gia
exposition (n) cuoäc trieån laõm ñình
E. LANGUAGE FOCUS (pages 207-210)
amusement (n) giaûi trí penalty (n) cuù phaït ñeàn
celebrity (n) ngöôøi noåi danh ready-made (adj) laøm saün
dynasty (n) trieàu ñaïi referee (n) troïng taøi
foul (adj) xaáu sanctuary (n) ñieän thôø
imperial (adj) uy nghi symbol (n) bieåu töôïng
monument (n) vaät/ñaøi/coâng trình kyû
nieäm
WORD STUDY
* Compound Adjectives (Tính töø gheùp)
noun/adv + past participle
1) Caùc töø gheùp vôùi well-:
. well-known: noåi tieáng . well-behaved: coù haïnh kieåm toát
. well-dressed: thanh lòch, trang nhaõ . well-kept: ñöôïc giöõ kyõ
2) Caùc töø gheùp vôùi -made:
. ready-made: laøm saün, may saün . tailor-made: hoaøn toaøn thích hôïp
. custom-made: laøm theo yeâu caàu cuûa khaùch haøng
. self-made: töï laäp, töï tay laøm neân, töï thaønh ñaït
GRAMMAR
* THE PASSIVE CONSTRUCTION (THAØNH LAÄP CAÂU BÒ ÑOÄNG)
1. Caùch ñoåi 1
- Duøng chuû töø hình thöùc IT
- Ñoäng töø trong meänh ñeà chính chuyeån sang be + past participle (V3)
- Meänh ñeà phuï danh töø ñem xuoáng, giöõ nguyeân
Ex1: People say that the Eiffel Tower is among the tallest man-made
structures in the world. (Ngöôøi ta noùi raèng ñænh Eiffel laø cao nhaát trong soá caùc
caáu truùc nhaân taïo treân theá giôùi)
S1 + V1(present) + that + S2 + V2(present)
Download tài liệu học tập và ôn thi miễn phí tại: www.kapakapy.com  Trang 19 
Töø vöïng, ngöõ phaùp tieáng Anh 11 (CTNC) www.kapakapy.com
It is said that the Eiffel Tower is among the tallest man-made structures
in the world.
It + is +V1 past participle + that + S2 + V2(present)

Ex2: People say that the Eiffel Tower is among the tallest man-made
structures in the world. (Ngöôøi ta noùi raèng ñænh Eiffel laø cao nhaát trong soá caùc
caáu truùc nhaân taïo treân theá giôùi)
The Eiffel Tower is said to be among the tallest man-made structures
in the world. [Caùch ñoåi khaùc]
S2 + is/are + V1 past participle + to-infinitive (of V2)
2. Caùch ñoåi 2
Ex1: People say that Alexandre Gustave Eiffel designed the metal structures
for not only the Eiffel Tower but also the Statue of Liberty.
(Ngöôøi ta noùi raèng kieán truùc sö ngöôøi Phaùp Alexandre Gustave Eiffel
khoâng chæ thieát keá ñænh Eiffel baèng nhöõng caáu truùc kim loaïi maø coøn coù Töôïng
thaàn töï do)
S1 + V1(present) + that + S2 + V2(past)
It is said that Alexandre Gustave Eiffel designed the metal structures for
not only the Eiffel Tower but also the Statue of Liberty.
It + is +V1 past participle + that + S2 + V2(past)
Ex2: People say that Alexandre Gustave Eiffel designed the metal structures
for not only the Eiffel Tower but also the Statue of Liberty.
(Ngöôøi ta noùi raèng kieán truùc sö ngöôøi Phaùp Alexandre Gustave Eiffel
khoâng chæ thieát keá ñænh Eiffel baèng nhöõng caáu truùc kim loaïi maø coøn coù Töôïng
thaàn töï do)
S2 + is/are + V1 past participle + to have + past participle (of V2)
3. Caùch ñoåi 3
Ex1: Everybody believed that he had died of AIDS.
(Ngöôøi ta tin raèng anh ta bò cheát vì AIDS)
S1 + V1(past) + that + S2 + V2(past)
It was believed that he had died of AIDS.
It + was +V1 past participle + that + S2 + V2(past)
Ex1: Everybody believed that he had died of AIDS.
(Ngöôøi ta tin raèng anh ta bò cheát vì AIDS)

Download tài liệu học tập và ôn thi miễn phí tại: www.kapakapy.com  Trang 20 
Töø vöïng, ngöõ phaùp tieáng Anh 11 (CTNC) www.kapakapy.com
He was believed to have had died of AIDS.
S2 + was/were + V1 past participle + to have + past participle (of V2)

UNIT 16: AN ENGLISH-SPEAKING WORLD
THEÁ GIÔÙI NOÙI TIEÁNG ANH
☺ VOCABULARY
A. READING (pages 211-214)
accent (n) gioïng, troïng aâm linguist (n) nhaø ngoân ngöõ hoïc
account for sth (v) chieám soá löôïng Middle Ages thôøi Trung Coå
advent (n) söï ñeán (cuûa moät söï vieäc native (adj) (thuoäc) ñòa phöông
gì quan troïng) popular (n) daân gian
Arabic (n) tieáng AÙ Raäp Portuguese (n) tieáng Boà Ñaøo Nha
as well as: cuõng nhö laø pronunciation (n) caùch phaùt aâm
commerce (n) thöông maïi social class taàng lôùp xaõ hoäi
communication (n) söï giao tieáp Spanish (n) tieáng Taây Ban Nha
dominant (adj) noåi baät nhaát specific (adj) ñaëc thuø
emergence (n) söï noåi leân spelling (n) caùch ñaùnh vaàn
ethnic growing nhoùm saéc toäc spread (n) söï môû roäng
factor (n) nhaân toá tourism (n) ngaønh ngheà du lòch
familiar with sth (adj) quen thuoäc Union (n) khoái lieân minh
first language (n) tieáng meï ñeû variety (n) ñieåm noåi baät
lingua franca (n) ngoân ngöõ chung yet (conj) tuy nhieân

B. LISTENING (pages 214-215)
(sau ñoù coù theå duøng ñeå ñoåi laáy haøng gift voucher (n) quaø taëng baèng
hoùa ôû cöûa haøng) phieáu
coworker (n) baïn ñoàng nghieäp income (n) thu nhaäp
etiquette (n) pheùp xaõ giao pensioner (n) soáng nhôø vaøo löông
funeral (n) leã tang höu
gift (n) quaø vase (n) bình, loï (ñeå caém hoa)
C. SPEAKING (pages 215-216)
depressed (adj) chaùn naûn failure (n) sö thaát baïi
entrance examination (n) kyø thi full of hope of: traøn ñaày hy voïng veà
tuyeån sinh …

Download tài liệu học tập và ôn thi miễn phí tại: www.kapakapy.com  Trang 21 
Töø vöïng, ngöõ phaùp tieáng Anh 11 (CTNC) www.kapakapy.com
hopeless (adj) tuyeät voïng thôøi gian
optimism (n) söï laïc quan
perssimism (n) tính bi quan
proficiency (n) söï thaønh thaïo
part-time (adj & adv) laøm vieäc baùn
D. WRITING (pages 216-217)
air-training (n) huaán luyeän haøng Oxfam = Oxford Committee for
khoâng Famine Relief UÛy ban Oxford veà
bustle (v) nhoän nhòp cöùu ñoùi charity (n) hoäi töø thieän
community (n) coäng ñoàng park (n) khu
cosmopolitan (adj) (thuoäc) toaøn theá place (n) ñòa danh
giôùi raise (n) quyeân goùp
feature (n) neùt ñaëc bieät residential (adj) daân cö
hi-tech: coâng ngheä cao royalty (n) hoaøng gia
impress (v) gaây aán töôïng scholar (n) hoïc giaû
spire (n) söï phun ra
unpleasantly (adv) khoâng deã chòu
E. LANGUGE FOCUS (pages 218-220)
employ (v) thueâ laøm value-added tax =VAT (n) thueá giaù
instruction (n) lôøi chæ daãn trò gia taêng
magnificent (adj) loäng laãy
WORD STUDY
* Words Related to People and Cities (Caùc töø coù lieân quan ñeán Con ngöôøi
vaø Thaønh Phoá)
. antique (adj) coå, coå xöa
. cosmopolitan (adj) (thuoäc) toøan theá giôùi
. prosperous (adj) thònh vöôïng, phaùt ñaït, phoàn vinh
. historic (adj) noåi tieáng hoaëc quan troïng trong lòch söû
. agricultural (adj) (thuoäc) noâng nghieäp
. etiquette (n) nghi thöùc, pheùp xaõ giao
. optimism (n) söï laïc quan, tính laïc quan
. reserved (adj) kín ñaùo, deø daët, giöõ gìn (veà ngöôøi, tính caùch cuaû ngöôøi ñoù)
. wealthy (adj) giaøu sang, giaøu coù
. sophisticated (adj) thaønh thaïo, saønh ñôøi
Download tài liệu học tập và ôn thi miễn phí tại: www.kapakapy.com  Trang 22 
Töø vöïng, ngöõ phaùp tieáng Anh 11 (CTNC) www.kapakapy.com
. elderly (adj) lôùn tuoåi, cao tuoåi
. native (adj) (thuoäc) ñòa phöông, (thuoäc) thoå daân
GRAMMAR
1. Comment tag
Duøng ñeå dieãn taû söï ñoàng yù.
- Trôï ñoäng töø (auxiliary) hoaëc ñoäng töø BE ôû daïng khaúng ñònh neáu caâu noùi
tröôùc ñoù laø khaúng ñònh.
Ex1:
A: The situation seems very hopeful. (Tình hình nghe coù veû raát hy voïng)
B: It does. [möôïn trôï ñoäng töø do, does, did khi laø ñoäng töø thöôøng: seems]
Ex2:
A: Sydney is famous for its magnificent Sydney Opera House.
(Sydney laø noåi tieáng vôùi nhaø haùt Opera loäng laãy)
B: It is
S (personal pronoun ñaïi töø nhaân xöng) + BE/auxiliary (Trôï ñoäng töø)
2. Question tags (Caâu hoûi ñuoâi)
- Noù laø loïai caâu hoûi ñöôïc theâm vaøo cuoái caâu.
- Duøng noù khi muoán bieát thoâng tin coù chính xaùc khoâng.
- Ñoái vôùi caâu khaúng ñònh thì caâu hoûi ñuoâi ôû daïng phuû ñònh.
Ex:
A: You look upset, don’t you?
B: Yes, I feel depressed as I think I’m a failure.
Download tài liệu học tập và ôn thi miễn phí tại: www.kapakapy.com  Trang 23 
Töø vöïng, ngöõ phaùp tieáng Anh 11 (CTNC) www.kapakapy.com
CONSOLIDATION 4
UNITS 13-16
A. PRONUNCIATION (page 221)
B. LISTENING (pages 221-222)
finest (adj) toát harbor (n) beán taøu, caûng
C. VOCABULARY (pages 222-223)
circumstance (n) hoaøn caûnh taùc
disapproval (n) söï phaûn ñoái package vacation (n) chuyeán ñi troïn
disprove (of…) (v) phaûn ñoái goùi
install (v) laép ñaët sculptor (n) nhaø ñieâu khaéc
leisure (n) thôøi gian roãi shady (adj) coù boùng maùt
masterpiece (n) taùc phaåm lôùn, kieät universal (adj) (thuoäc) phoå bieán

D. GRAMMAR & STRUCTURE (pages 224-225)
burglar (n) keû troäm
E. READING (pages 226-227)
canal (n) keânh ñaøo method (n) caùch thöùc
cobbled (adj) traûi soûi mortality (n) töû vong
earn (v) chieám railway (n) ñöôøng saét
filthy (adj) baån thæu rural (adj) ôû vuøng noâng thoân
industrial revolution (n) caùch maïng steam (n) hôi nöôùc
coâng nghieäp (ôû Anh töø naêm 1760) transform (v) bieán chuyeån
infant (n,adj)treû em transportation (n) giao thoâng
life expectancy (n) tuoåi thoï trung
bình
F. WRITING (page 227)
general (n) töôùng solemn (adj) long troïng
incense (n) nhang wrestling (n) moân ñaáu vaät
offering (n) ñoà cuùng
Download tài liệu học tập và ôn thi miễn phí tại: www.kapakapy.com  Trang 24 
Töø vöïng, ngöõ phaùp tieáng Anh 11 (CTNC) www.kapakapy.com


DAÁU NHAÁN (ACCENT MARK)
1. Ñoái vôùi nhöõng töø goàm coù 2 hoaëc 3 vaàn thì troïng aâm thöôøng rôi vaøo vaàn thöù
nhaát.
Ex: oùffer, meùssage, eùnergy, meùdal, hoùbby, muùsical, …
2. Ñoái vôùi nhöõng töø goàm coù 4 vaàn (hoaëc nhieàu hôn) thì troïng aâm thöôøng rôi
vaøo vaàn thöù 3 keå töø cuoái.
Ex: psycholoùgical, indepeùndently, enjoùyable, partícipate, …
3. Ñoái vôùi nhöõng töø taän cuøng coù caùc vaàn nhö: -ion, -ic, -ian thì troïng aâm
thöôøng rôi vaøo vaàn phía tröôùc.
Ex: participaùtion, colleùction, aquaùtic, gigaùntic, politícian, Egyùptian, …
4. Ñoái vôùi nhöõng töø taän cuøng coù caùc vaàn nhö: -oo, -oon, -ee, -een, -ese, -ette,
thì troïng aâm thöôøng rôi vaøo ngay caùc vaàn naøy.
Ex: bamboùo, balloùon, employeùe, thirteùen, pioneùer, Vietnameùse, cigareùtte,
5. Ñoái vôùi nhöõng töø coù caùc tieáp ñaàu ngöõ nhö: in-, im-, ir-, re-, pre-, dis-, de-,
be-, ex-, en-, thì troïng aâm thöôøng rôi vaøo vaàn phía sau.
Ex: insíde, impoùssible, irreùgular, repeùat, preríew, discuùss, defeùat, begín,
excíted, enjoùy, …
6. Caùc töø keùp thöôøng nhaán gioïng ôû vaàn ñaàu.
Ex: claùssroom, sítting-room, uùpstairs, aùrmchair, …
7. Caùc tính töø keùp thöôøng coù ñoä nhaán ngang nhau.
Ex: daùrk-broùwn, bluùe-blaùck, íll-speùlling, goùod-loùoking, …

CAÙCH ÑOÏC MOÄT SOÁ AÂM CUOÁI
I. Taän cuøng baèng ED (thì quaù khöù vaø quaù khöù phaân töø cuûa ñoäng töø thöôøng)
AÂm Ñoäng töø nguyeân maãu taän cuøng baèng:
d b, l, g, h, m, n, r, v, z, y vaø taát caû nguyeân aâm: travelled, tanned, played …
t c, f, k, s, x, sh, ch:stuffed, looked, stopped, missed, watched, accomplished
id d, t (vaø moät vaøi tính töø): divided, correct, discarded, collected, naked

II. Taän cuøng baèng S (danh töø soá nhieàu vaø ngoâi thöù 3 soá ít cuûa ñoäng töø)
AÂm Ñoäng töø nguyeân maãu taän cuøng baèng:
z b, l, d, m, g, r, v vaø taát caû nguyeân aâm: rooms, sings, potatoes, plays, lives
Download tài liệu học tập và ôn thi miễn phí tại: www.kapakapy.com  Trang 25 
Töø vöïng, ngöõ phaùp tieáng Anh 11 (CTNC) www.kapakapy.com
s f, k, p, t, th: laughs, attacks, stops, sports, lengths
iz ce, ge, se, x, z, ch, sh, s: places, pages, glasses, boxes, watches, churches
Download tài liệu học tập và ôn thi miễn phí tại: www.kapakapy.com  Trang 26 
Töø vöïng, ngöõ phaùp tieáng Anh 11 (CTNC) www.kapakapy.com
IRREGULAR VERBS

No Infinitive Past Simple Past Participle Meaning
Nguyeân maãu Quaù khöù Quaù khöù phaân töø Nghóa
1 be(am/is/are) was/ were been thì, laø, ôû
2 arise arose arisen xuaát hieän
3 bear bore born sinh ra
4 beat beat beaten ñaùnh, ñaäp
5 become became become trôû neân
6 begin began begun baét ñaàu
7 bend bent bent cuùi, gaäp
8 bet bet bet ñaùnh cuoäc
9 bite bit bitten caén
10 bleed bled bled chaûy maùu
11 blow blew blown thoåi
12 break broke broken laøm vôõ
13 breed bred bred nuoâi
14 bring brought brought mang
15 build built built xaây döïng
16 burn* burnt burnt ñoát chaùy
17 burst burst burst böøng chaùy
18 buy bought bought mua
19 catch caught caught baét ñöôïc
20 choose chose chosen choïn löïa
21 come came come ñeán
22 cost cost cost trò giaù
23 creep crept crept boø
24 cut cut cut caét
25 dig dug dug ñaøo
26 do did done laøm
27 draw drew drawn veõ
28 dream* dreamt dreamt mô
29 drink drank drunk uoáng

Download tài liệu học tập và ôn thi miễn phí tại: www.kapakapy.com  Trang 27 
Töø vöïng, ngöõ phaùp tieáng Anh 11 (CTNC) www.kapakapy.com
30 drive drove driven laùi xe
31 eat ate eaten aên
32 fall fell fallen teù xuoáng
33 feed fed fed cho aên
34 feel felt felt caûm thaáy
35 fight fought fought ñaùnh nhau
36 find found found tìm thaáy
37 fit fit fit vöøa vaën
38 fly flew flown bay
39 forecast forecast forecast döï baùo
40 forget forgot forgot(ten) queân
41 forgive forgave forgiven tha thöù
42 freeze froze frozen ñoâng laïnh
43 get got got(ten) ñaït ñöôïc
44 give gave given cho
45 go went gone ñi
46 grind ground ground nghieàn
47 grow grew grown moïc
48 hang hung hung treo
49 have had had coù, duøng
50 hear heard heard nghe
51 hide hid hidden che giaáu
52 hit hit hit ñuïng
53 hold held held caàm, naém, toå
chöùc
54 hurt hurt hurt laøm ñau
55 keep kept kept giöõ
56 know knew known bieát
57 lay laid laid ñaët, ñeå
58 lead led led daãn daét
59 learn* learnt learnt hoïc
60 leave left left rôøi khoûi
61 lend lent lent cho möôïn

Download tài liệu học tập và ôn thi miễn phí tại: www.kapakapy.com  Trang 28 
Töø vöïng, ngöõ phaùp tieáng Anh 11 (CTNC) www.kapakapy.com
62 let let let ñeå cho
63 lose lost lost ñaùnh maát
64 make made made laøm
65 mean meant meant nghóa laø
66 meet met met gaëp
67 overcome overcame overcome vöôït qua
68 pay paid paid traû tieàn
69 put put put ñaët, ñeå
70 quit quit quit thoaùt ra
71 read read read ñoïc
72 ride rode ridden cöôõi, ñaïp xe
73 ring rang rung reo, rung
74 rise rose risen nhoâ,moäc leân
75 run ran run chaïy
76 say said said noùi
77 see saw seen troâng thaáy
78 seek sought sought tìm kieám
79 sell sold sold baùn
90 send sent sent göûi ñi
81 set set set xeáp ñaët
82 shake shook shaken laéc
83 shoot shot shot baén
84 shut shut shut ñoùng laïi
85 sing sang sung haùt
86 sink sank sunk chìm, ñaém
87 sit sat sat ngoài
88 sleep slept slept nguû
89 slide slid slid tröôït ñi
90 smell* smelt smelt ngöûi
91 speak spoke spoken noùi
92 speed sped sped taêng toác
93 spell spelt spelt ñaùnh vaàn
94 spend spent spent tieâu xaøi

Download tài liệu học tập và ôn thi miễn phí tại: www.kapakapy.com  Trang 29 
Töø vöïng, ngöõ phaùp tieáng Anh 11 (CTNC) www.kapakapy.com
95 spill spilt spilt traøn ra
96 spread spread spread lan truyeàn
97 steal stole stolen ñaùnh caép
98 stand stood stood ñöùng
99 sting stung stung chích, ñoát
100 strike struck struck ñaùnh
101 swear swore sworn theà
102 sweep swept swept queùt
103 swim swam swum bôi, loäi
104 swing swung swung ñaùnh ñu
105 take took taken caàm, naém
106 teach taught taught daïy
107 tear tore torn xeù raùch
108 tell told told baûo, keå
109 think thought thought suy nghó
110 throw threw thrown neùm
111 thrust thrust thrust aán maïnh
112 understand understood understood hieåu
113 wake woke woken ñaùnh thöùc
114 wear wore worn maëc, ñoäi
115 weave wove woven deät
116 weep wept wept khoùc
117 wet wet wet laøm öôùt
118 win won won thaéng
119 write wrote written vieát

* Coù theå theâm “ed” ñeå thaønh laäp V2 hoặc V3.
Study, study more, study forever!!!

Download tài liệu học tập và ôn thi miễn phí tại: www.kapakapy.com  Trang 30 
Töø vöïng, ngöõ phaùp tieáng Anh 11 (CTNC) www.kapakapy.com
MUÏC LUÏC

Trang
UNIT 9: NATURE IN DANGER ............................................................ 1
(THIEÂN NHIEÂN ÑANG BÒ ÑE DOÏA)
UNIT 10: SOURCES OF ENERGY ........................................................ 4
(CAÙC NGUOÀN NAÊNG LÖÔÏNG)
UNIT 11: THE ASIAN GAMES ............................................................. 9
(ÑAÏI HOÄI THEÅ THAO CHAÂU AÙ)
UNIT 12: HOBBIES............................................................................... 11
(SÔÛ THÍCH)
CONSOLIDATION 3 ............................................................................ 12
(CUÛNG COÁ 3)
UNIT 13: ENTERTAINMENT ............................................................. 17
(GIAÛI TRÍ)
UNIT 14: SPACE CONQUEST............................................................. 19
(CHINH PHUÏC KHOÂNG GIAN)
UNIT 15: WONDERS OF THE WORLD ............................................. 21
(CAÙC KYØ QUAN THEÁ GIÔÙI)
UNIT 16: AN ENGLISH-SPEAKING WORLD .................................. 25
(THEÁ GIÔÙI NOÙI TIEÁNG ANH)
CONSOLIDATION 4 ............................................................................ 24
(CUÛNG COÁ 4)
IRREGULAR VERBS ........................................................................... 25
(ÑOÄNG TÖØ BAÁT QUY TAÉC)
Download tài liệu học tập và ôn thi miễn phí tại: www.kapakapy.com  Trang 31 
Töø vöïng, ngöõ phaùp tieáng Anh 11 (CTNC) www.kapakapy.com
Download tài liệu học tập và ôn thi miễn phí tại: www.kapakapy.com  Trang 32 
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản