Từ Vựng và ngữ pháp tiếng anh 11 hk2

Chia sẻ: Naibambi Naibambi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:22

1
455
lượt xem
187
download

Từ Vựng và ngữ pháp tiếng anh 11 hk2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'từ vựng và ngữ pháp tiếng anh 11 hk2', tài liệu phổ thông, tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Từ Vựng và ngữ pháp tiếng anh 11 hk2

 1. Töø vöïng, ngöõ phaùp tieáng Anh 11-HKII (CTC) Nguyeãn Ñaëng Hoaøng Duy THE POST OFFICE UNIT 9: VOCABULARY ☺ A. READING advanced (a) tieân tieán secure (a) an toaøn, baûo ñaûm courteous (a) lòch söï service (n) dòch vuï equip (v) trang bò spacious (a) roäng raõi express (a) nhanh speedy (a) nhanh choùng Express Mail Service (EMS) dòch vuï staff (n) ñoäi nguõ chuyeån phaùt nhanh subscribe (v) ñaêng kyù, ñaët mua (daøi facsimile (n) baûn sao, maùy fax haïn) graphic (n) hình ñoà hoïa surface mail (n) thö göûi ñöôøng boä Messenger Call Service (n) dòch vuï hoaëc ñöôøng bieån ñieän thoaïi technology (n) coâng ngheä notify (v) thoâng baùo thoughtful (a) saâu saéc parcel (n) böu kieän transfer (n;v) chuyeån press (n) baùo chí transmit (v) göûi, phaùt, truyeàn receive (v) nhaän well-trained (a) laønh ngheà recipient (n) ngöôøi nhaän B. SPEAKING clerk (n) thö kyù greetings card (n) thieäp chuùc möøng customer (n) khaùch haøng install (v) laép ñaët document (n) taøi lieäu registration (n) söï ñaêng kyù fee (n) chi phí telephone line (n) ñöôøng daây ñieän Flower Telegram Service (n) dòch vuï thoaïi ñieän hoa C. LISTENING advantage (n) thuaän lôïi fixed (a) coá ñònh capacity (n) coâng suaát on the phone (exp) ñang noùi chuyeän cellphone (n) ñieän thoaïi di ñoäng ñieän thoaïi commune (n) xaõ reduction (n) söï giaûm bôùt demand (n) nhu caàu rural network (n) maïng löôùi noâng digit (n) chöõ soá thoân disadvantage (n) baát lôïi subscriber (n) thueâ bao expansion (n) söï môû roäng upgrade (v) naâng caáp D. WRITING Trang 1 Hoïc, hoïc nöõa, hoïc maõi!!!
 2. Töø vöïng, ngöõ phaùp tieáng Anh 11-HKII (CTC) Nguyeãn Ñaëng Hoaøng Duy arrogant (a) kieâu ngaïo punctuality (n) tính ñuùng giôø attitude (n) thaùi ñoä quality (n) chaát löôïng describe (v) moâ taû reasonable (a) hôïp lyù director (n) giaùm ñoác resident (n) ngöôøi daân dissatisfaction (n) söï khoâng haøi loøng satisfaction (n) söï haøi loøng picpocket (n) keû moùc tuùi security (n) an ninh price (n) giaù caû E. LANGUAGE FOCUS abroad (adv) ôû nöôùc ngoaøi north-west (n) höôùng taây baéc arrest (v) baét giöõ pacifist (n) ngöôøi theo chuû nghóa hoøa brave (a) can ñaûm bình break into (v) leõn vaøo rebuild (v) taùi xaây döïng burglar (n) teân troäm release (v) thaû ra coward (n) keû heøn nhaùt rent (n) tieàn thueâ design (v) thieát keá shoplifter (n) keû caép giaû laøm khaùch destroy (v) phaù huûy mua haøng first language (n) tieáng meï ñeû steal (v) aên caép French (n) tieáng Phaùp tenant (n) ngöôøi thueâ/möôùn German (n) tieáng Ñöùc waitress (n) boài baøn nöõ injured (a) bò thöông war (n) chieán tranh GRAMMAR ☺ Hai noäi dung caùc em caàn nhôù: defining relative clauses (meänh ñeà quan heä xaùc ñònh) vaø non-defining relative clauses (meänh ñeà quan heä khoâng xaùc ñònh). Hai loaïi meänh ñeà naøy (trong phaïm vi baøi hoïc) baét ñaàu baèng WHO, WHOM, WHICH, vaø WHOSE vaø ñöôïc ñaët ngay sau danh töø noù phuï nghóa. 1) DEFINING RELATIVE CLAUSES Meänh ñeà quan heä xaùc ñònh khoâng theå boû ñi vì neáu khoâng coù noù, caâu seõ khoâng roõ nghóa. Caùc em haõy xem ví duï maãu vaø laøm töông töï vôùi caùc ví duï coøn laïi. Xong, thöû laáy meänh ñeà quan heä xaùc ñònh ra khoûi caâu xem caâu coøn roõ nghóa hay khoâng. Ex: a) The woman is my sister. She is standing over there. ---> The woman who is standing over there is my sister. (Ngöôøi phuï nöõ ñang ñöùng ñaèng kia laø chò cuûa toâi.) b) The man is my teacher. She saw him at the post office yesterday. ---> . Trang 2 Hoïc, hoïc nöõa, hoïc maõi!!!
 3. Töø vöïng, ngöõ phaùp tieáng Anh 11-HKII (CTC) Nguyeãn Ñaëng Hoaøng Duy (Ngöôøi ñaøn oâng maø toâi coâ ta gaëp taïi böu ñieän hoâm qua laø thaày toâi.) c) She works for a company. It produces cars. ---> . (Coâ ta laøm vieäc cho moät coâng ty saûn xuaát xe hôi.) d) The girl lives in our neighbourhood. Her parents are working in a post office. ---> (Coâ gaùi maø cha meï ñang coâng taùc taïi moät böu ñieän soáng trong xoùm chuùng ta.) * CHUÙ YÙ: (1) WHO, WHOM vaø WHICH coù theå ñöôïc thay baèng THAT (2) WHOM coù theå ñöôïc thay baèng WHO Toùm taét coâng thöùc: DANH TÖØ CHUÛ TÖØ TUÙC TÖØ SÔÛ HÖÕU Ngöôøi WHO/THAT WHO(M)/THAT WHOSE Vaät/Ñ.vaät WHICH/THAT 2) NON-DEFINING RELATIVE CLAUSES Meänh ñeà naøy coù theå ñöôïc löôïc boû (khi ñoù caâu vaãn coøn roõ nghóa) vaø thöôøng ñöôïc taùch khoûi meänh ñeà chính baèng daáu phaåy “,”. Ta duøng meänh ñeà quan heä khoâng haïn ñònh khi: - Tröôùc danh töø quan heä coù: this/that/these/those/my/her/his/… - Töø quan heä laø teân rieâng hoaëc danh töø rieâng. Ex: My father is a doctor. He is fifty years old. ---> My father, who is fifty years old, is a doctor. Mr Brown is a very nice teacher. We studied English with him. ---> . * CHUÙ YÙ: KHOÂNG duøng THAT trong meänh ñeà naøy. Mr Brown, that we studied English with, is a very nice teacher. Baây giôø caùc em haõy cuøng vôùi baïn vieát ra caùc böôùc keát hôïp hai caâu thaønh moät, duøng hai loaïi meänh ñeà treân. Trang 3 Hoïc, hoïc nöõa, hoïc maõi!!!
 4. Töø vöïng, ngöõ phaùp tieáng Anh 11-HKII (CTC) Nguyeãn Ñaëng Hoaøng Duy NATURE IN DANGER UNIT 10: VOCABULARY ☺ A. READING action (n) haønh ñoäng interference (n) söï can thieäp affect (v) aûnh höôûng law (n) luaät Africa (n) chaâu Phi make sure (v) ñaûm baûo agriculture (n) noâng nghieäp nature (n) thieân nhieân cheetah (n) loaøi baùo geâpa offspring (n) con chaùu, doøng doõi co-exist (v) soáng chung, cuøng toàn taïi panda (n) gaáu truùc consequence (n) haäu quaû planet (n) haønh tinh destruction (n) söï phaù huûy pollutant (n) chaát gaây oâ nhieãm dinosaur (n) khuûng long prohibit (v) caám disappear (v) bieán maát rare (a) hieám effort (n) noã löïc respect (n) khía caïnh endangered (a) bò nguy hieåm responsible (a) coù traùch nhieäm estimate (v) öôùc tính result in (v) gaây ra exist (v) toàn taïi save (v) cöùu extinct (a) tuyeät chuûng scatter (v) phaân taùn habit (n) thoùi quen serious (a) nghieâm troïng human being (n) con ngöôøi species (n) gioáng, loaøi human race (n) nhaân loaïi supply (v;n) cung caáp in danger (exp) coù nguy cô whale (n) caù voi industry (n) coâng nghieäp wind (n) gioù B. SPEAKING burn (v) ñoát fur (n) loâng thuù capture (v) baét hunt (v) saên cultivation (n) troàng troït pesticide (n) thuoác tröø saâu cut down (v) ñoán pet (n) vaät nuoâi trong nhaø discharge (v) thaûi ra, ñoå ra skin (n) da discourage (v) khoâng khuyeán khích threaten (v) ñe doïa encourage (v) khuyeán khích wood (n) goã fertilizer (n) phaân boùn C. LISTENING completely (a) hoaøn toaøn maintenance (n) söï giöõ gìn, duy trì devastating (a) taøn phaù preserve (v) baûo toàn Trang 4 Hoïc, hoïc nöõa, hoïc maõi!!!
 5. Töø vöïng, ngöõ phaùp tieáng Anh 11-HKII (CTC) Nguyeãn Ñaëng Hoaøng Duy protect (v) baûo veä vehicle (n) xe coä scenic feature (n) ñaëc ñieåm caûnh vaät D. WRITING abundant (a) doài daøo, phong phuù historic (a) thuoäc lòch söû area (n) dieän tích island (n) hoøn ñaûo bone (n) xöông landscape (n) phong caûnh coastal waters (n) vuøng bieån duyeân location (n) ñòa ñieåm haûi stone tool (n) ñoà ñaù east (n) phía ñoâng tropical (a) nhieät ñôùi E. LANGUAGE FOCUS accident (n) tai naïn half (n) hieäp blame (v) ñoå loãi midway (adv) ôû nöûa ñöôøng concern (v) quan taâm, baän taâm miss (v) nhôù familiar (a) quen owe (v) maéc nôï fantastic (a) hay, haáp daãn point (n) thôøi ñieåm give up (v) ñaàu haøng present (n) moùn quaø grateful (a) bieát ôn share (v) chia seû GRAMMAR ☺ Tröôùc khi hoïc phaàn môùi, caùc em caàn xem laïi muïc 1) vaø 2) trang 2 vaø 3 ñeå oân laïi caùch söû duïng WHO(M), WHICH, THAT vaø WHOSE (thaày muoán nhaéc nhôû caùc em ñieàu gì khi vieát WHO(M)-khoâng phaûi laø WHO, WHOM- vaø THAT?). Baây giôø caùc em baét ñaàu tìm hieåu noäi dung baøi môùi. RELATIVE PRONOUNS WITH PREPOSITIONS Caùc em haõy cuøng caùc baïn vieát ra moät soá prepositions (giôùi töø). Haõy xem ví duï (1) döôùi ñaây vaø coá gaéng chæ ra söï khaùc nhau giöõa (a) vaø (b) sau ñoù, haõy töï laøm ví duï (2). Cuoái cuøng töï ruùt ra cho mình caùc böôùc keát hôïp caâu. Ex: (1) The man is my uncle. You talked to him yesterday. ---> (a) The man who(m) you talked to yesterday is my uncle. ---> (b) The man to whom you talked yesterday is my uncle. (2) The house is very big. He was born in it. ---> (a) ---> (b) * CHUÙ YÙ: CHÆ duøng WHOM hoaëc WHICH sau giôùi töø. Trang 5 Hoïc, hoïc nöõa, hoïc maõi!!!
 6. Töø vöïng, ngöõ phaùp tieáng Anh 11-HKII (CTC) Nguyeãn Ñaëng Hoaøng Duy SOURCES OF ENERGY UNIT 11: VOCABULARY ☺ A. READING alternative (a) thay theá oil (n) daàu at the same time (exp) cuøng luùc ñoù plentiful (a) nhieàu available (a) saün coù pollution (n) söï oâ nhieãm balloon (n) bong boùng power demand (n) nhu caàu söû duïng coal (n) than ñaù ñieän cost (v) toán (tieàn) release (v) phoùng ra dam (n) ñaäp (ngaên nöôùc) reserve (n) tröõ löôïng electricity (n) ñieän roof (n) maùi nhaø energy (n) naêng löôïng safe (a) an toaøn exhausted (a) caïn kieät sailboat (n) thuyeàn buoàm fossil fuel (n) nhieân lieäu hoùa thaïch save (v) tieát kieäm geothermal heat (n) ñòa nhieät solar energy (n) naêng öôïng maët trôøi infinite (a) voâ haïn solar panel (n) taám thu naêng löôïng make use of (exp) taän duïng maët trôøi nuclear energy (a) naêng löôïng haït wave (n) soùng (nöôùc) nhaân windmill (n) coái xay gioù B. SPEAKING abundant (a) doài daøo, phong phuù nuclear reactor (n) phaûn öùng haït nhaân convenient (a) tieän lôïi radiation (n) phoùng xaï enormous (a) to lôùn, khoång loà renewable (a) coù theå thay theá harmful (a) coù haïi run out (v) caïn kieät hydroelectricity (n) thuûy ñieän C. LISTENING ecologist (n) nhaø sinh thaùi hoïc land (n) ñaát ecology (n) sinh thaùi hoïc ocean (n) ñaïi döông fertilize (v) boùn phaân petroleum (n) daàu hoûa, daàu moû grass (n) coû replace (v) thay theá D. WRITING as can be seen (exp) coù theå thaáy make up (v) chieám (soá löôïng) chart (n) bieåu ñoà show (v) chæ ra consumption (n) söï tieâu thuï total (a) follow (v) theo sau Trang 6 Hoïc, hoïc nöõa, hoïc maõi!!!
 7. Töø vöïng, ngöõ phaùp tieáng Anh 11-HKII (CTC) Nguyeãn Ñaëng Hoaøng Duy E. LANGUAGE FOCUS apartment (n) caên hoä overlook (v) nhìn ra cancer (n) ung thö park (n) coâng vieân catch (v) baét ñöôïc photograph (n) böùc hình cause (n) nguyeân nhaân present (v) trình baøy conduct (v) tieán haønh progress (n) söï tieán trieån experiment (n) cuoäc thí nghieäm publish (v) xuaát baûn extraordinary (a) laï thöôøng reach (v) ñaït tôùi fence (n) haøng raøo research (v) nghieân cöùu locate (v) naèm ôû surround (v) bao quanh GRAMMAR ☺ Relative clauses replaced by participles and to infinitives (Meänh ñeà quan heä ñöôïc thay baèng phaân töø vaø ñoäng töø nguyeân maãu coù TO) Tröôùc tieân, caùc em caàn bieát: (1) hai loaïi participles laø (a) present participles: hieän taïi phaân töø (daïng theâm –ing cuûa ñoäng töø, nhö eating, speaking, writing, …) vaø (b) past participles: quaù khöù phaân töø (daïng V3/ed cuûa ñoäng töø, nhö written, done, published, …) (2) caùc töø chæ thöù töï (nhö the first, the second, the last, ...) vaø (3) to infinitives: ñoäng töø nguyeân maãu coù TO (nhö to write, to drink, to be, …). Baây giôø, caùc em haõy quan saùt caùc ví duï döôùi ñaây vaø cuøng vôùi caùc baïn chæ ra ba noäi dung caàn ghi nhôù töø caùc ví duï (b). Ex1: (a) The man who spoke to John is my brother. (b) The man speaking to John is my brother. Ex2: (a) Do you know the lady that is drinking coffee over there? (b) Do you know the lady drinking coffee over there? Ex3: (a) Do you Kieu’s Story which was written by Nguyen Du? (b) Do you Kieu’s Story written by Nguyen Du? Ex4: (a) Yuri Gagarin was the first man who flew into space. (b) Yuri Gagarin was the first man to fly into space. Noäi dung caàn ghi nhôù: (1) (2) (3) Trang 7 Hoïc, hoïc nöõa, hoïc maõi!!!
 8. Töø vöïng, ngöõ phaùp tieáng Anh 11-HKII (CTC) Nguyeãn Ñaëng Hoaøng Duy UNIT 12: THE ASIAN GAMES VOCABULARY ☺ A. READING advance (v) tieán boä intercultural knowledge (n) kieán thöùc appreciate (v) ñaùnh giaù cao lieân vaên hoùa aquatic sports (n) theå thao döôùi nöôùc medal (n) huy chöông athletics (n) ñieàn kinh mountain biking (n) ñua xe ñaïp ñòa basketball (n) boùng roå hình billiards (n) bi da purpose (n) muïc ñích bodybuilding (n) theå duïc theå hình quality (n) chaát löôïng cycling (n) ñua xe ñaïp rugby (n) boùng baàu duïc decade (n) thaäp kyû (10 naêm) shooting (n) baén suùng enthusiasm (n) söï haêng haùi, nhieät tình skill (n) kyõ naêng facility (n) tieän nghi solidarity (n) tình ñoaøn keát fencing (n) ñaáu kieám squash (n) boùng quaàn gold (n) vaøng strength (n) söùc maïnh hockey (n) khuùc coân caàu take place (v) dieãn ra host country (n) nöôùc chuû nhaø weightlifting (n) cöû taï wrestling (n) ñaáu vaät B. SPEAKING bronze (n) ñoàng silver (n) baïc karatedo (n) voõ karateâ C. LISTENING bar (n) thanh, xaø gymnastics (n) moân theå duïc duïng cuï freestyle (n) kieåu bôi töï do high jump (n) nhaûy cao gymnasium (n) phoøng theå duïc duïng live (a) tröïc tieáp cuï long jump (n) nhaûy xa gymnast (n) vaän ñoäng vieân theå duïc record (n) kyû luïc D. WRITING advertise (v) quaûng caùo recruit (v) tuyeån equip (v) trang bò stadium (n) saân vaän ñoäng hold (v) toå chöùc upgrade (v) naâng caáp promote (v) quaûng baù widen (v) môû roäng E. LANGUAGE FOCUS apply for (a job) (v) xin vieäc book (v) mua veù tröôùc Trang 8 Hoïc, hoïc nöõa, hoïc maõi!!!
 9. Töø vöïng, ngöõ phaùp tieáng Anh 11-HKII (CTC) Nguyeãn Ñaëng Hoaøng Duy diamond (n) kim cöông repair (v) söûa flight (n) chuyeán bay ring (n) chieác nhaãn modern (a) hieän ñaïi GRAMMAR ☺ Omission of relative pronouns (Löôïc boû ñaïi töø quan heä) Tröôùc tieân, caùc em caàn oân laïi kieán thöùc veà meänh ñeà quan heä (xem laïi muïc 1) vaø 2) trang 2 vaø 3). Haõy xem caùc ví duï döôùi ñaây vaø traû lôøi caâu hoûi: khi naøo coù theå löôïc boû ñaïi töø quan heä (WHO(M), WHICH, THAT)? Ex1: I like the diamond ring. Mary is wearing it. S V O ---> (a) I like the diamond ring which/that Mary is wearing. ---> (b) I like the diamond ring Mary is wearing. Ex2: The man is my teacher. She saw him at the post office yesterday. SVO ---> (a) ---> (b) Baây giôø caùc em haõy traû lôøi caâu hoûi beân treân. Trang 9 Hoïc, hoïc nöõa, hoïc maõi!!!
 10. Töø vöïng, ngöõ phaùp tieáng Anh 11-HKII (CTC) Nguyeãn Ñaëng Hoaøng Duy HOBBIES UNIT 13: VOCABULARY ☺ A. READING accompany (v) ñeäm ñaøn, ñeäm nhaïc envelope (n) bao thö accomplished (a) coù taøi, cöø khoâi fish tank (n) beå caù admire (v) ngöôõng moä indulge in (v) say meâ avid (a) khao khaùt, theøm thuoàng modest (a) khieâm toán collect (v) söu taäp occupied (a) baän roän collection (n) boä söu taäp practise (v) thöïc haønh collector (n) ngöôøi söu taäp stamp (n) con tem common (n) chung throw … away (v) neùm ñi discard (v) vöùt boû tune (n) giai ñieäu B. SPEAKING book stall (n) quaày saùch mountain (n) nuùi broaden (v) môû roäng (kieán thöùc) name tag (n) nhaõn ghi teân category (n) loaïi, haïng, nhoùm organize (v) saép xeáp classify (v) phaân loaïi overseas (adv) ôû nöôùc ngoaøi climb (v) leo, treøo pen friend (n) baïn qua thö töø exchange (v) trao ñoåi politician (n) chính trò gia hero (n) anh huøng postman (n) ngöôøi ñöa thö C. LISTENING bygone (a) quaù khöù, qua roài gigantic (a) khoång loà continually (adv) lieân tuïc ignorantly (adv) ngu doát, doát naùt cope with (v) ñoái phoù, ñöông ñaàu otherwise (conj) neáu khoâng thì fairy tale (n) chuyeän coå tích profitably (adv) coù ích D. WRITING guideline (n) höôùng daãn plan (n) keá hoaïch imaginary (a) töôûng töôïng real (a) coù thaät E. LANGUAGE FOCUS frighten (v) laøm khieáp sôï present (n) moùn quaø postcard (n) böu thieáp repair (v) söûa chöõa presence (n) söï hieän dieän stranger (n) ngöôøi laï Trang 10 Hoïc, hoïc nöõa, hoïc maõi!!!
 11. Töø vöïng, ngöõ phaùp tieáng Anh 11-HKII (CTC) Nguyeãn Ñaëng Hoaøng Duy GRAMMAR ☺ Cleft sentences (caâu cheû) Qua noäi dung phaàn naøy caùc em seõ bieát caùch duøng caáu truùc nhaán maïnh ñieàu mình hay ai ñoù muoán ñeà caäp ñeán. Haõy xem ví duï vaø cho bieát thaønh phaàn naøo trong caâu ñöôïc nhaán maïnh vaø caáu truùc gì ñöôïc duøng ñeå nhaán maïnh ñieàu caàn dieãn ñaït. Ex1: Mr Duy teaches English in Thong Linh High school. S V O Adv ---> (a) It is Mr Duy that teaches English in Thong Linh High school. ---> (b) It is English that Mr Duy teaches in Thong Linh High school. ---> (c) It is in Thong Linh High school that Mr Duy teaches English. Ex2: The boy hit the dog in the garden. (Caäu beù trai ñaùnh con choù ôû trong vöôøn.) SV O Adv ---> (a) It was the boy that hit the dog in the garden. ---> (b) It was the dog that the boy hit in the garden. ---> (c) It was in the garden that the boy hit the dog. Thaønh phaàn caâu ñöôïc nhaán maïnh laø: (a) _______________ FOCUS (b) _______________ (c) _______________ Caáu truùc: Trang 11 Hoïc, hoïc nöõa, hoïc maõi!!!
 12. Töø vöïng, ngöõ phaùp tieáng Anh 11-HKII (CTC) Nguyeãn Ñaëng Hoaøng Duy RECREATION UNIT 14: VOCABULARY ☺ A. READING art (n) ngheä thuaät musical instrument (n) nhaïc cuï by far (exp) raát nhieàu, hôn xa on offer (exp) ñaõ môû, coù saün course (n) khoaù hoïc pastime (n) troø tieâu khieån cricket (n) moân crikeâ pool (n) moân bida pun (chôi vôùi 16 dart (n) moân neùm phi tieâu banh maøu) do-it-yourself (DIY) töï laøm practical (a) thöïc teá engrave (v) chaïm, khaéc recreation (n) söï tieâu khieån entry qualification (n) ñieàu kieän nhaäp snooker (n) moân bida loã hoïc sophisticated (a) phöùc taïp, raéc roái form (n) hình thöùc spare time (n) thôøi gian raõnh glass (n) thuyû tinh spectator sport (n) moân theå thao thu household (n) hoä gia ñuønh huùt nhieàu khaùn giaû leisure activity (n) hoaït ñoäng tieâu trend (n) xu höôùng khieån B. SPEAKING active (a) naêng ñoäng rest (v) nghæ ngôi agreement (n) söï ñoàng yù scenery (n) phong caûnh camping (n) caém traïi spectacular (a) ngoaïn muïc, huøng vó coach (n) xe ñoø tent (n) caên leàu disagreement (n) söï baát ñoàng wildlife (n) ñôøi soáng hoang daõ hire (v) thueâ C. LISTENING campground (n) nôi caém traïi giant (n) to lôùn comfortable (a) thoaûi maùi solitude (n) söï bieät laäp, coâ ñoäc depressed (a) chaùn naûn, phieàn muoän trash (n) raùc desert (n) sa maïc waterfall (n) thaùc nöôùc dirt bike (n) xe moâtoâ ñòa hình wilderness (n) mieàn hoang daõ D. WRITING camp fire (n) löûa traïi forest (n) khu röøng campsite (n) ñaïi ñieåm caém traïi put up (v) döïng (leàu) E. LANGUAGE FOCUS airport (n) saân bay describe (v) moâ taû Trang 12 Hoïc, hoïc nöõa, hoïc maõi!!!
 13. Töø vöïng, ngöõ phaùp tieáng Anh 11-HKII (CTC) Nguyeãn Ñaëng Hoaøng Duy direction (n) höôùng ñi pedestrian (n) khaùch boä haønh hometown (n) queâ nhaø prefer (v) thích hôn novel (n) tieåu thuyeát prince (n) hoaøng töû park (v) ñaäu xe wallet (n) ví tieàn passport (n) hoä chieáu GRAMMAR ☺ 1) Conjunctions (lieân töø): Qua noäi dung phaàn naøy, caùc em seõ bieát caùch duøng caùc caëp lieân töø sau: both … and (caû … laãn…), not only … but also (khoâng nhöõng … maø coøn), either … or (hoaëc … hoaëc…), neither … nor (khoâng … cuõng khoâng…) Ex1: Tom was late. So was Ann. (Tom ñi treã. Ann cuõng vaäy.) ---> Both Tom and Ann were late. (Caû Tom laãn Ann ñeàu treã.) Ex2: She is intelligent. She is also beautiful. (Coâ ta thoâng minh. Coâ ta coøn xinh ñep.) ---> She is not only intelligent but also beautiful. (Coâ ta khoâng nhöõng thoâng minh maø coøn xinh ñeïp.) Ex3: You can take this book or that one, not two of them. (Anh coù theå laáy quyeån saùch naøy hoaëc quyeån kia, khoâng laáy caû hai.) ---> You can take either this book or that one. (Anh coù theå laáy hoaëc quyeån saùch naøy hoaëc quyeån kia.) Ex4: She didn’t write and she didn’t phone. (Coâ ta khoâng vieát thö vaø khoâng goïi ñieän.) ---> She neither wrote nor phoned. (Coâ ta khoâng vieát thö cuõng khoâng goïi ñieän.) Baây giôø caùc em cuøng caùc baïn haõy ruùt ra keát luaän khi naøo duøng caùc caëp lieân töø treân. 2) Cleft sentences in the passive (Caâu cheû daïng bò ñoäng) Tröôùc tieân, caùc em haõy xem laïi phaàn Grammar (Cleft sentences) ôû trang 11. Baây giôø, quan saùt hai ví duï döôùi ñaây vaø so saùnh vôùi noäi dung trang 11. Ex1: Mr Duy teaches English in Thong Linh High school. ---> It is English that is taught in Thong Linh High school by Mr Duy. Ex2: The boy hit the dog in the garden. ---> It was the dog that was hit in the garden by the boy. Haõy so saùnh vôùi noäi dung trang 11. Trang 13 Hoïc, hoïc nöõa, hoïc maõi!!!
 14. Töø vöïng, ngöõ phaùp tieáng Anh 11-HKII (CTC) Nguyeãn Ñaëng Hoaøng Duy SPACE CONQUEST UNIT 15: VOCABULARY ☺ A. READING astronaut (n) phi haønh gia psychological tension (n) caêng thaúng cosmonaut (n) nhaø du haønh vuõ truï taâm lyù (Nga) react (v) phaûn öùng desire (n) khaùt voïng set foot on (exp) ñaët chaân leân feat (n) chieán coâng space (n) vuõ truï gravity (n) troïng löïc spacecraft (n) taøu vuõ truï honour (v) toân kính technical failure (n) truïc traëc kyõ thuaät last (v) keùo daøi telegram (n) ñieän tín lift off (v) (taøu vuõ truï) phoùng vuït leân temperature (n) nhieät ñoä mile per hour (n) daëm / giôø uncertainty (n) söï khoâng chaéc chaén name after (v) ñaët teân theo venture (n) vieäc maïo hieåm orbit (n) quyõ ñaïo weightlessness (n) tình traïng khoâng plane crash (n) vuï rôi maùy bay troïng löôïng B. SPEAKING artificial (a) nhaân taïo mark a milestone (exp) taïo böôùc carry out (v) tieán haønh ngoaëc launch (v) phoùng (taøu vuõ truï) satellite (n) veä tinh manned (a) coù ngöôøi ñieàu khieån C. LISTENING achievement (n) thaønh töïu NASA (n) cô quan haøng khoâng vaø vuõ congress (n) quoác hoäi (Myõ) truï Hoa Kyø (National Aeronautics experiment (n) cuoäc thí nghieäm and Space Administration) Mars (n) sao Hoaû return (v) trôû veà mission (n) söù meänh, nhieäm vuï D. WRITING appoint (v) boå nhieäm mankind (n) nhaân loaïi biography (n) tieåu söû pilot (n) phi coâng join (v) tham gia quote (n) lôøi trích daãn leap (n) böôùc nhaûy receive (v) nhaän ñöôïc M.S. thaïc só khoa hoïc (Master of resign (v) töø chöùc Science) step (n) böôùc ñi Trang 14 Hoïc, hoïc nöõa, hoïc maõi!!!
 15. Nguyeãn Ñaëng Hoaøng Duy Töø vöïng, ngöõ phaùp tieáng Anh 11-HKII (CTC) E. LANGUAGE FOCUS contact (v) lieân laïc leg (n) chaân figure (n) con soá; hình mirror (n) göông hurt (v) laøm ñau, ñau try on (v) thöû (quaàn aùo) jacket (n) aùo veùt GRAMMAR ☺ 1) Could, was/were able to (coù theå, coù khaû naêng) 1.1. Could: ñöôïc duøng ñeå chæ khaû naêng noùi chung hoaëc ñöôïc pheùp laøm ñieàu gì trong quaù khöù. Ex1: My grandfather was very clever. He could speak five languages. (OÂng toâi raát thoâng minh. OÂng coù theå noùi naêm thöù tieáng.) Ex2: We were totally free. We could do whatever we wanted. (Chuùng ta hoaøn toaøn raõnh roãi. Chuùng ta coù theå laøm nhöõng gì mình muoán.) 1.2. Was/were able to: beân caïnh chæ khaû naêng COULD, coøn ñöôïc ñöôïc duøng ñeå chæ khaû naêng xaûy ra ôû moät tình huoáng cuï theå trong quaù khöù. Ex: A girl fell into the river, but fortunately we were able to rescue her. (Moät coâ gaùi teù xuoáng soâng, nhöng thaät may maén chuùng toâi coù theå cöùu coâ ta.) *CHUÙ YÙ: ñoái vôùi caâu phuû ñònh, coù theå duøng COULD NOT hoaëc WAS/WERE NOT ABLE TO. Ex: My father couldn’t swim. (=My father wasn’t able to swim.) TOÙM TAÉT: COULD WAS/WERE ABLE TO Khaû naêng Khaû naêng Noùi chung Cuï theå NOT NOT 2) Tag questions (caâu hoûi ñuoâi) Haõy quan saùt caùc phaàn in ñaäm vaø gaïch döôùi trong caùc ví duï döôùi ñaây vaø cho bieát caùch thaønh laäp caâu hoûi ñuoâi. Ex1: You are a student, aren’t you? Ex2: The film wasn’t very interesting, was it? Ex3: Mary does a lot of homework every day, doesn’t she? Ex4: John didn’t go to school yesterday, did he? Ex5: We have seen this film twice, haven’t we? Ex5: They can swim very fast, can’t they? Haõy cho bieát caùch thaønh laäp caâu hoûi ñuoâi. Trang 15 Hoïc, hoïc nöõa, hoïc maõi!!!
 16. Nguyeãn Ñaëng Hoaøng Duy Töø vöïng, ngöõ phaùp tieáng Anh 11-HKII (CTC) THE WONDERS OF THE WORLD UNIT 16: VOCABULARY ☺ A. READING base (n) neàn moùng mysterious (a) huyeàn bí, bí aån block (n) khoái pharaoh (n) vua Ai Caäp coå burial (n) söï mai taùng pyramid (n) kim töï thaùp chamber (n) buoàng, phoøng ramp (n) ñöôøng doác circumstance (n) tình huoáng rank (v) xeáp haïng construction (n) coâng trình; söï xaây spiral (a) hình xoaén oác döïng stone (n) ñaù enclose (v) döïng töôøng, raøo (xung surpass (v) vöôït qua, troäi hôn quanh caùi gì) theory (n) giaû thuyeát entrance (n) loái vaøo tomb (n) moä, moà, maû exit (n) loái ra treasure (n) kho baùu journey (n) cuoäc haønh trình wall (n) böùc töôøng mandarin (n) vò quan wheelchair (n) xe laên man-made (a) nhaân taïo wonder (n) kyø quan metre square (n) meùt vuoâng B. SPEAKING builder (n) ngöôøi xaây döïng opinion (n) yù kieán fact (n) söï thaät, söï vieäc sure (a) chaéc chaén giant (a) khoång loà transport (v) vaän chuyeån high (a) cao C. LISTENING ancient (a) coå, thôøi xöa magnificence (n) veû traùng leä, loäng attraction (n) söï thu huùt laãy average (a) trung bình province (n) tænh cover (v) bao phuû roadway (n) ñöôøng ñi dynasty (n) trieàu ñaïi significance (n) söï quan troïng feature (n) ñaëc ñieåm visible (a) coù theå thaáy ñöôïc height (n) ñoä cao world heritage (n) di saûn theá giôùi length (n) chieàu daøi D. WRITING architecture (n) kieán truùc central Vietnam (n) mieàn Trung Vieät brief (a) ngaén goïn, vaén taét Nam Trang 16 Hoïc, hoïc nöõa, hoïc maõi!!!
 17. Nguyeãn Ñaëng Hoaøng Duy Töø vöïng, ngöõ phaùp tieáng Anh 11-HKII (CTC) consist of (v) bao goàm marble (n) caåm thaïch dedicate (v) daønh cho (ñeå töôûng nhôù) sandstone (n) sa thaïch (ñaù do caùt keát god (n) vò thaàn laïi thaønh) illustrate (v) minh hoaï statue (n) töôïng in honour of (exp) ñeå töôûng nhôù (toû throne (n) ngai vaøng loøng toân kính) tower (n) thaùp E. LANGUAGE FOCUS believe (v) tin puppy (n) choù con, cuùn escape (v) chaïy thoaùt report (v) baùo caùo factory (n) nhaø maùy strike (n) cuoäc ñình coâng flood (n) luõ luït suppose (v) cho laø homeless (a) voâ gia cö wanted (a) bò truy naõ prisoner (n) tuø nhaân GRAMMAR ☺ Trong phaàn naøy, caùc em seõ bieát söû duïng hai caùch môùi ñeå chuyeån caâu töôøng thuaät sang caâu bò ñoäng. Haõy quan saùt caùc ví duï vaø cho bieát ñoù laø hai caùch naøo. (A) laø vieát taét cuûa Active (chuû ñoäng) vaø (P) laø Passive (bò ñoäng). Ex1: (A) People say that he is intelligent. (P1)It is said that he is intelligent. (P2) He is said to be intelligent. Ex2: (A) They believed that she came here. (P1)It was believed that she came here. (P2) She was believed to come here Haõy cho bieát hai caùch chuyeån caâu töôøng thuaät sang bò ñoäng caùc em vöøa hoïc ñöôïc. (P1) (A) S + V + that + S + V (P2) * CHUÙ YÙ: ñoäng töø töôøng thuaät thöôøng gaëp: say (noùi), think (nghó), believe (tin), suppose (cho laø), report (töôøng thuaät), expect (troâng chôø), know (bieát) Trang 17 Hoïc, hoïc nöõa, hoïc maõi!!!
 18. Nguyeãn Ñaëng Hoaøng Duy Töø vöïng, ngöõ phaùp tieáng Anh 11-HKII (CTC) PHUÏ LUÏC: ÑOÄNG TÖØ BAÁT QUY TAÉC THÖÔØNG GAËP Hieän taïi Quaù khöù QK PT Nghóa am/is/are was/were been thì, laø, ôû arise arose arisen xuaát hieän bear bore borne sinh ra beat beat beaten ñaùnh, ñaäp become became become trôû neân begin began begun baét ñaàu bend bent bent cuùi, gaäp bet bet bet ñaùnh cuoäc bite bit bitten caén bleed bled bled chaûy maùu blow blew blown thoåi break broke broken laøm vôõ breed bred bred nuoâi bring brought brought mang build built built xaây döïng burn* burnt burnt ñoát chaùy burst burst burst böøng chaùy buy bought bought mua catch caught caught baét ñöôïc choose chose chosen choïn löïa come came come ñeán cost cost cost trò giaù creep crept crept boø cut cut cut caét dig dug dug ñaøo do did done laøm draw drew drawn veõ dream* dreamt dreamt mô drink drank drunk uoáng drive drove driven laùi xe eat ate eaten aên fall fell fallen teù xuoáng feed fed fed cho aên feel felt felt caûm thaáy Trang 18 Hoïc, hoïc nöõa, hoïc maõi!!!
 19. Nguyeãn Ñaëng Hoaøng Duy Töø vöïng, ngöõ phaùp tieáng Anh 11-HKII (CTC) fight fought fought ñaùnh nhau find found found tìm thaáy fit fit fit vöøa vaën fly flew flown bay forecast forecast forecast döï baùo forget forgot forgot(ten) queân forgive forgave forgiven tha thöù freeze froze frozen ñoâng laïnh get got got(ten) ñaït ñöôïc give gave given cho go went gone ñi grind ground ground nghieàn grow grew grown moïc hang hung hung treo have had had coù; duøng hear heard heard nghe hide hid hidden che giaáu hit hit hit ñuïng hold held held caàm,naém,toå chöùc hurt hurt hurt laøm ñau keep kept kept giöõ know knew known bieát lay laid laid ñaët, ñeå lead led led daãn daét learn* learnt learnt hoïc leave left left rôøi khoûi lend lent lent cho möôïn let let let ñeå cho lose lost lost ñaùnh maát make made made laøm mean meant meant nghóa laø meet met met gaëp overcome overcame overcome vöôït qua pay paid paid traû tieàn put put put ñaët, ñeå quit quit quit thoaùt ra read read read ñoïc Trang 19 Hoïc, hoïc nöõa, hoïc maõi!!!
 20. Nguyeãn Ñaëng Hoaøng Duy Töø vöïng, ngöõ phaùp tieáng Anh 11-HKII (CTC) ride rode ridden cöôõi, ñaïp xe ring rang rung reo, rung rise rose risen nhoâ,moäc leân run ran run chaïy say said said noùi seek sought sought tìm kieám sell sold sold baùn send sent sent göûi ñi set set set xeáp ñaët shake shook shaken laéc shoot shot shot baén shut shut shut ñoùng laïi sing sang sung haùt sink sank sunk chìm, ñaém sit sat sat ngoài sleep slept slept nguû slide slid slid tröôït ñi smell* smelt smelt ngöûi speak spoke spoken noùi speed sped sped taêng toác spell spelt spelt ñaùnh vaàn spend spent spent tieâu xaøi spill spilt spilt traøn ra spread spread spread lan truyeàn stand stood stood ñöùng sting stung stung chích, ñoát strike struck struck ñaùnh swear swore sworn theà sweep swept swept queùt swim swam swum bôi, loäi swing swung swung ñaùnh ñu take took taken caàm, naém teach taught taught daïy tear tore torn xeù raùch tell told told baûo, keå think thought thought suy nghó throw threw thrown neùm Trang 20 Hoïc, hoïc nöõa, hoïc maõi!!!
Đồng bộ tài khoản