Từ Vựng và ngữ pháp tiếng anh 11 hk2

Chia sẻ: naibambi115

Tham khảo tài liệu 'từ vựng và ngữ pháp tiếng anh 11 hk2', tài liệu phổ thông, tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Từ Vựng và ngữ pháp tiếng anh 11 hk2

Töø vöïng, ngöõ phaùp tieáng Anh 11-HKII (CTC) Nguyeãn Ñaëng Hoaøng Duy

THE POST OFFICE
UNIT 9:
VOCABULARY

A. READING
advanced (a) tieân tieán secure (a) an toaøn, baûo ñaûm
courteous (a) lòch söï service (n) dòch vuï
equip (v) trang bò spacious (a) roäng raõi
express (a) nhanh speedy (a) nhanh choùng
Express Mail Service (EMS) dòch vuï staff (n) ñoäi nguõ
chuyeån phaùt nhanh subscribe (v) ñaêng kyù, ñaët mua (daøi
facsimile (n) baûn sao, maùy fax haïn)
graphic (n) hình ñoà hoïa surface mail (n) thö göûi ñöôøng boä
Messenger Call Service (n) dòch vuï hoaëc ñöôøng bieån
ñieän thoaïi technology (n) coâng ngheä
notify (v) thoâng baùo thoughtful (a) saâu saéc
parcel (n) böu kieän transfer (n;v) chuyeån
press (n) baùo chí transmit (v) göûi, phaùt, truyeàn
receive (v) nhaän well-trained (a) laønh ngheà
recipient (n) ngöôøi nhaän
B. SPEAKING
clerk (n) thö kyù greetings card (n) thieäp chuùc möøng
customer (n) khaùch haøng install (v) laép ñaët
document (n) taøi lieäu registration (n) söï ñaêng kyù
fee (n) chi phí telephone line (n) ñöôøng daây ñieän
Flower Telegram Service (n) dòch vuï thoaïi
ñieän hoa
C. LISTENING
advantage (n) thuaän lôïi fixed (a) coá ñònh
capacity (n) coâng suaát on the phone (exp) ñang noùi chuyeän
cellphone (n) ñieän thoaïi di ñoäng ñieän thoaïi
commune (n) xaõ reduction (n) söï giaûm bôùt
demand (n) nhu caàu rural network (n) maïng löôùi noâng
digit (n) chöõ soá thoân
disadvantage (n) baát lôïi subscriber (n) thueâ bao
expansion (n) söï môû roäng upgrade (v) naâng caáp
D. WRITING

Trang 1
Hoïc, hoïc nöõa, hoïc maõi!!!
Töø vöïng, ngöõ phaùp tieáng Anh 11-HKII (CTC) Nguyeãn Ñaëng Hoaøng Duy

arrogant (a) kieâu ngaïo punctuality (n) tính ñuùng giôø
attitude (n) thaùi ñoä quality (n) chaát löôïng
describe (v) moâ taû reasonable (a) hôïp lyù
director (n) giaùm ñoác resident (n) ngöôøi daân
dissatisfaction (n) söï khoâng haøi loøng satisfaction (n) söï haøi loøng
picpocket (n) keû moùc tuùi security (n) an ninh
price (n) giaù caû
E. LANGUAGE FOCUS
abroad (adv) ôû nöôùc ngoaøi north-west (n) höôùng taây baéc
arrest (v) baét giöõ pacifist (n) ngöôøi theo chuû nghóa hoøa
brave (a) can ñaûm bình
break into (v) leõn vaøo rebuild (v) taùi xaây döïng
burglar (n) teân troäm release (v) thaû ra
coward (n) keû heøn nhaùt rent (n) tieàn thueâ
design (v) thieát keá shoplifter (n) keû caép giaû laøm khaùch
destroy (v) phaù huûy mua haøng
first language (n) tieáng meï ñeû steal (v) aên caép
French (n) tieáng Phaùp tenant (n) ngöôøi thueâ/möôùn
German (n) tieáng Ñöùc waitress (n) boài baøn nöõ
injured (a) bò thöông war (n) chieán tranh
GRAMMAR

Hai noäi dung caùc em caàn nhôù: defining relative clauses (meänh ñeà quan heä
xaùc ñònh) vaø non-defining relative clauses (meänh ñeà quan heä khoâng xaùc ñònh).
Hai loaïi meänh ñeà naøy (trong phaïm vi baøi hoïc) baét ñaàu baèng WHO, WHOM,
WHICH, vaø WHOSE vaø ñöôïc ñaët ngay sau danh töø noù phuï nghóa.
1) DEFINING RELATIVE CLAUSES
Meänh ñeà quan heä xaùc ñònh khoâng theå boû ñi vì neáu khoâng coù noù, caâu seõ
khoâng roõ nghóa. Caùc em haõy xem ví duï maãu vaø laøm töông töï vôùi caùc ví duï coøn laïi.
Xong, thöû laáy meänh ñeà quan heä xaùc ñònh ra khoûi caâu xem caâu coøn roõ nghóa hay
khoâng.
Ex: a) The woman is my sister. She is standing over there.
---> The woman who is standing over there is my sister.
(Ngöôøi phuï nöõ ñang ñöùng ñaèng kia laø chò cuûa toâi.)
b) The man is my teacher. She saw him at the post office yesterday.
---> .

Trang 2
Hoïc, hoïc nöõa, hoïc maõi!!!
Töø vöïng, ngöõ phaùp tieáng Anh 11-HKII (CTC) Nguyeãn Ñaëng Hoaøng Duy

(Ngöôøi ñaøn oâng maø toâi coâ ta gaëp taïi böu ñieän hoâm qua laø thaày toâi.)
c) She works for a company. It produces cars.
---> .
(Coâ ta laøm vieäc cho moät coâng ty saûn xuaát xe hôi.)
d) The girl lives in our neighbourhood. Her parents are working in a post
office.
--->
(Coâ gaùi maø cha meï ñang coâng taùc taïi moät böu ñieän soáng trong xoùm chuùng ta.)
* CHUÙ YÙ:
(1) WHO, WHOM vaø WHICH coù theå ñöôïc thay baèng THAT
(2) WHOM coù theå ñöôïc thay baèng WHO
Toùm taét coâng thöùc:

DANH TÖØ CHUÛ TÖØ TUÙC TÖØ SÔÛ HÖÕU
Ngöôøi WHO/THAT WHO(M)/THAT
WHOSE
Vaät/Ñ.vaät WHICH/THAT

2) NON-DEFINING RELATIVE CLAUSES
Meänh ñeà naøy coù theå ñöôïc löôïc boû (khi ñoù caâu vaãn coøn roõ nghóa) vaø thöôøng
ñöôïc taùch khoûi meänh ñeà chính baèng daáu phaåy “,”. Ta duøng meänh ñeà quan heä
khoâng haïn ñònh khi:
- Tröôùc danh töø quan heä coù: this/that/these/those/my/her/his/…
- Töø quan heä laø teân rieâng hoaëc danh töø rieâng.
Ex: My father is a doctor. He is fifty years old.
---> My father, who is fifty years old, is a doctor.
Mr Brown is a very nice teacher. We studied English with him.
---> .
* CHUÙ YÙ: KHOÂNG duøng THAT trong meänh ñeà naøy.
Mr Brown, that we studied English with, is a very nice teacher.
Baây giôø caùc em haõy cuøng vôùi baïn vieát ra caùc böôùc keát hôïp hai caâu thaønh moät,
duøng hai loaïi meänh ñeà treân.
Trang 3
Hoïc, hoïc nöõa, hoïc maõi!!!
Töø vöïng, ngöõ phaùp tieáng Anh 11-HKII (CTC) Nguyeãn Ñaëng Hoaøng Duy

NATURE IN DANGER
UNIT 10:
VOCABULARY

A. READING
action (n) haønh ñoäng interference (n) söï can thieäp
affect (v) aûnh höôûng law (n) luaät
Africa (n) chaâu Phi make sure (v) ñaûm baûo
agriculture (n) noâng nghieäp nature (n) thieân nhieân
cheetah (n) loaøi baùo geâpa offspring (n) con chaùu, doøng doõi
co-exist (v) soáng chung, cuøng toàn taïi panda (n) gaáu truùc
consequence (n) haäu quaû planet (n) haønh tinh
destruction (n) söï phaù huûy pollutant (n) chaát gaây oâ nhieãm
dinosaur (n) khuûng long prohibit (v) caám
disappear (v) bieán maát rare (a) hieám
effort (n) noã löïc respect (n) khía caïnh
endangered (a) bò nguy hieåm responsible (a) coù traùch nhieäm
estimate (v) öôùc tính result in (v) gaây ra
exist (v) toàn taïi save (v) cöùu
extinct (a) tuyeät chuûng scatter (v) phaân taùn
habit (n) thoùi quen serious (a) nghieâm troïng
human being (n) con ngöôøi species (n) gioáng, loaøi
human race (n) nhaân loaïi supply (v;n) cung caáp
in danger (exp) coù nguy cô whale (n) caù voi
industry (n) coâng nghieäp wind (n) gioù
B. SPEAKING
burn (v) ñoát fur (n) loâng thuù
capture (v) baét hunt (v) saên
cultivation (n) troàng troït pesticide (n) thuoác tröø saâu
cut down (v) ñoán pet (n) vaät nuoâi trong nhaø
discharge (v) thaûi ra, ñoå ra skin (n) da
discourage (v) khoâng khuyeán khích threaten (v) ñe doïa
encourage (v) khuyeán khích wood (n) goã
fertilizer (n) phaân boùn
C. LISTENING
completely (a) hoaøn toaøn maintenance (n) söï giöõ gìn, duy trì
devastating (a) taøn phaù preserve (v) baûo toàn

Trang 4
Hoïc, hoïc nöõa, hoïc maõi!!!
Töø vöïng, ngöõ phaùp tieáng Anh 11-HKII (CTC) Nguyeãn Ñaëng Hoaøng Duy

protect (v) baûo veä vehicle (n) xe coä
scenic feature (n) ñaëc ñieåm caûnh vaät
D. WRITING
abundant (a) doài daøo, phong phuù historic (a) thuoäc lòch söû
area (n) dieän tích island (n) hoøn ñaûo
bone (n) xöông landscape (n) phong caûnh
coastal waters (n) vuøng bieån duyeân location (n) ñòa ñieåm
haûi stone tool (n) ñoà ñaù
east (n) phía ñoâng tropical (a) nhieät ñôùi
E. LANGUAGE FOCUS
accident (n) tai naïn half (n) hieäp
blame (v) ñoå loãi midway (adv) ôû nöûa ñöôøng
concern (v) quan taâm, baän taâm miss (v) nhôù
familiar (a) quen owe (v) maéc nôï
fantastic (a) hay, haáp daãn point (n) thôøi ñieåm
give up (v) ñaàu haøng present (n) moùn quaø
grateful (a) bieát ôn share (v) chia seû
GRAMMAR

Tröôùc khi hoïc phaàn môùi, caùc em caàn xem laïi muïc 1) vaø 2) trang 2 vaø 3 ñeå
oân laïi caùch söû duïng WHO(M), WHICH, THAT vaø WHOSE (thaày muoán nhaéc nhôû
caùc em ñieàu gì khi vieát WHO(M)-khoâng phaûi laø WHO, WHOM- vaø THAT?).
Baây giôø caùc em baét ñaàu tìm hieåu noäi dung baøi môùi.
RELATIVE PRONOUNS WITH PREPOSITIONS
Caùc em haõy cuøng caùc baïn vieát ra moät soá prepositions (giôùi töø).

Haõy xem ví duï (1) döôùi ñaây vaø coá gaéng chæ ra söï khaùc nhau giöõa (a) vaø (b)
sau ñoù, haõy töï laøm ví duï (2). Cuoái cuøng töï ruùt ra cho mình caùc böôùc keát hôïp caâu.
Ex: (1) The man is my uncle. You talked to him yesterday.
---> (a) The man who(m) you talked to yesterday is my uncle.
---> (b) The man to whom you talked yesterday is my uncle.
(2) The house is very big. He was born in it.
---> (a)
---> (b)
* CHUÙ YÙ: CHÆ duøng WHOM hoaëc WHICH sau giôùi töø.


Trang 5
Hoïc, hoïc nöõa, hoïc maõi!!!
Töø vöïng, ngöõ phaùp tieáng Anh 11-HKII (CTC) Nguyeãn Ñaëng Hoaøng Duy

SOURCES OF ENERGY
UNIT 11:
VOCABULARY

A. READING
alternative (a) thay theá oil (n) daàu
at the same time (exp) cuøng luùc ñoù plentiful (a) nhieàu
available (a) saün coù pollution (n) söï oâ nhieãm
balloon (n) bong boùng power demand (n) nhu caàu söû duïng
coal (n) than ñaù ñieän
cost (v) toán (tieàn) release (v) phoùng ra
dam (n) ñaäp (ngaên nöôùc) reserve (n) tröõ löôïng
electricity (n) ñieän roof (n) maùi nhaø
energy (n) naêng löôïng safe (a) an toaøn
exhausted (a) caïn kieät sailboat (n) thuyeàn buoàm
fossil fuel (n) nhieân lieäu hoùa thaïch save (v) tieát kieäm
geothermal heat (n) ñòa nhieät solar energy (n) naêng öôïng maët trôøi
infinite (a) voâ haïn solar panel (n) taám thu naêng löôïng
make use of (exp) taän duïng maët trôøi
nuclear energy (a) naêng löôïng haït wave (n) soùng (nöôùc)
nhaân windmill (n) coái xay gioù
B. SPEAKING
abundant (a) doài daøo, phong phuù nuclear reactor (n) phaûn öùng haït nhaân
convenient (a) tieän lôïi radiation (n) phoùng xaï
enormous (a) to lôùn, khoång loà renewable (a) coù theå thay theá
harmful (a) coù haïi run out (v) caïn kieät
hydroelectricity (n) thuûy ñieän
C. LISTENING
ecologist (n) nhaø sinh thaùi hoïc land (n) ñaát
ecology (n) sinh thaùi hoïc ocean (n) ñaïi döông
fertilize (v) boùn phaân petroleum (n) daàu hoûa, daàu moû
grass (n) coû replace (v) thay theá
D. WRITING
as can be seen (exp) coù theå thaáy make up (v) chieám (soá löôïng)
chart (n) bieåu ñoà show (v) chæ ra
consumption (n) söï tieâu thuï total (a)
follow (v) theo sau

Trang 6
Hoïc, hoïc nöõa, hoïc maõi!!!
Töø vöïng, ngöõ phaùp tieáng Anh 11-HKII (CTC) Nguyeãn Ñaëng Hoaøng Duy

E. LANGUAGE FOCUS
apartment (n) caên hoä overlook (v) nhìn ra
cancer (n) ung thö park (n) coâng vieân
catch (v) baét ñöôïc photograph (n) böùc hình
cause (n) nguyeân nhaân present (v) trình baøy
conduct (v) tieán haønh progress (n) söï tieán trieån
experiment (n) cuoäc thí nghieäm publish (v) xuaát baûn
extraordinary (a) laï thöôøng reach (v) ñaït tôùi
fence (n) haøng raøo research (v) nghieân cöùu
locate (v) naèm ôû surround (v) bao quanh
GRAMMAR

Relative clauses replaced by participles and to infinitives
(Meänh ñeà quan heä ñöôïc thay baèng phaân töø vaø ñoäng töø nguyeân maãu coù TO)
Tröôùc tieân, caùc em caàn bieát: (1) hai loaïi participles laø (a) present
participles: hieän taïi phaân töø (daïng theâm –ing cuûa ñoäng töø, nhö eating, speaking,
writing, …) vaø (b) past participles: quaù khöù phaân töø (daïng V3/ed cuûa ñoäng töø,
nhö written, done, published, …) (2) caùc töø chæ thöù töï (nhö the first, the second,
the last, ...) vaø (3) to infinitives: ñoäng töø nguyeân maãu coù TO (nhö to write, to
drink, to be, …). Baây giôø, caùc em haõy quan saùt caùc ví duï döôùi ñaây vaø cuøng vôùi caùc
baïn chæ ra ba noäi dung caàn ghi nhôù töø caùc ví duï (b).
Ex1: (a) The man who spoke to John is my brother.
(b) The man speaking to John is my brother.
Ex2: (a) Do you know the lady that is drinking coffee over there?
(b) Do you know the lady drinking coffee over there?
Ex3: (a) Do you Kieu’s Story which was written by Nguyen Du?
(b) Do you Kieu’s Story written by Nguyen Du?
Ex4: (a) Yuri Gagarin was the first man who flew into space.
(b) Yuri Gagarin was the first man to fly into space.
Noäi dung caàn ghi nhôù:
(1)
(2)
(3)Trang 7
Hoïc, hoïc nöõa, hoïc maõi!!!
Töø vöïng, ngöõ phaùp tieáng Anh 11-HKII (CTC) Nguyeãn Ñaëng Hoaøng Duy

UNIT 12: THE ASIAN GAMES
VOCABULARY

A. READING
advance (v) tieán boä intercultural knowledge (n) kieán thöùc
appreciate (v) ñaùnh giaù cao lieân vaên hoùa
aquatic sports (n) theå thao döôùi nöôùc medal (n) huy chöông
athletics (n) ñieàn kinh mountain biking (n) ñua xe ñaïp ñòa
basketball (n) boùng roå hình
billiards (n) bi da purpose (n) muïc ñích
bodybuilding (n) theå duïc theå hình quality (n) chaát löôïng
cycling (n) ñua xe ñaïp rugby (n) boùng baàu duïc
decade (n) thaäp kyû (10 naêm) shooting (n) baén suùng
enthusiasm (n) söï haêng haùi, nhieät tình skill (n) kyõ naêng
facility (n) tieän nghi solidarity (n) tình ñoaøn keát
fencing (n) ñaáu kieám squash (n) boùng quaàn
gold (n) vaøng strength (n) söùc maïnh
hockey (n) khuùc coân caàu take place (v) dieãn ra
host country (n) nöôùc chuû nhaø weightlifting (n) cöû taï
wrestling (n) ñaáu vaät
B. SPEAKING
bronze (n) ñoàng silver (n) baïc
karatedo (n) voõ karateâ
C. LISTENING
bar (n) thanh, xaø gymnastics (n) moân theå duïc duïng cuï
freestyle (n) kieåu bôi töï do high jump (n) nhaûy cao
gymnasium (n) phoøng theå duïc duïng live (a) tröïc tieáp
cuï long jump (n) nhaûy xa
gymnast (n) vaän ñoäng vieân theå duïc record (n) kyû luïc
D. WRITING
advertise (v) quaûng caùo recruit (v) tuyeån
equip (v) trang bò stadium (n) saân vaän ñoäng
hold (v) toå chöùc upgrade (v) naâng caáp
promote (v) quaûng baù widen (v) môû roäng
E. LANGUAGE FOCUS
apply for (a job) (v) xin vieäc book (v) mua veù tröôùc

Trang 8
Hoïc, hoïc nöõa, hoïc maõi!!!
Töø vöïng, ngöõ phaùp tieáng Anh 11-HKII (CTC) Nguyeãn Ñaëng Hoaøng Duy

diamond (n) kim cöông repair (v) söûa
flight (n) chuyeán bay ring (n) chieác nhaãn
modern (a) hieän ñaïi
GRAMMAR

Omission of relative pronouns (Löôïc boû ñaïi töø quan heä)
Tröôùc tieân, caùc em caàn oân laïi kieán thöùc veà meänh ñeà quan heä (xem laïi muïc
1) vaø 2) trang 2 vaø 3). Haõy xem caùc ví duï döôùi ñaây vaø traû lôøi caâu hoûi: khi naøo coù
theå löôïc boû ñaïi töø quan heä (WHO(M), WHICH, THAT)?
Ex1: I like the diamond ring. Mary is wearing it.
S V O
---> (a) I like the diamond ring which/that Mary is wearing.
---> (b) I like the diamond ring Mary is wearing.
Ex2: The man is my teacher. She saw him at the post office yesterday.
SVO
---> (a)
---> (b)
Baây giôø caùc em haõy traû lôøi caâu hoûi beân treân.
Trang 9
Hoïc, hoïc nöõa, hoïc maõi!!!
Töø vöïng, ngöõ phaùp tieáng Anh 11-HKII (CTC) Nguyeãn Ñaëng Hoaøng Duy

HOBBIES
UNIT 13:
VOCABULARY

A. READING
accompany (v) ñeäm ñaøn, ñeäm nhaïc envelope (n) bao thö
accomplished (a) coù taøi, cöø khoâi fish tank (n) beå caù
admire (v) ngöôõng moä indulge in (v) say meâ
avid (a) khao khaùt, theøm thuoàng modest (a) khieâm toán
collect (v) söu taäp occupied (a) baän roän
collection (n) boä söu taäp practise (v) thöïc haønh
collector (n) ngöôøi söu taäp stamp (n) con tem
common (n) chung throw … away (v) neùm ñi
discard (v) vöùt boû tune (n) giai ñieäu
B. SPEAKING
book stall (n) quaày saùch mountain (n) nuùi
broaden (v) môû roäng (kieán thöùc) name tag (n) nhaõn ghi teân
category (n) loaïi, haïng, nhoùm organize (v) saép xeáp
classify (v) phaân loaïi overseas (adv) ôû nöôùc ngoaøi
climb (v) leo, treøo pen friend (n) baïn qua thö töø
exchange (v) trao ñoåi politician (n) chính trò gia
hero (n) anh huøng postman (n) ngöôøi ñöa thö
C. LISTENING
bygone (a) quaù khöù, qua roài gigantic (a) khoång loà
continually (adv) lieân tuïc ignorantly (adv) ngu doát, doát naùt
cope with (v) ñoái phoù, ñöông ñaàu otherwise (conj) neáu khoâng thì
fairy tale (n) chuyeän coå tích profitably (adv) coù ích
D. WRITING
guideline (n) höôùng daãn plan (n) keá hoaïch
imaginary (a) töôûng töôïng real (a) coù thaät
E. LANGUAGE FOCUS
frighten (v) laøm khieáp sôï present (n) moùn quaø
postcard (n) böu thieáp repair (v) söûa chöõa
presence (n) söï hieän dieän stranger (n) ngöôøi laï
Trang 10
Hoïc, hoïc nöõa, hoïc maõi!!!
Töø vöïng, ngöõ phaùp tieáng Anh 11-HKII (CTC) Nguyeãn Ñaëng Hoaøng Duy

GRAMMAR

Cleft sentences (caâu cheû)
Qua noäi dung phaàn naøy caùc em seõ bieát caùch duøng caáu truùc nhaán maïnh ñieàu
mình hay ai ñoù muoán ñeà caäp ñeán. Haõy xem ví duï vaø cho bieát thaønh phaàn naøo
trong caâu ñöôïc nhaán maïnh vaø caáu truùc gì ñöôïc duøng ñeå nhaán maïnh ñieàu caàn dieãn
ñaït.
Ex1: Mr Duy teaches English in Thong Linh High school.
S V O Adv
---> (a) It is Mr Duy that teaches English in Thong Linh High school.
---> (b) It is English that Mr Duy teaches in Thong Linh High school.
---> (c) It is in Thong Linh High school that Mr Duy teaches English.
Ex2: The boy hit the dog in the garden. (Caäu beù trai ñaùnh con choù ôû trong vöôøn.)
SV O Adv
---> (a) It was the boy that hit the dog in the garden.
---> (b) It was the dog that the boy hit in the garden.
---> (c) It was in the garden that the boy hit the dog.
Thaønh phaàn caâu ñöôïc nhaán maïnh laø:
(a) _______________
FOCUS
(b) _______________
(c) _______________

Caáu truùc:
Trang 11
Hoïc, hoïc nöõa, hoïc maõi!!!
Töø vöïng, ngöõ phaùp tieáng Anh 11-HKII (CTC) Nguyeãn Ñaëng Hoaøng Duy

RECREATION
UNIT 14:
VOCABULARY

A. READING
art (n) ngheä thuaät musical instrument (n) nhaïc cuï
by far (exp) raát nhieàu, hôn xa on offer (exp) ñaõ môû, coù saün
course (n) khoaù hoïc pastime (n) troø tieâu khieån
cricket (n) moân crikeâ pool (n) moân bida pun (chôi vôùi 16
dart (n) moân neùm phi tieâu banh maøu)
do-it-yourself (DIY) töï laøm practical (a) thöïc teá
engrave (v) chaïm, khaéc recreation (n) söï tieâu khieån
entry qualification (n) ñieàu kieän nhaäp snooker (n) moân bida loã
hoïc sophisticated (a) phöùc taïp, raéc roái
form (n) hình thöùc spare time (n) thôøi gian raõnh
glass (n) thuyû tinh spectator sport (n) moân theå thao thu
household (n) hoä gia ñuønh huùt nhieàu khaùn giaû
leisure activity (n) hoaït ñoäng tieâu trend (n) xu höôùng
khieån
B. SPEAKING
active (a) naêng ñoäng rest (v) nghæ ngôi
agreement (n) söï ñoàng yù scenery (n) phong caûnh
camping (n) caém traïi spectacular (a) ngoaïn muïc, huøng vó
coach (n) xe ñoø tent (n) caên leàu
disagreement (n) söï baát ñoàng wildlife (n) ñôøi soáng hoang daõ
hire (v) thueâ
C. LISTENING
campground (n) nôi caém traïi giant (n) to lôùn
comfortable (a) thoaûi maùi solitude (n) söï bieät laäp, coâ ñoäc
depressed (a) chaùn naûn, phieàn muoän trash (n) raùc
desert (n) sa maïc waterfall (n) thaùc nöôùc
dirt bike (n) xe moâtoâ ñòa hình wilderness (n) mieàn hoang daõ
D. WRITING
camp fire (n) löûa traïi forest (n) khu röøng
campsite (n) ñaïi ñieåm caém traïi put up (v) döïng (leàu)
E. LANGUAGE FOCUS
airport (n) saân bay describe (v) moâ taû

Trang 12
Hoïc, hoïc nöõa, hoïc maõi!!!
Töø vöïng, ngöõ phaùp tieáng Anh 11-HKII (CTC) Nguyeãn Ñaëng Hoaøng Duy

direction (n) höôùng ñi pedestrian (n) khaùch boä haønh
hometown (n) queâ nhaø prefer (v) thích hôn
novel (n) tieåu thuyeát prince (n) hoaøng töû
park (v) ñaäu xe wallet (n) ví tieàn
passport (n) hoä chieáu
GRAMMAR

1) Conjunctions (lieân töø):
Qua noäi dung phaàn naøy, caùc em seõ bieát caùch duøng caùc caëp lieân töø sau: both
… and (caû … laãn…), not only … but also (khoâng nhöõng … maø coøn), either … or (hoaëc
… hoaëc…), neither … nor (khoâng … cuõng khoâng…)
Ex1: Tom was late. So was Ann.
(Tom ñi treã. Ann cuõng vaäy.)
---> Both Tom and Ann were late. (Caû Tom laãn Ann ñeàu treã.)
Ex2: She is intelligent. She is also beautiful.
(Coâ ta thoâng minh. Coâ ta coøn xinh ñep.)
---> She is not only intelligent but also beautiful.
(Coâ ta khoâng nhöõng thoâng minh maø coøn xinh ñeïp.)
Ex3: You can take this book or that one, not two of them.
(Anh coù theå laáy quyeån saùch naøy hoaëc quyeån kia, khoâng laáy caû hai.)
---> You can take either this book or that one.
(Anh coù theå laáy hoaëc quyeån saùch naøy hoaëc quyeån kia.)
Ex4: She didn’t write and she didn’t phone.
(Coâ ta khoâng vieát thö vaø khoâng goïi ñieän.)
---> She neither wrote nor phoned. (Coâ ta khoâng vieát thö cuõng khoâng goïi ñieän.)
Baây giôø caùc em cuøng caùc baïn haõy ruùt ra keát luaän khi naøo duøng caùc caëp lieân töø
treân.
2) Cleft sentences in the passive (Caâu cheû daïng bò ñoäng)
Tröôùc tieân, caùc em haõy xem laïi phaàn Grammar (Cleft sentences) ôû trang
11. Baây giôø, quan saùt hai ví duï döôùi ñaây vaø so saùnh vôùi noäi dung trang 11.
Ex1: Mr Duy teaches English in Thong Linh High school.
---> It is English that is taught in Thong Linh High school by Mr Duy.
Ex2: The boy hit the dog in the garden.
---> It was the dog that was hit in the garden by the boy.
Haõy so saùnh vôùi noäi dung trang 11.


Trang 13
Hoïc, hoïc nöõa, hoïc maõi!!!
Töø vöïng, ngöõ phaùp tieáng Anh 11-HKII (CTC) Nguyeãn Ñaëng Hoaøng Duy

SPACE CONQUEST
UNIT 15:
VOCABULARY

A. READING
astronaut (n) phi haønh gia psychological tension (n) caêng thaúng
cosmonaut (n) nhaø du haønh vuõ truï taâm lyù
(Nga) react (v) phaûn öùng
desire (n) khaùt voïng set foot on (exp) ñaët chaân leân
feat (n) chieán coâng space (n) vuõ truï
gravity (n) troïng löïc spacecraft (n) taøu vuõ truï
honour (v) toân kính technical failure (n) truïc traëc kyõ thuaät
last (v) keùo daøi telegram (n) ñieän tín
lift off (v) (taøu vuõ truï) phoùng vuït leân temperature (n) nhieät ñoä
mile per hour (n) daëm / giôø uncertainty (n) söï khoâng chaéc chaén
name after (v) ñaët teân theo venture (n) vieäc maïo hieåm
orbit (n) quyõ ñaïo weightlessness (n) tình traïng khoâng
plane crash (n) vuï rôi maùy bay troïng löôïng
B. SPEAKING
artificial (a) nhaân taïo mark a milestone (exp) taïo böôùc
carry out (v) tieán haønh ngoaëc
launch (v) phoùng (taøu vuõ truï) satellite (n) veä tinh
manned (a) coù ngöôøi ñieàu khieån
C. LISTENING
achievement (n) thaønh töïu NASA (n) cô quan haøng khoâng vaø vuõ
congress (n) quoác hoäi (Myõ) truï Hoa Kyø (National Aeronautics
experiment (n) cuoäc thí nghieäm and Space Administration)
Mars (n) sao Hoaû return (v) trôû veà
mission (n) söù meänh, nhieäm vuï
D. WRITING
appoint (v) boå nhieäm mankind (n) nhaân loaïi
biography (n) tieåu söû pilot (n) phi coâng
join (v) tham gia quote (n) lôøi trích daãn
leap (n) böôùc nhaûy receive (v) nhaän ñöôïc
M.S. thaïc só khoa hoïc (Master of resign (v) töø chöùc
Science) step (n) böôùc ñi


Trang 14
Hoïc, hoïc nöõa, hoïc maõi!!!
Nguyeãn Ñaëng Hoaøng Duy
Töø vöïng, ngöõ phaùp tieáng Anh 11-HKII (CTC)

E. LANGUAGE FOCUS
contact (v) lieân laïc leg (n) chaân
figure (n) con soá; hình mirror (n) göông
hurt (v) laøm ñau, ñau try on (v) thöû (quaàn aùo)
jacket (n) aùo veùt
GRAMMAR

1) Could, was/were able to (coù theå, coù khaû naêng)
1.1. Could: ñöôïc duøng ñeå chæ khaû naêng noùi chung hoaëc ñöôïc pheùp laøm ñieàu gì
trong quaù khöù.
Ex1: My grandfather was very clever. He could speak five languages.
(OÂng toâi raát thoâng minh. OÂng coù theå noùi naêm thöù tieáng.)
Ex2: We were totally free. We could do whatever we wanted.
(Chuùng ta hoaøn toaøn raõnh roãi. Chuùng ta coù theå laøm nhöõng gì mình muoán.)
1.2. Was/were able to: beân caïnh chæ khaû naêng COULD, coøn ñöôïc ñöôïc duøng ñeå
chæ khaû naêng xaûy ra ôû moät tình huoáng cuï theå trong quaù khöù.
Ex: A girl fell into the river, but fortunately we were able to rescue her.
(Moät coâ gaùi teù xuoáng soâng, nhöng thaät may maén chuùng toâi coù theå cöùu coâ ta.)
*CHUÙ YÙ: ñoái vôùi caâu phuû ñònh, coù theå duøng COULD NOT hoaëc WAS/WERE
NOT ABLE TO.
Ex: My father couldn’t swim. (=My father wasn’t able to swim.)
TOÙM TAÉT:
COULD WAS/WERE ABLE TO
Khaû naêng Khaû naêng
Noùi chung Cuï theå
NOT NOT
2) Tag questions (caâu hoûi ñuoâi)
Haõy quan saùt caùc phaàn in ñaäm vaø gaïch döôùi trong caùc ví duï döôùi ñaây vaø cho
bieát caùch thaønh laäp caâu hoûi ñuoâi.
Ex1: You are a student, aren’t you?
Ex2: The film wasn’t very interesting, was it?
Ex3: Mary does a lot of homework every day, doesn’t she?
Ex4: John didn’t go to school yesterday, did he?
Ex5: We have seen this film twice, haven’t we?
Ex5: They can swim very fast, can’t they?
Haõy cho bieát caùch thaønh laäp caâu hoûi ñuoâi.
Trang 15
Hoïc, hoïc nöõa, hoïc maõi!!!
Nguyeãn Ñaëng Hoaøng Duy
Töø vöïng, ngöõ phaùp tieáng Anh 11-HKII (CTC)

THE WONDERS OF THE WORLD
UNIT 16:
VOCABULARY

A. READING
base (n) neàn moùng mysterious (a) huyeàn bí, bí aån
block (n) khoái pharaoh (n) vua Ai Caäp coå
burial (n) söï mai taùng pyramid (n) kim töï thaùp
chamber (n) buoàng, phoøng ramp (n) ñöôøng doác
circumstance (n) tình huoáng rank (v) xeáp haïng
construction (n) coâng trình; söï xaây spiral (a) hình xoaén oác
döïng stone (n) ñaù
enclose (v) döïng töôøng, raøo (xung surpass (v) vöôït qua, troäi hôn
quanh caùi gì) theory (n) giaû thuyeát
entrance (n) loái vaøo tomb (n) moä, moà, maû
exit (n) loái ra treasure (n) kho baùu
journey (n) cuoäc haønh trình wall (n) böùc töôøng
mandarin (n) vò quan wheelchair (n) xe laên
man-made (a) nhaân taïo wonder (n) kyø quan
metre square (n) meùt vuoâng
B. SPEAKING
builder (n) ngöôøi xaây döïng opinion (n) yù kieán
fact (n) söï thaät, söï vieäc sure (a) chaéc chaén
giant (a) khoång loà transport (v) vaän chuyeån
high (a) cao
C. LISTENING
ancient (a) coå, thôøi xöa magnificence (n) veû traùng leä, loäng
attraction (n) söï thu huùt laãy
average (a) trung bình province (n) tænh
cover (v) bao phuû roadway (n) ñöôøng ñi
dynasty (n) trieàu ñaïi significance (n) söï quan troïng
feature (n) ñaëc ñieåm visible (a) coù theå thaáy ñöôïc
height (n) ñoä cao world heritage (n) di saûn theá giôùi
length (n) chieàu daøi
D. WRITING
architecture (n) kieán truùc central Vietnam (n) mieàn Trung Vieät
brief (a) ngaén goïn, vaén taét Nam

Trang 16
Hoïc, hoïc nöõa, hoïc maõi!!!
Nguyeãn Ñaëng Hoaøng Duy
Töø vöïng, ngöõ phaùp tieáng Anh 11-HKII (CTC)

consist of (v) bao goàm marble (n) caåm thaïch
dedicate (v) daønh cho (ñeå töôûng nhôù) sandstone (n) sa thaïch (ñaù do caùt keát
god (n) vò thaàn laïi thaønh)
illustrate (v) minh hoaï statue (n) töôïng
in honour of (exp) ñeå töôûng nhôù (toû throne (n) ngai vaøng
loøng toân kính) tower (n) thaùp
E. LANGUAGE FOCUS
believe (v) tin puppy (n) choù con, cuùn
escape (v) chaïy thoaùt report (v) baùo caùo
factory (n) nhaø maùy strike (n) cuoäc ñình coâng
flood (n) luõ luït suppose (v) cho laø
homeless (a) voâ gia cö wanted (a) bò truy naõ
prisoner (n) tuø nhaân
GRAMMAR

Trong phaàn naøy, caùc em seõ bieát söû duïng hai caùch môùi ñeå chuyeån caâu
töôøng thuaät sang caâu bò ñoäng. Haõy quan saùt caùc ví duï vaø cho bieát ñoù laø hai caùch
naøo. (A) laø vieát taét cuûa Active (chuû ñoäng) vaø (P) laø Passive (bò ñoäng).
Ex1: (A) People say that he is intelligent.

(P1)It is said that he is intelligent. (P2) He is said to be intelligent.


Ex2: (A) They believed that she came here.

(P1)It was believed that she came here. (P2) She was believed to come hereHaõy cho bieát hai caùch chuyeån caâu töôøng thuaät sang bò ñoäng caùc em vöøa
hoïc ñöôïc.
(P1)
(A) S + V + that + S + V
(P2)

* CHUÙ YÙ: ñoäng töø töôøng thuaät thöôøng gaëp: say (noùi), think (nghó), believe (tin),
suppose (cho laø), report (töôøng thuaät), expect (troâng chôø), know (bieát)

Trang 17
Hoïc, hoïc nöõa, hoïc maõi!!!
Nguyeãn Ñaëng Hoaøng Duy
Töø vöïng, ngöõ phaùp tieáng Anh 11-HKII (CTC)

PHUÏ LUÏC: ÑOÄNG TÖØ BAÁT QUY TAÉC THÖÔØNG GAËP

Hieän taïi Quaù khöù QK PT Nghóa
am/is/are was/were been thì, laø, ôû
arise arose arisen xuaát hieän
bear bore borne sinh ra
beat beat beaten ñaùnh, ñaäp
become became become trôû neân
begin began begun baét ñaàu
bend bent bent cuùi, gaäp
bet bet bet ñaùnh cuoäc
bite bit bitten caén
bleed bled bled chaûy maùu
blow blew blown thoåi
break broke broken laøm vôõ
breed bred bred nuoâi
bring brought brought mang
build built built xaây döïng
burn* burnt burnt ñoát chaùy
burst burst burst böøng chaùy
buy bought bought mua
catch caught caught baét ñöôïc
choose chose chosen choïn löïa
come came come ñeán
cost cost cost trò giaù
creep crept crept boø
cut cut cut caét
dig dug dug ñaøo
do did done laøm
draw drew drawn veõ
dream* dreamt dreamt mô
drink drank drunk uoáng
drive drove driven laùi xe
eat ate eaten aên
fall fell fallen teù xuoáng
feed fed fed cho aên
feel felt felt caûm thaáy

Trang 18
Hoïc, hoïc nöõa, hoïc maõi!!!
Nguyeãn Ñaëng Hoaøng Duy
Töø vöïng, ngöõ phaùp tieáng Anh 11-HKII (CTC)

fight fought fought ñaùnh nhau
find found found tìm thaáy
fit fit fit vöøa vaën
fly flew flown bay
forecast forecast forecast döï baùo
forget forgot forgot(ten) queân
forgive forgave forgiven tha thöù
freeze froze frozen ñoâng laïnh
get got got(ten) ñaït ñöôïc
give gave given cho
go went gone ñi
grind ground ground nghieàn
grow grew grown moïc
hang hung hung treo
have had had coù; duøng
hear heard heard nghe
hide hid hidden che giaáu
hit hit hit ñuïng
hold held held caàm,naém,toå chöùc
hurt hurt hurt laøm ñau
keep kept kept giöõ
know knew known bieát
lay laid laid ñaët, ñeå
lead led led daãn daét
learn* learnt learnt hoïc
leave left left rôøi khoûi
lend lent lent cho möôïn
let let let ñeå cho
lose lost lost ñaùnh maát
make made made laøm
mean meant meant nghóa laø
meet met met gaëp
overcome overcame overcome vöôït qua
pay paid paid traû tieàn
put put put ñaët, ñeå
quit quit quit thoaùt ra
read read read ñoïc

Trang 19
Hoïc, hoïc nöõa, hoïc maõi!!!
Nguyeãn Ñaëng Hoaøng Duy
Töø vöïng, ngöõ phaùp tieáng Anh 11-HKII (CTC)

ride rode ridden cöôõi, ñaïp xe
ring rang rung reo, rung
rise rose risen nhoâ,moäc leân
run ran run chaïy
say said said noùi
seek sought sought tìm kieám
sell sold sold baùn
send sent sent göûi ñi
set set set xeáp ñaët
shake shook shaken laéc
shoot shot shot baén
shut shut shut ñoùng laïi
sing sang sung haùt
sink sank sunk chìm, ñaém
sit sat sat ngoài
sleep slept slept nguû
slide slid slid tröôït ñi
smell* smelt smelt ngöûi
speak spoke spoken noùi
speed sped sped taêng toác
spell spelt spelt ñaùnh vaàn
spend spent spent tieâu xaøi
spill spilt spilt traøn ra
spread spread spread lan truyeàn
stand stood stood ñöùng
sting stung stung chích, ñoát
strike struck struck ñaùnh
swear swore sworn theà
sweep swept swept queùt
swim swam swum bôi, loäi
swing swung swung ñaùnh ñu
take took taken caàm, naém
teach taught taught daïy
tear tore torn xeù raùch
tell told told baûo, keå
think thought thought suy nghó
throw threw thrown neùm

Trang 20
Hoïc, hoïc nöõa, hoïc maõi!!!
Nguyeãn Ñaëng Hoaøng Duy
Töø vöïng, ngöõ phaùp tieáng Anh 11-HKII (CTC)

thrust thrust thrust aán maïnh
understand understood understood hieåu
wake woke woken ñaùnh thöùc
wear wore worn maëc, ñoäi
weave wove woven deät
weep wept wept khoùc
wet wet wet laøm öôùt
win won won thaéng
write wrote written vieát

* Coù theå theâm “ed” ñeå thaønh laäp V2/3.Chuùc caùc em thaønh coâng!!!
Chuù
Trang 21
Hoïc, hoïc nöõa, hoïc maõi!!!
Nguyeãn Ñaëng Hoaøng Duy
Töø vöïng, ngöõ phaùp tieáng Anh 11-HKII (CTC)

MUÏC LUÏC
Trang
Unit 9: THE POST OFFICE ..............................................................................1
Unit 10: NATURE IN DANGER ......................................................................4
Unit 11: SOURCES OF ENERGY ....................................................................6
Unit 12: THE ASIAN GAMES ..........................................................................8
Unit 13: HOBBIES ...........................................................................................10
Unit 14: RECREATION ..................................................................................12
Unit 15: SPACE CONQUEST .........................................................................14
Unit 16: THE WONDERS OF THE WORLD ...............................................16
Phuï luïc : ÑOÄNG TÖØ BAÁT QUY TAÉC THÖÔØNG GAËP .................................18
Trang 22
Hoïc, hoïc nöõa, hoïc maõi!!!
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản