Tương lai của công nghệ không dây trong tiếp thị

Chia sẻ: Bun Rieu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
64
lượt xem
13
download

Tương lai của công nghệ không dây trong tiếp thị

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Có một không khí hứng khởi đằng sau sự phát triển của công nghệ di động. Những sáng kiến như lời tuyên bố gần đây của Verizon để mở rộng mạng lưới, sáng kiến liên minh Open Handset của Google (được các chuyên gia đặt cho tên gọi Android), những cuộc đấu giá vô tuyến mới mẻ, và iPhone đã tiếp thêm sinh lực cho người sử dụng Internet.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tương lai của công nghệ không dây trong tiếp thị

  1. Tương lai c a công ngh không dây trong ti p th Có m t không khí h ng kh i ng sau s phát tri n c a công ngh di ng. Nh ng sáng ki n như l i tuyên b g n ây c a Verizon m r ng m ng lư i, sáng ki n liên minh Open Handset c a Google ( ư c các chuyên gia t cho tên g i Android), nh ng cu c u giá vô tuy n m i m , và iPhone ã ti p thêm sinh l c cho ngư i s d ng Internet. th u hi u m t cách sâu s c, tương lai c a các công c ti p th , các phương ti n truy n thông có th là vô cùng ph c t p iv ic nh ng trí tu nhân t o hu ng h là nh ng nhà ti p th , ch doanh nghi p thi u chuyên môn. Trong quá kh , m t hình th c truy n thông m i thư ng ưa ra nhi u s h a h n nhưng nó không bao gi th c s trư ng thành tr thành m t công c quy n l c mà nh ng ngư i sáng t o ra nó ch i. Th m chí ngày nay, theo như Cellular Telecommunications Industry Association (T ch c Công nghi p Vi n Thông Di ng), các d li u cho th y ch có 15,5% lãi su t thu ư c t các d ch v vi n thông. Vì v y i v i các nhà ti p th thông minh thì câu h i chính là, “Có ph i di ng là phương ti n truy n thông úng n ti p c n
  2. khách hàng?” quy t nh, các nhà ti p th ph i nh n th y ba xu hư ng quy t nh t p trung vào cách s d ng d li u di ng. Nh ng ngư i s d ng cu i cùng c a d li u di ng có xu hư ng tr hóa. Theo D án Pew Internet, kho ng m t ph n ba ngư i s d ng internet trư ng thành M (34%) ã dùng laptop, PDA, ho c i n tho i di ng truy c p vào internet thông qua các thi t b không dây. L p ngư i s d ng này tr hơn l p ngư i s d ng internet truy n th ng: nhóm t 18 - 34 tu i chi m 37%, trong khi nhóm t 35 - 49 tu i ch có 18% s d ng internet không dây. Các y u t a d ng - băng t ng th p, hàng trăm các d ng c khác nhau, màn hình nh , nh ng i u ki n quan sát khác nhau và nh ng tiêu chu n - ã c n tr s ch p nh n r ng rãi t phía ngư i dùng. Chúng ã bu c nhi u thi t b di ng gi m i y u t liên quan n th giác và ph i ph thu c vào các thi t b văn b n ơn gi n. Trong khi các d li u vô tuy n v n ang giai o n hình thành, thì các phương ti n thông tin vô tuy n xã h i ch giai o n tr ng nư c. i u này có nghĩa là các phương ti n xã h i như Facebook, Jaiku, và Twitter v n còn r t non tr , và chưa ư c th thách t m t l p trư ng ti p th . Trong m t th i gian ng n, các nhà ti p th c n ph i ch c ch n r ng khách hàng c a mình yêu thích thi t b vi n thông (ít hơn 34 tu i), và r ng h có th kh o sát giá tr qua các thi t b a d ng nhi u
  3. m ng lư i vi n thông khác nhau. N u “công th c n u ăn” này úng, thì ó s là lúc h b t u “vào b p”. Hoàn c nh thích áng Quicksilver ch n s d ng m ng lư i thông tin Access 360 Media t o ra m t thi t b di ng cho cu c thi lư t sóng Big Wave hàng năm b b c Hawaii. Big Wave thu hút các tay lư t sóng t kh p nơi trên th gi i, và Quicksilver mu n cho khách hàng và các thành viên tham gia vào c ng ng lư t sóng trong c a hàng c a h và làm h nh n ra r ng thương hi u Quicksilver th c s là ngư i lãnh o trong s ki n Big Wave này. Nh ng ngư i s d ng phương ti n di ng ch n l a h th ng báo ng mà s cung c p thông tin cho h v chi u cao sóng, các tay lư t sóng, i u ki n cu c thi, ai ang có kh năng chi n th ng, và nh ng lo i thông tin thú v khác. “ i u này là minh ch ng cho m t chi n d ch thành công cho Quicksilver như th nó t o ra m i quan h tr c ti p v i nh ng khách hàng có h ng thú”, theo l i Lon Otremba, CEO c a Access 360 Media. “Nó cũng cho h cơ h i g i nh ng thông i p xa hơn n khách hàng mi n là h s ng sàng ón nh n thông i p y, và th c s Quicksilver cho th y r ng h có th s d ng nh ng phương ti n khác ti p c n m i ngư i theo m t cách c nh t và tùy bi n.”
  4. i u ki n tiên quy t cho các nhà ti p th là n u khách hàng có ó thì ó là phương ti n úng n. Khó khăn là tìm ư c phương pháp t o ra s ch p nh n ho c cách th c s d ng có tính cách xã h i, nh rõ gi i h n c a các lo i hình truy n thông. Thi u chương trình duy t văn b n th ng nh t gi a các i n tho i, và kích thư c màn hình nh , văn b n thì b chèn ch t ch i minh ch ng cho giá tr t c th i i v i ngư i dùng cu i cùng. Nh ng l i xác nh n giá tr truy n t súc tích theo nh ng cách thú v mà trong ó khách hàng là trung tâm là i u quy t nh thành công, b i vì m t chi c i n tho i di ng trung bình ngày nay không mang l i nhi u s năng ng cho l m. Ti n lên phía trư c Trong m t th i gian dài, d li u di ng và các thi t b truy n thông xã h i n m gi m t s h a h n to l n cho các nhà ti p th . Nh ng con s , dù v n còn th p, l i ang có s thay i. theo CTIA, d li u s d ng c a n n công nghi p không dây ã tăng 63% trong sáu tháng u năm 2007, hơn năm 2006. kho ng 28,8 t tin nh n ư c g i i ch riêng trong tháng 6/2007 - t c g n m t t tin nh n m i ngày. i u này ng nghĩa v i con s 130% tăng hơn tháng 6/2006. Nh ng ngư i s d ng vi n thông ti p t c ch p và
  5. g i i nhi u b c hình hơn trong nh ng tin nh n a phương ti n, 2,6 t tin nh n MMS ư c g i i trong 6 tháng u năm 2007 - g n b ng t ng s tin nh n c a năm 2006. Phương ti n truy n thông xã h i cũng s ch ng ki n m t cú hích trong công ngh di ng. “Phương ti n truy n thông xã h i ã ư c s d ng m t cách thành công,” theo l i Roger Entner, SVP m t b ph n truy n thông, thu c d án nghiên c u IAG. “V i i n tho i di ng, b n có m t thi t b cá nhân luôn có m t bên b n và nh ng nơi mà các s ki n ang di n ra. Làm sao nó l i không thành công cơ ch ?”. i u này d oán m t phong trào ang b t u di n ra. Nghiên c u Pew Internet cho th y nh ng ngư i s d ng di ng có m t chu i nh ng hành ng khác nhau hơn là nh ng ngư i s d ng vi n thông cáp quang, h có xu hư ng g n k t hơn, thư ng xuyên hơn v i các ki u m u duy t internet. Rõ ràng là xu hư ng di ng ã mang l i nh ng nh hư ng kh thi to l n trong vi c s d ng internet, và cho các nhà ti p th . n m b t ư c tương lai c a m i th , b tc âu, vào b t c th i i m nào, n n công nghi p không dây s t p trung vào vi c phân b gia tăng băng thông r ng trong cu c ua s d ng các phương ti n truy n thông (các m c tiêu t i thi u là 1 GB vào năm 2010, theo l i Ivan Seidenberg,CEO c a Verizon). S d ng băng thông r ng trong các ngành a lý h c di ng a d ng làm tăng tính th c d ng và s m r ng c a các thi t b s cho phép s truy
  6. c p tri t b t c d ng phương ti n nào, b t c âu và b t c lúc nào. Randall Stephenson, CEO c a AT&T, tuyên b r ng công vi c c a công ty mình là xây d ng băng thông r ng cho di ng khách hàng và các doanh nghi p có th s d ng b t c thi t b nào cho b t c công vi c nào. Stephenson nói r ng iPhone là m t trò chơi mang n thay i không ch i v i công ty mà là cho toàn ngành công nghi p, m ư ng cho công ngh băng thông r ng di ng quy n năng. Sau ó là liên minh Open Handset c a Google, bao g m nhi u hãng v n t i như Sprint và T-Mobile cũng như nh ng nhà s n xu t như Motorola, LG, và Samsung. N u nh ng tiêu chu n có th ư c tăng lên gi m i nh ng tính cách không h p nhau, thì các phương ti n truy n thông di ng ã có m t cơ h i c bi t to l n thành công. Vi c s d ng ang tăng r t nhanh. Và câu h i là, khi nào vi c s d ng d li u di ng s lên n nh i m? Nh ng nhà ti p th c n ph i trên nh c a các lo i hình truy n thông b o m r ng khi nào là th i i m úng n cho khách hàng c a h b trí s chuy n ti p sang ti p th trên internet di ng có th d dàng và ơn gi n. Trong th i gian chuy n ti p ó, hãy cùng ch i th h iPhone ti p theo
Đồng bộ tài khoản