Tường lửa phần 1

Chia sẻ: Nguyễn Kim Lượng | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
108
lượt xem
35
download

Tường lửa phần 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kết nối vơi Internet ma ̀ không co ́ môṭ tương lưa giôń g như đê ̉ chià khoá trong ô tô cuả baṇ vơi đôṇ g cơ vâñ chaỵ va ̀ cưa không khoá trong khi baṇ chaỵ vaò môṭ cưa haǹ g.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tường lửa phần 1

  1. Tường lửa ­ Tai sao ban nên sư dung môt tương lưa may tinh ­ Phần  ̣ ̣ ̉ ̣ ̣ ̀ ̉ ́ ́ I - 17/5/2005 10h:37 Kêt nôi vơi Internet mà không có môt tương lưa giông như để chia khoa trong ́ ́ ̣ ́ ̀ ́ ô tô cua ban vơi đông cơ vân chay và cưa không khoa trong khi ban chay vao ̉ ̣ ̣ ̃ ̣ ́ ̣ ̣ ̀ môt cưa hang. ̣ ̀ Măc dù ban có thể vao và ra trươc khi có ngươi bât kỳ để y, môt ngươi nao đó có ̣ ̣ ̀ ́ ́ ̣ ̀ thể lơi dung cơ hôi đo. Trên Internet, cac tin tăc sư dung mã hiêm đôc, như là cac ̣ ̣ ́ ́ ̣ ̣ ̉ ̣ ́ virus, sâu và Ngưa Thanh Trojan, để tim cach phat hiên nhưng cưa không khoa nay ̀ ̀ ́ ́ ̣ ́ ̀ —môt may tinh không đươc bao vê. Môt tương lưa có thể giup bao vệ may tinh cua ̣ ́ ́ ̉ ̣ ̣ ́ ̉ ́ ́ ̉ ban khoi bị nhưng hoat đông nay và cac cuôc tân công bao mât khac. ̣ ̉ ̣ ̣ ̀ ́ ̣ ́ ̉ ̣ ́ Vây môt tin tăc có thể lam gi? Tuy thuôc vao ban chât cua viêc tân công. Trong khi ̣ ̣ ̣ ̀ ̀ ̀ ̣ ̀ ̉ ́ ̉ ̣ ́ môt số chỉ đơn gian là sư quây rây vơi nhưng trò đua nghich đơn gian, môt số khac ̣ ̉ ́ ̀ ̀ ̣ ̉ ̣ ́ đươc tao ra vơi nhưng ý đinh nguy hiêm. Nhưng loai nghiêm trong hơn nay tim ̣ ̣ ̉ ̣ ̣ ̀ ̀ cach xoa thông tin tư may tinh cua ban, phá huy no, hoăc thâm chí ăn căp thông tin ́ ́ ́ ́ ̉ ̣ ̉ ́ ̣ ̣ cá nhân, như là cac mât khâu hoăc số thẻ tin dung. Môt số tin tăc chỉ thich đôt nhâp ́ ̣ ̉ ̣ ́ ̣ ̣ ̣ ́ ̣ ̣ vao cac may tinh dễ bị tân công. Cac virus, sâu và Ngưa Thanh Trojan rât đang sơ. ̀ ́ ́ ́ ́ ́ ̀ ́ ́ May măn là ban có thể giam nguy cơ lây nhiêm cho ban băng cach sư dung môt ́ ̣ ̉ ̃ ̣ ̀ ́ ̣ ̣ tương lưa. Lam thế nao tôi có thể chon môt tương lưa? ̀ ̀ ̣ ̣ Môt tương lưa lam viêc băng cach kiêm tra thông tin đên và ra Internet. Nó nhân ̣ ̀ ̣ ̀ ́ ̉ ́ ̣ dang và bỏ qua cac thông tin đên tư môt nơi nguy hiêm hoăc có vẻ nghi ngơ. Nêu ̣ ́ ́ ̣ ̉ ̣ ́ ban cai đăt tương lưa cua ban môt cach thich hơp, cac tin tăc tim kiêm cac may tinh ̣ ̀ ̣ ̉ ̣ ̣ ́ ́ ́ ̣ ̀ ́ ́ ́ ́ dễ bị tân công không thể phat hiên ra may tinh cua ban. ́ ́ ̣ ́ ́ ̉ ̣ Hiên có ba loai tương lưa cơ ban. Bươc đâu tiên để chon môt tương lưa là xac đinh ̣ ̣ ̉ ̀ ̣ ̣ ́ ̣ xem loai nao là tôt nhât cho ban. Cac lưa chon cua ban bao gôm: ̣ ̀ ́ ́ ̣ ́ ̣ ̉ ̣ ̀ 1. Cac tương lưa phân mêm ́ ̀ ̀ 2. Bộ đinh tuyên phân cưng ̣ ́ ̀ 3. Bộ đinh tuyên không dây ̣ ́ Để băt đâu, trả lơi cac câu hoi nay (và ghi lai cac câu trả lơi cua ban): ́ ̀ ́ ̉ ̀ ̣ ́ ̉ ̣ 1. Có bao nhiêu may tinh sẽ sư dung tương lưa? ́ ́ ̣ 2. Hệ điêu hanh ban đang sư dung là gi? (Đây có thể là môt phiên ban cua ̀ ̀ ̣ ̣ ̀ ̣ ̉ ̉ ̣ Microsoft Windows®, Macintosh, hoăc Linux) . Đó là tât ca. Bây giơ ban săn sang để băt đâu suy nghĩ về loai tương lưa ban muôn ́ ̉ ̣ ̃ ̀ ́ ̀ ̣ ̣ ́ sư dung. Có môt vai lưa chon, môi loai có nhưng ưu và khuyêt điêm riêng. ̣ ̣ ̀ ̣ ̃ ̣ ́ ̉ Tương Lưa Kêt Nôi Internet (Internet Connection Firewall) (chỉ có ơ Windows ́ ́ XP, Windows 2003 SP1)
  2. Tương Lưa Kêt Nôi Internet (ICF) đươc cai săn trong Windows XP. Nó có săn như ́ ́ ̀ ̃ ̃ môt goi đôc lâp, nó không có trong cac phiên ban Windows không phai là XP cung ̣ ́ ̣ ̣ ́ ̉ ̉ ̃ như cac hệ điêu hanh khac (ví du, Macintosh cua Apple hoăc Linux). ́ ̀ ̀ ́ ̣ ̉ ̣ ICF: Ưu điêm ̉ ́ ̉ ICF: Khuyêt điêm Nó là môt goi phân mêm đươc cai săn ̣ ́ ̀ ̀ ̀ ̃ Ban có thể sư dung nó cung vơi nhiêu ̣ ̣ ̀ ̀ trong Windows XP ́ ́ may tinh ̣ ̀ ̉ ̀ ̣ ̀ ̀ Ban không cân phai cai đăt phân mêm Chỉ có săn cho Windows XP ̃ Cac tương lưa phân mêm ́ ̀ ̀ Cac tương lưa phân mêm lam viêc tôt vơi Windows 98, Windows ME và Windows ́ ̀ ̀ ̀ ̣ ́ 2000. Chung là môt lưa chon tôt cho cac may tinh đơn le. Cac công ty phân mêm ́ ̣ ̣ ́ ́ ́ ́ ̉ ́ ̀ ̀ khac lam cac tương lưa nay. Chung không cân thiêt cho Windows XP bơi vì XP đã ́ ̀ ́ ̀ ́ ̀ ́ có môt tương lưa cai săn. ̣ ̀ ̃ Tương lưa phân mêm: Ưu điêm ̀ ̀ ̉ Tương lưa phân mêm: Khuyêt điêm ̀ ̀ ́ ̉ Không yêu câu phân cưng bổ sung ̀ ̀ Chi phí thêm: hâu hêt cac tương lưa phân ̀ ́ ́ ̀ mêm tôn chi phí ̀ ́ ̀ ̣ ́ ́ Không yêu câu chay thêm dây may tinh Viêc cai đăt và và đăt câu hinh có thể cân ̣ ̀ ̣ ̣ ́ ̀ ̀ để băt đâu ́ ̀ Môt lưa chon tôt cho cac may tinh đơn ̣ ̣ ́ ́ ́ ́ ̀ ̣ ̉ ̃ ́ ́ Cân môt ban sao riêng cho môi may tinh lẻ Bộ đinh tuyên phân cưng ̣ ́ ̀ Bộ đinh tuyên phân cưng là môt lưa chon tôt cho mang gia đinh kêt nôi vơi Internet. ̣ ́ ̀ ̣ ̣ ́ ̣ ̀ ́ ́ Bộ đinh tuyên phân cưng: Ưu điêm ̣ ́ ̀ ̉ Bộ đinh tuyên phân cưng: Khuyêt điêm ̣ ́ ̀ ́ ̉ Bộ đinh tuyên phân cưng thương có it ̣ ́ ̀ ́ Đoi hoi phai chay dây, điêu nay có thể lam ̀ ̉ ̉ ̣ ̀ ̀ ̀ nhât bôn công mang để kêt nôi cac may ́ ́ ̉ ̣ ́ ́ ́ ́ bưa bôn khu vưc ban giây cua ban ̣ ̀ ́ ̉ ̣ tinh khac vơi nhau. ́ ́ Bộ đinh tuyên phân cưng cung câp sư ̣ ́ ̀ ́ bao vệ băng tương lưa cho nhiêu may ̉ ̀ ̀ ́
  3. ́ tinh Bộ đinh tuyên không dây ̣ ́ Nêu ban có hoăc dư đinh sư dung môt mang không dây, ban sẽ cân môt bộ đinh ́ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̀ ̣ ̣ tuyên không dây. Chỉ có môt vai bộ đinh tuyên không dây đươc găn kem tương lưa ́ ̣ ̀ ̣ ́ ́ ̀ cai săn, do vây ban có thể cân mua môt tương lưa riêng. ̀ ̃ ̣ ̣ ̀ ̣ Bộ đinh tuyên không dây: Ưu điêm ̣ ́ ̉ Bộ đinh tuyên không dây: Khuyêt điêm ̣ ́ ́ ̉ Bộ đinh tuyên không dây cho phep ban ̣ ́ ́ ̣ Cac thiêt bị không dây truyên thông tin sư ́ ́ ̀ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ kêt nôi cac may tinh, cac may tinh xach ́ dung cac tin hiêu rađiô mà cac tin hiêu nay ̣ ́ ́ ̣ ́ ́ ̣ ̀ tay, cac thiêt bị trơ giup cá nhân và cac ́ ́ ́ ́ có thể bị chăn bơi môt ngươi nao nó bên ̣ ̣ ̀ may in mà không cân sư dung dây ́ ̀ ̣ ngoai nhà ban (vơi môt thiêt bị thich hơp) ̀ ̣ ̣ ́ ́ Bộ đinh tuyên không dây rât tuyêt vơi ̣ ́ ́ ̣ Sư dung môt bộ đinh tuyên không dây đoi ̣ ̣ ̣ ́ ̀ để kêt nôi cac may tinh xach tay vơi ́ ́ ́ ́ ́ ́ hoi ban phai có môt môt bộ điêu phôi ̉ ̣ ̉ ̣ ̣ ̀ ́ Internet và mang ̣ không dây trong bât kỳ may tinh nao kêt ́ ́ ́ ̀ ́ nôi vơi no. Do đo, ban có thể phai trả ́ ́ ́ ̣ ̉ thêm chi phí cho thiêt bị bổ sung ́ Không phai tât cả cac bộ đinh tuyên không ̉ ́ ́ ̣ ́ dây đêu có săn môt tương lưa, do vây ban ̀ ̃ ̣ ̣ ̣ có thể phai mua riêng môt tương lưa ̉ ̣ Bươc tiêp theo: Băt đâu sư dung môt tương lưa hôm nay ́ ́ ̀ ̣ ̣ Kêt nôi vơi Internet có thể tao ra nhưng nguy hiêm cho ngươi sư dung không biêt. ́ ́ ̣ ̉ ̣ ́ Sư dung môt tương lưa có thể giup lam giam nguy cơ cho ban. Cai đăt môt tương ̣ ̣ ́ ̀ ̉ ̣ ̀ ̣ ̣ lưa chỉ là bươc đâu tiên tiên tơi viêc lươt trưc tuyên an toan hơn. Ban có thể tiêp tuc ̀ ́ ̣ ́ ̀ ̣ ́ ̣ tăng cương bao mât may tinh cua ban băng cach thương xuyên câp nhât phân mêm ̉ ̣ ́ ́ ̉ ̣ ̀ ́ ̣ ̣ ̀ ̀ cua ban và duy trì đăng ký phân mêm diêt virus hiên hanh. ̉ ̣ ̀ ̀ ̣ ̣ ̀ Tường lửa ­ Bât Internet Connection Firewall (Tương Lưa Kêt Nôi  ̣ ̀ ̉ ́ ́ Internet) ­ Phần II - 17/5/2005 14h:24 Ban có thể đã tưng nghe tư "tương lưa" đươc sư dung trên cac ban tin, ơ nơi ̣ ̣ ́ ̉ lam viêc, hoăc thâm chí trong nhà ban. Nhưng ban có biêt nó là gì không? ̀ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ́ Nhiêm vụ cua môt tương lưa là tăng bao mât cua may tinh ban. ̣ ̉ ̣ ̉ ̣ ̉ ́ ́ ̣
  4. Cả Microsoft Windows® XP Professional và Windows XP Home Edition, Windows 2003 SP1 có cai săn môt tương lưa goi là Internet Connection Firewall (ICF). ICF is ̀ ̃ ̣ ̣ môt tương lưa phân mêm, có nghia là nó đươc cai đăt trong may tinh. ̣ ̀ ̀ ̃ ̀ ̣ ́ ́ Đoc tiêp để biêt cach bât ICF. Nhơ răng, ICF chỉ có săn trong Windows XP Home và ̣ ́ ́ ́ ̣ ̀ ̃ Windows XP Professional. ́ ̣ Cach bât Internet Connection Firewall Nêu ban có cai Windows XP trên may tinh cua ban, ban chỉ cân bât ICF để sư dung ́ ̣ ̀ ́ ́ ̉ ̣ ̣ ̀ ̣ ̣ Internet Connection Firewall. Đây là cach: ́ 1. Nhân vao nut Start và sau đó nhân Control Panel. ́ ̀ ́ ́ 2. Nhân vao Network and Internet Connections, sau đó nhân Network ́ ̀ ́ Connections. 3. Nhân chuôt phai vao kêt nôi mà ban muôn bao vệ băng Internet Connection ́ ̣ ̉ ̀ ́ ́ ̣ ́ ̉ ̀ Firewall sau đó nhân Properties. ́ 4. Man hinh Properties sẽ mơ. Nhân vao Advanced Tab. ̀ ̀ ́ ̀ 5. Trong Internet Connection Sharing, chon Protect my computer and ̣ network by limiting or preventing access to this computer from the Internet. 6. Nhân OK để kêt thuc. ́ ́ ́ Tăng cương bao mât trưc tuyên cua ban ̉ ̣ ́ ̉ ̣ Bât ICF sẽ tăng viêc bao vệ bao mât may tinh cua ban chông lai nhưng môi nguy hai ̣ ̣ ̉ ̉ ̣ ́ ́ ̉ ̣ ́ ̣ ́ ̣ trưc tuyên. Ban có thể tiêp tuc tăng cương bao mât may tinh cua ban băng cach ́ ̣ ́ ̣ ̉ ̣ ́ ́ ̉ ̣ ̀ ́ thương xuyên câp nhât phân mêm cua ban và duy trì đăng ký phân mêm diêt virus ̣ ̣ ̀ ̀ ̉ ̣ ̀ ̀ ̣ ̣ ̀ hiên hanh. Chon môt tương lưa phân mêm ̣ ̣ ̀ ̀ Cac hacker thương xuyên cố găng tân công cac may tinh đươc kêt nôi vao Internet. ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ̀ Cac tương lưa đươc thiêt kế để "giâu" may tinh cua ban khi nó trưc tuyên, do vây ́ ́ ́ ́ ́ ̉ ̣ ́ ̣ giup bao vệ may tinh (và quyên riêng tư cua ban). ́ ̉ ́ ́ ̀ ̉ ̣ Môt tương lưa cung có thể dò lưu lương thông tin và phân tich xem thông tin đi đâu ̣ ̃ ́ và và đên tư đâu. Nêu môt vị trí bị nghi ngơ thì có thể chăn lưu lương thông tin đên ́ ́ ̣ ̣ ́ và đi tư đo. Khi môt vị trí bị chăn, tương lưa cua ban thâm chí có thể tao môt têp ́ ̣ ̣ ̉ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ nhât ký để ghi nhưng đia chỉ và tên cua cac trang web có ý đinh xâm nhâp vao may ̣ ̣ ̉ ́ ̣ ̣ ̀ ́ ́ ̉ tinh cua ban. ̣ Tương lưa phân mêm và cac tinh năng bổ sung cân xem xet ̀ ̀ ́ ́ ̀ ́ Khi ban mua môt tương lưa phân mêm ban cung có thể cân phân mêm có cac tinh ̣ ̣ ̀ ̀ ̣ ̃ ̀ ̀ ̀ ́ ́ năng bổ sung. Đây là môt số tinh năng cân cân nhăc khi ban đi mua hang. Lưu ý răng ̣ ́ ̀ ́ ̣ ̀ ̀ môt số tinh năng liêt kê dươi đây có thể là phân mêm "khuyên mãi" đươc cung câp ̣ ́ ̣ ̀ ̀ ́ ́ cung vơi tương lưa. Chung không nhât thiêt đươc găn săn trong chinh phân mêm. ̀ ́ ́ ́ ́ ̃ ́ ̀ ̀ • Phân mêm diêt virus. Hiên nay virus có măt ơ khăp moi nơi và viêc có môt ̀ ̀ ̣ ̣ ̣ ́ ̣ ̣ ̣ phân mêm diêt virus có ý nghia quan trong sông con. Nhiêu nhà san xuât ̀ ̀ ̣ ̃ ̣ ́ ̀ ̀ ̉ ́
  5. tương lưa con cung câp cả phân mêm diêt virus. Môt số thâm chí con cung ̀ ́ ̀ ̀ ̣ ̣ ̣ ̀ câp nhiêu goi đăc biêt (hoăc giam gia) khi ban mua cả hai. ́ ̀ ́ ̣ ̣ ̣ ̉ ́ ̣ • ́ ̉ ́ ̉ ̣ ́ ́ ́ ̣ ̣ ̉ Cac kiêm soat cua cha me. Muôn giam sat viêc truy câp Internet cua con cai? ́ Kiêm soat cua cha mẹ cho phep chăn truy câp Internet dưa trên cac chỉ đinh ̉ ́ ̉ ́ ̣ ̣ ́ ̣ ̉ ̣ cua ban. • Phâm mêm ngăn chăn cưa sổ bât lên (pop-up). Môt phân phiên hà cua ̀ ̀ ̣ ̣ ̣ ̀ ̀ ̉ Internet là số lương cac quang cao có vẻ như là vô han. Có cac quang cao ́ ̉ ́ ̣ ́ ̉ ́ ̉ ̉ ́ ̃ ̣ ́ ́ ̉ banner (anh quang cao tinh/đông trên cac trang web), cac quang cao pop-up ́ và cả cac quang cao pop-under (cưa sổ bât xuông). Môt phân mêm ngăn chăn ́ ̉ ́ ̣ ́ ̣ ̀ ̀ ̣ quang cao tôt có thể giam đang kể số pop-up không mong muôn. ̉ ́ ́ ̉ ́ ́ • Chương trinh chông gian điêp. Ban có thể chưa nghe noi về nó trươc đây, ̀ ́ ́ ̣ ̣ ́ nhưng phân mêm gian điêp là phân mêm băt đâu phat sinh nguy hiêm trên ̀ ̀ ́ ̣ ̀ ̀ ́ ̀ ́ ̉ Internet. Môt chương trinh gian điêp tư nhung vao may tinh cua ban và gưi ̣ ̀ ́ ̣ ́ ̀ ́ ́ ̉ ̣ thông tin cá nhân trơ lai nơi nó xuât phat. Nó có thể chỉ đơn gian là nhưng ̣ ́ ́ ̉ trang web mà ban ghé thăm, hoăc xao quyêt hơn—như là cac ban ghi về giao ̣ ̣ ̉ ̣ ́ ̉ dich ngân hang cua ban. Môt goi phân mêm chông gian điêp tôt sẽ chân đoan ̣ ̀ ̉ ̣ ̣ ́ ̀ ̀ ́ ́ ̣ ́ ̉ ́ và gơ bỏ phân mêm gian điêp tư may tinh cua ban. ̀ ̀ ́ ̣ ́ ́ ̉ ̣ Cac bươc tiêp theo là tăng cương bao mât cua may tinh cua ban ́ ́ ̉ ̣ ̉ ́ ́ ̉ ̣ Cai đăt môt tương lưa chỉ là bươc đâu tiên tiên tơi lam viêc trưc tuyên an toan hơn. ̀ ̣ ̣ ̀ ́ ̀ ̣ ́ ̀ Ban có thể tiêp tuc tăng cương bao mât cua may tinh cua ban băng cach câp nhât ̣ ́ ̣ ̉ ̣ ̉ ́ ́ ̉ ̣ ̀ ́ ̣ ̣ phân mêm cua ban và duy trì môt đăng ký phân mêm diêt virus hiên hanh. ̀ ̀ ̉ ̣ ̣ ̀ ̀ ̣ ̣ ̀ Cac Nhà San Xuât Tương lưa phân mêm ́ ̉ ́ ̀ ̀ • BlackICE PC Protection • E­trust cua Computer Associates ̉ • F­secure • McAfee Security • Symantec • Tiny Software • ZoneAlarm
Đồng bộ tài khoản