TUYỂN MỘ VÀ TUYỂN CHỌN NHÂN LỰC

Chia sẻ: saobang_71089

Quá trình tuyển mộ là quá trình thu hút những người xin việc có trình độ từ lực lượng lao động xã hội và lực lượng lao động bên trong tổ chức. Quá trình tuyển mộ sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả của quá trình tuyển chọn. Công tác tuyển mộ có ảnh hưởng lớn đến chất lượng nguồn nhân lực trong tổ chức. Ảnh hưởng tới các chức năng khác của quản trị nguồn nhân lực....

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: TUYỂN MỘ VÀ TUYỂN CHỌN NHÂN LỰC

TUYỂN MỘ VÀ TUYỂN
CHỌN NHÂN LỰC
NỘI DUNG CHÍNH
I. QUÁ TRÌNH TUYỂN MỘ
1) Khái niệm, tầm quan trọng của tuyển mộ nhân lực .
a) khái niệm.
b) Tầm quan trọng.
2) Đối tượng và phương pháp tuyển mộ nhân lực .
a) Bên trong tổ chức
b) Bên ngoài tổ chức
3) Quá trình tuyển mộ
a) Xây dựng chiến lược tuyển mộ
b) Tìm kiếm đối tượng xin việc
c) Dánh giá tuyển mộ
d) Các giải pháp cho tuyển mộ
I. QUÁ TRÌNH TUYỂN CHỌN
1) Khái niệm và tầm quan trọng của tuyển chọn nhân
lực
a) Khái niệm
b) Tầm quan trọng
2) Quá trình tuyển chọn(gồm có 9 bước)
3) Một số điểm cân lưu ý khi thực hiện công tác
tuyển chọn trong tổ chức
Qúa trình tuyển mộ
Khái niệm: là quá trình thu hút những người xin
việc có trình độ từ lực lượng lao động xã hội
và lực lượng lao động bên trong tổ chức
Tầm quan trọng

• Quá trình tuyển mộ sẽ ảnh hưởng rất lớn đến
hiệu quả của quá trình tuyển chọn

• Công tác tuyển mộ có ảnh hưởng lớn đến chất
lượng nguồn nhân lực trong tổ chức

• Ảnh hưởng tới các chức năng khác của quản
trị nguồn nhân lực
ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG
TUYỂN MỘ
ĐỐI TƯỢNG

• BÊN TRONG TỔ CHỨC

• BÊN NGOÀI TỔ CHỨC
PHƯƠNG PHÁP BÊN TRONG TỔ CHỨC

 Phương pháp thu hút thông qua bản thông báo
tuyển mộ

 Phương pháp thu hút thông qua sự giới thiệu
của cán bộ, công nhân viên trong tổ chức

 Phương pháp thu hút căn cứ vào các thông tin
trong
PHƯƠNG PHÁP BÊN NGOÀI TỔ CHỨC

 Phương pháp thu hút thông qua sự giới thiệu
của cán bộ công chức trong tổ chức
 Phương pháp thu hút nguồn tuyển mộ qua
quảng cáo trên các phương tiện truyền thông
 Phương pháp thu hút các ứng viên thông qua
các trung tâm môi giới và giới thiệu việc làm
 Phương pháp thu hút các ứng viên thông qua
các hội chợ việc làm
 Phương pháp thu hút các ứng viên thông qua
việc cử cán bộ của phòng nhân sự tới tuyển
mộ trực tiếp tại các trường đại học, cao
đẳng, dạy nghề.
QUÁ TRÌNH TUYỂN MỘ
1. Xây dựng chiến lược tuyển mộ (có các
bước cơ bản sau)

 Lập kế hoạch tuyển mộ:chúng ta phải xác
định các tỷ lệ sàng lọc chính xác và hợp
lý,căn cư váo các yếu tố sau:
– Căn cứ vào thị trường lao động
– Căn cứ tâm lý chọn nghề của tập thể người lao
động
– Căn cứ vào mức độ phức tạp của công việc
– Kinh nghiệm của tổ chức trong công tác tuyển mộ
– Căn cứ vào chất lượng của nguồn lao động
Xác định nguồn và phương pháp tuyển
mộ
 Nguồn nhân lực bên trong tổ chức, bao gồm
những người đang làm việc cho tổ chức đó
Ưu điểm:
 Lòng trung thành với tổ chức
 tiết kiệm được thời gian làm quen với công việc
 Hạn chế các quyết định sai
 Chi phí thấp
Nhược điểm
 Dể gây mâu thuẫn nội bộ
 không thay đổi được chất lượng lao động.
 Đối với nguồn tuyển mộ từ bên ngoài tổ chức bao gồm:
sinh viên,người chưa có việc làm,người đang làm việc trong
các tổ chức khác.
Ưu điểm:

 Có trình độ

 Nhận thức tốt về trách nhiệm công việc
Nhược điểm

 Mất thời gian để làm quen với công việc

 Tâm lý làm việc không ổn định khi gặp khó khăn

 Chưa có kinh nghiệm trong công việc
Xác định nơi tuyển mộ và thời gian tuyển mộ

Nơi tuyển mộ

Thị trương lao động tạp trung


Các trường đại học, cao đẳng, trung học, dạy nghề.


Các trung tâm công nghiệp và dịch vụ, và khu chế
xuất

Thơi gian tuyển mộ:tùy thuộc vào kế hoạch và
1) TÌM KIẾM ĐỐI TƯỢNG XIN VIỆC(có các
biện pháp sau)
 Tạo hình ảnh tốt về công ty đối với người lao động


 Đưa ra các biệm pháp kích thích hấp dẩn


 Thông qua các phương tiện thông tin


 Các chế độ hấp dẫn đối với người lao động
1) ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH TUYỂN MỘ
 Tỷ lệ sàng lọc có hợp lý không
 Đánh giá hiệu quả của các quảng cáo tuyển
mộ đánh giá hiệu quả của tuyển mộ với mục
tiêu của tổ chức
 Sự đảm bảo công bằng của tất cả các cơ hội
xin việc.
 Các thông tin thu thập được, đã đảm bảo đủ
mức tin cậy cho việc xét tuyển chưa
 Các tiêu chuẩn dùng để loại bỏ những người
xin việc đã hợp lý chưa, đã bao quát hết được
các trường hợp phải loại bỏ chưa.
 Chi phí tài chính cho quá trình tuyển mộ
1) CÁC GIẢI PHÁP THAY CHO TUYỂN
MỘ
 Hợp đồng thầu lại


 Làm thêm giờ


 Nhờ giúp tạm thời


 Thuê lao động từ công ty cho thuê
QUÁ TRÌNH TUYỂN CHỌN
khái niêm:là quá trình đánh giá các ứng
viên theo nhiều khía cạnh khác nhau dựa
vào các yêu cầu của công việc, để tìm
được những người phù hợp với các yêu
cầu đặt ra trong số những người đã thu
hút được trong quá trình tuyển mộ
Qúa trình tuyển chọn phai đáp ứng những yêu
cầu sau:

 Tuyển chọn phải xuất phát từ kế hoạch sản
xuất kinh doanh và kế hoạch nguồn nhân lực

 Tuyển chọn được những người có trình độ
chuyên môn cần thiết cho công việc để đạt tới
năng suất lao động cao, hiệu suất công tác tốt

 Tuyển được những người có kỷ luật, trung
thực, gắn bó với công việc với tổ chức.
Tầm quan trọng

 Giúp cho các nhà Quản trị nhân lực đưa ra các
quyết định tuyển dụng một cách đúng đắn
nhất.

 Có ý nghĩa rất quan trọng đối với chiến lược
kinh doanh và đối với các tổ chức

 Giup cho tổ chức giãm được chi phí do phải
tuyển mộ lai và đào tạo lại
Quá trình tuyển chọn (gốm có 9 bước sau)
Bước 1:TIẾP ĐÓN BAN ĐẦU VÀ PHONG VẤN
HỒ SƠ

Bước này nhằm mục đích xác lập mối quan hệ
giữa người xin việc và người sử dụng lao động
BƯỚC 2:SÀN LỌC QUA ĐƠN XIN VIỆC

 Đơn xin việc thường được các tổ chức thiết kế theo
mẫu

 Các mẫu đơn xin việc được thiết kế một cách khoa
học và hợp lý

 Người xin việc có trách nhiệm điền vào đơn xin việc
theo yêu cầu mà các nhà sử dụng lao động đề ra.

 Nội dung các thông tin cần thu thập phải đảm bảo
được tính toàn diện, tính chính xác và làm sao cho
người xin việc trả lời được đúng các yêu cầu đề ra.
BƯỚC 3:CÁC TRẮC NGHIỆM NHÂN SƯ
TRONG TUYỂN CHỌN (tuy thuộc vào đối
tượng tình huống mà các nhà tuyển dụng áp
dụng các loai trắc nghiệm)

 Trắc nghiệm thành tích

 Trắc nghiệm về năng khiếu và khả năng

 Trắc nghiệm về tính cách và sở thích

 Trắc nghiệm về tính trung thực

 Trắc nghiệm y học
Bước 4:PHỎNG VẤN TUYỂN CHỌN

Là quá trình giao tiếp bằng lời việc giữa
những người tuyển chọn và người xin việc

 mục tiêu
 Để thu thập các thông tin về người xin việc


 Đề cao công ty


 Cấp các thông tin về tổ chức cho người xin việc


 Thiết lập quan hệ bạn bè, tăng cường khả năng giao tiếp
 CÁC LOẠI PHỎNG VẤN

 Phỏng vấn theo mẫu

 Phỏng vấn theo tình huống

 Phỏng vấn theo mục tiêu

 Phỏng vấn không có hướng dẫn

 Phỏng vấn căng thẳng

 Phỏng vấn theo nhóm

 Phỏng vấn hội đồng
BƯỚC 5: KHÁM SỨC KHỎE VÀ ĐÁNH GIÁ
THỂ
LỰC CÁC ƯNG VIÊN
BƯỚC 6:PHỎNG VẤN BỞI NGƯỜI LẢNH
ĐẠO TRỰC TIẾP

Nó giúp ta khắc phục được sự không đồng
nhất giữa bộ phận tuyển chọn và nơi sử dụng
lao động.
BƯỚC 7:THẨM TRA CÁC THÔNG TIN THU
ĐƯỢC TRONG QUÁ TRÌNH TUYỂN CHỌN

Để xác định độ tin cậy của các thông tin thu
được qua các bước tuyển chọn ta phải thực
hiện bước thẩm tra lại xem mức độ chính xác
của các thông tin
Bước 8:tham quan công việc

Để tạo điều kiện cho những người xin việc
đưa ra những quyết định cuối cùng về việc làm
thì tổ chức có thể cho những ứng viên tham
quan hoặc nghe giải thích đầy đủ về các công
việc mà sau khi được tuyển dụng họ sẽ phải
làm
BƯỚC 9:RA QUYẾT ĐỊNH TUYỂN CHỌN

Sau khi đã thực hiện đầy đủ các bước trên
đây và các thông tin tuyển dụng đã đảm bảo
theo đúng yêu cầu tuyển chọn đề ra thì hội
đồng tuyển chọn sẽ ra quyết định tuyển dụng
đối với người xin việc
Cơ sở của việc ra quyết định này là dựa vào
phương pháp đánh giá chủ quan theo thủ tục
loại trừ dần và theo kết quả đánh giá của
phỏng vấn và trắc nghiệm
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản