Tuyển tập 165 bài tập vật lý hay và khó

Chia sẻ: lascas

Tuyển tập một số bài tập vật lý nâng cao giúp các bạn học sinh củng cố kiến thức cơ bản và nâng cao kiến thức để ôn thi tốt hơn

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Tuyển tập 165 bài tập vật lý hay và khó

BIÊN SO N: H HOÀNG VI T


Tuy n t p 165 câu tr c nghi m hay và khó
1 Trên m t s i dây đàn dài 120 cm có sóng d ng. Các đi m có biên đ dao đ ng 3.5mm n m
cách nhau đo n 15cm. Tìm biên đ c c đ i. Dao đ ng này tương ng v i h a âm nào?
A. B c 4 B. B c 3 C. B c 1 D. B c 2


Hư ng D n
Biên đ 3,5mm chính là biên đ b ng (biên đ c c đ i):
λ L
=⇒ = 15cm =⇒ λ = 30 =⇒ = 8 =⇒ H a âm b c 8.
λ
2
2
Biên đ 3,5mm không ph i là biên đ c c đ i =⇒ kho ng cách t đi m đó đ n nút là:
λ
d = 7, 5cm =⇒ = 30 =⇒ λ = 60
2
Phương trình biên đ : √
2π d 72 L
) =⇒ Ab ng = =⇒ = 4 =⇒ H a âm b c 4
3, 5 = Ab ng .sin(
λ
λ 2
2√ √
2 L n Lư t đ t các đi n áp xoay chi u u1 = U 2(cos(100π t + ϕ1 )), u2 = U 2(cos(120π t +

ϕ2 )); u1 = U 2(cos(110π t + ϕ3 )) vào hai đ u đo n m ch g m đi n tr thu n R, cu n c m thu n
có đ t c m L và t đi n C m c n i ti p thì cư ng đ dòng đi n trong m ch có bi u thúc tương
√ √ √ −2π

ng là i1 = I 2(cos(100π t)); I2 = I 2(cos(120π t + )); i3 = I 2(cos(110π t + )). So
3 3
sánh I và I’ ta có:

A. I = I B. I < I C.I > I D. .I = I 2


Hư ng D n
1 1 1
2 trư ng h p đ u đ u có cùng U và I =⇒ L.ω1 − = L.ω2 − =⇒ LC = =⇒
C.ω1 C.ω2 ω1 .ω2

ωc ng hư ng = ω1 .ω2 = 109, 5.π
C 3 trư ng h p đ u có cùng đi n áp ch khác nhau t n s (tương đương ngu n có đi n áp không
đ i ch thay đ i t n s ) =⇒ ω1 < ω < ω3 < ω2 trong đó ω3 l ch g n v i ωc ng hư ng nh t =⇒ I’>I

3 Cho m ch đi n xoay chi u g m đo n AM n i ti p v i đo n MB.Đo n AM là h p kín ( X
20
ch a 2 trong 3 ph n t R,L,C); đo n m ch MB là t đi n có: C = µF.Đ t hi u đi n th xoay
Π
chi u f = 50 Hz vào hai đ u đo n m ch AB thì th y hi u đi n th gi a 2 trong 3 đi m b t kì
A,M,B đ u là120V.Tính công su t bên trong h p X?
A. PX = 24, 94 W B. PX = 12, 45 C.PX = 21, 49 D. PX = 25, 32


Hư ng D n
π
V gi n đ vecto ra ta th y tam giác ABM là tam giác đ u có BM vuông góc v i i =⇒ ϕAM = ±
6

120 3
PX = ui cos ϕAM = 120. . = 24, 94 W
ZC 2
4 Xét nguyên t Hidro tr ng thái cơ b n có r = ro = 5, 3.10−11 (m).Tính cư ng đ dòng đi n
do chuy n đ ng c a e trên qu đ o K gây ra:
A. 0.05mA B. 0.95mA C.1.05mA D. 1.55mA


http.//boxmath.vn/ TUY N T P CÁC BÀI T P V T LÝ BOXMATH 1
BIÊN SO N: H HOÀNG VI T


Hư ng D n
Phương trình II Niuton cho chuy n đ ng tròn, l c tĩnh đi n đóng vai trò l c hư ng tâm.
q2 q k
k. 2 = m.r0 .ω 2 ==> ω = .
r0 r0 m.r0
Cư ng đ dòng đi n.

q q.ω
I= =
T 2π


5 1 ngư i đ ng cách 1 cái loa kho ng 20cm, tru c loa, nghe đư c âm m c cư ng đ kho ng
60dB . Tính công su t phát âm c a loa. Cho r ng loa có d ng 1 hình nón có n a góc đ nh là
W
30o . Cho bi t cư ng đ chu n là 10−12 ( 2 )
m
A. 0, 0336 µ W B. 0, 2336 µ W C. 0, 3216 µ W D. 5, 421 µ W


Hư ng D n
L
W
Cư ng đ âm t i v trí ngư i đó đ ng: I = Io .10 10 = 10−6 2
m
G i R = 20m là kho ng cách t loa đ n ngư i đó =⇒ Di n tích ch m c u là: S = 2πRh
Vì 1 n a góc m c a ch m c u là 30o nên h = R(1 − cos30o ) =⇒ Công su t phát âm: P = IS =
2πIR2 (1 − cos30o ) = 0, 0336 µ W

6 Ngu n sóng O có t n s 10Hz, v = 0, 4m/s. Trên 1 phương truyên có 2 đi m, PQ cách
nhau15cm. Bi t biên đ là 1 cm. Khi P có ly đ c c đ i thì ly đ c a Q là m y?
A. x = 0 B. x = 1 C.x = 2 D. x = 3


Hư ng D n
2πdf 2π 0, 15.10 π
= 7, 5π = (2.3 + 1) =⇒ PQ vuông pha v i nhau ... khi P có li đ c c
∆ϕ = =
v 0, 4 2
đ i =⇒ Q có li đ x = 0

17λ
7 1 sóng cơ lan truy n trên m t đư ng th nh t M đ n N (M N = ) tai 1 th i đi m nào
4
đó t c đ dao đ ng c a đi m M là: 2πf A .Khi đó t c đ dao đ ng c a đi m N là: ?
A. vN = 0 B. vN = 1 C.vN = 2 D. vN = 3


Hư ng D n
17λ
=⇒ dao đ ng c a ph n t sóng t i M và N vuông pha nhau. (kho ng cách gi a hai
dM N =
4
đi m dao đ ng vuông pha b ng l ph n tư bư c sóng) =⇒ vM = 2πf A = vmax =⇒ vN = 0

8 M t sóng cơ h c có bư c sóng lamda, t n s f và có biên đ là A không đ i khi truy n đi

trong m t môi trư ng. Sóng truy n t đi m M đ n đi m N cách nhau . Vào m t th i đi m
3
nào đó t c đ dao đ ng c a M là 2πf A thì t c đ dao đ ng t i N là?
A. vN = A.πf B. vN = 2A.πf C.vN = 0 D. vN = 3A.πf


Hư ng D n

http.//boxmath.vn/ TUY N T P CÁC BÀI T P V T LÝ BOXMATH 2
BIÊN SO N: H HOÀNG VI T


Ta có phương trình sóng t i M :

u = Acos(2πf t)
M
vM = −A.2.πf.sin(2πf t)

⇐⇒ A.2.πf = −A.2.πf.sin(2πf t)
⇐⇒ sin(2πf t) = −1
−π
⇐⇒ 2πf t = + 2kπ
2
Phương trình sóng t i N : 
14π
uN = Acos(2πf t + )
3
vN = A.2.πf.sin(2πf t + 14π )
3
−π 2π
⇐⇒ vN = A.2.πf.sin( + + 4π )
2 3
π
⇐⇒ vN = A.2.πf.sin( )
6
=⇒ vN = A.πf

9 Trên m t nư c có 2 ngu n k t h p S1,S2 dao đ ng theo phương trình l n lư t
π
u1 = acos(50πt + )cm, u2 = acos(50πt)cm. v n t c truy n song 1m/s. hai đi m P, Q
2
thu c h vân giao thoa,v i P S 1 − P S 2 = 5cm, QS 1 − QS 2 = 7cm.H i P,Q n m trên đư ng c c
đ i hay c c ti u ?
A. P c c đ i, Q c c ti u B. P c c ti u, Q c c đ i
C. P, Q thu c c c ti u D. P,Q thu c c c đ i


Hư ng D n
Hai ngu n vuông pha có λ = vT = 4(cm)
1
V i P:S1 − P S2 = 5cm = (1 + )λ =⇒ c c đ i
4
3
V i Q:QS 1 − QS 2 = 7cm = (1 + )λ =⇒ c c ti u
4
10 T i hai đi m A và B trên m t nư c cách nhau 16 cm có hai ngu n phát sóng k t h p dao
π
đ ng theo phương trình u1 = a cos (30πt); u2 = a cos (30πt + ). T c đ truy n sóng trên m t
2
nư c 30 cm/s. G i E, F là hai đi m trên đo n AB sao cho AE = FB = 2 cm. Tìm s c c ti u
trên đo n EF.
A. 28 B. 12 C. 13 D. 21


 Hư ng D n
d − d = (∆ϕ − ∆ϕ). λ
1 2 M
2π =⇒ d1 − d2 = 2k + 0, 5
∆ϕ = (2k + 1)π
M

=⇒ −(16 − 4) ≤ 2k + 0, 5 ≤ (16 − 4) =⇒ 12
http.//boxmath.vn/ TUY N T P CÁC BÀI T P V T LÝ BOXMATH 3
BIÊN SO N: H HOÀNG VI T


11 T i m t nư c n m ngang, có hai ngu n k t h p A và B dao đ ng theo phương th ng đ ng
π π
v i phương trình l n lư t là uA = a1 .sin(40πt + ) cm, uB = a2 sin(40πt + )cm. Hai ngu n đó
6 2
tác đ ng lên m t nư c t i hai đi m A và B cách nhau 18cm. Bi t t c đ truy n sóng trên m t
nư c v = 120 cm/s. G i C và D là hai đi m thu c m t nư c sao cho ABCD là hình vuông. S
đi m dao đ ng v i biên đ c c ti u trên đo n CD là ?
A. 2 B. 12 C. 13 D. 21


 Hư ng D n
d1 − d2 = (∆ϕM − ∆ϕ). λ
=⇒ d1 − d2 = 6k + 2
∆ϕM = (2k + 1)π
∆ϕ = π − π


2 6
=⇒ AD − BD ≤ 6k + 2 ≤ AC − BC =⇒ −1, 5 ≤ k ≤ 0, 9 =⇒ 2

12 Hai ngu n k t h p A và B dao đ ng trên m t nư c theo các phương trình
π
u1 = 2cos(100πt + )cm; u2 = 2cos(100πt)cm . Khi đó trên m t nư c, t o ra m t h
2
th ng vân giao thoa. Quan sát cho th y, vân b c k đi qua đi m P có hi u s PA – PB = 5 cm
và vân b c (k + 1),cùng lo i v i vân k đi qua đi m P’ có hi u s P A − P B = 9cm. Tìm t c đ
truy n sóng trên m t nư c, các vân nói trên là vân c c đ i hay c c ti u?
A. v = 200cm/s B. v = 130cm/s C. v = 100cm/s D. v = 230cm/s


 Hư ng D n
9 = (k + 1)λ = kλ + λ
=⇒ λ = 4 =⇒ v = 200cm/s
kλ = 5

13 Trong thí nghi m giao thoa sóng trên m t nư c, hai ngu n AB cách nhau 14,5 cm dao
đ ng ngư c pha. Đi m M trên AB g n trung đi m I c a AB nh t, cách I là 0,5 cm luôn dao
đ ng c c đ i. S đi m dao đ ng c c đ i trên đư ng elíp thu c m t nư c nh n A, B làm tiêu
đi m là:
A. 18 đi m B. 30 đi m C. 28 đi m D. 14 đi m


Hư ng D n
V i 2 ngu n ngư c pha, thì t i I là c c ti u, mà M là đi m g n I nh t đ t c c đ i. V y kho ng
vân i = 2.0, 5 = 1cm
V trí c c đ i s là: x = (0, 5 + k ).i = 0, 5 + k
M t khác: 0 ≤ x ≤ 14, 5 =⇒ −0, 5 ≤ k ≤ 14 =⇒ có 14 giá tr k (vì k nguyên)
=⇒ 28 đi m c c đ i (c t n a trên elip 14 đi m, c t n a dư i 14 đi m).

14 Trên m t nư c n m ngang có hai ngu n sóng k t h p cùng pha A, B cách nhau 6,5 cm,
bư c sóng λ = 1cm. X t đi m M có MA = 7,5 cm, MB = 10 cm. S đi m dao đ ng v i biên đ
c c ti u trên đo n MB là:
A. 6 đi m B. 7 đi m C. 8 đi m D. 9 đi m


Hư ng D n


http.//boxmath.vn/ TUY N T P CÁC BÀI T P V T LÝ BOXMATH 4
BIÊN SO N: H HOÀNG VI T


G i N là 1 đi m b t kì thu c MB. V i 2 ngu n ngư c pha, N s là c c ti u n u: d − d = kλ
M t khác:−AB ≤ d − d ≤ |M A − M B | =⇒ −6, 5 ≤ kλ ≤ 2, 5 =⇒ −6, 5 ≤ k ≤ 2, 5 =⇒ có 8
giá tr k =⇒ Có 8 đi m c c ti u trên MB .

15 Trong giao thoa sóng trên m t nư c, hai ngu n A, B cách nhau 14,5 cm dao đ gn ngư c
pha. Đi m M trên AB g n trung đi m I c a AB nh t, cách I là 0,5 cm luôn dao đ ng c c đ i.
S đi m dao đ ng c c đ i trên đư ng elip thu c m t nư c nh n A, B làm tiêu đi m là?
A. 18 đi m B. 30 đi m C. 28 đi m D. 14 đi m


Hư ng D n
λ
Vì AB ngư c pha nên I dao d ng c c ti u, đi m dao đ ng c c đ i g n I nh t s cách I:
4
=⇒ λ = 21cm
Xét đi u ki n: −AB ≤ kλ ≤ AB =⇒ −7, 25 ≤ k ≤ 7, 25 =⇒ có 14 đư ng c c đ i =⇒ trên
elip Có 28 đi m dao đ ng c c đ i ( 1 đư ng c c đ i c t elip này t i 2 đi m)

16 Trên b m t ch t l ng có 2 ngu n phát sóng k t h p S1, S2 dđ cùng pha, S1S2 = 40 cm.
m
Bi t sóng do m i ngu n phát ra có t n s : f = 10hz, v = 2 ( ). Xét M n m trên đư ng th ng
s
vuông góc v i S1S2 t i S1. Đo n S1M có giá tr l n nh t là bao nhiêu đ t i M có dđ v i biên
đ c c đ i?
A. 30 B. 15 C. 20 D. 13


Hư ng D n
v
λ = = 20cm đi m M s n m trên đư ng c c đ i th nh t k t trung đi m AB: =⇒ M B =
f
M A + 20 =⇒ M B 2 = M A2 + 40M A + 400
L i có M B 2 = M A2 + AB 2 =⇒ 40M A + 400 = AB 2 =⇒ M A = 30cm

17 cho giao thoa 2 ngu n sóng k t h p đ ng pha S1 và S2 trên b m t ch t l ng bi t 2 đi m
dao đ ng c c đ i trên đo n th ng S1 và S1 cách nhau 1 cm . hai đi m M và N trên m t ch t
l ng M cách S1 8 cm ,cách S2 là 11cm .N cách S1 là 14cm ,S2 là 10cm s đi m dao đ ng c c đ i
trên MN
A. 18 đi m B. 4 đi m C. 28 đi m D. 14 đi m


Hư ng D n
2 đi m dao đ ng c c đ i trên S1S2 cách nhau 1cm =⇒ λ = 2cm
Xét b t phương trình sau: M S 1 − M S 2 k λ N S 1 − N S 2 =⇒ −3 4 =⇒ −1, 5
2k k 2
V y có 4 đi m c c đ i ng v i k = −1, 0, 1, 2

18 Chi u 1 b c x đi n t có bư c sóng 0, 25(µm)vào ca t t t bào quang đi n có công thoát
3, 559(eV ).Hi u đi n th gi a anot và catot là 1, 25V t o ra đi n trư ng đ u trong kho ng không
gian c a 2 c c.V n t c c a e quang đi n khi đ n anot là v thõa mãn:
A. 0m/s ≤ v ≤ 0, 97.106 m/s B. 0, 66.106 m/s ≤ v ≤ 0, 97.106 m/s
C. 0, 71.106 m/s ≤ v ≤ 0, 97.106 m/s D. 0m/s ≤ v ≤ 0, 71.106 m/s


Hư ng D n

http.//boxmath.vn/ TUY N T P CÁC BÀI T P V T LÝ BOXMATH 5
BIÊN SO N: H HOÀNG VI T


hc
= Ao + Wd1 =⇒ Wd1 = 2, 2556.10−19 (J )
Ta có:
λ
Trư ng h p các e b c ra v i v n t c c c đ i:
1
Áp d ng đ nh lí đ ng năng: mv2 2 − Wd1 = eUAK =⇒ v2 = 0.97.106 m/s
2
1
Đ i v i các e b c ra v i v n t c đ u b ng 0 và đ n Anot: 2 mv2 2 = eUAK =⇒ v2 = 0.66.106 m/s
6
V y 0, 66.106 ≤ v2 ≤ 0, 97.10

19 Cho dây AB c đ nh c th thay đ i l b ng ròng r c. f = 20 Hz, khi thay đ i l ta th y gi a
2 l n có sóng d ng liên ti p thì l l n lư t là 90 và 100cm. Tìm V?
A. v = 200cm/s B. v = 130cm/s C. v = 100cm/s D. v = 400cm/s


Hư ng D n
Gi a 2 l n có sóng d ng liên ti p (mà chi u dài dây l n th 2 l n hơn chi u dài dây l n th 1)
mà 2 đ u dây c đ nh nên khi có sóng d ng thì chi u dài dây luôn = s nguyên l n bó sóng .
Ta có : G i s bó sóng ( m i bó sóng có l = λ/2) là n thì s bó sóng c a l n th 2 khi dây có
90 100 λ
chi u dài là 100cm là n+1 . =⇒ =⇒ n = 9T đó gi i ra đư ncλ = 20cm =⇒
= =
n n+1 2
V = λ.f = 400cm/s

20 H t nhân 92, 234U phóng x alpha, ngay sau khi sinh ra h t a bay vào t trư ng
đ u có B = 0.5T , theo phương vuông góc v i các đư ng s c t , bi t kh i lư ng các h t
U = 233.9904T h = 229.9737, a = 4.0015.1u = 1.66.10− 27 = 931, 5M eV /C 2
A. 5, 27m B. 2, 37m C. 1, 27m D. 1, 07m


Hư ng D n
m.v 2
K1 + K2 = 14, 1588
13, 92.1, 6.10−13 .24, 0015.1, 66
=⇒ KHe = 13, 92M EV = => v =
2
229, 9737.K1 − 4, 0015.K2 = 0
6, 7.1014
4, 0015.1, 66.10−27 . 6, 7.1014
m.v 2 m.v
⇐⇒
Ta có: q.v.B = => r = = 1, 07m
2.1, 66.10−19 .0, 5
r q.B
21 M t s i dây căng gi a 2 đi m c đ nh cách nhau 75 cm.Ngư i ta t o song d ng trên dây.2
t n s g n nhau nh t cùng t o ra song d ng trên dây là 150 hz và 200 hz.T n s nh nh t t o
ra sóng d ng trên dây là?
A. fmin = 22Hz B. fmin = 50Hz C. fmin = 100Hz D. fmin = 25Hz


 Hư ng D n
kv kv (k=1) v
=⇒
f = = f min =


 2l 1, 5 1, 5


=⇒ fmin = 50Hz
 k v = 225
k = 3

1 1
=⇒

 k2 v = 300 k2 = 4

http.//boxmath.vn/ TUY N T P CÁC BÀI T P V T LÝ BOXMATH 6
BIÊN SO N: H HOÀNG VI T


22 Bài 1: M t con l c đơn dao đ ng nh t i nơi có gia t c tr ng trư ng 9, 8(m/s2 ) v i dây
dài 1(m) qu c u con l c có kh i lư ng 80(g).Cho con l c dao đ ng v i biên đ góc 0,15(rad)
trong môi trư ng có l c c n tác d ng thì nó ch dao đ ng 200(s) thì ng ng h n.Duy trì dao
đ ng b ng cách dùng m t h th ng lên dây cót sao cho nó ch y đư c trong 1 tu n l v i biên đ
góc 0,15(rad). Bi t 80% năng lư ng đư c dùng đ th ng l c ma sát do h th ng các bánh răng
cưa.công c n thi t đ lên dây cót là?
A. 133, 5J B. 266, 1J C. 103, 5J D. 117, 2J


Hư ng D n
Do trong dao đ ng đi u hòa chu kỳ dao đ ng c a v t là 1 h ng s , nên trong dao đ ng t t d n thì
l
đ i lư ng này cũng không đ i:T = 2π g = 2s
M t khác năng lư ng gi m trong 1 chu kỳ cũng không đ i. T đây ta có năng lư ng gi m trong 1s
b t kỳ là b ng nhau, và b ng:
2
W0 0, 5.m.g.lα0
= 8, 82.10−3 J
W1s = =
200 200
Công c n thi t đ lên dây cót g m công đ th ng l c n và công đ th ng l c ma sát bánh răng
Công đ th ng l c c n: W1t = W1s .7.24.60.60
Vì: 80% năng lư ng đư c dùng đ th ng l c ma sát do h th ng các bánh răng cưa, nên công c n
thi t đ lên dây cót là: W1t .5 = 133, 5J

23 M t đo n m ch không phân nhánh g m 1 đi n tr thu n R = 80Ω,m t cu n dây có đi n
tr thu n r = 20Ω ,đ t c m L=0,318 H và m t t đi n có đi n dung C = 15, 9µF ,có t n s f
thay đ i đư c.V i giá tr nào c a f thì đi n áp gi a 2 b n t đ t giá tr c c đ i:
A. 71Hz B. 71Hz C. 61Hz D. 55Hz


Hư ng D n
2LC − R2 C 2
ω2 = =⇒ f = 61(Hz )
2L2 C 2
24 Đ t vào 2 đ u dây thu n c m có đ t c m 0, 3/π (H) m t đi n áp xoay chi u.Bi t giá tr
√ √
t c th i c a đi n áp và cư ng đ dòng đi n t i th i đi m t1 là: 60 6(V )và 2(A), t i th i đi m
√ √
t2 là 60 2(V ) và 6(A). T n s c a dòng đi n là:
A. 60Hz B. 50Hz C. 100Hz D. 40Hz


Hư ng D n
π
Vì u, i l ch pha nhau 1 góc nên ta có h th c:
2
2 2
u1 − u2
Uo
= ZL =⇒ ZL = 60 =⇒ w = 200π =⇒ f = 100
=
i2 − i2
Io 2 1

25 Hai con l c gi ng nhau có cùng T = 0,2 s. bi t A2 = 3.A1. BAi t r ng lúc đ u 2 v t g p
nhau v trí cân b ng và chuy n đ ng ngư c chi u nhau.Kho ng th i gian gi a 2 l n v t n ng
g p nhau liên ti p là?
A. 0, 02s B. 0, 04s C. 0, 03s D. 0, 01s


Hư ng D n
Khi 2 v t dao đ ng v i cùng chu kỳ mà ban đ u l i g p nhau t i v trí cân b ng thì c sau


http.//boxmath.vn/ TUY N T P CÁC BÀI T P V T LÝ BOXMATH 7
BIÊN SO N: H HOÀNG VI T


T
= 0, 01s hai v t l i g p nhau t i v trí cân b ng, kho ng th i gian này không ph thu c vào t
2
l biên đ 2 v t (C n chú ý r ng 2 v t này có cùng v trí cân b ng)

26 Cho đo n m ch đi n xoay chi u g m 2 ph n t X và Y m c n i ti p. Khi đ t vào hai đ u
đo n m ch đi n áp xoay chi u có giá tr hi u d ng là U thì đi n áp hi u d ng gi a 2 đ u ph n

t X là 3U , gi a 2 đ u ph n t Y là 2U. hai ph n t X và Y tương ng là?
A. T đi n và đi n tr thu n B. Cu n dây thu n c m và đi n tr thu n
C. T đi n và cu n day thu n c m D. T đi n và cu n dây không thu n c m


Hư ng D n
Đáp án A, B lo i vì: N u m ch có R, C ho c R, L thì: U 2 = UX + UY =⇒ UX ; UY đi u này không
2 2

th a mãn

Đáp án C lo i vì: N u m ch ch có L, C thì: UX − UY |= (2 − 3)U đi u này không th a mãn
Đáp án D th a mãn (v hình s gi i thích đư c t l gi a các đ i lư ng hoàn toàn th a mãn

27 Cho dòng đi n g m R n i ti p L n i ti p C( v i t C có th thay đ i đư c), hai đ u t
C có m t vôn k đo tr s đi n áp đi qua t . Đi n áp hi u d ng 2 đ u m ch không đ i, t n
không đ i. Khi C = C 1 = 10(µF ) và
s c a dòng đi n, đi n tr và c m kháng c a c n dây
C = C 2 = 20(µF ) ngư i ta th y vôn k cho k t qu đo như nhau. Tìm C đ giá tr c a vôn k
đ t l n nh t. Bi t L thu n c m?


Hư ng D n
Khi thay đ i C nhưng P không đ i ch ng t =⇒ I không đ i =⇒ Z không đ i
ZC1 + ZC2
=⇒ ZL =
2
U U
Khi thay đ i C đ UC max thì ta có:UC = I.ZC = =√
y
R2 + ZL2
ZL
− 2 ZC + 1
2
ZC
1 ZL
=⇒ C
Như v y đ UC max thì y min, theo tính ch t tam th c b c 2 thì =2 2
ZC R + ZL
0, 3
28 Đ t vào 2 đ u dây thu n c m có đ t c m (H) m t đi n áp xoay chi u.Bi t giá tr t c
π √ √
th i c a đi n áp và cư ng đ dòng đi n t i th i đi m t1 là 60 6(V ) và 2(A), t i th i đi m t2
√ √
là 60 2(V ) và 6(A). T n s c a dòng đi n là:
A. 60Hz B. 50Hz C. 100Hz D. 40Hz


Hư ng D n
Do cu n dây ch ch a cu n thu n c m L nên ta th y lúc nào u và i cũng vuông pha v i nhau.Do v y
ta có: t i th i đi m t b t kỳ n u đi n áp t c th i là u và i thì:
u i
( )2 + ( )2 = 1
U0 I0
Thay s √ có: √
ta

 60 6 2 22
( ) +( ) =1

U0 I
√ √0
 60 2 2 62
( ) +( ) =1

U0 I0

http.//boxmath.vn/ TUY N T P CÁC BÀI T P V T LÝ BOXMATH 8
BIÊN SO N: H HOÀNG VI T


U0 = 120 2(V ) 60
U0

=⇒ =⇒ ZL = 2πf L = = 60 =⇒ f = = 100(Hz )
I0
2πL
I0 = 2 2(A)
29 M t con l c lò xo g m v t M và lò xo có đ c ng k dao đ ng đi u hòa trên m t ph ng
n m ngang, nh n v i biên đ là A1 . Đúng lúc v t M đang v trí biên thì m t v t m có kh i
lư ng b ng v i v t M chuy n đ ng theo phương ngang v i v n t c vo b ng v n t c c c đ i c a
M , đ n va ch m v i M.Bi t va ch m gi a 2 v t là hoàn toàn đàn h i xuyên tâm, sau va ch m
v t M ti p t c dao đ ng đi u hòa v i biên đ A2 .T s biên đ dao đ ng c a v t M trư c và sau
va ch m là : √

A1 A1 3
2
A. =2 B. =
A2 A2 2
A1 2 A1 1
C. = D. =
A2 3 A2 2

Hư ng D n
Lúc v t M biên thì M đang có 1 Wtmax = 0, 5.k.A2 và đúng lúc này v t m đ n và truy n cho
1

√ A1 2
2 2 2
M1 : Wdmax = W = 0, 5.k.A1 T đó: =⇒ Ws = k.A1 = 0, 5.k.( 2A2 ) =⇒ =
A2 2
30 M t con l c lò xo, v t có kh i lư ng m dao đ ng cư ng b c dư i tác d ng c a ngo i l c
bi n thiên đi u hòa v i t n s f .Khi f =f1 dao đ ng cư ng b c khi n đ nh có biên đ là A1 , khi
f =f2 (f1 0, 1 =⇒ V t đã d ng l i = 2, 5 =⇒ V t d ng l i v
∆A
1
Quãng đư ng v t đi đc: .K (x2 − x2 ) = F c.S V i x1 = 0, 1; x2 =
trí cách O 1 kho ng 0,02 (m) 1 2
2
0, 02 =⇒ s = 48(cm)

56 M t đo n m ch xoay chi u g m đi n tr R, cu n dây thu n c m L và m t h p X m c n i
ti p. H p X g m 2 trong 3 ph n t RX ; LX ; CX . Đ t vào hai đ u đo n m ch m t hi u đi n th

xoay chi u có chu kì dao đ ng Tnlúc đó ZL = 3R. Vào th i đi m nào đó th y URL đ t c c đ i,
T
thì hi u đi n th gi a hai đ u h p X là UX đ t c c đ i. H p X ch a nh ng
sau đó th i gian
12
ph n t nào?


Hư ng D n
√ √
= 3 = 3 =⇒ uRL nhanh pha hơn i 1 góc π/3
Có tanϕ u
RL
i
π
=⇒ Trong m ch X có tính c m kháng =⇒ X ph i có L
Có uRL nhanh pha hơn uX 1 góc
6
N u X có C =⇒ UX nhanh pha hơn uRL =⇒ lo i
V y X ch a LX , RX

57 N u t c đ quay c a roto tăng thêm 60 vòng trong m t phút thì t n s c a dòng đi n do
máy phát ra tăng t 50Hz đ n 60Hz và su t đi n đ ng hi u d ng do máy phát ra thay đ i 40V
so v i ban đ u. H i n u ti p t c tăng tôc đ c a roto thêm 60 vòng/phút n a thì su t đi n
đ ng hi u d ng khi đó do máy phát ra là bao nhiêu?


Hư ng D n
N u roto quay tăng 60 v/1ph = 1v/1s
f 6 1
= =n+ ⇒n=5
f 5 n
Do máy phát ra thay đ i 40V so v i ban đ u nên ta có:
40 2
N BScosA = =
w −w π
Ti p t c tăng tôc đ c a roto thêm 60 vòng/phút V y n = 7 =⇒ f = 70Hz ; w = 140π =⇒ =
2
140π. = 280
π
58 Trong thí nghi m I-Yâng v giao thoa ánh sáng cho kho ng cách gi a hai khe là 1mm t
hai khe đ n màn là 1m.Ta chi u vào hai khe đ ng th i hai b c x λ1 = 0, 5µm và λ2 .Trên b
r ng L = 3mm ngư i ta quan sát đư có t c 9 c c đ i c a c hai b c x trong đó có 3 c c đ i
trùng nhau hai trong s đó trùng nhau hai đ u λ2 b ng?http.//boxmath.vn/ TUY N T P CÁC BÀI T P V T LÝ BOXMATH 16
BIÊN SO N: H HOÀNG VI T


Hư ng D n
1
Có 9 CĐ + 3 CĐ trùng nhau ⇒ Trên L có t t c 12 CĐ
L L a.i2
2 +1 = 7 ⇒ s c c đ i h 2 là: 12 − 7 = 5 ⇒ 2 +1 = 5 ⇒ λ2 = = 0, 75µ
S CĐ h 1
2.i1 2.i2 D
2
9 c c đ i trong đó có 3 c c đ i vân trùng =⇒ 6 c c đ i không trùng =⇒ xét df rac12 vùng thì
có 3 c c đ i không trùng
Kho ng cách 2 c c đ i trùng nhau : i = df racL2 = 1, 5mm (GT nói 2 vân ngoài là vân trùng).
λ1 .D i
= 0, 5mm =⇒ k 1 =
Kho ng cân i1 c a vân λ1 là : i1 = = 3 vân 1 trùng biên là vân b c
a i1
3 (k1=3) =⇒ v n 2 trùng biên là vân b c 2.
ĐK vân trùng k 1.λ1 = k 2.λ2 =⇒ λ2 = 0, 75µm

59 M t cu n dây m c n i ti p v i t đi n có đi n dung thay đ i đc r i m c vào ngu n đi n
xoay chi u u = U0 cos(ωt) . Thây đ i C đ công su t t a nhi t tren cu n dây c c đ i thì khi đó
, đi n áp hi u d ng gi a 2 b n t là?


Hư ng D n
Khi thay đ i C đ Pcdmax thì x y ra c ng hư ng =⇒ ZL = ZC =⇒ UL = UC = 2U0 =⇒
U2
U0 3U0
Urmax = √ =⇒ Ucd = Ur + UL = 4U0 + 0 = √
2 2
2
2
2 2
60 M t con l c đơn g m m t s i dây nh .không dãn và m t v t nh có kh i lư ng m = 100g
dao đ ng đi u hoà m t nơi g = 10m/s2 v i biên đ góc b ng 0.05rad.Năng lư ng c a dao
đ ng đi u hoà b ng 5.10−4 J .Chi u dài c a dây treo b ng?


Hư ng D n
5.10−4
W
W = mgl(1 − cosα0 ) ⇒ l = = = 0, 4m = 40cm
mg (1 − cosα0 ) 0, 1.10.(1 − cos(0, 05))
61 Hai ngu n k t h p A và B cách nhau L = 21cm dao đ ng cùng pha v i t n s 100Hz.V n
t c truy n sóng b ng 4m/s.Bao A,B b ng m t vòng tròn (C) tâm O n m t i trung đi m AB,bán
kính l n hơn 10cm.Tính s vân l i (dao đ ng biên đ c c đ i) c t n a vòng tròn (C) n m v
m t phía AB?


Hư ng D n
v 400
λ= = = 4cm .2 ngu n dao đ ng cùng pha nên t i O dao đ ng v i biên đ c c đ i. Kho ng
f 100
λ
cách 2 c c đ i liên ti p là = 1cm > 0, 5cm K t h p v hình th y có 11 đi m tho mãn
4
62 Dao đ ng đi n t trong m ch LC là dao đ ng đi u hoà.Khi đi n áp gi a 2 đ u cu n
c m b ng 1, 2mV thì cư ng đ dòng trong m ch là 1, 8mA.Còn khi đi n áp gi a 2 đ u cu n
c m b ng 0,9mV thì cư ng đ dòng đi n trong m ch b ng 2, 4mA.Bi t đ t c m cu n dây
L = 5mH .Đi n dung c a t b ng?


Hư ng D n


http.//boxmath.vn/ TUY N T P CÁC BÀI T P V T LÝ BOXMATH 17
BIÊN SO N: H HOÀNG VI T


i1 2 − i2 2
0, 5Li1 2 + 0, 5Cu1 2 = 0, 5Li2 2 + 0, 5Cu2 2 =⇒ C = = 20µF
u2 2 − u1 2
63 M t con l c lò xo dao đ ng đi u hòa trên m t ph ng ngang v i chu kì T = 2π . Khi con l c
đ n v trí biên dương thì m t v t có kh i lư ng m chuy n đ ng cùng phương ngư c chi u đ n
va ch m đàn h i xuyên tâm v i con l c. T c đ chuy n đ ng c a m trư c và sau va ch m là
2(cm/s) và 1(cm/s). Gia t c c a con l c lúc đó là -2(cm/s2 ).
H i sau khi va ch m con l c đi đư c quãng đư ng bao nhiêu thì đ i chi u chuy n đ ng.
Hư ng D n
Va ch m đàn h i xuyên tâm nên đ ng lư ng và đ ng năng b o toàn, có:
mv = m1 v1 + mv =⇒ 2m = m1 v1 − m(v = 2; v = 1) =⇒ m1 v1 = 3m(1)
1 121
và mv 2 = mv1 + mv 2 =⇒ m1 v1 = 3m(2)2
2 2 2
T (1) và (2) có v1 = 1(cm/s)
L i có gia t c con l c t i biên dương a = −ω 2 A = −2(cm/s2 ) =⇒ A = 2(cm)(T = 2π =⇒ ω =
1)

v2
2+ 1 =
T i v trí x = A có v n t c v1 nên có A1 = x 5(cm)
ω2

V t đi đư c quãng đư ng S = A + A1 = 2 + 5(cm) (t i biên kia) thì đ i chi u chuy n đ ng

64 T i hai đi m A, B cùng pha cách nhau 20cm là 2 ngu n sóng trên m t nư c dao đ ng v i
t n s f = 15Hz và biên d b ng 5cm. V n t c truy n sóng m t nư c là v = 0, 3m/s. Biên đ
dao đ ng c a nư c t i các đi m M, N n m trên đư ng AB v i AM = 5cm, AN = 10cm là?
A. AM = 0, AN = 10 cm
B. AM = 0, AN = 5 cm
C. AM = AN = 10 cm
D. AM = AN = 5 cm


Hư ng D n
V i 2 ngu n cùng pha,
đi m dao đ ng v i biên đ c c đ i th a mãn: d1 − d2 = k.λ
đi m dao đ ng v i biên đ c c ti u th a mãn: d1 − d2 = (k + 0.5)λ
λ= v / f = 0.3 / 15 = 0.02 m = 2 cm
v i đi m M ta có hi u đư ng đi:d1 − d2 = 5 − (20 − 5) = −10 = −5.2 M dao đ ng v i biên đ c c
đ i =⇒ A(M) = 5 cm
v i đi m N ta có hi u đư ng đi: d1 − d2 = 10 − (20 − 10) = −0 = −0.2 N dao đ ng v i biên đ c c
đ i =⇒ A(N) = 5 cm
http.//boxmath.vn/ TUY N T P CÁC BÀI T P V T LÝ BOXMATH 18
BIÊN SO N: H HOÀNG VI T


65 T i hai đi m S1, S2 cách nhau 5cm trên m t nư c đ t hai ngu n k t h p phát sóng ngang
cùng t n s f = 50Hz và cùng pha. T c đ truy n sóng trong nư c là 25cm/s. Coi biên đ sóng
không đ i khi truy n đi. Hai đi m M, N n m trên m t nư c v i S 1M = 14, 75cm, S 2M = 12, 5cm
và S 1N = 11cm, S 2N = 14cm. K t lu n nào đúng:
A. M dao đ ng biên đ c c đ i, N c c ti u
B. M dao đ ng biên đ c c ti u, N c c đ i
C. M, N dao đ ng biên đ c c đ i
D. M, N dao đ ng v i biên đ c c ti u


Hư ng D n
v
λ = = 0.5cm
f
Hi u đư ng đi v i đi m M:d1 − d2 = 14, 75 − 12, 5 = 2, 25 = (4 + 0, 5).0, 5 =⇒
M dao d ng v i biên đ c c ti u
V i đi m N ta có hi u đư ng đi: d1 − d2 = 11 − 14 = −3 = −6.0, 5 =⇒
N dao d ng v i biên đ c c đ i

66 Cho 2 ngu n k t h p S1,S2 cùng pha cách nhau 20cm, λ = 2cm. Trung đi m c a S1S2 là
O. G i M là đi m n m trên đư ng trung tr c c a S1S2 và g n O nh t dao đ ng cùng pha v i
S1. Tìm OM?


Hư ng D n
20 π (d1 + d2 )
pha dao đ ng t i 1 đi m trong mi n giao thoa: ϕ −
O S1 =
2 λ
π (d1 + d2 )
= k 2π, d1 = d2 =⇒ d1 = 2k
đ cùng pha:
λ
d1 là kho ng cách t S1 đi n đi m thu c trung tr c c a S1S2 (khác O ) =⇒ d1 > OS1 =⇒ k > 5
vì là đi m g n nh t:k=6. OM là c nh góc vuông c a tam giác OMS1 vuông t i O =⇒ OM =


d2 − OS1 = 122 − 102 = 4 11 ≈ 6, 63cm
2
1


67 M t v t nh kh i lư ng m đ t trên m t t m ván n m ngang h s ma sát ngh gi a v t
và t m ván là 0,2. Cho t m ván dao đ ng đi u hoà theo phương ngang v i t n s 2hz . Đ v t
không b trư t trên t m ván trong quá trình dao đ ng thì biên đ dao đ ng c a t m ván ph i
tho mãn đi u ki n nào ?


Hư ng D n
Gia t c c c đ i c a v t m đ không b trư t là am ax = k.g = 0, 2.10 = 2m/s2 Đây cũng là gia
t c c c đ i c a t m ván trong quá trình dao đ ng:
2 2
=⇒ amax = 2 = w2 .Amax ⇒ Amax = 2 = = 0, 0125m = 1, 25cm
(4π )2
w
V y đi u ki n là A 1, 25cm
68 T m t máy phát đi n ngư i ta mu n chuy n t i nơi tiêu th m t công su t đi n là 196KW
v i hi u su t truy n t i là 98%. Bi t bi n tr c a đư ng dây d n là 40Ω, h s công su t b ng
1. C n ph i đưa lên đư ng dây t i t i nơi đ t máy phát đi n m t đi n áp b ng bao nhiêu?


Hư ng D n


http.//boxmath.vn/ TUY N T P CÁC BÀI T P V T LÝ BOXMATH 19
BIÊN SO N: H HOÀNG VI T


R.P
Công th c tính hiêu su t : H = (1 − ) = 0, 98 =⇒ U
U 2 .cos(ϕ)2
69 Trong quá trình truy n t i đi n năng đi xa, gi thi t công su t tiêu th nh n đư c không
đ i, đi n áp và dòng đi n luôn cùng pha. Ban đ u đ gi m đi n th trên đư ng dây b ng 15%
đi n áp nơi tiêu th . Đ gi m công su t hao phí trên đư ng dây đi 100 l n c n tăng đi n áp c a
ngu n đi n lên bao nhiêu???


Hư ng D n
U1 1, 115.P2
U1 = U2 + ∆.U = 1, 15U2 =⇒ U2 = =⇒ P2 = U2 .I =⇒ I =
1, 115 U1
(1, 115.P2 )2
Công su t hao phí do tõa nhi t lúc ban đ u :∆P = R. 2
U1
Đ gi m hao phí 100 =⇒ U1 tăng lên 10 l n

70 M t đi n tr m c vào ngu n đi n xoay chi u thì công su t c a đi n tr là P. H i khi m c
đi n tr n i ti p v i m t đi t lí tư ng r i m c vào ngu n đi n trên thì công su t to nhi t trên
đi n tr là bao nhiêu?


Hư ng D n
T P
=⇒ P =
khi m c diot thì dòng b ch n:
2 2
71 M t m ch dao đ ng LC lí tư ng có t n s dao đ ng riêng f0 = 90M Hz . M ch này n i v i
m t anten đ thu sóng đi n t . Gi s 2 sóng đi n t có cùng năng lư ng nhưng có các t n s
tương ng f1 = 92M Hz, f2 = 95M Hz truy n vào cùng anten. G i biên đ dao đ ng c a m ch
ng v i 2 t n s là I1 , I2 thì I1 l n hơn hay nh hơn I2


Hư ng D n
Vi c thu sóng theo nguyên t c c ng hư ng. do v y các t n s mà Angten thu có giá tr g n b ng v i
t n s riêng thì sóng đó rõ nh t (biên đ m nh nh t) =⇒ f1 g n f0 hơn nên I1 > I2

72 Cho m ch đi n xoay chi u ABg m: đo n m ch AM ch ch a C và đo n m ch MB ch ch a

cu n dây m c n i ti p. Bi t UAM = 2UM B , uAB nhanh pha 300 so v i uAM . Như v y uM B
nhanh pha so v i dòng đi n 1 góc là:?


Hư ng D n

L y UC = 2 => UM B = 1
V gi n đ ra có √
UC UM B 2
=⇒ sinα =
=
sinα sin30 2
Vi c thu sóng theo nguyên t c c ng hư ng. do v y các t n s mà Angten thu có giá tr g n b ng
v i t n s riêng thì sóng đó rõ nh t (biên đ m nh nh t) =⇒ f1 g n f0 hơn nên I1 l n hơn
I2 α = 135(α > 60) =⇒ UM B nhanh pha hơn I 1 góc 135◦ − 60◦ = 75◦
http.//boxmath.vn/ TUY N T P CÁC BÀI T P V T LÝ BOXMATH 20
BIÊN SO N: H HOÀNG VI T


73 N u n i cu n dây 2 đ u đo n m ch g m cu n c m L m c n i ti p đi n tr R ,R=1(ôm) vào
2 c c c a ngu n đi n m t chi u có SĐĐ ko đ i và đi n tr trong r thì trong m ch có dong đi n
không đ i I. Dùng ngu n này đ n p đi n cho m t t đi n có đi n dung C = 2.10− 6F khi đi n
tích trên t đ t giá tr c c đ i thì ng t t đi n kh i ngu n p i n i v i cu n c m L thành m ch
dao đ ng thì trong m ch có dđ đi n t v i chu kỳ T = π.10− 6 và I0 = 8I . Giá tr c a r=?


Hư ng D n
2pi I0
= 2.106 ;Q0 =
Ta có w =
T w
Q0 I0 I0
U0 = = = (ch này thay s vào thôi)
C wC 4
Mà I0 = 8I =⇒ U0 = 2I Ta có U0 = E = I (r + R) = 2I =⇒ r = 1

74 M t h c sinh làm m t nhãn ch s đi n tr . H c sinh này s d ng 2 m ch đi n là AB và
CD trong đó AB ch a cu n c m có 36a(H ) và CD ch a cái t đi n có 4a(F ) . Sau đó s d ng
ngu n đi n có công th c là u = U ocosωt. K đ n g n cái đi n tr vào m ch AB và s d ng
ngu n đi n trên và cu i cùng g n cái đi n tr vào m ch CD thì thu đư c k t qu là góc h p b i
π
gi a u AB và u CD là 1 góc . Đi n tr có giá tr là?
2

Hư ng D n
−ZC −1
ZL ω 36a
=⇒ tana.tanb = −1 =⇒
Xét m ch AB tana = = .Xét m ch CD tanb = =
R R R ω 4aR
R = 3Ω .

75 Con l c lò xo treo th ng đ ng k = 10, m = 0, 01kg .Đưa v t lên v trí cân b ng 8cm r i
buông tay.Tác d ng c a l c c n b ng 0, 01N .Li đ l n nh t v t đ t đư c sau khi qua v trí cân
b ng?


Hư ng D n
2Fcan 2.0, 01
A1 − A2 = = 0, 002 =⇒ A2 = 0, 08 − 0, 002 = 0, 078(m)
=
K 10
77 M t con l c g m v t năng có kh i lư ng 200g và m t lò xo có đ c ng 20N/m. T i th i

đi m t, v n t c và gia t c c a v t n ng l n lư t là 20cm/s và 2 3m/s2 . Biên đ dao đ ng c a
v t n ng là bao nhiêu?


Hư ng D n
Công th c liên h gi a v n t c và gia t c t i th i đi m t tùy ý:v 2 ω 2 + a2 = A2 .ω 4

Có ω 2 = k/m = 20/0, 2 = 100; thay vào (0, 20)2 .100 + (2 3)2 = A2 .1002 =⇒ A = 0, 04m = 4cm

78 Cho m ch đi n AB g m 1 t đi n có đi n dung C, m t đi n tr ho t đ ng R và 1 cu n
c m có đi n tr thu n r và có đ t c m L (theo th t đó) m c n i ti p v i L=rRC. Đ t
vào 2 đ u đo n m ch m t đi n áp xoay chi u thì đi n áp gi a 2 đ u cu n c m có bi u th c
π
u = 100cos(ω.t + ) (V). Vào th i đi m đi n áp gi a 2 đ u cu n c m b ng 80V thì đi n
12
áp gi a 2 đ u m ch AM(AM g m C và R) là 30V. Bi u th c đi n áp gi a 2 đ u đo n m ch AM là?


Hư ng D n

http.//boxmath.vn/ TUY N T P CÁC BÀI T P V T LÝ BOXMATH 21
BIÊN SO N: H HOÀNG VI T


ucd = 80 = 100cost
T L = rRC ⇒ Zcd vuông pha ZAM ⇒ x = 50
ta có:
uAM = 30 = xsint

V y uAM = 50cos(ω.t − )
12
79 Cho m ch đi n AB g m 1 cu n c m có đi n tr ho t đ ng r m c n i ti p v i 1 h p kín X
ch a 2 trong 3 ph n t : đi n tr ho t đ ng R, cu n c m thu n L và t đi n C. Đ t vào 2 đ u
AB m t đi n áp xoay chi u có giá tr hi u d ng 130V thì đi n áp hi u d ng gi a 2 đ u cu n
c m và 2 đ u h p X l n lư t là 78V và 104V. H p X ph i ch a?


Hư ng D n
Th y ucd vuông pha uX =⇒ uX thu c góc ph n tư th 2 v y X ph i ch a C và R .

80 Con l c đơn có dây treo dài l = 1m, kh i lư ng m = 20g .Kéo hòn bi kh i v trí cân b ng
cho dây treo l ch m t góc α = 30◦ so v i phương th ng đ ng r i th nh cho chuy n đ ng .Góc
nh nh t h p b i gia t c ti p tuy n và gia t c toàn ph n là?


Hư ng D n
at = gsin(α)
an = 2gl(cosα − cos30◦ )
a = a2 + a2 t
n
at sinα
G i ϕ là góc h p b i at và a =⇒ cos(ϕ) = =
a 4(cosα − cos30◦ )2 + sinα2
sinα sinα sinα
=⇒ cosϕ = = =
√ √ √
4cos2 α + 3 − 4 3cosα + sin2 α 3(cos2 α + 4 − 4 3cosα ( 3cosα − 2)2
1 1
=⇒ cosϕ = √ =√
2− 3cosα
3cosα − 2 sinα
sinα
=⇒ ϕmin khi cosϕmax khi α = 30◦

81 M t con l c lò xo g m m t v t nh kh i lư ng 0,02 kg và lò xo có đ c ng k = 1N/m. V t
nh đư c đ t trên m t giá đ c đ nh n m ngang d c theo tr c lò xo. H s ma sát trư t gi a
giá d và v t nh là 0,1. Ban đ u gi v t v trí lò xo b nén 10cm r i buông nh đ con l c
dao đ ng t t d n. L y g = 10m/s2. T c đ l n nh t v t nh đ t đư c trong quá trình dao đ ng là?


Hư ng D n


ω = 5 2(rad/s) Ta có:kx − µmg = kA Thay s : =⇒ A = 0, 08m =⇒ vm ax = ωA = 40 2(cm)

82 c n i ti p R v i cu n c m L có r r i m c vào ngu n xoay chi u. Dùng vônk có R
r t l n đo U hai đ u cu n c m, đi n tr và c đo n m ch ta có các giá tr tương ng là
100V, 100V, 173, 2V . Suy ra h s công su t c a cu n c m là?


Hư ng D n
Tam giác AOB cân t i A, dùng đ nh lí hàm cos trong tam giác AOB =⇒ góc O1 = 30◦ =⇒
góc A2 = 60◦ =⇒ H s công su t c a cu n c m (coi như m ch L, r) : cosϕ = 0, 5


http.//boxmath.vn/ TUY N T P CÁC BÀI T P V T LÝ BOXMATH 22
BIÊN SO N: H HOÀNG VI T83 Cho m ch đi n xoay chi u RLC ( cu n dây thu n c m). Đ t vào hai đ u m ch m t đi n áp
không đ i nhưng t n s thay đ i. khi f = f 1 thì U lmax , khi f = f 2 thì U cmax , công su t m ch
c đ i khi t n s f li n h như th nào v i f1 và f2?


Hư ng D n
R2
1
−2
UC max khi:ω1 =
LC 2L
2
UL max khi :ω2 =
2LC − R2 C 2
1
Công su t tiêu th cưc đ i khi: ω 2 =
LC
2L − R2 C
2
Bi n đ i: ω1 =
2L2 C

2
2
; ω 4 = ω1 ω2 =⇒ ω = ω1 ω2 =⇒ f =
22
VÀ ω2 = f1 f2
2C )
C.(2L − R
84 Cho m ch đi n xoay chi u AB ch a R, L,C n i ti p, đo n AM có đi n tr thu n và cu n
dây thu n c m 2R = ZL, đo n MB có t C đi n dung có th thay đ i đư c. Đ t hai đ u m ch
vào hi u đi n th xoaychi u u = U0 cosωt(V ), cóU0 và ω khôg đ i. Thay đ i C = C0 công su t
m ch đ t giá tr c c đ i, khi đó m c thêm t C1 vào m ch MB công su t to n m ch gi m m t
n a, ti p t c m c thêm t C2 vào m ch MB đ công su t c a m ch tăng g p đôi. T C2 có th
nh n giá tr nào sau đây?


Hư ng D n
Lúc đ u do c ng hư ng nên: ZC = ZL = 2R .Đ công su t đo n m ch gi m 1 n a t c là sau khi
ghép thêm C1 thì dung kháng c a b t ph i th a mãn :|ZC − ZL | = R nên x y ra 2 trư ng h p:
T H 1 : ZC > ZL nên l p t C1 n i ti p v i C0 ta có: ZC = 3R = 3/2ZC 0 lúc đó .V y đ công
su t l i tăng 2 l n thì lúc đó l i có: ZC = 2R .T c ph i m c t C2 song song v i Co và C1 khi đó:
1
ZC2 = 6R = 3ZC 0 =⇒ C2 = C0 ...
3
ZC 0
Tương t cho: ZC < ZL t c lúc đó :ZC = R =⇒ ZC2 = R = =⇒ C2 = 2C0
2
85 M t con l c lò xo ngang g m lò xo có đ c ng k = 100N/m và v t m = 100g , dao đ ng
trên m t ph ng ngang, h s ma sát gi a v t và m t ngang là µ = 0, 02. Kéo v t l ch kh i
VTCB m t đo n 10cm r i th nh cho v t dao đ ng. Quãng đư ng v t đi đư c t khi b t đ u
dao đ ng đ n khi d ng h n là?


Hư ng D n
k.A2
S= = 25(m)
2.µ.mg
86 Con l c lò xo g m v t m = 100g và k=100N/m .dao đ ng n m ngang.kéo ra kh i vtcb 1

đo n 3cm. t i t=0 truy n cho v = 30 3(cm/s) theo chi u ra xa vtcb đ v t b t đ u d.đ.đ.h
.tính t ng n nh t t khi v t b t đ u d.đ đ n khi lò xo b nén Max ?


Hư ng D n
T=0,2s.Khi lò xo nén max t c là v t li đ x=-6cm


http.//boxmath.vn/ TUY N T P CÁC BÀI T P V T LÝ BOXMATH 23
BIÊN SO N: H HOÀNG VI T


π T T
V t đi t li đ 3cm =⇒ 6cm, quay 1 góc: h t .T 6cm =⇒ -6cm h t th i gian
3 6 2
T T 2T 2
=⇒ th i gian ng n nh t là : + = = (s)
2 6 3 15
87 M t con l c lò xo, v t m dao đ ng cư ng b c khi t n s ngo i l c là f=f1 và v t dao đ ng
n đ nh thì biên đ đo đư c A1, khi t n s ngo i l c f = f 2(f 1 < f 2 < 2f 1)thì khi n đ nh
biên đ đo đư c A2 = A1. Đ c ng lo xo có th có giá tr nào?


Hư ng D n
N u g i ω là t n s goc c a dao đ ng riêng.Ω là t n s góc c a ngo i l c cư ng b c thì.Coi l c mà
sát là h ng s và không ph thu c vào v n t c thì:Biên đ c a dao đ ng cư ng b c đư c tính theo
F0 K
V y khi A1=A2 thì:Ω2 + Ω2 = 2ω 2 =⇒ 4π 2 f1 + 4π 2 f2 = 2.
2 2
=⇒
công th c: A = 1 2
m|Ω2 − ω 2 | m
K = 2π 2 .m.(f1 + f2 )
2 288 M t con l c đ ng h đư c coi như m t con l c đơn có chu kì dao đ ng T=2s; v t n ng có
kh i lư ng m=1kg. Biên đ dao đ ng ban đ u là: α = 5◦ . Do ch u tác d ng c a l c c n không
đ iF = 0, 001N nó dao đ ng t t d n. Th i gian đ ng h ch y đ n khi d ng l i là bao nhiêu ?


Hư ng D n
Ta có, đ gi m cơ năng trong 1 chu kỳ b ng công c a l c ma sát sinh ra:
α0 2 1 1
α0 2
mgl(α0 2 − α0 2 ) = mgl(α0 − α0 ).(α0 + α0 )) =
∆E = mgl 2 − mgl = Fms .4S0 =⇒
2 2 2
1 4Fc −4 0
mgl∆α.2α0 ≈ Fms .4S0 = Fms 4α0 l ⇔ ∆α0 = = 4.10
2 mg
α0
S đ ng: N = = 12500
∆α0
Th i gian d ng l i h n là: t=N.T=12500.2= 250000s

89 Dư i tác dung c a m t l c có d ng F = −0, 8sin5t(N ) m t v t có kh i lư ng 400 dao đ ng
đ u hòa biên đ dao đông c a v t là: 8cm
A. 8cm B. 20cm C. 12cm D. 32cm


Hư ng D n
ta có l c kéo v : F = Fhl = ma = −mω 2 xF = −0, 8sin5t(N ) =⇒ F0 = 0, 8
F0
mà Fmax = F0 = mω 2 A =⇒ A =
mω 2
v y A=0,08m = 8cm
Coi l c đó là là l c ph c h i đó em F = −kx = −mω 2 .Asin5t, t đây so sánh v i đ bài r i suy
ra k t qu thôi.

90 cho con l c đơn có chi u dài l gia t c tr ng trư ng g đang dao đ ng và ch u nh hư ng c a
1
l c c n môi trư ng b ng l n tr ng lư ng tác d ng lên v t. H i s l n con l c qua v trí cân
500
b ng đ n khi con l c đơn d ng h n ?


Hư ng D n
mg 2
Năng lư ng ban đ u c a con l c: W = .S
2l 0

http.//boxmath.vn/ TUY N T P CÁC BÀI T P V T LÝ BOXMATH 24
BIÊN SO N: H HOÀNG VI T


Đ bi n thiên năng lư ng trong 1 chu kì: ∆W = Am s ≈ 4.Fm s.S0
mg 2
Sau 1 chu kì năng lư ng còn l i là: W1 = .S
2l 1
mg 2 mg mg
2
Ta có: ∆W = W − W1 = .(S0 − S1 ) = .(S0 + S1 ).(S0 − S1 ) ≈ .S0 .∆S
2l 2l 2l
mg mg 8l
S0 ∆S =⇒ 8lFms = mg ∆S =⇒ 8l = mg ∆S =⇒ 500 = ∆S S dao
V y:4Fms S0 =
2l 500
S0
⇒ s l n đi qua VTCB là 2n
đ ng th c hi n đư c t i khi d ng l i là: n =
∆S
Công c a l c ma sát: Ams = Fms .S , trong đó S là quãng đư ng di chuy n c a v t, Trong 1 chu kì
coi S ≈ 4S0 , do đó ta s có: Ams = Fms .4S0 = ∆W
91 M t đo n m ch không phân nhánh có dòng đi n s m pha hơn hi u đi n th m t góc nh
π
hơn :
2
A. Trong đo n m ch không th có cu n c m
B. H s công su t c a đo n m ch b ng không
C. N u tăng t n s c a dòng đi n lên m t lư ng nh thì c c đ i hi u d ng qua đo n m ch gi m
D. N u tăng t n s c a dòng đi n lên m t lư ng nh thì c c đ i hi u d ng qua đo n m ch tăng


Hư ng D n
π
m ch có RLC và ZC > ZL
Do u đang tr pha hơn i m t góc nh hơn , ch ng t
2
Khi f tăng ⇒ w tăng,ZL tăng,ZC gi m. ta th y r ng m t s l n hơn thì gi m đi, còn s bé hơn thì
m, hay ZL − ZC ⇒ gi m Z gi m ⇒ I tăng
tăng lên như v y kho ng cách sai khác gi a ZL và ZC gi
C n chú ý trong câu này lúc đ u: ZC > ZL , còn trong câu 1 lúc đ u ZC = ZL nên khi ZL và ZC
thay đ i thì d n đ n ZL − ZC ⇒ tăng ⇒Z tăng

92 Trong đo n m ch RLC n i ti p đang x y ra c ng hư ng. Tăng d n t n s dòng đi n và gi
nguyên các thông s khác c a m ch, k t lu n nào sau đây là đúng:
A. H s công su t c a đo n m ch gi m B. Cư ng đ hi u d ng c a dòng đi n tăng
C. Hi u đi n th hi u d ng trên t tăng D. Hi u đi n th hi u d ng trên cu n c m gi m


Hư ng D n
N u tăng t n s dòng đi n thì đ ng nghĩa v i vi c tăg W. Khi tăng W thì ZL tăng còn ZC s gi m
⇒ ZC > ZL =⇒ Z tăng. m t khác R không đ i.
R
=⇒ ch n A
Ta bi t là cosϕ =
Z
93 M t con l c đơn có chi u dài 1m dao đ ng đi u hòa t i nơi có gia t c tr ng trư ng là
10(m/s2 ). Góc l n nh t và dây treo h p v i phương th ng đ ng góc a0 = 0.1rad. T i v trí dây
treo h p vơi phương th ng đ ng góc a = 0.01rad thì gia t c c a con l c có đ l n là
A. 0, 1 B. 0, 0989 C. 0, 14 D. 0, 17


Hư ng D n
Gia t c toàn ph n c a v t atp = a2 + a2 tt ht
v i att ; aht l n lư t là gia t c ti p tuy n và gia t c hư ng tâm c a v t
2 2
Ta có: aht = v = vl ; att = ω 2 x
R
Tính v : v = 2gl(cosα − cosα0 )
Thay s đư c v=0,3145 m/s tính đư c aht = 0, 0989


http.//boxmath.vn/ TUY N T P CÁC BÀI T P V T LÝ BOXMATH 25
BIÊN SO N: H HOÀNG VI T


att = ω 2 x = ω 2 .l.α = 0, 1
v y a toàn ph n atp = a2 + a2 = 0, 12 + 0, 09892 = 0, 14
tt ht


94 M t con l c đơn có chi u dài 0, 992m, qu c u nh 25(g ). Cho nó dao đ ng t i nơi có gia
t c tr ng trư ng 9, 8m/s2 v i biên đ góc 40 , trong môi trư ng có l c c n tác d ng. Bi t con
l c đơn ch dao đ ng đư c 50(s) thì d ng h n. Xác đ nh đ hao h t cơ năng trung bình sau 1
co năng trung bình sau 1 chu kì :
A. 22µJ B. 23µJ C. 20µJ D. 24µJ


Hư ng D n
50
= 2(s) ⇒ W = mgl(1 − cos α0 ) = 5, 92.10−4 (J ) S chu kỳ th c hi n =
l
T = 2π = 25(chu
g
2
kỳ)
5, 92.10−4
≈ 23, 7.10−6
V y trung bình 1 chu kỳ gi m:
25
95 M t con l c đơn dao đ ng t t d n, c sau m i chu kì dao đ ng thì cơ năng c a con l c l i
b gi m 0,01 l n. Ban đ u biên đ góc c a con l c là 900. H i sau bao nhiêu th i gian thì biên
đ góc c a con l c ch còn 300. Bi t chu kì con l c là:
A. T = 0, 5s B. T = 100s C. T = 50s D. T = 200


Hư ng D n √
π 3
Đ gi m cơ năng là :∆W = mghcos = W Cho đ gi m cơ năng trong m i chu kì là 0,01 l n
6 2
=⇒ cơ năng còn l i sau n chu kì là :W1 = 0.99n .W =⇒ W − W 1 = ∆W ⇒ n = 200 =⇒ t =
n.T = 100s

96 M t đo n m ch xoay chi u g m R thu n n i ti p v i cu n dây thu n c m L thay đ i
đư c.Đi n áp hi u d ng hai đ u L đư c đo b ng m t vôn k .G i ϕ là góc l ch pha gi a đi n áp
hai đ u đo n m ch và cư ng đ dòng đi n trong m ch.Khi L = L1 thì vôn k ch V1 khi L = L2
P2
thì vôn k ch V2 .Bi t V1 = 2V2 và ϕ1 + ϕ2 = π .Tính t s
2
P1

Hư ng D n
V2 V2
V1 V2
==> 12 + 22 = 1 =⇒ V 2 = V12 + V22 = 5V22 =⇒ VR2 =
2
Sin(ϕ1 ) = ; Sin(ϕ2 ) = cos(ϕ1 ) =
V V V V
5V22 − V2 = 4V22
U 2 .cos(ϕ2 )2
cos(ϕ2 )2 V2
P2
= cotan((ϕ2 )2 ) = R22 = 4
=2R
=⇒ =
U .cos(ϕ1 )2 cos(ϕ1 )2
P1 V2
R
97 Con l c lò xo g m v t n ng m = 100g và lò xo nh có đ c ng k=100N/m. Tác d ng m t
ngo i l c cư ng b c bi n thiên đi u hòa biên đ F0 và t n s f1=6Hz thì biên đ dao đ ng A1.
N u gi nguyên biên đ F0 mà tăng t n s ngo i l c đ n f2=7Hz thì biên đ dao đ ng n đ nh
là A2. So sánh A1 và A2 :
A. .A1 = A2ω B. A1 > A2 C. A2 > A1 D. Chưa đ đi u ki n đ k t lu n


Hư ng D n
Ta có t n s dao đ ng riêng c a h là fo = 5Hz;So sánh ta th y fo < f1 < f2;T đó có th k t lu n


http.//boxmath.vn/ TUY N T P CÁC BÀI T P V T LÝ BOXMATH 26
BIÊN SO N: H HOÀNG VI T


là A1 > A2
( t n s c a l c cư ng b c càng xa t n s dao đ ng riêng thì biên đ dao đ ng càng gi m ( ch so
sánh đư c v 1 phía))

98 M t đ ng h qu l c đ m giây có chu kì b ng 2s, qu l c đư c coi như m t con l c đơn v i
đây treo và v t n ng làm b ng đ ng có kh i lư ng riêng là: 8900 kg/m3 . Gi s đ ng h treo
trong chân không. Đưa đ ng h ra ngoài không khí thì chu kì dao đ ng c a nó b ng bao nhiêu?
Bi t kh i lư ng riêng c a không khí trong khí quy n là: 1,3 kg/m3 . B qua nh hu ng c a l c
c n không khí đ n chu kì dao đ ng c a con l c. Ch n đáp án đúng.
A. .2, 00024sω B. 2, 00035s C. 2, 00012s D. 2, 00015s


Hư ng D n
∆T Dkk
= 7, 3.10−5 =⇒ T = 2, 00015
=
T 2D
99 M c m t t i thu n tr 3 pha đ i x ng hình tam giác vào 3 dây pha c a m ng đi n xoay
chi u 3 pha, toàn t i tiêu th công su t là 600 W. N u đ t m t dây pha toàn t i tiêu th công
su t là bao nhiêu?


Hư ng D n
U d2
3 t i đ i x ng m c tam giác =⇒ Công su t m i pha : P = = 200W
R
U d2 3 d2
= UR = 300W
Khi đ t 1 dây =⇒ RntR//R =⇒ Công su t tiêu th là : P =
2R/3 2
100 N i 2 c c c a m t máy ph t đi n xoay chi u m t pha vào 2 đ u đo n m ch AB gômg
đi n tr thu n R = 30Ω m c n i ti p v i t đi n.B qua đi n tr các cu n dây c a máy phát.
khi roto quay đ u v i t c đ i n vòng/ phút thì I hi u d ng trong m ch là 1 A. Khi roto quay

đ u v i t c đ 2n vong/ phút thì I hi u d ng trong đo n m ch là 6 A. N u roto quay v i t c
đ 3n vòng/ phút thì dung kháng c a t là:
√ √ √ √
A. 4 5ω B. 2 5ω C. 16 5ω D. 6 5ω


Hư ng D n
1
Nh n xét E = N BSω t l thu n v i n (t c đ vòng) và ZC = t l ngh ch (t c đ vòng)
C.ω
k 2 .n2 k2
Th1 : E = k.n, ZC = k /n =⇒ I 2 = = 1 =⇒ R2 + 2 = k 2 .n2
k2 n
R2 + 2
n
k 2 .4n2 3k 2
Th2 : E = k.2n, ZC = k /2n =⇒ I 2 = = 6 =⇒ 6R2 + 2 = k 2 .4n2
k2 2n
R2 + 2
4n


k2 k k
Kh k t 2 PT trên =⇒ 2 = 24 =⇒ = 12 5 TH3: ZC = =4 5
n n 3n
http.//boxmath.vn/ TUY N T P CÁC BÀI T P V T LÝ BOXMATH 27
BIÊN SO N: H HOÀNG VI T


101 Cho m ch đi n xoay chi u g m cu n dây thu n c m có đ t c m L và đi n tr R n i ti p

v i m t t đi n C.Đ t vào hai đ u đo n m ch đi n áp u = 100 2cos100π.t(V ) .Khi đó đi n áp
hi u d ng trên t có giá tr g p 1,2 l n đi n áp hai đ u cu n dây .N u n i t t hai d u t đi n
thì cư ng đ hi u d ng không thay đ i và có giá tr là: 0,5A.C m kháng c a cu n dây có giá tr
là:
A. 50ω B. 160ω C. 100ω D. 120ω


Hư ng D n
Gi thi t cho 2 TH đ u có cùng I =⇒ Trong c hai TH chúng cùng có Z =⇒ ZC = 2ZL (1)
GT cho TH1 có UC = 1, 2Ud =⇒ ZC = 1, 2ZRL =⇒ ZC = 1, 44(ZL + R2 ).(2)
2 2

M t khác Z = U/I = 200 =⇒ 2002 = (ZL − ZC )2 + R2 th (1) và (2) vào ta đư c ZC = 240Ω =⇒
ZL = 120Ω

102 M c vào m ch RLC không phân nhánh m t ngu n đi n xoay chi u có f thay đ i đư c khi
f1 = 60Hz thì cosϕ = 1 khi f2 = 120Hz thì cosϕ = 0.707.H i khi f3 = 90Hz thì h s công
su t b ng bao nhiêu:
A. 0, 872 B. 0.486 C. 0, 625 D. 0, 781


Hư ng D n
1 1
=⇒ L.C = 2 (1)
w1 .L =
w1 .C w1
1
w2 .L −
1
w2 .C
= 1 => R = w2 .L −
tanϕ2 =
R w2 .C
1 1
w3 .L − w3 .L−
w2 .LC − 1 w2
w3 .C
= w2 .L− 31.C = 3
w
tanϕ3 = .
2
w2 .LC − 1 w3
R w2 .C

f 2 − f1 f2
2
Th (1) vào =⇒ tanϕ3 = 3 .
2 2
f2 − f1 f3
=⇒ ϕ3 =⇒ cosϕ3 = A
2
G i ZL khi f = 60Hz là x thì ZL = ZC = x
ZL = 2x 3x
x ⇒R=
Khi t n s tăng g p đôi thì lúc này
ZC = 2
2

 ZL = 3x

2
Khi t n s tăng 1, 5 thì
 Z = 2x
C

3
3x 2x

3 = 5 =⇒ cosϕ = 0, 874
2
=⇒ tanϕ3 = 3
3x 9
2
103 M ch đi n xoay chi u không phân nhánh g m R, cu n dây thu n c m và t đi n C m c
n i ti p Zc = 2ZL vào m t th i đi m khi hi u đi n th trên đi n tr và trên t có giá tr t c
th i tương ng là 40V và 30V thì hi u đi n th gi a hai đ u m ch đi n là?
A. 55V B. 85V C. 85V D. 25V


Hư ng D n

http.//boxmath.vn/ TUY N T P CÁC BÀI T P V T LÝ BOXMATH 28
BIÊN SO N: H HOÀNG VI T


1
uL = u0L cos(ωt + π )

2
uC = u0C cos(ωt − π )
2
u

u C + L = 0
u
uL u0L
0C
u
=⇒ u0C + =⇒ uL = −15 =⇒ u = uR + uL + uC = 55(V )
=0
Z = 2Z =⇒ u = u0C
u0L
C
C L 0L
2
2
ZC = 2ZL =⇒ |uC | = 2|uL | = 30V do uL và uC ngư c pha =⇒ uL = −15 =⇒ u = uL + uC + uR =
−15 + 30 + 40 = 55

104 ng thu tinh dài 2m, c t nư c trong ng cao 1m. Phát m t sóng âm vào ng thì nghe
âm to nh t. Rút nư c đi 20cm l i nghe âm to nh t l n n a. Bi t t c đ truy n âm là 340m/s.
a/Tìm t n s âm.
b/Tính s nút và s b ng trong trư ng h p c t nư c cao 90cm.
c/Gi nguyên đ cao c t nư c là 50cm. Thay đ i t n s t 0 đ n f1 thì có 3 l n nghe âm to
nh t. Tính f1 và đ tăng t n s đ nghe âm to nh t l n n a.


Hư ng D n
a.
λ λ
=⇒ 20 = =⇒ λ = 40(cm) =⇒ f = 340/0, 4 = 850(Hz )
Kho ng cách gi a 2 m c nư c b ng 2 2
b.
C t nư c cao 90(cm) =⇒ Ph n khí trong ng cao 1, 1(m) 1, 1 = (k + 1/2) λ = (k + 1/2).0, 2 =⇒
2
k = 5 =⇒ 6 b ng và 6 nút
c.
f1 = 3f0
v i f0 = v/4l = 170 =⇒ f1 = 170(Hz )( v i l=0,15m)
3
Đ tăg t n s đ nghe âm to nh t l n n a là f0

105 Đ t m t đi n áp u = U o cos(ωt) V vào 2 đ u m t đo n m ch g m cu n dây m c n i ti p
v i t đi n C có đi n dung thay đ i đư c.Ban đ u t đi n có dung kháng 100Ω, cu n dây có
10−3
c m kháng 50Ω.Gi m đi n dung m t lư ng ∆C = F thì t n s dao đ ng riêng c a m ch

là 80Π ( rad/s).T n s góc ω c a dòng đi n trong m ch là:
A. 40Πrad/s B. 60Πrad/s C. 100Πrad/s D. 50Πrad/s


Hư ng D n
1
C=
100.w
10−3
50 1
=⇒ C = − =⇒ T n s góc dao đ ng :
L=
w 100.w 8π
1 1
√ = 80π =⇒ ω = 40π
=
10−3
L.C 50 1

.( )
w 100.w 8π
http.//boxmath.vn/ TUY N T P CÁC BÀI T P V T LÝ BOXMATH 29
BIÊN SO N: H HOÀNG VI T


1
106 M t m ch đi n xoay chi u g m cu n dây có đi n tr thu n 40Ω, đ t c m π H, M t
3
t đi n có đi n dung C thay đ i đư c và m t đi n tr thu n 80Ω m c n i ti p. Đ t vào hai đ u
m ch m t đi n áp xoay chi u có giá tr l n nh t 120V , t n s 50Hz , Thay đ i đi n dung c a t
đi n đ n giá tr C0 thì đi n áp đ t vào hai đ u m ch ch a cu n dây và t đi n c c ti u. Dòng
đi n hi u d ng trong m ch khi đó là?
A. 1A B. 0, 7A C. 1, 4A D. 2A


Hư ng D n
U. (ZL − ZC )2 + r2
UrLC =
(ZL − ZC )2 + (r + R)2
(ZL − ZC )2 + (r + R)2
UrLCmin =⇒ ( )max
(ZL − ZC )2 + r2
R2 + 2Rr U
⇐⇒ ( =⇒ ZL = ZC =⇒ C ng hư ng đi n =⇒ I =
1+ ) = 1(A)
2 + r 2 max
(ZL − ZC ) R+r

107 m t thoáng c a m t ch t l ng có hai ngu n k t h p A,B cách nhau 10 cm, dao
π
đ ng theo phương th ng đ ng v i phương trình l n lư t là uA = 3 cos(40πt + ) cm; uB =
6

4 cos(40πt + ) cm. Cho bi t t c đ truy n sóng là 40 cm/s. M t đư ng tròn có tâm là trung
3
đi m c a AB, n m trên m t nư c, có bán kính R = 4 cm. S đi m dao đ ng v i biên đ 5 cm
có trên đư ng tròn là:
A. 30 B. 32 C. 16 D. 15


Hư ng D n
32 + 42 = 52 =⇒ 2 sóng t i c a đi m có biên đ b ng 5 ph i vuông pha.
2π (d1 − d2 ) π π
+ ϕ2 − ϕ1 = 2π(d1 −d2 ) + =⇒ ∆ϕ = (2k + 1) =⇒
Đ l ch pha hai sóng t i : ∆ϕ = λ
λ 2 2
k.λ
d1 − d2 =
2
Xét s đi m tho ĐK trên đư ng kính(MN) c a đư ng tròn thu c đư ng n i 2 ngu n −M N
d1 − d2 M N =⇒ b n th vào tìm k th a mãn (đ m đư c N s )
S đi m trên đư ng tròn : Nx2
(N u d u b ng có x y ra thì 2 đi m M và N b n đ ng tính vào vi c x2 nhé) =⇒ 32
108 M t đo n m ch xoay chi u g m R bi n tr ,cu n dây thu n c m và t đi n C m c n i
ti p.Đi n áp hi u d ng hai đ u R đư c đo b ng m t vôn k , ng v i hai giá tr c a bi n tr là
V2
R1 và R2 thì vôn k ch V1 và V2 .Bi t .Góc l ch pha ϕ1 và ϕ2 gi a đi n áp u c a m ch v i
V1
π
các dòng i1 và i2 thoã mãn ϕ1 + ϕ2 = .Đ t N 2 = n2 +1.H s công su t m ch khi bi n tr R1 là :
2

Hư ng D n
V2 V2
V1 V2 1
cos(ϕ1 ) = ; cos(ϕ2 ) = sin(ϕ1 ) = d =⇒ 12 + 22 = 1d =⇒ V 2 = V12 + V22 d =⇒ =
cos(ϕ1 )2
V V V V
V12 + V22 1
= 1 + n2 = N 2 =⇒ cos(ϕ1 ) =
2
V1 N
109 M t v t dao đ ng v i phương trình x = 4cos(4πt − π ).Tính th i gian chuy n đ ng đi đư c
4
qu ng đư ng 6cm k t lúc b t đ u?


http.//boxmath.vn/ TUY N T P CÁC BÀI T P V T LÝ BOXMATH 30
BIÊN SO N: H HOÀNG VI THư ng D n
T pt dao đ ng ta có omega =⇒ T
Ta có biên đ dao đ ng là 4cm. Trong 1 chu kì dao đ ng là 4A. V y quãng 6 cm.
T T
V y th i gian t = + .
4 8
110 2 ch t đi m cùng xu t phát t g c t a đ và b t đ u dao đ ng đi u hòa theo cùng 1
chi u trên tr c Ox v i biên đ b ng nhau và chu kì 3s và 6s. t s t c đ c a 2 ch t đi m khi
g p nhau là:
A. 2 B. 4 C. 1 D. 3


Hư ng D n
π π π
Gi s PT 2 ch t đi m : x1 = Acos(2 .t + pi/2) và x2 = Acos( .t + )
3 3 2
π π π
khi chúng g p nhau ==>2 .t = .t + k 2π và 2π/3.t = − .t + k 2π
3 3 3
=⇒ t = 6k và t = 2k ==> t=2s
2.π π
|A.2π.f1 .sin( .2 + )|
|v1 | 3 2
=⇒ =
2.π π
|v2 |
|A.2π.f2 .sin( .2 + )|
6 2
|v1 | T2
=⇒ = =2
|v2 | T1
111 Trong thí nghi m giao thoa v i hai ngu n phát sóng gi ng nhau t i A,B trên m t nư c.
Kho ng cách hai ngu n là AB = 16 cm. Hai sóng truy n đi có bư c sóng λ = 4 cm. Trên đư ng
th ng xx song song v i AB , cách AB m t kho ng 8 cm, g i C là giao đi m c a xx v i đư ng
trung tr c c a AB. Kho ng cách ng n nh t t C đ n đi m dao đ ng v i biên đ c c ti u n m
trên xx là:
A. 1, 42 cm B. 1, 5 cm C. .2, 15 cm D. 2, 25 cm


Hư ng D n 
λ
d2 − d1 = (ϕM − ϕ) = 4k + 2


G i d1 và d2 là kho ng cách t đi m M c n tìm t i A và B, ta có: 2π
k=0


d2 − d1 = 2
d2 − 82 = 1, 42
d2 − d1 = 2 =⇒ =⇒ d1 = 10, 36 =⇒ d = 8 − 1
− d2 + 82 − d2 = 16
82 1 2

112 Hai dao đ ng đi u hòa cùng phương cùng t n s v i biên đ l n lư t là 5 cm và 12 cm.
Biên đ dao đ ng t ng h p c a hai dao đ ng không có giá tr nào sau đây:
A. 6cm B. 16cm C. 17cm D. 7cm


Hư ng D n
|A1 − A2 | ≤ A ≤ |A1 + A2 | =⇒ A ∈ (16, 17, 7)
http.//boxmath.vn/ TUY N T P CÁC BÀI T P V T LÝ BOXMATH 31
BIÊN SO N: H HOÀNG VI T


113 M t s i dây dàn h i OM=180cm hai đ u c đ nh. khi đư c kích thích trên dây hình thành
6 bó sóng. biên đ dao đ ng t i là 3cm. kho ng cách gi a hai đi m g n nh t dao đ ng ngư c
pha và có cùng biên đ 1,5cm là?
A. 20cm B. 10cm C. 2, 5cm D. 5cm


Hư ng D n
Dây 2 đ u c đ nh =⇒ công th c tính biên đ 1 đi m trên sóng d ng a = Abungsin(2π.d/λ)
2π.d π λ
Gi thi t a = 1, 5cm; Abung = 3cm =⇒ sin( =⇒ d =
)= (d kho ng cách ng n nh t
λ 6 12
đ n nút)
=⇒ 2 đi m ngư c pha có biên đ 1,5cm mà ngư c pha thì cách nhau ∆d = 2λ/12 = λ/6

Gi thi t cho trên dây có 6 bó sóng =⇒ d = = 180 =⇒ λ = 30cm =⇒ ∆d = 5cm
2
λ = 60cm =⇒ ∆d = 10cm

114 1 con l c đơn có chi u dài 1, 73m dao đ ng trên m t chi cxe đang lăn không ma sát xu ng
1 cái d c nghiêng 1 góc 300 C so v i phương ngang. Tính chu kì dao đ ng?


Hư ng D n
l
T = 2Π
g √
3
o
g = g.cos30 = g
2
√ √

3 2 2Π 2
√ = 2Π
T = 2Π = = 2 2(s)
g Π
3
g
2
115 m t con l c lò xo dao đ ng đi u hòa theo phương ngang v i năng lư ng dao đ ng 1 J và
l c đàn h i c c đ i là 10 N.g i Q là đ u c đ nh c a lò xo .khoang th i gian gi a 2 l n liên ti p
Q ch u tác d ng c a l c kéo 5 căn 3 N là 0,1s.tính quãng đư ng l n nh t mà v t đi đư c trong 0,4s.


Hư ng D n
k A2 = 2J ; kA = 10(N ) =⇒ A = 0, 2m = 20cm. dùng gi n đ véctơ ta có 2 l n liên ti p l c kéo
√ T
là 5 3 ng vs góc quay 600 , đ i x ng qua tr c n m ngang. =⇒ = 0, 1s =⇒ T = 0, 6s
6
V y 0, 4s = 2T /3 = T /2 + T /6.
T T
Trong s thì quãng đư ng luôn = 2A. v y quãng đư ng max khi trong s v n t c l n nh t.
2 6
T
= 600 , đ i x ng qua tr c th ng đ ng.
=⇒ càng g n VTCB v n t c càng l n =⇒ góc quay
6
=⇒ S = 2A + A/2 + A/2 = 3A = 60cm
http.//boxmath.vn/ TUY N T P CÁC BÀI T P V T LÝ BOXMATH 32
BIÊN SO N: H HOÀNG VI T


117 Cho đo n m ch RLC m c n i ti p, v i cu n c m thu n có đ t c m L thay đ i đư c.
Đi n áp xoay chi u gi a hai đ u đo n m ch luôn n đ nh. Cho L thay đ i. Khi L = L1 thì đi n
áp hi u d ng gi a hai b n t đi n có giá tr l n nh t, đi n áp hi u d ng gi a hai đ u đi n tr
R b ng 220V. Khi L = L2 thì đi n áp hi u d ng gi a hai đ u cu n c m có giá tr l n nh t và
b ng 275V, đi n áp hi u d ng gi a hai đ u đi n tr b ng 132V. Lúc này đi n áp hi u d ng gi a
hai b n t đi n là ?
A. 96V B. 451V C. 457V D. 99V


Hư ng D n
Đã cho ULmax = 275V thì không nên cho UR = 132V
L thay đ i Ucmax =⇒ c ng hư ng đi n =⇒ U = UR = 220V
1 1 1
Khi L thay đ i ULmax =⇒ uRC vuông góc u =⇒ 2 = 2 + 2 =⇒ URC = 165 =⇒ UC =
UR URC U
2 2
URC − UR = 99V

118 Cho đo n m ch đi n AB không phân nhánh m c theo th t :m t cu n c m ,m t t đi n
có đi n dung Cthay đ i đư c ,m t đi n tr thu n R = 50Ω .Gi a A,B có m t đi n áp xoay chi u

luôn n đ nh u = 160 2sinω.t (V).Cho C thay đ i .Khi dung kháng c a t đi n b ng 40Ω thì
π
đi n áp gi a hai đ u cu n c m l ch pha so v i đi n áp gi a hai đ u m ch MB(m ch MB ch a
3
C và R)và công su t tiêu th c a m ch AB l n nh t Pmax.Giá tr c a Pmax b ng?
A. 328, 00W B. 840, 50W C. 672, 50W D. 537, 92W


Hư ng D n
C thay đ Pmax =⇒ c ng hư ng đi n =⇒ ZL = ZC = 40Ω =⇒ tan(ϕRC ) = ZC/R =
4/5 =⇒ ϕRC = 38, 660
π
=⇒ cu n dây không thu n càm mà có r =⇒ ϕrL = 60 − 38, 66 =
Ud l ch pha so vói URC 1 góc
3
U2
ZL
21, 340 =⇒ tan(ϕrL ) = =⇒ r = 102, 38Ω =⇒ Pmax = = 168W
r R+r
119 Cho m ch đi n AB g m m t t đi n có đi n dung C; m t đi n tr ho t đ ng R và m t
cu n c m có đi n tr thu n r và có đ t c m L ( theo th t đó) m c n i ti p v i L = rRC.
Đ t vào hai đ u đo n m ch m t đi n áp xoay chi u thì đi n áp gi a hai đ u cu n c m có bi u
π
th c u = 100cos(ωt + )(v ). Vào th i đi m đi n áp gi a hai đ u cu n c m b ng 80V thì đi n
12
áp gi a hai đ u m ch AM( AM g m C và R) là 30V. Bi u th c c a đi n áp gi a hai đ u đo n
m ch AM là:
5π π
A. u = 50cos(ωt − B. u = 50cos(ωt − )V
)V
12 4
π 5π
C. u = 200cos(ωt − )V D. u = 200cos(ωt − )V
4 12

Hư ng D n
−5π
π π
−= ⇒
T L = rRC suy ra đi n áp t c th i UAM vuông pha v i UM B suy ra ϕAM =
12 2 12
UOM B 2
1−(
U0AM = ) .30 = 50(V )
80
http.//boxmath.vn/ TUY N T P CÁC BÀI T P V T LÝ BOXMATH 33
BIÊN SO N: H HOÀNG VI T


120 Con l c đơn g m qu c u có kh i lư ng m mang đi n tích q, dây treo nh , không dãn,
không d n đi n. Khi không có đi n trư ng, con l c dao bông bé v i chu kì 2s, khi có đi n trư ng

theo phương th ng đ ng con l c dao đ ng bé v i chu kì 3s, bi t đ l n l c đi n trư ng luôn
bé hơn tr ng l c tác d ng vào qu c u. Đ o chi u đi n trư ng con l c dao đ ng bé v i chu kì:
√ √ √
A. 1s B. 2s C. 6 D. 2 3


 Hư ng D n
T = 2π. l
1
g
l


T2 = 2π.
 
 T1 F F 1
F

=⇒
= 1+ =

g+

 
T2 mg mg 4
m =⇒
 T1 F 4 3
l 1− =⇒
= =

T3 = 2π.

2

T3 mg T3 4
F


g−m


T 2 < T 1 =⇒ g > g =⇒ g = g + Fm
4
=⇒ T3 = √
3
121 Con l c lò xo n m ngang g m v t có kh i lư ng 200g đ c ng k=100N/m, h s ma sát
gi a v t và mp ngang là 0,1. Ban đ u v t đư c gi v trí lò xo dãn 10cm, r i th nh đ dao
2
đ ng tăt d n,l y g = 10m/s . Trong kho ng th i gian k t lúc th cho đ n khi t c đ c a v t
b t đ u gi m thì đ gi m th năng c a con l c là:
A. 32mJ B. 20mJ C. 50mJ D. 48mJ


 Hư ng D n
∆Wt = 1 k ∆l0 2 − 1 k ∆l2 − µmgS
2 2
k ∆l = µmg (∆l − ∆l)
0

=⇒ ∆l = 0, 002(m) =⇒ S = ∆l0 − ∆l = 0, 098(m) =⇒ ∆Wt = 48(mJ )

122 Đi n áp hi u d ng gi a hai c c c a m t tr m phát đi n c n tăng lên bao nhiêu l n đ
gi m công su t hao phí trên đư ng dây t i đi n 100 l n, v i đi u ki n công su t truy n đ n t i
tiêu th không đ i. Bi t r ng khi chưa tăng đi n áp đ gi m đi n th trên đư ng dây t i đi n
b ng 15% đi n áp hi u d ng gi a hai c c c a tr m phát đi n. Coi cư ng đ dòng đi n trong
m ch luôn cùng pha v i đi n áp đ t lên đư ng dây.
A. 8,515 l n B. 6,25 l n C. 10 l n D. 8,25 l n


 Hư ng D n
U = ∆U + U ; ∆U = 0, 15U
1 1 T1 1 1U2 = ∆U2 + UT 2


2
p
 hp = RI2 = ∆U2 I2 = 1
RI1 2
 php ∆U1 I1 100
pt = UT 1 I1 = UT 2 I2

http.//boxmath.vn/ TUY N T P CÁC BÀI T P V T LÝ BOXMATH 34
BIÊN SO N: H HOÀNG VI T


∆U1
 I2 = ∆U2 = 1

+ 10UT 1
U2 ∆U2 + UT 2 0, 15
= 10
I1 ∆U1 10
=⇒ =⇒ = = + 0, 85.10 = 8, 515
U1 U1 U1 10
UT 2 = 10UT 1


123 Hai m ch dao đ ng lí tư ng L1 C1 ; L2 C2 chu kì dao đ ng m ch L1 C1 g p 2 lân chu kì dao
đ ng m ch L2 C2 , đi n tích c c đ i c a trên t c a các m ch đ u b ng Q0 . T i m t th i đi m
nào đó đ l n đi n tích trên t đ u b ng nhau thì t s đ l n cư ng đ dòng đi n gi a m ch
th nh t và m ch th 2 là bao nhiêu?


Hư ng D n
Q0 2 q2 Li2 i1 ω1
Q0 2 − q 2 =⇒ T2
W = WC + WL ⇔ =⇒ i = ω
= + = = =2
T1
2C 2C 2 i2 ω2
124 M t vòng dây có di n tích S=100 cm2 và đi n tr R = 0, 45ω , quay đ u v i t n s f=
50Hz trong m t t trư ng đ u có c m ng t B=0,1T xung quanh m t tr c n m trong m t
ph ng vòng dây và vuông góc v i các đư ng s c t . Nhi t lư ng t a ra trong vòng dây khi nó
quay đư c 1000 vòng là:
A. 1, 39J B. 0, 35J C. 7J D. 0, 7J


 Hư ng D n 2
Q = RI 2 t = E t N (vòng) 50(s)
=⇒ t =
2R =
π
100π (vòng)
= BSω = 0, 1.100.10−4 .2π.50

2π (s)
125 N i hai c c c a máy phát đi n xoay chi u m t pha vào hai đ u đo n m ch AB g m
R = 60Ω đi n tr thu n , m t cu n dây thu n c m và m t t đi n m c n i ti p.B qua đi n
tr c a cu n đây cùa máy phát. Khi roto c a máy quay đ u v i t c đ n vòng/phút thì cư ng
đ dòng đi n hi u d ng trong đo n m ch là 1A và dòng đi n t c th i trong m ch ch m pha
π
so v i đi n áp t c th i gi a hai đ u đo n m ch. Khi roto c a máy quay đ u v i t c đ 2n
4
vòng/phút thì dòng đi n trong m ch cùng pha v i đi n áp t c th i hai đ u đo n m ch. Cư ng
đ dòng đi n hi u d ng trong m ch khi đó là:


Hư ng D n
Hi u đi n th 2 đ u m ch U=k.n1 (k h s t l , n1 s vòng quay/P)
k.n
TH1 : n1 = n =⇒ I =
Z √
π
=⇒ ZL − ZC = R =⇒ Z = R 2
ϕ=
4
kn √
kn
I 1 = 1 = √ =⇒ =2
R
R2

U 2kn
TH2 : n1=2n =⇒ i đ ng pha u =⇒ c ng hư ng =⇒ I = = =2 2
R R
http.//boxmath.vn/ TUY N T P CÁC BÀI T P V T LÝ BOXMATH 35
BIÊN SO N: H HOÀNG VI T


126 Cho m ch đi n AB theo th t g m ampe k , đi n tr ho t đ ng R, cu n thu n c m L,
t đi n C, n i hai đ u gi a cu n c m và t đi n m t vôn k ,đ ng th i n i hai đ u t đi n m t
khóa K. Khi m c m ch vào hi u đi n th m t chi u không đ i:K m , vôn k ch 100v , K đóng,
vôn k ch 25V . Khi m c vào m ch hi u đi n th xoay chi u, K m hay đóng, vôn k đ u ch
50v. Bi t s ch c a ampe k là như nhau khi K đóng. H s công su t c a m ch khi m c vào
hi u đi n th xoay chi u là:


Hư ng D n
Dòng 1 chi u :
k m : không có dòng qua m ch =⇒ s ch von k ch hi u đi n th m ch U=100V
k đóng : t n i t t s ch von k ch hi u đi n th 2 đ u r cu n dây =⇒ U r = 25V =⇒ U R =
75V =⇒ R = 3r và I = 100/(4r)
Dòng xoay chi u:
k m m ch có R,L,r,C, k đóng m ch có R,L,r
Gi thi t cho k đóng hay m vôn k ch như nhau [B]( n u ch cho b ng 50V thì không gi i
quy t đư c đâu, do v y theo tôi nghĩ còn thêm gi thi t là cho i b ng nhau n a nhé) =⇒ ZLr =
ZLrC =⇒ ZC = 2ZL


k đóng I b ng nhau √⇒ 100/4r = 50/ ZL2 + r2 =⇒ ZL2 = 3r2 =⇒ ZL = 3.r
= √
ZC − ZL 3.r 3
=⇒ cos(ϕ)
tan(ϕ) = = =
4r 4r 2
127 Trong đo n m ch có 2 f n t X và Y m c n i ti p>Hi u đi n th xoay chi u đ t vào X
π
nhanh pha v i h.đ.t xoay chi u vào f n t Y và cùng fa v i dòng đi n trong m ch.Xác đ nh
2
các f n t X,Y
A. X là đi n tr ,Y kà cu n dây thu n c m B. là t đi n,X kà đi n tr
C. X là đi n tr ,Y là cu n dây t c m có đi n tr thu n r khác 0 D. X là t đi n,Y là cu n dây thu n


Hư ng D n
X là đi n tr ,Y kà cu n dây thu n c m

128 Đ t vào hai đ u đo n m ch đi n RLC n i ti p m t hi u đi n th xoay chi u có giá tr
hi u d ng không đ i thì hi u đi n th hi u d ng trên các ph n t R,L,C đ u b ng nhau và b ng
20V. Khi t b n i t t thì hi u đi n th hi u d ng 2 đ u đi n tr b ng?
√ √ √ √
A. UR = 10 2 B. UR = 20 2 C. UR = 30 2 D. UR = 40 2


 Hư ng D n 
U 2 = UR + (UL − UC )2 = 202 + (20 − 20)2
2 U = 20(V )
=⇒
I = UR = UL = UC R = ZL = ZC
R ZL ZC
Khi đã n i t t

UR R 1
= √ =⇒ UR = 10 2
=
U 2
R 2 + ZL 2
http.//boxmath.vn/ TUY N T P CÁC BÀI T P V T LÝ BOXMATH 36
BIÊN SO N: H HOÀNG VI T


129 đo n m ch xoay chi u AB ch g m cu n thu n c m L n i ti p v i bi n tr R. Hi u đi n
th hai đ u m ch là UAB n đ nh, t n s f. Ta th y có 2 giá tr c a bi n tr là R1 và R2 làm
đ l ch pha tương ng c a UAB so v i dòng đi n qua m ch l n lư t là :ϕ1 và ϕ2
Π
.Cho bi t ϕ1 + ϕ2 = .
2
đ t c √ L c a cu n dây đư√c xác đ nh b ng bi u th c:
m
R12 + R22 lR1 − R2l
R1.R2 R1 + R2
A. L = B. L = C. L = D. L =
2.Π.f 2.Π.f 2.Π.f 2.Π.f

Hư ng D n

R1.R2
2 2
tan φ1 . tan φ2 = 1 =⇒ L .(2πf ) = R1 .R2 =⇒ L=
2.Π.f
130 cho m ch RLC n i ti p ,đi n áp xoay chi u c a m ch là U = U ocos100πt .Hi u đi n th
hi u d ng qua t b ng 1,2 l n hi u đi n th hi u d ng qua cu n dây . Khi n i t t t đi n ,cư ng
đ hi u d ng qua m ch ko đ i và b ng 0,5 A .Tìm UL


Hư ng D n
I không đ i nên UC = 2UL
Theo gi thi t ta có
4UL
2 2
2 2
2UL = 1, 2 UL + Ur =⇒ 2, 56UL = 1.44Ur =⇒ Ur =
3
2
4UL 2 U0 3U0
2
=⇒ UL = √
=⇒ UL + ( )=
3 2 52
131 TRên m t ch t l ng có hai ngu n phát sóng S1 , S2 dao đ ng v i pt u1 = u2 = 5cos(20πt) ,
cách nhau đo n S1 S2 = 10cm . T c đ truy n sóng trên m t nư c là 30cm/s. Trên đư ng th ng
đi qua S1 S2 có bao nhiêu đi m dao đ ng cùng pha v i trung đ m O c a S1 S2


Hư ng D n
Trên đư ng n i 2 ngu n có giao thoa tương t sóng d ng =⇒ có vô s đi m đ ng pha v i trung
đi m nhé.
Tìm s đi m c c đ i đ ng pha v i trung đi m O =⇒ 2 đi m

132 Trong hi n tư ng giao thoa song m t n ơc, hai ngu n k t h p ngư c pha.AB=20cm ,
bư c sóng do 2 ngu ng phat ra 10cm . M t di m M trên m t nư c cách A m t kho ng L có AM
vuông góc v i AB .Tìm giá tr l n nh t c a L đ đó quan sát đư c c c đ i giao thoa?
A. 17, 5cm B. 37, 5cm C. 12, 5cm D. 42, 5cm


Hư ng D n
2 Ngu n ngư c pha nên :

Ta có đ M dao đ ng c c đ i thì M B − M A = (k + 1/2)λ hay AB 2 + L2 − L = (k + 1/2)λ
Có th nh n xét ngay L đ t GTNN thì đư ng vuông góc v i AB ph i giao v i hypepol g n v i
√ 1
đư ng trung tr c nh t. ng v i k = 0 202 + L2 − L = λ = 5 =⇒ L = 37.5cm
2
http.//boxmath.vn/ TUY N T P CÁC BÀI T P V T LÝ BOXMATH 37
BIÊN SO N: H HOÀNG VI T


133 Cho 3 linh ki n g m đi n tr thu n R = 60Ω cu n c m thu n L và t đi n C. L n
lư t đ t đi n áp xoay chi u có giá tr hi u d ng U và 2 đ u đo n m ch n i ti p RL ho c
√ π
RC thì bi u th c cư ng đ dòng đi n trong m ch l n lư t là i1 = 2cos(100π.t − (A) và
12
√ 7π
i2 = 2cos(100.tπ + (A) N u đ t đi n áp trên vào 2 đ u m ch RLC n i ti p thì dòng đi n
12
trong m ch có bi u th c?
√ π π
A. i = 2 2cos(100π.t + (A) B. i = 2cos(100π.t + (A) C. i =
3 3
√ π π
2 2cos(100π.t + (A) D. i = 2cos(100π.t + (A)
4 4

Hư ng D n
2 cách m c đ u có :
ZL ZC
I0 = const, U0 = const =⇒ Z = const =⇒ ZL = ZC =⇒ =⇒ tanϕ1 =
=
R R
1 Π
−tan(ϕ2 ) =⇒ ϕ1 = −ϕ2 =⇒ ϕu − ϕi1 = −(ϕu − ϕi2 ) =⇒ ϕu = (ϕi1 + ϕi2 ) = =⇒ tanϕ1 =
2 4
√ √
Π Π ZL
=⇒ ZL = 60 3 =⇒ U = 120(V )
tan( + ) = 3 =
4 12 R

120 √ √
Π Π
=⇒ I0 = 2 = 2 2 =⇒ i = 2 2Cos(100Πt + )
Cách m c 3: C ng hư ng ϕu = ϕi =
4 60 4

134 Cho m ch đi n xaoy chi u RLC n i ti p, cu n dây thu n c m. Bi t L = CR2 Đ t vào 2
đ u đo n m ch đi n áp xaoy chi u n đ nh, m ch có cùng h s công su t v i 2 giá tr c a t n
s góc ω1 = 50π và ω2 = 200π (rad/s) H s công su t c a đo n m ch b ng:
1 2 3 1
B. √ C. √ D. √
A.
2 13 12 2

Hư ng D n
1 1
L = CR2 ; ω 2 = =22
LC C .R
√ 1 R
R
ω = ω1 ω2 = 100π =⇒ L = =⇒ cosϕ = =⇒ cosϕ =
;C =
100ß
100π.R
R2 + (ZL − ZC )2
2

13
135 Trên dây căng AB v i hai đ u dây A, B c đ nh , có ngu n phát sóng cách B m t
đo n SB = 5λ (cho bi t trên dây có sóng d ng ). Tìm đi m M g n S nh t thu c đo n SB
π
mà sóng t ng h p có biên bđ A=2a , có dao đ ng tr pha hơn dao đ ng phát ra t S m t góc ?
2

Hư ng D n
2π.d π π
+ )cos(ωt − )
Pt sóng t i M:2a.cos(
λ 2 2
2π.d π 1
+ = k 2π =⇒ ≤ k ≤ 5.25
Yêu c u bài toán:
λ 2 4

Vì M g n S nh t nên ta ch n k = 1 =⇒ d =
4
http.//boxmath.vn/ TUY N T P CÁC BÀI T P V T LÝ BOXMATH 38
BIÊN SO N: H HOÀNG VI T


136 M t ngu n phóng x nhân t o có chu kì bán rã là 8 gi , có đ phóng x ban đ u b ng
128 l n đ phóng x an toàn cho phép. H i ph i sau th i gian t i thi u bao nhiêu có th làm
vi c an toàn v i ngu n phóng x này?
A. 56 gi B. 48 gi C. 32 gi D. 64 gi


Hư ng D n
t
Sau khi đ phóng x gi m đi 128 l n thì an toàn nên: 2 T = 128 =⇒ t = 8.7 = 56

137 M t nh c c phát ra âm cơ b n có t n s f1 = 420 Hz . M t ngư i ch nghe đư c âm cao
nh t có t n s là 18000 Hz , tìm t n s l n nh t mà nh c c này có th phát ra đ ngư i đó
nghe đư c.


Hư ng D n
18000
fnghe < 18000 =⇒ nf1 < 18000 =⇒ n < =⇒ n < 42, 857; [nmax ] = 42 =⇒ fmax =
420
420.42 = 17640(Hz )

π
138 M t v t dao đ ng đi u hoà v i phương trình x = 10 cos π t + cm. Kho ng th i gian
3
k t lúc v t b t đ u dao đ ng đ n khi v t đi đư c quãng đư ng 50 cm là?
7 4
A. ∆t = (s) B. ∆t = 2, 4(s) C. ∆t = (s) D. ∆t = 1, 5(s)
3 3

Hư ng D n
T2 − T1 = nT + ∆t
n
=⇒ S = n4A + s ; s = s + s = 50 = 1.4.10 + 10 =⇒ n = 1
∆t
A A A T T T
t=0⇒x= = 5(cm); v < 0 s = 10 =⇒ x = →x=− =⇒ ∆t = =⇒
+ =
2 2 2 12 12 6
T 7T 7
T2 − T1 = T + = = (s)
6 6 3
2πt
139 M t v t dao đ ng đi u hoà v i phương trình x = A cos cm. Kho ng th i gian
T
ng n nh t k t lúc v t b t đ u dao đ ng đ n th i đi m mà đ ng năng b ng 3 l n th năng đ u
tiên là?
T T T T
A. tmin = B. tmin = C. tmin = D. tmin =
4 8 6 12

Hư ng D n
A A
Áp d ng công th c x = ± √ v i n là Wd = nWt =⇒ x = ±
2
n+1
A
Lúc đ u v t biên +A nên v tr v t đ n đ u tiên là x = +
2
T
T đó n → ∞ tmin = s
6
http.//boxmath.vn/ TUY N T P CÁC BÀI T P V T LÝ BOXMATH 39
BIÊN SO N: H HOÀNG VI T


3T
140 M t v t dao đ ng đi u hoà v i biên đ A và chu kỳ T. Trong kho ng th i gian ∆t = ,
4
quãng đư ng nh nh t mà v t đi đư c là:
√ √ √ √
A. 4A − A 2 C. 2A − A 2
B. 2A + A 2 D. A + A 2


Hư ng D n
Bài gi i t ng quát cho d ng toán này:
N u ∆t < T /2
Smax = 2Asin( ∆ϕ ) và Smin = 2A(1 − cos( ∆ϕ ))
2 2
∆ϕ = ω.∆t N u ∆t > T /2 (phân tích ∆t = n.T /2 + t1 (n > 1, t1 < t2 )
∆ϕ ∆ϕ
) và Smin = n.2A + 2A(1 − cos(
Smax = n.2A + 2Asin( ))
2 2
Áp d ng vào bài trên
∆t = 3T /4 = T /2 + T /4 √

ω.T /4 ω.T /4 2
) = 2A + A 2 và Smin = 2A + 2A(1 − cos( )) = 2A + 2A(1 −
Smax = 2A + 2Asin( )=
2 2 2

4A − A 2

141 Đ t vào 2 đ u AB m t m ch đi n xoay chi u có đi n áp hi u d ng UAB=120V có R n i
ti p cu n c m không thu n và t C bi n thiên .Gi a R và cu n dây là đi m M. Gi a cu n dây
và t là đi m N. Cho R = 20Ω, r = 10Ω, ZL = 20Ω .Ngư i ta th y khi C=Cm thì đi n áp hi u
d ng gi a M và B đ t giá tr c c ti u U1min. Giá tr đó là :
A. 60V B. 50V C. 40V D. 30V


Hư ng D n
UAB
102 + (20 − ZC )2
UM B = IAB ZM B =
(20 + 10)2 + (20 − ZC )2
UAB 120
= =
302 + (20 − ZC )2 800
1+ 2
10 + (20 − ZC )2
102 + (20 − ZC )2
UM Bmin =⇒ ZC = 20 → UM Bmin = 40V

142 Cho m t h p kín bên trong ch a 2 trong 3 thi t b R, L, C m c n i ti p. Đ t m t hi u
đi n th không đ i U = 100V vào 2 đ u đo n m ch thì th y dòng đi n ch y qua m ch là 1A .
π
Khi đ t vào đo n m ch đó hi u đi n th xoay chi u có bi u th c u = 200cos(100πt − V thì
4
th y dòng đi n hi u d ng qua m ch có giá tr không đ i. Các thi t b trong h p kín đó là:
A. Cu n dây không thu n c m có R = 100Ω
B. Cu n dây thu n c m có ZL = 100Ω
1
C. Đi n tr thu n R = 100Ω và cu n dây thu n c m có L = H
π
10− 4
D. Đi n tr thu n R = 100Ω và t đi n có đi n dung C = F
π

Hư ng D n
Có dòng 1 chi u đi qua =⇒ m ch ch có R,L ho c ch có R
GT cho 2 trong 3 =⇒ M ch có R,L =⇒ Câu (C)


http.//boxmath.vn/ TUY N T P CÁC BÀI T P V T LÝ BOXMATH 40
BIÊN SO N: H HOÀNG VI T143 M t đo n m ch xoay chi u g m đi n tr R, cu n dây thu n c m L và m t h p X m c n i
ti p. H p X ch a 2 trong 3 ph n t RX ; LX ; CX . Đ t vào 2 đ u đo n m ch m t hi u đi n th
xoay chi u có chu kỳ dao đ ng T , lúc đó ZL = sqrt3.R . Vào th i đi m nào đó th y URL đ t
T
c c đ i, sau đó th i gian 12 thì th y hi u đi n th 2 đ u h p X là Ux đ t c c đ i. H p X ch a:
A. RX ; LX B. RX ; CX C. LX ; CX D. không xác đ nh đư c


Hư ng D n
2π T π π π
. = = ϕRL − ϕX = − ϕX =⇒ ϕX = =⇒ A
∆ϕ = 6
T 12 6 3
144 đ t m t ngu n đi n xoay chi u có hi u đi n th hi u d ng U và t n s f vào hai đ u c a
đo n m ch g m RLC m c n i ti p, trong cu n dây thu n c m.N i hai đ u t v i m t ampe k
π
thì th y nó ch 1A đông th i dòng đi n t c th i ch y qua ampe k ch m pha so v i hi u đi n
6
th t c th i gi a hai đ u đo n m ch.N u thay ampe k b ng m t vôn k thì th y nó ch 167, 3V
π
,đ ng th i hi u đi n th t c th i gi a hai đ u vôn k ch m pha m t góc so v i hi u đi n th
4
t c th i gi a hai đ u đo n m ch. Hi u đi n th hi u d ng c a ngu n đi n xoay chi u là ?
A. 175V B. 150V C. 100V D. 125V


Hư ng D n
Nhìn vào gi n đ ta đư c:
UR = ULC = UC − U√(1) L
3UR
UL = tan(30).UR = (2)
3
T 1 và 2
⇒ UR = U√ = 106, 06V =⇒ UL = 61, 23V =⇒ U = (UL − UC )2 + UR = 150V 2
C

3
1+
3
145 Trong thí nghi m Iâng v giao thoa ánh sáng khe h p S phát ra đ ng th i ba b c x
λ1 ; λ2 ; λ3 . Trên màn trong kho ng gi a hai vân sáng liên ti p có màu gi ng màu vân sáng trung
tâm, n u hai vân sáng c a hai b c x trùng nhau ta ch tính m t vân sáng thì s vân sáng quan
sát đư c trên đo n l là bao nhiêu?


Hư ng D n
G i N1 ; N2 ; N3 là s vân sáng c a b c x λ1 ; λ2 ; λ3
N123 là s vân trùng c a ba b c x λ1 ; λ2 ; λ3
N12 ; N13 ; N23 là s vân trùng c a t ng c p b c x
⇒ s vân sáng :N1 + N2 + N3 − (N12 − N 123) − (N23 − N123 ) − (N13 − N123 ) − 2N123

146 Đ t vào 2 đ u m ch RLC m c n i ti p m t hi u đi n th xoay chi u có giá tr hi u d ng
không đ i thì đi n áp hi u d ng trên các ph n t R, L, C đ u b ng nhau và b ng 20V. Khi n i
t t t đi n thì đi n áp hi u d ng 2 đ u đi n tr R là?
√ √
A. 10V B. 10 2V C. 20V D. 30 2V


Hư ng D n
Đ t vào 2 đ u m ch RLC m c n i ti p m t hi u đi n th xoay chi u có giá tr hi u d ng không


http.//boxmath.vn/ TUY N T P CÁC BÀI T P V T LÝ BOXMATH 41
BIÊN SO N: H HOÀNG VI T


đ i thì đi n áp hi u d ng trên các ph n t R, L, C đ u b ng nhau và b ng 20V =⇒ C ng hư ng
=⇒ UAB = 20V
Khi n i t t t đi n thì đi n áp hi u d ng 2 đ u đi n tr R =⇒ UR = 10sqrt2

147 M ch RLC n i ti p. Khi đ t vào m ch hi u đi n th xoay chi u có t n s góc ω thì m ch
có tính c m kháng. Cho ω bi n đ i thì ta th y t n t i m t giá tr c a ω khi đó cư ng đ hi u
d ng có tr s l n nh t là Imax và 2 giá tr ω 1 và ω 2 v i ω 1 − ω 2 = 100π đ cư ng đ dòng đi n

trong m ch b ng nhau và th a mãn I 1 = I 2 = Imax , bi t 2 π 2 H . Tìm đi n tr R?
3Hư ng D n
√ 1
Z1 = Z2 =⇒ ω0 = ω1 ω2 =⇒ ω1 ω2 = ω0 2 =
LC
Imax U U
=⇒ 8R2 = (ZL1 − ZC1 )2
=⇒
I1 = =
3 3R
R2 + (ZL1 − ZC1 )
Imax U U
=⇒ 8R2 = (ZL2 − ZC2 )2
=⇒
I2 = =
3 3R
2 + (Z
L2 − ZC2 )
R

1
ω2 − ω1 = 200π (ω2 > ω1 ); ω1 ω2 = =⇒ 8R = −(ZL1 − ZC1 ) = (ZL2 − ZC2 ) = Lω2 − Lω1 =⇒
LC

200π.2 2

R= = 200Ω
π. 8
148 Công su t âm thanh c c đ i c a m t máy nghe nh c gia đình là 10W. Cho r ng c truy n
trên kho ng cách 1m, năng lư ng âm b gi m 5% so v i l n đ u do s h p th c a môi trư ng
truy n âm. Bi t I0 = 10-12W/m2. N u m to h t c thì m c cư ng đ âm kho ng cách 6m là:
A. 102dB B. 107dB C. 98dB D. 89dB


Hư ng D n
5 95P
C 1m gi m v y còn
100 100
95 6
Sau 6 m còn l i là ( )P
100
P
I=
4π.d2
P0 (0, 96)2
L = 10.lg = 102dB
4π.d2 .I0
149 Hai đi m A, B cùng phương truy n sóng, cách nhau 24cm. Trên đo n AB có 3 đi m A1,
A2, A3 dao đ ng cùng pha v i A; 3 đi m B1, B2, B3 dao đ ng cùng pha v i B. Sóng truy n
theo th t A, A1, B1, A2, B2, A3, B3, B, bi t AB1 = 3cm. Bư c sóng là:
A. 6cm B. 3cm C. 7cm D. 9cm


Hư ng D n
AB = 3λ + 3 = 24 =⇒ λ = 7(cm)
http.//boxmath.vn/ TUY N T P CÁC BÀI T P V T LÝ BOXMATH 42
BIÊN SO N: H HOÀNG VI T


150 Trong thí nghi m Y-âng, ngu n S phát b c x đơn s c , màn quan sát cách m t ph ng hai
khe m t kho ng không đ i D, kho ng cách gi a hai khe S1S2 = a có th thay đ i (nhưng S1 và
S2 luôn cách đ u S). Xét đi m M trên màn, lúc đ u là vân sáng b c 4, n u l n lư t gi m ho c
tăng kho ng cách S1S2 m t lư ng x thì t i đó là vân sáng b c k và b c 3k. N u tăng kho ng
cách S1S2 thêm 2x thì t i M là:
A. vân sáng b c 7 B. vân sáng b c 9 C. vân t i th 9 D. vân sáng b c 8


Hư ng D n

λD λD λD λD
=⇒ k = 2; k = 8 =⇒ D
4 =k = 3k =k
a − ∆a
a a + ∆a a + 2∆a
151 Trong thí nghi m v giao thoa ánh sáng I-âng. N u làm thí nghi m v i ánh sáng đơn s c
có bư c sóng λ1 = 0, 6µm thì trên màn quan sát, ta th y có 6 vân sáng liên ti p tr i dài trên b
r ng 9mm. N u làm thí nghi m v i ánh sáng h n t p g m hai b c x có bư c sóng λ1 và λ2 thì
ngư i ta th y: t m t đi m M trên màn đ n vân sáng trung tâm có 3 vân sáng cùng màu v i
vân sáng trung tâm và t i M là m t trong 3 vân đó. Bi t M cách vân trung tâm 10, 8mm:
Tính bư c sóng b c x λ2 ?
A. λ2 = 0, 4µm B. λ2 = 0, 2µm C. λ2 = 0, 32µm D. λ2 = 0, 75µm


Hư ng D n
Kho ng cách 6 vân sáng: 5i1 = 9 =⇒ i1 = 1, 8mm.
T M đ n O có 3 vân trùng :
3itrung = 10, 8 =⇒ itrung = 3, 6mm.
V trí vân trùng đ u tiên:
1, 2
x1 = x2 = 3, 6mm. =⇒ k1λ1 = k2 λ2 =⇒ λ2 =
k2
Dùng mod 7:
f (x) = 1,2 ; 0, 38 ≤ f (x) ≤ 0, 76 =⇒ X = k2 = 2, 3 =⇒ λ2 = 0, 4µm
X


152 M t máy bi n th có s vòng cu n sơ c p g p 10 l n cu n th c p. Hai đ u cu n sơ c p
m c vào ngu n xoay chi u có đi n áp hi u d ng U 1 = 220V . Đi n tr c a cu n sơ c p là r1
xem như b ng 0 và cu n th c p r2 = 2Ω. M ch t khép kín; b qua hao phí do dòng Fuco và
b c x . Khi hai đ u cu n th c p m c v i đi n tr R = 20Ω thì đi n áp hi u d ng gi a hai đ u
cuôn th c p b ng bao nhiêu?
A. 18V B. 22V C. 20V D. 24V


Hư ng D n
U1 − I1 r1
e1 N1 U1 U1
•= =⇒ = 10 =⇒ = 10 =⇒ = 10 =⇒ U2 = 20V
U2
e2 N2 U2 + I1 r2 U2 + I1 r2
U2 + r2
R2
e1 ; e2 Su t đi n đ ng cu n sơ c p,th c p.
http.//boxmath.vn/ TUY N T P CÁC BÀI T P V T LÝ BOXMATH 43
BIÊN SO N: H HOÀNG VI T


153 hai ngu n k t h p S1va S2 gi ng nhau ,S1S2=8cm,f=10(Hz).v n t c truy n sóng 20cm/s.
Hai đi m M và N trên m t nư c sao cho S1S2 là trung tr c c a MN. Trung đi m c a S1S2 cách
MN 2cm và MS1=10cm.s đi m c c đ i trên đo n MN là :
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4


Hư ng D n

Dùng pitago tính đư c M S2 = 2 33cm √
M S2 − M S1 2 33 − 10 IS2 − IS1 6−2
≈ 0, 74 và
= = =2
Xét đi m M và đi m I có
λ 2 λ 2
V t M n m gi a vân c c đ i trung tâm và vân c c đa b c 1 l i có vân c c đ i b c 2 qua I nghĩa
là vân c c đ i b c 1 s c t MN t i 2 đi m V y t ng c ng là 3 đi m .

154 Trong gi h c th c hành, h c sinh m c n i ti p m t qu t đi n xoay chi u v i đi n tr
R = 352Ω r i m c hai đ u đo n m ch này vào đi n áp xoay chi u có giá tr hi u d ng 380 V
. Bi t qu t đi n này ho t đ ng ch đ đ nh m c v i đi n áp đ nh m c đ t vào qu t là 220V
và khi y thì đ l ch pha gi a đi n áp hai đ u qu t và cư ng đ dòng đi n qua nó là ϕ, v i
cosϕ = 0, 8. Hãy xác đ nh công su t đ nh m c c a qu t đi n:
A. 90W B. 266W C. 80W D. 160W


Hư ng D n
U 2 = UR + Uq + 2UR .Uq .cos(ϕ) =⇒ 3802 = UR + 2202 + 2.UR .220.0, 8 =⇒ UR = 180V =⇒ I =
2 2 2

UR
= 0, 512 =⇒ P = U.I.cos(ϕ) = 90W
R
155 Trong m t môi trư ng v t ch t đàn h i có hai ngu n k t h p A và B cách nhau 10 cm,
cùng t n s . Khi đó t i vùng gi a hai ngu n ngư i ta quan sát th y xu t hi n 10 dãy dao đ ng
c c đ i và c t đo n S1S2 thành 11 đo n mà hai đo n g n các ngu n ch dài b ng m t n a các
đo n còn l i. Bi t T c đ truy n sóng trong môi trư ng đó là 50cm/s . T n s dao đ ng c a hai
ngu n là:
A. 25Hz B. 30Hz C.15Hz D. 50Hz


Hư ng D n
λ
Ta th y, 10 dãy c c đ i s chia S1S2 thành 9. và 2 đo n g n ngu n có b ng 1 n a các đo n
2
λλ λ λ
còn l i nên t ng kho ng cách 2 đo n là + = . T đó =⇒ S1 S2 = 10. = 10cm =⇒ λ =
4 4 2 2
v 50
2cm =⇒ f = = = 25Hz
λ 2
156 M ch dao đ ng LC g m L và hai t C1, C2. Khi dùng L và C1 n i ti p v i C2 thì khung
b t đư c sóng đi n t có t n s là 5,0MHz , n u t C1 b đánh th ng thì khung b t đư c sóng
đi n t có f1=3MHz . H i khi dùng L và C1 thì khung b t đư c sóng đi n t có f2 b ng bao
nhiêu?
A. 2, 4M Hz B. 2, 4M Hz C.7, 0M Hz D. 2, 0M Hz


Hư ng D n

f 2 = f1 2 + f2 2 =⇒ f2 = 52 − 32 = 4M (HZ )


http.//boxmath.vn/ TUY N T P CÁC BÀI T P V T LÝ BOXMATH 44
BIÊN SO N: H HOÀNG VI T


12 1
1 1
=⇒ f 2 = (
Khi dùng L và C1 n i ti p v i C2 :f = )( + )
2π LC1 LC2
C1 C2
2π L.
C1 + C2
12 1
N u t C1 b đánh th ng:f1 2 = ( )( )
2π LC2
12 1
khi dùng L và C1:f2 2 = ( )( )
2π LC1
157 Khi m c m t đi n áp xoay chi u có giá tr hi u d ng 220V vào m t h p đen X thì th y
dòng đi n trong m ch b ng 0,25A và s m pha so v i đi n áp đ t vào là π . Cũng đi n áp nói
2
trên n u m c vào h p đen Y thì cư ng đ dòng đi n v n là 0,25A nhưng cùng pha v i đi n áp
đ t vào. Xác đ nh dòng đi n trong m ch khi m c đi n áp trên vào m ch ch a X và Y m c n i
ti p.
1 π
A. Có giá tr hi u d ng là √ (A) và tr pha so v i đi n áp.
4
2
1 π
B. Có giá tr hi u d ng là √ (A) và s m pha so v i đi n áp.
4
42
1 π
C. Có giá tr hi u d ng là √ (A) và tr pha so v i đi n áp.
4
42
1 π
D. Có giá tr hi u d ng là √ (A) và s m pha so v i đi n áp.
4
2

Hư ng D n
U 220
Trong 2 TH X,Y có cùng U và I =⇒ Zx = Zy = = = 880Ω
I 0, 25
π
Khi m c X n i ti p Y : uX ch m pha i , uY đ ng pha i =⇒ u ch m pha i hay i nhanh pha hơn
2
u 1 góc 45 đ .
220 220 1
√ = √ =⇒ ĐA B
=⇒ I = =
Z 880 2 42
158 Trong các d ng c tiêu th đi n như qu t , t l nh, đ ng cơ..... ngư i ta ph i nâng cao
h s cong su t nh m:
A. tăng công su t tiêu th B. Gi m công su t tiêu th
C. Thay đ i t n s dòng đi n D. Tăng hi u su t c a vi c s d ng đi n


Hư ng D n
P = Pcoich + RI 2 = U.I.cos(ϕ)
Đ tăng Hi u su t s d ng =⇒ gi m công su t t a nhi t =⇒ gi m I
P = const, U = const =⇒ I = P/U.cos(ϕ) gi m khi cos(ϕ) tăng

159 Cho m ch đi n RLC n i ti p, có đi n tr 90Ω.Đ t vào 2 đ u đo n m ch đi n áp

u = 100 2cos(100Πt) (V).Thay đ i L ta th y khi c m kháng cu n dây b ng ZL thì hi u đi n
th gi a 2 đ u RL đ t giá tr c c đ i b ng 200V .Tính giá tr ZL ?
A. 90Ω B. 120Ω C.150Ω D. 180Ω


Hư ng D n
http.//boxmath.vn/ TUY N T P CÁC BÀI T P V T LÝ BOXMATH 45
BIÊN SO N: H HOÀNG VI T


U. R2 + ZL 2 U U (URLM AX )
2
2
=√ =⇒ YM IN =⇒
URL = I. sqrtR + ZL = =
Y
R2 + (ZL − ZC )2
R2 + (ZL − ZC )2
R2 + ZL 2
2.(ZL − ZC ).(R2 + ZL 2 ) − 2.ZL (R2 + (ZL − ZC )2 )
Y (ZL ) = 2
R2 + ZL 2
4R2 + ZC 2
ZC +
Y = 0 =⇒ ZC .ZL 2 − ZC 2 .ZL − ZC .R2 = 0 =⇒ ZL = >0
2
2U R
=⇒ URLM AX =
4R2 + ZC 2 − ZC
160 l n lư t chi u vào catot c a m t t bào quang đi n các chùm ánh sáng đơn s c có t n s
f, 2f thì v n t c ban đ u c c đ i c a các quang electron tương ng là v, 2v . N u dùng chùm
sáng có t n s 3f thì v n t c ban đ u c c đ i c a các quang electron là:


Hư ng D n
mv 2 m(2v )2 4mv 2
hf − A = (1); 2hf − A = = (2)
2 2 2
Chia (2) cho (1) đư c:
2hf − A hf + (hf − A) hf
= 4 =⇒ = 4 =⇒ = 3(3)
hf − A hf − A hf − A
Tương t ta cũng có:
3hf − A v3 2hf v3
= ( )2 =⇒ + 1 = ( )2
hf − A hf − A
v v
Thay (3) vào ta đư c:

v3 v3
( )2 = 2.3 + 1 = 7 =⇒ =7
v v
√ 3
161 M t cu n dây có đi n tr thu n R = 100 3, L = m c n i ti p v i m t đo n m ch X
π
có t ng tr ZX r i m c vào đi n áp có xoay chi u có giá tr hi u d ng 120 V, t n s 50 Hz thì
th y dòng đi n qua m ch đi n có cư ng đ hi u d ng b ng 0,3 A và ch m pha 300 so v i đi n
áp gi a hai đ u m ch. Công su t tiêu th trên đo n m ch X b ng:
√ √
A. 9 3W B. 15 3W C.30W D. 40W


Hư ng D n
N u không có X thì I ch m pha hơn U 60o , khi có X thì ch m pha hơn 30o , ch ng t X có r ho c
C ho c rC. Nhưng trong đáp án không có P = 0 nên X có r ho c rC.
√ √
ZRL = 200 3. V y n u X có r thì Z không th là U = 400 mà ph i là 3ZRL = 600 =⇒ X có rC.
I
Bi t góc gi a ZRL và Z là 30o tính đư c ZrC = 200 =⇒ Góc gi a ZrC và Z là 60o =⇒ Góc gi a


ZrC và I là 30o =⇒ cosϕ c a X là cos30o = 23 =⇒ P = I 2 ZrC cosϕ = 9 3W

162 M c vào m ch RLC không phân nhánh m t ngu n đi n xoay chi u có f thay đ i đư c khi
f1 = 60Hz thì cosϕ = 1 khi f2 = 120Hz thì cosϕ = 0.707.H i khi f3 = 90Hz thì h s công
su t b ng bao nhiêu:
A. 0, 872 B. 0.486 C.0, 625 D. 0, 781


Hư ng D nhttp.//boxmath.vn/ TUY N T P CÁC BÀI T P V T LÝ BOXMATH 46
BIÊN SO N: H HOÀNG VI T


f = 60 =⇒ c ng hư ng ⇒ ω 2 = 1 (1)
1 1
LC1


Lω2 −


Cω2

f2 = 120 =⇒ tan(ϕ2 ) = (2)
R

1


Lω3 −Cω3


f = 90 =⇒ tan(ϕ ) = (3)
3 3
R
2 2
ω2 ω3 − ω1
(3) tan(ϕ3 )
=⇒ =
Ly 2 2
ω3 ω2 − ω1
(2) tan(ϕ2 )
163 N i 2 c c c a m t máy ph t đi n xoay chi u m t pha vào 2 đ u đo n m ch AB gômg
đi n tr thu n R = 30Ω m c n i ti p v i t đi n.B qua đi n tr các cu n dây c a máy phát.
khi roto quay đ u v i t c đ i n vòng/ phút thì I hi u d ng trong m ch là 1A. Khi roto quay

đ u v i t c đ 2n vong/ phút thì I hi u d ng trong đo n m ch là 6 A. N u roto quay v i t c
đ 3n vòng/ phút thì dung kháng c a t là :
√ √ √ √
A. 4 5ω B. 2 5ω C.16 5ω D. 8 5ω


Hư ng D n
1
Nh n xét: E = N BSω t l thu n v i n (t c đ vòng) và ZC = t l ngh ch (t c đ vòng)
C.ω
k 2 .n2 k2
k
=⇒ I 2 = = 1 =⇒ R2 + 2 = k 2 .n2
Th1 : E = k.n, ZC =
k2
n n
R2 + 2
n
k 2 .4n2 3k 2
k 2
= 6 =⇒ 6R2 + 2 = k 2 .4n2
=⇒ I =
Th2 :E = k.2n, ZC =
k2
2n 2n
R2 + 2
4n

k2 k
Kh k t 2 phương trình trên =⇒ 2 = 24 =⇒ = 12 5
n n

k
TH3: ZC = =4 5
3n
164 M t màng m ng có chi t su t n = 1, 42 đư c chi u b i ánh sáng có bư c sóng
λ = 0, 59.10−6 m.Hãy xác đ nh b dày c c ti u c a màng n u do hi n tư ng giao thoa các tia
sáng ph n chi u có cư ng đ c c ti u.Cho bi t chùm sáng t i song song và vuông góc v i màn.
A. 0, 21µm B. 0, 42µm C. 0, 36µm D. 1, 21µm


Hư ng D n
√ λ
Hi u quang l :L2 − L1 = 2d n2 − sin2 i − ; Chùm sáng vuông góc v i màn nên i = 0 =⇒
2
λ λ λ λ
L2 − L1 = 2dn − Đ có c c ti u :L2 − L1 = 2dn − = (2k + 1). =⇒ dmin = ≈ 0, 21µm
2 2 2 2n
165 M t ng Rơnghen ho t đ ng v i đi n áp U, bư c sóng nh nh t c a tia Rơnghen do ng
phát ra là 5.10− 10m.N u cư ng đ dòng đi n qua ng là 0, 01A. Gi s toàn b đ ng năng c a
electron dùng đ đ t nóng đ i âm c c. S electron đ p vào cat t m i giây và nhi t lư ng cung
c p cho đ i âm c c m i phút l n lư t là:
A. 1,25.1016 h t; 1490 J B. 6,25.1016 h t; 1490 J
C. 6,25.1016 h t; 2500 J D. 6,25.1026 h t; 2500 J


Hư ng D n

http.//boxmath.vn/ TUY N T P CÁC BÀI T P V T LÝ BOXMATH 47
BIÊN SO N: H HOÀNG VI T


h.c
I
= 6, 25.1016 ; Uak =
I = n.e => n = = 2484, 4v ; wd = e.UAk .n = 24, 844
e
λ.e
Toàn b đ ng năng dùng đ đ t nóng âm c c: Q = 24, 844.60 = 1940.64J
http.//boxmath.vn/ TUY N T P CÁC BÀI T P V T LÝ BOXMATH 48
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản